Guvernul României

Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții din 08.06.1994

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 766/1997 și înlocuit de Regulament 1997;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Conducerea și asigurarea calității în construcții constituie o componentă principală a sistemului calității în construcții și reprezintă o parte semnificativă a funcției generale de conducere dintr-o unitate. Conducerea și asigurarea calității stabilește și traduce în fapt politica în domeniul calității, prin activități prestabilite și sistematice, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea și garantarea calității cerute, în condiții raționale de cost și termen, și să ofere încredere în capacitatea unității.

Art. 2. -

Sistemul conducerii și asigurării calității în construcții cuprinde două părți constitutive inseparabile, dar cu roluri distincte:

- conducerea calității, care determină și aplică politica în domeniul calității;

- asigurarea calității, care reprezintă instrumentul de aplicare a politicii în domeniul calității, prin activități adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale stabilite între factorii implicați în procesul de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a construcției.

Art. 3. -

Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, principalele elemente de conținut și metodologice pentru elaborarea, aplicarea și dezvoltarea sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții.

Art. 4. -

Prevederile regulamentului se adresează unităților participante sau implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a construcțiilor: investitori, proprietari, unități de cercetare, de proiectare, producători și furnizori de produse și servicii pentru construcții, executanți și utilizatori. Prevederile se referă la activitățile legate de construcții pe întreaga durată de existență a acestora.

Art. 5. -

Detalierea elementelor de conținut și metodologice ale sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții se face prin proceduri specifice diferitelor unități participante, ținând seama de categoria de importanță a construcției, de specificul și complexitatea acesteia.

Art. 6. -

Definițiile termenilor utilizați sunt prevăzute în anexa nr. 1 a) la prezentul regulament.

CAPITOLUL II Elemente de conținut și metodologice ale sistemului de conducere
și de asigurare a calității în construcții

Art. 7. -

Sistemul de conducere și de asigurare a calității în construcții comportă stabilirea următoarelor elemente principale:

- datele de intrare;

- elementele principale de conținut;

- elementele metodologice ale dezvoltării și aplicării sistemului;

- documentele tehnice.

Conținutul și dezvoltarea elementelor menționate mai sus se fac pe baza prevederilor prezentului regulament, în funcție de specificul unităților implicate. Acestea urmează a-și stabili propriul lor sistem de conducere și de asigurare a calității.

Date de intrare ale sistemului

Art. 8. -

Datele de intrare ale sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții sunt concretizate prin documentația tehnică anexată contractelor (temă-program de cercetare, de proiectare, proiect, specificație tehnică, caiet de sarcini etc.), care trebuie rezolvate pe baza prevederilor din reglementările tehnice în vigoare.

Art. 9. -

Unitățile participante la proiectarea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor au obligația să asigure, prin sistemele proprii de conducere și de asigurare a calității, obținerea nivelului de calitate convenit.

Elemente principale de conținut ale sistemului

Art. 10. -

Sistemul de conducere și de asigurare a calității în construcții cuprinde următoarele elemente principale de conținut:

- programul de asigurare a calității;

- organizarea aferentă sistemului;

- funcțiunile sistemului.

Acestea se elaborează, se aplică și se actualizează continuu de către unitățile participante.

Elementele principale de conținut trebuie definite și precizate potrivit specificului activităților din unitățile respective și în conformitate cu cerințele față de acestea, determinate de anumiți factori care caracterizează produsele sau lucrările ce fac obiectul contractelor încheiate.

Art. 11. -

Programul de asigurare a calității în construcții stabilește dispozițiile specifice directoare pentru definirea și obținerea calității, precizând obiectivele, regulile de operare, resursele și secvențele activităților legate de calitate. Programul se referă atât la elemente interne (parțial confidențiale) ale conducerii calității specifice unității respective, cât și la cerințe ale asigurării externe a calității, potrivit contractelor încheiate. Programul este concretizat prin următoarele documente principale:

- manualul de asigurare a calității, care descrie sistemul de conducere și de asigurare a calității și care are caracter neconfidențial;

- procedurile aferente funcțiilor sistemului de conducere și de asigurare a calității și procedurile tehnice de execuție sau de proces.

Pentru fiecare obiect al activității (proiect, produs, lucrare, serviciu), unitatea respectivă își stabilește programul de asigurare a calității prin care se precizează elementele de conținut corespunzătoare din manualul de asigurare a calității, procedurile aferente sistemului, procedurile tehnice, precum și planul de control al calității, verificări și încercări, în funcție de modelul de asigurare a calității și condițiile contractuale.

