LISTA CONȚINUTURILOR pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI a în anul școlar 2015 2016 | Ordin 3069/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3069/2016 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015-2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 3 -
LISTA CONȚINUTURILOR
pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2015-2016

DISCIPLINA CONȚINUTURI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național, în vigoare.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
• reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală - conținuturi asociate competenței specifice 1.1;
• textul dramatic postbelic - conținut asociat competenței specifice 2.3;
• limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conținut asociat competenței specifice 2.5;
• simbolismul, prelungiri ale romantismului și clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică - conținuturi asociate competenței specifice 3.2;
• interpretări și judecăți de valoare exprimate în critica și în istoria literară - conținuturi asociate competenței specifice 4.3;
• autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.
MATEMATICĂ programa M mate-info Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M mate-info.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
- Studiul compatibilității și rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss
• capitolul Derivabilitate
• capitolul Reprezentarea grafică a funcțiilor
MATEMATICĂ programa
M_șt-nat
Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_șt-nat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcții derivabile
• capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICĂ programa M_tehnologic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ tehnologic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcții derivabile
• capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor
MATEMATICĂ programa M_pedagogic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_pedagogic.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Structuri algebrice - Structuri algebrice: inel, corp
ISTORIE POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE
■ Europa și lumea în secolul XX
Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română - cultură europeană; România și Europa în secolul al XX-lea
OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR
■ Economie și societate în lumea postbelică
Probleme de atins: Ocupații și statute profesionale; Viața privată și viața publică; Economie rurală - economie urbană în România.
■ Știința și societatea
Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene și a mediului; Noile tehnologii și timpul liber.
STATUL ȘI POLITICA
■ Statele în perioada contemporană
Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei și regimuri politice. Notă:
Conținuturile de mai sus fac parte din Programa școlară pentru istorie -clasa a XI-a, fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat național.
Competențele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat național, formate/dezvoltate până la data
susținerii simulării.
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ I. Kommunikációs képességek Tartalmak
1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói (ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai).
1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, monológ); nyilvános kommunikáció; tömegkommunikáció.
1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái.
1.4 Stílusrétegek, stílusámyalatok (társalgási, tudományos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szépirodalmi).
2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés (tételmondat, kulcsszó, témahálózat).
2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos levél, szakmai önéletrajz; levél).
3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek (szónoklat, értekezés).
3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív érvelés; bizonyítás, cáfolat).
4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői.
4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás.
4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve); az egybeírás és különírás szabályai; a tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen szavak helyesírása.
5.1 Vélemény, magyarázat; információk kiemelése, összefüggések megragadása, elfogadás, elutasítás megfogalmazása.
6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei; idézés, hivatkozás.
II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak
1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, megjelenített értékek, értékrend, értékszerkezet.
1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus.
2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek (középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika).
3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, metonimia, szimbólum. Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. Alakzatok: ismétlés, ellentét, kihagyás, felcserélés, gondolatpárhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. Balassi-strófa, szonett.
3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai alkotásokban.
3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regény, napló, irodalmi levél.
3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró költemény.
3.6 Drámai műfajok: tragédia, drámai költemény.
4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.
4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz, történeti tárgyú műballada, történelmi regény).
4.3 Az énelbeszélés változatai (levél, napló, irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások.
4.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban.
4.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban.
5.1 Imitáció a barokk eposzban.
6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a himnusz változatai (keresztény, közösségi), az óda történeti változatai (klasszicista, romantikus).
6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, látnok, hasonmás).
7.1 Személyesség, személytelenség; közvetlenség, közvetettség.
7.2 Allegorikusság.
8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és műfajok (óda, elégia, epigramma).
8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában.
9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők rendszere, drámai hős, szerkezet, beszédfajták.
10.1 A romantikus dráma.
10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben.
