Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Acordul de împrumut între România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) din 23.05.1994

Modificări (6), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 09 august 1994.

În vigoare de la 09 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că Împrumutatul, considerând satisfăcătoare fezabilitatea și prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 a acestui acord, a solicitat Băncii asistență în finanțarea proiectului,

având în vedere că Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii și în condițiile prezentate în acest acord,

părțile de față convin, prin prezentul acord, după cum urmează:

ARTICOLUL I Condiții generale; definiții

Secțiunea 1.01.

"Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție" ale Băncii, din data de 1 ianuarie 1985, cu modificările prezentate mai jos (Condițiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord:

a) Ultima propoziție din secțiunea 3.02 a fost eliminată.

b) În secțiunea 6.02, subparagraful k) a fost renotat ca subparagraful l) și un nou subparagraf k) a fost adăugat, având următorul text:

"

k) Dacă va interveni o situație excepțională în cadrul căreia orice trageri ulterioare din cadrul împrumutului nu vor fi în conformitate cu prevederile art. III, secțiunea 3 din Statutul Băncii."

Secțiunea 1.02.

- Dacă situația nu impune alte necesități, termenii definiți în Condițiile generale au sensurile respective prezentate acolo, iar termenii suplimentari următori au următoarele sensuri:

a) cont special reprezintă contul precizat în secțiunea 2.02. b) a acestui acord;

b) M.O.E. înseamnă Ministerul Învățământului al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia; și

c) Manualul operațional al proiectului înseamnă manualul Împrumutatului, în care sunt stabilite criteriile și direcțiile pentru realizarea proiectului, datat 17 decembrie 1993, cu modificările ulterioare efectuate cu acordul Băncii;

d) C.P.D. înseamnă Casa personalului didactic (centre de pregătire a profesorilor), înființate de Împrumutat în subdiviziunile administrative relevante ale României în scopul sprijinirii perfecționării profesionale a profesorilor.

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01.

- Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile prezentate sau menționate în prezentul acord, diferite valute care vor avea o valoare totală echivalentă cu suma de cincizeci milioane dolari (50.000.000 $), aceasta reprezentând suma tragerilor din împrumut, fiecare tragere fiind evaluată de către Bancă la data acelei trageri.

Secțiunea 2.02.

-

a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, conform prevederilor anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, ce urmează a fi efectuate), conform costului rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului.

b) Împrumutatul va deschide și va păstra, în dolari, pentru scopurile proiectului, un cont special de depozit la o bancă comercială acceptabilă Băncii, în termeni și în condiții satisfăcătoare pentru Bancă, incluzând protecția adecvată împotriva compensării, confiscării sau sechestrului. Depozitele în sau plățile din contul special vor fi efectuate conform prevederilor anexei nr. 6 la acest acord.

Secțiunea 2.03.

- Ultima zi pentru efectuarea tragerilor va fi 31 martie 2000 sau o dată ulterioară stabilită de Bancă. Banca va anunța imediat Împrumutatul în legătură cu această dată ulterioară. Modificări (2)

Secțiunea 2.04.

- Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament la rata de trei pătrimi din unu la sută (3/4 din 1%) pe an din valoarea împrumutului netrasă, periodic.

Secțiunea 2.05.

-

a) Împrumutatul va plăti dobânda la valoarea împrumutului trasă și nerambursată, periodic, la o rată pentru fiecare perioadă de dobândă egală cu costul împrumuturilor calificate determinat pentru semestrul anterior, plus o jumătate din unu la sută (1/2 din 1%). La fiecare dintre datele specificate în secțiunea 2.06 din acest acord, Împrumutatul va plăti dobânda aferentă valorii restante pe durata perioadei anterioare de dobândă, calculată la rata aplicabilă în timpul acestei perioade de dobândă.

b) Cât de curând posibil după sfârșitul fiecărui semestru, Banca va informa Împrumutatul asupra costului împrumuturilor calificate determinate pentru semestrul respectiv.

c) Pentru scopurile acestei secțiuni:

(i) perioada de dobândă reprezintă o perioadă de 6 luni, care ia sfârșit la data imediat premergătoare fiecărei date specificate în secțiunea 2.06 a acestui acord, începând cu perioada de împrumut în care s-a semnat acest acord;

