Parlamentul României

Tratatul privind dreptul mărcilor din 27.10.1994 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

ARTICOLUL 1 Expresii prescurtate

În sensul prezentului tratat și în afara cazului în care un sens diferit este indicat în mod expres:

(i) prin oficiu se înțelege organismul însărcinat de o parte contractantă cu înregistrarea mărcilor;

(ii) prin înregistrare se înțelege înregistrarea unei mărci de către un oficiu;

(iii) prin cerere se înțelege o cerere de înregistrare;

(iv) termenul persoană desemnează atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică;

(v) prin titular se înțelege persoana înscrisă în registrul mărcilor în calitate de titular al înregistrării;

(vi) prin registrul mărcilor se înțelege colecția de date, deținută de un oficiu, care cuprinde conținutul tuturor înregistrărilor și toate datele înscrise în ceea ce privește toate înregistrările, oricare ar fi suportul material pe care respectivele date sunt păstrate;

(vii) prin Convenția de la Paris se înțelege Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, așa cum a fost revizuită și modificată;

(viii) prin Clasificarea de la Nisa se înțelege clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, semnat la Nisa la 15 iunie 1957, așa cum a fost revizuit și modificat;

(ix) prin parte contractantă se înțelege orice stat sau orice organizație interguvernamentală, parte la prezentul tratat;

(x) termenul instrument de ratificare desemnează, de asemenea, instrumentele de acceptare și de aprobare;

(xi) prin Organizație se înțelege Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale;

(xii) prin director general se înțelege directorul general al Organizației;

(xiii) prin regulament de aplicare se înțelege regulamentul de aplicare a prezentului tratat menționat la art. 17.

ARTICOLUL 2 Mărcile la care se aplică tratatul

(1) [Natura mărcilor]

a) Prezentul tratat se aplică mărcilor alcătuite din semne vizibile, înțelegându-se că numai părțile contractante care acceptă să înregistreze mărcile tridimensionale sunt obligate să aplice prevederile prezentului tratat acestor mărci.

b) Prezentul tratat nu se aplică mărcilor holograme și mărcilor care nu sunt alcătuite din semne vizibile, în special mărcilor sonore și mărcilor olfactive.

(2) [Tipuri de mărci]

a) Prezentul tratat se aplică mărcilor referitoare la produse (mărci de produse) sau la servicii (mărci de servicii) ori în același timp la produse și servicii.

b) Prezentul tratat nu se aplică mărcilor colective, mărcilor de certificare și mărcilor de garanție.

ARTICOLUL 3 Cererea

(1) [Indicații sau elemente care apar în cerere sau care însoțesc cererea; taxa]

a) Orice parte contractantă poate solicita ca o cerere să conțină toate sau o parte dintre indicațiile sau elementele următoare:

(i) o solicitare de înregistrare;

(ii) numele și adresa solicitantului;

(iii) numele unui stat căruia solicitantul îi este resortisant, dacă el este resortisant al unui stat, numele unui stat în care solicitantul își are domiciliul, dacă este cazul, și numele unui stat în care solicitantul are o întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă, dacă este cazul;

(iv) în cazul în care solicitantul este o persoană juridică, forma juridică a acestei persoane juridice, cât și statul a cărui legislație a servit drept cadru la constituirea respectivei persoane juridice și, dacă este cazul, diviziunea teritorială a acestui stat;

(v) în cazul în care solicitantul are un mandatar, numele și adresa acestuia;

(vi) în cazul în care, în baza art. 4 (2) b), trebuie făcută alegerea domiciliului, domiciliul ales;

(vii) în cazul în care solicitantul dorește să beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare, o declarație care revendică prioritatea respectivei cereri anterioare, însoțită de indicații și justificări în sprijinul declarației de prioritate, care pot fi cerute conform art. 4 al Convenției de la Paris;

(viii) în cazul în care solicitantul dorește să beneficieze de o protecție care rezultă din prezentarea produselor sau a serviciilor într-o expoziție, o declarație în acest sens, însoțită de indicații în sprijinul acestei declarații, conform dispozițiilor legislației părții contractante;

(ix) în cazul în care oficiul părții contractante folosește caractere (litere și cifre) pe care le consideră standard și în cazul în care solicitantul dorește ca marca să fie înregistrată și publicată în aceste caractere standard, o declarație în acest sens;

(x) în cazul în care solicitantul dorește să revendice culoarea ca element distinctiv al mărcii, o declarație în acest sens, precum și indicația culorii sau a culorilor revendicate și, pentru fiecare culoare, indicația părților principale ale mărcii, care au această culoare;

(xi) în cazul în care marca este o marcă tridimensională, o declarație care precizează aceasta;

(xii) una sau mai multe reproduceri ale mărcii;

(xiii) o transliterare a mărcii sau a anumitor părți ale mărcii;

(xiv) o traducere a mărcii sau a anumitor părți ale mărcii;

(xv) numele produselor sau al serviciilor pentru care se solicită înregistrarea, grupate conform claselor Clasificării de la Nisa, fiecare grupă de produse sau de servicii fiind prezentată în ordinea claselor din respectiva clasificare și precedată de numărul clasei căreia îi aparține;

(xvi) semnătura persoanei menționate la alin. (4);

(xvii) o declarație de intenție de folosire a mărcii, conform dispozițiilor legislației părții contractante.

b) Solicitantul poate depune, în locul declarației de intenție de folosire a mărcii, menționată la lit. a) (xvii), sau, pe lângă aceasta, o declarație de folosire efectivă a mărcii și dovada corespunzătoare, conform dispozițiilor legislației părții contractante.

c) Orice parte contractantă poate solicita ca, pentru cerere, anumite taxe să fie plătite la oficiu.

