Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

Constituția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din 22.12.1992

Modificări (2), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

1. Recunoscând pe deplin, fiecărui stat, dreptul suveran de a reglementa telecomunicațiile sale și ținând cont de importanța crescândă a telecomunicațiilor pentru salvgardarea păcii și dezvoltarea economică și socială a tuturor statelor, statele părți la prezenta Constituție, instrument fundamental al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, și la Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (denumită în continuare convenție), pe care o completează în scopul de a facilita relațiile pașnice, cooperarea internațională între popoare, ca și dezvoltarea economică și socială, prin buna funcționare a telecomunicațiilor, au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții de bază

ARTICOLUL 1 Obiectul uniunii

2.1. Uniunea are ca obiect:

3.a) să mențină și să extindă cooperarea internațională între toți membrii uniunii, pentru îmbunătățirea și folosirea rațională a telecomunicațiilor de toate felurile;

4.b) să promoveze și să ofere asistență tehnică țărilor în curs de dezvoltare în domeniul telecomunicațiilor și, de asemenea, să promoveze mobilizarea resurselor materiale și financiare necesare implementării sale;

5.c) să favorizeze dezvoltarea mijloacelor tehnice și exploatarea lor cea mai eficientă, în vederea creșterii randamentului serviciilor de telecomunicații, sporirii utilității lor și generalizării, cât mai mult posibil, a folosirii lor de către public;

6.d) să se străduiască să extindă avantajele noilor tehnologii de telecomunicații la toți locuitorii planetei;

7.e) să promoveze utilizarea serviciilor de telecomunicații în vederea facilitării relațiilor pașnice;

8.f) să armonizeze eforturile membrilor în aceste scopuri;

9.g) să promoveze, la nivel internațional, adoptarea unei abordări mai largi a problemelor de telecomunicații, datorită internaționalizării economiei și a societății informatizate, colaborând cu alte organizații interguvernamentale, regionale și internaționale, precum și cu organizațiile neguvernamentale care se ocupă de telecomunicații.

10.2. În acest scop și, mai ales, uniunea:

11.a) efectuează atribuirea benzilor de frecvențe ale spectrului radioelectric; alocarea frecvențelor radioelectrice și înregistrarea asignațiilor de frecvență și ale oricărei poziții orbitale asociate pe orbita sateliților geostaționari, în scopul evitării perturbațiilor prejudiciabile între stațiile de radiocomunicații ale diferitelor țări;

12.b) coordonează eforturile în vederea eliminării perturbațiilor prejudiciabile între stațiile de radiocomunicații ale diferitelor țări și ameliorării utilizării spectrului de frecvențe radioelectrice, ca și a orbitei sateliților geostaționari pentru serviciile de radiocomunicații;

13.c) ușurează standardizarea mondială a telecomunicațiilor, cu o calitate a serviciului satisfăcătoare;

14.d) încurajează cooperarea internațională în vederea asigurării asistenței tehnice țărilor în curs de dezvoltare ca și crearea, dezvoltarea și perfecționarea instalațiilor și rețelelor de telecomunicații în țările în curs de dezvoltare prin toate mijloacele ce sunt la dispoziția sa, inclusiv prin participarea la programele corespunzătoare ale Națiunilor Unite și prin utilizarea propriilor sale resurse, după necesități;

15.e) coordonează eforturile în vederea armonizării dezvoltării mijloacelor de telecomunicații, mai ales a celor care folosesc tehnicile spațiale, astfel încât să se utilizeze cât mai bine posibilitățile pe care ele le oferă;

16.f) favorizează colaborarea între membrii săi în vederea stabilirii tarifelor la niveluri cât mai mici posibil, compatibile cu un serviciu de bună calitate și o gestiune financiară a telecomunicațiilor sănătoasă și independentă;

17.g) determină adoptarea de măsuri ce permit asigurarea securității vieții umane, prin cooperarea serviciilor de telecomunicații;

18.h) procedează la efectuarea de studii, stabilește reglementări, adoptă rezoluții, formulează recomandări și deziderate, culege și publică informații privind telecomunicațiile;

19.i) se străduiește, împreună cu organismele de finanțare și de dezvoltare internaționale, să promoveze stabilirea liniilor de credit preferențiale și favorabile, destinate dezvoltării proiectelor sociale ce vizează, printre altele, extinderea serviciilor de telecomunicații în zonele cele mai izolate ale țărilor.