Art. 12. -

Organizarea aferentă sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții, integrală în sistemul general de organizare și de funcționare a unității, trebuie să cuprindă:

- definirea metodelor de conducere, a responsabilităților și a obiectivelor privind asigurarea calității, cu precizarea legăturilor dintre compartimentele implicate;

- numirea sau delegarea conducerii și membrilor compartimentelor de asigurare a calității și de control al calității și învestirea acestora cu autoritatea necesară;

- asigurarea independenței compartimentelor de asigurare a calității și de control al calității, față de conducerea nemijlocită a producției din unitatea respectivă și subordonarea lor directă pe linie organizatorică, funcțională și de autoritate, președintelui consiliului de administrație sau directorului general;

- formarea și instruirea personalului.

Art. 13. -

Funcțiunile principale ale sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții, față de care se stabilesc cerințele diferitelor modele pentru categorii de asigurare a calității, se referă la următoarele:

- analiza contractului;

- controlul proiectării;

- controlul documentelor;

- aprovizionarea;

- produse (servicii) furnizate de beneficiar;

- recepția, identificarea și trasabilitatea (regăsirea) produselor;

- controlul proceselor privind execuția produselor, lucrărilor și serviciilor;

- verificarea și încercarea produselor și serviciilor prestate;

- controlul și verificarea pe parcursul execuției și în final a lucrărilor;

- controlul și verificarea finală a produselor, lucrărilor și serviciilor (numai pentru modelul nr. 3);

- mijloace (echipamente) de control, măsurare și încercare;

- stadiul controalelor și încercărilor;

- controlul neconformităților;

- acțiuni corective;

- primirea, manipularea și depozitarea produselor;

- înregistrări privind calitatea;

- audit al sistemului calității;

- urmărirea comportării în exploatare;

- instruirea personalului.

În cadrul sistemului de conducere și de asigurare a calității elaborat și aplicat, se selectează pentru fiecare contract în parte acele funcții care corespund modelului adoptat pentru categoria de asigurare a calității.

Elemente metodologice ale aplicării sistemului

Art. 14. -

Aplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții și dezvoltarea elementelor de conținut ale acestuia se efectuează în mod diferențiat, în funcție de categoria de importanță a construcțiilor.

Art. 15. -

Diferențierea în ceea ce privește aplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții este evidențiată prin:

a) categorii distincte de asigurare a calității, concretizate în modele de asigurare a calității, determinate în funcție de:

- factorii specifici care caracterizează construcția (complexitatea și nivelul de cunoaștere și apreciere în procesul de proiectare; complexitatea procedeelor de execuție; caracteristicile construcției; gradul de siguranță proiectat; aspecte economice);

- gradul de extindere a aplicării sistemului asupra activităților și etapelor duratei de existență a construcției;

b) cerințe specifice de asigurare a calității, aferente activităților unităților participante.

Art. 16. -

Modelele de asigurare a calității determină constituirea de ansambluri selecționate de elemente și funcțiuni corelate ale sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții, care, aplicate de către unitățile participante, le conferă acestora aptitudinea funcțională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerințelor contractuale în condiții avantajoase (de riscuri, costuri și beneficii) pentru părți.

Art. 17. -

Pentru construcții se stabilesc trei modele de asigurare a calității (modelele nr. 1-3), diferențiate între ele, în principal, prin numărul și gradul de îndeplinire a cerințelor față de elementele și funcțiunile sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții, conform "Listei orientative privind diferențierea modelelor de asigurare a calității sub aspectul cerințelor față de funcțiunile sistemului" cuprinsă în anexa nr. 1 b).

Modelul nr. 1 de asigurare a calității cuprinde numărul total de funcțiuni și cerințe ale sistemului și se aplică în etapele de proiectare și de fabricație a produselor, de execuție și de exploatare a construcției.

Modelul nr. 2 de asigurare a calității cuprinde un număr parțial de funcțiuni și cerințe ale sistemului și se aplică, de regulă, în etapele de proiectare, fabricație a produselor și execuție a construcției.

Modelul nr. 3 de asigurare a calității cuprinde un număr minim (opțional) de funcțiuni ale sistemului și se aplică la etapa de execuție a construcției, de regulă la faza finală.

