Parlamentul României

Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale

Modificări (6), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iunie 1994 până la 31 decembrie 2002, fiind înlocuit prin Lege 27/1994(r1);
Formă aplicabilă de la 01 iunie 1994 până la 21 iulie 1998, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 22 iulie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Impozitele și taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale și sunt reglementate prin prezenta lege.

Art. 2. -

Fondurile bănești constituite din impozitele și taxele locale se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor care se finanțează de la bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii.

Art. 3. -

Persoanele fizice, persoanele juridice, asociațiile familiale, asociațiile agricole, unitățile economice ale unor persoane juridice, precum și cele ale organizațiilor politice și obștești, instituțiilor publice, fundațiilor și altora asemenea, unitățile de cult, filialele, sucursalele și reprezentanțele autorizate să funcționeze pe teritoriul României, aparținând persoanelor fizice și juridice străine, și altele similare, denumite în continuare contribuabili, au obligația de a plăti impozitele și taxele locale reglementate prin prezenta lege.

CAPITOLUL II Impozitul pe clădiri

Art. 4. -

Impozitul pe clădiri este anual și se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea acestora, indiferent de locul unde acestea sunt situate și de destinația acestora.

În cazul clădirilor proprietate de stat, aflate în administrarea sau folosința, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosință.

Pentru clădirile care constituie fondul locativ de stat, impozitul pe clădiri se datorează de către unitățile care le administrează.

Art. 5. - Modificări (1)

Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor și normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.

Unitățile care administrează clădirile din fondul locativ de stat, utilizate de persoanele fizice ca locuințe, plătesc impozitul pe clădiri calculat cu cota prevăzută la primul alineat al acestui articol.

Art. 6. - Modificări (2), Jurisprudență

Pentru clădirile altor contribuabili decât cei prevăzuți la art. 5, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii la care sunt înscrise clădirile în evidența acestora, indiferent de locul unde sunt situate acestea. Cu cota de 1,5% se impun și clădirile persoanelor fizice unde sunt înregistrate sedii de societăți comerciale sau alte activități economice, organizate potrivit legii.

În cazul folosirii parțiale a spațiului cu sedii de societăți comerciale sau alte activități economice, cota de 1,5% se stabilește numai asupra acestei părți din imobil.

Art. 7. -

La determinarea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor, cu excepția celor prevăzuți la art. 5, se au în vedere atât clădirile aflate în funcțiune, cât și cele în rezervă sau conservare.

Art. 8. -

Clădirile aflate în funcțiune și a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii la care au fost înscrise în evidență. Modificări (1)

Lista clădirilor care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată în anexa nr. 2. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 9. -

Clădirile noi, dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează pe numele noului contribuabil, proporțional cu perioada de timp rămasă până la sfârșitul anului.

Art. 10. -

Clădirile demolate în condițiile legii, clădirile distruse și cele transmise în administrarea sau, după caz, în proprietatea altor contribuabili, în cursul anului, se scad de la impunere cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situații.

Scăderea de la impunere se acordă numai pentru partea de clădire demolată, distrusă sau transmisă în administrarea sau în proprietatea altor contribuabili.

Art. 11. -

Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, se stabilește pe baza declarației de impunere depusă în condițiile prezentei legi de către proprietarul clădirii la organul fiscal teritorial pe raza căruia se află clădirea. Pentru ceilalți contribuabili, impozitul se calculează de către aceștia prin declarația de impunere, care se depune la organele fiscale teritoriale și se verifică de către acestea.

Art. 12. -

Impozitul anual pe clădiri se plătește trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

CAPITOLUL III Impozitul pe terenuri ocupate de clădiri și alte construcții Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (2)

Contribuabilii, astfel cum sunt definiți la art. 3 din prezenta lege, care dețin în proprietate suprafețe de teren situate în municipii, orașe și comune, datorează impozit pe terenuri ocupate de clădiri și alte construcții.

Art. 14. -

Impozitul pe teren se stabilește anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, diferențiat pe categorii de localități, iar în cadrul localităților, pe zone, după cum urmează:

lei/m2
Zona în cadrul localității Categoria localității
municipii orașe comune
A 120 90 20
B 70 50 15
C 45 30 -
D 30 20 -

Art. 15. -

Încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul localităților, se face de către consiliile locale, în funcție de poziția terenurilor față de centrul localităților, de caracterul zonei respective (zonă de locuit sau industrială), apropierea sau depărtarea față de căile de comunicație, precum și de alte elemente specifice fiecărei localități în parte.