Ajánlott szerzők listája:
Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kölcsey Ferenc, Madách Imre, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Literatur:
Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten;
GE.Lessing als Vertreter der Aufklärung. G. E. Lessing: Nathan der Weise. Sturm und Drang: Lebensgefuhl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Klassik: Lebensgefuhl, Kunstauffassung, Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Romantik: Lebensgefühl, Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Lyrik: Strukturen, Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus.
Grammatik/Sprachbetrachtung:
Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung, Zeichensetzung, und zum Wortschatz.
Gepflegter, dem Sachverhalt angemessener Ausdruck.
LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ I. LITERATURA CROATA
autori canonici - Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića), Stanko Vraz (Đulabije), Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna), Ante Kovačić (U registraturi), Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići), Josip Kozarac (Slavonska šuma), A.G.Matoš (Utjeha kose, Jesenje veče)
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ I. Literatura sârbă (texte literare):
Narodna književnost:
Lirsko - epske pesme (Hasanaginica)
Epske pesme (Car Lazar i carica Milica)
Pripovetke (U cara Trojana kozje uši)
Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo)
Romantizam:
Branko Radičević (Đački rastanak, Kad mlidijah umreti)
Laza Kostić (Santa Maria della Salute)
Realizam:
Laza Lazarević (Sve ce to narodn pozlatiti)
Književnost XX veka:
Ivo Andrić (Most na Žepi, Na Drini ćuprija)
Miloš Crnjanski (Seobe)
Desanka Maksimović (Krvava bajka)
Dobrica Ćosić (Koreni)
II. Limbă și comunicare
III. Lexicologie
IV. Compunere
LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ I. LITERATURA SLOVACĂ
autori canonici - Ján Kollár (Slávy dcéra), Ján Hollý (Svätopluk), Andrej Sládkovič (Detvan), Samo Chalúpka (Mor ho!), Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko), Ján Chalúpka (Kocúrkovo), Ján Botto (Smrť Jánošíkova), Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena), Martin Kukučín (Neprebudený), Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci), Jozef Gregor Tajovský (Do konca)
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ I. LITERATURA UCRAINEANĂ
Clasa a IX-a:
Tema Adolescența: Тарас Шевченко - Мені тринадцятий минало, Павло Тичина - Ви знаєте, як липа шелестить; Михайло Коцюбинський - Подарунок на іменини.
Tema Joc și joacă: фольклор - веснянки, колядки, вертеп, українські вечорниці, Г. К. Основ’яненко - Сватання на Гончарівці.
Tema Familia: Тарас Шевченко - Садок вишневий коло хати; Андрій Малишко - Пісня про рушник; І. Н. Левицький -Кайдашева сім’я.
Tema Școala: 0. Маковей - Протекція; Леся Українка - Сім струн;
Tema Iubirea: Тарас Шевченко - Тополя, Причинна; В. Сосюра - Так ніхто не кохав, Коли потяг у даль загуркоче; І. Франко -Чого являєшся мені;
Tema Scene din viața de ieri și de azi: Історичні тексти (Козацтво, Запорозька Січ і тд); М. Вовчок - Кармелюк;
Tema Aventură, călătorie: O. Довженко - Зачарована Десна; Б. Олійник - Пісня про матір.
Tema Lumi fantastice: І.Котляревський - Енеїда; Фольклор -
народні казки
Clasa a Х-a:
1. Proza narativă
Proza scurtă: Новина - В. Стефаник; Сердешна Оксана -Г.Квітка-Основ’яненко; Горпина - М. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли, як ясла повні? - П. Мирний; У неділю рано зілля копала - О. Кобилянська; Тіні забутих предків - М Коцюбинський.