(ii) costul împrumuturilor calificate înseamnă costul, așa cum a fost stabilit de Bancă în mod rezonabil și exprimat ca procentaj pe an, al împrumuturilor restante ale Băncii trase după data de 30 iunie 1982, excluzând acele împrumuturi sau părți ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru a finanța: A) investițiile Băncii și B) împrumuturi efectuate de către Bancă, după data de 1 iulie 1989, cu rate ale dobânzii stabilite altfel decât este prevăzut în paragraful a) din această secțiune;

(iii) semestru înseamnă primele 6 luni sau ultimele 6 luni ale unui an calendaristic.

d) La data specificată de Bancă Împrumutatului printr-o notificare cu minimum 6 luni înainte, paragrafele a), b) și c) (iii) ale acestei secțiuni vor fi modificate după cum urmează:

"

a) Împrumutatul va plăti dobânda la suma împrumutului trasă și nerambursată, periodic, la o rată, pentru fiecare trimestru, egală cu costul împrumuturilor calificate stabilit pentru trimestrul precedent, plus o jumătate din unu la sută (1/2 din 1%). La fiecare dintre datele precizate în secțiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plăti dobânda aferentă valorii restante pe durata perioadei anterioare de dobândă, calculată la ratele aplicabile pe durata acestei perioade de dobândă."

"

b) Cât de curând posibil după sfârșitul fiecărui trimestru, Banca va informa Împrumutatul asupra costului împrumuturilor calificate determinat pentru acel trimestru."

"

c)(iii) trimestru înseamnă o perioadă de 3 luni, începând cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie, într-un an calendaristic."

Secțiunea 2.06.

- Dobânda și alte comisioane vor fi plătibile de două ori pe an, la 1 mai și 1 noiembrie în fiecare an.

Secțiunea 2.07.

- Împrumutatul va rambursa valoarea împrumutului conform graficului de amortizare stabilit în anexa nr. 3 la acest acord.

ARTICOLUL III Executarea proiectului

Secțiunea 3.01.

-

a) Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele proiectului așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2 la acest acord și, în acest scop, va realiza proiectul cu diligența și eficiența necesare și în conformitate cu practicile adecvate administrative, economice, financiare și manageriale și va asigura, cât de prompt va fi necesar, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse cerute de proiect.

b) Fără restricție la prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni și dacă Împrumutatul și Banca nu convin altfel, Împrumutatul va realiza proiectul conform Programului de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.

Secțiunea 3.02.

- Dacă Banca nu stabilește altfel, achiziționarea bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor de consultanță necesare proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.

ARTICOLUL IV Clauze financiare

Secțiunea 4.01.

-

a) Împrumutatul va păstra sau va determina să fie păstrate evidențe și conturi adecvate pentru a reflecta, în concordanță cu practicile contabile sănătoase, activitățile, resursele și cheltuielile referitoare la proiect, ale departamentelor sau agențiilor Împrumutatului, responsabile pentru realizarea proiectului sau a unei părți din acesta.

b) Împrumutatul:

(i) va deține evidențele și conturile specificate în paragraful a) din această secțiune, incluzând pe acelea pentru contul special pentru fiecare an fiscal verificat contabil, în concordanță cu principiile adecvate de revizie contabilă aplicate în mod consecvent de revizori contabili independenți acceptabili Băncii;

(ii) va oferi Băncii, cât de repede posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni după sfârșitul fiecărui asemenea an, raportul acestei revizii contabile a revizorilor menționați, atât de amplu și de detaliat cât va fi solicitat Banca în mod rezonabil; și

(iii) va furniza Băncii alte informații privind evidențele și conturile menționate, precum și revizia contabilă a acestora, după cum le va solicita periodic Banca, în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care s-au efectuat trageri din contul de împrumut pe baza declarațiilor de cheltuieli, Împrumutatul:

(i) va păstra sau va determina să se păstreze, conform paragrafului a) al acestei secțiuni, evidențe și conturi care reflectă aceste cheltuieli;

