Guvernul României

Ordonanța nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale

Modificări (1), Referințe (1), Modele (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1994
Formă aplicabilă de la 29 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Se autorizează Guvernul să aprobe negocierea drepturilor și obligațiilor care decurg din acorduri comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională.

Acordurile comerciale și de plăți guvernamentale, în înțelesul prezentei ordonanțe, sunt cele convenite și prin care s-au reglementat relații comerciale, de cooperare economică internațională și de plăți, din care decurg drepturi ori obligații ale părții române, ce se derulează prin intermediul conturilor bancare și sunt supuse în prealabil aprobării autorităților guvernamentale.

Art. 2. -

Drepturile și obligațiile părții române, decurgând din acordurile menționate la art. 1, înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, constituite în principal până la 31 decembrie 1990, ca urmare a denunțării Convenției cu privire la decontările multilaterale în ruble transferabile și cu privire la organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, din 1963, vor fi încasate și, respectiv, plătite, în conformitate cu reglementările bilaterale negociate și aprobate potrivit prevederilor din prezenta ordonanță.

Art. 3. - Modificări (1)

În vederea negocierii drepturilor și obligațiilor care decurg din acorduri comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare, se constituie Comisia interdepartamentală pentru analiza și avizarea ofertelor referitoare la nivelul și gradul de recuperare și de angajare, precum și a modalităților de încasare a drepturilor și de plată a obligațiilor.

Comisia interdepartamentală are în componența sa un președinte și 8 membri, dintre care: 3 membri reprezintă Ministerul Finanțelor Publice, 3 membri, Ministerul Economiei și Comerțului și câte un membru, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Administrației și Internelor. Membrii Comisiei interdepartamentale și președintele sunt nominalizați prin ordin al conducătorilor instituțiilor respective, iar în funcția de președinte se numește un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, instituție stabilită de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale și de plăți.

Art. 4. -

Recuperarea drepturilor și plata obligațiilor care decurg din acorduri comerciale și de plăți guvernamentale, precum și din aranjamente tehnice bancare se pot realiza total, parțial, reeșalonat, în devize convertibile, în moneda locală sau de cont, prin import-export de mărfuri, executări de lucrări, investiții, prestări de servicii, cesiuni cu titlu oneros și prin alte modalități care pot fi convenite, ținându-se seama atât de condițiile concrete din țara debitoare sau creditoare, cât și de influența factorilor conjuncturali externi.

Art. 5. -

Efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în lei, corespunzătoare operațiunilor de plăți și încasări în valută efectuate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, se asigură de Banca Română de Comerț Exterior - S.A.*) sau de alte bănci comerciale cu sediul în țară, selectate de Comisia interdepartamentală, pe bază de oferte.

Efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în lei se aprobă numai pe baza documentelor justificative prezentate de agenții economici.

*) Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. a fuzionat cu Banca Comercială Română - S.A., conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 702/2001.

Art. 6. -

În vederea derulării acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, prin conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, se va deschide la banca agreată ca agent, conform prevederilor art. 5, contul de efectuare a operațiunilor în lei. Plățile care se dispun din acest cont se vor efectua numai în măsura în care disponibilul acestuia acoperă cel puțin plățile de efectuat către agenții economici.

Art. 7. -

Decontarea în lei a operațiunilor de export derulate cu plata eșalonată pe termen lung se face pe măsura încasării de la extern, confirmată pe baza documentelor bancare, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data încasării contravalorii exportului respectiv. Aceste prevederi se aplică operațiunilor de export derulate în cadrul acordurilor de cliring, barter și cooperare economică internațională derulate după data de 1 ianuarie 1990 și care nu au fost decontate la intern până la data prezentei ordonanțe de urgență**). Decontarea în lei a operațiunilor de import se face pe baza valorii stabilite în vamă la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data declarației vamale de import.

Operațiunile de export-import realizate de agenții economici, în cadrul acordurilor guvernamentale derulate prin conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, exprimate în ruble transferabile, se efectuează astfel:

- exporturile se decontează pe baza prețurilor de livrare la export ale agenților economici, formate în condițiile legii și certificate de exportatori pe răspunderea acestora, prin care se asigură acoperirea costurilor de producție și cheltuielile de livrare;

- importurile se decontează avându-se în vedere prețurile mondiale ale produselor ce fac obiectul operațiunilor respective sau pe baza coeficienților de conversie stabiliți prin protocoale sau alte înțelegeri guvernamentale.

**) Alin. 1 al art. 7 (fost art. 8) a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/1998. Prin "data prezentei ordonanțe de urgență" se înțelege data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/1997, respectiv 24 decembrie 1997.

Art. 8. -

Operațiunile de export-import reglementate prin acordurile comerciale și de plăți guvernamentale, cu derulare prin conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, cu plata la termen, pot fi efectuate numai cu aprobarea expresă a Guvernului.

Art. 9. -

Pentru plata obligațiilor care decurg din acorduri comerciale și de plăți guvernamentale se vor utiliza sumele în lei constituite în contul deschis potrivit art. 6 și, în completare, sumele aprobate anual prin bugetul statului, cu această destinație.

Din resursele menționate anterior se vor restitui către Trezoreria Statului fondurile temporar avansate pentru decontarea producției destinate exportului, precum și a exporturilor. Costurile aferente avansurilor respective se vor suporta din prevederile bugetului de stat pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică.

Art. 10. -

Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Economiei și Comerțului, va aproba, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, instrucțiuni cu privire la modul de derulare a operațiunilor financiare ce se efectuează prin conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională și de organizare și funcționare a activității Comisiei interdepartamentale. Modificări (1)

Art. 11. -

Orice prevedere contrară prezentei ordonanțe se abrogă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...