Art. 16. -

Contribuabilii care dobândesc dreptul de proprietate pentru unele terenuri proprietate de stat, avute anterior în administrare sau în folosință, datorează impozitul pe terenuri începând cu data de întâi a lunii următoare calei în care a survenit această modificare.

Art. 17. -

Impozitul pe terenurile situate în orașele care trec în categoria municipiilor sau în comunele care trec în categoria orașelor, după caz, se modifică corespunzător noii încadrări a localității în care sunt situate terenurile, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a survenit această modificare.

Art. 18. -

Impozitul pe teren, prevăzut la acest capitol, nu se aplică terenurilor pentru care se plătește taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, datorată potrivit legii.

Art. 19. -

Impozitul pe teren se stabilește, se modifică și se încasează potrivit prevederilor art. 9-12 din prezenta lege.

CAPITOLUL IV Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 20. -

Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, aparținând contribuabililor, se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fracțiune de capacitate sub 500 cm3, după cum urmează:

lei/an
- autoturisme 4.000
- autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel 12.000
- autotrenuri de orice fel 14.000
- tractoare 8.000
- motociclete, motorete și scutere 2.000
- biciclete și tricicluri cu motor 1.500
Modificări (1)

Pentru remorci de orice fel, semiremorci și rulote aparținând contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, în funcție de capacitatea acestora, astfel: Modificări (1)

- până la 1 tonă - 50% din taxa stabilită pentru autoturisme;
- între 1-3 tone inclusiv - 50% din taxa stabilită pentru tractoare;
- peste 3 tone - 50% din taxa stabilită pentru autotrenuri.

Pentru atașe, taxa anuală se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete și scutere.

Sunt scutite de taxă autoturismele, motocicletele cu ataș și triciclurile cu motor care aparțin invalizilor și sunt adaptate invalidității acestora.

Art. 21. -

Capacitatea cilindrică a motorului și capacitatea remorcilor se dovedește cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau alte documente legale din care să rezulte acestea.

Art. 22. -

Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care aparțin contribuabililor, se stabilește anual, pentru fiecare mijloc de transport în parte, după cum urmează:

lei/an
- luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz și agrement personal 1.000
- bărci fără motor, folosite în alte scopuri 7.000
- bărci cu motor 20.000
- bacuri, poduri plutitoare 15.000
- șalupe 40.000
- iahturi 500.000
- remorchere și șlepuri 200.000
- vapoare - pentru fiecare 1.000 tone sau fracțiune de 1.000 tone 50.000

Bărcile și luntrele, folosite de localnicii din Delta Dunării și Insula Mare a Brăilei pentru transport de uz personal, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Art. 23. -

Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidențele organelor de poliție sau ale căpităniei porturilor, după caz, taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situații.

Art. 24. -

Taxa asupra mijloacelor de transport se stabilește de către organele fiscale teritoriale pe raza cărora contribuabilii își au domiciliul sau sediul, după caz, pe baza declarației de impunere, depusă în condițiile prezentei legi.

Art. 25. -

Instituțiile publice, precum și persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun, din interiorul localităților, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

Transportul de călători în comun, din interiorul localităților, se referă și la cel care parcurge o distanță în afara localității, dacă se practică tarife stabilite în condițiile transportului în comun.

Art. 26. -

Taxa asupra mijloacelor de transport se plătește trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului, taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârșitul anului.

Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligația de a achita integral taxa datorată, la data luării în evidență de către organele fiscale.

CAPITOLUL V Taxa pentru folosirea locurilor publice

Art. 27. -

Contribuabilii, definiți potrivit prevederilor art. 3 din prezenta lege, datorează o taxă zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din municipii, orașe și comune, diferențiat în raport cu gradul de dotare a spațiilor puse la dispoziția acestora, cu natura produselor desfăcute, cu vârsta și specia animalelor aduse spre vânzare, cu serviciile prestate populației și cu suprafața ocupată, după cum urmează:

lei/zi
Nr. crt. Modul de folosire a locurilor publice
1. Pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule 300 - 500
2. Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor și a altor spații din piețe, târguri și oboare, de fiecare m2 250 - 400
3. Pentru vânzarea de animale și păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:
a) bovine, bubaline, cabaline și porci peste 6 luni 3.000 - 5.000
b) porcine până la 6 luni, ovine și caprine 1.000 - 1.500
c) animale mici și păsări, cu excepția puilor de o zi, de fiecare animal sau pasăre 250 - 500
d) pui de o zi, de fiecare pui 20 - 30
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor, rezultate din exercitarea unei activități autorizate pe cont propriu, de fiecare m2 1.000 - 1.500
5. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie, de fiecare m2 500 - 1.000
6. Pentru ocuparea locurilor și platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare:
a) biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, tricicluri, cu sau fără ataș, pentru fiecare mijloc de transport 2.000 - 5.000
b) alte mijloace de transport cu tracțiune mecanică, de fiecare mijloc de transport, inclusiv remorci de orice fel 10.000 - 20.000
7. Intrarea în târguri în care se vând obiecte de ocazie 100 - 200

Taxele prevăzute în prezentul articol se stabilesc de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz, în cadrul limitelor menționate.

Art. 28. - Jurisprudență

Pentru produse, bunuri sau servicii, altele decât cele prevăzute la articolul precedent, consiliile locale pot stabili taxe zilnice de aceeași natură, în limitele taxelor menționate la art. 27.

Art. 29. -

Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se încasează de către organele administrației piețelor, târgurilor și oboarelor ori de alte organe împuternicite în acest scop de către consiliile locale, după caz.

Art. 30. -

Persoanele fizice și juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice, altele decât cele prevăzute la art. 27, precum și suprafețe în fața magazinelor sau atelierelor de prestări de servicii, după caz, datorează următoarele taxe:

lei/m2/zi
a) pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse 800 - 1.200
b) pentru depozitarea de diverse materiale 800 - 1.000
c) pentru confecționarea de produse 1.000 - 1.500

Taxele prevăzute în cadrul acestui articol se stabilesc de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz, în cadrul limitelor menționate, iar ocuparea locurilor publice se face numai cu aprobarea acestor organe și cu plata anticipată a taxelor datorate.

Taxele nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din fața locuinței sau a sediului, pentru reparația clădirii sau aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodăriilor sau societăților comerciale, pe o perioadă de timp de maximum 48 de ore inclusiv.

Art. 31. -

Taxele prevăzute la art. 27 și 30 nu se datorează în cazul în care se plătește chirie, potrivit legii.

Art. 32. -

Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere pot fi majorate cu până la 30% de către consiliile locale, în funcție de asigurarea cu apă curentă pentru spălarea produselor, iluminat, spații acoperite, suprafețe asfaltate, precum și de gradul de amenajare și dotare a piețelor.

Art. 33. -

Termenul de vărsare a taxelor încasate, conform prevederilor acestui capitol, este ziua lucrătoare imediat următoare încasării acestora.

CAPITOLUL VI Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
în domeniul construcțiilor

Art. 34. -

Certificatele, avizele și autorizațiile în domeniul construcțiilor eliberate contribuabililor sunt supuse unor taxe diferențiate, în funcție de valoarea construcțiilor sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor și de natura serviciilor prestate, astfel:

1. Certificatul de urbanism

Suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul (m2) Taxa - lei -
- Pentru mediul urban:
a) până la 150 1.000 - 1.450
b) până la 250 1.500 - 1.950
c) până la 500 2.000 - 2.450
d) până la 750 2.500 - 2.950
e) până la 1.000 3.000 - 3.500
f) peste 1.000 3.500+5 lei/m2
pentru suprafețele mai mari de 1.000 m2
- Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban

2. Autorizația de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, efectuate la construcții, reprezentând monumente, ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă, cultură, căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice: Modificări (1)

2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției, inclusiv instalațiile aferente acesteia.

Pentru construcțiile de locuințe, taxele astfel stabilite vor fi reduse cu 50%.

3. Autorizarea de foraje și excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, de exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări: Modificări (1)

pentru fiecare m2 1.500 - 2.000 lei.

4. Autorizarea construcțiilor provizorii de șantier necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea:

3% din valoarea autorizată a construcțiilor provizorii.

5. Autorizații de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, campinguri:

2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.

6. Autorizarea construcțiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și panourilor de afișaj, firmelor și reclamelor:

pentru fiecare m2 600 lei, dar nu mai puțin de 3.500 lei.

7. Autorizația de desființare parțială sau totală a construcțiilor și amenajărilor pentru care s-a eliberat autorizația de la pct. 2-6 se taxează cu 50% din taxa plătită la autorizare. Modificări (1)

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, cât și a autorizațiilor, conform prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, taxa ce se percepe este de 50% din valoarea taxei inițiale.