ARTICOLUL 2 Componența uniunii

20. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, având în vedere principiul universalității și interesul unei participări universale la uniune, este formată din:

21.a) orice stat care este membru al uniunii, în calitate de parte la orice convenție internațională a telecomunicațiilor, înaintea intrării în vigoare a prezentei Constituții și a convenției;

22.b) orice alt stat, membru al Organizației Națiunilor Unite, care aderă la prezenta Constituție și la convenție, conform dispozițiilor art. 53 al prezentei Constituții;

23.c) orice alt stat care nu este membru al Organizației Națiunilor Unite, care cere să devină membru al uniunii și care, după ce cererea sa a fost acceptată de către două treimi dintre membrii uniunii, aderă la prezenta Constituție și la convenție, conform dispozițiilor art. 53 al prezentei Constituții. Dacă o asemenea cerere de admitere în calitate de membru este prezentată în perioada cuprinsă între două conferințe ale plenipotențiarilor, secretarul general consultă membrii uniunii; un membru va fi considerat că se abține, dacă el nu a răspuns într-un termen de 4 luni, socotite din ziua în care el a fost consultat.

ARTICOLUL 3 Drepturile și obligațiile membrilor

24.1. Membrii uniunii au drepturile și se supun obligațiilor prevăzute în prezenta Constituție și în convenție.

25.2. Drepturile membrilor, în ceea ce privește participarea lor la conferințe, reuniuni și consultări ale uniunii, sunt următoarele:

26.a) oricare membru are dreptul să participe la conferințe, este eligibil în consiliu și are dreptul să prezinte candidați pentru alegerea funcționarilor uniunii sau a membrilor Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor;

27.b) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispozițiilor nr. 169 și 210 ale prezentei Constituții, dreptul la un vot la toate conferințele plenipotențiarilor, la toate conferințele mondiale și la toate adunările de radiocomunicații ca și la toate reuniunile comisiilor de studii și, dacă face parte din consiliu, la toate sesiunile acestui consiliu. La conferințele regionale doar membrii regiunii respective au drept de vot;

28.c) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispozițiilor nr. 169 și 210 ale prezentei Constituții, dreptul la un vot la toate consultările efectuate prin corespondență. În cazul consultărilor privitoare la conferințele regionale, doar membrii regiunii respective au drept de vot.

ARTICOLUL 4 Instrumentele uniunii

29.1. Instrumentele uniunii sunt:

- prezenta Constituție a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor;

- Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor; și

- regulamentele administrative.

30.2. Prezenta Constituție, ale cărei dispoziții sunt completate cu cele ale convenției, este instrumentul fundamental al uniunii.

31.3. Dispozițiile prezentei Constituții și ale convenției sunt completate cu cele ale regulamentelor administrative enumerate mai jos, care reglementează utilizarea telecomunicațiilor și care stabilesc relații între toți membrii:

- Regulamentul telecomunicațiilor internaționale;

- Regulamentul radiocomunicațiilor.

32.4. În caz de divergență între o dispoziție a prezentei Constituții și o dispoziție a convenției sau a regulamentelor administrative, prevalează Constituția. În caz de divergență între o dispoziție a convenției și o dispoziție a regulamentelor administrative, prevalează convenția.

ARTICOLUL 5 Definiții

33. Cu excepția cazurilor de contradicție cu contextul:

34.a) termenii utilizați în prezenta Constituție și definiți în anexa sa, care face parte integrantă din prezenta Constituție, au sensul care le este atribuit în această anexă;

35.b) termenii, alții decât cei definiți în anexa prezentei Constituții, utilizați în convenție și definiți în anexa la această convenție, care face parte integrantă din convenție, au sensul care le este atribuit în această anexă;

36.c) ceilalți termeni definiți în regulamentele administrative au sensul care le este atribuit în aceste regulamente.

ARTICOLUL 6 Executarea instrumentelor uniunii

37.1. Membrii trebuie să se conformeze dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative în toate oficiile și în toate stațiile de telecomunicații stabilite sau exploatate de către ei și care asigură servicii internaționale sau care pot cauza perturbații prejudiciabile serviciilor de radiocomunicații ale altor țări, cu excepția acelora care privesc serviciile cărora nu li se aplică aceste obligații, în virtutea dispozițiilor art. 48 al prezentei Constituții.

