Fondul Proprietății de Stat

Raportul de activitate al fondului proprietății de stat în anul 1993 din 16.03.1994

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Cadrul legislativ și organizatoric al funcționării F.P.S.

1.1. Cadrul legislativ

Activitatea Fondului Proprietății de Stat (F.P.S.) s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 15/1990 și Legea nr. 58/1991.

În cursul anului 1993 cadrul legislativ care reglementează procesul privatizării și, implicit, activitatea Fondului Proprietății de Stat a fost completat cu o serie de acte normative ca:

- modificarea Legii investițiilor străine (Legea nr. 35/1991) care, prin Legea nr. 57/1993 a eliminat unele interpretări ale legii și a instituit facilități privind transferul integral al profitului și al capitalului social deținute de partenerul străin;

- crearea și funcționarea fondurilor de investiții (Ordonanța Guvernului nr. 24/1993) - intermediari necesari în domeniul investițiilor financiare;

- Legea contractului de management;

- instituirea regimului de supraveghere financiară (Hotărârea Guvernului nr. 301/1993) care, prin Comitetul de Restructurare analizează activitățile celor 30 de unități nominalizate și face propuneri de restructurare/lichidare a societăților comerciale vizate;

- instituirea regimului de incapacitate de plată, pe baza Legii nr. 76/1992 și a Ordonanței Guvernului nr. 23/1993, prin care Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României au declarat primele 20 societăți comerciale în stare de prefaliment;

- eliminarea controlului statului asupra prețurilor, prin Hotărârea Guvernului nr. 206/1993;

- eliminarea cotei de adaos comercial;

- descurajarea creării de arierate, ca urmare a amendării Legii nr. 76/1992, prin introducerea unor penalități zilnice.

Cadrul legislativ existent în domeniu în anul 1993 poate fi apreciat ca incomplet, el nesatisfăcând decât într-o mică măsură cerințele impuse de accelerarea procesului de privatizare.

1.2. Organizarea Fondului Proprietății de Stat

Fondul Proprietății de Stat și-a desfășurat activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a F.P.S., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/1992.

În cursul anului, ca urmare a evoluției cadrului legislativ, al analizelor de stare efectuate de Fondul Proprietății de Stat și firme de consultanță, suportul organizatoric a fost restructurat, perfecționat și adaptat mai bine condițiilor concrete necesare realizării obiectivelor prevăzute de Legea nr. 58/1991.

- F.P.S. dispune de o structură organizatorică și de personal de specialitate, de proceduri și tehnici manageriale, care-i permit să satisfacă în mai mare măsură realizarea obiectivelor sale. Structura actuală a F.P.S. cuprinde următoarele direcții: strategie, politică economică și metode (1); restructurare-privatizare (5); operațiuni de supraveghere (1); coordonare filiale și reprezentanți (1); acționariat și fonduri (1); control documentare-restructurare-privatizare (1); buget-finanțe-contabilitate (1); management și administrativ (1).

- Numărul de personal, în total 148, astăzi, poate fi apreciat ca fiind insuficient în raport cu ritmul cerut de privatizare și de calitatea acestui proces.

- Baza materială a F.P.S. se apreciază ca fiind necorespunzătoare:

Sediul din str. C.A. Rosetti nr. 21 - în proces de renovare și dotare cu instalațiile necesare desfășurării activității are o capacitate redusă (pentru circa 200 de angajați).
Dotarea cu birotică este în curs de realizare.
Informatizarea proceselor și procedurilor este la început.
Dotările efectuate și cele în curs nu au fost în măsura să faciliteze o activitate normală.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a F.P.S. (Hotărârea Guvernului nr. 643/1992), Consiliul de administrație a îndrumat întreaga activitate a F.P.S. Consiliul de administrație a funcționat în cadrul legal, membrii săi îndeplinindu-și obligațiile ce le revin conform legii.

Consiliul de administrație a hotărât delegarea unor competențe președintelui consiliului de administrație și directorului general executiv, imprimând procesului un caracter de descentralizare.

- Inexistența filialelor județene a îngreunat procesul și ritmul privatizării, ceea ce a condus la urgentarea constituirii acestora.