9. Autorizațiile pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică și telefonie:

de fiecare instalație 2.000 - 3.000 lei
10. Aviz comisie urbanism și amenajarea teritoriului 10.000 - 15.000 lei
11. Certificat nomenclatură stradală și adresă 2.000 - 2.500 lei

12. Taxe pentru eliberarea autorităților de orice fel, cu excepția celor din domeniul construcțiilor, precum și viza anuală a acestora:

A. Autorizații de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală a acestora:

a) pentru meseriași și cărăuși 1.700 - 2.500 lei;
b) pentru cazane de fabricat rachiu 2.500 - 5.000 lei;
c) pentru liber-profesioniști 5.000 - 8.000 lei;
d) pentru mori, prese de ulei și darace 8.300 - 15.000 lei;
e) pentru alte activități neprevăzute mai sus 16.600 - 25.000 lei.

B. Autorizații sanitare eliberate persoanelor particulare: 3.400 - 5.000 lei. Modificări (1)

13. Alte lucrări:

a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, de fiecare m2 de plan:
- la scara 1:500 10.000 lei;
- la scara 1:1.000 15.000 lei;
- la scara 1:2.000 20.000 lei;
b) eliberarea sau viza anuală a autorizațiilor ce dau dreptul de a executa proiecte 15.000 lei.

Art. 35. -

Valoarea autorizată a lucrărilor pentru care se percep taxe se stabilește pe baza celor declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizației de construire.

Consiliile locale, prin organele tehnice de specialitate, vor regulariza taxa pentru autorizația de construire, prin declararea de către solicitant a valorii reale a lucrării, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizația de construire. Modificări (1)

Art. 36. -

Cuantumul taxelor de la art. 34 pct. 1, 3, 6, 9, 10, 11 și 12 se stabilește în limitele prevăzute de lege de către consiliile locale. Modificări (1)

Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc înainte de eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor.

Dovada plății taxei se păstrează de organul care a eliberat documentele respective.

CAPITOLUL VII Taxe pentru folosirea mijloacelor de
publicitate, afișaj și reclamă

Art. 37. -

Contribuabilii, definiți potrivit art. 3 din prezenta lege, care folosesc mijloace de publicitate prin afișaj și reclamă, datorează următoarele taxe:

a) taxe pentru publicitate, afișaj și reclamă, datorate în funcție de dimensiuni:

lei/an
───────────
- sub 1/2 m2 inclusiv 5.000 - 12.000
- între 1/2 și 1 m2 inclusiv 9.000 - 23.000
- între 1 și 2 m2 inclusiv 18.000 - 35.000
- între 2 și 3 m2 inclusiv 34.000 - 75.000
- între 3 și 5 m2 inclusiv 94.000 - 190.000
- peste 5 m2 26.000 - 70.000
pentru fiecare m2 sau fracțiune

b) taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activității de către contribuabili:

lei/an
──────────
- până la 1/2 m2 inclusiv 3.000 - 4.000
- între 1/2 și 1 m2 inclusiv 5.000 - 8.000
- între 1 și 2 m2 inclusiv 7.000 - 12.000
- peste 2 m2 5.000 - 8.000
pentru fiecare m2 sau fracțiune

Pentru afișele de publicitate și reclamă tipărite, taxele prevăzute la lit. a) și b) din cuprinsul acestui articol se datorează de fiecare exemplar și se reduc cu 50%.

Cuantumul taxelor prevăzute la lit. a) și b) se stabilește de către consiliile locale pe teritoriul cărora se realizează publicitatea, afișajul sau reclama, în limitele de mai sus.

Art. 38. -

Pentru firmele, reclamele, afișajele și publicitatea realizate exclusiv într-o limbă străină, taxele prevăzute la art. 37 lit. a) și b) se majorează de 5 ori.

Art. 39. -

Contribuabilii care efectuează reclamă și publicitate sub diverse forme, în baza unui contract încheiat în acest sens, sunt obligați să plătească la bugetele locale o taxă de 10% din valoarea contractului. Modificări (1)

Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului.

Taxa nu se datorează pentru activitățile sponsorizate în condițiile prevăzute de lege.

Art. 40. -

Pentru publicitatea și reclama făcute în alte condiții decât cele prevăzute la art. 39, taxa este de 12% din suma brută a prestației și se plătește de către contribuabilul care realizează publicitatea sau reclama. Modificări (1)

Taxa pentru afișele și biletele de publicitate netipărite este de 1.000 lei de fiecare exemplar. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - vârf și matcă -, astfel încât să nu poată fi dezlipite și refolosite.