(ii) va reține, cel puțin un an după ce Banca a primit raportul de revizie contabilă pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul de împrumut sau plată din contul special, toate evidențele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanțe și alte documente) care reflectă aceste cheltuieli;

(iii) va permite reprezentanților Băncii să examineze aceste evidențe; și

(iv) se va asigura că aceste evidențe și conturi sunt incluse în revizia contabilă anuală la care se referă paragraful b) al acestei secțiuni și că raportul acestei revizii conține un punct de vedere separat al revizorilor menționați, conform căruia declarațiile de cheltuieli prezentate în timpul anului fiscal respectiv, precum și procedurile și controalele interne realizate în timpul pregătirii lor pot oferi garanție pentru susținerea tragerilor respective.

ARTICOLUL V Data intrării în vigoare; încheierea

Secțiunea 5.01.

- Se specifică următorul eveniment, ca o condiție suplimentară pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, conform semnificației secțiunii 12.01 c) din Condițiile generale, și anume că Unitatea de coordonare a proiectului, la care se referă paragraful 1 b) al anexei nr. 5 la acest acord, a fost înființată, cu personal și alte resurse și termeni de referință după cum prevede paragraful respectiv.

Secțiunea 5.02.

- Data la care se împlinesc 90 de zile de la data semnării acestui acord este precizată aici pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

ARTICOLUL VI Reprezentantul Împrumutatului; adrese

Secțiunea 6.01.

- Ministerul Finanțelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 6.02.

- Se specifică următoarele adrese pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat: Telex: 11239 MIFIN
Ministerul Finanțelor
Str. Apolodor nr. 17
București
România
Pentru Bancă:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Adresa telegrafică:
INTBAFRAD Telex:
Washington, D.C. 248423 (RCA)
82987 (FTCC)
64145 (V/UI) sau
197688 (TRT)

Drept care, părțile la acest acord, acționând prin reprezentanții lor autorizați oficial, au semnat acest acord în numele lor, în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua și anul consemnate mai sus.

ROMÂNIA
Prin Vasile Pușcaș,
reprezentant autorizat

BANCA INTERNAȚIONALĂ
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
Prin Michael Wiehen,
vicepreședinte regional
Europa și Asia Centrală

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI Modificări (1)

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de elemente care vor fi finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie și procentul de cheltuieli pentru elementele care urmează să fie astfel finanțate în fiecare categorie: Modificări (2)

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în echivalent dolari) % din cheltuielile care urmează să fie finanțate
(1) Bunuri 30.500.000 100% din costuri externe,
a) Pentru partea A (5) a proiectului 500.000 100% din costuri locale
b) Pentru celelalte părți ale proiectului 30.000.000 (costuri franco-uzină) și 95% din costuri locale pentru alte bunuri achiziționate pe plan local
(2) Servicii de consultanță, studii, cercetare și școlarizare 13.500.000 100%
a) Pentru partea A (5) a proiectului 1.500.000
b) Pentru celelalte părți ale proiectului 12.000.000
(3) Costuri operaționale suplimentare 1.000.000 100%
(4) Nealocat 5.000.000
TOTAL: 50.000.000

2. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul costuri externe înseamnă cheltuieli în valuta altei țări decât aceea a Împrumutatului pentru bunuri sau servicii procurate de pe teritoriul altei țări decât aceea a Împrumutatului;

b) termenul costuri locale înseamnă cheltuieli în valuta Împrumutatului sau pentru bunuri sau servicii procurate de pe teritoriul Împrumutatului; și

c) termenul costuri operaționale suplimentare înseamnă costurile, altele decât salariile legate de administrarea proiectului, incluzând bunuri, alte materiale consumabile, asistență pentru difuzarea materialelor aferente proiectului, poștă, telefon și cheltuieli administrative. Modificări (1)

3. Independent de prevederile paragrafului 1 de mai sus, nu se vor face trageri privind plățile efectuate pentru:

a) cheltuieli anterioare datei semnării acestui acord; și

b) plăți efectuate pentru cheltuieli cu privire la categoriile (1) a) și (2) a) în contul plăților efectuate pentru cheltuieli referitoare la partea A (5) a proiectului, până când Banca va primi dovezi satisfăcătoare asupra înființării de către Împrumutat a Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, la care se face referire în secțiunea 5 b) din partea A a anexei nr. 2 la acord.