(2) [Prezentarea] În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractantă nu respinge cererea:

(i) în cazul în care cererea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă ea este prezentată, sub rezerva alin. (3), pe un formular corespunzător formularului de cerere prevăzut în regulamentul de aplicare;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu, prin telecopie, și în cazul în care cererea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obținut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (3), formularului de cerere menționat la pct. (i);

(3) [Limba] Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

În cazul în care oficiul admite mai mult de o limbă oficială, se poate cere solicitantului să îndeplinească orice altă condiție referitoare la limbile oficiale care se aplică cu privire la oficiu, sub rezerva că nu se poate solicita ca cererea să fie redactată în mai mult de o limbă oficială.

(4) [Semnătura]

a) Semnătura menționată la alin. (1) (xvi) poate fi aceea a solicitantului sau aceea a mandatarului său.

b) În pofida lit. a), orice parte contractantă poate cere ca declarațiile menționate la alin. (1) a) (xvii) și b) să fie semnate de solicitant, chiar dacă acesta are un mandatar.

(5) [O singură cerere pentru produse sau servicii cu mai multe clase] Una și aceeași cerere se poate referi la mai multe produse sau servicii, care aparțin uneia sau mai multor clase potrivit Clasificării de la Nisa.

(6) [Folosirea efectivă] Orice parte contractantă poate cere ca, în cazul în care o declarație de intenție de folosire a mărcii a fost depusă în baza alin. (1) a) (xvii), solicitantul să prezinte oficiului, într-un termen fixat de legislația sa, sub rezerva termenului minim stabilit în regulamentul de aplicare, dovada folosirii efective a mărcii, conform dispozițiilor respectivei legislații.

(7) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(4) și (6) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea. În mod special, condițiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluționare:

(i) remiterea unui certificat sau a unui extras de la un registru al comerțului;

(ii) indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iii) indicația că solicitantul exercită o activitate care corespunde produselor sau serviciilor enumerate în cerere, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iv) prezentarea dovezii înscrierii mărcii în registrul mărcilor unei alte părți contractante sau al unui stat parte la Convenția de la Paris, care nu este o parte contractantă, cu condiția ca solicitantul să nu invoce art. (6) quinquies din Convenția de la Paris.

(8) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca, în cursul examinării cererii, anumite dovezi să fie furnizate oficiului, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea oricărei indicații sau oricărui element care apare în cerere.

ARTICOLUL 4 Mandatar; alegere de domiciliu

(1) [Mandatari autorizați în exercitarea funcției] Orice parte contractantă poate cere ca orice mandatar instituit pentru o procedură în fața oficiului să fie un mandatar autorizat în exercitarea funcției pe lângă oficiu.

(2) [Instituire obligatorie de mandatar; alegere de domiciliu] a) Orice parte contractantă poate cere ca, pentru o procedură în fața oficiului, oricare persoană care nu are nici domiciliu, nici întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul său să fie reprezentată de un mandatar.

(b) Orice parte contractantă poate, în măsura în care nu cere instituirea de mandatar conform lit. a), să ceară ca, pentru o procedură în fața oficiului, oricare persoană care nu are nici domiciliu, nici întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul său să aleagă un domiciliu pe acest teritoriu.

(3) [Împuternicire]

a) În cazul în care o parte contractantă permite sau cere ca un solicitant, un titular sau oricare altă persoană interesată să fie reprezentată pe lângă oficiu de un mandatar, ea poate cere ca instituirea mandatarului să fie făcută printr-o comunicare distinctă, denumită în continuare împuternicire, care să poarte numele și semnătura solicitantului, ale titularului sau ale celeilalte persoane, după caz.

b) Împuternicirea se poate aplica la una sau mai multe cereri, sau la una sau mai multe înregistrări, indicate în împuternicire sau, sub rezerva oricărei excepții menționate de persoana care instituie mandatarul, tuturor cererilor sau tuturor înregistrărilor existente sau viitoare ale acestei persoane.

c) Împuternicirea poate limita la anumite acte dreptul de acțiune al mandatarului. Orice parte contractantă poate cere ca orice împuternicire, care conferă mandatarului dreptul de a retrage o cerere sau de a renunța la o înregistrare, să menționeze în mod expres aceasta.

d) În cazul în care o comunicare este prezentată la oficiu de către o persoană care se prezintă în respectiva comunicare ca fiind mandatar, dar oficiul nu este în momentul primirii comunicării în posesia împuternicirii cerute, partea contractantă poate cere ca împuternicirea să fie prezentată oficiului în termenul pe care aceasta îl fixează, sub rezerva termenului minim stabilit în regulamentul de aplicare. Orice parte contractantă poate prevedea că, în cazul în care împuternicirea nu a fost transmisă la oficiu în termenul pe care aceasta îl fixează, comunicarea făcută de respectiva persoană nu produce nici un efect.

e) În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea și la conținutul împuternicirii, nici o parte contractantă nu refuză efectele împuternicirii:

(i) în cazul în care împuternicirea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă este prezentată, sub rezerva alin. (4), pe un formular corespunzător formularului prevăzut în regulamentul de aplicare pentru împuternicire;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicații la oficiu, prin telecopie, și când împuternicirea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obținut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (4), formularului menționat la pct. (i).

(4) [Limba] Orice parte contractantă poate cere ca împuternicirea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

(5) [Menționarea împuternicirii] Orice parte contractantă poate cere ca orice comunicare adresată oficiului de un mandatar, în scopul unei proceduri în fața oficiului, să conțină mențiunea împuternicirii în baza căreia mandatarul acționează.

(6) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (3)-(5) să fie îndeplinite în ceea ce privește elementele la care se referă aceste alineate.

(7) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca anumite dovezi să fie prezentate oficiului, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea vreunei indicații care apare într-una dintre comunicările menționate la alin. (2)-(5).

