Guvernul României

Ordonanța nr. 2/1994 privind calitatea în construcții

Modificări (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 ianuarie 1994 până la 23 ianuarie 1995, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 10/1995.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Calitatea construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare și a satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a tuturor exigențelor utilizatorilor și colectivităților, exprimate sau implicite.

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică construcțiilor de orice categorie și instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinație - denumite în continuare construcții -, precum și lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare și de reparații ale acestora.

Exigențele privind calitatea instalațiilor și echipamentelor tehnologice de producție se stabilesc și se realizează prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 3. -

Prin prezenta ordonanță se instituie sistemul calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a societății și a mediului înconjurător.

Art. 4. -

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a acestora, a următoarelor exigențe de performanță esențiale:

a) rezistență și stabilitate;

b) siguranță în exploatare;

c) siguranță la foc;

d) sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

e) izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

f) protecție împotriva zgomotului.

Art. 5. -

Obligațiile prevăzute la articolul precedent revin tuturor factorilor implicați care concură la conceperea, realizarea și exploatarea construcțiilor, precum și la postutilizarea lor, potrivit responsabilității fiecăruia.

Acești factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanții, specialiștii verificatori de proiecte atestați, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executanții, diriginții de specialitate, proprietarii, administratorii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuția atestați, experții tehnici atestați, precum și autoritățile publice și asociațiile profesionale de profil.

Art. 6. -

În contractele care se încheie ori, după caz, în dispozițiile sau autorizațiile care se emit, factorii prevăzuți la articolul precedent sunt obligați să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor, corespunzătoare exigențelor de performanță, precum și garanțiile materiale și orice alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.

În contracte nu se pot înscrie niveluri și cerințe referitoare la calitate, inferioare reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la exigențele de performanță esențiale prevăzute la art. 4.

Art. 7. -

Construcțiile se clasifică în categorii de importanță în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importanță a construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

CAPITOLUL II Sistemul calității în construcții

Art. 8. -

Sistemul calității în construcții reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a acestora.

Art. 9. -

Sistemul calității în construcții se compune din:

a) reglementările tehnice în construcții;

b) calitatea produselor folosite la realizarea construcțiilor;

c) agremente tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții;

d) verificarea proiectelor, a execuției lucrărilor și expertizarea proiectelor și a construcțiilor;

e) managementul calității în construcții;

f) autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;

g) asigurarea activității metrologice în construcții;

h) recepția construcțiilor;

i) urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp la construcții;

j) postutilizarea construcțiilor;

k) controlul de stat al calității în construcții.

Art. 10. -

Reglementările tehnice în construcții se stabilesc prin regulamente și proceduri și au ca obiect concepția, calculul, alcătuirea, execuția și exploatarea construcțiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condițiile minime de calitate cerute construcțiilor, produselor și procedeelor utilizate în construcții, precum și modul de determinare și verificare a acestora.

Art. 11. -

Certificarea calității produselor folosite în construcții se efectuează prin grija producătorului și/sau a furnizorului, în conformitate cu metodologia și cu procedurile stabilite pe baza legii.

La lucrările de construcții se interzice folosirea de produse fără certificarea calității lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale.

Art. 12. -

Agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții stabilesc, în condițiile prezentei ordonanțe, aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, transport, depozitare, de punere în operă și de întreținere ale acestora.

La lucrările de construcții, care trebuie să asigure nivelul de calitate conform exigențelor de performanță esențiale, se pot folosi numai produse, procedee și echipamente tradiționale și/sau noi, pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.

Art. 13. -

Verificarea proiectelor pentru execuția construcțiilor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice referitoare la exigențele de performanță esențiale, se va face numai de către specialiști verificatori de proiecte atestați, persoane fizice și persoane juridice care au angajate persoane fizice atestate, independenți de agenții economici elaboratori ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor și a detaliilor de execuție neverificate în condițiile alineatului precedent.

Verificarea execuției construcțiilor este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de specialitate sau prin agenți economici de consultanță specializați.

Expertizele tehnice ale proiectelor și ale construcțiilor se efectuează la cerere, numai de către experți atestați în acest scop.

Art. 14. -

Managementul calității în construcții constă în conducerea și asigurarea calității acestora și constituie principala obligație a tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea și exploatarea construcțiilor. Acesta se realizează printr-o strategie adecvată și prin măsuri specifice, elaborate și adoptate în scopul obținerii atestării și garantării calității construcțiilor.

Agenții economici care execută lucrări de construcții asigură nivelul de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale, prin personal propriu și responsabili tehnici cu execuția atestați, precum și printr-un sistem propriu conceput și realizat.

Art. 15. -

Autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art. 16. -

Asigurarea activității metrologice în construcții se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea și menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de măsurare și control utilizate în acest domeniu.

Art. 17. -

Recepția construcțiilor constituie certificarea realizării acestora în conformitate cu documentația de execuție și cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției, pe baza examinării lor.

Cartea tehnică a construcției cuprinde documente privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcției. Ea se întocmește prin grija investitorului și se predă proprietarului construcției, care are obligația să o păstreze și să o completeze la zi. Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator și utilizator.

