Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 3069/2016 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015-2016

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2016 până la 10 ianuarie 2017, fiind înlocuit prin Ordin 3004/2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015-2016, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar, la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Art. 2. -

Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.

(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2015-2016 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică și istorie.

(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2015-2016 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015-2016, se realizează în baza unei proceduri separate, care va fi comunicată ulterior.

Art. 7. -

Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2015-2016 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Art. 8. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 14 ianuarie 2016.

Nr. 3.069.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a si al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul scolar 2015-2016

Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2015-2016

22 februarie 2016 Simulare - Limba și literatura română - probă scrisă

23 februarie 2016 Simulare - Matematică - probă scrisă

24 februarie 2016 Simulare - Limba și literatura maternă - probă scrisă

4 martie 2016 Afișarea rezultatelor

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a Xl-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016

7 martie 2016 Simularea probei E)a) - probă scrisă - Limba și literatura română

8 martie 2016 Simularea probei E)b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă

9 martie 2016 Simularea probei E)c) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului

10 martie 2016 Simularea probei E)d) - probă scrisă - Proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

18 martie 2016 Afișarea rezultatelor

ANEXA Nr. 2

LISTA CONȚINUTURILOR
pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

DISCIPLINA CONTINUTURI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute in programa pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
• procedee de expresivitate artistică in textele studiate (figuri de stil: alegoria) - conținut asociat competenței specifice 1.1;
• trăsături specifice genului dramatic in opere literare studiate sau in texte la prima vedere - conținuturi asociate competenței specifice 1.1;
• trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară -conținuturi asociate competenței specifice 1.1;
• complemente circumstanțiale și propoziții subordonate circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condițională, concesivă, consecutivă) -conținuturi asociate competenței specifice 2.2.
Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014. Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Numere reale
- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)
• capitolul Funcții
MATEMATICĂ • din capitolul Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații
- Ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0, b ≠ 0
- Sisteme de ecuații de forma:

unde a1, a2, b1, b2, c1, c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică
- Ecuația de forma ax2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0
- Inecuații de forma ax + b > 0 (≥, <, ≤), unde a, b sunt numere reale
- Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al sistemelor de ecuații
• din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan
- Calculul unor distanțe in interiorul corpurilor studiate
• capitolul Calcularea de arii și volume
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ TARTALMAK
1. Irodalomolvasás
Irodalmi formák és kódok
- Szóképek: metafora, allegória, hasonlat. Retorikai alakzatok: az ismétlés változatai (gondolatritmus, felsorolás, halmozás, fokozás), párhuzam, ellentét.
- Verstani alapfogalmak: hangsúlyos ritmus, rímfajták.
- Epika: történetmondás, elbeszélõ, elbeszélõi nézõpont, szereplõ, szereplõk rendszere; epikai mûfajok: elbeszélés/novella, humoreszk, népballada, mûballada, regény.
- Líra, líraiság, lírai én; lírai mûfajok: dal, leíró költemény.
- Beszédhelyzet(ek) a köznapi és irodalmi szövegekben: a beszélõnek a tárgyhoz és a címzetthez való viszonya; tény és fikció; elbeszélõ, elbeszélõi nézõpont. Térszerkezet, idõszerkezet a lírai és az epikai mûvekben.
- Érték: megjelenített értékek, értékrend.
- Hangnemek: szatirikus, tragikus, tárgyilagos, humoros hangvétel.
2. A logikus és célszerû nyelvhasználat: közlésformák
Az értekezõ fogalmazás szerkesztése. Irodalmi mûvek egyéni
értelmezése írásban. Magánlevél. Meghívó. Monológ. Leírás.
Jellemzés. Hirdetés.
3. A közlés építõelemei: a mondat, a szó, a hang.
A szó.
- A szavak jelentése (ismétlés).
- A szó szerkezete (ismétlés).
- A szófajok (ismétlés).
A mondat.
Az egyszerû mondat és elemzése (ismétlés).
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Literatur
1. Persönliche Meinung äußern und begründen;
2. Wiedergabe des Inhaltes eines Textes:
a. die Nacherzählung;
b. die Inhaltsangabe;
3. Texte aufgrund von Fragen erschließen;
4. Texte fortsetzen oder umformen;
5. Erfassen des tieferen Sinnes eines Textes;
6. Sprachliche Mittel in einem literarischen Text erkennen;
7. Änderung der Erzählperspektive;
8. Gattungsspezifische Merkmale erkennen: die Ballade;
9. Verfassen eines Dialogs zu einer gegebenen Situation.
Sprachbetrachtung
1. Bereicherung des Wortschatzes:
a. die Wortfamilie: Ableitung und Zusammensetzung,
b. das Wortfeld,
c. Homonyme, Synonyme, Antonyme;
2. Identifikation und Bestimmen von Satzgliedern:
Subjekt, Prädikat, Objekt, Attribut, Konditionalbestimmung;
3. Identifikation und Bestimmen von Nebensätzen:
Subjekt-, Prädikativ-, Attribut-, Objekt-, Konditionalsatz;
4. Form der Nebensätze:
a. eingeleitete: Konjunktionalsatz, Relativsatz, indirekter Fragesatz;
b. uneingeleitete: Infinitivgruppe, Patizipialgruppe, verkappter Nebensatz
5. Umwandlung von Satzgliedern in Nebensätze und umgekehrt.
LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI MATERNĂ 1. Limbă rromani (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatură rromani (texte literare):
Clasa a V-a: 0 suno e kakosqo Angel (Anghel Năstase vi Noemi Năsturaș).
Clasa a VI-a: Kamav te aresav siklărno! (Noemi Palfi-Tamaș).
Clasa a VII-a: E xuxura (Nicolae Pandelică).
Clasa a VIII-a: 0 rromano them (palemvakaripen kaθar o Zupter Borkoj palal o xramosaripen "O xasardo them" e Luminicaqo e Æoabasqi).
3. Noțiuni de teorie literară
4. Compunerea
LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ 1. Limba sârbă (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatura sârbă (texte literare):
clasa a V-a: Starac prevario divove; U cara Trojana kozje uši;
clasa a VI-a: Car Lazar i carica Milica; Veletovci (Ivo Andriæ);
clasa a VII-a: Hajduk Veljko (Vuk Stefanoviæ Karadžiæ); Pop Cira i pop Spira (S. Sremac)
clasa a VIII-a: Kad mlidijah umreti (B. Radièeviæ); Sve, sve, ali zanat; Hasanaginica; Sve æe to narod pozlatiti (Laza Lazareviæ); Pop Æira i pop Spira (S. Sremac)
3. Noțiuni de teorie literară
4. Compunerea
LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ 1. Limbă slovacă (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatură slovacă (texte literare):
- Clasa a V-a: Medicína (Janko Jesenský).
- Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovský), Katarína -¾udová balada.
- Clasa a VII-a: Prvé hodinky (Jozef Gregor Tajovský), Doktor (Janko Jesenský).
- Clasa a VIII-a: apákovci (Božena Slanèíková Timrava), Statky-zmätky (Jozef Gregor Tajovský).
3. Noțiuni de teorie literară
4. Compunerea
LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ 1. Limbă ucraineană (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatură ucraineană (texte literare):
Clasa a V-a:
Колядн.Гейкання.Вшчування.
Вовк i kit, Леошд Гл1бов.
Малий Мирон, I. Франко
Про себе, Тарас Шевченко
Доля,Т .Шевченко
Clasa a VI-a:
Названий батько.Усна народна творчють. Загальш понятя про фольклор
Муха i Бджола, Леошд ГлiбoB
Коляди. Гейкання. Вiнчування.Ciяння
Тиша морська, Леся Українка;
Маленький rpiшннк, М. Коцюьинський
I золотої й дорогої, Т. Шевченко
Clasa a VII-a:
Рiдна мова, Iлapioн Грабовuч
Українські національні символи / Українські народні символи
Думи мої, думи мої. . , Т.Шевченко
Надія, Леся Українка
Красне писання, Іван Франко
Два сини, Марко Вовчок
Два кольори, Дмитро Павлuчко
Clasa а VIII-a:
Мова, Максuм Рuльськuu
Пісня про рушник, Андріu Малишко
Енеїда (III частина), Іван Котляревський
3. Noțiuni de teorie literară
4. Compunerea
LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
- procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, epitetul, comparația, repetiția, enumerația, antiteza);
- trăsături ale speciilor literare: mitul, fabula;
- articolul de ziar / de revistă;
- substantivele compuse;
- verbul: perfectul simplu al verbelor regulate și neregulate (cele mai frecvente); folosirea imperativului cu pronumele de politețe; conjunctivul prezent și trecut.