ARTICOLUL 5 Data de depozit

(1) [Condiții autorizate]

a) Sub rezerva lit. b) și a alin. (2), o parte contractantă acordă ca dată de depozit unei cereri data la care oficiul a primit indicațiile și elementele de mai jos, în limba cerută în baza art. 3(3):

(i) indicația, explicită sau implicită, că înregistrarea unei mărci este cerută;

(ii) indicații care permit stabilirea identității solicitantului;

(iii) indicații suficiente pentru a intra în legătură cu solicitantul sau mandatarul său, eventual prin corespondență;

(iv) o reproducere suficient de clară a mărcii a cărei înregistrare este cerută;

(v) lista produselor sau a serviciilor pentru care înregistrarea este cerută;

(vi) în cazul în care art. 3 (1) a) (xvii) sau b) se aplică, declarația menționată la art. 3 (1) a) (xvii) sau declarația și dovada menționate la art. 3 (1) b) respectiv, conform dispozițiilor legislației părții contractante; dacă această legislație o cere, aceste declarații trebuie să fie semnate de solicitant, chiar dacă el are un mandatar.

b) Orice parte contractantă poate atribui ca dată de depozit a cererii data la care oficiul a primit numai o parte și nu toate indicațiile și elementele menționate la lit. a) sau le-a primit într-o altă limbă decât cea care este cerută în baza art. 3(3).

(2) [Condiția suplimentară autorizată]

a) O parte contractantă poate prevedea că nici o dată de depozit nu se acordă atâta timp cât taxele cerute nu sunt plătite.

b) O parte contractantă nu poate aplica condiția menționată la lit. a) decât dacă ar aplica-o în momentul în care devine parte la prezentul tratat.

(3) [Corectări și termene] Modalitățile de urmat pentru a efectua corectări în cadrul alin. (1) și (2) și termenele care se aplică în domeniu sunt fixate în regulamentul de aplicare.

(4) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1) și (2) să fie îndeplinite în ceea ce privește data de depozit.

ARTICOLUL 6 O singură înregistrare pentru produse sau servicii cu mai multe clase

În cazul în care produse sau servicii care aparțin mai multor clase din Clasificarea de la Nisa figurează în una și aceeași cerere, această cerere dă naștere la o singură înregistrare.

ARTICOLUL 7 Divizarea cererii și înregistrării

(1) [Divizarea cererii]

a) Orice cerere care se referă la mai multe produse sau servicii, denumită în continuare cerere inițială, poate:

(i) cel puțin până la decizia oficiului privind înregistrarea mărcii;

(ii) în cursul oricărei proceduri de opunere la decizia oficiului de a înregistra marca;

(iii) în cursul oricărei proceduri de recurs împotriva deciziei privind înregistrarea mărcii,

să fie divizată de solicitant sau, la cererea acestuia, în mai multe cereri, denumite în continuare cereri divizionare, produsele sau serviciile cererii inițiale fiind repartizate între cererile divizionare. Cererile divizionare păstrează data de depozit a cererii inițiale și, dacă este cazul, beneficiul dreptului de prioritate.

b) Sub rezerva lit. a), orice parte contractantă este liberă să impună condiții pentru divizarea unei cereri, inclusiv plata taxelor.

(2) [Divizarea înregistrării] Alin. (1) se aplică mutatis mutandis la divizarea unei înregistrări. Această divizare este autorizată:

(i) în cursul oricărei proceduri în cadrul căreia validitatea înregistrării este contestată de un terț în fața oficiului;

(ii) în cursul oricărei proceduri de recurs împotriva unei decizii luate de oficiu în cadrul procedurii mai sus citate,

cu toate acestea, o parte contractantă poate exclude posibilitatea de a diviza înregistrările, dacă legislația sa permite terților de a face opoziție la înregistrarea unei mărci înainte ca aceasta să fie înregistrată.

ARTICOLUL 8 Semnătura

(1) [Comunicarea pe hârtie] În cazul în care o comunicare la oficiul unei părți contractante este făcută pe hârtie și atunci când se cere o semnătură, această parte contractantă:

(i) trebuie, sub rezerva pct. (iii), să accepte o semnătură manuscrisă;

(ii) este liberă să autorizeze, în locul și spațiul unei semnături manuscrise, utilizarea altor forme de semnătură, cum ar fi o semnătură imprimată sau aplicată prin folosirea unui timbru sau utilizarea unei ștampile;

(iii) poate cere ca, în cazul în care persoana fizică semnatară a comunicării este resortisant al respectivei părți contractante și dacă ea are adresa pe teritoriul acesteia, o ștampilă să fie utilizată în locul și spațiul unei semnături manuscrise;

(iv) poate, în cazul utilizării unei ștampile, să ceară ca aceasta să fie însoțită de indicarea în litere a numelui persoanei fizice a cărei ștampilă este utilizată.

(2) [Comunicarea prin telecopie]

a) În cazul în care o parte contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu prin fax, ea trebuie să considere comunicarea ca semnată, dacă, pe imprimanta produsă de fax, figurează reproducerea semnăturii sau reproducerea ștampilei cu, dacă este cerută în baza alin. (1) (iv), indicația în litere a numelui persoanei fizice a cărei ștampilă este utilizată.

b) Partea contractantă menționată la lit. a) poate cere ca documentul a cărui reproducere a fost transmisă prin fax să fie depus la oficiu într-un termen stabilit, sub rezerva termenului minim prescris în regulamentul de aplicare.

(3) [Comunicarea prin mijloace electronice] În cazul în care o parte contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu prin mijloace electronice, ea trebuie să considere o comunicare ca semnată, dacă aceasta permite identificarea expeditorului său prin mijloace electronice, în condițiile prescrise de partea contractantă.

(4) [Interdicția de a cere o certificare] Nici o parte contractantă nu poate cere ca o semnătură sau un alt mijloc de identificare personală, menționat la alineatele de mai sus, să fie atestat, recunoscut pentru conformitate de un funcționar public, autentificat, legalizat sau certificat într-un alt mod, în afară de excepția prevăzută de legislația părții contractante pentru cazul în care semnătura se referă la renunțarea la o înregistrare.

ARTICOLUL 9 Clasificarea produselor sau serviciilor

(1) [Indicarea produselor sau serviciilor] Fiecare înregistrare și orice publicare, efectuată de un oficiu, având ca obiect o cerere sau o înregistrare, și care poartă indicația de produse sau servicii, menționează aceste produse sau servicii prin numerele lor, grupate conform claselor Clasificării de la Nisa, fiecare grupă de produse sau servicii fiind precedată de numărul clasei din această clasificare, căreia îi aparține, și fiind prezentată în ordinea claselor respectivei clasificări.