Art. 41. -

Contribuabilii care efectuează reclamă și publicitate în contul altora, prin expunerea de afișe și panouri cu scop de reclamă și publicitate, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 39 și 40, sunt obligați să plătească o taxă fixă, egală cu taxa prevăzută la art. 37 lit. a).

Pentru obiectele expuse cu scop de reclamă și publicitate în contul altora și care nu sunt destinate vânzării și desfășurării propriei activități, se plătește o taxă lunară de 5.000 lei/obiect.

Art. 42. - Jurisprudență

Pentru reclamă și publicitatea pe orice cale la țigări, produse din tutun și băuturi alcoolice, taxa se majorează cu 500%.

Art. 43. -

Taxa de publicitate, afișaj și reclamă, datorată potrivit art. 37, 38 și 41, se plătește anticipat la bugetul consiliului local în raza căruia se realizează publicitatea, afișajul sau reclama.

În situațiile în care mijloacele de publicitate sau reclamă au o durată mai mare de un an, taxa se plătește în cursul lunii ianuarie a fiecărui an.

Art. 44 -

Taxa pentru reclamă și publicitate, datorată potrivit art. 39 și 40, se varsă la bugetul consiliului local în raza căruia se realizează aceste activități, până la data de 10 a lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă și, respectiv, încasată.

Art. 45. -

Confecționarea afișelor și a biletelor de publicitate sau reclamă de către persoanele fizice sau persoanele juridice se poate efectua numai după ce se face dovada achitării taxei pentru întregul tiraj.

În cuprinsul tipăriturii efectuate se face mențiunea cu privire la tirajul tipărit, cuantumul taxei de afișaj și documentul de plată a acesteia.

CAPITOLUL VIII Taxa pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice Modificări (1)

Art. 46. - Modificări (1)

Pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice stabilite potrivit legii, pe o durată mai mare de 48 de ore, persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani datorează o taxă fixă de 500 lei de persoană, stabilită pentru durata șederii în stațiunea respectivă.

Elevii și studenții nu plătesc taxa pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice.

Persoanele handicapate și pensionarii de orice fel nu plătesc taxa pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice în cazul în care efectuează tratament.

Art. 47. - Modificări (1)

Taxa pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice nu se datorează în cazul cazării la cabanele turistice aflate în afara stațiunilor balneoclimaterice, precum și de către persoanele care au domiciliul în aceste localități, cele aflate în deplasare în interesul serviciului, elevii și studenții aflați în tabere de odihnă sau în acțiuni de instruire, documentare și pregătire.

Art. 48. - Modificări (1)

Taxa pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea sau de cele în cadrul cărora se face tratamentul balnear, o dată cu luarea în evidență a persoanelor respective.

Pentru persoanele venite pe cont propriu, taxa se încasează de către consiliile locale pe raza cărora se află stațiunea balneoclimaterică.

Art. 49. - Modificări (1)

În cazul persoanelor fizice străine, care vin la odihnă sau la tratament în stațiunile balneoclimaterice, iar taxa respectivă este cuprinsă în costul biletului, persoana juridică care a emis biletul de odihnă sau de tratament are obligația de a vărsa la bugetul consiliului local pe raza căruia se află stațiunea balneoclimaterică taxele încasate, în termen de 10 zile de la încasarea sumei pentru biletul eliberat.

CAPITOLUL IX Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor
istorice, de arhitectură și arheologice

Art. 50. -

Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologice, subordonate consiliilor locale, se stabilesc de către acestea taxe de vizitare cuprinse între 200 și 1.000 lei de persoană, care vor fi diferențiate anual, în funcție de valoarea artistică, istorică și arhitecturală a obiectivelor respective.

Art. 51. -

Elevii, studenții și militarii în termen care vizitează muzeele, casele memoriale sau monumentele istorice, de arhitectură și arheologice, prevăzute la art. 50, beneficiază de o reducere cu 50% din taxa pentru vizitare, iar când vizitarea este realizată în grupuri, organizate de instituții de învățământ sau de unități militare, în zilele de duminică, aceștia sunt scutiți de taxa pentru vizitare.

Art. 52. -

Consiliile locale vor putea stabili o zi pe săptămână în care taxele de vizitare a muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologice vor fi reduse cu până la 50%.

De Ziua națională a României, vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologice se face fără plata taxelor reglementate la acest capitol.