2. Poezia
Poezia lirică: Досвітні огні, Слово, чому ти не твердая криця -Л. Українка;
Poeme: Катерина, Наймичка, Сон - Т. Шевченко; Поєдинок -Д. Павличко;
3. Textul dramatic : Наталка Полтавка -I. Котляревський
Clasa а ХІ-а:
Realismul în literatura ucraineană
Poezia: І. Франко - „ Vivere memento”, „Мойсей”, Л. Українка -“Напис в руїні ”
Proza scurtă: В. Стефаник - “Камінний хрест ”
Romanul: М. Коцюбинський - „Fata morgana”, O. Кобилянська -“Земля ”, І. Франко - “Захар Беркут ”
Dramaturgia: І. Франко - „ Украдене щастя”
Simbolismul în literatura ucraineană
Poezia: M. Вороний - “Рубіни”, “Лілея”
Modernismul în literatura ucraineană
Poezia: O. Олесь - “Чари ночі”, ”3 журбою радість обнялась”
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ I. LITERATURA TURCĂ
(Yaz ile Kıșın Tartıșması), Nasrettin Hoca (Fıkra), Yunus Emre (İlahi), Kadı Burhanettin (Tuyııg), Köroğlu (Koçaklama), Karacaoğlan (Güzelleme), Gevheri (Güzelleme), (Kerem ile Aslı Hikayesi), Evliya Çelebi (Seyahatname), Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk), Rüșen Eșref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat), Süleyman Nazif (Kara Bir Gün), Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat), Ömer Seyfettin (Topuz), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar), Mehmet Akif (Çanakkale Șehitlerine), Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar), Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları), Reșat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri), Sami Pașa-Sezai (Esirlikte İlk Gün), Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi), Halit Ziya Ușaklığıl (Köy Hatırası), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası), Ziya Gökalp (Ümit), Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta), Sabahattin Ali (Apartman), Aziz Nesin (Damda Deli Var), Fakir Baykurt (Çilli), Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı), Mehmet Akif Ersoy (Küfe), Celâleddin Rûmi (Söylenmemiș Bir Söz), Yunus Emre (Ey Dost Așkın Denizine), Fuzulî (Gazel), Bakî (Gazel), Nefî (Gazel), Nedim (Gazel), Șeyh Galip (Rubaî), Așık Veysel (Hayat Hikâyesi), Namık Kemal (Vatan Türküsü), Recaizade Mahmut Ekrem (Yakıșmadın), Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Șehitleri), Mehmet
Emin Yurdakul (Anadolu), Ziya Gökalp (Köyün), Tevfik Fikret (Kușlar), Ahmet Muhip Dranas (Șehrin Üstünden Geçen Bulutlar), Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beș Yaș Șiiri), Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz), Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar), Halide Edip Adıvar (Ateșten Gömlek), Reșat Nüri Güntekim (Çalıkușu, Yaprak Dökümü), Yașar Kemal (Ince Memed), (Araba Sevdası).
II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
- Repere moderne ale spațiului italian: Verismul. Decadentismul. Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodernismul.
- Giovanni Pascoli “La mia sera”
- Gabriele D’Annunzio “La pioggia nel pineta”
- Giovanni Verga “La lupa”
- Luigi Pirandello “Il treno ha fischiato”
- Guido Gozzano “L’amica di nonna Speranza”
- Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”
- Umberto Saba “A mia moglie”
- Eugenio Montale “Meriggiare pallido e assorto”
- Eugenio Montale “Felicità raggiunta”
- Eugenio Montale “Non chiederci la parola”
- Salvatore Quasimodo “Ed è subito sera”
- Salvatore Quasimodo “Alle fronde dei salici”
- Cesare Pavese “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”
- Alberto Moravia “Agostino” (frammenti)
- Dino Buzzati “Il colombre” da Racconti.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3069/2016 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015-2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3069/2016:
CALENDARUL simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII a si al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul scolar 2015 2016
LISTA CONȚINUTURILOR pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII a în anul școlar 2015 2016
LISTA CONȚINUTURILOR pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI a în anul școlar 2015 2016
LISTA CONȚINUTURILOR pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII a în anul școlar 2015 2016
;
se încarcă...