(2) [Produse sau servicii din aceeași clasă sau din clase diferite]

a) Produsele sau serviciile nu pot fi considerate ca similare pe motiv că, într-o înregistrare sau o publicare a oficiului, ele apar în aceeași clasă a Clasificării de la Nisa.

b) Produsele sau serviciile nu pot fi considerate diferite pe motiv că, într-o înregistrare sau o publicare a oficiului, ele apar în clase diferite ale Clasificării de la Nisa.

ARTICOLUL 10 Schimbarea numelui sau adresei

(1) [Schimbarea numelui sau adresei titularului]

a) În cazul survenirii unei schimbări care nu privește persoana titularului, ci doar numele sau adresa acestuia, fiecare parte contractantă acceptă ca cererea de înscriere a schimbării de către oficiu în registrul său de mărci să fie prezentată într-o comunicare semnată de titular sau de mandatarul său, indicând numărul de înregistrare în discuție și schimbarea ce trebuie înscrisă. În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractantă nu respinge cererea:

(i) în cazul în care cererea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă ea este prezentată, sub rezerva lit. c), pe un formular corespunzător formularului de cerere prevăzut în regulamentul de aplicare;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu prin fax și când cererea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obținut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva lit. c), formularului de cerere menționat la pct. (i).

b) Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să indice:

(i) numele și adresa titularului;

(ii) dacă titularul are un mandatar, numele și adresa acestuia;

(iii) dacă titularul a făcut alegerea domiciliului, domiciliul ales.

c) Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

d) Orice parte contractantă poate solicita ca, pentru cerere, să fie plătită o taxă la oficiu.

e) O singură cerere este suficientă, chiar dacă schimbarea privește mai multe înregistrări, cu condiția ca numerele tuturor înregistrărilor în discuție să fie indicate în cerere.

(2) [Schimbarea numelui sau a adresei solicitantului] Alin. (1) se aplică mutatis mutandis în cazul în care schimbarea privește una sau mai multe cereri sau în același timp una sau mai multe cereri și una sau mai multe înregistrări; cu toate acestea, în cazul în care o cerere nu are încă număr sau atunci când numărul său nu este cunoscut de solicitant sau de mandatar, cererea de schimbare trebuie să permită identificarea acestei cereri într-un alt mod, conform prevederilor din regulamentul de aplicare.

(3) [Schimbarea numelui sau adresei mandatarului sau schimbarea domiciliului ales] Alin. (1) se aplică mutatis mutandis oricărei schimbări de nume sau adresă a mandatarului eventual și oricărei schimbări a eventualului domiciliu ales.

(4) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(3) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea menționată în prezentul articol. Nu se poate cere în mod special să fie prezentat un certificat privind schimbarea.

(5) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca anumite dovezi să fie prezentate la oficiu, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea vreunei indicații care apare în cerere.

ARTICOLUL 11 Schimbarea titularului

(1) [Schimbarea titularului înregistrării]

a) În cazul schimbării persoanei titularului, fiecare parte contractantă acceptă ca cererea de înscriere a schimbării de către oficiu în registrul său de mărci să fie prezentată într-o comunicare semnată de titularul sau de mandatarul său ori de persoana care a devenit proprietar, denumit în continuare noul proprietar, sau de mandatarul său, indicând numărul înregistrării în discuție și schimbarea ce trebuie înscrisă. În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractantă nu respinge cererea:

(i) în cazul în care cererea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă ea este prezentată, sub rezerva alin. (2) a), pe un formular corespunzător formularului de cerere prevăzut în regulamentul de aplicare;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu prin fax și când cererea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obținut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (2) a), formularului de cerere menționat la pct. (i).

b) În cazul în care schimbarea titularului rezultă dintr-un contract, orice parte contractantă poate solicita ca cererea să indice acest lucru și să fie însoțită, la alegerea părții solicitante, de unul dintre documentele următoare:

(i) o copie de pe contract; se va putea cere ca această copie să fie autentificată conform cu originalul de un funcționar public sau de orice altă autoritate publică competentă;

(ii) un extras din contract, stabilind schimbarea titularului; se va putea cere ca acest extras să fie autentificat conform cu originalul de un funcționar public sau de orice autoritate publică competentă;

(iii) un certificat de cesiune neautentificat pentru conformitate, stabilit conform prevederilor regulamentului de aplicare, în ceea ce privește forma și conținutul, și semnat de titular și de noul proprietar;

(iv) un document de cesiune neautentificat pentru conformitate, stabilit conform prevederilor regulamentului de aplicare, în ceea ce privește forma și conținutul, și semnat de titular și de noul proprietar.

c) În cazul în care schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune, orice parte contractantă poate solicita ca cererea să indice acest lucru și ca ea să fie însoțită de o copie de pe un document provenind de la autoritatea competentă și aducând dovada acestei fuziuni, cum ar fi copia de pe un extras din Registrul comerțului, și ca această copie să fie autentificată conform cu originalul de autoritatea care a stabilit documentul sau de un funcționar public ori de orice altă autoritate publică competentă.

d) În cazul în care are loc o schimbare cu privire la persoana unuia sau mai multor cotitulari, dar nu a tuturor, și atunci când această schimbare rezultă dintr-un contract sau dintr-o fuziune, orice parte contractantă poate cere ca fiecare cotitular care rămâne să consimtă în mod expres la schimbare printr-un document semnat de acesta.

e) În cazul în care schimbarea titularului nu rezultă dintr-un contract sau dintr-o fuziune, ci dintr-un alt motiv, de exemplu prin efectul legii sau ca urmare a unei decizii judecătorești, orice parte contractantă poate solicita ca cererea să indice acest lucru și să fie însoțită de o copie de pe un document care aduce dovada acestei schimbări și ca această copie să fie autentificată conform cu originalul de către autoritatea care a stabilit acest document sau de un funcționar public ori de orice altă autoritate publică competentă.

f) Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să indice:

(i) numele și adresa titularului;

(ii) numele și adresa noului proprietar;

(iii) numele unui stat căruia noul proprietar îi este resortisant, dacă el este resortisant al unui stat, numele unui stat în care noul proprietar își are domiciliul, dacă este cazul, și numele unui stat în care noul proprietar are o întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă, după caz;

(iv) în cazul în care noul proprietar este o persoană juridică, forma juridică a acestei persoane juridice, cât și statul, și, după caz, diviziunea teritorială a acestui stat a cărui legislație a servit drept cadru la constituirea respectivei persoane juridice;

(v) în cazul în care titularul are un mandatar, numele și adresa acestuia;

(vi) dacă titularul a făcut alegerea unui domiciliu, domiciliul ales;

(vii) dacă noul proprietar are un mandatar, numele și adresa acestuia;

(viii) dacă noul proprietar este obligat să facă alegerea unui domiciliu în baza art. 4 (2) b), domiciliul ales.

g) Orice parte contractantă poate solicita ca, pentru cerere, să fie plătită o taxă la oficiu.

h) O singură cerere este suficientă chiar în cazul în care schimbarea privește mai multe înregistrări, cu condiția ca titularul și noul proprietar să fie aceiași pentru fiecare înregistrare și ca numerele tuturor înregistrărilor în discuție să fie indicate în cerere.

i) În cazul în care schimbarea titularului nu privește totalitatea produselor sau a serviciilor enumerate în înregistrarea titularului și atunci când legea aplicabilă permite înscrierea unei astfel de schimbări, oficiul procedează la o înregistrare distinctă, care menționează produsele sau serviciile la care face referire schimbarea de titular.

(2) [Limba; traducerea]

a) Orice parte contractantă poate solicita ca cererea, certificatul de cesiune sau documentul de cesiune, menționate la alin. (1), să fie redactate în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

b) Orice parte contractantă poate cere ca, dacă documentele menționate la alin. (1) b) (i) și (ii), c) și e) nu sunt redactate în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu, cererea să fie însoțită de o traducere sau de o traducere certificată pentru conformitate, în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu, a documentului cerut.

(3) [Schimbarea titularului cererii] Alin. (1) și (2) se aplică mutatis mutandis în cazul în care schimbarea titularului privește una sau mai multe cereri sau în același timp una sau mai multe cereri și una sau mai multe înregistrări; cu toate acestea, în cazul în care o cerere nu are încă număr sau dacă numărul său nu este cunoscut de solicitant sau de mandatarul său, solicitarea trebuie să permită identificarea acestei cereri într-un alt mod, conform prevederilor regulamentului de aplicare.

(4) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere să fie îndeplinite alte condiții decât cele enunțate la alin. (1)-(3) în ceea ce privește cererea menționată în prezentul articol. Îndeosebi condițiile următoare nu pot fi pretinse:

(i) sub rezerva alin. (1) c), remiterea unui certificat sau a unui extras de la Registrul comerțului;

(ii) indicația că noul proprietar exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iii) indicația că noul proprietar exercită o activitate care corespunde produselor sau serviciilor la care se referă schimbarea de titular, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iv) o indicație conform căreia titularul a cedat, în totalitate sau în parte, noului proprietar, întreprinderea sa sau fondul de comerț corespunzător, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare;

(5) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca anumite dovezi sau, în cazul în care alin. (1) c) sau e) se aplică, unele dovezi suplimentare să fie furnizate oficiului atunci când oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea vreunei indicații care apare în cerere sau în orice document menționat în prezentul articol.

ARTICOLUL 12 Rectificarea unei erori

(1) [Rectificarea unei erori referitoare la o înregistrare]

a) Fiecare parte contractantă acceptă ca cererea de rectificare a unei erori care a fost făcută în cerere sau într-o altă solicitare comunicată oficiului, eroarea care este reprodusă în registrul său de mărci sau în orice publicație a oficiului să fie prezentate într-o comunicare semnată de titular sau de mandatarul său, indicând numărul înregistrării în discuție, eroarea de rectificat și rectificarea care trebuie făcută. În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractantă nu respinge cererea:

(i) în cazul în care cererea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă ea este prezentată, sub rezerva literei c), pe un formular corespunzător formularului de cerere prevăzut în regulamentul de aplicare;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicații la oficiu prin fax și când cererea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie obținut urmare acestei transmiteri corespunde, sub rezerva literei c), formularului de cerere menționat la pct. (i).

b) Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să indice:

(i) numele și adresa titularului;

(ii) dacă titularul are un mandatar, numele și adresa acestuia;

(iii) dacă titularul a făcut alegerea domiciliului, domiciliul ales.

c) Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

d) Orice parte contractantă poate solicita ca, pentru cerere, să fie plătită o taxă la oficiu.

e) O singură cerere este suficientă, chiar în cazul în care rectificarea se referă la mai multe înregistrări al căror titular este una și aceeași persoană, cu condiția ca eroarea și rectificarea cerute să fie aceleași pentru fiecare înregistrare și ca numerele tuturor înregistrărilor în discuție să fie indicate în cerere.

(2) [Rectificarea unei erori referitoare la o cerere] Alin. (1) se aplică mutatis mutandis în cazul în care eroarea privește una sau mai multe cereri sau, în același timp, una sau mai multe cereri și una sau mai multe înregistrări; cu toate acestea, în cazul în care o cerere nu are încă număr sau dacă numărul său nu este cunoscut de solicitant sau de mandatarul său, solicitarea trebuie să permită identificarea acestei cereri într-un alt mod, conform prevederilor regulamentului de aplicare.

(3) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere să fie îndeplinite alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1) și (2), în ceea ce privește cererea menționată în prezentul articol.

(4) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca anumite dovezi să fie prezentate la oficiu, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just asupra faptului că eroarea semnalată este în mod efectiv o eroare.

