Act Internațional

Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale din 13.09.1994 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Subsemnații, plenipotențiari ai guvernelor țărilor membre ale Uniunii Poștale Universale, în baza prevederilor art. 22 paragraful 2 din Constituția Uniunii Poștale Universale, adoptată la Viena la 10 iulie 1964, au hotărât de comun acord și sub rezerva prevederilor art. 25 paragraful 4 din sus-numita constituție, în prezentul regulament general, următoarele dispoziții care asigură aplicarea constituției și funcționarea Uniunii Poștale Universale.

CAPITOLUL I Funcționarea și organele Uniunii

ARTICOLUL 101 Organizarea și reuniunea congreselor și congreselor extraordinare

1. Reprezentanții țărilor membre se reunesc în congres cel mai târziu la 5 ani de la data punerii în aplicare a actelor congresului precedent.

2. Fiecare țară membră se face reprezentată la congres de către unul sau mai mulți plenipotențiari împuterniciți de către guvernul lor cu puterile necesare. Ea poate, la nevoie, să se facă reprezentată de către delegația unei alte țări membre. Totuși se înțelege că o delegație nu poate reprezenta decât o singură țară membră, alta decât a sa.

3. În deliberări fiecare țară membră dispune de un vot.

4. În principiu, fiecare congres desemnează țara în care va avea loc congresul următor. Dacă această desemnare este inaplicabilă, Consiliul de administrație este autorizat să desemneze țara în care va avea loc congresul, după o înțelegere cu această ultimă țară.

5. După o înțelegere cu Biroul internațional, guvernul care invită fixează data definitivă și locul exact ale congresului. În principiu, cu un an înaintea acestei date, guvernul care invită trimite o invitație guvernului fiecărei țări membre. Această invitație poate fi adresată fie direct, fie prin intermediul unui alt guvern, ori prin intermediul directorului general al Biroului internațional. Guvernul care invită este însărcinat cu notificarea către toate guvernele țărilor membre a deciziilor luate de către congres.

6. Când un congres trebuie să fie reunit fără să existe un guvern care să invite, Biroul internațional, cu acordul Consiliului de administrație și după o înțelegere cu Guvernul Confederației Elvețiene, ia măsurile necesare pentru a convoca și a organiza congresul în țara în care își are sediul Uniunea. În acest caz, Biroul internațional exercită funcțiile guvernului care invită.

7. Locul reuniunii unui congres extraordinar este fixat, după o înțelegere cu Biroul internațional, de către țările membre care au luat inițiativa acestui congres.

8. Paragrafele 2 și 6 sunt aplicabile prin analogie congreselor extraordinare.

ARTICOLUL 102 Compoziția, funcționarea și reuniunile Consiliului de administrație

1. Consiliul de administrație se compune din 41 (patruzeci și unu) de membri, care își exercită funcțiile în timpul perioadei care separă două congrese succesive.

2. Președinția este acordată de drept țării gazdă a congresului. Dacă această țară nu acceptă, ea devine membru de drept și, datorită acestui fapt, grupul geografic căruia îi aparține dispune de un loc suplimentar, pentru care nu sunt aplicabile restricțiile din paragraful 3. În acest caz, Consiliul de administrație alege la președinție pe unul dintre membrii grupului geografic din care face parte țara gazdă.

3. Cei 40 de membri ai Consiliului de administrație sunt aleși de către congres pe baza unei repartiții geografice echitabile. Cel puțin jumătate din numărul membrilor este reînnoită cu ocazia fiecărui congres; nici o țară membră nu poate fi aleasă succesiv de către trei congrese.

4. Fiecare membru al Consiliului de administrație își desemnează reprezentantul, care trebuie să fie competent în domeniul poștal.

5. Funcțiile de membru al Consiliului de administrație sunt gratuite. Cheltuielile de funcționare a acestui consiliu sunt în sarcina Uniunii.

6. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

6.1. -să supervizeze toate activitățile Uniunii în intervalul dintre congrese, ținând seama de deciziile congresului, studiind problemele referitoare la politicile guvernamentale în materie poștală și ținând seama de politicile reglementare internaționale, cum ar fi cele referitoare la comerțul serviciilor și la concurență;

6.2. -să examineze și să aprobe, în cadrul competențelor sale, orice acțiune considerată ca necesară pentru salvarea și întărirea calității serviciului poștal internațional și pentru modernizarea lui;

6.3. -să favorizeze, să coordoneze și să supervizeze toate formele de asistență tehnică poștală în cadrul cooperării tehnice, internaționale;

6.4. -să examineze și să aprobe bugetul și conturile anuale ale Uniunii;

6.5. -să autorizeze, dacă împrejurările o solicită, depășirea plafonului de cheltuieli, conform art. 125 paragrafele 2 bis, 3, 4 și 5;

6.6. -să stabilească regulamentul financiar al Uniunii;

6.7. -să stabilească regulile care guvernează Fondul de rezervă;

6.8. -să stabilească regulile care guvernează Fondul special;

6.9. -să stabilească regulile care guvernează Fondul activităților speciale;

6.10. -să stabilească regulile care guvernează Fondul voluntar;

6.11. -să asigure controlul activității Biroului internațional;

6.12. -să autorizeze, dacă se solicită, alegerea unei clase de contribuție inferioare, conform condițiilor prevăzute la art. 126 paragraful 6;

6.13. -să hotărască statutul personalului și condițiile de desfășurare a serviciului funcționarilor aleși;

6.14. -să creeze sau să suprime posturi în cadrul Biroului internațional, ținând seama de restricțiile legate de plafonul de cheltuieli fixate;

6.15. -să numească sau să promoveze funcționari la gradul de subdirector general (D2);

6.16. -să stabilească regulamentul Fondului social;

6.17. -să aprobe raportul anual, stabilit de către Biroul internațional asupra activităților Uniunii, și să prezinte, dacă este cazul, comentarii asupra acestui subiect;

6.18. -să hotărască contactele de stabilit cu administrațiile poștale pentru îndeplinirea funcțiilor sale;

6.19. -după consultarea cu Consiliul de exploatare poștală, să decidă asupra contactelor ce trebuie realizate cu organismele care nu sunt observatori de drept, să examineze și să aprobe rapoartele Biroului internațional asupra relațiilor Uniunii cu celelalte organisme internaționale, să ia deciziile pe care le consideră oportune în conduita ce trebuie acordată față de aceste relații și de urmările ce decurg din aceasta, să desemneze, în timp util, organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale care trebuie să fie invitate, pentru a fi reprezentate la un congres, și să însărcineze pe directorul general al Biroului internațional să trimită invitațiile necesare;