38.2. Membrii trebuie, de asemenea, să ia măsurile necesare pentru a impune respectarea dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative la exploatările autorizate de către ei, să stabilească și să exploateze telecomunicațiile care asigură servicii internaționale sau exploatează stații ce pot cauza perturbații prejudiciabile serviciilor de radiocomunicații ale altor țări.

ARTICOLUL 7 Structura uniunii

39. Uniunea cuprinde:

40.a) Conferința plenipotențiarilor, organ suprem al uniunii;

41.b) Consiliul, care acționează ca mandatar al Conferinței plenipotențiarilor;

42.c) conferințele mondiale ale telecomunicațiilor internaționale;

43.d) Sectorul radiocomunicațiilor, inclusiv conferințele de radiocomunicații mondiale și regionale, adunările de radiocomunicații și Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor;

44.e) Sectorul standardizării telecomunicațiilor, inclusiv conferințele mondiale de standardizare a telecomunicațiilor;

45.f) Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor, inclusiv conferințele mondiale și regionale de dezvoltare a telecomunicațiilor;

46.g) Secretariatul general.

ARTICOLUL 8 Conferința plenipotențiarilor

47.1. Conferința plenipotențiarilor este compusă din delegații reprezentând membrii. Ea este convocată la fiecare 4 ani.

48.2. Conferința plenipotențiarilor:

49.a) determină principiile generale ce permit îndeplinirea obiectului uniunii, enunțat în art. 1 al prezentei Constituții;

50.b) după examinarea rapoartelor întocmite de către Consiliu asupra activității uniunii de la ultima Conferință a plenipotențiarilor, ca și asupra politicii și planificării strategice recomandate pentru uniune, adoptă toate deciziile pe care ea le consideră adecvate; Modificări (1)

51.c) stabilește bazele bugetului uniunii și fixează, ținând cont de deciziile luate pe baza rapoartelor menționate mai sus la nr. 50, plafonul cheltuielilor sale pentru perioada până la următoarea conferință a plenipotențiarilor, după ce a examinat toate aspectele pertinente ale activității uniunii în timpul acestei perioade;

52.d) formulează toate directivele generale privind efectivele uniunii și fixează, după necesități, salariile de bază, treptele de salarizare și regimul indemnizațiilor și pensiilor tuturor funcționarilor uniunii;

53.e) examinează conturile uniunii și le aprobă definitiv, dacă este cazul;

54.f) alege membrii uniunii care urmează să compună Consiliul;

55.g) alege secretarul general, vicesecretarul general și directorii birourilor sectoarelor, în calitatea lor de funcționari aleși ai uniunii;

56.h) alege membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor;

57.i) examinează și adoptă, dacă este cazul, propuneri de amendamente la prezenta Constituție și la convenție, conform dispozițiilor art. 55 al prezentei Constituții și, respectiv, dispozițiilor corespunzătoare ale Convenției; Modificări (1)

58.j) Încheie sau revizuiește, dacă este cazul, acordurile dintre uniune și alte organizații internaționale, examinează orice acord provizoriu încheiat de către Consiliu, în numele uniunii, cu asemenea organizații și le dă cursul pe care îl consideră potrivit;

59.k) tratează toate celelalte probleme de telecomunicații considerate necesare.

ARTICOLUL 9 Principii privind alegerile și problemele conexe

60.1. În timpul alegerilor vizate la nr. 54 - 56 ale prezentei Constituții, Conferința plenipotențiarilor urmărește ca:

61.a) membrii Consiliului să fie aleși ținând seama, cum se cuvine, de necesitatea unei repartiții echitabile a locurilor în Consiliu între toate regiunile lumii;

62.b) secretarul general, vicesecretarul general, directorii birourilor și membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor să fie cetățeni ai unor țări membre diferite și, la alegerea lor, să se țină în mod corespunzător seama de o repartiție geografică echitabilă între regiunile lumii; în ceea ce privește funcționarii aleși ar trebui, în plus, să se țină în mod corespunzător seama de principiile enunțate la nr. 154 al prezentei Constituții; Modificări (1)

63.c) membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor să fie aleși, individual, dintre candidații propuși de către membrii uniunii; fiecare membru nu poate propune decât un singur candidat, care trebuie să fie unul dintre cetățenii săi. Modificări (1)

64.2. Procedurile de urmat pentru aceste alegeri sunt stabilite de către Conferința plenipotențiarilor. Dispozițiile relative la intrarea în funcție, la posturi vacante și la realegere figurează în convenție.