ANEXA Nr. 3

LISTA CONȚINUTURILOR
pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2015-2016

DISCIPLINA CONȚINUTURI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național, în vigoare.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
• reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală - conținuturi asociate competenței specifice 1.1;
• textul dramatic postbelic - conținut asociat competenței specifice 2.3;
• limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conținut asociat competenței specifice 2.5;
• simbolismul, prelungiri ale romantismului și clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică - conținuturi asociate competenței specifice 3.2;
• interpretări și judecăți de valoare exprimate în critica și în istoria literară - conținuturi asociate competenței specifice 4.3;
• autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.
MATEMATICĂ programa M mate-info Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M mate-info.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
- Studiul compatibilității și rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss
• capitolul Derivabilitate
• capitolul Reprezentarea grafică a funcțiilor
MATEMATICĂ programa
M_șt-nat
Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_șt-nat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcții derivabile
• capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICĂ programa M_tehnologic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ tehnologic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcții derivabile
• capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICĂ programa M_pedagogic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_pedagogic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Structuri algebrice - Structuri algebrice: inel, corp
ISTORIE POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE
■ Europa și lumea în secolul XX
Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română - cultură europeană; România și Europa în secolul al XX-lea
OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR
■ Economie și societate în lumea postbelică
Probleme de atins: Ocupații și statute profesionale; Viața privată și viața publică; Economie rurală - economie urbană în România.
■ Știința și societatea
Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene și a mediului; Noile tehnologii și timpul liber.
STATUL ȘI POLITICA
■ Statele în perioada contemporană
Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei și regimuri politice. Notă:
Conținuturile de mai sus fac parte din Programa școlară pentru istorie -clasa a XI-a, fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat național.
Competențele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat național, formate/dezvoltate până la data
susținerii simulării.
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ I. Kommunikációs képességek Tartalmak
1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói (ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai).
1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, monológ); nyilvános kommunikáció; tömegkommunikáció.
1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái.
1.4 Stílusrétegek, stílusámyalatok (társalgási, tudományos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szépirodalmi).
2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés (tételmondat, kulcsszó, témahálózat).
2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos levél, szakmai önéletrajz; levél).
3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek (szónoklat, értekezés).
3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív érvelés; bizonyítás, cáfolat).
4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői.
4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás.
4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve); az egybeírás és különírás szabályai; a tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen szavak helyesírása.
5.1 Vélemény, magyarázat; információk kiemelése, összefüggések megragadása, elfogadás, elutasítás megfogalmazása.
6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei; idézés, hivatkozás.
II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak
1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, megjelenített értékek, értékrend, értékszerkezet.
1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus.