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele proiectului sunt restructurarea și ameliorarea învățământului preuniversitar (primar și secundar), în concordanță cu strategia Împrumutatului pentru reforma sectorului său de învățământ.

Proiectul este alcătuit din următoarele părți, supuse acelor modificări care pot fi convenite între Împrumutat și Bancă, periodic, pentru îndeplinirea obiectivelor sale:

Partea A - Învățământul primar și secundar

(1) Pregătirea, validarea și implementarea programelor școlare pentru clasele I-XII.

(2) Elaborarea și realizarea unui program pentru: a) perfecționarea pregătirii pedagogice a viitoarelor cadre didactice, inclusiv consolidarea pregătirii profesorilor în universități pentru școala primară; b) consolidarea caselor personalului didactic existente; și c) introducerea, pe scară largă, a utilizării calculatoarelor în sălile de clasă, în mod experimental.

(3) Înființarea și activizarea unui Consiliu național de programe școlare și pregătire pedagogică, cu un secretariat administrativ, pentru a răspunde de elaborarea și realizarea programelor în cadrul subpărților (1) și (2) ale acestei părți a proiectului.

(4) Realizarea unui program pentru: a) elaborarea și aplicarea standardelor naționale și a criteriilor de performanță pentru învățământul primar și cel secundar general; și b) înființarea și activizarea unui Comitet național de atestare și examinare, a unui Serviciu național de atestare și examinare și a patru grupuri de lucru de specialitate în atestare afiliate, pentru a răspunde de elaborarea și aplicarea acestor standarde și criterii.

(5)

a) Elaborarea și implementarea unor standarde ocupaționale și practici de autorizare revizuite; și

b) Înființarea, echiparea și încadrarea cu personal a unui Consiliu pentru standarde ocupaționale și atestare, inclusiv a unui Centru de documentare și evidențe, pentru a răspunde de elaborarea și implementarea standardelor și practicilor menționate.

(6) Realizarea unui program pentru: a) elaborarea, în cadrul unor contracte cu editori adjudecate pe bază de competiție, a manualelor revizuite care să corespundă cerințelor noilor programe școlare ce urmează să fie validate în cadrul subpărții (1) a acestei părți, iar tipărirea și difuzarea către școli a manualelor astfel elaborate să se efectueze în cadrul unor aranjamente prin care școlile să primească plafoane bugetare calculate pe număr de elevi, în scopul alegerii și cumpărării acestor manuale; și b) înființarea și activizarea unui Consiliu de aprobare a manualelor, asistat de un secretariat și de circa 12 colective de selecție a manualelor, pentru a răspunde de supervizarea elaborării manualelor.

(7) Asigurarea de asistență tehnică, suport administrativ, pregătire, echipament și materiale pentru a fi utilizate la realizarea acestei părți a proiectului.

Partea B - Finanțarea și administrarea învățământului

(1) Elaborarea și implementarea unei formule perfecționate de alocare bugetară pentru învățământul preuniversitar.

(2) Dezvoltarea capacității inspectoratelor școlare și a personalului administrativ din școli în administrarea financiară.

(3) Elaborarea și aplicarea unui sistem de monitorizare școlară și de îmbunătățire a performanțelor.

(4) Înființarea și activizarea centrelor regionale documentare la cinci dintre Casele personalului didactic existente, pentru a oferi asistență educatorilor și altui tip de personal implicat în învățământul secundar.

(5) Realizarea de studii, seminarii locale și experimente-pilot pentru formularea și testarea politicilor de mobilizare a resurselor în învățământ.

(6) Asigurarea asistenței tehnice, școlarizării, echipamentului și a materialelor care urmează să fie utilizate pentru realizarea acestei părți a proiectului.

Partea C

(1) Elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor destinate să asigure planificarea eficientă și realizarea activităților proiectului, inclusiv prin înființarea și funcționarea unei Unități de coordonare a proiectului și a unui Comitet coordonator de supervizare și coordonare a execuției proiectului.

