Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 26 ianuarie 2016.

În vigoare de la 26 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 și 51 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

luând în considerare punctul de vedere al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 21 din 4 ianuarie 2016, constatând că, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, lista susținătorilor constituie act public, cu toate consecințele prevăzute de lege,

văzând că din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 47 alin. (1), ale art. 49 alin. (2) și ale art. 50 din Legea nr. 115/2015 rezultă că, în cazul listelor de candidați, dar și al candidaturilor individuale, prevederile art. 51 alin. (1) din aceeași lege trebuie circumstanțiate în sensul indicării denumirii formațiunii politice care a propus candidatul sau lista de candidați, respectiv a calității de candidat independent, unde este cazul,

ținând cont de faptul că elementele privind numele și prenumele candidatului prevăzute de art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 sunt aplicabile numai în cazul candidaturilor individuale, în cazul listei de candidați, indicarea formațiunii politice care a propus-o fiind suficientă pentru îndeplinirea finalității urmărite de către legiuitor,

în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 și al art. 104 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modelul listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru

Contrasemnează:
Vicepreședinte,
Constantin-Florin Mitulețu-Buică
Vicepreședinte,
Dan Vlaicu

București, 22 ianuarie 2016.

Nr. 1.

ANEXĂ

Modelul listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

Denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea "Candidat independent" însoțită de prenumele și numele acestuia1. . . . . . . . . .

LISTA SUSȚINĂTORILOR
pentru alegerea . . . . . . . . . .,2 județul . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . . 3

Nr. crt. Semnătura Nume Prenume Cetățenia Data nașterii Adresa (str., nr., bl., comuna/orașul/municipiul, sectorul/județul) Act de identitate4
Denumire Serie Număr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
. . .

Întocmit de . . . . . . . . . .5

Subsemnatul, . . . . . . . . . .5, domiciliat în . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . . în comuna/orașul/municipiul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor al C.I.(B.I.) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că toate datele de identificare și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . . . . . poziții, corespund realității.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

NOTE:

Lista susținătorilor este act public și se află sub incidența art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația persoanei care a întocmit lista se dă pe fiecare filă a listei de susținători.

În afara elementelor obligatorii, lista de susținători poate conține orice alte date de identificare ale partidului politic, ale alianței politice, ale alianței electorale, ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau ale candidatului independent.

Declarația se completează, se semnează și se datează de către persoana care a întocmit lista susținătorilor.

1 În cazul listei susținătorilor candidaturii pentru funcția de primar propuse de un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale se înscriu în mod obligatoriu și numele, și prenumele candidatului. Modificări (1)

2 Se înscrie, după caz, sintagma "primarului", "consiliului local" sau "consiliului județean", însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie "consiliului local al sectorului . . . . . . . . . .", "Consiliului General al Municipiului București", "primarului sectorului . . ." sau "primarului general al municipiului București", după caz; în cazul alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale, în loc de "alegerea" se va înscrie sintagma "alegerile parțiale pentru" urmată de denumirea autorității locale pentru care se organizează alegeri, rangul și denumirea unității administrativ- teritoriale respective. Modificări (1)

3 Se înscrie data alegerilor.

4 În cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica "Denumirea, seria și numărul actului de identitate" se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

5 Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...