2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek (középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika).
3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, metonimia, szimbólum. Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. Alakzatok: ismétlés, ellentét, kihagyás, felcserélés, gondolatpárhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. Balassi-strófa, szonett.
3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai alkotásokban.
3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regény, napló, irodalmi levél.
3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró költemény.
3.6 Drámai műfajok: tragédia, drámai költemény.
4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.
4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz, történeti tárgyú műballada, történelmi regény).
4.3 Az énelbeszélés változatai (levél, napló, irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások.
4.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban.
4.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban.
5.1 Imitáció a barokk eposzban.
6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a himnusz változatai (keresztény, közösségi), az óda történeti változatai (klasszicista, romantikus).
6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, látnok, hasonmás).
7.1 Személyesség, személytelenség; közvetlenség, közvetettség.
7.2 Allegorikusság.
8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és műfajok (óda, elégia, epigramma).
8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában.
9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők rendszere, drámai hős, szerkezet, beszédfajták.
10.1 A romantikus dráma.
10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben.
Ajánlott szerzők listája:
Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kölcsey Ferenc, Madách Imre, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Literatur:
Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten;
GE.Lessing als Vertreter der Aufklärung. G. E. Lessing: Nathan der Weise. Sturm und Drang: Lebensgefuhl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Klassik: Lebensgefuhl, Kunstauffassung, Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Romantik: Lebensgefühl, Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Lyrik: Strukturen, Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus.
Grammatik/Sprachbetrachtung:
Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung, Zeichensetzung, und zum Wortschatz.
Gepflegter, dem Sachverhalt angemessener Ausdruck.
LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ I. LITERATURA CROATA
autori canonici - Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića), Stanko Vraz (Đulabije), Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna), Ante Kovačić (U registraturi), Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići), Josip Kozarac (Slavonska šuma), A.G.Matoš (Utjeha kose, Jesenje veče)
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ I. Literatura sârbă (texte literare):
Narodna književnost:
Lirsko - epske pesme (Hasanaginica)
Epske pesme (Car Lazar i carica Milica)
Pripovetke (U cara Trojana kozje uši)
Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo)
Romantizam:
Branko Radičević (Đački rastanak, Kad mlidijah umreti)
Laza Kostić (Santa Maria della Salute)
Realizam:
Laza Lazarević (Sve ce to narodn pozlatiti)
Književnost XX veka:
Ivo Andrić (Most na Žepi, Na Drini ćuprija)
Miloš Crnjanski (Seobe)
Desanka Maksimović (Krvava bajka)
Dobrica Ćosić (Koreni)
II. Limbă și comunicare
III. Lexicologie
IV. Compunere
LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ I. LITERATURA SLOVACĂ
autori canonici - Ján Kollár (Slávy dcéra), Ján Hollý (Svätopluk), Andrej Sládkovič (Detvan), Samo Chalúpka (Mor ho!), Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko), Ján Chalúpka (Kocúrkovo), Ján Botto (Smrť Jánošíkova), Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena), Martin Kukučín (Neprebudený), Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci), Jozef Gregor Tajovský (Do konca)
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ I. LITERATURA UCRAINEANĂ
Clasa a IX-a:
Tema Adolescența: Тарас Шевченко - Мені тринадцятий минало, Павло Тичина - Ви знаєте, як липа шелестить; Михайло Коцюбинський - Подарунок на іменини.
Tema Joc și joacă: фольклор - веснянки, колядки, вертеп, українські вечорниці, Г. К. Основ’яненко - Сватання на Гончарівці.