Între categoria de importanță a construcției și modelele de asigurare a calității se recomandă respectarea corespondenței din următorul tabel:

Categoria de importanță a construcției Modelul de asigurare a calității
Excepțională (A) Modelul nr. 1 sau reglementare specială
Deosebită (B) Modelul nr. 1
Normală (C) Modelul nr. 2 sau 3
Redusă (D) Modelul nr. 3 (opțional)

Art. 18. -

Cerințele specifice ale sistemului de conducere și de asigurare a calității (programul de asigurare a calității cu documentele acestuia și organizarea aferentă) se diferențiază corespunzător funcțiunilor determinate de cele trei modele.

Art. 19. -

Încadrarea în cele trei modele a activităților de realizare a obiectelor de construcție sau a unor părți ale acestora, precum și a lucrărilor, produselor sau serviciilor din construcții, se stabilește de către proiectant, în acord cu investitorul sau proprietarul.

Documentele tehnice ale sistemului

Art. 20. -

Elaborarea și aplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții sunt fundamentate și definite prin următoarele documente principale, întocmite, ținute la zi și revizuite periodic de unitățile implicate:

a) documente privind datele de intrare ale sistemului, care precizează nivelurile de calitate cerute:

- detalii de execuție și specificații tehnice;

- specificații de performanță;

- caiete de sarcini;

b) documente ale programului de asigurare a calității:

- manualul de asigurare a calității;

- proceduri ale funcțiunilor sistemului de conducere și de asigurare a calității;

- proceduri și/sau instrucțiuni, tehnice sau administrative aferente activităților și operațiunilor de execuție;

- planul de control al calității, verificări și încercări;

c) planul de audit;

d) documente și înregistrări referitoare la calitate:

- certificate de calitate, buletine de încercări, certificate de conformitate, procese-verbale de recepție pentru produsele procurate;

- procese-verbale de lucrări ascunse și de recepții parțiale, rapoarte de control privind calitatea execuției lucrărilor de construcții;

- rapoarte privind costuri cu privire la calitate;

- rapoarte de audit;

- rapoarte privind neconformitățile și modul lor de tratare;

- rapoarte de acțiuni corective;

e) diverse alte documente (rapoarte tehnice, informări, dări de seamă periodice) referitoare la calitate.

CAPITOLUL III Atribuții, obligații, răspunderi

Art. 21. -

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va stabili procedurile de autorizare a persoanelor juridice sau fizice pentru efectuarea serviciilor de elaborare, audit și certificare ale sistemului de conducere și de asigurare a calității în construcții.

Art. 22. -

Unitățile participante la procesul de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a construcțiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la conducerea și asigurarea calității:

a) elaborarea și aplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității în cadrul unității proprii, potrivit specificului activității desfășurate și prevederilor din contractele încheiate, prin:

- întocmirea programului de asigurare a calității;

- înființarea compartimentului de asigurare a calității, inclusiv organizarea activității de control tehnic al calității din unități conform cerințelor sistemului de asigurare a calității;

- elaborarea procedurilor aferente funcțiunilor sistemului, precum și a tuturor procedurilor și instrucțiunilor tehnice necesare pentru desfășurarea activităților din profilul unității;

- pregătirea și calificarea personalului necesar pentru aplicarea prevederilor programului de asigurare a calității, punând accentul pe însușirea motivației pentru calitate și pe efectuarea autocontrolului.

Șeful compartimentului de control tehnic al calității și dirigintele de specialitate trebuie să fie autorizați de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului:

b) aplicarea diferențiată a sistemului de conducere și de asigurare a calității în cadrul unității proprii și asigurarea funcționării acestui sistem prin:

- punerea în practică a tuturor prevederilor cerințelor specifice de asigurare a calității și ale manualului de asigurare a calității;

- asigurarea îndeplinirii corecte a tuturor funcțiunilor sistemului pe baza procedurilor elaborate;

- urmărirea aplicării planului de control al calității, de verificări și încercări;

- ținerea la zi a tuturor documentelor pentru aplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității, inclusiv a tuturor înregistrărilor relative la constatarea și atestarea calității;

c) în unitățile în care se aplică modelele nr. 1 și 2 de asigurare a calității, responsabilul tehnic cu execuția, atestat, este încadrat în activitatea de asigurare a calității.

În unitățile în care se aplică modelul nr. 3 de asigurare a calității, responsabilul tehnic cu execuția, atestat, constituie factorul care asigură un nivel minim obligatoriu al componentei de conducere și asigurare a calității.