ARTICOLUL 10 Consiliul

65.1.(1) Consiliul este compus din membrii uniunii, aleși la Conferința plenipotențiarilor conform dispozițiilor de la nr. 61 al prezentei Constituții.

66.(2) Fiecare membru al Consiliului desemnează, pentru a lua parte la Consiliu, o persoană care poate fi asistată de unu sau mai mulți asesori.

67.2. Consiliul stabilește propriul său regulament interior.

68.3. În intervalul ce separă conferințele plenipotențiarilor, Consiliul, în calitatea sa de organ conducător al uniunii, acționează ca mandatar al Conferinței plenipotențiarilor, în limitele puterilor acordate de către aceasta.

69.4.(1) Consiliul este însărcinat să ia toate măsurile potrivite, să faciliteze punerea în aplicare, de către membri, a dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției, ale regulamentelor administrative, a deciziilor Conferinței plenipotențiarilor și, dacă este cazul, a deciziilor altor conferințe și reuniuni ale uniunii, precum și să îndeplinească toate celelalte sarcini care îi sunt încredințate de către Conferință plenipotențiarilor.

70.(2) Examinează problemele mari de politică a telecomunicațiilor, conform directivelor generale ale Conferinței plenipotențiarilor, astfel ca orientările politice și strategia, uniunii să fie perfect adaptate la evoluția constantă a mediului telecomunicațiilor.

71.(3) Asigură o coordonare eficace a activităților uniunii, exercită un control financiar efectiv asupra Secretariatului general și a celor trei sectoare.

72.(4) Contribuie, în conformitate cu obiectul uniunii, la dezvoltarea telecomunicațiilor, în țările în curs de dezvoltare prin toate mijloacele aflate la dispoziția sa, inclusiv prin participarea uniunii la programele adecvate ale Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 11 Secretariatul general

73.1.(1) Secretariatul general este condus de un secretar general, asistat de un vicesecretar general.

74.(2) Secretarul general, cu concursul Comitetului de coordonare, elaborează politicile și planurile strategice ale uniunii și coordonează activitățile sale.

75.(3) Secretarul general ia toate măsurile care se cer pentru a face ca resursele uniunii să fie utilizate cu economie și este responsabil în fața Consiliului pentru totalitatea aspectelor administrative și financiare ale activităților uniunii.

76.(4) Secretarul general acționează în calitate de reprezentant legal al uniunii.

77.2. Vicesecretarul general este răspunzător în fața secretarului general; el asistă pe secretarul general în exercitarea funcțiilor sale și își asumă sarcini personale pe care i le încredințează secretarul general. El exercită funcțiile de secretar general în lipsa acestuia.

CAPITOLUL II Sectorul radiocomunicațiilor

ARTICOLUL 12 Funcții și structură

78.1.(1) Funcțiile Sectorului radiocomunicațiilor constă în îndeplinirea obiectului uniunii privind radiocomunicațiile, așa cum este enunțat în art. 1 al prezentei Constituții, asigurând utilizarea rațională, eficace și economică a spectrului de frecvențe radioelectrice de către toate serviciile de radiocomunicații, inclusiv cele care utilizează orbita sateliților geostaționari, în conformitate cu dispozițiile art. 44 al prezentei Constituții; și întocmind studii fără limitare, în ceea ce privește gama de frecvențe, și adoptând recomandări relative la radiocomunicații.

79.(2) Atribuțiile precise ale Sectorului radiocomunicațiilor și ale Sectorului standardizării telecomunicațiilor trebuie să fie reexaminate, în permanență, în strânsă colaborare, în ceea ce privește problemele care interesează ambele sectoare, conform dispozițiilor pertinente ale convenției. O coordonare strânsă este asigurată între sectoarele radiocomunicațiilor, al standardizării telecomunicațiilor și al dezvoltării telecomunicațiilor.