6.20. -să hotărască, în cazul în care consideră util, principiile de care Consiliul de exploatare poștală trebuie să țină seama când va studia problemele care au repercusiuni financiare importante (taxe, cheltuieli terminale, cheltuieli de tranzit, taxa de bază pentru transportul aerian al curierului și pentru prezentarea în străinătate a trimiterilor de corespondență), să urmărească îndeaproape studiul acestor probleme, să le examineze și să le aprobe, pentru a le asigura conformitatea cu principiile sus-citate, cu propunerile Consiliului de exploatare poștală referitoare la aceste subiecte;

6.21. -să studieze, la cererea congresului, a Consiliului de exploatare poștală sau a administrațiilor poștale, problemele de ordin administrativ, legislativ și juridic, care interesează Uniunea sau serviciul poștal internațional. Consiliului de administrație îi aparține decizia în domeniile sus-menționate privind oportunitatea întreprinderii de studii solicitate de către administrațiile poștale în intervalul dintre congrese;

6.22. -să aprobe recomandările Consiliului de exploatare poștală privind modificarea, în intervalul dintre două congrese și conform procedurii prescrise în Convenția poștală universală, a taxelor de francare a trimiterilor poștei de scrisori;

6.23. -să formuleze propuneri care să fie supuse aprobării fie congresului, fie administrațiilor poștale, conform art. 122;

6.24. -să aprobe, în cadrul competențelor sale, recomandările Consiliului de exploatare poștală privind adoptarea, dacă este necesar, a unei reglementări sau a unei practici așteptând ca în această materie să decidă congresul;

6.25. -să examineze raportul anual stabilit de către Consiliul de exploatare poștală și, eventual, propunerile supuse de către acesta din urmă;

6.26. -să supună examinării, Consiliului de exploatare poștală, subiecte de studiu, conform art. 104 paragraful 9.17.;

6.27. -să desemneze țara gazdă a viitorului congres, în cazul prevăzut de art. 101 paragraful 4;

6.28. -să determine, în timp util și după consultarea Consiliului de exploatare poștală, numărul de comisii necesare pentru buna conducere a lucrărilor congresului și să le fixeze atribuțiile;

6.29. -să desemneze, după consultarea Consiliului de exploatare poștală și sub rezerva aprobării congresului, țările membre susceptibile:

- să își asume vicepreședinția congresului, precum și președințiile și vicepreședințiile comisiilor, ținând seama, pe cât este posibil, de repartiția geografică echitabilă a țărilor membre;

- să facă parte din comisiile restrânse ale congresului;

6.30. -să decidă dacă este cazul sau nu să se înlocuiască procesele-verbale ale ședințelor unei comisii a congresului cu rapoarte;

6.31. -să examineze și să aprobe proiectul planului strategic ce urmează să fie prezentat în congres și elaborat de către Consiliul de exploatare poștală cu ajutorul Biroului internațional, să examineze și să aprobe revizuirile anuale ale planului hotărât de către congres pe baza recomandărilor Consiliului de exploatare poștală și să lucreze împreună cu Consiliul de exploatare poștală la elaborarea și actualizarea anuală a planului.

7. Pentru numirea funcționarilor de gradul SD, Consiliul de administrație examinează titlurile de competență profesională ale candidaților recomandați de către administrațiile poștale ale țărilor membre ai căror naționali sunt, având grijă ca posturile de subdirector general să fie, în măsura posibilului, ocupate de către candidați provenind din regiuni diferite și, respectiv, din alte regiuni decât cele din care sunt originari directorul general și vicedirectorul general, având în vedere considerentul dominant al eficacității Biroului internațional și respectând regimul interior de promovare din cadrul biroului.

8. La prima sa reuniune, care este convocată de către președintele congresului, Consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, patru vicepreședinți și își hotărăște regulamentul interior.

9. La convocarea președintelui său, Consiliul de administrație se reunește, în principiu, o dată pe an, la sediul Uniunii.

10. Președintele, vicepreședinții, președinții comisiilor și președintele Grupului de planificare al Consiliului de administrație formează comitetul de gestiune. Acest comitet pregătește și conduce lucrările fiecărei sesiuni a Consiliului de administrație și își asumă toate sarcinile pe care acesta din urmă hotărăște să i le încredințeze sau a căror necesitate apare în timpul procesului de planificare strategică.

11. Reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului de administrație, care participă la sesiunile acestui organ, cu excepția reuniunilor care au loc în timpul congresului, are dreptul la rambursarea fie a prețului unui bilet de avion dus-întors, clasa economică, ori a unui bilet de cale ferată, clasa I, fie a costului călătoriei prin orice alt mijloc de transport, cu condiția ca această valoare să nu depășească prețul biletului de avion dus-întors, clasa economică. Același drept este acordat reprezentantului fiecărui membru al comisiilor sale, al grupelor sale de lucru sau al altor organe ale sale, atunci când acestea se reunesc în afara congresului și sesiunilor consiliului.

12. Președintele Consiliului de exploatare poștală reprezintă acest consiliu la ședințele Consiliului de administrație, pe a căror ordine de zi figurează probleme legate de organul pe care îl conduce.

13. Pentru a asigura o legătură eficace între lucrările celor două organe, Consiliul de exploatare poștală poate desemna reprezentanți pentru a asista, la reuniunile Consiliului de administrație, în calitate de observatori.

14. Administrația poștală a țării în care se reunește consiliul de administrație este invitată să participe la reuniuni, în calitate observator, dacă această țară nu este membră a consiliului de administrație.

15. Consiliul de administrație poate să invite la reuniunile sale, fără drept de vot, orice organism internațional, orice reprezentant de asociație ori de întreprindere sau orice persoană calificată care dorește să se asocieze lucrărilor sale. De asemenea, el poate să invite în aceleași condiții una sau mai multe administrații poștale ale țărilor interesate în problemele prevăzute pe ordinea sa de zi.

16. Membrii Consiliului de administrație participă efectiv la activitățile sale. Țările membre care nu aparțin Consiliului de administrație pot, la cererea lor, să colaboreze la studiile întreprinse, respectând condițiile pe care consiliul poate să le stabilească pentru a asigura randamentul și eficacitatea muncii sale. De asemenea, ele pot fi solicitate pentru a prezida grupe de lucru, atunci când cunoștințele sau experiența lor justifică acest lucru. Participarea țărilor membre care nu aparțin Consiliului de administrație se efectuează fără cheltuieli suplimentare pentru Uniune.

