Act Internațional

Tratatul privind Uniunea Europeană din 07.02.1992

Modificări (2), Referințe (9), Reviste (23), Doctrine (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Broşură nr. 0 din 07 februarie 1992.

În vigoare de la 07 februarie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Maiestatea Sa Regele Belgienilor,

Maiestatea Sa Regina Danemarcei,

Președintele Republicii Federale Germania,

Președintele Republicii Elene,

Maiestatea Sa Regele Spaniei,

Președintele Republicii Franceze,

Președintele Irlandei,

Președintele Republicii Italiene,

Alteța Sa Regală Marele Duce al Luxemburgului,

Maiestatea Sa Regina Olandei,

Președintele Republicii Portugheze,

Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

DECIȘI să treacă la o nouă etapă în cadrul procesului de integrare europeană promovat prin crearea Comunităților Europene,

AMINTIND importanța istorică a sfîrșitului divizării continentului european și necesitatea stabilirii unor baze solide pentru arhitectura viitoarei Europe,

CONFIRMÎND atașamentul lor la principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și al statului de drept,

DORIND să întărească solidaritatea între popoarele lor, respectîndu-le istoria, cultura și tradițiile,

DORIND să consolideze caracterul democratic și eficacitatea activității instituțiilor, pentru ca acestea să-și îndeplinească mai bine sarcinile care le sînt încredințate, într-un cadru instituțional unic,

DECIȘI să-și consolideze economiile și să le asigure convergența, să construiască o uniune economică și monetară care implică, în conformitate cu dispozițiile prezentului tratat, o monedă unică și stabilă, Modificări (1)

HOTĂRÎȚI să promoveze progresul economic și social al popoarelor lor, în contextul realizării pieței interne, al întăririi coeziunii și protecției mediului, și să pună în aplicare politici capabile să asigure, în paralel, progresul în domeniul integrării economice și în alte domenii, Modificări (1)

DECIȘI să instituie o cetățenie comună pentru cetățenii statelor lor,

DECIȘI să implementeze o politică externă și de securitate comună, care să includă în perspectivă și definirea unei politici de apărare comune, care să poată conduce, în viitor, la o apărare comună, consolidînd astfel identitatea și independența Europei, pentru a promova pacea, securitatea și progresul în Europa și în lume, Modificări (1)

REAFIRMÎND obiectivul lor de a facilita libera circulație a persoanelor, asigurînd totodată siguranța și securitatea popoarelor lor, prin introducerea în prezentul tratat a unor dispoziții privind justiția și afacerile interne, Modificări (2)

DECIȘI să continue procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strînse între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate la nivelul cel mai apropiat de cetățean, în concordanță cu principiul subsidiarității,

ÎN PERSPECTIVA etapelor următoare care vor trebui întreprinse pentru a progresa în direcția integrării europene,

AU HOTĂRÎT să instituie o Uniune Europeană și au desemnat în acest scop, în calitate de plenipontențiari:

Maiestatea Sa Regele Belgienilor, pe:
Mark Eyskens, Ministrul Afacerilor Externe,
Philippe Maystadt, Ministrul Finanțelor;
Maiestatea Sa Regina Danemarcei, pe:
Uffe Ellemann-Jensen, Ministrul Afacerilor Externe,
Anders Fogh-Rasmussen, Ministrul Afacerilor Economice;
Președintele Republicii Federale Germania, pe:
Hans-Dietrich Genscher, Ministrul Federal al Afacerilor Externe,
Theodor Waigel, Ministrul Federal al Finanțelor;
Președintele Republicii Elene, pe:
Antonios Samaras, Ministrul Afacerilor Externe,
Efthymios Christodoulou, Ministrul Afacerilor Economice,
Maiestatea Sa Regele Spaniei, pe:
Francisco Fernandez Ordonez, Ministrul Afacerilor Externe,
Carlos Solchaga Catalan, Ministrul Afacerilor Economice și al Finanțelor;
Președintele Republicii Franceze, pe:
Roland Dumas, Ministrul Afacerilor Externe,
Pierre Beregovoy, Ministrul Afacerilor Economice și Financiare și al Bugetului;
Președintele Irlandei, pe:
Gerard Collins, Ministrul Afacerilor Externe,
Bertie Ahern, Ministrul Finanțelor;
Președintele Republicii Italiene, pe:
Gianni De Michelis, Ministrul Afacerilor Externe,
Guido Carti, Ministrul Trezoreriei;
Alteța Sa Regală Marele Duce al Luxemburgului, pe:
Jacques F Poos, Deputat Prim Ministru, Ministru al Afacerilor Externe,
Jean-Claude Juncker, Ministrul Finanțelor;
Maiestatea Sa Regina Olandei, pe:
Hans Van Den Broek, Ministrul Afacerilor Externe,
Willem Kok, Ministrul Finanțelor;
Președintele Republicii Portugheze, pe:
Joao de Deus Pinhero, Ministrul Afacerilor Externe,
Jorge Braga De Macedo, Ministrul Finanțelor;
Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe:
Douglas Hurd, Secretar de Stat pentru Afacerile Externe și ale Commonwealth-ului,
Francis Maude, Secretar Financiar pentru Trezorerie;

CARE, avînd depline puteri, recunoscute ca valabile și date în forma cuvenită, au fost de acord să dispună după cum urmează:

Titlul I Dispoziții comune

Art. A. - Modificări (1)

Prin prezentul tratat, Înaltele Părți Contractante instituie între ele o Uniune Europeană, denumită în continuare "Uniune".

