Guvernul României

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor din 08.06.1994

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 766/1997 și înlocuit de Regulament 1997;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanță a construcțiilor, în scopul aplicării diferențiate a sistemului calității, conform legii.

Art. 2. -

Construcțiile reprezintă lucrările concepute și executate pentru îndeplinirea unor funcții economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regulă, în raport cu necesitatea de adaptare la condițiile locale de teren și mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă și cu materialele înglobate.

Art. 3. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcțiilor noi sau existente.

Art. 4. -

Construcțiile se încadrează, după importanța lor, în următoarele categorii:

a) de importanță globală, denumite curent categorii de importanță, care privesc întreaga construcție, sub toate aspectele;

b) de importanță specifice, denumite clase de importanță, care privesc întreaga construcție sau părți ale acesteia, sub anumite aspecte.

CAPITOLUL II Categorii de importanță

Art. 5. -

Categoriile de importanță a construcțiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, pentru realizarea unor niveluri de calitate determinate de realizarea exigențelor esențiale, ținând seama de următoarele aspecte:

a) implicarea vitală a construcțiilor în societate și natură (gradul de risc sub aspectul siguranței etc.);

b) implicarea funcțională a construcțiilor în domeniile socioeconomice, în mediul construit și în natură (destinația, modul de utilizare ș.a.);

c) caracteristici proprii construcțiilor (complexitatea, considerentele economice ș.a.).

Art. 6. -

Categoriile de importanță care se stabilesc pentru construcții sunt:

- construcții de importanță excepțională (A);

- construcții de importanță deosebită (B);

- construcții de importanță normală (C);

- construcții de importanță redusă (D).

În anexa nr. 2 a) se prezintă lista exemplificativă cu încadrarea unor construcții în categorii de importanță.

Art. 7. -

Categoria de importanță se stabilește de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor existente.

Pentru fiecare construcție se stabilește o singură categorie de importanță și aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcția (autorizația de construire, proiectul de execuție, cartea tehnică a construcției, documentele de asigurare ș.a.).

CAPITOLUL III Clase de importanță

Art. 8. -

Clasele de importanță se stabilesc prin reglementări tehnice și au la bază criterii specifice.

Art. 9. -

Clasele de importanță se corelează cu categoriile de importanță de către proiectant la construcțiile noi și/sau de către expertul tehnic atestat, la construcțiile existente, în scopul stabilirii condițiilor de aplicare a componentelor sistemului calității.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 10. -

Categoria și clasa de importanță stabilite pentru o construcție nu se vor modifica decât la schimbarea destinației sau în alte condiții care impun aceasta, prin documentații motivate.

Art. 11. -

Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanții unele exigențe esențiale sau alte cerințe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanță a construcției.

Art. 12. -

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații vor adapta prevederile prezentului regulament la fondul construit aflat în administrare și prin ordine ale miniștrilor apărării naționale, de interne și al directorului Serviciului Român de Informații vor stabili proceduri pentru încadrarea în categorii și clase de importanță, conform legii.

ANEXA Nr. 2a)

CATEGORII DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR- Listă exemplificativă -

I. Categoria de importanță A - Construcții de importanță excepțională

1. Construcții cu funcțiuni deosebit de importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone foarte extinse.

Exemple: reactoare nucleare, baraje înalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate în aval.

2. Construcții cu caracter de unicat, cu valoare deosebită de patrimoniu.

Exemple: ansambluri și clădiri de cult sau alte monumente de arhitectură propuse pentru a fi înscrise în patrimoniul cultural mondial.

II. Categoria de importanță B - Construcții de importanță deosebită

1. Construcții cu funcții importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone limitate.

Exemple: construcții din industria chimică; căi ferate, șosele, poduri, porturi și aeroporturi de interes național; baraje pentru acumulări mari de apă; construcții social-culturale cu aglomerări mari de oameni; stații de emisie de radio și televiziune.

2. Construcții cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori.

Exemple: monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive și biblioteci de importanță națională

III. Categoria de importanță C - Construcții de importanță normală

1. Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură.

Exemple: clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri; construcții industriale și agrozootehnice curente; construcții social-culturale care nu intră în categoriile de importanță A și B.

2. Construcții cu caracteristici și funcțiuni obișnuite, dar cu valori de patrimoniu.

Exemple: clădiri de cult; muzee de importanță locală.

IV. Categoria de importanță D - Clădiri de importanță redusă

Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire afectează un număr redus de oameni.

Exemple: clădiri de locuințe parter sau parter și un etaj; dependințe gospodărești; construcții provizorii.

;
se încarcă...