ARTICOLUL 103 Documentația asupra activităților Consiliului de administrație

1. După fiecare sesiune, Consiliul de administrație informează țările membre ale Uniunii și uniunile restrânse asupra activităților sale, adresându-le în special o dare de seamă analitică, precum și rezoluțiile și deciziile sale.

2. Consiliul de administrație întocmește un raport congresului asupra ansamblului activității sale și îl transmite administrațiilor poștale cu cel puțin două luni înainte de deschiderea congresului.

ARTICOLUL 104 Compoziția, funcționarea și reuniunile Consiliului de exploatare poștală

1. Consiliul de exploatare poștală se compune din patruzeci de membri, care își exercită funcțiile pe timpul perioadei care separă două congrese succesive.

2. Membrii Consiliului de exploatare poștală sunt aleși de către congres, în funcție de o repartiție geografică specifică. Douăzeci și patru de locuri sunt rezervate țărilor în curs de dezvoltare și șaisprezece, țărilor dezvoltate. Cel puțin jumătate din numărul membrilor este reînnoită cu ocazia fiecărui congres.

3. Reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului de exploatare poștală este desemnat de către administrația poștală a țării sale. Acest reprezentant trebuie să fie un funcționar calificat al administrației poștale.

4. Cheltuielile de funcționare ale Consiliului de exploatare sunt în sarcina Uniunii. Membrii săi nu primesc nici o remunerație. Cheltuielile de voiaj și de sejur ale reprezentanților administrațiilor care participă la Consiliul de exploatare poștală sunt în sarcina acestora. Totuși reprezentantul fiecăruia dintre țările considerate ca defavorizate, conform listelor stabilite de Organizația Națiunilor Unite, are dreptul, în afara reuniunilor care au loc în timpul congresului, la rambursarea fie a prețului unui bilet de avion dus-întors, clasa economică, sau al unui bilet de cale ferată, clasa I, fie a costului călătoriei prin orice alt mijloc de transport, cu condiția ca această valoare să nu depășească prețul unui bilet de avion dus-întors, clasa economică.

5. În prima sa reuniune, care este convocată și deschisă de către președintele congresului, Consiliul de exploatare poștală alege, dintre membrii săi, un președinte, un vicepreședinte, președinții comisiilor și pe președintele Grupului de planificare strategică.

6. Consiliul de exploatare poștală își stabilește regulamentul său interior.

7. În principiu, Consiliul de exploatare poștală se reunește în toți anii la sediul Uniunii. Data și locul reuniunii sunt fixate de către președintele sau după un acord cu președintele Consiliului de administrație și directorul general al Biroului internațional.

8. Președintele, vicepreședintele, președinții comisiilor și președintele Grupului de planificare strategică al Consiliului de exploatare poștală formează Comitetul de gestiune. Acest comitet pregătește și conduce lucrările fiecărei sesiuni a Consiliului de exploatare poștală și își asumă toate sarcinile pe care acesta din urmă hotărăște să i le încredințeze sau a căror necesitate apare în timpul procesului de planificare strategică.

9. Atribuțiile Consiliului de exploatare poștală sunt următoarele:

9.1. -să conducă studiul celor mai importante probleme de exploatare, comerciale, tehnice, economice și de cooperare tehnică, care reprezintă interes pentru administrațiile poștale ale tuturor țărilor membre ale Uniunii, în special al problemelor care au repercusiuni financiare importante (taxe, cheltuieli terminale, cheltuieli de tranzit, taxa de bază pentru transportul aerian al curierului, cote-părți ale coletelor poștale și prezentarea în străinătate a trimiterilor de corespondență), să elaboreze informații și avize asupra lor și să recomande măsurile de luat în privința lor;

9.2. -să procedeze la revizuirea regulamentelor de aplicare ale Uniunii în următoarele 6 luni după închiderea congresului, cel puțin dacă acesta nu hotărăște altfel. În caz de urgentă necesitate, Consiliul de exploatare poștală poate să modifice respectivele regulamente și în alte sesiuni. În ambele cazuri, Consiliul de exploatare rămâne subordonat directivelor Consiliului de administrație în ceea ce privește politicile și principiile fundamentale;

9.3. -să coordoneze măsurile practice pentru dezvoltarea și ameliorarea serviciilor poștale internaționale;

9.4. -să întreprindă, sub rezerva aprobării Consiliului de administrație, în cadrul competențelor acestuia din urmă, orice acțiune considerată necesară pentru salvarea și întărirea calității serviciului poștal internațional și pentru modernizarea lui;

9.5. -să revizuiască și să modifice, în intervalul dintre două congrese și conform procedurii prescrise în Convenția poștală universală, sub rezerva aprobării Consiliului de administrație, taxele de francare a trimiterilor poștei de scrisori;

9.6. -să formuleze propuneri, care vor fi supuse spre aprobare fie congresului, fie administrațiilor poștale, conform art. 122; aprobarea Consiliului de administrație este solicitată atunci când propunerile se referă la probleme aflate în competența acestuia din urmă;

9.7. -să examineze, la cererea administrației poștale a unei țări membre, orice propunere pe care această administrație o transmite Biroului internațional, conform art. 121, să pregătească comentariile aferente și să însărcineze Biroul internațional să le anexeze la respectiva propunere, înainte de a o supune aprobării administrațiilor poștale ale țărilor membre;

9.8. -să recomande, dacă este necesar, și, eventual, după aprobarea de către Consiliul de administrație și după consultarea ansamblului administrațiilor poștale, adoptarea unei reglementări sau a unei noi practici, așteptând ca în această materie să decidă congresul;

9.9. -să elaboreze și să prezinte, sub formă de recomandări, administrațiilor poștale, norme în materie tehnică, de exploatare și în alte domenii de competența sa, în care o practică uniformă este indispensabilă. La fel procedează, în caz de nevoie, și pentru normele pe care deja le-a stabilit;

9.10. -să elaboreze, cu ajutorul Biroului internațional, precum și în consultare cu Consiliul de administrație și cu aprobarea acestuia, proiectul de plan strategic, care urmează să fie supus congresului; să revizuiască planul aprobat de către congres, în fiecare an, de asemenea cu ajutorul Biroului internațional și cu aprobarea Consiliului de administrație;

9.11. -să aprobe raportul anual, stabilit de Biroul internațional asupra activităților Uniunii, în părțile sale care au tratat responsabilitățile și funcțiile Consiliului de exploatare poștală;

9.12. -să decidă asupra contactelor ce urmează a fi luate cu administrațiile poștale, în vederea îndeplinirii funcțiilor sale;

9.13. -să procedeze la studierea problemelor de învățământ și de formare profesională, care interesează țările noi și țările în curs de dezvoltare;

9.14. -să ia măsurile necesare în vederea studierii și difuzării experiențelor și progreselor realizate de anumite țări în domeniul tehnicii, exploatării, economiei și formării profesionale, care interesează serviciile poștale;

9.15. -să studieze situația actuală și necesitățile serviciilor poștale în țările noi și în țările în curs de dezvoltare și să elaboreze recomandările convenabile asupra căilor și mijloacelor de ameliorare a serviciilor poștale în aceste țări;

9.16. -să ia, după înțelegerea cu Consiliul de administrație, măsurile corespunzătoare în domeniul cooperării tehnice cu toate țările membre ale Uniunii, în special cu țările noi și cu țările în curs de dezvoltare;

9.17. -să examineze toate celelalte probleme care îi sunt supuse de către un membru al Consiliului de exploatare poștală, de către Consiliul de administrație sau de către oricare administrație a unei țări membre.