1.3. Formarea patrimonialul gestionat de F.P.S.

Patrimoniul gestionat de F.P.S. este format din cota de 70% din capitalul social al:

- societăților comerciale și societăților cu răspundere limitată;

- societăților comerciale formate prin asocierea societăților comerciale cu acționar unic statul român;

- regiilor autonome ce se transformă prin hotărâri ale Guvernului în societăți comerciale.

Absența unor reglementări juridice suficient de explicite referitoare la modul de transfer al proprietății de stat în patrimoniul F.P.S. (executanți, termene, sancțiuni) a determinat necunoașterea exactă a patrimoniului gestionat de F.P.S.

Astfel, în evidența F.P.S. au fost transferate un număr de circa 5.934 societăți comerciale cu 4,17 milioane angajați și cu un capital social de 11.661 miliarde lei.

În municipiul București s-a definitivat transferul pentru un număr de numai 520 societăți comerciale, față de 1.081 societăți comerciale (baza de date F.P.S.) sau 883 societăți comerciale (baza de date A.N.P.).

În ceea ce privește înregistrarea societăților comerciale la Registrul comerțului cu F.P.S. și Fondurile Proprietății Private (F.P.P.) acționari, în baza actelor de transmitere, s-a constatat că un număr de circa 2.300 societăți comerciale, deși au semnat actele de transmitere, acestea nu sunt înregistrate la Registrul comerțului, întârziind încheierea procesului juridic. Datorită acestui fenomen a apărut întârzierea numirii reprezentanților F.P.S. și F.P.P. în adunarea generală a acționarilor.

Actul intitulat "Acord al acționarilor", semnat între F.P.S și F.P.P. reglementează coordonarea celor două instituții implicate în gestionarea societăților comerciale și în privatizarea-restructurarea lor.

A fost aprobat Contractul de reprezentare, care stabilește limitele organizatorice și decizionale în care își desfășoară activitatea reprezentantul F.P.S. în adunarea generală a acționarilor. În luna septembrie a început numirea reprezentanților și semnarea contractelor, pe baza propunerilor înaintate de diverse ministere, organisme și instituții. Până la data raportului s-au realizat numirile reprezentanților în 35 de județe.

1.4. Sistemul de relații cu ministerele și alte instituții
și organisme de stat

Cadrul legislativ implică în procesul privatizării diverse organisme și instituții: Agenția Națională pentru Privatizare (A.N.P.), Agenția Română de Dezvoltare (A.R.D.), Consiliul de Coordonare, Strategie și Reformă Economică (C.C.S.R.E.), Fondul Proprietății de Stat (F.P.S.), Fondurile Proprietății Private (F.P.P.), ministere etc., cu atribuții bine definite.

Conlucrarea strânsă între aceste instituții a avut un rol însemnat în conceperea, coordonarea și derularea proceselor de privatizare și restructurare în anul 1993.

Activitatea F.P.S. ca gestionar al participației statului în societățile comerciale a depins în bună măsură de colaborarea cu ministerele și cu alte instituții abilitate cu coordonarea și elaborarea politicii de reformă, la nivel macroeconomic și sectorial.

Atingerea obiectivelor prevăzute în "Strategia de reformă economico-socială a programului de guvernare", cât și strategia de privatizare a F.P.S. a presupus o abordare coerentă a problematicii.

Consiliul de Coordonare, Strategie și Reformă Economică, prin integrarea diferitelor componente ale reformei elaborate în diverse instituții și asistate de diferite programe de finanțare multilaterală și bilaterală, elaborează strategii de ajustare structurală, cu obiective pe termen mediu și lung, privind ansamblul economiei românești, iar F.P.S. elaborează strategii de privatizare și restructurare la nivelul societății comerciale.

F.P.S. a ținut seama în deciziile sale de orientările macroeconomice ale programului de reformă, fără să susțină că pe parcursul anului ar fi existat o sistematică colaborare de analiză și decizie cu C.C.S.R.E.

În relația F.P.S. - ministere au apărut greutăți generate de problematica delimitării sferei de activitate și statuarea modului de colaborare.

Ministerele fiind în prezent într-un proces de modificare a rolului lor, atribuțiile principale ale acestora fiind legate de elaborarea strategiilor sectoriale, ele se adaptează mai greu acestui statut. Modificarea atribuțiilor ministerelor prin dinamica legislației și a instituțiilor a creat o aparentă dezorientare a lor, prin dispariția bruscă a unor activități "tradiționale". Din acest motiv au apărut și unele incoerențe referitoare la atribuții, care au influențat negativ relațiile cu F.P.S.