(5) [Erori comise de oficiu] Oficiul unei părți contractante își rectifică, ex officio sau la cerere, propriile erori, fără a pretinde taxe.

(6) [Erori nerectificabile] Nici o parte contractantă nu este obligată să aplice alin. (1), (2) și (5) la erorile care nu pot fi rectificate în baza legislației sale.

ARTICOLUL 13 Durata și reînnoirea înregistrării

(1) [Indicații sau elemente care apar în cererea de reînnoire sau care o însoțesc: taxa]

a) Orice parte contractantă poate cere ca reînnoirea unei înregistrări să fie supusă depunerii unei cereri și ca această cerere să conțină toate sau o parte dintre indicațiile următoare:

(i) indicația că o reînnoire este cerută;

(ii) numele și adresa titularului;

(iii) numărul înregistrării în discuție;

(iv) la alegerea părții contractante, data depunerii cererii din care a provenit înregistrarea în discuție sau data înregistrării în discuție;

(v) dacă titularul are un mandatar, numele și adresa acestuia;

(vi) în cazul în care titularul a făcut alegerea domiciliului, domiciliul ales;

(vii) în cazul în care partea contractantă permite ca reînnoirea unei înregistrări să fie efectuată numai pentru anumite produse sau servicii înscrise în registrul mărcilor și când o astfel de reînnoire este cerută, numele produselor sau al serviciilor înscrise în registru, pentru care reînnoirea este cerută, sau numele produselor sau al serviciilor înscrise în registru, pentru care reînnoirea nu este cerută, grupate conform claselor Clasificării de la Nisa, fiecare grupă de produse sau servicii fiind precedată de numărul clasei din respectiva clasificare căreia îi aparține și fiind prezentată în ordinea claselor din respectiva clasificare;

(viii) în cazul în care partea contractantă permite ca cererea de reînnoire să fie depusă de o altă persoană decât titularul sau mandatarul său și când cererea este depusă de o astfel de persoană, numele și adresa acestei persoane;

(ix) semnătura titularului sau a mandatarului său sau, în cazul în care pct. (viii) se aplică, semnătura persoanei menționate la respectivul punct.

b) Orice parte contractantă poate pretinde ca pentru cererea de reînnoire să fie plătită oficiului o taxă. De îndată ce taxa a fost plătită pentru perioada corespunzătoare duratei inițiale înregistrării sau pentru perioada pentru care aceasta a fost reînnoită, nu se poate cere nici o altă plată pentru menținerea în vigoare a înregistrării pe perioada în discuție. Taxele legate de remiterea unei declarații sau de prezentarea unei dovezi referitoare la folosire nu sunt considerate, în scopul prezentului alineat lit. b), plăți cerute pentru menținerea în vigoare a unei înregistrări și prezentul alineat lit. b) nu are incidență asupra acestor taxe.

c) Orice parte contractantă poate pretinde ca cererea de reînnoire să fie prezentată și ca taxa corespunzătoare, menționată la lit. b), să fie plătită oficiului, în perioada fixată de legislația sa, sub rezerva perioadelor minime prevăzute în regulamentul de aplicare.

(2) [Prezentarea] În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea cererii de reînnoire, nici o parte contractantă nu respinge cererea:

(i) în cazul în care cererea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă ea este prezentată, sub rezerva alin. (3), pe un formular corespunzător formularului de cerere prevăzut în regulamentul de aplicare:

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu prin fax și când cererea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obținut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (3), formularului de cerere menționat la pct. (i).

(3) [Limba] Orice parte contractantă poate pretinde ca cererea de reînnoire să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

(4) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere să fie îndeplinite alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(3) în ceea ce privește o cerere de reînnoire. Îndeosebi, elementele următoare nu pot fi pretinse:

(i) o reproducere sau alt mijloc care să permită identificarea mărcii;

(ii) prezentarea unei dovezi care stabilește că marca a fost înregistrată sau că înregistrarea sa a fost reînnoită în registrul mărcilor unei alte părți contractante;

(iii) remiterea unei declarații sau prezentarea unei dovezi referitoare la folosirea mărcii.

(5) [Dovezi] Orice parte contractantă poate pretinde ca, în cursul examinării cererii de reînnoire, anumite dovezi să fie prezentate la oficiu, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea unei indicații sau a unui element oarecare care figurează în cererea de reînnoire.

(6) [Interdicția de a efectua o examinare de fond] Oficiul nici unei părți contractante nu poate, în vederea reînnoirii, să efectueze o examinare de fond a înregistrării.

(7) [Durata] Durata inițială a înregistrării și durata fiecărei reînnoiri sunt de 10 ani.

ARTICOLUL 14 Observații în cazul în care se ia în considerare un refuz

O cerere sau o solicitare depusă în baza art. (10)-(13) nu poate să dea naștere, în totalitate sau în parte, la un refuz din partea unui oficiu, fără să i se fi dat solicitantului, după caz, posibilitatea de a prezenta într-un termen potrivit, observațiile asupra refuzului luat în considerare.

ARTICOLUL 15 Obligația de a se conforma Convenției de la Paris

Orice parte contractantă se conformează dispozițiilor Convenției de la Paris, care privesc mărcile.

ARTICOLUL 16 Mărci de serviciu

Orice parte contractantă înregistrează mărcile de serviciu și aplică acestor mărci dispozițiile Convenției de la Paris, care privesc mărcile de produse.

ARTICOLUL 17 Regulament de aplicare

(1) [Conținutul]

a) Regulamentul de aplicare anexat la prezentul tratat cuprinde reguli referitoare la:

(i) probleme care, în termenii prezentului tratat, trebuie să facă obiectul prevederilor regulamentului de aplicare;

(ii) orice detalii utile pentru aplicarea dispozițiilor prezentului tratat;

(iii) orice condiții, probleme sau proceduri de ordin administrativ.

b) Regulamentul de aplicare conține, de asemenea, formulare internaționale tip.

(2) [Divergența între tratatul și regulamentul de aplicare] În caz de divergență, dispozițiile prezentului tratat prevalează asupra celor din regulamentul de aplicare.