80.2. Funcționarea Sectorului radiocomunicațiilor este asigurată prin:

81.a) conferințe mondiale și regionale ale radiocomunicațiilor;

82.b) Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor;

83.c) adunările radiocomunicațiilor, care sunt asociate conferințelor mondiale ale radiocomunicațiilor;

84.d) comisii de studii;

85.e) Biroul radiocomunicațiilor, condus de un director ales.

86.3. Sectorul radiocomunicațiilor are ca membri:

87.a) de drept, administrațiile tuturor membrilor uniunii;

88.b) oricare entitate sau organizație autorizată conform dispozițiilor pertinente ale convenției.

ARTICOLUL 13 Conferințele radiocomunicațiilor și adunările radiocomunicațiilor

89.1. O conferință mondială a radiocomunicațiilor poate proceda la o revizie parțială sau, în mod excepțional, totală a Regulamentului radiocomunicațiilor și poate trata oricare altă problemă de interes mondial ce revine competenței sale și are legătură cu ordinea sa de zi. Celelalte funcții ale acestei conferințe sunt enunțate în convenție.

90.2. Conferințele mondiale ale radiocomunicațiilor sunt convocate, în mod normal, la fiecare 2 ani; totuși, conform dispozițiilor pertinente ale convenției, o asemenea conferință poate să nu fie convocată sau poate să fie convocată o conferință adițională. Modificări (1)

91.3. Adunările radiocomunicațiilor sunt, de asemenea, convocate în mod normal la fiecare 2 ani și sunt asociate în timp și loc cu conferințele mondiale ale radiocomunicațiilor, astfel încât să se amelioreze eficiența și productivitatea Sectorului radiocomunicațiilor. Adunările radiocomunicațiilor stabilesc bazele tehnice necesare lucrărilor conferințelor mondiale ale radiocomunicațiilor și dau curs tuturor solicitărilor acestor conferințe; funcțiile lor sunt enunțate în convenție. Modificări (1)

92.4. Deciziile conferințelor mondiale ale radiocomunicațiilor, ale adunărilor radiocomunicațiilor și ale conferințelor regionale ale radiocomunicațiilor trebuie să fie, în toate cazurile, conforme dispozițiilor prezentei Constituții și ale convenției. Deciziile adunărilor radiocomunicațiilor sau ale conferințelor regionale ale radiocomunicațiilor trebuie să fie, de asemenea, în toate cazurile, conforme dispozițiilor Regulamentului radiocomunicațiilor. Atunci când ele adoptă rezoluții și decizii, conferințele trebuie să țină seama de repercusiunile financiare previzibile și să evite să adopte rezoluții și decizii susceptibile să antreneze depășirea limitelor superioare ale creditelor fixate de către Conferința plenipotențiarilor.

ARTICOLUL 14 Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor

93.1. Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor este compus din membri aleși, perfect calificați în domeniul radiocomunicațiilor, și care posedă o experiență practică în materie de asignare și utilizare a frecvențelor. Fiecare membru trebuie să fie la curent cu condițiile geografice, economice și demografice ale unei anumite regiuni a lumii. Membrii își exercită funcțiile lor în serviciul uniunii în mod independent și pe timp parțial.

94.2. Funcțiile Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor sunt:

95.a) să aprobe regulile de procedură, care includ criterii tehnice, conforme cu Regulamentul radiocomunicațiilor și deciziile conferințelor de radiocomunicații competente. Aceste reguli de procedură sunt utilizate de către directori și birou în aplicarea Regulamentului radiocomunicațiilor pentru a înregistra asignările de frecvențe făcute de către membri. Aceste reguli pot face obiectul comentariilor din partea administrațiilor și, în cazul unui dezacord ce persistă, problema este supusă unei viitoare conferințe mondiale a radiocomunicațiilor;

96.b) să examineze orice altă problemă care nu a putut fi rezolvată prin aplicarea regulilor de procedură sus-menționate;

97.c) să execute toate sarcinile adiționale referitoare la asignarea și utilizarea frecvențelor, cum este indicat la nr. 78 al prezentei Constituții, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul radiocomunicațiilor, prescrise de o conferință competentă sau de către Consiliu, cu consimțământul majorității membrilor uniunii, în vederea pregătirii unei asemenea conferințe sau la îndeplinirea deciziilor sale.