O conlucrare bună a fost realizată cu Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (M.L.P.A.T.) și Ministerul Turismului. Astfel, M.L.P.A.T. a colaborat eficient în realizarea privatizării în 1993. Ministerul Turismului, prin analizele și studiile efectuate, a informat permanent F.P.S., atât asupra impedimentelor constatate (incertitudini patrimoniale, rezultate nesatisfăcătoare ale locațiilor de gestiune și închiriere etc.), cât și asupra soluțiilor de privatizare.

O modalitate importantă a colaborării F.P.S. - ministere, a constituit-o atragerea specialiștilor din diverse ramuri de activitate economică la acțiunile F.P.S., în principal, la gestionarea societăților comerciale privatizabile prin:

- mandatarea în calitate de reprezentanți ai F.P.S. în adunările generale ale acționarilor, a specialiștilor din ministere;

- constituirea societăților de strategie formate pentru grupuri de societăți comerciale angrenate în proiecte mai ample și de durată vizând privatizarea și restructurarea subsectorială sau intersectorială - pe lanțul productiv. Constituite sau contractate de către acționari, potrivit legii, utilizând specialiști în management financiar, industrial și comercial, inclusiv din ministere, aceste echipe multidisciplinare vor asigura strategia comună, elaborarea, derularea și managementul proiectelor respective de restructurare-privatizare la nivelul grupului de societăți. Se îmbină astfel utilizarea eficientă a fondului restrâns de specialiști (cu orientare de piață) cu descentralizarea și accelerarea procesului.

În procesul de restructurare, rolul ministerelor este complex, el presupunând participarea directă a acestora de la identificarea societăților comerciale restructurabile, care trebuie să țină seama de viziunea strategică de ansamblu, dar și de caracteristicile individuale și "istorice" ale fiecărei societăți comerciale până la finalizarea acțiunii.

Lipsa criteriilor, opțiunilor și orientărilor de restructurare sectorială/subsectorială în studiile elaborate de către ministere, a îngreunat selectarea societăților comerciale supuse regimului de supraveghere financiară, precum și a societăților comerciale declarate în incapacitate de plată.

Potrivit prevederilor legale cu care este abilitată A.N.P., de elaborare a normelor metodologice de organizare și vânzare de acțiuni și active, F.P.S. și A.N.P. au elaborat Normele metodologice nr. 1/1992 privind procedura standard de vânzare a acțiunilor societăților comerciale mici. În baza acestei metodologii, s-au asigurat facilități din partea F.P.S. pentru asociația ("Programul acțiunii salariaților") salariaților și conducerii societății, de natură să sporească interesul și potențialul acestora de participare în procesul de privatizare.

Colaborarea F.P.S. cu A.N.P. s-a desfășurat în condițiile legii, A.N.P. păstrându-și rolul de coordonare a activității de privatizare pe ansamblu; F.P.S., în exercitarea rolului său, a beneficiat de o serie de elemente informaționale existente în gestiunea A.N.P.

Având în vedere rolul investițiilor străine în procesul de privatizare și restructurare, în colaborare cu A.R.D, s-au întreprins acțiuni pentru menținerea și dezvoltarea contactelor cu potențiali investitori străini și pentru îmbunătățirea cadrului metodologic, care reglementează înființarea societăților comerciale mixte.

CAPITOLUL II Elemente strategice privind procesul de privatizare

2.1. Obiective urmărite

Obiectivul major al procesului de privatizare - transferul efectiv de proprietate, care să genereze comportamente responsabile din partea noilor proprietari și apariția unor entități economice eficiente, competitive, mai dinamice, cu o capacitate sporită de adaptabilitate la mediul concurențial intern și internațional - a fost urmărit sistematic de către Fondul Proprietății de Stat.