ANEXA Nr. 1a)

TERMENI UTILIZAȚI

1. Auditul calității (Examinare Tehnică de Asigurare a Calității - E.T.A.C.) - examinare sistematică și independentă, întreprinsă pentru a determina dacă activitățile și rezultatele referitoare la calitate satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt aplicate în mod eficient și apte să atingă obiectivele stabilite.

Comentarii explicative:

a) Auditul calității se aplică, în principal, pentru validarea sistemului de conducere și de asigurare a calității (auditul calității sistemului) în vederea evaluării și confirmării dacă elementele programului de asigurare a calității au fost stabilite și implementate în concordanță cu cerințele specificate și dacă activitățile desfășurate și rezultatele obținute sunt eficiente și capabile să satisfacă obiectivele și dispozițiile prestabilite.

b) Auditul calității poate fi aplicat și unor produse (auditul calității produsului), procedee (auditul calității procedeului) sau servicii (auditul calității serviciului).

c) Auditurile calității sunt conduse de persoane care nu au responsabilități directe în sectoarele supuse auditării și de preferință se desfășoară în cooperare cu personalul sectoarelor respective.

d) Unul dintre scopurile auditului calității este de a evalua necesitatea acțiunilor de îmbunătățire și corectare. Nu trebuie să se confunde auditul cu activitățile de "supraveghere" sau de "control", care sunt conduse numai în scopul de a stăpâni (ține sub control) un proces sau de a accepta un produs.

e) Auditurile calității pot fi întreprinse pentru necesități interne sau externe.

- auditul intern, cu caracter periodic, efectuat la cererea conducerii unei unități, în vederea verificării, adecvării și eficienței sistemului propriu de conducere și asigurare a calității, în raport cu politica în domeniul calității stabilite și cu eventualele noi obiective rezultate din schimbarea circumstanțelor;

- auditul extern, efectuat de beneficiar, ca parte contractantă, sau de un organism independent, acționând în numele beneficiarului, cu scopul de a determina și confirma dacă activitățile desfășurate și rezultatele acestora, obținute în domeniul calității, de către executant (sau furnizor), ca cealaltă parte contractantă, corespund cu dispozițiile stabilite prin reglementările tehnice și prin clauzele contractuale și dacă sunt apte să atingă obiectivele fixate.

2. Categorie de asigurare a calității - grupare de cerințe minime necesare pentru a asigura prevenirea și detectarea neconformităților posibile ale produselor (serviciilor, lucrărilor, construcțiilor) care urmează a fi achiziționate sau executate de un agent economic.

Comentarii explicative:

a) Categoriile de asigurare a calității sunt concretizate în modele distincte de asigurare a calității, caracterizate prin cerințe specifice față de elementele și funcțiunile sistemului de conducere și asigurare a calității.

b) Categoriile de asigurare a calității se diferențiază între ele prin cerințe specifice, proprii fiecărui model aferent, ținând seama de aptitudinea funcțională sau organizatorică a unei unități (agent economic), necesare pentru a putea răspunde condițiilor contractuale, în condiții avantajoase, precum și de caracteristicile aferente produselor (serviciilor, lucrărilor sau construcțiilor) și a categoriei lor de importanță.

3. Categorie de importanță a unei construcții - grupare de factori și criterii care permit considerarea acelei construcții de către participanții la procesul de realizare și la întregul ciclu de existență a acestei construcții, în funcție de caracteristicile și relațiile sale cu mediul uman socioeconomic și natural.

Comentarii explicative:

a) Stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor este necesară pentru aplicarea diferențiată, în funcție de aceasta, a sistemului calității și a tuturor componentelor sale și în special a sistemului de conducere și asigurare, a calității, precum și a altor proceduri legale.

b) Categoriile de importanță a construcțiilor sunt:

- categorii de importanță globală, denumite curent categorii de importanță, care privesc întreaga construcție sub toate aspectele;

- categorii de importanță specifice, denumite clase de importanță, care privesc o construcție sau numai părți ale acesteia, dar numai sub anumite aspecte.

4. Cerința specifică de asigurare a calității - expresie a necesităților (condițiilor) ce trebuie îndeplinite pentru încadrarea unui produs într-o categorie de asigurare a calității.

5. Control - acțiune (activitate) de evaluare a conformității (acceptabilității) unui produs (serviciu, lucrare), prin măsurare, examinare (observare), încercare sau trecere prin calibru, a uneia sau mai multor caracteristici ale acestuia și prin înregistrarea datelor obținute și compararea lor cu specificațiile tehnice.