10. Membrii Consiliului de exploatare poștală participă efectiv la activitățile acestuia. Administrațiile poștale ale țărilor membre, care nu aparțin Consiliului de exploatare poștală, pot, la cererea lor, să colaboreze la studiile întreprinse, respectând condițiile pe care acesta le poate stabili pentru a asigura randamentul și eficacitatea muncii sale. Ele pot fi, de asemenea, solicitate pentru a prezida grupuri de lucru, atunci când cunoștințele sau experiența lor justifică acest lucru.

11. Consiliul de exploatare poștală stabilește, în sesiunea sa, care precede congresul, proiectul de program de lucru de bază al viitorului consiliu, ce urmează a fi supus congresului, ținând seama de proiectul planului strategic, precum și de solicitările țărilor membre ale Uniunii, ale Consiliului de administrație și ale Biroului internațional. Acest program de bază, cuprinzând un număr limitat de studii asupra subiectelor de actualitate și de interes comun, este revizuibil în fiecare an, în funcție de noile realități și de priorități.

12. Pentru a asigura o legătură eficace între lucrările celor două organe, Consiliul de administrație poate desemna reprezentanți pentru a asista în calitate de observatori la reuniunile Consiliului de exploatare poștală.

13. Consiliul de exploatare poștală poate invita la reuniunile sale, fără drept de vot:

13.1. -orice organism internațional sau orice persoană calificată, pe care el dorește să o asocieze la lucrările sale;

13.2. -administrațiile poștale ale țărilor membre care nu aparțin Consiliului de exploatare poștală;

13.3. -orice asociație sau întreprindere, pe care el dorește să o consulte asupra problemelor privind activitățile sale.

ARTICOLUL 105 Documentația asupra activităților Consiliului de exploatare poștală

1. După fiecare sesiune, Consiliul de exploatare poștală informează administrațiile poștale ale țărilor membre și uniunile restrânse asupra activităților sale, prezentându-le o dare de seamă analitică, precum și rezoluțiile și hotărârile sale.

2. Consiliul de exploatare poștală întocmește, pentru Consiliul de administrație, un raport anual asupra activităților sale.

3. Consiliul de exploatare întocmește, în atenția congresului, un raport asupra ansamblului activității sale și îl transmite administrațiilor poștale ale țărilor membre, cu cel puțin două luni înainte de deschiderea congresului.

ARTICOLUL 106 Regulamentul interior al congreselor

1. Pentru organizarea lucrărilor sale și a conducerii deliberărilor sale, congresul aplică regulamentul interior al congreselor, care este anexat prezentului regulament general.

2. Fiecare congres poate modifica acest regulament în condițiile fixate în regulamentul său interior.

ARTICOLUL 107 Limbile de lucru ale Biroului internațional

Limbile de lucru ale Biroului internațional sunt limbile franceză și engleză.

ARTICOLUL 108 Limbile utilizate pentru documentația, deliberările și
corespondența de serviciu

1. Pentru documentația Uniunii sunt utilizate limbile franceză, engleză, arabă și spaniolă. Sunt, de asemenea, utilizate limbile germană, chineză, portugheză și rusă, cu condiția ca utilizarea acestor ultime limbi să se limiteze la documentația de bază cea mai importantă.

Sunt utilizate, de asemenea, și alte limbi, cu condiția ca țările membre care solicită acest lucru să suporte toate costurile aferente.

2. Țara sau țările membre care solicită utilizarea unei alte limbi decât limba oficială constituie un grup lingvistic. Țările membre care utilizează limba oficială constituie grupul lingvistic francez.

3. Documentația este publicată de către Biroul internațional în limba oficială și în limbile celorlalte grupuri lingvistice constituite, fie direct, fie prin intermediul birourilor regionale ale acestor grupuri, conform modalităților convenite cu Biroul internațional. Publicarea în diferite limbi este realizată conform aceluiași model.

4. Documentația publicată direct de către Biroul internațional este, în măsura posibilului, distribuită simultan în diferitele limbi solicitate.

5. Corespondența dintre administrațiile poștale și Biroul internațional și dintre acesta din urmă și terți poate fi schimbată în oricare limbă pentru care Biroul internațional dispune de un serviciu de traduceri.

6. Cheltuielile de traducere într-o limbă, indiferent care ar fi ea, inclusiv cele care rezultă din aplicarea paragrafului 5, sunt suportate de către grupul lingvistic care a solicitat această limbă. Sunt suportate de către grupul lingvistic francez cheltuielile de traducere în limba oficială a documentelor și corespondenței primite în limbile engleză, arabă și spaniolă.

Toate celelalte cheltuieli aferente furnizării documentelor sunt suportate de către Uniune. Plafonul cheltuielilor de suportat de către Uniune pentru producerea documentelor în germană, chineză, portugheză și rusă este fixat printr-o rezoluție a congresului.

7. Cheltuielile de suportat de către un grup lingvistic sunt repartizate între membrii acestui grup în mod proporțional cu contribuția lor la cheltuielile Uniunii. Aceste cheltuieli pot fi repartizate între membrii grupului lingvistic, conform unei chei de repartiție, cu condiția ca cei interesați să se înțeleagă asupra acestui subiect și să își notifice hotărârea lor către Biroul internațional prin intermediul unui purtător de cuvânt al grupului.

8. Biroul internațional dă curs oricărei schimbări în alegerea limbii solicitate de către o țară membră, după o perioadă care nu trebuie să depășească 2 ani.

9. Pentru deliberările reuniunilor organelor Uniunii, limbile franceză, engleză, spaniolă și rusă sunt admise prin intermediul unui sistem de interpretare - cu sau fără echipament electronic -, a căror alegere este lăsată la aprecierea organizatorilor reuniunii, după consultarea directorului general al Biroului internațional și a țărilor membre interesate.