Orientările strategice de privatizare ale F.P.S., pentru anul 1993, au decurs din strategia de reformă economico-socială a Programului de guvernare și au ținut seama de analizele sectoriale ale ministerelor, în măsura disponibilității și utilității acestora în raport cu specificitatea procesului de privatizare. Aceste orientări au vizat:

- privatizarea cu prioritate a societăților comerciale mici;

- demararea și accelerarea privatizării societăților comerciale mici din domeniul agriculturii și transportului rutier;

- privatizarea societăților comerciale mijlocii prin diverse metode și combinații de metode;

- restructurarea societăților comerciale în vederea pregătirii lor pentru privatizare;

- descentralizarea privatizării prin mandatarea societăților de strategie constituite, în elaborarea proiectelor de restructurare și privatizare și implementarea acestora;

- pregătirea acțiunilor de privatizare, procedurile și normele metodologice elaborate au constituit premisele pentru accelerarea procesului de privatizare în anul 1994.

2.2. Metode și mijloace aplicate

Conform prevederilor art. 46 din Legea nr. 58/1991, vânzarea acțiunilor sau părților sociale ale societăților comerciale deținute de F.P.S. către persoane fizice sau juridice române sau străine s-a realizat prin următoarele metode:

- oferta publică;

- vânzarea pe bază de licitație deschisă sau licitație cu participanți preselecționați;

- vânzarea prin negociere directă;

- combinații ale metodelor de mai sus.

Combinarea metodelor de privatizare s-a aplicat, de regulă, în cazurile în care din analiza societății comerciale s-a constatat necesitatea asigurării unei structuri optime a acționariatului (investitor strategic și/sau acționariat public) sau în cazurile societăților comerciale ale căror acțiuni s-au putut vinde în mai multe etape.

Alegerea metodei sau a combinației de metode de vânzare s-a decis de către acționari (F.P.S. și F.P.P.) de la caz la caz, prin planul de privatizare aprobat pentru fiecare societate comercială, elaborat în urma unor analize sau conform procedurilor aplicabile pentru unele categorii de societăți comerciale selectate.

Pentru asigurarea unei dinamici susținute a procesului de privatizare, societățile comerciale mici s-au privatizat conform metodologiei standard prin ofertarea la un preț egal cu valoarea patrimoniului net reevaluat existent la data ultimei raportări contabile, fiind exceptate cele stabilite de Consiliul de administrație al F.P.S.

Ținând seama de condițiile specifice în care își desfășoară activitatea societățile comerciale din agricultură, precum și cele din transportul rutier, F.P.S. în colaborare cu ministerele coordonatoare au stabilit norme metodologice specifice pentru demararea și accelerarea privatizării în aceste domenii.

Privatizarea societăților comerciale mijlocii s-a făcut prin vânzarea de acțiuni prin negociere directă, în două variante: vânzarea unui pachet de acțiuni către un investitor strategic sau către o asociație dintre salariați și conducere; și vânzarea de pachete de acțiuni prin licitație.

La vânzarea de acțiuni prin negociere directă, valoarea de vânzare a acțiunilor s-a evaluat în funcție de valoarea patrimoniului, a profitului prognozat și o estimare a prețului pieței.

CAPITOLUL III Desfășurarea procesului de privatizare

3.1. Condițiile economico-sociale

Procesul de privatizare s-a desfășurat în anul 1993 în condiții economico-sociale caracterizate prin:

- producția industrială realizată pe primele 8 luni ale anului a înregistrat o tendință constantă de redresare comparativ cu realizările din perioadele corespunzătoare din anul 1992. Contribuția decisivă la acest proces de redresare au avut-o sectoarele extractiv și energetic, în timp ce unele ramuri ale industriei prelucrătoare se mențin încă sub nivelul realizărilor anului trecut;

- rata inflației a crescut, cu tendință de majorare spre sfârșitul anului. În medie, pe primele 8 luni, rata lunară a inflației a fost de 12,1%, superioară anului 1992;

- rata șomajului a atins 9% din populația activă la începutul anului 1993. Se atinge astfel un prag îngrijorător, cu consecințe sociale;

- devalorizarea monedei naționale este în continuă creștere. Față de începutul anului 1993, cursul de schimb al leului față de dolar a crescut de la 480 la 1.050, având consecințe importante asupra comerțului exterior;

- deficitul balanței de plăți a comerțului exterior s-a menținut în anul 1993;

- soldul balanței comerciale a continuat să fie negativ, înregistrând un deficit de circa 500 milioane dolari.