98.3.(1) Membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor, îndeplinindu-și funcțiile lor în cadrul Comitetului, nu reprezintă statul lor membru, nici o regiune, ci sunt investiți cu o funcție publică internațională. În particular, fiecare membru al Comitetului trebuie să se abțină să participe la deciziile care privesc direct administrația sa.

99.(2) Nici un membru al Comitetului nu trebuie, în ceea ce privește exercitarea funcției sale în serviciul uniunii, să ceară sau să primească instrucțiuni de la nici un guvern sau de la nici un membru al unui guvern oarecare, de la nici o organizație sau persoană publică sau particulară. Membrii trebuie să se abțină să ia orice măsură sau să se asocieze la orice decizie care ar putea fi incompatibilă cu statutul lor, așa cum el este definit la nr. 98 de mai sus.

100.(3) Fiecare membru trebuie să respecte caracterul exclusiv internațional al funcțiilor membrilor Comitetului și să se abțină de a căuta să le influențeze în exercitarea funcțiilor sale în cadrul Comitetului.

101.4. Metodele de lucru ale Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor sunt definite în convenție.

ARTICOLUL 15 Comisiile de studii ale radiocomunicațiilor

102. Funcțiile comisiilor de studii ale radiocomunicațiilor sunt enunțate în convenție.

ARTICOLUL 16 Biroul radiocomunicațiilor

103. Funcțiile directorului Biroului radiotelecomunicațiilor sunt enunțate în convenție.

CAPITOLUL III Sectorul standardizării telecomunicațiilor

ARTICOLUL 17 Funcții și structură

104.1.(1) Funcțiile Sectorului standardizării telecomunicațiilor constau în a răspunde deplin obiectului uniunii privitor la standardizarea telecomunicațiilor, așa cum este el enunțat la art. 1 al prezentei Constituții, efectuând studii asupra problemelor tehnice, de exploatare și de tarifare, și adoptând recomandări privitoare la acest subiect, în vederea standardizării telecomunicațiilor la scară mondială.

105.(2) Atribuțiile precise ale Sectorului standardizării telecomunicațiilor și ale Sectorului radiocomunicațiilor trebuie să fie reexaminate în permanență, în strânsă colaborare, în ceea ce privește problemele ce interesează cele două sectoare, conform dispozițiilor adecvate ale convenției. O coordonare strânsă trebuie să fie asigurată între sectoarele radiocomunicațiilor, al standardizării telecomunicațiilor și al dezvoltării telecomunicațiilor.

106.2. Funcționarea Sectorului standardizării telecomunicațiilor este asigurată prin:

107.a) conferințe mondiale de standardizare a telecomunicațiilor;

108.b) comisiile de studii ale standardizării telecomunicațiilor;

109.c) Biroul standardizării telecomunicațiilor, condus de un director ales.

110.3. Sectorul standardizării telecomunicațiilor are ca membri:

111.a) de drept, administrațiile tuturor membrilor uniunii;

112.b) oricare entitate sau organizație agreată în conformitate cu dispozițiile pertinente ale convenției

ARTICOLUL 18 Conferințele mondiale de standardizare a telecomunicațiilor

113.1. Rolul conferințelor mondiale de standardizare a telecomunicațiilor este definit în convenție.

114.2. Conferințele mondiale de standardizare a telecomunicațiilor sunt convocate la fiecare 4 ani; totuși, o conferință adițională poate fi organizată conform dispozițiilor corespunzătoare ale convenției.

115.3. Deciziile conferințelor mondiale de standardizare a telecomunicațiilor trebuie să fie, în toate cazurile, conforme dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative. Când ele adoptă rezoluții și decizii, conferințele trebuie să țină seama de repercusiunile financiare previzibile și să evite adoptarea de rezoluții și decizii susceptibile să antreneze depășirea limitelor superioare ale creditelor fixate de Conferința plenipotențiarilor.