ARTICOLUL 18 Revizuire; protocoale

(1) [Revizuirea] Prezentul tratat poate fi revizuit de o conferință diplomatică.

(2) [Protocoale] În scopul unei mai bune armonizări a dreptului mărcilor, pot fi adoptate protocoale de către o conferință diplomatică, în măsura în care aceste protocoale nu ar contraveni dispozițiilor prezentului tratat.

ARTICOLUL 19 Condiții și modalități pentru a deveni parte la tratat

(1) [Condiții de îndeplinit] Entitățile de mai jos pot semna și, sub rezerva alin. (2) și (3) și a art. 20 (1) și (3), pot deveni părți la prezentul tratat:

(i) orice stat membru al Organizației pentru care pot fi înregistrate mărci la propriul său oficiu;

(ii) orice organizație interguvernamentală care administrează un oficiu la care pot fi înregistrate mărci cu efect pe teritoriul pe care se aplică tratatul constitutiv al organizației interguvernamentale, în toate statele sale membre sau în acelea ale statelor sale membre care sunt desemnate în acest scop în cererea corespunzătoare, sub rezerva ca toate statele membre ale organizației interguvernamentale să fie membre ale Organizației;

(iii) orice stat membru al Organizației, pentru care pot fi înregistrate mărci numai prin intermediul oficiului unui alt stat specificat, care este membru al Organizației;

(iv) orice stat membru al Organizației, pentru care pot fi înregistrate mărci numai prin intermediul oficiului administrat de o organizație interguvernamentală la care acest stat este membru;

(v) orice stat membru al Organizației, pentru care pot fi înregistrate mărci numai prin intermediul unui oficiu comun unui grup de state membre ale Organizației.

(2) [Ratificarea sau aderarea] Orice entitate menționată la alin. (1) poate depune:

(i) un instrument de ratificare, dacă ea a semnat prezentul tratat;

(ii) un instrument de aderare, dacă ea nu a semnat prezentul tratat.

(3) [Data la care depunerea produce efect]

a) Sub rezerva lit. b), data la care depunerea unui instrument de ratificare sau aderare produce efect este:

(i) dacă este vorba de un stat menționat la alin. (1) (i), data la care instrumentul acestui stat este depus;

(ii) dacă este vorba de o organizație interguvernamentală, data la care instrumentul acestei organizații interguvernamentale este depus;

(iii) dacă este vorba de un stat menționat la alin. (1) (iii), data la care următoarea condiție este îndeplinită: instrumentul acestui stat a fost depus și instrumentul celuilalt stat specificat a fost depus;

(iv) dacă este vorba de un stat menționat la alin. (1) (iv), data care se ia în considerare în baza pct. (ii) de mai sus;

(v) dacă este vorba de un stat membru la un grup de state menționat la alin. (1) (v), data la care instrumentele tuturor statelor membre din grup au fost depuse.

b) Orice instrument de ratificare sau de aderare al unui stat, denumit în prezentul alineat lit. b) instrument, poate fi însoțit de o declarație în termenii căreia respectivul instrument nu trebuie să fie considerat depus decât dacă instrumentul unui alt stat sau al unei organizații interguvernamentale sau instrumentele a două alte state sau cele ale unui alt stat și organizații interguvernamentale ale căror nume sunt indicate și care îndeplinesc condițiile necesare pentru a deveni părți la prezentul tratat sunt, de asemenea, depuse. Instrumentul care este însoțit de o astfel de declarație este considerat a fi fost depus în ziua în care condiția indicată în declarație este îndeplinită. Cu toate acestea, în cazul în care, cu ocazia depunerii unui instrument indicat în declarație, este el însuși însoțit de o declarație de același tip, acest instrument este considerat depus în ziua în care condiția indicată în această din urmă declarație este îndeplinită.

c) Orice declarație făcută în baza lit. b) poate, în orice moment, să fie retrasă în totalitate sau în parte. O astfel de retragere produce efect la data la care notificarea de retragere este primită de directorul general.

ARTICOLUL 20 Data la care ratificările și aderările produc efect

(1) [Instrumente de luat în considerare] În scopul prezentului articol, numai instrumentele de ratificare sau de aderare, care sunt depuse de entitățile menționate la art. 19 (1) și care au o dată de producere a efectelor conform art. 19 (3), sunt luate în considerare.

(2) [Intrarea în vigoare a tratatului] Prezentul tratat intră în vigoare la 3 luni după ce cinci state și-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare.

(3) [Intrarea în vigoare a ratificărilor și aderărilor ulterioare intrării în vigoare a tratatului] Orice entitate, alta decât cele care sunt menționate la alin. (2), devine angajată prin prezentul tratat la 3 luni de la data la care și-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 21 Rezerve

(1) [Tipuri speciale de mărci] Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara prin intermediul unei rezerve că, în pofida art. 2 (1) a) și 2 (2) a), dispozițiile art. 3 (1) și (2), ale art. 5, 7, 11 și 13 nu se aplică mărcilor asociate, mărcilor defensive sau mărcilor derivate. Această rezervă trebuie să precizeze la care dintre aceste dispoziții se referă.

(2) [Modalități] Orice rezervă făcută în baza alin. (1) trebuie să figureze într-o declarație care însoțește instrumentul de ratificare a prezentului tratat sau de aderare la acesta, depus de statul sau de organizația interguvernamentală regională care formulează această rezervă.

(3) [Retragerea] Orice rezervă făcută în baza alin. (1) poate fi retrasă în orice moment.

(4) [Interdicția altor rezerve] Nici o altă rezervă decât cea care este autorizată în baza alin. (1) nu poate fi formulată în privința prezentului tratat.