3.2. Factori de influență

Privatizarea, proces complex și de durată, a fost influențată în anul 1993 de o serie de factori:

- blocajul financiar - menținerea în circuitul economic a societăților comerciale nerentabile;

- lipsa de capital autohton;

- informarea insuficientă a populației cu privire la procesul de privatizare;

- deficitul din bugetul de stat nu a făcut posibilă sprijinirea financiară a procesului de restructurare și privatizare;

- evoluția cursului de schimb al leului;

- absența unei piețe de capitaluri (legea bursei de valori);

- interesul scăzut al investitorilor străini. În procesul de privatizare în anul 1993, întreprinzătorii străini nu au fost interesați în cumpărarea de acțiuni la societăți comerciale ci și-au canalizat fondurile financiare spre mărirea capitalului social la societățile existente;

- obținerea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1992, se realizează deosebit de greu pe întregul lanț de avize. Din primele 3 liste de societăți comerciale mici, care însumează 421 societăți, un număr de 77 societăți nu au titlul de proprietate asupra terenurilor. De asemenea, există multe situații litigioase, atât în cadrul societăților comerciale propuse a se privatiza, cât și în relațiile acestora cu terții, care impietează asupra privatizării.

3.3. Evaluarea perspectivelor privatizării în raport cu

Având în vedere situația economico-socială concretă a României, precum și dificultățile întâmpinate în procesul de privatizare în anul 1993, durata acestuia estimată realist va fi mai mare de 7 ani.

Din experiența acumulată în anul 1993 rezultă următoarele constatări:

- privatizarea standard, conform Normelor metodologice nr. 1/1992, sub raportul condițiilor de creditare (avans, termen final de plată), este aplicabilă numai pentru societățile comerciale mici și, în unele cazuri, și societăților comerciale mijlocii.

Având în vedere situația financiară a cumpărătorilor potențiali și faptul că ratele de rambursare sunt dimensionate potrivit profitului net estimat în planul de afaceri al societății, va crește ponderea societăților comerciale pentru care, atât prețul acțiunilor, bazat pe activul net, cât și durata de 6 ani a creditului F.P.S. nu sunt accesibile cumpărătorilor reali. Aceasta va crea, în anul 1994, necesitatea modificării procedurii standard, în sensul reducerii prețului și al extinderii duratei și volumului creditului acordat de F.P.S., pentru a menține prioritatea societăților mici și preferința pentru oferta salariaților și conducerii;

- și în cazul societăților comerciale mici, care se pretează la metoda standard de privatizare, există unele dificultăți pentru cele din transportul rutier, servicii pentru agricultură, comerț, turism; principalele dificultăți privind clarificarea situației patrimoniale a societăților depind de aplicarea altor legi (Legea fondului funciar, regimul bunurilor confiscate abuziv) și, împreună cu durata de soluționare a litigiilor aferente, vor greva și în următorii ani numărul de societăți privatizabile;

- societățile mari necesită o perioadă mai mare de pregătire a privatizării și un capital financiar substanțial acumulat în sectorul privat și atras din exterior. Rolul de catalizator al investițiilor străine în procesul de restructurare și privatizare este încă departe de a fi atins. Volumul mediu anual al investițiilor străine de circa 200 milioane dolari, precum și preponderenta orientare a companiilor cu capital străin constituite spre sectorul de comerț nu au creat fluxurile de investiții străine necesare, care să aibă impact semnificativ;

- insuficiența numerică a personalului din instituțiile implicate în procesul de privatizare, precum și faptul că acest personal se află în curs de formare și specializare;

- existența unor disfuncții în colaborarea dintre F.P.S., F.P.P., ministere, A.N.P. și societățile comerciale etc.

CAPITOLUL IV Acțiuni și rezultate în privatizare și restructurare în anul 1993

4.1. Vânzări de acțiuni

Vânzarea acțiunilor societăților comerciale gestionate de F.P.S. s-a făcut către persoane fizice și juridice române sau străine prin următoarele metode:

- oferta publică;

- vânzarea pe bază de licitație;

- vânzarea prin negociere directă;

- combinații ale metodelor de mai sus.