Art. 18. -

Urmărirea comportării în exploatare în timp a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora și cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și măsurare specifice, în scopul menținerii exigențelor de performanță esențiale.

Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, precum și la lucrări de reparații aferente structurilor de rezistență și se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției.

Art. 19. -

Postutilizarea construcțiilor cuprinde activitățile de dezafectare, demontare și demolare a construcțiilor, de recondiționare și refolosire a elementelor și produselor recuperabile, precum și reciclarea deșeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecției mediului, potrivit legii.

Art. 20. -

Controlul de stat al calității în construcții cuprinde inspecții în etapele de concepere, executare, exploatare și postutilizare a construcțiilor, privind componentele sistemului calității în construcții, în funcție de categoria de importanță a acestora.

CAPITOLUL III Obligații și răspunderi

Secțiunea 1 Obligații și răspunderi ale investitorilor

Art. 21. -

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții și au următoarele răspunderi și obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

a) stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;

b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire;

c) asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați;

d) asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul realizării lucrărilor;

e) asigurarea soluționării neconformităților, defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;

f) asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea acestora și la expirarea perioadei de garanție;

g) întocmirea cărții tehnice a construcției și predarea acesteia proprietarului.

Secțiunea a 2-a Obligații și răspunderi ale proiectanților de construcții

Art. 22. -

Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției;

b) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de investitori, precum și soluționarea lipsurilor, neconformităților și neconcordanțelor semnalate de aceștia;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția, exploatarea, întreținerea și reparațiile lucrărilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările executate corespunzător exigențelor de performanță esențiale și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de soluționare a defectelor apărute în execuție din vina lor la construcțiile la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cerera investitorului;

g) participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

Secțiunea a 3-a Obligații și răspunderi ale executanților lucrărilor de construcții

Art. 23. -

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării;

b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza proiectelor verificate de specialiști atestați;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale, prin personal propriu și responsabili tehnici cu execuția atestați, precum și printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat;

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la asigurarea condițiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției, precum și executării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

e) soluționarea lipsurilor, neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului;

f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor de performanță esențiale, precum și gestionarea probelor martor. Produsele și procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condițiile precizate, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți, cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale;

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;

i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

Secțiunea a 4-a Obligații și răspunderi ale specialiștilor verificatori de proiecte, ale
responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici, atestați

Art. 24. -

Specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale.

Responsabilii tehnici cu execuția atestați răspund, conform atribuțiilor care le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați.

Experții tehnici atestați, angajați pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcții sau construcții aflate în exploatare, răspund pentru soluțiile date.

Secțiunea a 5-a Obligații și răspunderi ale proprietarilor construcțiilor

Art. 25. -

Proprietarii construcțiilor au următoarele obligații principale:

a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații care le revin, prevăzute, conform normelor legale, în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor;

b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției;

c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcției și reglementărilor tehnice;

d) efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări și consolidări ale construcției numai pe bază de proiecte întocmite de persoane fizice sau juridice autorizate, verificate potrivit legii;

e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenții la construcții, impuse prin reglementările legale;

f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea a 6-a Obligații și răspunderi ale administratorilor și
utilizatorilor construcțiilor

Art. 26. -

Administratorii și utilizatorii construcțiilor au următoarele obligații principale:

a) folosirea construcțiilor conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcției;

b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații care le revin conform contractului;

c) efectuarea de modificări, consolidări sau schimbări ale destinației construcției numai cu acordul proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

d) efectuarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor conform cărții tehnice a construcției și contractului încheiat cu proprietarul;

e) sesizarea în termen de 24 ore a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcțiile în exploatare.

Secțiunea a 7-a Obligații și răspunderi în activitatea de cercetare în construcții
și în materiale de construcții

Art. 27. -

Unitățile care prestează activități de cercetare în construcții și în materiale de construcții au următoarele obligații principale:

a) efectuarea de cercetări teoretice și experimentale preliminare în vederea fundamentării reglementărilor tehnice în construcții;

b) fundamentarea, elaborarea și experimentarea de soluții tehnice, produse și procedee noi pentru construcții;

c) verificarea și controlul noilor produse, procedee și echipamente la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform dispozițiilor legale.

Secțiunea a 8-a Obligații și răspunderi comune

Art. 28. -

Răspunderea pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență, a unor construcții de calitate corespunzătoare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin procedurile și regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, revine factorilor care participă la conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea acestora,

Art. 29. -

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția atestat, dirigintele de specialitate, agentul economic de consultanță specializat, expertul tehnic atestat răspund, fiecare potrivit obligațiilor care le revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

Art. 30. -

Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte organisme similare cu atribuții stabilite prin dispoziții legale răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor, în toate fazele și componentele sistemului calității în construcții, precum și de constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și, după caz, de sistarea lucrărilor realizate necorespunzător.