ARTICOLUL 19 Comisiile de studii ale standardizării telecomunicațiilor

116. Funcțiile comisiilor de studii ale standardizării telecomunicațiilor sunt enunțate în convenție.

ARTICOLUL 20 Biroul standardizării telecomunicațiilor

117. Funcțiile directorului Biroului standardizării telecomunicațiilor sunt enunțate în convenție.

CAPITOLUL IV Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor

ARTICOLUL 21 Funcții și structuri

118.1. Funcțiile Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor constau în a răspunde obiectului uniunii, așa cum este enunțat la art. 1 al prezentei Constituții, și să se achite, în limitele sferei sale de competență specifice, de dubla responsabilitate a uniunii în calitate de instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite și agent executiv pentru punerea în practică a proiectelor în cadrul sistemului de dezvoltare al Națiunilor Unite sau al altor aranjamente de finanțare, în scopul de a facilita și de a ameliora dezvoltarea telecomunicațiilor, oferind, organizând și coordonând activitățile de cooperare și asistență tehnică.

119. Activitățile sectoarelor radiocomunicațiilor, ale standardizării telecomunicațiilor și ale dezvoltării telecomunicațiilor fac obiectul unei strânse colaborări în ceea ce privește problemele referitoare la dezvoltare, în conformitate cu dispozițiile pertinente ale prezentei Constituții.

120.2. În cadrul sus-menționat, funcțiile specifice ale Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor sunt:

121.a) să crească sensibilitatea celor care decid asupra rolului important al telecomunicațiilor în programele naționale de dezvoltare economică și socială și să furnizeze informații și sugestii asupra opțiunilor posibile în materie de politică generală și de structură.

122.b) să încurajeze dezvoltarea, expansiunea și exploatarea rețelelor și serviciilor de telecomunicații, mai ales în țările în curs de dezvoltare, ținând cont de activitățile altor organe de același fel, întărind mijloacele de dezvoltare a resurselor umane, de planificare, de gestiune, de mobilizare a resurselor și de cercetare dezvoltare;

123.c) să stimuleze dezvoltarea telecomunicațiilor prin cooperare cu organizațiile regionale de telecomunicații și cu instituțiile mondiale și regionale de finanțare a dezvoltării, urmărind stadiul de derulare a proiectelor reținute în programul său de dezvoltare, în scopul de a urmări punerea lor corectă în practică;

124.d) să favorizeze mobilizarea resurselor pentru a realiza o asistență țărilor în curs de dezvoltare, încurajând instituirea de linii de credit preferențiale și favorabile și cooperând cu organismele de finanțare și de dezvoltare internaționale și regionale;

125.e) să promoveze și să coordoneze programe ce permit accelerarea transferului de tehnologii corespunzătoare în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, ținând cont de evoluția și de modificările ce se produc în rețelele țărilor dezvoltate;

126.f) să încurajeze participarea industriei la dezvoltarea telecomunicațiilor în țările în curs de dezvoltare și să dea sugestii privitoare la transferul tehnologiilor corespunzătoare;

127.g) să dea avize, să efectueze sau să sponsorizeze studii, dacă este cazul, asupra problemelor tehnice, economice, de finanțare, de gestiune, de reglementare și de politică generală, inclusiv studii asupra proiectelor specifice în domeniul telecomunicațiilor;

128.h) să colaboreze cu celelalte sectoare, cu Secretariatul general și celelalte organe interesate, pentru a elabora un plan global pentru rețelele internaționale și regionale de telecomunicații, astfel încât să faciliteze coordonarea dezvoltării lor în vederea prestării de servicii de telecomunicații;

129.i) să se intereseze, în mod deosebit, în exercitarea funcțiilor citate mai sus, de cerințele țărilor mai puțin avansate.

130.3. Funcționarea Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor este asigurată prin:

131.a) conferințe mondiale și regionale de dezvoltare a telecomunicațiilor;

132.b) comisii de studii ale dezvoltării telecomunicațiilor;

133.c) Biroul de dezvoltare a telecomunicațiilor, condus de un director ales.

134.4. Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor are ca membri:

135.a) de drept, administrațiile tuturor membrilor uniunii;

136.b) orice entitate sau organizație acceptată conform dispozițiilor pertinente ale convenției.

ARTICOLUL 22 Conferințele de dezvoltare a telecomunicațiilor

137.1. Conferințele de dezvoltare a telecomunicațiilor constituie un cadru de discuție unde sunt examinate probleme, proiecte și programe ce interesează dezvoltarea telecomunicațiilor și unde sunt date orientări Biroului de dezvoltare a telecomunicațiilor.

138.2. Conferințele de dezvoltare a telecomunicațiilor cuprind:

139.a) conferințe mondiale de dezvoltare a telecomunicațiilor;

140.b) conferințe regionale de dezvoltare a telecomunicațiilor.