Acest tratat marchează o nouă etapă în cadrul procesului de creare a unei uniuni din ce în ce mai strînse între popoarele Europei, în care deciziile sînt luate, pe cît posibil, la un nivel cît mai apropiat de cetățeni. Modificări (1)

Uniunea are la bază Comunitățile Europene, precum și politicile și formele de cooperare prevăzute în prezentul tratat. Ea are sarcina de a organiza, într-un mod coerent și solidar, relațiile dintre statele membre și dintre popoarele lor. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. B. - Modificări (2), Reviste (1)

Uniunea își propune următoarele obiective: promovarea unui progres economic și social echilibrat și durabil, în special prin crearea unui spațiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii economice și sociale și prin stabilirea unei uniuni economice și monetare cuprinzînd, în viitor, o monedă unică, conform dispozițiilor prezentului tratat;

- afirmarea identității sale pe scena internațională, în special prin implementarea unei politici externe și de securitate comune, inclusiv prin definirea, în perspectivă, a unei politici de apărare comune, care să poată conduce, în viitor, la o apărare comună;

- întărirea protecției drepturilor și intereselor cetățenilor statelor membre prin instituirea unei cetățenii a Uniunii;

- dezvoltarea unei cooperări strînse în domeniile justiției și afacerilor interne;

- menținerea integrală a acquis-ului comunitar și dezvoltarea lui, pentru a stabili, în conformitate cu procedura prevăzută de articolul N, paragraful 2, în ce măsură ar fi necesară o revizuire a politicilor și formelor de colaborare instituite prin prezentul tratat, în vederea asigurării eficacității mecanismelor și instituțiilor comunitare.

Obiectivele Uniunii vor fi îndeplinite în conformitate cu dispozițiile prezentului tratat, în condițiile și la termenele prevăzute în acesta, cu respectarea principiului subsidiarității, așa cum este definit în articolul 3 B din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Jurisprudență

Art. C. - Modificări (1)

Uniunea dispune de un cadru instituțional unic care asigură coerența și continuitatea acțiunilor întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivelor sale, respectînd și dezvoltînd totodată acquis-ul comunitar.

Uniunea asigură în special coerența acțiunilor sale externe adoptate în cadrul politicilor sale privind relațiile externe, securitatea, economia și dezvoltarea. Consiliul și Comisia au responsabilitatea asigurării acestei coerente. Ele asigură, fiecare conform propriilor competențe, implementarea acestor politici. Modificări (1)

Art. D. - Modificări (1)

Consiliul European impulsionează dezvoltarea Uniunii și stabilește orientările politice generale necesare acestei dezvoltări.

Consiliul European reunește șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și președintele Comisiei. Aceștia sînt asistați de miniștrii afacerilor externe ai statelor membre și de un membru al Comisiei. Consiliul European se întrunește cel puțin de două ori pe an, sub președinția șefului de stat sau de guvern al statului membru care deține în momentul respectiv președinția Consiliului.

Consiliul European prezintă Parlamentului European un raport în urma fiecărei reuniuni, precum și un raport scris anual privind progresele realizate de Uniune.

Art. E. - Modificări (1)

Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Curtea de Justiție își exercită atribuțiile în condițiile și în scopurile prevăzute, pe de o parte, de tratatele institutive ale Comunităților Europene și de tratatele și actele subsecvente care le-au modificat și completat și, pe de altă parte, de celelalte dispoziții ale prezentului tratat.

Art. F. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Uniunea respectă identitatea națională a statelor membre, ale căror sisteme de guvernămînt se bazează pe principii democratice. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Uniunea respectă drepturile fundamentale, așa cum au fost garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma în 4 noiembrie 1950, și așa cum rezultă din tradițiile constituționale comune ale statelor membre, toate acestea fiind considerate principii generale ale dreptului comunitar. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor și realizarea politicilor sale. Modificări (1)

Titlul II Dispoziții care aduc modificări Tratatului instituind Comunitatea
Economică Europeană în vederea instituirii Comunității Europene*)
Modificări (1)

*) Modificările tratatului CE sînt inserate în textul consolidat, al acestui tratat, ele nefiind, cu unele excepții, reproduse aici.

Art. G. Modificări (2)

Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, în scopul instituirii unei Comunități Europene.

A. În întreg tratatul:

1. Sintagma "Comunitatea Economică Europeană" este înlocuită cu sintagma "Comunitatea Europeană".

B. În prima parte intitulată "Principiile":

2. Articolul 2 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

3. Articolul 3 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

4. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

5. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

6. Articolul 4 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

7. Se introduc următoarele articole: (nereproduse).

8. Articolul 6 este abrogat, iar articolul 7 devine articolul 6. Al doilea alineat al acestui articol este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

9. Articolele 8, 8 A, 8 B și 8 C devin articolul 7, respectiv 7 A, 7 B și 7C.

C. Se introduce următoarea parte:

"Partea a doua - Cetățenia Uniunii" - (articolele 8-8 E, nereproduse).

D. Cea de-a doua și cea de-a treia parte se regrupează sub următorul titlu:

"Partea a treia - Politicile Comunității".

În această parte:

10. La articolul 49, prima frază este înlocuită cu următorul text: (nereprodus).

11. La articolul 54, paragraful 2 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

12. La articolul 56 paragraful 2 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

13. Articolul 57 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

14. Titlul capitolului 4 este înlocuit cu următorul titlu: (nereprodus).

"

Capitolul 4 - Capitalurile și plățile".

15. Se introduc următoarele articole: (articolele 73 A-73 H, nereproduse)

16. Articolul 75 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

17. În cadrul celei de-a treia părți denumirea primului titlu este înlocuită cu următorul text:

"

Titlul V - Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor"

18. În cadrul articolului 92, paragraful 3:

Se introduce următorul punct: (nereprodus).

Litera d) devine litera e).

19. Articolul 94 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

20. Articolul 99 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

21. Articolul 100 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

22. În cadrul articolului 100 A, paragraful 1 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

23. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

24. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

25. În cadrul părții a treia, titlul II, capitolele I, II și III sînt înlocuite cu următoarele texte:

"

Titlul VI - Politica economică și monetară (capitolele de la I la IV și articolele 102 A-109 M, nereproduse)".

26. În cadrul părții a treia, titlul II, titlul capitolului 4 este înlocuit cu următorul text:

"

Titlul VII - Politica comercială comună".