10. Celelalte limbi sunt în general autorizate pentru deliberările și reuniunile indicate la paragraful 9.

11. Delegațiile care utilizează alte limbi își asigură interpretarea simultană într-una dintre limbile menționate la paragraful 9 fie prin sistemul indicat în același paragraf, când modificări de ordin tehnic necesar pot fi aduse, fie prin interpreți particulari.

12. Cheltuielile pentru serviciile de interpretare sunt repartizate între țările membre care utilizează aceeași limbă, proporțional cu contribuția lor la cheltuielile Uniunii. Totuși cheltuielile de instalare și întreținere a echipamentului tehnic sunt suportate de către Uniune.

13. Administrațiile poștale pot să se înțeleagă asupra limbii care se utilizează în corespondența de serviciu în relațiile lor reciproce. În lipsa unei asemenea înțelegeri, limba care se utilizează este limba franceză.

CAPITOLUL II Biroul internațional

ARTICOLUL 109 Alegerea directorului general și a vicedirectorului general al
Biroului internațional

1. Directorul general și vicedirectorul general al Biroului internațional sunt aleși de către congres pentru perioada care separă două congrese succesive, durata minimă a mandatului lor fiind de 5 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată. Cu excepția unei decizii contrare a congresului, data intrării lor în funcții este fixată pentru 1 ianuarie a anului care urmează congresului.

2. Cu cel puțin 7 luni înainte de deschiderea congresului, directorul general al Biroului internațional adresează o notă guvernelor țărilor membre, invitându-le să prezinte eventuale candidaturi pentru posturile de director general și vicedirector general și să indice, în același timp, dacă directorul general sau vicedirectorul general în funcții sunt interesați într-o eventuală reînnoire a mandatului lor inițial. Candidaturile, însoțite de un curriculum vitae, trebuie să ajungă la Biroul internațional cu cel puțin două luni înainte de deschiderea congresului. Candidații trebuie să aparțină țărilor membre care îi prezintă. Biroul internațional elaborează documentația necesară pentru congres. Alegerea directorului general și aceea a vicedirectorului general au loc pe bază de scrutin secret, prima alegere fiind realizată pentru postul de director general.

3. În caz de eliberare a postului de director general, vicedirectorul general își asumă funcțiile directorului general până la sfârșitul mandatului prevăzut pentru acesta; el este ales în acest post și admis din oficiu drept candidat, sub rezerva ca mandatul său inițial ca vicedirector general să nu fi fost deja reînnoit o dată de către congresul precedent și ca el să își manifeste interesul de a fi considerat drept candidat la postul de director general.

4. În caz de eliberare simultană a posturilor de director general și de vicedirector general, Consiliul de administrație alege, dintre candidații acceptați în urma unui concurs, un vicedirector general pentru perioada care urmează până la viitorul congres. Pentru prezentarea candidaturilor, se aplică, prin analogie, paragraful 2.

5. În cazul eliberării postului de vicedirector general, Consiliul de administrație însărcinează, la propunerea directorului general, pe unul dintre subdirectorii generali ai Biroului internațional să își asume, până la viitorul congres, funcțiile vicedirectorului general.

ARTICOLUL 110 Funcțiile directorului general

1. Directorul general organizează, administrează și conduce Biroul internațional, al cărui reprezentant legal este. El este competent pentru a clasa posturile de gradele G1 la D1 și pentru a numi și promova funcționari în aceste grade. Pentru numirile în gradele P1 la D1, el trebuie să ia în considerare calificările profesionale ale candidaților recomandați de către administrațiile poștale din țările membre, de a căror naționalitate sunt sau în care, își exercită activitatea lor profesională, ținând seama de o echitabilă repartiție geografică continentală, de limbile utilizate, precum și de toate celelalte considerente aferente, respectând în întregime regimul interior de promovare al Biroului internațional.

Totuși, în cazul posturilor care solicită calificări speciale, directorul general poate să se adreseze în exterior. El ține, de asemenea, seama, cu ocazia numirii unui nou funcționar, de faptul că, în principiu, persoanele care ocupă posturile gradelor D2, D1 și P5 trebuie să provină din diferite țări membre ale Uniunii. Cu ocazia promovării unui funcționar al Biroului internațional în gradele D1 și P5, nu este obligatoriu să se aplice același principiu. În plus, exigențele unei repartiții geografice echitabile și de limbă trec, după merit, în procesul de recrutare. Directorul general informează Consiliul de administrație o dată pe an, în raportul asupra activităților Uniunii, despre numirile și promovările în gradele P4 la D1.

2. Directorul general are următoarele atribuții:

2.1. -să asigure funcțiile de depozitar al actelor Uniunii Poștale Universale și de intermediar în procedura de adeziune de admitere în Uniune, precum și de ieșire din aceasta;

2.2. -să notifice ansamblului administrațiilor regulamentele de aplicare hotărâte sau revizuite de către Consiliul de exploatare poștală;

2.3. -să pregătească proiectul bugetului anual al Uniunii la un nivel cât mai scăzut posibil, compatibil cu nevoile Uniunii, și să îl supună, în timp oportun, examinării Consiliului de administrație; să comunice bugetul țărilor membre ale Uniunii, după aprobarea acestuia de către Consiliul de administrație, și să îl execute;

2.4. -să execute activitățile specifice solicitate de către organele Uniunii și pe cele care îi sunt atribuite prin acte;

2.5. -să ia inițiative care să vizeze realizarea obiectivelor fixate de către organele Uniunii, în cadrul politicii stabilite și al fondurilor disponibile;

2.6. -să supună sugestii și propuneri Consiliului de administrație sau Consiliului de exploatare poștală;

2.7. -să pregătească, pentru Consiliul de exploatare poștală și pe baza directivelor date de către acesta din urmă, proiectul planului strategic de supus congresului și proiectul de revizuire anuală a planului;

2.8. -să asigure reprezentarea Uniunii;

2.9. -să servească drept intermediar în relațiile dintre:

- Uniunea Poștală Universală și uniunile restrânse;

- Uniunea Poștală Universală și Organizația Națiunilor Unite;

- Uniunea Poștală Universală și organizațiile internaționale a căror activitate prezintă un interes pentru Uniune;

- Uniunea Poștală Universală și organismele internaționale, asociațiile sau întreprinderile pe care organele Uniunii doresc să le consulte sau să le asocieze la lucrările lor;

2.10. -să își asume funcția de secretar general al organelor Uniunii și să supravegheze, cu acest titlu, ținând seama de dispozițiile speciale ale prezentului regulament, în special:

- pregătirea și organizarea lucrărilor organelor Uniunii;

- elaborarea, producerea și distribuirea documentelor, rapoartelor și proceselor-verbale;

- funcționarea secretariatului în timpul reuniunilor organelor Uniunii;

2.11. -să asiste la ședințele organelor Uniunii și să ia parte la deliberări, fără drept de vot, cu posibilitatea de a se face reprezentat.

