Organizare și funcționare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Organizare și funcționare

Art. 4. - Componența Curții de Arbitraj. Dobândirea calității de arbitru

(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(2) În Lista de arbitri a Curții de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituții permanente de arbitraj din străinătate.

(3) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoane neînscrise în Lista de arbitri, dacă părțile le-au numit, prin convenția arbitrală, în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(4) Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de o reputație neștirbită și are o înaltă calificare și experiență profesională în domeniul dreptului privat, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului comercial.

(5) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție, nu pot dobândi calitatea de arbitru.

(6) Înscrierea în Lista de arbitri a arbitrilor români și străini se face în următoarele condiții:

a) cerere scrisă, care să cuprindă declarația persoanei că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

b) studii superioare juridice;

c) vechime în specialitate juridică de cel puțin 8 ani;

d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curții de Arbitraj;

e) aprobarea Colegiului Curții de Arbitraj.

(7) Colegiul Curții de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.

(8) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelor acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îl definește, vechimea în specialitate, cetățenia și domiciliul ori reședința obișnuită.

Art. 5. -

(1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, în urma deciziei motivate a Colegiului Curții de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, în cazul încălcării deosebit de grave a obligațiilor ce incumbă misiunii de arbitru.

(2) Rezoluția Biroului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

(3) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curții de Arbitraj.

Art. 6. - Conducerea Curții de Arbitraj

(1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din președinte, vicepreședinte și 5 membri. Președintele Curții de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, dintre arbitrii înscriși în listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Vicepreședintele și membrii Colegiului sunt propuși de președintele Curții de Arbitraj și aprobați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României.

(2) Colegiul Curții de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce îl compun.

(3) Colegiul Curții de Arbitraj are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;

b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

c) adoptă Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj;

d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum și Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale;

e) aprobă Lista de arbitri;

f) convoacă Plenul Curții de Arbitraj;

g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;

h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curții de Arbitraj;

i) poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor, obiectul de activitate, precum și durata acestora;

j) desemnează membrii Consiliului științific al Curții de Arbitraj;

k) poate decide amânarea plăților onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare, în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalității constituirii tribunalului arbitral.

(4) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției de președinte, înlocuitorul acestuia este vicepreședintele. De asemenea, vicepreședintele va exercita atribuțiile delegate de președinte.

(5) Președintele Curții de Arbitraj exercită conducerea curentă a acestei curți și o reprezintă în relațiile interne și internaționale. De asemenea, președintele exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(6) În situația în care președintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției și vicepreședintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuțiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curții de Arbitraj.

(7) Președintele, vicepreședintele și membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi desemnați ca arbitri și supraarbitri.

(8) Președintele, vicepreședintele și membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi revocați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României. În cazul vicepreședintelui și al membrilor, revocarea se face la propunerea președintelui Curții de Arbitraj.

(9) Colegiul Curții de Arbitraj își exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curții de Arbitraj.

(10) Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna un președinte de onoare al Curții de Arbitraj, din rândul personalităților cu o înaltă reputație academică, cu largă recunoaștere în domeniul dreptului și cu o contribuție majoră la activitatea și afirmarea prestigiului Curții de Arbitraj.

(11) De asemenea, Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curții de Arbitraj - in honorem sau in memoriam, din rândul foștilor arbitri sau dintre personalitățile marcante ale lumii juridice interne sau internaționale.

Art. 7. - Consiliul științific al Curții de Arbitraj

(1) Consiliul științific al Curții de Arbitraj este organ consultativ pe lângă Colegiul Curții de Arbitraj. Membrii Consiliului științific sunt propuși de președintele Curții de Arbitraj și desemnați de Colegiul Curții de Arbitraj dintre specialiștii cu înaltă reputație academică și/sau cu largă experiență profesională și recunoaștere în domeniul dreptului privat, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului comercial. Membrii Consiliului științific pot avea și calitatea de arbitru sau supraarbitru.

(2) Colegiul Curții de Arbitraj va putea solicita puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Curții de Arbitraj.

(3) Consiliul științific va fi condus de un președinte, desemnat de Colegiul Curții de Arbitraj.

(4) Consiliul științific va emite, în exercitarea atribuțiilor sale, puncte de vedere sau rezoluții. Acestea au valoare consultativă.

(5) Președintele Consiliului științific va putea participa, la invitația Colegiului Curții de Arbitraj, la orice ședință a Colegiului, având vot consultativ.

Art. 8. - Plenul Curții de Arbitraj

(1) Totalitatea arbitrilor înscriși în Lista de arbitri constituie Plenul Curții de Arbitraj.

(2) Plenul Curții de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curții de Arbitraj cu privire la activitatea desfășurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curții de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudențe unitare, și examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul comercial.

(3) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curții de Arbitraj și sunt conduse de președintele Curții de Arbitraj.

(4) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt semestriale.

Art. 9. - Comisiile de specialitate ale Curții de Arbitraj

În ipoteza în care Curtea de Arbitraj constituie comisii de specialitate, acestea vor fi compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curții de Arbitraj, care vor funcționa pe baza programului și tematicilor aprobate de Colegiul Curții de Arbitraj.

Art. 10. -

(1) Curtea de Arbitraj are o structură funcțională compusă din Secretariat, Arhivă - registratură și Grefă, cu un personal auxiliar și de specialitate aferent, coordonat de asistentul arbitral șef.

(2) Statul de funcții, numărul de personal, încadrarea și salarizarea personalului se aprobă de conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

(3) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral șef și asistenți arbitrali, iar personalul auxiliar din referenți, secretari, tehnoredactori, arhivari-registratori, aprozi și alți salariați.

(4) Secretariatul, Arhiva-registratură și Grefa funcționează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curții de Arbitraj.

(5) Asistenții arbitrali sunt încadrați în funcția de consilier juridic în schema Camerei de Comerț și Industrie a României.

Art. 11. - Definirea tribunalului arbitral

(1) În înțelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un număr impar de arbitri desemnați în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(2) Camera de Comerț și Industrie a României și Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea și administrarea arbitrajului, să intervină în soluționarea litigiului sau să influențeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Art. 12. -

(1) Desemnarea arbitrilor se face de părțile în litigiu, în conformitate cu convenția părților și Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(2) Arbitrii numiți de părți desemnează supraarbitrul, în termenele și condițiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(3) În cazul în care părțile nu desemnează arbitrii sau aceștia nu desemnează supraarbitrul în condițiile Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, desemnarea va fi făcută de către președintele Curții de Arbitraj.

Art. 13. - Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor

(1) Arbitrul și supraarbitrul își exercită activitatea cu titlu individual, independent și imparțial, fiind supuși numai legii. Aprecierea probelor și luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul și supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exercițiul competențelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curții de Arbitraj, cu bună-credință și profesionalism.

(3) Arbitrii și supraarbitrii își exercită prerogativele și își îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituția României, republicată, și cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenția europeană a drepturilor omului, care garantează dreptul la un proces echitabil și într-un timp rezonabil, precum și dreptul la un tribunal independent și imparțial.

Art. 14. - Înlocuirea arbitrilor și supraarbitrilor

Înlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele și în condițiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj și în Codul de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Atribuții
Organizare și funcționare
Resurse
Dispoziții comune, finale și tranzitorii
;
se încarcă...