27. Se abrogă articolul 111.

28. Articolul 113 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

29. Se abrogă articolul 114.

30. Articolul 115 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

31. Se abrogă articolul 116.

32. În cadrul părții a treia, denumirea titlului III este înlocuită cu următorul text:

"

Titlul VIII - Politică socială, educație, formare profesională și tineret".

33. În cadrul articolului 118 A, paragraful 2, primul alineat este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

34. Articolul 123 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

35. Articolul 125 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

36. Articolele 126, 127 și 128 sînt înlocuite cu următoarele texte:

"

Capitolul 3 - Educație, formare profesională și tineret" (articolele 126 și 127, nereproduse).

37. Se introduce următorul text:

"

Titlul IX - Cultură" (articolul 128, nereprodus).

38. Titlurile IV, V, VI și VII sînt înlocuite cu următoarele texte:

"

Titlul X - Sănătate publică" (articolul 129, nereprodus).

"

Titlul XI - Protecția consumatorilor" (articolul 129 A, nereprodus)

"

Titlul XII - Rețele transeuropene" (articolele 129 B-129 D nereproduse).

"

Titlul XIII - Industrie" (articolul 130, nereprodus).

"

Titlul XIV - Coeziune economică și socială" (articolele 130 A-130 E, nereproduse).

"

Titlul XV - Cercetare și dezvoltare tehnologică" (articolele 130 F-130 P, nereproduse).

"

Titlul XVI - Mediu" (articolele 130 R-130 T, nereproduse).

"

Titlul XVII - Cooperare pentru dezvoltare" (articolele 130 U-130 Y,nereproduse).

E. În partea a cincea "Instituțiile Comunității":

39. Articolul 137 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

40. În cadrul articolului 138, paragraful 3 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

41. Se introduc următoarele articole: (articolele 138 A-138 E, nereproduse).

42. În cadrul articolului 144, alineatul 2 se completează cu următoarea frază: (nereprodusă).

43. Se introduce următorul articol: (articolul 146, nereprodus).

44. Se introduce următorul articol: (articolul 147, nereprodus).

45. Se abrogă articolul 149.

46. Se introduce următorul articol: (articolul 151, nereprodus).

47. Se introduce următorul articol: (articolul 154, nereprodus).

48. Se introduc următoarele articole: (articolele 156-163, nereproduse).

49. Articolul 165 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

50. Articolul 168 A este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

51. Articolul 171 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

52. Articolul 172 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

53. Articolul 173 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

54. Articolul 175 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

55. Articolul 176 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

56. Articolul 177 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

57. Articolul 180 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

58. Articolul 184 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

59. Se introduce următoarea secțiune:

"

Secțiunea 5 - Curtea de Conturi" (articolele 188 A-189 C nereproduse).

60. Articolul 189 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

61. Se introduc următoarele articole: (articolele 189 A-189 C, nereproduse).

62. Articolul 190 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

63. Articolul 191 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

64. Articolul 194 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

65. Articolul 196 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

66. Articolul 198 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

67. Se introduce următorul capitol:

"

Capitolul 4 - Comitetul regiunilor" (articolele 198 A-198 C, nereproduse)

68. Se introduce următorul capitol:

"

Capitolul 5 - Banca Europeană de Investiții" (articolele 198 D și 198 E, nereproduse)

69. Articolul 199 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

70. Se abrogă articolul 200.

71. Articolul 201 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

72. Se introduce următorul articol: (articolul 201 A, nereprodus).

73. Articolul 205 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

74. Articolul 206 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

75. Se abrogă articolele 206 bis și 206 ter.

76. Articolul 209 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

77. Se introduce următorul articol: (articolul 209 A, nereprodus).

78. Articolul 215 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

79. Articolul 227 este modificat după cum urmează:

a) Paragraful 2 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

b) La paragraful 5, textul de la litera a) este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

80. Articolul 228 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

81. Se introduce următorul articol: (articolul 228 A, nereprodus).

82. Articolul 231 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

83. Se abrogă articolele 236 și 237.

84. Articolul 238 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

F. La anexa III:

85. Titlul este înlocuit cu următorul text:

"

Lista tranzacțiilor invizibile prevăzute în articolul 73 H din tratat"

G. În cadrul protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiții:

86. Mențiunea privind articolele 129 și 130 se înlocuiește cu referirea la articolele 198 D și 198 E.

Titlul III Dispoziții care aduc modificări Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului Modificări (1)

Art. H. - Modificări (2), Referințe (1)

Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol (nereprodus).

Titlul IV Dispoziții care aduc modificări Tratatului instituind
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Modificări (1)

Art. I. - Modificări (2)

Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol (nereprodus).

Titlul V Dispoziții privind politica externă
și de securitate comună
Modificări (2)

Art. J. -

Se instituie o politică externă și de securitate comună, reglementată de următoarele dispoziții.

Art. J.1. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Uniunea și statele sale membre stabilesc și implementează o politică externă și de securitate comună, reglementată de dispozițiile prezentului titlu și acoperind toate domeniile politicii externe și de securitate. Modificări (1)

(2) Obiectivele politicii externe și de securitate comune sînt următoarele: Modificări (1)

- salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale și a independenței Uniunii;

- consolidarea securității Uniunii și a statelor membre, sub toate formele; Modificări (1)

- menținerea păcii și întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite, precum și cu principiile Actului final de la Helsinki și obiectivele Cartei de la Paris;

- promovarea cooperării internaționale;

- dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(3) Uniunea urmărește aceste obiective:

- prin stabilirea unei cooperări sistematice între statele membre în conducerea politicii lor, în conformitate cu articolul J.2;

- prin realizarea graduală a unor acțiuni comune în domeniile în care statele membre au interese comune importante, conform articolului J.3.

(4) Statele membre sprijină activ și fără rezerve politica externă și de securitate a Uniunii, acționînd într-un spirit de loialitate și solidaritate reciprocă. Ele se abțin de la orice acțiune contrară intereselor Uniunii sau care ar putea să dăuneze eficacității sale ca forță coerentă în relațiile internaționale. Consiliul veghează asupra respectării acestor principii.