ARTICOLUL 111 Funcțiile vicedirectorului general

1. Vicedirectorul general asistă pe directorul general și este responsabil față de el.

2. În caz de absență sau indisponibilitate a directorului general, vicedirectorul general exercită puterile acestuia. Același lucru se întâmplă și în caz de eliberare a postului de director general prevăzut în art. 109 paragraful 3.

ARTICOLUL 112 Secretariatul organelor Uniunii Poștale Universale

Secretariatul organelor Uniunii este asigurat de către Biroul internațional, sub responsabilitatea directorului general. El adresează toate documentele publicate cu ocazia fiecărei sesiuni administrațiilor poștale membre ale organului, administrațiilor poștale ale țărilor care, fără să fie membre ale organului, colaborează la studiile întreprinse, uniunilor restrânse, precum și celorlalte administrații poștale ale țărilor membre care le-au solicitat.

ARTICOLUL 113 Lista țărilor membre

Biroul internațional stabilește și ține la zi lista țărilor membre ale Uniunii, indicând în ea clasa lor de contribuție, grupul lor geografic și situația lor în raport cu actele Uniunii.

ARTICOLUL 114 Informații, avize, cereri de interpretare și modificare a actelor.
Anchete. Intervenție în lichidarea conturilor

1. Biroul internațional este tot timpul la dispoziția Consiliului de administrație, a Consiliului de exploatare poștală și a administrațiilor poștale, pentru a le furniza toate informațiile utile asupra problemelor referitoare la serviciu.

2. El este însărcinat, în special, să reunească, să coordoneze, să publice și să distribuie informații de orice natură, care interesează serviciul poștal internațional; să emită, la cererea părților în cauză, un aviz asupra problemelor litigioase; să dea urmare cererilor de interpretare și de modificare a actelor Uniunii și, în general, să realizeze studii și lucrări de redactare sau de documentare pe care respectivele acte i le atribuie sau care ar fi în interesul Uniunii.

3. El realizează și anchetele care sunt solicitate de către administrațiile poștale, în vederea cunoașterii opiniei celorlalte administrații asupra unei probleme determinate. Rezultatul unei anchete nu reprezintă caracterul unui vot și nu se leagă formal de aceasta.

4. El intervine, cu titlul de oficiu de compensare, în lichidarea conturilor de orice natură, referitoare la serviciul poștal internațional, între administrațiile poștale care solicită această intervenție.

ARTICOLUL 115 Cooperare tehnică

Biroul internațional este însărcinat, în cadrul cooperării tehnice internaționale, să dezvolte asistență tehnică poștală sub toate formele ei.

ARTICOLUL 116 Formulare furnizate de către Biroul internațional

Biroul internațional este însărcinat să facă și să confecționeze cupoanele-răspuns internaționale și să aprovizioneze cu ele, la prețul de revenire, administrațiile poștale care solicită acest lucru.

ARTICOLUL 117 Actele uniunilor restrânse și aranjamentele speciale

1. Două exemplare din actele uniunilor restrânse și din aranjamentele speciale încheiate prin aplicarea art. 8 din Constituția Uniunii Poștale Universale trebuie să fie transmise Biroului internațional de către lucrările acestor uniuni sau, în lipsă, de către una dintre părțile contractante.

2. Biroul internațional are grijă ca actele uniunilor restrânse și aranjamentele speciale să nu prevadă condiții mai puțin favorabile pentru public decât cele care sunt prevăzute în actele Uniunii și să informeze administrațiile poștale de existența uniunilor și a aranjamentelor sus-menționate. El semnalează Consiliului de administrație orice neregulă constatată în virtutea prezentei dispoziții.

ARTICOLUL 118 Revista Uniunii Poștale Universale

Biroul internațional redactează, cu ajutorul documentelor care îi sunt puse la dispoziție, o revistă în limbile germană, engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză și rusă.

ARTICOLUL 119 Raportul anual asupra activităților Uniunii Poștale Universale

Biroul internațional întocmește, asupra activităților Uniunii, un raport anual, care este comunicat, după aprobarea lui de către Consiliul de administrație, administrațiilor poștale, uniunilor restrânse și Organizației Națiunilor Unite.

CAPITOLUL III Procedura de introducere și examinare a propunerilor

ARTICOLUL 120 Procedura de prezentare a propunerilor în congres

1. Sub rezerva excepțiilor prevăzute la paragrafele 2 și 5, procedura următoare reglează introducerea propunerilor, de orice natură, ce urmează a fi supuse congresului de către administrațiile poștale ale țărilor membre:

a) sunt admise propunerile care parvin Biroului internațional cu cel puțin 6 luni înainte de data fixată pentru congres;

b) nici o propunere de ordin redacțional nu este admisă în timpul perioadei de 6 luni care precede data fixată pentru congres;

c) propunerile de fond, care parvin Biroului internațional în intervalul cuprins între 6 și 4 luni înainte de data fixată pentru congres, nu sunt admise decât dacă ele sunt sprijinite de cel puțin două administrații;

d) propunerile de fond, care parvin Biroului internațional în intervalul cuprins între 4 și 2 luni, care precede data fixată pentru congres, nu sunt admise decât dacă ele sunt sprijinite de cel puțin opt administrații. Propunerile care parvin ulterior nu sunt admise;

e) declarațiile de sprijin trebuie să parvină Biroului internațional în același timp cu propunerile la care se referă.

2. Propunerile privind Constituția Uniunii Poștale Universale sau regulamentul general trebuie să parvină Biroului internațional cu cel puțin 6 luni înainte de deschiderea congresului; acelea care parvin ulterior acestei date, dar înainte de deschiderea congresului, nu pot fi luate în considerare decât dacă congresul decide astfel cu majoritate de două treimi din numărul țărilor reprezentate în congres și dacă sunt respectate condițiile prevăzute la paragraful 1.

3. Fiecare propunere nu trebuie să aibă, în principiu, decât un obiectiv și să nu conțină decât modificări referitoare la acest obiectiv.