Controlul de stat al calității în construcții pentru construcțiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordine ale ministrului apărării naționale, ministrului de interne și directorului Serviciului Român de Informații se realizează de către organele proprii ale autorităților menționate, abilitate în acest scop.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 31. -

Constituie contravenții la prevederile prezentei ordonanțe următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă:

I. De la 1.500.000 lei la 7.500.000 lei:

a) proiectarea, verificarea, expertizarea sau realizarea construcțiilor ori executarea de modificări ale acestora fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența construcțiilor;

b) executarea de modificări ori demolarea integrală sau parțială a construcțiilor cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea acestora, precum și neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, referitoare la stabilitate și rezistență.

II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) realizarea de construcții fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialiști atestați conform prevederilor legale;

b) neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, reparații și consolidări care decurg din această urmărire;

c) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta exigențele de performanță esențiale, fără proiect verificat de specialiști atestați conform prevederilor legale;

d) neorganizarea și neaplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității, inclusiv realizarea de construcții fără responsabili tehnici cu execuția, atestați, corespunzător prevederilor art. 14.

III. De la 500.000 lei la 2.500.000 lei:

a) elaborarea de proiecte incomplete sau conținând neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător exigențelor de performanță esențiale, precum și însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați;

b) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la exigențele de performanță esențiale ale construcției;

c) recepționarea construcției cu încălcarea prevederilor legale;

d) neîntocmirea, necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției conform prevederilor legale;

e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuție sau lucrări de construcții, a unor soluții care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător exigențelor de performanță esențiale;

f) nereaducerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea lucrărilor de construcții;

g) neasigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, corespunzător prevederilor art. 21 lit. d);

h) nepermiterea sau obstrucționarea efectuării controlului calității construcțiilor, neprezentarea documentelor și actelor solicitate de persoanele cu atribuții de control, conform prevederilor legale.

IV. De la 200.000 lei la 1.000.000 lei:

a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanță a construcției și nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calității;

b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări pentru care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale;

c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate și a celorlalte clauze contractuale, referitoare la exigențele de performanță esențiale;

d) neexecutarea obligațiilor de întreținere și reparații care revin proprietarilor, potrivit legii, și care afectează nivelul de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale;

e) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și neasigurarea condițiilor de verificare.

V. De la 100.000 lei la 200.000 lei:

a) lipsa nemotivată a factorilor interesați de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare convocării făcute de executant, precum și convocarea nejustificată a acestora de către executant;

b) nesolicitarea de către investitor sau executant a soluțiilor de remediere a neconcordanțelor, neconformităților și defectelor apărute în timpul execuției, referitoare la exigențele de performanță esențiale;

c) neîndeplinirea obligației proiectantului de a stabili soluții pentru remedierea neconcordanțelor, neconformităților și a defectelor sesizate, referitoare la exigențele de performanță esențiale;

d) neaplicarea de către executant a soluțiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconcordanțelor, neconformităților și defectelor apărute în timpul execuției;

e) nesesizarea în termen de 24 de ore, a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la construcțiile în execuție, precum și la cele în exploatare;

f) neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control.

Art. 32. -

Sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 31 se aplică persoanelor juridice sau fizice, după caz.

Art. 33. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 31 și aplicarea sancțiunilor se fac de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, iar la cazurile prevăzute la art. 30, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații.

Art. 34. -

În măsura în care prezenta ordonanță nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 31 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 35. -

Regulamentele și procedurile pentru clasificarea construcțiilor în categorii de importanță și pentru componentele sistemului calității, prevăzute la art. 9, se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atribuții stabilite prin dispoziții legale.

Art. 36. -

Regulamentele prevăzute la art. 35 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

Procedurile prevăzute la art. 35 și normele pentru elaborarea și aplicarea componentelor sistemului calității în construcții se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Art. 37. -

Autorizația de construire pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d), e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați.

Art. 38. -

Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementărilor tehnice, precum și cele aferente Inspecției pentru controlul calității lucrărilor de construcții se suportă de către investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru lucrările de investiții și de reparații capitale la construcții, la dispoziția Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, ca venituri extrabugetare în condițiile prevăzute de Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice.

Calculul și virarea sumelor respective se fac eșalonat, concomitent cu plata lucrărilor de investiții și de reparații capitale.

Întârzierile la plata cotelor de către investitor și proprietari, prevăzute la alin. 1 și 2, se penalizează cu 0,3% pe zi la valoarea sumei datorate, dar nu mai mult decât dublarea acesteia.

Cheltuielile necesare efectuării activității de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, de până la echivalentul unui salariu minim brut pe economie, se suportă de către partea interesată.

Disponibilitățile la finele anului din veniturile extrabugetare ale Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului se reportează în anul următor și au aceeași destinație.

Cheltuielile necesare certificării calității produselor și procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile produse, procedee și echipamente, autorizării și acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor și execuției lucrărilor de construcții, managementului calității, verificărilor metrologice, recepției lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare, intervențiilor în timp și postutilizării construcțiilor se asigură de către factorii interesați, prin bugetele proprii de venituri și cheltuieli.

Art. 39. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor, precum și orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 14 ianuarie 1994.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...