Guvernul României

Ordonanța nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1994 până la 13 noiembrie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 146/2002.
Formă aplicabilă de la 08 aprilie 1998 până la 13 noiembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

În scopul întăririi rolului finanțelor publice și al asigurării unei discipline bugetare ferme, instituțiile publice care, în înțelesul prezentei ordonanțe, cuprind: autoritatea legislativă, instituția Președinției, autoritatea judecătorească, alte autorități publice, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, consiliile județene și locale, precum și instituțiile publice de subordonare centrală și locală, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, au obligația să efectueze operațiunile de încasări și plăți prin trezoreria generală a statului, care funcționează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Statul garantează efectuarea operațiunilor financiare prin trezoreria proprie, în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și păstrarea integrității disponibilităților bănești.

Art. 2. -

Trezoreria generală a statului cuprinde operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, care, după caz, privesc:

- veniturile și cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale;

- veniturile și cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie și se utilizează potrivit reglementărilor în vigoare;

- veniturile și cheltuielile instituțiilor publice care, potrivit reglementărilor legale, se administrează în regim extrabugetar;

- datoria publică internă și externă, inclusiv evidența și plata serviciului datoriei publice interne și externe;

- alte venituri și cheltuieli ale sectorului public, reglementate prin dispoziții legale, inclusiv drepturile de încasat și obligațiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri și convenții guvernamentale.

Art. 3. - Modificări (1)

Contul general al trezoreriei statului funcționează la Banca Națională a României, iar soldul activ al acestuia se formează din disponibilitățile trezoreriei centrale din Ministerul Finanțelor și din disponibilitățile trezoreriilor din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor.

În județele și în municipiul București în care nu funcționează încă trezorerii în cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanțelor, instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți prin contul trezoreriei statului, deschis la Banca Națională a României pe seama băncilor comerciale cu care Ministerul Finanțelor încheie convenții corespunzătoare.

Soldul contului general al trezoreriei statului se cuprinde în bilanțul Băncii Naționale a României.

Art. 4. -

Operațiunile de încasări și plăți în trezoreria statului sunt evidențiate potrivit planului de conturi stabilit de Ministerul Finanțelor, care asigură constituirea și utilizarea resurselor financiare publice în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 5. - Modificări (1), Derogări (2)

Disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pot fi utilizate în următoarea ordine:

- acoperirea temporară a deficitului din anul precedent și din anul curent al bugetului de stat;

- acoperirea temporară a golurilor de casă, înregistrate de bugetele locale;

- acoperirea temporară a deficitelor din anul precedent și din anul curent, înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat și de bugetele fondurilor speciale;

- efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, prin Banca Națională a României, care acționează ca agent al statului;

- împrumuturi pe termen mediu și lung pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilităților pe termen mediu și lung din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe.

Art. 6. -

Pentru disponibilitățile din contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligația bonificării de dobânzi, precum și pentru plasamentele financiare pe termen scurt, efectuate prin Banca Națională a României care acționează ca agent al statului, trezoreria statului plătește, respectiv încasează, dobânzile corespunzătoare.

În situațiile în care dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele avansate în scopul acoperirii deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale nu se pot plăti și compensa, pe bază de fundamentări corespunzătoare, Guvernul poate aproba plata parțială sau totală a acestora din prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru cheltuielile aferente dobânzilor la datoria publică.

De asemenea, în contul general al trezoreriei statului se încasează dobânzile pentru sumele utilizate temporar din trezorerie la acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetelor fondurilor speciale, precum și dobânzile la împrumuturile pe termen mediu și lung, acordate pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor anuale ale bugetului de stat.

Pentru acoperirea temporară a deficitelor bugetelor fondurilor speciale ori ale altor bugete, la care reglementările legale prevăd obligația bonificării de dobânzi la disponibilități, dobânzile de încasat pentru sumele avansate temporar din trezoreria statului se pot compensa cu dobânzile de plătit din trezoreria statului, în perioada următoare, la disponibilitățile bugetelor respective.

Art. 7. -

Nivelul ratelor pentru dobânzile bonificate la disponibilitățile depozitelor aflate în trezoreria statului, pentru care există obligația legală de bonificare de dobânzi, precum și termenele și condițiile de plată a dobânzilor se stabilesc prin convenții încheiate între reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai titularilor de depozite, desemnați de instituțiile respective. Modificări (2)

Prin aceleași convenții se stabilesc și nivelul ratelor pentru dobânzile datorate trezoreriei statului la sumele temporar utilizate pentru acoperirea deficitelor bugetelor fondurilor speciale sau ale altor bugete, precum și termenele și condițiile de plată ori de compensare. În cazuri justificate, Ministerul Finanțelor poate conveni și aproba ca stingerea obligației de plată a dobânzilor către trezoreria statului - prin compensare - să depășească anul curent.

La stabilirea nivelurilor pentru ratele la dobânzile de încasat și de plătit la și din trezoreria generală a statului, Ministerul Finanțelor are obligația de a se încadra în obiectivele politicii monetare a Guvernului și a Băncii Naționale a României. Modificări (1)

Dobânda pentru disponibilitățile trezoreriei statului, folosite la finanțarea temporară a deficitului bugetului de stat din anul precedent și din anul curent, se calculează lunar la nivelul dobânzii medii plătite de trezoreria statului pentru disponibilitățile și depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului și se plătește la termenul stabilit de Ministerul Finanțelor.