Art. J.2. - Modificări (1)

(1) Statele membre se informează reciproc și se pun de acord în cadrul Consiliului asupra tuturor problemelor de politică externă și de securitate care prezintă un interes general, astfel încît influența lor comună să se transpună în practică prin acțiuni convergente, de o manieră cît mai eficace.

(2) Ori de cîte ori consideră necesar, Consiliul stabilește o poziție comună.

Statele membre veghează ca politicile lor naționale să fie în acord cu pozițiile comune.

(3) Statele membre își coordonează acțiunea în cadrul organizațiilor internaționale și cu ocazia conferințelor internaționale. În cadrul acestora, ele susțin pozițiile comune.

În cadrul organizațiilor internaționale și al conferințelor internaționale la care nu participă toate statele membre, statele participante susțin pozițiile comune.

Art. J.3. - Modificări (1)

Procedura pentru adoptarea unei acțiuni comune în domeniile politicii externe și de securitate este următoarea:

(1) Consiliul decide pe baza orientărilor generale ale Consiliului European, dacă o problemă constituie obiectul unei acțiuni comune.

În cazul în care Consiliul stabilește principiile unei acțiuni comune, stabilește și întinderea exactă a acesteia, obiectivele generale și particulare pe care le urmărește Uniunea printr-o asemenea acțiune, precum și mijloacele, procedurile, condițiile și, dacă este cazul, durata necesară realizării acesteia.

(2) La adoptarea unei acțiuni comune și în orice stadiu al desfășurării acesteia, Consiliul stabilește problemele asupra cărora deciziile trebuie luate cu majoritate calificată.

Pentru deciziile Consiliului care pretind, conform primului alineat, o majoritate calificată, voturile membrilor sînt ponderate conform articolului 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, iar deciziile se consideră adoptate dacă întrunesc minimum 62 de voturi exprimînd acordul a cel puțin 10 membri.

(3) Dacă se produce o modificare a circumstanțelor, care are un impact substanțial asupra problemelor care fac obiectul unei acțiuni comune, Consiliul procedează la revizuirea principiilor și obiectivelor acestei acțiuni și adoptă deciziile necesare. Atîta timp cît Consiliul nu a decis, acțiunea comună este menținută.

(4) Acțiunile comune angajează statele membre atît în luările lor de poziție, cît și în conducerea acțiunii lor.

(5) Orice luare de poziție sau măsură planificată de un stat membru în cadrul unei acțiuni comune trebuie comunicată într-un termen care să permită, dacă este necesar, o concertare prealabilă în Consiliu. Obligația de informare prealabilă nu este aplicabilă în cazul măsurilor care constituie o simplă transpunere în plan național a deciziilor Consiliului.

(6) În caz de necesitate absolută ca urmare a evoluției situației, și în lipsa unei decizii a Consiliului, statele membre pot lua, de urgență, măsurile care se impun, ținînd cont de obiectivele generale ale acțiunii comune. Statul membru care ia astfel de măsuri informează imediat Consiliul.

(7) În cazul unor dificultăți majore apărute în desfășurarea unei acțiuni comune, un stat membru sesizează Consiliul, care decide asupra lor și caută soluțiile cele mai potrivite. Aceste soluții însă, nu pot fi în contradicție cu obiectivele acțiunii comune și nici nu îi pot diminua eficacitatea.

Art. J.4. - Modificări (1)

(1) Politica externă și de securitate comună înglobează toate problemele referitoare la securitatea Uniunii Europene, inclusiv stabilirea, în perspectivă, a unei politici de apărare comune, care ar putea conduce, în viitor, la o apărare comună. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Uniunea cere Uniunii Europei Occidentale (UEO), care este parte integrantă a dezvoltării Uniunii Europene, să elaboreze și să pună în aplicare deciziile și acțiunile Uniunii care au implicații în domeniul apărării. Consiliul, de comun acord cu instituțiile UEO, adoptă măsurile practice necesare.

(3) Problemele care au implicații în domeniul apărării și care sînt reglementate de prezentul articol nu sînt supuse procedurii prevăzute în articolul J.3. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Politica Uniunii Europene, așa cum este definită în prezentul articol, nu afectează caracterul specific al politicilor de securitate și de apărare ale unora dintre statele membre; ea respectă obligațiile anumitor state membre care derivă din Tratatul Atlanticului de Nord și este compatibilă cu politica comună de apărare și securitate reglementată în cadrul acestuia.

(5) Prezentul articol nu constituie un obstacol în calea dezvoltării unei cooperări mai strînse între două sau mai multe state membre, la nivel bilateral, în cadrul UEO și al Alianței Atlantice, în măsura în care această cooperare nu contravine celei prevăzute în prezentul titlu și nici nu o împiedică. Modificări (1)

(6) În vederea realizării obiectivelor prezentului tratat și ținînd cont de termenul scadent din 1998, prevăzut în articolul XII din Tratatul de la Bruxelles*), prezentul articol poate fi revizuit conform procedurii reglementate în articolul N, paragraful 2, pe baza unui raport pe care Consiliul îl va prezenta în 1996 Consiliului European, și care va conține o evaluare a progresului realizat și a experienței acumulate pînă în acel moment. Modificări (1)

*) Prin "termenul scadent din 1998" trebuie să se înțeleagă data de 26 august 1998, prima zi după intrarea în vigoare a Pactului Uniunii Europei Occidentale.

Art. J.5. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Președinția reprezintă Uniunea în problemele care privesc politica externă și de securitate comună. Modificări (1)

(2) Președinția este responsabilă pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune; în această calitate ea exprimă, în principiu, poziția Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale și al conferințelor internaționale.

(3) În îndeplinirea sarcinilor prevăzute în paragrafele 1 și 2, președinția este asistată, dacă este cazul, de statul membru care a exercitat anterior președinția și de statul care o va exercita ulterior. Comisia este deplin asociată în îndeplinirea acestor sarcini.