Până în prezent, F.P.S. a selectat și publicat un număr de 669 societăți comerciale, însumând un capital social de 383 miliarde lei, care au început pregătirea privatizării, la care se adaugă cele 3 societăți în lichidare cu capital social de 15,4 miliarde lei. Față de un capital social total, conform datelor din bilanțul contabil la 31.12.1992, în valoare de 11.649 miliarde lei, F.P.S. a oferit spre vânzare acțiuni, care însumează un capital ce reprezintă circa 3,5% din acesta.

Se află în curs de aprobare lista nr. 5 cuprinzând circa 154 societăți comerciale mici, oferite de către F.P.S. spre privatizare.

Privatizarea societăților comerciale de către F.P.S. a început, practic, în luna aprilie 1993, iar prima listă cu societățile comerciale mici propuse pentru privatizare s-a publicat pe 9 martie 1993 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În prima fază a procesului de privatizare s-a consumat un volum mare de timp cu acordarea de consultanță pentru investitori, salariați și conducerile societăților comerciale, privind aplicarea prevederilor legii (inclusiv a Legii nr. 31/1990). În același timp, personalul F.P.S. s-a implicat efectiv în soluționarea multiplelor probleme legate de aplicarea de către societățile comerciale a normelor legale privind procesul de privatizare.

4.2. Vânzări de societăți comerciale mici

Din cele 5.934 de societăți comerciale transferate la F.P.S., peste 2.600 sunt societăți comerciale mici, ce însumează un capital social de circa 400 miliarde lei, ceea ce reprezintă 3,4% din capitalul social total deținut. În aceste societăți își desfășoară activitatea 465 mii de salariați.

În cele 4 liste*) succesive publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din anul 1993, au fost înscrise 561 societăți comerciale mici cu un capital social de 95 miliarde lei. Dintre acestea erau privatizate la 31 octombrie 1993 134 societăți comerciale mici, cu un capital social total de 18,5 miliarde lei, din care partea F.P.S. reprezintă 2.691.925 acțiuni cu valoarea nominală totală de 13 miliarde lei, vândute la un preț de 23,8 miliarde lei. Numărul salariaților din aceste societăți se ridică la 28.876 persoane (anexa nr. 1).

*) Listele nr. 1, 2, 3 și 4 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Supliment 1 din 9 martie 1993, Supliment 2 din 29 aprilie 1993, Supliment 3 din 5 iulie 1993 și Supliment 5 din 13 septembrie 1993.

Societățile comerciale privatizate sunt din sectorul: construcții - 41; comerț interior - 16; publicitate, mass-media - 13; cercetare-proiectare - 10; servicii - 9; confecții-textile - 6; transport auto - 6.

Toate aceste societăți comerciale mici s-au privatizat conform Normelor metodologice nr. 1/1992 privind procedura standard de privatizare în următoarele condiții:

- avansul plătit într-o perioadă de timp cuprinsă între 15-30 zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, în cuantumul de 15-30% din prețul de vânzare;

- restul sumei de achitat în rate eșalonate, de regulă semestrial, într-un interval de 6-10 ani;

- dobânda percepută la rate a fost cuprinsă între 24,5-26% anual;

- pentru partea de 30% din prețul total s-au utilizat carnetele cu certificate de proprietate, care în perioada analizată au avut valoarea de 135.000 lei în trimestrul II 1993, de 141.000 lei în trimestrul III 1993 și, respectiv, de 145.000 lei în trimestrul IV 1993;

- pentru anumite sectoare de activitate (servicii pentru agricultură și transporturi rutiere), Consiliul de administrație al F.P.S. a aprobat (pentru societățile comerciale mici) proceduri specifice de privatizare privitoare la modalitățile de plată (avans, rate, dobânzi).

Se estimează că până la 31 decembrie 1993 numărul societăților comerciale mici privatizate se va ridica la circa 200.

4.3. Vânzări de societăți comerciale mijlocii

Fondul Proprietății de Stat a publicat liste**) conținând 109 societăți comerciale mijlocii și mari, ce însumează un capital social de 288 miliarde lei, care sunt propuse pentru privatizare.

**) Societățile mijlocii și mari propuse pentru privatizare sunt cuprinse în listele nr. 1 și 2, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Supliment 7 din 12 octombrie 1993 și Supliment 11 din 9 decembrie 1993.