4. Propunerile de ordin redacțional sunt prevăzute, în antet, de către administrațiile care le prezintă, cu mențiunea "Propunere de ordin redacțional" și publicate de către Biroul internațional sub un număr urmat de litera "R". Propunerile neprevăzute cu această mențiune, dar care, după părerea Biroului internațional, nu sunt decât redacționale, sunt publicate cu o mențiune corespunzătoare; Biroul internațional întocmește pentru congres o listă a acestor propuneri.

5. Procedura descrisă la paragrafele 1 și 4 nu se aplică nici propunerilor privind regulamentul interior al congreselor și nici amendamentelor la propunerile deja făcute.

ARTICOLUL 121 Procedura de prezentare a propunerilor între două congrese

1. Pentru a fi luate în considerare, fiecare propunere privind convenția sau aranjamentele și introduse de către o administrație poștală între două congrese trebuie să fie sprijinită de către cel puțin alte două administrații. Aceste propuneri rămân fără urmare atunci când Biroul internațional nu primește, în același timp, declarațiile de sprijin necesare.

2. Aceste propuneri sunt adresate celorlalte administrații poștale prin intermediul Biroului internațional.

3. Propunerile privind regulamentele de aplicare nu au nevoie de sprijin, dar nu sunt luate în considerare de către Consiliul de exploatare poștală, decât dacă acesta le aprobă în regim de urgentă necesitate.

ARTICOLUL 122 Examinarea propunerilor între două congrese

1. Orice propunere referitoare la convenție, aranjamente și protocoalele lor finale este supusă următoarei proceduri: un termen de două luni este lăsat administrațiilor poștale ale țărilor membre pentru examinarea propunerii notificate prin circulară de către Biroul internațional și, eventual, pentru a face să parvină Biroului internațional observațiile lor. Nu sunt admise amendamente. Răspunsurile sunt reunite prin grija Biroului internațional și comunicate administrațiilor poștale, cu invitația de a se pronunța "pro" sau "contra" propunerii. Acelea care nu au făcut să parvină votul lor în termen de două luni sunt considerate ca absente. Termenul citat începe de la data circularelor Biroului internațional.

2. Propunerile de modificare a regulamentelor de aplicare sunt tratate de către Consiliul de exploatare poștală.

3. Dacă propunerea privește un aranjament sau protocolul său final, numai administrațiile poștale ale țărilor membre care sunt parte la acest aranjament pot lua parte la operațiunile descrise în paragraful 1.

ARTICOLUL 123 Notificarea deciziilor adoptate între două congrese

1. Modificările aduse convenției, aranjamentelor și protocoalelor finale la aceste acte sunt consacrate printr-o notificare a directorului general al Biroului internațional către guvernele țărilor membre.

2. Modificările aduse de către Consiliul de exploatare poștală regulamentelor de aplicare și protocoalelor lor finale sunt notificate administrațiilor poștale de către Biroul internațional. Același lucru este valabil pentru interpretările vizate la art. 59.3.3.2. al convenției și ale dispozițiilor corespunzătoare din aranjamente.

ARTICOLUL 124 Punerea în vigoare a regulamentelor de aplicare și a celorlalte
decizii adoptate între două congrese

1. Regulamentele de aplicare intră în vigoare la aceeași dată și au aceeași durată ca și actele provenite de la congres.

2. Sub rezerva paragrafului 1, deciziile de modificare a actelor Uniunii, care sunt adoptate între două congrese, nu sunt executorii decât la cel puțin 3 luni după notificarea lor.

CAPITOLUL IV Finanțe

ARTICOLUL 125 Fixarea și reglarea cheltuielilor Uniunii Poștale Universale

1. Sub rezerva paragrafelor 2 și 6, cheltuielile anuale aferente activităților organelor Uniunii nu trebuie să depășească sumele de mai jos, pentru anii 1996 și următorii:

- 35.278.600 franci elvețieni, pentru anul 1996;

- 35.126.900 franci elvețieni, pentru anul 1997;

- 35.242.900 franci elvețieni, pentru anul 1998;

- 35.451.300 franci elvețieni, pentru anul 1999;

- 35.640.700 franci elvețieni, pentru anul 2000.

Limita de bază pentru anul 2000 se aplică și anilor ulteriori, în caz de amânare a congresului prevăzut pentru anul 1999.

2. Cheltuielile aferente reuniunilor viitorului congres (deplasarea secretariatului, cheltuieli de transport, cheltuieli de instalare tehnică a interpretării simultane, cheltuieli de reproducere a documentelor în timpul congresului etc.) nu trebuie să depășească limita de 3.599.300 franci elvețieni. 2 bis. Consiliul de administrație este autorizat să depășească limitele fixate la paragraful 1 pentru a ține seama de reeditarea Nomenclaturii internaționale a birourilor de poștă. Valoarea totală a depășirii autorizate în acest scop nu trebuie să depășească 900.000 franci elvețieni.

3. Consiliul de administrație este autorizat să depășească limitele fixate la paragrafele 1 și 2 pentru a ține seama de majorările treptelor de prelucrare, de contribuții cu titlul de pensii sau indemnizații, inclusiv de indemnizații de post, admise de Organizația Națiunilor Unite pentru a fi aplicate personalului lor în funcție la Geneva.

4. Consiliul de administrație este, de asemenea, autorizat să ajusteze, în fiecare an, valoarea cheltuielilor, altele decât cele referitoare la personal, în funcție de indicele elvețian al prețului de consum.

5. Prin derogare de la paragraful 1, consiliul de administrație sau, în caz de extremă urgență, directorul general poate autoriza depășirea limitelor fixate pentru a face față reparațiilor importante și neprevăzute ale clădirii Biroului internațional, fără ca valoarea acestora să depășească 125.000 de franci elvețieni pe an.

6. Dacă apar ca insuficiente creditele prevăzute la paragrafele 1 și 2, pentru a asigura buna funcționare a Uniunii, aceste limite nu pot fi depășite decât cu aprobarea majorității țărilor membre ale acesteia. Orice consultație trebuie să comporte o expunere completă a faptelor care justifică o asemenea cerere.

7. Țările care aderă la Uniune sau care sunt admise în calitate de membre ale acesteia, precum și cele care ies din Uniune trebuie să-și achite cotizația pentru întregul an în cursul căruia admiterea sau ieșirea lor trebuie efectuată.

8. Țările membre plătesc în avans partea lor de contribuție la cheltuielile anuale ale Uniunii, pe baza bugetului stabilit de către Consiliul de administrație. Aceste părți de contribuție trebuie să fie plătite cel mai târziu în prima zi a exercițiului financiar la care se raportează bugetul. Dacă acest termen este depășit, sumele datorate sunt producătoare de dobânzi în profitul Uniunii, respectiv 3% pe an, în timpul primelor șase luni, și 6% pe an începând cu a șaptea lună.