CAPITOLUL X Alte taxe locale

Art. 53. - Modificări (1)

Contribuabilii care au în proprietate sau în folosință, după caz, cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori de cereale și ferăstraie mecanice pentru lemn plătesc o taxă anuală, de fiecare utilaj, de 50.000 lei, iar cei cu darace, pive și mori pentru boia de ardei, o taxă de 20.000 lei, care se face venit la bugetul consiliului local pe teritoriul căruia se află instalat utilajul respectiv.

Taxa se datorează pentru fiecare utilaj autorizat să funcționeze și se plătește în două rate egale, prima rată până la 30 aprilie, iar a doua rată până la 30 septembrie ale fiecărui an.

Art. 54. -

Contribuabilii care dețin câini de pază, câini de agrement și de vânătoare plătesc o taxă anuală, diferențiată în raport cu numărul câinilor deținuți și cu scopul pentru care sunt folosiți, astfel:

a) câini de pază:
- pentru cel de-al doilea câine 1.000 lei
- pentru al treilea câine și următorii, de fiecare câine 4.000 lei
b) câini de vânătoare:
- pentru primul câine 5.000 lei
- pentru al doilea câine și următorii, de fiecare câine 10.000 lei
c) câini de agrement:
- pentru primul câine 15.000 lei
- pentru al doilea câine și următorii, de fiecare câine 20.000 lei.

Prin câini de agrement, în sensul prezentei legi, se înțeleg câinii ținuți și crescuți în locuință.

Art. 55. -

Pentru câinii necesari pazei animalelor, pentru câinii de orice fel, de până la 6 luni, precum și pentru câinii însoțitori ai nevăzătorilor și cei folosiți de echipele de salvamont, nu se datorează taxă.

Art. 56. -

Taxele datorate se plătesc până la 30 mai inclusiv a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la declarare.

În cazul în care deținerea câinilor încetează, indiferent de cauză, taxa anuală nu se recalculează.

Art. 57. -

Organele sanitar-veterinare vor verifica, cu ocazia prezentării câinilor la vaccinare, dovada plății taxelor prevăzute de prezenta lege, aducând la cunoștința organelor fiscale cazurile de neprezentare a dovezii de plată.

Art. 58. - Modificări (1)

Consiliile locale pot institui și alte taxe, altele decât cele reglementate de prezenta lege, pentru serviciile publice nou-create la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, în scopul satisfacerii unor necesități ale locuitorilor, cu condiția ca taxele percepute să asigure cel puțin acoperirea cheltuielilor cu înființarea, întreținerea și, după caz, funcționarea acestor servicii.

Domeniile în care pot fi instituite noi taxe, fără a se limita, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta lege.

Art. 59. -

Instituirea de noi taxe se publică în presă și se afișează la sediile consiliilor locale, precum și în alte locuri publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicare.

Art. 60. -

Pentru evidența, urmărirea și încasarea taxelor prevăzute la art. 48 alin. 2 și art. 58, consiliile locale pot folosi, pentru localitățile unde volumul taxelor o justifică, personal angajat prin convenții civile, plătit pe bază de tarife din încasări stabilite ca atare de consiliile locale respective.

Sumele plătite drept remiză se supun impozitului pe salarii, în condițiile legii.

CAPITOLUL XI Dispoziții comune și tranzitorii

Art. 61. -

Contribuabilii sunt obligați să depună declarații de impunere la organele fiscale teritoriale pe raza cărora își au domiciliul, sediul sau se află bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirilor, construcțiilor, terenurilor, mijloacelor de transport și altor bunuri supuse obligațiilor fiscale, potrivit prezentei legi, sau de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate.

Art. 62. -

Pentru neachitarea în termen a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta lege, contribuabilii plătesc o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din ziua imediat următoare de când impozitul sau taxa era datorată, dar fără a depăși suma datorată. Modificări (1)

În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face, fără majorări de întârziere, în ziua lucrătoare imediat următoare.

În situațiile în care impozitele și taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declarației ori datele declarate nu corespund realității, stabilirea sau modificarea impozitului sau a taxei, după caz, se poate face pe 2 ani anterior celui în care s-a efectuat constatarea. Modificări (1)

Termenul de prescripție pentru dreptul de a cere executarea silită este de 2 ani. Modificări (1)

Impozitul sau taxa, respectiv diferența de impozit sau de taxă, stabilite în condițiile menționate în cuprinsul acestui articol, se plătesc în termen de 30 de zile de la data comunicării.