(2) Asigurarea asistenței tehnice, a echipamentului de birou, a materialelor și vehiculelor care urmează să fie utilizate pentru realizarea acestei părți a proiectului.

*
* *

Se estimează că proiectul va fi încheiat până la data de 30 septembrie 1999. Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

GRAFIC DE AMORTIZARE

Data plății datorate Plata capitalului de bază (exprimată în dolari)*)
1 noiembrie 1999 935.000
1 mai 2000 970.000
1 noiembrie 2000 1.005.000
1 mai 2001 1.045.000
1 noiembrie 2001 1.080.000
1 mai 2002 1.120.000
1 noiembrie 2002 1.165.000
1 mai 2003 1.205.000
1 noiembrie 2003 1.250.000
1 mai 2004 1.300.000
1 noiembrie 2004 1.345.000
1 mai 2005 1.395.000
1 noiembrie 2005 1.450.000
1 mai 2006 1.500.000
1 noiembrie 2006 1.560.000
1 mai 2007 1.615.000
1 noiembrie 2007 1.675.000
1 mai 2008 1.740.000
1 noiembrie 2008 1.800.000
1 mai 2009 1.870.000
1 noiembrie 2009 1.940.000
1 mai 2010 2.010.000
1 noiembrie 2010 2.035.000
1 mai 2011 2.165.000
1 noiembrie 2011 2.245.000
1 mai 2012 2.325.000
1 noiembrie 2012 2.415.000
1 mai 2013 2.505.000
1 noiembrie 2013 2.595.000
1 mai 2014 2.690.000

*) Cifrele din această coloană reprezintă echivalentul în dolari stabilit la datele respective ale tragerii. A se vedea Condițiile generale, secțiunile 3.04 și 4.03.

Prime pentru plata în avans

Conform secțiunii 3.04 b) din Condițiile generale, prima plătibilă asupra valorii capitalului de bază, la orice scadență a împrumutului care urmează să fie plătită în avans, va fi procentajul specificat pentru perioada aplicabilă de plată în avans de mai jos:

Perioada de plată în avans Prima
Rata dobânzii (exprimată ca un procent pe an) aplicabilă împrumutului la data plății în avans, înmulțită cu:
Nu mai mult de 3 ani înainte de scadență 0,15
Peste 3 ani, dar nu mai mult de 6 ani înainte de scadență 0,30
Peste 6 ani, dar nu mai mult de 11 ani înainte de scadență 0,55
Peste 11 ani, dar nu mai mult de 16 ani înainte de scadență 0,80
Peste 16 ani, dar nu mai mult de 18 ani înainte de scadență 0,90
Peste 18 ani înainte de scadență 1,00

ANEXA Nr. 4

ACHIZIȚIONARE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ

SECȚIUNEA I ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR

Partea A - Licitația competitivă internațională

1. Cu excepția prevederilor din partea C a acestei secțiuni, bunurile vor fi achiziționate prin contracte adjudecate utilizând proceduri în conformitate cu cele prezentate în secțiunile I și II ale Ghidului pentru achiziționări în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor I.D.A., editate de Bancă în mai 1992 (ghidul).

a) Pentru contractele cu prețuri fixate, invitația la licitație specificată în paragraful 2.13 al ghidului va prevedea ca, atunci când adjudecarea contractului este amânată după perioada de valabilitate inițială a ofertei, prețul de ofertă al ofertantului câștigător să crească pentru fiecare săptămână de întârziere cu doi factori de corecție cunoscuți dinainte și acceptați de Bancă, unul care va fi aplicat tuturor componentelor în valută, iar celălalt componentei în moneda locală a prețului de ofertă. Această creștere nu va fi luată în considerare la evaluarea ofertei.

b) În achiziționarea bunurilor conform acestei părți A, Împrumutatul va folosi documentele de licitație standard relevante emise de Bancă, cu acele modificări pe care Banca le va aproba ca fiind necesare pentru scopurile proiectului. Dacă Banca nu a emis documente de licitație standard relevante, Împrumutatul va utiliza documente de licitație bazate pe alte forme standard recunoscute pe plan internațional și convenite cu Banca.

2. În măsura posibilului, contractele pentru bunuri vor fi grupate în pachete de licitație estimate să coste echivalentul a 250.000 $ sau mai mult.