(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului J.2, paragraful 3 și ale articolului J.3, paragraful 4, statele membre reprezentate în organizațiile internaționale sau la conferințele internaționale, informează statele membre nereprezentate asupra tuturor problemelor de interes comun.

Statele membre care fac parte și din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se pun de acord și informează complet celelalte state membre. Statele membre care sînt membri permanenți ai Consiliului de securitate asigură, în exercitarea funcțiilor lor, apărarea pozițiilor și intereselor Uniunii, fără însă a încălca obligațiile care le revin în virtutea dispozițiilor din Carta Națiunilor Unite.

Art. J.6. - Modificări (1)

Misiunile diplomatice și consulare ale statelor membre și delegațiile Comisiei în state terțe și la conferințele internaționale, precum și reprezentanțele lor pe lîngă organizațiile internaționale se pun de acord pentru a asigura respectarea și implementarea pozițiilor comune și a acțiunilor comune adoptate de Consiliu. Modificări (1)

Ele își intensifică cooperarea prin schimbul de informații, realizarea de evaluări comune și prin contribuția la aplicarea dispozițiilor articolului 8 C din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

Art. J.7. -

Președinția consultă Parlamentul European asupra aspectelor principale și a opțiunilor fundamentale în domeniul politicii externe și de securitate comune și se îngrijește ca punctele de vedere ale Parlamentului să fie luate în considerare în mod corespunzător. Parlamentul European este informat cu regularitate de președinție și de Comisie asupra evoluției politicii externe și de securitate a Uniunii.

Parlamentul European poate interpreta Consiliul și îi poate adresa recomandări. Anual, în Parlament are loc o dezbatere privind progresele realizate în domeniul implementării politicii externe și de securitate comune.

Art. J.8. - Modificări (1)

(1) Consiliul European definește principiile și orientările generale ale politicii externe și de securitate comune.

(2) Consiliul ia deciziile necesare pentru definirea și implementarea politicii externe și de securitate comune, pe baza orientărilor generale adoptate de Consiliul European. El veghează asupra unității, coerenței și eficacității acțiunii Uniunii.

Consiliul hotărăște în unanimitate, cu excepția problemelor de procedură și a cazului prevăzut în articolul J.3, paragraful 2.

(3) Fiecare stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul în legătură cu orice problemă privind politica externă și de securitate comună și poate înainta propuneri Consiliului.

(4) Cînd situația impune o decizie urgentă, președinția convoacă, din oficiu sau la cererea Comisiei ori a unui stat membru, în termen de patruzeci și opt de ore sau, în caz de necesitate absolută, într-un termen mai scurt, o reuniune extraordinară a Consiliului.

(5) Fără a se aduce atingere articolului 151 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, un comitet politic compus din directorii politici urmărește situația internațională în domeniile privind politica externă și de securitate comună și contribuie la definirea politicilor formulînd avize adresate Consiliului, la cererea acestuia sau din proprie inițiativă. Totodată, el supraveghează și implementarea politicilor asupra cărora s-a căzut de acord, fără însă a aduce atingere competențelor președinției și celor ale Comisiei. Modificări (1)

Art. J.9. - Modificări (1)

Comisia este deplin implicată în activitățile din domeniul politicii externe și de securitate comune. Modificări (1)

Art. J.10. - Modificări (1)

În cazul unei eventuale revizuiri a dispozițiilor privind securitatea, în conformitate cu articolul J.4, conferința convocată în acest scop examinează totodată dacă sînt necesare și alte modificări ale dispozițiilor privind politica externă și de securitate comună. Modificări (1), Jurisprudență

Art. J.11. - Modificări (1)

(1) Articolele 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 și 217 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană se aplică și dispozițiilor privind domeniile care fac obiectul prezentului titlu. Modificări (1)

(2) Cheltuielile administrative impuse instituțiilor conform dispozițiilor privind politica externă și de securitate comună sînt în sarcina bugetului Comunităților Europene. Modificări (1)

Consiliul poate totodată:

- fie să decidă în unanimitate ca cheltuielile operaționale impuse de aplicarea dispozițiilor menționate să fie suportate din bugetul Comunităților Europene, caz în care se aplică procedura bugetară prevăzută în Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

- fie să constate că astfel de cheltuieli sînt în sarcina statelor membre, eventual conform unei grile de repartiție care urmează să fie determinată.

Titlul VI Dispoziții privind cooperarea
în domeniile justiției și afacerilor interne
Modificări (1)

Art. K. -

Cooperarea în domeniile justiției și afacerilor interne este reglementată de următoarele dispoziții.

Art. K.1. -

În vederea realizării obiectivelor Uniunii, în special a liberei circulații a persoanelor, și fără a aduce atingere competențelor Comunității Europene, statele membre consideră că următoarele domenii sînt chestiuni de interes comun:

1. politica privind azilul;

2. regulile privind trecerea frontierelor externe ale statelor membre de către persoane și exercitarea controlului corespunzător;

3. politica privind imigrația și politica privind cetățenii statelor terțe:

a) condițiile de intrare și circulație a cetățenilor statelor terțe pe teritoriul statelor membre;

b) condițiile de ședere a cetățenilor statelor terțe pe teritoriul statelor membre, inclusiv întregirea familiilor și accesul la locuri de muncă;

c) lupta împotriva imigrării, șederii și muncii ilegale a cetățenilor statelor terțe pe teritoriul statelor membre;

4. lupta împotriva toxicomaniei, în măsura în care aceasta nu face obiectul punctelor 7, 8 și 9;

5. lupta împotriva fraudei la scară internațională, în măsura în care aceasta nu face obiectul punctelor 7, 8 și 9;

6. cooperarea judiciară în materie civilă;

7. cooperarea judiciară în materie penală;

8. cooperarea vamală;

9. cooperarea polițienească în vederea prevenirii și combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri și a altor forme grave ale criminalității internaționale, inclusiv, dacă este necesar, anumite aspecte ale cooperării vamale, în legătură cu organizarea la nivelul Uniunii a unui sistem de schimburi de informații în cadrul unui Oficiu European de Poliție (Europol).

