Guvernul României

Ordonanța nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.4 și II.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

(1) Centrul de Conferințe și Centrul Național de Pregătire în Statistică, instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea Institutului Național de Statistică, se reorganizează prin fuziunea prin absorbție de către Institutul Național de Statistică, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV.

(2) Activitatea Diseminarea informațiilor statistice românești, activitate finanțată integral din venituri proprii, care funcționează pe lângă Institutul Național de Statistică, se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV.

(3) Posturile și personalul Centrului de Conferințe și, respectiv, posturile și personalul Centrului Național de Pregătire în Statistică sunt preluate de Institutul Național de Statistică. Personalul preluat este încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. IV, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, iar salarizarea acestuia se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din cadrul Institutului Național de Statistică.

(4) Activele și pasivele Centrului de Conferințe și, respectiv, activele și pasivele Centrului Național de Pregătire în Statistică, precum și posturile și personalul prevăzute la alin. (3) sunt preluate de către Institutul Național de Statistică pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a unui protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Institutul Național de Statistică se substituie în toate drepturile și obligațiile care decurg atât din acte normative - inclusiv în dreptul de administrare a Centrului de Conferințe și, respectiv, a Centrului Național de Pregătire în Statistică, asupra imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea acestora - cât și din contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Centrul de Conferințe și, respectiv, Centrul Național de Pregătire în Statistică sunt părți.

(5) Excedentul din anii anteriori se va vira la bugetul de stat la capitolul 41.01 "Alte operațiuni financiare" subcapitolul 41.01.08 "Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate" și diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare ale anului curent, ale Centrului Național de Pregătire în Statistică și, respectiv, cele rezultate din activitatea Diseminarea informațiilor statistice românești se va vira în contul de venituri al bugetului de stat cod 36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice".

(6) Datoriile Centrului de Conferințe se plătesc din bugetul Institutului Național de Statistică pe anul 2016.

Art. II. -

Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În subordinea Institutului Național de Statistică funcționează, ca instituții publice cu personalitate juridică, direcțiile regionale de statistică și direcțiile județene de statistică, corespunzător structurii teritoriale a României, finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Național de Statistică."

2. La articolul 15 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

o) utilizează eficient sala de conferințe și spațiile adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Național de Statistică;".

3. La articolul 15 alineatul (1), după litera r) se introduc trei noi litere, literele s)-t), cu următorul cuprins:

"

s) organizează cursuri de scurtă durată, seminare, conferințe interne și internaționale, participă la activități de cercetare științifică și acordă asistență tehnică în domeniul statistic, pe plan național și internațional;

ș) organizează și promovează, cu respectarea cadrului legal aplicabil, activități de formare profesională continuă, prin sistemul educațional, pentru personalul de specialitate din Institutul Național de Statistică și pentru personalul de specialitate al celorlalți producători de statistici oficiale;

t) eliberează, în condițiile legii, diplome educaționale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidențierea competențelor dobândite, cu valabilitate națională, în următoarele domenii: statistică, economie, econometrie, demografie și sociologie cantitativă, tehnologia informației, precum și în alte domenii conexe activității statistice."

4. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 18 se abrogă.

6. Articolul 19 se abrogă.

7. La articolul 34, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Sumele încasate din vânzarea de publicații statistice rezultate din activitățile prevăzute la alin. (1) și (2), potrivit art. 32 alin. (8), precum și cele obținute din furnizarea, la cererea utilizatorilor, de date statistice pe suport hârtie sau magnetic se varsă la bugetul de stat."

8. La articolul 34, alineatul (5) se abrogă.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Direcția generală de pașapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne."

2. La articolul 117, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne."

Art. IV. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului.

Art. V. -

La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV se abrogă:

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea și funcționarea Centrului de Conferințe, aflat în subordinea Institutului Național de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 295/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Pregătire în Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.504/2002 privind înființarea pe lângă Institutul Național de Statistică a unei activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2003.

Art. VI. -

Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 27 ianuarie 2016.

Nr. 3.

;
se încarcă...