Partea B - Preferința pentru producătorii locali

În achiziționarea bunurilor conform procedurilor descrise în paragraful 1 din partea A a acestei anexe, bunurile realizate în România pot beneficia de o marjă de preferință în concordanță cu, și în limitele prevederilor paragrafelor 2.55 și 2.56 ale ghidului și ale paragrafelor 1-4 ale anexei nr. 2 la ghid.

Partea C - Alte procedee de achiziționare

1. Bunurile sau grupele de bunuri estimate să coste echivalentul a 250.000 $ sau mai puțin pe contract, până la o sumă totală echivalentă cu 23.000.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza licitației competitive cu publicitate pe plan local, în conformitate cu proceduri acceptabile Băncii.

2. Bunurile sau grupurile de bunuri estimate să coste echivalentul a 250.000 $ sau mai puțin pe contract, până la o sumă totală echivalentă cu 700.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza comparării a trei cotații de preț obținute dintr-o listă de furnizori calificați acceptabili Băncii, din cel puțin trei țări eligibile conform ghidului, în conformitate cu proceduri acceptabile Băncii.

3. Bunurile sau grupurile de bunuri estimate să coste echivalentul a 50.000 $ sau mai puțin pe contract, până la o sumă totală echivalentă cu 500.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza comparării cotațiilor de preț obținute de la cel puțin trei furnizori calificați eligibili conform ghidului, potrivit procedurilor acceptabile Băncii. Modificări (1)

4. Contractele pentru bunuri considerate de Bancă a fi de natură deosebită pot fi adjudecate după negocieri directe cu furnizorii, conform procedurilor acceptabile băncii.

Partea D - Analiza de către Bancă a deciziilor de achiziționare

1. Analiza invitațiilor la licitație, a adjudecărilor propuse și a contractelor finale:

a) Referitor la fiecare contract pentru bunuri estimat să coste echivalentul a 250.000 $ sau mai mult, adjudecate în conformitate cu secțiunea I, partea C, paragraful 4, a acestei anexe, se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 2 și 4 din anexa nr. 1 la ghid. Dacă plățile pentru aceste contracte se vor efectua din contul special, aceste proceduri vor fi modificate pentru a asigura că cele două copii certificate ale contractului, necesar a fi înaintate Băncii conform paragrafului 2 d), vor fi transmise Băncii înainte de efectuarea primei plăți din contul special cu privire la acest contract. Modificări (1)

b) Referitor la contractele care nu se încadrează în prevederile paragrafului precedent, se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 3 și 4 ale anexei nr. 1 la ghid. Dacă plățile pentru aceste contracte urmează să se efectueze din contul special, procedurile respective vor fi modificate pentru a asigura că cele două copii certificate ale contractului, împreună cu celelalte informații necesar a fi furnizate Băncii, conform paragrafului 3 menționat, vor fi transmise Băncii ca parte a documentelor justificative ce trebuie transmise conform paragrafului 4 din anexa nr. 6 la acest acord.

c) Prevederile subparagrafului precedent b) nu se vor aplica la contractele, pe seama cărora tragerile se vor efectua pe baza declarațiilor de cheltuieli.

2. Cifra de 15% este specificată aici pentru scopurile paragrafului 4 din anexa nr. 1 la ghid.

SECȚIUNEA A II-A ANGAJAREA CONSULTANȚILOR Modificări (1)

1. Serviciile de consultanță vor fi angajate prin contracte adjudecate consultanților ale căror calificări, experiență, termeni și condiții de angajare vor fi satisfăcătoare pentru Bancă. Acești consultanți vor fi aleși în conformitate cu principiile și procedurile satisfăcătoare pentru Bancă, pe baza Ghidului pentru utilizarea consultanților de către Împrumutații Băncii Mondiale și de către Banca Mondială ca agenție executorie, publicat de Bancă în august 1981 (ghidul consultanților). Pentru sarcini complexe și de durată, Împrumutatul va angaja consultanți prin contracte, folosind formularul standard de contract pentru servicii de consultanță publicat de către Bancă, cu acele modificări ce vor fi convenite cu Banca. Dacă nu au fost publicate documente relevante de contract-standard de către Bancă, Împrumutatul va utiliza alte formulare standard convenite cu Banca.