Art. K.2. -

(1) Problemele care fac obiectul articolului K.1 sînt tratate în conformitate cu Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950, precum și cu Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, și ținînd cont de protecția acordată de statele membre persoanelor persecutate pentru motive politice.

(2) Prezentul titlu nu aduce atingere exercitării răspunderilor care incumbă statelor membre pentru menținerea ordinii publice și protecția securității interne.

Art. K.3. -

(1) În domeniile care fac obiectul articolului K.1, statele membre se informează și se consultă reciproc în cadrul Consiliului, în vederea coordonării acțiunii lor. În acest scop, ele instituie o colaborare între serviciile lor administrative competente.

(2) Consiliul poate:

- la inițiativa oricărui stat membru sau a Comisiei în domeniile care fac obiectul punctelor 1-6 din articolul K.1,

- la inițiativa oricărui stat membru în domeniile care fac obiectul punctelor 7, 8 și 9 din articolul K.1:

a) să adopte poziții comune și să promoveze, în forma și conform procedurilor adecvate, orice modalitate de cooperare care este utilă pentru urmărirea obiectivelor Uniunii;

b) să adopte acțiuni comune, în măsura în care, datorită dimensiunilor sau efectelor acțiunii plănuite, obiectivele Uniunii pot fi realizate mai bine printr-o acțiune comună decît prin acțiuni separate ale statelor membre; el poate decide ca măsurile de aplicare a unei acțiuni comune să fie adoptate cu majoritate calificată;

c) să elaboreze convenții pe care le va recomanda spre adoptare statelor membre, conform propriilor norme constituționale, fără ca prin aceasta să aducă atingere articolului 220 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

În lipsa unor dispoziții contrare prevăzute în astfel de convenții, eventualele măsuri de aplicare a acestora sînt adoptate în cadrul Consiliului cu o majoritate de două treimi a voturilor exprimate de Înaltele Părți Contractante.

Convențiile pot acorda Curții de Justiție competența de a interpreta dispozițiile lor și de a hotărî asupra oricărui diferend privind aplicarea lor, potrivit modalităților care pot fi precizate în aceste convenții.

Art. K.4. -

(1) Se constituie un comitet de coordonare compus din înalți funcționari. Pe lîngă rolul său de coordonare, comitetul are următoarele sarcini:

- să formuleze avize adresate Consiliului, fie la cererea acestuia, fie din proprie inițiativă;

- să contribuie, fără a aduce atingere articolului 151 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, la pregătirea lucrărilor Consiliului în domeniile care fac obiectul articolului K.1, precum și, în funcție de condițiile prevăzute în articolul 100 D din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în domeniile care fac obiectul articolului 100 C din respectivul tratat.

(2) Comisia este deplin asociată la lucrările avute în vedere de prezentul titlu.

(3) Consiliul hotărăște cu unanimitate, în afara situațiilor cînd decide asupra problemelor procedurale și în cazurile în care articolul K.3 prevede în mod expres o altă regulă pentru exercitarea votului.

În cazul în care pentru luarea hotărîrilor Consiliului este necesară o majoritate calificată, voturile membrilor sînt ponderate conform articolului 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, iar hotărîrile sînt luate dacă se întrunesc minimum 62 de voturi, exprimînd acordul a cel puțin 10 membri*).

*) Text modificat prin AA A/FIN/SUE 1995 (Art. 15.3) și prin decizia de adoptare din 1 ianuarie 1995 (Art. 8.3); anterior, Tratatul privind Uniunea Europeană menționa 54 de voturi și 8 membri.

Art. K.5. -

În organizațiile internaționale și la conferințele internaționale la care participă, statele membre susțin pozițiile comune adoptate în conformitate cu prezentul titlu.

Art. K.6. -

Președinția și Comisia informează cu regularitate Parlamentul European asupra activităților desfășurate în domeniile care fac obiectul prezentului titlu.

Președinția consultă Parlamentul European asupra principalelor aspecte ale activității din domeniile avute în vedere de acest titlu și se îngrijește ca punctele de vedere ale Parlamentului să fie luate în considerare în mod corespunzător.

Parlamentul European poate adresa întrebări sau poate formula recomandări Consiliului. Anual, în Parlament are loc o dezbatere privind progresele obținute în cadrul implementării domeniilor care fac obiectul prezentului titlu.

Art. K.7. -

Dispozițiile prezentului titlu nu împiedică instituirea și dezvoltarea unei cooperări mai strînse între două sau mai multe state membre, în măsura în care această cooperare nu contravine și nici nu împiedică cooperarea prevăzută în prezentul titlu.

Art. K.8. -

(1) Articolele 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 și 217 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană se aplică și dispozițiilor privind domeniile care fac obiectul prezentului titlu.

(2) Cheltuielile administrative impuse instituțiilor, conform dispozițiilor privind domeniile avute în vedere de prezentul titlu, sînt în sarcina bugetului Comunităților Europene.

Consiliul poate, totodată:

- fie să decidă în unanimitate ca cheltuielile operaționale impuse de aplicarea dispozițiilor menționate să fie suportate din bugetul Comunităților Europene, caz în care se aplică procedura bugetară prevăzută în Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

- fie să constate că astfel de cheltuieli sînt în sarcina statelor membre, eventual conform unei grile de repartiție care urmează să fie determinată.

Art. K.9. -

Consiliul, hotărînd în unanimitate la inițiativa Comisiei sau a unui stat membru, poate să decidă ca articolul 100 C din Tratatul instituind Comunitatea Europeană să se aplice acțiunilor din domeniile care fac obiectul articolului K.1, punctele 1-6, stabilind totodată condițiile de vot corespunzătoare. El recomandă adoptarea acestei decizii de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.

Titlul VII Dispoziții finale Modificări (1)

Art. L. - Modificări (1)

Dispozițiile din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice care privesc competența Curții de Justiție a Comunităților Europene și cele care se referă la exercitarea acestei competențe nu se aplică decît următoarelor dispoziții din prezentul tratat:

a) dispozițiile care modifică Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană în vederea instituirii Comunității Europene, Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;

b) alineatul al treilea al articolului K.3, paragraful 2, litera c);

c) articolele L-S.