Comentarii explicative:

Controlul calității, efectuat în cadrul acțiunii de asigurare a calității, în scopul verificării conformității unui produs (serviciu sau lucrare) cu condițiile (exigențele) de calitate specificate, cuprinde următoarele forme:

1. Controlul interior, efectuat de fiecare factor intervenient în cadrul unității (organizației) sale în scopul verificării calității producției (furniturii, lucrării, serviciului) proprii, constând din examinarea modului de respectare a condițiilor de calitate, care cuprinde:

a) controlul intern, desfășurat de-a lungul tuturor stadiilor procesului, după reguli definite, compus din:

- autocontrolul efectuat de persoanele executante asupra propriilor operațiuni, cu corectarea imediată, de către acestea, a erorilor comise;

- controlul ierarhic, efectuat de șefii ierarhici (responsabili de producție sau de activitățile respective), asupra lucrărilor personalului din subordine;

b) controlul extern, efectuat prin sondaj, asupra producției (activității) în toate stadiile sale, de către personalul (controlorii independenți) compartimentului de control tehnic de calitate din unitate, mandatat direct de conducerea superioară a unității, având ca scop verificarea și validarea operațiunilor de control intern.

2) Controlul exterior, efectuat de beneficiar, sau de un organism independent agreat, acționând în numele beneficiarului, cu misiunea de:

- a preveni riscurile greșelilor în asigurarea și controlul calității;

- a asista pe beneficiar în obținerea eficientă a calității;

- a valida controlul interior al executantului.

6. Criteriu de calitate - indiciu (nivel) limită impus unei caracteristici de calitate.

7. Dată - fapt, noțiune, informație (indicație, instrucțiune, rezultat etc.), reprezentate sub formă convențională adecvată comunicării, interpretării sau prelucrării.

Comentarii explicative:

a) Datele constituie elementele exterioare de începere (date de intrare sau intrări) sau rezultate (date de ieșire sau ieșiri) ale unei activități (acțiune), proces sau sistem.

b) Intrările sistemului de conducere și asigurare a calității sunt concretizate prin documente tehnice anexate contractelor, care pot fi, după caz: teme-program de cercetare-proiectare, studii, proiecte, specificații tehnice, caiete de sarcini etc., având la bază prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, exprimate de regulă prin condiții tehnice de calitate sau exigențe (în cazul reglementărilor tehnice cu caracter exigențial).

c) Ieșirile sistemului de conducere și de asigurare a calității sunt concretizate în rezultatele, de calitate corespunzătoare, obținute în urma aplicării sistemului în activitatea (procesul) respectivă, ca documentații tehnice finale sau, după caz, produse fizice care răspund condițiilor (cerințelor) de calitate prescrise.

8. Exigență (cerință) pentru calitate - expresie a necesităților (trebuințelor), sub forma unui ansamblu de specificații anumite, cuantificate sau descriptive, pentru a defini caracteristicile (de calitate) ale unei entități, destinate să permită realizarea și evaluarea acesteia.

9. Exigență esențială - exigența obligatorie care trebuie satisfăcută de o construcție (lucrare) pentru a fi conformă cu specificațiile reglementărilor tehnice aplicabile.

10. Funcțiune a sistemului de conducere și de asigurare a calității - ansamblu de acțiuni (activități), componente ale sistemului de conducere și de asigurare a calității, care reflectă aptitudinea funcțională a unei unități de a răspunde cerințelor de calitate aferente unui produs (lucrare, serviciu).

11. Manual de asigurare a calității - document care enunță politica calității și descrie dispozițiile și prevederile generale ale sistemului de conducere și de asigurare a calității, concretizat în programul de asigurare a calității al unei unități, cuprinzând organizarea, responsabilitățile, autoritatea și relațiile reciproce dintre compartimentele și persoanele care dirijează și efectuează, verifică și analizează problemele ce au incidență asupra calității, având ca scop final definirea și obținerea calității ansamblului activităților și prestațiilor desfășurate de unitatea respectivă.

12. Model de asigurare a calității - ansamblu selecționat de elemente corelate ale sistemului de conducere și asigurare a calității, combinate pentru a satisface necesitățile de asigurare a calității, într-o situație dată.