2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestei secțiuni, prevederile ghidului consultanților, care impun revizia anterioară din partea Băncii sau aprobarea de bugete, liste scurte, proceduri de selecție, scrisori de invitație, oferte, rapoarte de evaluare și contracte, nu se vor aplica la contractele estimate să coste mai puțin de 100.000 $ echivalent fiecare. Totuși, această excepție la revizia anterioară a Băncii nu se va aplica la termenii de referință pentru aceste contracte și nici la angajarea persoanelor fizice, la selecția de firme din sursă unică, la sarcini de o natură specială determinate ca atare de către Bancă în mod rezonabil, la modificările de contracte care ridică valoarea contractului la echivalentul a 100.000 $ sau mai mult și la 20 de contracte pentru partea A (5) din proiect, selectate pentru revizuire de către Bancă.

ANEXA Nr. 5

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

1. Răspunderea generală pentru realizarea proiectului va fi încredințată de către Împrumutat Ministerului Învățământului (M.O.E.). În acest scop, Împrumutatul se va asigura că M.O.E.: a) va realiza proiectul conform cerințelor și altor detalii stabilite sau specificate în Manualul operațional al proiectului; b) va înființa și va menține Unitatea de coordonare a proiectului cu personal, alte resurse și termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, pentru a supraveghea realizarea proiectului și procurarea bunurilor și serviciilor din cadrul acestuia; și c) va menține, în termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, un Comitet coordonator pentru sectorul învățământ, care să cuprindă reprezentanți ai departamentelor tehnice ale M.O.E. și să raporteze direct acestuia, pentru a coordona activitățile din cadrul proiectului ale departamentelor tehnice ale M.O.E. și a asigura îndrumarea strategică în realizarea proiectului.

2. Împrumutatul: a) va angaja sau va determina să fie angajați consultanți, cu calificări și termeni de referință și în concordanță cu un grafic de lucru satisfăcătoare pentru Bancă, pentru a ajuta la realizarea proiectului; b) se va asigura că tot acest personal calificat și de conducere, în număr adecvat convenit cu Banca, va fi disponibilizat și păstrat, cât va fi necesar, pentru îndeplinirea eficientă a proiectului și, după aceea, pentru susținerea obiectivelor acestuia; c) se va asigura că pregătirea în străinătate și în țară, prevăzută în proiect, se va realiza conform programelor și criteriilor pentru selecția candidaților cuprinse în acesta și care sunt satisfăcătoare pentru Bancă.

3. Pentru facilitarea realizării obiectivelor părții A (6) din proiect, Împrumutatul se va asigura ca elaborarea manualelor revizuite conform acestuia să nu fie contractată cu editori care sunt beneficiari de subvenții bugetare din partea Împrumutatului.

4. Pentru a ușura îndeplinirea eficientă a proiectului conform prevederilor din secțiunea 3.01 a) a acestui acord, a criteriilor și orientărilor expuse în Manualul operațional al proiectului, Împrumutatul: a) va pregăti și va înainta Băncii, până la 31 martie și 1 septembrie din fiecare an, un raport, satisfăcător ca formă și conținut pentru Bancă, privind progresele realizate în îndeplinirea proiectului în timpul celor 6 luni anterioare datei raportului, evaluat conform indicatorilor conveniți cu Banca, precum și resursele necesare și măsurile recomandate pentru a asigura îndeplinirea eficientă, în continuare, a proiectului, și, luând în considerare opiniile Băncii asupra acestor aspecte, precum și pe baza concluziilor și recomandărilor acestui raport, va lua toate măsurile, inclusiv alocarea resurselor necesare, pentru asigurarea realizării eficiente a proiectului; și b) va revizui cu Banca și va pregăti, conform termenilor da referință conveniți cu aceasta, și îi va înainta, în noiembrie 1996, un raport care să cuprindă datele disponibile privind progresele în realizarea obiectivelor proiectului din perioada anterioară datei acestui raport și care să stabilească măsurile recomandate pentru asigurarea realizării obiectivelor proiectului în perioada următoare raportului și, după aceea, va lua toate măsurile care, în opinia Băncii, sunt necesare pentru realizarea acestor obiective.