La diferențele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată.

Funcționarul vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor și taxelor datorate răspunde pecuniar, în limita majorărilor de întârziere calculate.

Art. 63. - Modificări (1)

Contribuabilii pot face contestație privind așezarea și încasarea impozitelor și taxelor locale, în termen de 30 de zile de la data primirii înștiințării de plată, la Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană sau a municipiului București, după caz, care are obligația să o rezolve în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Pentru soluționarea contestațiilor se va cere și avizul consiliului local.

Împotriva deciziei date de Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană sau a municipiului București, după caz, contribuabilii pot face plângere, în termen de 30 de zile de la primirea deciziei, la Ministerul Finanțelor care, în termen de 40 de zile, are obligația să o soluționeze.

Împotriva soluției date de Ministerul Finanțelor se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia la judecătoria în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul sau, după caz, sediul principal.

Depunerea contestației sau a plângerii nu suspendă urmărirea și încasarea impozitelor și a taxelor locale și a majorărilor de întârziere datorate.

Impozitele și taxele plătite în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data comunicării plusului sau a deciziei respective.

Art. 64. -

Contestațiile cu privire la așezarea și încasarea impozitelor și a taxelor locale sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculată la suma impozitului sau a taxei contestate. Această taxă nu poate fi mai mică de 1.000 lei.

Plângerile împotriva deciziei date se timbrează cu jumătate din taxa plătită la contestație.

Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o altă contestație sau plângere, cu același obiect, înregistrată și rezolvată anterior, a fost taxată.

Contribuabilii sunt obligați să specifice în cuprinsul contestației sau al plângerii cuantumul impozitului sau al taxei contestate.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie integral sau proporțional cu reducerea impozitului sau a taxei contestate. Taxele pentru care s-au anulat timbre fiscale nu se restituie.

Art. 65. - Modificări (1)

Consiliile locale și județene pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, eșalonări de plăți în cel mult 12 rate lunare, amânări de plăți până la sfârșitul anului calendaristic, precum și reduceri sau scutiri de majorări de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale neachitate.

Art. 66. - Modificări (1)

Persoanele fizice, veterani și invalizi de război și beneficiari ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, se scutesc de plata impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta lege.

Art. 67. -

Contribuabilii din străinătate, cu activitate în România, plătesc impozitele și taxele locale, majorările aferente și amenzile contravenționale stabilite potrivit prezentei legi, în lei, prin transformarea valutei necesare la cursul de schimb valutar în vigoare la data când se face plata.

Art. 68. -

Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni:

a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 61;

b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 61;

c) sustragerea de la impunere a unor bunuri supuse impozitării sau taxării.

Contravenția menționată la lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 250.000 lei, iar cele de la lit. b) și c), cu amendă de la 250.000 lei la 1.000.000 lei. Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele fiscale teritoriale.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25, 26 și 27.

Sancțiunile se aplică și persoanelor juridice. Plângerea acestora se adresează judecătoriei în aceleași condiții ca și în cazul persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 69. - Modificări (1)

Organele fiscale teritoriale au obligația de a verifica la persoanele fizice și la persoanele juridice realitatea declarațiilor de impunere și modul de așezare și de încasare a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta lege.

În situația în care, din controalele efectuate, se constată diferențe de impozite și taxe, se vor lua măsuri pentru recalcularea și încasarea acestora potrivit legii sau, după caz, pentru compensarea sau restituirea lor, la cerere.

Art. 70. -

În cazul neachitării la termen a impozitelor și a taxelor locale reglementate de prezenta lege, organele fiscale teritoriale și organele consiliilor locale, pentru cele stabilite de acestea, pot dispune achitarea sumelor restante din conturile agenților economici, pe cale de decontare bancară, care constituie titlu executoriu, sau prin aplicarea gradelor de urmărire silită, prevăzute de lege, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor.

Art. 71. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finanțelor, norme privind metodologia de calcul, formularistica corespunzătoare referitoare la așezarea și urmărirea impozitelor și a taxelor locale.

Art. 72. -

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, după caz, precum și materială sau civilă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 73. -

Impozitele și taxele locale reglementate prin prezenta lege constituie venituri ale bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale unde contribuabilii își au domiciliul, sediul sau se află bunurile impozabile sau taxabile, cu excepția taxelor care, potrivit dispozițiilor legale, se gestionează, administrează și utilizează ca venituri extrabugetare.