13. Neconformitate - nesatisfacerea cerințelor (exigențelor) specificate.

14. Plan de control al calității, verificări și încercări - document al programului de asigurare a calității care descrie ansamblul controalelor de calitate, verificările și încercările necesare, pe faze de lucrări și etape de realizare (pe parcursul și la finalizarea lucrărilor respective), cuprinzând și referiri la procedurile și instrucțiunile aferente, pentru verificarea calității unui produs, lucrare sau serviciu.

15. Procedură - metodă (mod) specificată de îndeplinire a unei activități.

Comentarii explicative:

a) Termenul de "procedură" se utilizează adesea și pentru a semnifica și documentul scris, prin care se descrie metoda în sine. În aceste cazuri, pentru a face distincție între cele două semnificații, se recomandă a se utiliza termenul de "procedură scrisă" sau "procedură documentată".

b) În sistemul de conducere și asigurare a calității, prin "procedură" (scrisă) se înțelege documentul care definește și descrie modul de îndeplinire (execuție) a unei activități precizând mijloacele și măsurile necesare, inclusiv responsabilitățile și controalele aferente.

c) În sistemul de conducere și asigurare a calității se disting trei categorii de proceduri și anume:

- procedură a funcțiunii de sistem, reprezentând documentul care descrie obiectul și modul de îndeplinire a unei activități legată de o funcțiune a sistemului de conducere și asigurare a calității, stabilind desfășurarea operațiunilor, responsabilitățile și controalele aferente;

- procedură/instrucțiune tehnică de proces sau de execuție, reprezentând documentul care descrie activitățile necesare pentru executarea diverselor lucrări și operațiuni din cadrul procesului de producție (concepție, fabricație sau execuție, utilizare etc.), inclusiv responsabilitățile și controalele aferente;

- procedură/instrucțiune administrativă, reprezentând documentul care descrie activitățile și responsabilitățile interne din cadrul compartimentelor organizatorice și funcționale ale unei unități.

16. Program (plan) de asigurare a calității - principalul document al sistemului de conducere și asigurare a calității, care enunță dispozițiile specifice ale acestuia, luate pentru definirea și obținerea calității cerute și care precizează regulile practice, resursele și secvențele planificate ale activităților legate de calitatea unui produs, lucrare sau serviciu, ce fac obiectul unui contract.

17. Durata de existență (viață) a construcției - durata de timp după care construcția a încetat definitiv să-și îndeplinească funcțiunea ce i-a fost dată.

18. Unitate - persoană juridică cu activitate în construcții (institut de învățământ superior, institut de cercetare și agent economic cu activitate de cercetare, proiectare, execuție, exploatare etc.).

ANEXA Nr. 1b)

LISTA ORIENTATIVĂ PRIVIND DIFERENȚIEREA MODELELOR DE ASIGURARE
A CALITĂȚII SUB ASPECTUL CERINȚELOR FAȚĂ DE FUNCȚIUNILE SISTEMULUI

Nr. crt. Denumirea funcțiunilor principale ale sistemului de asigurare a calității Modelul
1 2 3
1 Manual de asigurare a calității (ș) (ș) -
2 Analiza contractului (ș) ( ) -
3 Controlul proiectării (ș) ( ) -
4 Controlul documentelor (ș) (ș) -
5 Aprovizionarea (ș) ( ) -
6 Produse (servicii) furnizate de beneficiar (ș) ( ) -
7 Recepția, identificarea și trasabilitatea (regăsirea) produselor (ș) ( ) -
8 Controlul proceselor privind execuția produselor, lucrărilor și serviciilor (ș) (ș) ( )
9 Verificarea și încercarea produselor și serviciilor prestate (ș) (ș) ( )
10 Controlul și verificarea pe parcursul execuției și în final a lucrărilor (ș) (ș) -
11 Controlul și verificarea finală a produselor, lucrărilor și serviciilor (numai pentru modelul 3) (ș)
12 Mijloace de control, măsurare și încercare (ș) ( ) -
13 Stadiul controalelor și încercărilor (ș) ( ) -
14 Controlul neconformităților (ș) (ș) ( )
15 Acțiuni corective (ș) (ș) -
16 Primirea, manipularea și depozitarea produselor (ș) ( ) -
17 Înregistrări privind calitatea (ș) (ș) (ș)
18 Audit al sistemului calității (ș) ( ) -
19 Urmărirea comportării în exploatare (ș) ( ) -
20 Instruirea personalului (ș) ( ) -

Legenda privind îndeplinirea cerințelor față de funcțiunile sistemului:

(▪) grad de îndeplinire totală.

( ) grad de îndeplinire parțială absentă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...