Guvernul României

Ordonanța nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Lucrările tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuințe necesare punerii în funcțiune a locuințelor aflate în diferite stadii de execuție, se vor efectua corelat cu programul de realizare și punere în funcțiune a locuințelor, iar finanțarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agenții economici și din alocații de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investițiilor în infrastructură, conform prevederilor legii bugetare anuale. Referințe (1)

Pentru lucrările tehnico-edilitare ai căror beneficiari finali sunt agenți economici, autoritățile publice locale, în condițiile în care, pentru realizarea acestor lucrări, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor încheia convenții pentru recuperarea de la agenții economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele încasate pe baza unor asemenea convenții se vor face venit la bugetele locale ale unităților administrative pe a căror rază teritorială au fost realizate investițiile respective.

Art. 2. -

Pentru finalizarea blocurilor de locuințe aflate în diferite stadii de execuție, depozitul constituit în anul 1993 pe seama consiliilor județene și a Consiliului Local al Municipiului București se va completa anual din bugetul de stat, în limita prevederilor care se vor aproba cu această destinație. Modificări (1)

La constituirea depozitului prevăzut la alineatul precedent vor contribui și resursele realizate din valorificarea, în condițiile Legii nr. 85/1992 și ale prezentei ordonanțe, a apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație, decât aceea de locuință din blocurile de locuințe, precum și sumele care se vor încasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanță. Modificări (1)

Procesul investițional la blocurile de locuințe aflate în diferite faze de execuție se va desfășura în următoarea ordine:

a) terminarea lucrărilor la blocurile de locuințe cu structura închisă, în fază avansată de finisaj;

b) terminarea lucrărilor la blocurile de locuințe cu structura închisă, în fază de început de finisaj;

c) reluarea și terminarea lucrărilor la blocurile de locuințe aflate în fază de infrastructură și de structură de rezistență începute;

d) executarea blocurilor de locuințe în faze de fundație sau la cota zero, după caz.

Art. 3. -

Locuințele finalizate în condițiile prezentei ordonațe se vor atribui de către autoritățile publice locale, cu respectarea precontractelor și a contractelor încheiate, precum și a repartițiilor date de organele competente.

Art. 4. - Modificări (1)

Pentru realizarea locuințelor proprietate personală se acordă, o singură dată, o subvenție de la bugetul de stat cuprinsă între 500.000 lei și până la 30% din valoarea locuinței la data emiterii repartiției, a încheierii precontractului sau a contractului inițal de vânzare-cumpărare, următoarelor categorii:

a) tinerilor căsătoriți care la data contractării locuinței au, fiecare, vârsta de până la 30 ani;

b) invalizilor de gradul I și II;

c) handicapaților;

d) răniților, familiilor și părinților celor decedați, ca urmare a participării la victoria Revoluției din decembrie 1989;

e) persoanelor și familiilor care își schimbă domiciliul din orașe la sate și lucrează în agricultură sau silvicultură;

f) personalului calificat din învățământ și sănătate care are sau își schimbă domiciliul la sate;

g) persoanelor și familiilor care își schimbă domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subvenții în sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subvențiilor respective, la consiliile locale care, după verificare, le vor înscrie în tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor special constituite la nivelul consiliilor județene și la Consiliul Local al Municipiului București.

Art. 5. - Modificări (1)

Autoritățile publice locale sau agenții economici în ale căror evidențe sunt construcțiile de locuințe care fac obiectul prezentei ordonanțe vor încheia cu persoanele fizice, deținătoare de contracte, precontracte sau repartiții, contracte de împrumut sau de vânzare, după caz, cu plată în rate lunare, în termen de maximum 15 ani.

Dobânda la suma avansată din depozitul constituit este de 30% pe an și se suportă astfel: Modificări (1)

1. 15% de către persoanele, fizice care au achitat un avans de cel puțin 20% din valoarea locuinței la data contractării acesteia, precum și de către persoanele fizice prevăzute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinței la data contractării acesteia;

2. 10% de către celelalte persoane fizice care nu se încadrează la pct. 1.

Diferențele față de dobânda de referință de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit art. 2.

Nivelul dobânzilor prevăzut în prezentul articol se va adapta prin hotărâre a Guvernului în funcția de evoluția ratei dobânzilor. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 6. -

De prevederile art. 4 și 5 din prezenta ordonanță beneficiază, o singură dată, persoanele fizice care, împreună cu membrii familiei, nu au deținut și nu au în proprietate o locuință.

Prin familie, în sensul alineatului precedent, se înțelege soțul și soția, cu sau fără copii în întreținere.

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (3)

Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinței.

Înstrăinarea prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuințelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenții se face numai după restituirea integrală a sumelor datorate și pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obținute ca subvenții de la bugetul de stat, potrivit art. 4 și 5, în depozitul constituit potrivit prevederilor din prezenta ordonanță. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 8. - Modificări (1)

La terminarea blocurilor de locuințe aflate în diferite stadii de execuție, în cadrul competențelor conferite de prevederile Legii nr. 69/1991 și în limitele fondurilor disponibile din depozitele special constituite, consiliile locale vor putea dispune începerea unor locuințe noi pentru facilitarea accesului la proprietate tinerilor căsătoriți și altor categorii de persoane prevăzute la art. 4, în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 9. - Modificări (2)

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va definitiva și va înainta Parlamentului, în vederea supunerii spre aprobare, legea locuințelor.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziții contrare, cu excepția Normelor metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, care se completează, de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu prevederile din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 27 ianuarie 1994.

Nr. 19.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...