Tema Familia: Тарас Шевченко - Садок вишневий коло хати; Андрій Малишко - Пісня про рушник; І. Н. Левицький -Кайдашева сім’я.
Tema Școala: 0. Маковей - Протекція; Леся Українка - Сім струн;
Tema Iubirea: Тарас Шевченко - Тополя, Причинна; В. Сосюра - Так ніхто не кохав, Коли потяг у даль загуркоче; І. Франко -Чого являєшся мені;
Tema Scene din viața de ieri și de azi: Історичні тексти (Козацтво, Запорозька Січ і тд); М. Вовчок - Кармелюк;
Tema Aventură, călătorie: O. Довженко - Зачарована Десна; Б. Олійник - Пісня про матір.
Tema Lumi fantastice: І.Котляревський - Енеїда; Фольклор -
народні казки
Clasa a Х-a:
1. Proza narativă
Proza scurtă: Новина - В. Стефаник; Сердешна Оксана -Г.Квітка-Основ’яненко; Горпина - М. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли, як ясла повні? - П. Мирний; У неділю рано зілля копала - О. Кобилянська; Тіні забутих предків - М Коцюбинський.
2. Poezia
Poezia lirică: Досвітні огні, Слово, чому ти не твердая криця -Л. Українка;
Poeme: Катерина, Наймичка, Сон - Т. Шевченко; Поєдинок -Д. Павличко;
3. Textul dramatic : Наталка Полтавка -I. Котляревський
Clasa а ХІ-а:
Realismul în literatura ucraineană
Poezia: І. Франко - „ Vivere memento”, „Мойсей”, Л. Українка -“Напис в руїні ”
Proza scurtă: В. Стефаник - “Камінний хрест ”
Romanul: М. Коцюбинський - „Fata morgana”, O. Кобилянська -“Земля ”, І. Франко - “Захар Беркут ”
Dramaturgia: І. Франко - „ Украдене щастя”
Simbolismul în literatura ucraineană
Poezia: M. Вороний - “Рубіни”, “Лілея”
Modernismul în literatura ucraineană
Poezia: O. Олесь - “Чари ночі”, ”3 журбою радість обнялась”
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ I. LITERATURA TURCĂ
(Yaz ile Kıșın Tartıșması), Nasrettin Hoca (Fıkra), Yunus Emre (İlahi), Kadı Burhanettin (Tuyııg), Köroğlu (Koçaklama), Karacaoğlan (Güzelleme), Gevheri (Güzelleme), (Kerem ile Aslı Hikayesi), Evliya Çelebi (Seyahatname), Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk), Rüșen Eșref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat), Süleyman Nazif (Kara Bir Gün), Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat), Ömer Seyfettin (Topuz), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar), Mehmet Akif (Çanakkale Șehitlerine), Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar), Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları), Reșat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri), Sami Pașa-Sezai (Esirlikte İlk Gün), Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi), Halit Ziya Ușaklığıl (Köy Hatırası), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası), Ziya Gökalp (Ümit), Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta), Sabahattin Ali (Apartman), Aziz Nesin (Damda Deli Var), Fakir Baykurt (Çilli), Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı), Mehmet Akif Ersoy (Küfe), Celâleddin Rûmi (Söylenmemiș Bir Söz), Yunus Emre (Ey Dost Așkın Denizine), Fuzulî (Gazel), Bakî (Gazel), Nefî (Gazel), Nedim (Gazel), Șeyh Galip (Rubaî), Așık Veysel (Hayat Hikâyesi), Namık Kemal (Vatan Türküsü), Recaizade Mahmut Ekrem (Yakıșmadın), Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Șehitleri), Mehmet
Emin Yurdakul (Anadolu), Ziya Gökalp (Köyün), Tevfik Fikret (Kușlar), Ahmet Muhip Dranas (Șehrin Üstünden Geçen Bulutlar), Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beș Yaș Șiiri), Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz), Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar), Halide Edip Adıvar (Ateșten Gömlek), Reșat Nüri Güntekim (Çalıkușu, Yaprak Dökümü), Yașar Kemal (Ince Memed), (Araba Sevdası).
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
- Repere moderne ale spațiului italian: Verismul. Decadentismul. Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodernismul.
- Giovanni Pascoli “La mia sera”
- Gabriele D’Annunzio “La pioggia nel pineta”
- Giovanni Verga “La lupa”
- Luigi Pirandello “Il treno ha fischiato”
- Guido Gozzano “L’amica di nonna Speranza”
- Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”
- Umberto Saba “A mia moglie”
- Eugenio Montale “Meriggiare pallido e assorto”
- Eugenio Montale “Felicità raggiunta”
- Eugenio Montale “Non chiederci la parola”
- Salvatore Quasimodo “Ed è subito sera”
- Salvatore Quasimodo “Alle fronde dei salici”
- Cesare Pavese “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”
- Alberto Moravia “Agostino” (frammenti)
- Dino Buzzati “Il colombre” da Racconti.