Din cele 97 societăți comerciale mijlocii aflate în procesul de privatizare, până în prezent s-au privatizat următoarele societăți:

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Domeniul de activitate Capitalul social
- mil. lei -
Numărul de salariați Prețul de vânzare pentru partea F.P.S.
- mil. lei -
Cota vândută din participația statului
1. "Solaris" - S.A. Călărași Comerț 1.100 260 990 70%
2. "Compania Industrială «Grivița»" - S.A. Reparații și confecții piese de schimb, service 1.020 1.318 1.753 70%
3. "Adesgo" - S.A. București Confecții-textile 1.328 1.250 1.328 38%
4. "Proberco" - S.A. Baia Mare Industrie alimentară 1.200 180 1.150 70%
5. "Moldofil" - S.A. Confecții-textile 1.279 700 844 70%

De asemenea, se află într-o fază avansată de negociere societățile comerciale:

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Domeniul de activitate Capitalul social
- mil. lei -
Numărul de salariați Stadiul actual al privatizării
1. "Poiana - Produse Zaharoase" - S.A. Industrie alimentară 1.232 1.100 Vânzare prin licitație, finalizare procedură licitație
2. "Ikos Conf." - S.A. Confecții-textile 1.050 2.210 Negociere cu partener străin
3. "Energomontaj" - S.A. București Construcții de mașini 4.869 9.474 Finalizare; analiză documentație, privatizare
4. "Zimbru" - S.A. Iași Industrie alimentară 1.626 425 Finalizare; analiză documentație, privatizare
5. "Energoconstrucția" - S.A.*) Construcții 5.650 6.594 Negociere vânzare
6. "Libertatea" - S.A. Mobilă 902 1.294 Avizare în Consiliul de administrație
7. "Apemin" - S.A. Industrie alimentară 1.486 470 Avizare în Consiliul de administrație
8. "Apasco" - S.A. Construcții 1.442 1.104 Negociere cu P.A.S.

*) Societate comercială mare.

4.4. Reabilitarea economico-financiară a unor societăți comerciale

În urma solicitărilor Ministerului Agriculturii și Alimentației privind alocarea unor fonduri pentru recapitalizarea societăților comerciale din sectorul avicol, F.P.S. a aprobat constituirea unui fond de restructurare financiară de 10,5 miliarde lei.

După analiza documentației tehnico-economice a unui număr de 61 societăți comerciale avicole, au fost selectate 32 societăți pentru restructurare financiară.

Fondul alocat s-a distribuit în două tranșe (iulie și august) pe baza semnării "Convenției privind restructurarea financiară în vederea reabilitării și privatizării".

Banca Agricolă - S.A. a fost acreditată cu verificarea modului de utilizare a fondurilor. Ea poate sista operațiunea de finanțare când sumele alocate sunt utilizate în alte scopuri.

Societățile comerciale avicole pentru care sa aprobat restructurarea financiară vor fi trecute pe listele ce se vor publica în vederea privatizării.

Se află în atenția F.P.S. și procesul de restructurare financiară a societăților comerciale de creștere a porcilor. În procesul de analiză vor intra cu prioritate societățile comerciale de selecție și testare.

Consiliul de administrație al F.P.S., la solicitarea M.A.A., a aprobat, de asemenea, un fond de 7 miliarde lei, din care 2,5 miliarde lei pentru societățile comerciale de selecție și 4,5 miliarde lei pentru cele 29 societăți comerciale profilate pe producția de carne.

De îndată ce ministerele vor propune pentru reabilitare și capitalizare societăți comerciale din alte domenii de activitate, ele vor fi analizate cu prioritate.

4.5. Restructurarea societăților comerciale

F.P.S. a întocmit metodologia de restructurare a societăților comerciale, care a fost adusă la cunoștința ministerelor. Potrivit acesteia, documentele obligatorii sunt studiul de strategie sectorială/subsectorială, care se întocmește de către ministere și studiul de restructurare.

Până în prezent, F.P.S. a analizat un număr de 28 de studii de restructurare, din care numai 4 studii vor fi înaintate, în luna noiembrie 1994, spre aprobare, Consiliului de administrație. Celelalte studii nu sunt complete (lipsă avize, nerespectarea metodologiei cunoscute etc.).