ANEXA Nr. 6

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile, de la (1) la (3), prezentate în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord;

b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor și serviciilor cerute de proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului alocate, periodic, pentru categoriile eligibile, conform prevederilor anexei nr. 1 la acest acord; și

c) termenul alocație autorizată înseamnă o sumă echivalentă cu 2.000.000 $, ce va fi trasă din contul împrumutului și depozitată în contul special conform paragrafului 3 a) al acestei anexe.

2. Plățile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuielile eligibile conform prevederilor acestei anexe.

3. După ce Banca a primit documente justificând în mod satisfăcător pentru ea că acest cont special a fost deschis corespunzător, tragerile alocației autorizate și cele următoare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:

a) Pentru tragerile alocației autorizate, Împrumutatul va înainta Băncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite care nu depășesc suma totală a alocației autorizate. Pe baza acestei sau acestor cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special suma sau sumele solicitate de Împrumutat.

b)

(i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va înainta Băncii cereri pentru depozite în contul special, la intervalele precizate de Bancă.

(ii) Anterior sau în momentul efectuării acestei cereri, Împrumutatul va înainta Băncii documentele sau alte evidențe necesare conform paragrafului 4 al acestei anexe pentru plata sau plățile pentru care se cere realimentarea contului. Pe baza fiecărei asemenea cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special suma solicitată de Împrumutat și specificată în documentele respective și în alte evidențe ca fiind plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile.

Toate aceste depozite vor fi trase de bancă din contul împrumutului din cadrul categoriilor eligibile respective și în sumele echivalente respective, așa cum s-a justificat prin documentele menționate și alte evidențe.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la momentul cerut în mod rezonabil de Bancă, va înainta Băncii acele documente și alte evidențe care să ateste că această plata s-a efectuat exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Independent de prevederile paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va cere să facă depozite suplimentare în contul special:

a) dacă, la un moment dat, Banca a hotărât că toate tragerile ulterioare trebuie efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului conform prevederilor art. V din Condițiile generale și paragrafului a) din secțiunea 2.02 a acestui acord; sau

b) o dată ce suma totală netrasă a împrumutului, alocată pentru categoriile eligibile, mai puțin suma vreunui angajament special neachitat, luat de Bancă conform secțiunii 5.02 din Condițiile generale și referitor la proiect, va egala echivalentul dublului sumei alocației autorizate.

După aceea, tragerea din contul împrumutului a sumei rămase netrasă din împrumut, alocată pentru categoriile eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica, prin notificare adresată Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare se vor efectua numai după, și în măsura în care, Banca s-a asigurat că toate sumele rămase ca depozit în contul special în data acelei notificări vor fi folosite la efectuarea plăților pentru cheltuieli eligibile.

6.

a) Dacă Banca va considera, la un moment dat, că vreo plată din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă neeligibilă conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificată prin documentele furnizate Băncii, Împrumutatul, imediat după notificarea din partea Băncii: A) va prezenta acele documente suplimentare pe care Banca le-ar putea solicita; sau B) va depozita în contul special (sau, dacă Banca o va cere, îi va restitui) o sumă egală cu suma plății sau a acelei părți a acesteia, care nu este eligibilă sau justificată.

Dacă Banca nu hotărăște altfel, nu se va efectua nici un depozit ulterior de către Bancă în contul special până când Împrumutatul nu va prezenta acele evidențe sau nu va efectua acel depozit sau plată, după caz.

b) Dacă Banca va considera, la un moment dat, că o sumă rămasă în contul special nu va fi necesară pentru acoperirea unor plăți ulterioare referitoare la cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat după notificare din partea Băncii, va rambursa Băncii această sumă restantă.

c) Împrumutatul poate, pe baza unei notificări către Bancă, să restituie acesteia toate sau o parte din fondurile aflate în depozit în contul special.

d) Restituirile către Bancă efectuate conform paragrafelor 6 a), b) și c) din această anexă vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare conform prevederilor relevante ale acestui acord, inclusiv ale Condițiilor generale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...