ANEXA Nr. 4

LISTA CONȚINUTURILOR
pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2015-2016

DISCIPLINA CONȚINUTURI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național,
în vigoare.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
• reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală - conținuturi asociate competenței specifice 1.1;
• textul dramatic postbelic - conținut asociat competenței specifice 2.3;
• limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conținut asociat competenței specifice 2.5;
• perioada postbelică - conținut asociat competenței specifice 3.2;
• autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.
MATEMATICĂ programa M mate-info Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M mate-info.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (ℚ, ℝ, ℂ, ℤp ,p prim)
• capitolul Aplicații ale integralei definite
MATEMATICĂ programa
M_șt-nat
Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M șt-nat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (ℚ, ℝ, ℂ, ℤp, p prim)
• capitolul Aplicații ale integralei definite
MATEMATICĂ programa M_tehnologic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_tehnologic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (ℚ, ℝ, ℂ, ℤp, p prim)
• capitolul Aplicații ale integralei definite
MATEMATICĂ programa M_pedagogic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_pedagogic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
- Sisteme de ecuații liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
- Aplicații: ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi și caracterizarea coliniarității a trei puncte în plan
ISTORIE DOMENII DE CONȚINUT / CONȚINUTURI (clasa a XII-a)
A. POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
B. OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR
1. Secolul XX - între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa.
2. Constituțiile din România.
C. STATUL ȘI POLITICA
1. Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).
2. Statul român modem: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX).
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ I. Kommunikacios kepessegek Tartalmak
1.1 A nyelvi kozles tenyezoi (ado, vevo, csatorna, kod, uzenet, kontextus), funkcioi (ismeretkozlo, erzelemkifejezo, felhivo, kapcsolatteremto, metanyelvi, stilisztikai).
1.2 Mindennapi kommunikacio (parbeszed, monolog); nyilvanos kommunikacio; tomegkommunikacio.
1.3 Retegzettseg es norma a nyelvhasznalatban (koznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tajnyelvi valtozatok); a nyelvvaltozatok eltero kifejezesi formai.
1.4 Stilusretegek, stilusamyalatok (tarsalgasi, tudomanyos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szepirodalmi).
1.5 Stiluselem, stilushatas; allando es alkalmi stilusertek; denotativ es konno tativ j elentes.
2.1 A szoveg. Szovegszervezo eljarasok. Szovegszerkezet, szovegosszefugges, grammatikai kapcsoloelemek, szovegjelentes (tetelmondat, kulcsszo, temahalozat).
2.2 Szovegtipusok, szovegm┼▒fajok (elbeszelo, leiro, ervelo; hivatalos irasm┼▒vek: hivatalos level, szakmai oneletrajz; level).
3.1 Ervelo-meggyozo, ertekezo szovegek (szonoklat, ertekezes).
3.2 Az ervelo-meggyozo, ertekezo szoveg jellemzoi: szokincs, terminologia, az erveles technikaja (ervek, ellenervek; deduktiv, induktiv erveles; bizonyitas, cafolat).
4.1 Szobeli es irott szovegekjellemzoi.
4.2 A kommunikacios helyzethez es a targyhoz igazodo megnyilatkozas.
4.3 A magyar helyesiras alapelvei (a kiejtes, a szoelemzes, a hagyomany es az egyszer┼▒sites elve); az egybeiras es kuloniras szabalyai; a tulajdonnevek irasanak szabalyai; az idegen szavak helyesirasa; a kozpontozas szabalyai.
5.1 Velemeny, magyarazat; informaciok kiemelese, osszefuggesek megragadasa, elfogadas, elutasitas megfogalmazasa.
6.1 Konyv- es konyvtarhasznalat; a forrashasznalat etikai normai es formai kotottsegei; idezes, hivatkozas.
II-III. A szovegolvasas es a torteneti latas kepessegei Tartalmak
1.1 Esztetikai tapasztalat, esztetikai ertek, megjelenitett ertekek, ertekrend, ertekszerkezet.
1.2 Esztetikai minosegek: fenseges, alantas, tragikus, elegikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: unnepelyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elegikus, targyilagos.
2.1 Irodalmi kanon, korstilus, stilusjegyek.
3.1 Szokepek: metafora, megszemelyesites, szinesztezia, allegoria, metonimia, szimbolum. Hasonlat. Vandormotivum, archetipus. Alakzatok: ismetles, ellentet, kihagyas, felcsereles, gondolatparhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsulyos ritmus, idomertekes ritmus, rim es rimfajtak. Balassi-strofa, szonett.