Art. 74. - Modificări (1)

Impozitele și taxele locale stabilite în sume fixe, precum și normele din anexa nr. 1 la prezenta lege, se modifică anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației, cu 3 luni înainte de începerea anului următor.

Art. 75. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică și persoanelor fizice și persoanelor juridice străine, în măsura în care, prin convenții sau alte acorduri internaționale la care România este parte ori, pe bază de reciprocitate, nu se stabilește altfel.

Art. 76. -

Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării ei în Monitorul Oficial al României, cu excepția cap. II, III, IV, care se vor aplica de la 1 ianuarie 1995.

Art. 77. -

Pe data aplicării dispozițiilor prezentei legi se abrogă: Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale; Decretul nr. 504/1957 privind producția, vânzarea, circulația și desfacerea băuturilor alcoolice; art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, și pct. 3 din cap. I, pct. 5, 6, 7 și 9 din cap. II din anexa la această ordonanță; pct. 8 lit. a), b) și c) paragraful 31 din Legea nr. 114/1992; art. 2, 3, 5, 6 și anexele nr. 2, 3 și 4 din Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice; Ordonanța Guvernului nr. 26/1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor; cap. VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI și XVII din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION RAȚIU

București, 17 mai 1994.

Nr. 27.

ANEXA Nr. 1

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT
la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice

Nr. crt. Felul și destinația clădirilor și altor construcții Valoarea impozabilă pe m2 - lei -
I. Clădiri și alte construcții situate în comune, precum și în satele aparținătoare municipiilor și orașelor
1. Clădiri de locuit, cu excepția celor de la pct. 3:
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale asemănătoare 6.700
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut și alte materiale asemănătoare 4.600
2. Alte clădiri, cu excepția celor de la pct. 3:
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale asemănătoare 4.800
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut și alte materiale asemănătoare 2.000
3. Clădiri și alte construcții pentru orice destinație, cu pereți de orice fel, acoperite cu stuf, paie, trestie sau coceni 2.000
II. Clădiri și alte construcții situate în municipii și orașe, precum și în localitățile componente ale acestora
1. Construcții, cu excepția celor de la pct. 2-6:
a) cu pereți din beton sau din cadre de beton armat:
- cu încălzire centrală 16.800
- fără încălzire centrală 15.700
b) cu pereți din cărămidă arsă sau piatră - fără cadre de beton armat - și alte materiale asemănătoare:
- cu instalații (de apă, lumină etc.) 14.500
- fără instalații 11.600
c) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut și alte materiale asemănătoare:
- cu instalații (de apă, lumină etc.) 6.700
- fără instalații 5.800
2. Construcții anexe din afara corpului principal
al clădirilor:
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale asemănătoare 2.900
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut și alte materiale asemănătoare 1.500
3. Clădiri servind pentru ocupații profesionale (ateliere etc.):
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale asemănătoare 7.300
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut și alte materiale asemănătoare 4.400
4. Subsoluri locuibile 60%
5. Mansarde locuibile 50% - din norma pe m2 a clădirii din care fac parte
8. Pivnițe din corpul clădirilor:
a) tencuite sau pavate 50%
b) netencuite și nepavate 30%

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență, Reviste (1)

LISTA
clădirilor care nu sunt supuse impozitului
Modificări (1)

1. Clădirile instituțiilor publice, cu excepția celor folosite în alte scopuri. Jurisprudență

2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură și arheologice, precum și muzeele și casele memoriale, cu excepția spațiilor acestora folosite în alte scopuri. Modificări (1)

3. Clădirile care prin destinație constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor recunoscute de lege.

ANEXA Nr. 3

LISTA
serviciilor publice în care consiliile locale pot institui
noi taxe potrivit art. 58 din lege

1. Verificarea și întreținerea rețelei în domeniul apei potabile și industriale.

2. Colectarea deșeurilor menajere.

3. Utilizarea băilor publice.

4. Prestarea serviciilor de vidanjare.

5. Valorificarea nisipului și a pietrișului din albiile râurilor, din cariere etc.

6. Folosirea pășunilor și izlazurilor comunale.

7. Folosirea reproducătorilor comunali.

8. Taxe pentru animalele aduse la oborul comunal.

9. Taxe pentru tăierea animalelor în unitățile specializate ale consiliilor locale.

10. Taxe pentru cântăritul mărfurilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Taxa de reclamă și publicitate: Ce schimbări s-au făcut recent
;
se încarcă...