9. În împrejurări excepționale, Consiliul de administrație poate absolvi o țară membră de toate dobânzile datorate sau de o parte din ele, dacă aceasta s-a achitat, în capital, de toate datoriile restante.

10. O țară membră poate, de asemenea, să fie absolvită, în cadrul unui plan de amortizare a conturilor sale întârziate, aprobat de către Consiliul de administrație, de toate dobânzile acumulate sau de o parte dintre ele ori invers; absolvirea este totuși condiționată de executarea completă și punctuală a planului de amortizare, într-un termen convenit la maximum 5 ani.

11. Pentru a acoperi insuficiențele de trezorerie ale Uniunii, s-a constituit un fond de rezervă, a cărui valoare este fixată de către Consiliul de administrație. Acest fond este alimentat în primul rând prin excedente bugetare. El poate servi și pentru echilibrarea bugetului sau pentru reducerea valorii contribuțiilor țărilor membre.

12. În ceea ce privește insuficiențele trecătoare ale trezoreriei, Guvernul Confederației Elvețiene face, pe termen scurt, avansurile necesare, conform condițiilor care sunt fixate de comun acord. Acest guvern supraveghează fără remunerație ținerea conturilor financiare, precum și contabilitatea Biroului internațional, în limitele condițiilor fixate de către congres.

ARTICOLUL 126 Clasele de contribuție

1. Țările membre contribuie la acoperirea cheltuielilor Uniunii conform clasei de contribuție la care aparțin. Aceste clase sunt următoarele:

- clasa de 50 de unități;

- clasa de 40 de unități;

- clasa de 35 de unități;

- clasa de 25 de unități;

- clasa de 20 de unități;

- clasa de 15 unități;

- clasa de 10 unități;

- clasa de 5 unități;

- clasa de 3 unități;

- clasa de 1 unități.

Clasa de 0,5 unități este rezervată țărilor mai puțin avansate, enumerate de către Organizația Națiunilor Unite, și altor țări desemnate de către Consiliul de administrație.

2. În afara claselor de contribuție enumerate la paragraful 1, orice țară membră poate să aleagă plata unui număr de unități de contribuție mai mari de 50 de unități.

3. Țările membre sunt înscrise într-una dintre clasele de contribuție de mai sus, în momentul admiterii lor sau al aderării lor la Uniune, conform procedurii vizate la art. 21 paragraful 4 din Constituția Uniunii Poștale Universale.

4. Țările membre pot schimba ulterior clasa de contribuție, cu condiția ca această schimbare să fie notificată Biroului internațional înainte de deschiderea congresului. Această notificare, care este adusă la cunoștință congresului, are efect la data intrării în vigoare a dispozițiilor financiare, hotărâtă de către congres.

5. Țările membre nu pot să solicite a fi declasate mai mult cu o clasă în același timp. Țările membre care nu își fac cunoscută dorința de a schimba clasa de contribuție înainte de deschiderea congresului sunt menținute în clasa la care au aparținut până atunci.

6. Totuși, în împrejurări excepționale, cum ar fi catastrofe naturale care necesită programe de ajutor internațional, Consiliul de administrație poate autoriza declasarea cu o clasă de contribuție, la cererea unei țări membre, dacă aceasta dovedește că nu își mai poate menține contribuția conform clasei alese inițial.

7. Prin derogarea de la paragrafele 4 și 5, surclasările nu sunt supuse nici unei restricții.

ARTICOLUL 127 Plata furniturilor Biroului internațional

Furniturile pe care Biroul internațional le oferă contra plată administrațiilor poștale trebuie să fie plătite în cel mai scurt timp posibil și cel mai târziu în termen de 6 luni, începând din prima zi care urmează celei de transmitere a contului de către acesta. Dacă acest termen este depășit, sumele datorate sunt producătoare de dobânzi în folosul Uniunii, respectiv 5% pe an, începând din ziua expirării termenului sus-menționat.

CAPITOLUL V Arbitraje

ARTICOLUL 128 Procedura de arbitraj

1. În caz de diferend de reglat prin arbitraj, fiecare dintre administrațiile poștale în cauză alege o administrație poștală a unei țări membre, care nu este direct interesată în litigiu. Când mai multe administrații fac cauză comună, ele nu contează, pentru aplicarea acestor dispoziții, decât ca o singură administrație.

2. În cazul în care una dintre administrațiile în cauză nu dă urmare unei propuneri de arbitraj în termen de 6 luni, Biroul internațional, dacă cererea i-a fost adresată lui, provoacă la rândul său desemnarea unui arbitru prin administrația absentă sau îi desemnează el însuși unul din oficiu.

3. Părțile în cauză pot conveni, de comun acord, desemnarea unui arbitru unic, care poate fi Biroul internațional.

4. Deciziile arbitrilor sunt luate cu majoritate de voturi.

5. În cazul unor păreri împărțite, arbitrii aleg, pentru a tranșa diferendul, o altă administrație poștală, și ea dezinteresată în litigiu. În lipsa unei înțelegeri asupra alegerii, această administrație este desemnată de către Biroul internațional dintre administrațiile nepropuse de către arbitri.

6. Dacă este vorba de un diferend privind unul dintre aranjamente, arbitrii nu pot fi desemnați în afara administrațiilor care participă la acest aranjament.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

ARTICOLUL 129 Condiții de aprobare a propunerilor privind regulamentul general

Pentru a deveni executorii, propunerile supuse congresului și referitoare la prezentul regulament general trebuie să fie aprobate de majoritatea țărilor membre reprezentate la congres. Cel puțin două treimi din numărul țărilor membre trebuie să fie prezente în momentul votului.

ARTICOLUL 130 Propuneri privind acordurile cu Organizația Națiunilor Unite

Condițiile de aprobare vizate la art. 129 se aplică și propunerilor de modificare a acordurilor încheiate între Uniunea Poștală Universală și Organizația Națiunilor Unite, în măsura în care aceste acorduri nu prevăd condițiile de modificare a dispozițiilor pe care le conțin.

ARTICOLUL 131 Punerea în aplicare și durata regulamentului general

Prezentul regulament general va fi pus în aplicare la data de 1 ianuarie 1996 și va rămâne în vigoare până la punerea în aplicare a actelor viitorului congres.

Drept pentru care, plenipotențiarii guvernelor țărilor membre au semnat prezentul regulament general într-un exemplar, care este depus pe lângă directorul general al Biroului internațional. O copie de pe acesta va fi remisă fiecărei părți de către guvernul țării gazdă a congresului.

Întocmit la Seul la 13 septembrie 1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...