La disponibilitățile păstrate în contul general al trezoreriei statului, provenite din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe, se aplică dobânda la nivelul taxei oficiale a scontului a Băncii Naționale a României.

Pentru neplata în termen a ratelor scadente la împrumuturile și avansurile acordate prin trezoreria statului, a dobânzilor aferente acestora, se calculează și se datorează majorări de întârziere, prevăzute de dispozițiile legale pentru neplata impozitelor și taxelor la bugetul de stat.

Diferențele constatate la calculul dobânzilor, de încasat și de plătit la și din contul general al trezoreriei statului, aferente disponibilităților și depozitelor în contul general al trezoreriei statului, care privesc exerciții financiare anuale anterioare exercițiului curent, se anulează.

Art. 8. -

Pentru sumele avansate din trezoreria statului pe bază de aprobări anterioare prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor va urmări recuperarea acestora și va propune Guvernului, spre aprobare, măsuri de regularizare.

Art. 9. -

Ministerul Finanțelor elaborează bilanțul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.

Bilanțul anual, împreună cu contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al trezoreriei statului se prezintă Guvernului, pentru aprobare, până la data de 31 mai a anului următor celui de execuție.

Art. 10. -

Ministerul Finanțelor elaborează, administrează și execută bugetul trezoreriei statului.

Bugetul trezoreriei statului cuprinde atât la venituri, cât și la cheltuieli, dobânzile, comisioanele și majorările de întârziere încasate, respectiv plătite la și din trezoreria statului, precum și alte încasări și plăți pentru operațiunile care decurg din împrumuturi, avansuri, plasamente ori din păstrarea și administrarea depozitelor în trezoreria statului.

În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se prevăd și taxele poștale pentru transmiterea în contul general al trezoreriei statului a sumelor încasate în numerar din impozite și taxe, taxele și comisioanele pentru expedierea documentelor privind operațiunile trezoreriei statului, precum și comisioanele plătite băncilor comerciale și Casei de Economii și Consemnațiuni pentru operațiunile pe care acestea le execută în contul trezoreriei statului. Modificări (1)

Taxele și comisioanele respective se negociază între reprezentanții Ministerului Finanțelor și cei ai unităților prestatoare de servicii, în care scop se încheie convenții bilaterale în care se prevăd nivelul taxelor și al comisioanelor, termenele de plată, precum și condițiile în care se pot modifica convențiile respective. Modificări (1)

În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot prevedea și cheltuieli de capital pentru achiziții de bunuri de natura mijloacelor fixe, inclusiv cele privind montarea acestora, necesare desfășurării activității trezoreriei statului. Modificări (1)

Bugetul trezoreriei statului se întocmește anual și se prezintă spre aprobare Guvernului, o dată cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat.

Bugetul trezoreriei statului se poate modifica, de regulă, semestrial și ori de câte ori este necesar, de către Guvern, la propunerea justificată a Ministerului Finanțelor, în funcție de schimbările intervenite în politica monetară, cu deosebire în cea a dobânzilor, de modificările care apar în rulajele depozitelor care se păstrează în trezoreria statului, față de cele avute în vedere la fundamentarea și aprobarea bugetului trezoreriei statului. Modificări (1)

Cheltuielile totale aprobate prin bugetul trezoreriei statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Ministerul Finanțelor poate aproba, începând cu semestrul II al fiecărui an, modificări între pozițiile de cheltuieli cuprinse ca detalii în bugetul trezoreriei statului, în funcție de modul cum evoluează depozitele pentru care se bonifică dobânzi și de evoluția nivelului ratei dobânzilor.

Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul imediat următor ca resursă a trezoreriei statului și se utilizează, după scăderea creanțelor trezoreriei statului devenite insolvabile, în principal, pentru serviciul datoriei publice externe.

Guvernul, în situații speciale și fundamentate, poate aproba ca, din excedentul rezultat din execuția anuală definitivă a bugetului trezoreriei statului, să compenseze, parțial sau total, dobânzile datorate pentru disponibilitățile temporar destinate acoperirii deficitului bugetului de stat din anul precedent și din anul curent, precum și împrumuturile temporare și dobânzile aferente acestor împrumuturi, acordate bugetelor fondurilor speciale.

Art. 11. -

Creanțele trezoreriei statului, rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale, precum și din alte operațiuni derulate prin trezoreria statului, se urmăresc și se execută în condițiile prevăzute de reglementările legale pentru creanțele bugetare.

Creanțele trezoreriei statului se prescriu în termen de 10 ani de la crearea lor. Modificări (1)

Creanțele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe bază de hotărâri definitive ale instanțelor de judecată, inclusiv cheltuielile de judecată, se suportă în condițiile prevăzute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanță.

Art. 12. -

Efectuarea de către instituțiile publice de încasări și plăți în conturi deschise în afara contului general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finanțelor.

Contravențiilor prevăzute la alin. 1 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Art. 13. -

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanțelor va elabora și va transmite tuturor instituțiilor interesate instrucțiuni privind funcționarea trezoreriei statului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...