Art. M. - Modificări (1)

Sub rezerva dispozițiilor care modifică Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană în vederea instituirii Comunității Europene, Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, precum și prezentele dispoziții finale, nici o dispoziție din acest tratat nu afectează tratatele institutive ale Comunităților Europene, nici tratatele sau actele subsecvente care le-au modificat sau completat.

Art. N. - Modificări (2), Reviste (1)

(1) Guvernul oricărui stat membru, sau Comisia, poate prezenta Consiliului proiecte de modificare a tratatelor care stau la baza Uniunii Europene. Modificări (1)

Dacă Consiliul, după consultarea Parlamentului European și, cînd este cazul, a Comisiei, emite un aviz în favoarea reunirii unei conferințe a reprezentanților guvernelor statelor membre, aceasta este convocată de președintele Consiliului, în vederea adoptării de comun acord a modificărilor aduse tratatelor susmenționate. În cazul modificărilor instituționale în domeniul monetar, este consultat și Consiliul Băncii Centrale Europene.

Modificările vor intra în vigoare după ratificarea lor de toate statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.

(2) În 1996 va fi convocată o conferință a reprezentanților guvernelor statelor membre pentru a examina, conform obiectivelor enunțate în articolele A și B din dispozițiile comune, dispozițiile prezentului tratat pentru care s-a preconizat o revizuire.

Art. O. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (2)

Orice stat european poate cere să devină membru al Uniunii. El va adresa cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate după consultarea Comisiei și după obținerea avizului conform din partea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea absolută a membrilor săi. Modificări (2)

Condițiile de admitere și modificările tratatelor care stau la baza Uniunii, impuse de această admitere, fac obiectul unui acord între statele membre și statul solicitant. Acest acord este supus ratificării de toate statele contractante, în conformitate cu normele lor constituționale.

Art. P. - Modificări (1)

(1) Se abrogă articolele 2-7 și 10-19 din Tratatul instituind un Consiliu unic și o Comisie unică a Comunităților Europene, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 1965.

(2) Se abrogă articolul 2, articolul 3, paragraful 2 și titlul III din Actul Unic European, semnat la Luxemburg în 17 februarie 1986 și la Haga în 28 februarie 1986.

Art. Q. - Modificări (2)

Prezentul tratat este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

Art. R. - Modificări (2)

(1) Prezentul tratat va fi ratificat de Înaltele Părți Contractante, în conformitate cu normele lor constituționale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la guvernul Republicii Italiene.

(2) Prezentul tratat va intra în vigoare la 1 ianuarie 1993, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse pînă la această dată, sau, în caz contrar, în prima zi a lunii următoare depunerii instrumentelor de ratificare de către statul semnatar care va îndeplini ultimul această formalitate.

Art. S. - Modificări (2)

Prezentul tratat, redactat într-un exemplar unic, în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind egal autentice, va fi depus la arhivele guvernului Republicii Italiene, care va remite o copie certificată pentru conformitate guvernelor celorlalte state semnatare*). Modificări (1)

Drept care, subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul tratat.

Întocmit la Maastricht, la șapte februarie 1992.

*) Guvernul italian a remis tuturor Părților cîte o copie certificată pentru conformitate și în limbile finlandeză și suedeză.

PROTOCOALE

PROTOCOL
privind dobîndirea imobilelor în Danemarca

PROTOCOL
privind articolul 119 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

PROTOCOL
privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale
și al Băncii Centrale Europene

PROTOCOL
privind statutul Institutului Monetar European

PROTOCOL
privind procedura în cazul deficitelor excesive

PROTOCOL
privind criteriile de convergență prevăzute de articolul 109 J
din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

PROTOCOL
pentru modificarea protocolului referitor
la privilegiile și imunitățile Comunităților Europene

PROTOCOL
privind Danemarca

PROTOCOL
privind Portugalia

PROTOCOL
cu privire la trecerea la cea de-a treia fază a Uniunii
economice și monetare

PROTOCOL
referitor la unele dispoziții privind
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

PROTOCOL
referitor la unele dispoziții privind Danemarca

PROTOCOL
privind Franța

PROTOCOL
privind politica socială

PROTOCOL
privind coeziunea economică și socială

PROTOCOL
privind Comitetul economic și social
și Comitetul regiunilor

PROTOCOL
anexat Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatelor
instituind Comunitățile Europene

ACTUL FINAL

1. Conferințele reprezentanților guvernelor statelor membre convocate la Roma la 15 decembrie 1990 pentru a adopta, de comun acord, modificările care trebuie aduse Tratatului instituind Comunitatea Economică Europeană, în vederea realizării Uniunii politice și avînd în vedere etapele finale ale Uniunii economice și monetare, precum și cele convocate la Bruxelles la 3 februarie 1992 pentru a aduce Tratatelor instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și respectiv Comunitatea Europeană a Energiei Atomice modificările necesare ca urmare a modificărilor proiectate cu privire la Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană, au adoptat următoarele texte:

I. TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

II. PROTOCOALE

1. Protocol privind dobîndirea imobilelor în Danemarca

2. Protocol privind articolul 119 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

3. Protocol privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

4. Protocol privind statutul Institutului Monetar European

5. Protocol privind procedura în cazul deficitelor excesive

6. Protocol privind criteriile de convergență prevăzute de articolul 109 J din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

7. Protocol pentru modificarea protocolului referitor la privilegiile și imunitățile Comunităților Europene

8. Protocol privind Danemarca

9. Protocol privind Portugalia

10. Protocol cu privire la trecerea la cea de-a treia fază a Uniunii economice și monetare

11. Protocol referitor la unele dispoziții privind Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

12. Protocol referitor la unele dispoziții privind Danemarca

13. Protocol privind Franța

14. Protocol privind politica socială

15. Protocol privind coeziunea economică și socială

16. Protocol privind Comitetul economic și social și Comitetul regiunilor

17. Protocol anexat Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatelor instituind Comunitățile Europene

2. În momentul semnării acestor texte, Conferințele au adoptat declarațiile enumerate mai jos și anexate prezentului act final:

III. DECLARAȚII

1. Declarație privind protecția civilă, energia și turismul

2. Declarație privind cetățenia unui stat membru

3. Declarație privind partea a treia, titlurile III și VI din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

4. Declarație privind partea a treia, titlul VI din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

5. Declarație privind cooperarea cu statele terțe în domeniul monetar

6. Declarație privind relațiile monetare cu Republica San Marino, Statul Vatican și Principatul Monaco

7. Declarație privind articolul 73 D din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

8. Declarație privind articolul 109 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

9. Declarație privind partea a treia, titlul XVI din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

10. Declarație privind articolele 109, 130 R și 130 Y din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

11. Declarație privind directiva din 24 noiembrie 1988 (Emisii)

12. Declarație privind Fondul european de dezvoltare

13. Declarație privind rolul Parlamentelor naționale în Uniunea Europeană

14. Declarație privind Conferința parlamentelor

15. Declarație privind numărul membrilor Comisiei și Parlamentului European

16. Declarație privind ierarhia actelor comunitare

17. Declarație privind dreptul de acces la informație

18. Declarație privind costurile estimate care rezultă din propunerile Comisiei

19. Declarație privind aplicarea dreptului comunitar

20. Declarație privind evaluarea impactului măsurilor comunitare asupra mediului

21. Declarație privind Curtea de Conturi

22. Declarație privind Comitetul economic și social

23. Declarație privind cooperarea cu asociațiile de binefacere

24. Declarație privind protecția animalelor

25. Declarație privind reprezentarea intereselor țărilor și teritoriilor de peste mări avute în vedere în articolul 227, paragrafele 3 și 5, literele a) și b) din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

26. Declarație privind regiunile ultraperiferice ale Comunității

27. Declarație privind exercitarea votului în domeniul politicii externe și de securitate comune

28. Declarație privind măsurile practice în domeniul politicii externe și de securitate comune

29. Declarație privind regimul lingvistic în domeniul politicii externe și de securitate comune

30. Declarație privind Uniunea Europei Occidentale

31. Declarație privind azilul

32. Declarație privind cooperarea polițienească

33. Declarație privind litigiile între BCE și IME, pe de o parte, și agenții lor, pe de altă parte

Întocmit la Maastricht, la șapte februarie o mie nouă sute nouăzeci și doi.

DECLARAȚIE
privind protecția civilă, energia și turismul

DECLARAȚIE
privind cetățenia unui stat membru

DECLARAȚIE
privind partea a treia, titlurile III și VI
din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

DECLARAȚIE
privind partea a treia, titlul VI
din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

DECLARAȚIE
privind cooperarea cu statele terțe în domeniul monetar

DECLARAȚIE
privind relațiile monetare cu Republica
San Marino, Statul Vatican și Principatul Monaco

DECLARAȚIE
privind articolul 73 D din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

DECLARAȚIE
privind articolul 109 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

DECLARAȚIE
privind partea a treia, titlul XVI din Tratatul
instituind Comunitatea Europeană

DECLARAȚIE
privind articolele 109, 130 R și 130 Y
din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

DECLARAȚIE
privind Directiva din 24 noiembrie 1988 (Emisii)

DECLARAȚIE
privind Fondul european de dezvoltare

DECLARAȚIE
privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană

DECLARAȚIE
privind Conferința parlamentelor

DECLARAȚIE
privind numărul membrilor Comisiei și ai Parlamentului European

DECLARAȚIE
privind ierarhia actelor comunitare

DECLARAȚIE
privind dreptul de acces la informație

DECLARAȚIE
privind costurile estimate care rezultă din propunerile Comisiei

DECLARAȚIE
privind aplicarea dreptului comunitar

DECLARAȚIE
privind evaluarea impactului măsurilor comunitare asupra mediului

DECLARAȚIE
privind Curtea de Conturi

DECLARAȚIE
privind Comitetul economic și social

DECLARAȚIE
privind cooperarea cu asociațiile de binefacere

DECLARAȚIE
privind protecția animalelor

DECLARAȚIE
privind reprezentarea intereselor țărilor și teritoriilor de peste
mări avute în vedere în articolul 227, paragrafele 3 și 5,
literele a) și b) din Tratatul instituind Comunitatea Europeană

DECLARAȚIE
privind regiunile ultraperiferice ale Comunității

DECLARAȚIE
privind exercitarea votului în domeniul politicii externe
și de securitate comune

DECLARAȚIE
privind măsurile practice în domeniul politicii externe
și de securitate comune

DECLARAȚIE
privind regimul lingvistic în domeniul
politicii externe și de securitate comune

DECLARAȚIE
privind Uniunea Europei Occidentale

DECLARAȚIE
privind azilul

DECLARAȚIE
privind cooperarea polițienească

DECLARAȚIE
privind litigiile între BCE și IME,
pe de o parte, și agenții lor, pe de altă parte

DECLARAȚIE
a înaltelor Părți Contractante
din Tratatul privind Uniunea Europeană

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aspecte constituționale ale integrării României în Uniunea Europeană
Evoluția principiului subsidiarității pe fondul modificărilor legislative de la nivelul Uniunii Europene
Legislație națională care interzice cumulul unei pensii publice cu veniturile salariale realizate în exercitarea unor activități în cadrul unei instituții
Cauza C-396/11 - Ciprian Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?
Cauza Târșia sau despre necesitatea reglementării în noul Cod de procedură civilă a unui nou motiv de revizuire
Influența dreptului Uniunii Europene în arbitrajul internațional
Rolul normelor europene în controlul de constituționalitate
Doctrină:
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Dreptul Uniunii Europene, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1
Europenizarea. Studii de guvernare și securitate, ediția 1
;
se încarcă...