ARTICOLUL 22 Dispoziții tranzitorii

(1) [O singură cerere pentru produse și servicii cu mai multe clase; divizarea cererii]

a) Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara că, în pofida art. 3 (5), o cerere nu poate fi depusă la oficiu decât pentru produse sau servicii care aparțin unei singure clase din Clasificarea de la Nisa.

b) Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara că, în pofida art. (6), în cazul în care produse sau servicii aparținând mai multor clase din Clasificarea de la Nisa au fost incluse într-una și aceeași cerere, această cerere dă naștere la mai multe înregistrări în registrul mărcilor, înțelegându-se că fiecare dintre aceste înregistrări conține o trimitere la toate celelalte înregistrări care rezultă din respectiva cerere.

c) Orice stat sau organizație interguvernamentală care a făcut o declarație în baza lit. a) poate să declare că, în pofida art. 7 (1), nici o cerere nu poate face obiectul unei divizări.

(2) [O singură împuternicire pentru mai multe cereri sau înregistrări] Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara că, în pofida art. 4 (3) b), o împuternicire nu se poate referi decât la o singură cerere sau la o singură înregistrare.

(3) [Interdicția de a cere o atestare a semnăturii unei împuterniciri sau a semnăturii unei cereri] Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara că, în pofida art. 8(4), se poate cere ca semnătura unei împuterniciri sau semnătura unei cereri de către solicitant să fie atestată, recunoscută pentru conformitate de un funcționar public, autentificată, legalizată sau certificată într-un alt mod.

(4) [O singură solicitare pentru mai multe cereri sau înregistrări în ceea ce privește o schimbare de nume sau de adresă, o schimbare de titular sau corectarea unei erori] Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara că, în pofida art. 10 (1) e), (2) și (3), art. 11 (1) h) și (3) și art. 12 (1) e) și (2), o solicitare de înscriere a unei schimbări de nume sau de adresă, o solicitare de înscriere a unei schimbări de titular sau o solicitare de corectare a unei erori nu se poate referi decât la o singură cerere sau la o singură înregistrare.

(5) [Remiterea sau prezentarea, în cazul reînnoirii, a unei declarații sau dovezi referitoare la folosire] Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara că, în pofida art. 13 (4) (iii), va cere, în cazul reînnoirii, remiterea unei declarații sau prezentarea unei dovezi referitoare la folosirea mărcii.

(6) [Examinarea de fond în cazul reînnoirii] Orice stat sau organizație interguvernamentală poate declara că, în pofida art. 13 (6), oficiul poate, în cazul primei reînnoiri a unei înregistrări de marcă de servicii, să examineze pe fond această înregistrare; cu toate acestea, acest examen va servi numai la eliminarea înregistrărilor multiple care rezultă din cererile depuse pe parcursul unei perioade de 6 luni de la intrarea în vigoare a legislației acestui stat sau organizații care a instituit, înaintea intrării în vigoare a prezentului tratat, posibilitatea de a înregistra mărcile de serviciu.

(7) [Dispoziții comune]

a) Un stat sau o organizație interguvernamentală nu poate face o declarație în baza alin. (1)-(6) decât în cazul în care, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare a prezentului tratat sau de aderare la acesta, menținerea în aplicare a legislației sale ar fi, fără această declarație, contrară dispozițiilor pertinente ale prezentului tratat.

b) Orice declarație făcută în baza alin. (1)-(6) trebuie să însoțească instrumentul de ratificare a prezentului tratat sau de aderare la acesta, depus de statul sau de organizația interguvernamentală care face declarația.

c) Orice declarație făcută în baza alin. (1)-(6) poate fi retrasă în orice moment.

(8) [Încetarea efectelor declarației]

a) Sub rezerva lit. c), orice declarație făcută în baza alin. (1)-(6) de un stat considerat o țară în curs de dezvoltare, conform practicii stabilite de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite sau de o organizație interguvernamentală al cărei membru este un astfel de stat, își încetează efectele la încheierea unei perioade de 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentului tratat.

b) Sub rezerva lit. c), orice declarație făcută în baza alin. (1)-(6) de un alt stat decât un stat menționat la lit. a) sau de o altă organizație interguvernamentală decât cea menționată la lit. a) își încetează efectele la încheierea unei perioade de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentului tratat.

c) În cazul în care o declarație făcută în baza alin. (1)-(6) nu a fost retrasă în baza alin. (7) c) sau nu și-a încetat efectele în baza lit. a) sau b) înainte de data de 28 octombrie 2004, această declarație își încetează efectele la data de 28 octombrie 2004.

(9) [Condiții și modalități pentru a deveni parte la tratat] Până la data de 31 decembrie 1999, orice stat care, la data adoptării prezentului tratat, este membru al Uniunii internaționale pentru protecția proprietății industriale (Uniunea de la Paris) fără a fi membru al Organizației poate, în pofida art. 19 (1) (i), să devină parte la prezentul tratat dacă pot fi înregistrate mărci la propriul său oficiu.

ARTICOLUL 23 Denunțarea tratatului

(1) [Notificarea] Orice parte contractantă poate denunța prezentul tratat printr-o notificare adresată directorului general.

(2) [Producerea de efecte] Denunțarea produce efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea. La momentul împlinirii acestui termen de un an, denunțarea nu afectează aplicarea prezentului tratat cererilor care sunt în curs sau mărcilor înregistrate, în privința părții contractante care îl denunță; totuși partea contractantă care denunță tratatul poate, la expirarea acestui termen de un an, să înceteze aplicarea prezentului tratat oricărei înregistrări, începând cu data de la care respectiva înregistrare trebuie să fie reînnoită.

ARTICOLUL 24 Limbile oficiale ale tratatului; semnătura

(1) [Texte originale; texte oficiale]

a) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile franceză, engleză, arabă, chineză, spaniolă și rusă, toate aceste texte având aceeași valoare.

b) La cererea unei părți contractante, un text oficial într-o limbă care nu este menționată la lit. a), care este o limbă oficială a acestei părți contractante, este stabilit de directorul general, după consultarea respectivei părți contractante și a oricărei alte părți contractante interesate.

(2) [Termenul pentru semnare] Prezentul tratat rămâne deschis pentru semnare la sediul Organizației pe o perioadă de un an după adoptarea sa.

ARTICOLUL 25 Depozitarul

Directorul general este depozitarul prezentului tratat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...