Conform prevederilor legale, F.P.S în colaborare cu ministerele a adoptat o serie de măsuri în plan organizatoric prin crearea societăților de strategie, care grupează societăți cu interese comune. Acestea asigură elaborarea prognozelor și strategiilor de restructurare, sunt mandate să gestioneze și să implementeze proiectele de restructurare aprobate și asigură reprezentarea fondurilor în adunările generale ale societăților comerciale la care acestea dețin acțiuni.

S-au aprobat până în prezent statutele și contractele de reprezentare pentru următoarele societăți comerciale de strategie: "Romtub" - S.A. București, "Siderom" - S.A. București, "Conef" - S.A. București și "Refarom" - S.A. Brașov.

Un număr de 30 societăți comerciale cu capital de stat din sectoarele construcții de mașini, chimie și petrochimie, metalurgie etc., cu situație financiară critică, au fost supuse, în baza Hotărârii Guvernului nr. 301/1993, unui regim strict de supraveghere economico-financiară. Acesta a fost exercitat prin comisii de supraveghere constituite la nivelul fiecărei societăți comerciale, conduse și coordonate de Comitetul de restructurare.

ANEXA Nr. 1

SITUAȚIA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE PRIVATIZATE PE SECTOARE DE ACTIVITATE
Data: 31/10/1993

- lei -
Sectorul de activitate Numărul de societăți comerciale Capitalul social
1. total
2. 70%
Numărul de acțiuni F.P.S. Valoarea acțiunilor F.P.S. Salariați
Industria construcțiilor de mașini, prelucrare 2 1. 159.241.000 6.134 164.661.000 309
2. 111.468.700
Industria electronică, electrotehnică 2 1. 139.455.000 19.523 202.278.400 260
2. 97.618.500
Industria chimică 1 1. 17.685.000 2.476 22.507.300 35
2. 12.379.500
Industria materialelor de construcții 1 1. 14.800.000 2.072 24.783.800 21
2. 10.360.000
Industria lemnului, celulozei și hârtiei 2 1. 225.026.000 9.881 451.410.600 625
2. 157.518.200
Industria de confecții, textile 6 1. 699.505.000 43.827 926.693.225 1.531
2. 489.653.500
Industria de pielărie, blană, încălțăminte 3 1. 392.607.000 45.590 451.830.800 770
2. 274.824.900
Industria alimentară 6 1. 2.034.589.205 109.158 2.381.043.760 1.092
2. 1.424.212.443
Alte industrii 1 1. 88.708.000 12.419 73.247.262 75
2. 62.095.600
Agricultură 2 1. 27.046.000 3.786 54.558.800 45
2. 18.932.200
Transporturi auto 6 1. 1.754.716.242 574.566 2.669.219.195 2.231
2. 1.228.301.369
Construcții 41 1. 5.088.282.816 650.687 7.211.024.775 14.575
2. 3.561.797.971
Informatică 1 1. 13.582.000 1.901 12.614.000 11
2. 9.507.400
Comerț interior 16 1. 4.950.089.442 609.656 4.588.320.633 2.780
2. 3.465.062.609

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE PRIVATIZARE PE SECTOARE DE ACTIVITATE
Data: 29/10/1993

- lei -
Sectorul de activitate Numărul de contract Capitalul social
1. total
2. 70%
Numărul de acțiuni F.P.S. Valoarea acțiunilor F.P.S. Salariați
Comerț exterior 3 1. 89.215.000 11.551 798.657.036 186
2. 62.450.500
Cercetare, proiectare 10 1. 674.602.489 192.737 739.808.290 1.659
2. 472.221.742
Turism, alimentație publică, agrement 3 1. 240.191.000 17.046 592.895.860 448
2. 168.133.700
Servicii 9 1. 666.272.000 99.327 811.308.515 684
2. 466.390.400
Publicitate, mass-media 13 1. 261.398.966 50.454 322.970.228 874
2. 182.979.276
Aprovizionare, contractări 5 1. 951.038.000 223.029 1.262.586.427 570
2. 665.726.600
Gospodărie comunală și locativă 1 1. 43.605.000 6.105 45.921.000 95
2. 30.523.500
Pentru contractele încheiate până la data de 28/10/1993 134 1. 18.531.655.160 2.691.925 23.808.318.906 28.876
2. 12.972.158.612

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...