3.3 Ter- es idoszerkezet az epikai, lirai, dramai alkotasokban.
3.4 Epikai m┼▒fajok: eposz, ballada, legenda, novella, regeny, naplo, irodalmi level.
3.5 Lirai m┼▒fajok: dal, epigramma, oda, himnusz, koltoi level, eletkep, elegia, leiro koltemeny.
3.6 Dramai m┼▒fajok: tragedia, dramai koltemeny.
4.1 Elbeszeles es tanitas a legendaban.
4.2 Hosteremtes a torteneti targyu epikaban (barokk eposz, torteneti targyu m┼▒ballada, tortenelmi regeny).
4.3 Az enelbeszeles valtozatai (level, naplo, irodalmi level, szentimentalista enregeny). Az elbeszeloi ent letrehozo narracios eljarasok.
4.4 Tortenetalakitas es idokezeles a romantikus, realista, klasszikus modem epikus alkotasokban.
4.5 Romantikus, realista, naturalista, modem emberkep az epikus alkotasokban.
5.1 Elbeszeloi formak jateka: elbeszeloi modalitas.
5.2 Imitacio a barokk eposzban.
6.1 A kozossegi en megnyilatkozasformai; a himnusz valtozatai (kereszteny, kozossegi), az oda torteneti valtozatai (klasszicista, romantikus, modem).
6.2 Lirai en a romantikaban (teremto zseni, latnok, hasonmas), a klasszikus modernsegben (az en felnovesztese, az en megsokszorozodasa).
7.1 Szemelyesseg, szemelytelenseg; kozvetlenseg, kozvetettseg.
7.2 Egyszolamusag, tobbszolamusag, onmegszolitas.
7.3 Allegorikussag, szimbolikussag, targyiassag.
8.1 Imitacio, antik minta, imitacio es versszerkezet (piktura, szentencia), imitacio es verseles (klasszikus idomertekes verseles: hexameter, pentameter, disztichon), imitacio es m┼▒fajok (oda, elegia, epigramma).
8.2 Imitacio a humanista es klasszicista liraban.
9.1 Cselekmeny, konfliktus, szereplok rendszere, dramai hos, szerkezet, beszedfajtak.
10.1 A romantikus drama.
10.2 Eszmetorteneti osszefuggesek a dramai koltemenyben.
Ajanlott szerzok listaja:
Ady Endre, Aprily Lajos, Arany Janos, Babits Mihaly, Balassi Balint, Berzsenyi Daniel, Csokonai Vitez Mihaly, Jokai Mor, Karman Jozsef, Katona Jozsef, Kazinczy Ferenc, Kos Karoly, Kosztolanyi Dezso, Kolcsey Ferenc, Krudy Gyula, Kuncz Aladar, Madach Imre, Mikes Kelemen, Mikszath Kalman, Moricz Zsigmond, Nemeth Laszlo, Janus Pannonius, Petofi Sandor, Radnoti Miklos, Szabo Lorinc, Tamasi Aron, Toth Arpad, Vajda Janos, Vorosmarty Mihaly, Zrinyi Miklos.
LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
- Repere modeme ale spațiului italian: Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodemismul
- Guido Gozzano "L 'amica di nonna Speranza"
- Giuseppe Ungaretti "San Martino del Carso"
- Umberto Saba "A mia moglie"
- Eugenio Montale "Meriggiare pallido e assorto"
- Eugenio Montale "Felicita raggiunta"
- Eugenio Montale "Non chiederci la parola"
- Salvatore Quasimodo "Ed e subito sera"
- Salvatore Quasimodo "Alle fronde dei salici"
- Cesare Pavese "Verra la morte e avra i tuoi occhi"
- Alberto Moravia "Agostino" (frammenti)
- Dino Buzzati "Il colombre" da Racconti
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
BIOLOGIE varianta Bl. BIOLOGIE VEGETALA ȘI ANIMALĂ - clasele a IX-a și a X-a: toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat;
varianta B2. ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ - clasele a XI-a și a XII-a: toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană.
FIZICĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
CHIMIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
INFORMATICĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
GEOGRAFIE A. EUROPA ȘI ROMÂNIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spațiul românesc și spațiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei și ale României:
- relieful major (trepte, tipuri și unități majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
- hidrografia - aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră
- învelișul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umană ale Europei și ale României
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei
- populația și caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de orașe al Europei
- activitățile economice - caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu înconjurător și peisaje
5. Regiuni geografice în Europa și în România:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România
- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpații
6. Țările vecine României
LOGICA, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
PSIHOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
SOCIOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
ECONOMIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
FILOSOFIE Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
Teorii politice modeme și contemporane; Drepturile omului
4. Cunoașterea
5. Filosofia

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...