141.3. Între două conferințe ale plenipotențiarilor se ține o conferință mondială de dezvoltare a telecomunicațiilor și, în funcție de resurse și priorități, conferințe regionale de dezvoltare a telecomunicațiilor.

142.4. Conferințele de dezvoltare a telecomunicațiilor nu elaborează acte finale. Concluziile lor iau forma unor rezoluții, decizii, recomandări sau rapoarte. Aceste concluzii trebuie să fie, în orice caz, conforme cu dispozițiile prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative. Atunci când ele adoptă rezoluții și decizii, conferințele trebuie să țină cont de repercusiunile financiare previzibile și ar trebui să evite să adopte rezoluții și decizii susceptibile să antreneze depășirea limitelor superioare ale creditelor fixate de către Conferința plenipotențiarilor.

143.5. Rolul conferințelor de dezvoltare a telecomunicațiilor este definit în convenție.

ARTICOLUL 23 Comisiile de studii ale dezvoltării telecomunicațiilor

144. Funcțiile comisiilor de studii ale dezvoltării telecomunicațiilor sunt enunțate în convenție.

ARTICOLUL 24 Biroul de dezvoltare a telecomunicațiilor

145. Funcțiile directorului Biroului de dezvoltare a telecomunicațiilor sunt enunțate în convenție.

CAPITOLUL V Alte dispoziții referitoare la funcționarea uniunii

ARTICOLUL 25 Conferințe mondiale ale telecomunicațiilor internaționale

146.1. O conferință mondială a telecomunicațiilor internaționale poate să procedeze la o revizuire parțială sau, în mod excepțional, totală a Regulamentului telecomunicațiilor internaționale și să trateze oricare altă problemă cu caracter mondial care depinde de competența sa sau care se referă la ordinea sa de zi.

147.2. Deciziile conferințelor mondiale ale telecomunicațiilor internaționale sunt, în toate cazurile, conforme cu dispozițiile prezentei Constituții și ale convenției. La adoptarea rezoluțiilor și deciziilor, conferințele trebuie să țină seama de repercusiunile financiare previzibile și ar trebui să evite să adopte acele rezoluții și decizii care pot antrena depășirea limitelor superioare ale creditelor fixate de Conferința plenipotențiarilor.

ARTICOLUL 26 Comitetul de coordonare

148.1. Comitetul de coordonare este compus din secretarul general, vicesecretarul general și directorii celor trei birouri. El este prezidat de secretarul general sau, în absența sa, de către vicesecretarul general.

149.2. Comitetul de coordonare își asumă funcțiile unei echipe de gestionare internă care sprijină secretarul general și îi furnizează un ajutor practic pentru toate problemele ce privesc administrația, finanțele, sistemele de informare și cooperarea tehnică, care nu sunt exclusiv de competența unui anumit sector sau a Secretariatului general, ca și în domeniile relațiilor externe și de informare publică. La examinarea acestor probleme. Comitetul ține în întregime cont de dispozițiile prezentei Constituții, ale convenției, de deciziile Consiliului și de interesele uniunii în întregime.

ARTICOLUL 27 Funcționarii aleși și personalul uniunii

150.1.(1) În îndeplinirea funcțiilor lor, funcționarii aleși, precum și personalul uniunii trebuie să nu solicite și să nu accepte instrucțiuni ale nici unui guvern sau ale unei autorități exterioare uniunii. Ei trebuie să se abțină de la orice act incompatibil cu situația lor de funcționari internaționali.

151.(2) Fiecare membru trebuie să respecte caracterul exclusiv internațional al funcțiilor acestor funcționari aleși și ale personalului uniunii și să se abțină să influențeze în îndeplinirea sarcinilor lor.

152.(3) În afara funcțiilor lor, funcționarii aleși, precum și personalul uniunii nu trebuie să aibă o participare, nici interese financiare, de orice natură ar fi, într-o întreprindere oarecare ce se ocupă de telecomunicații. Totuși, expresia interese financiare nu trebuie să fie interpretată ca opunându-se continuării vărsămintelor pentru pensie datorită unei slujbe sau unor servicii anterioare.

153.(4) Pentru a garanta o funcționare eficientă a uniunii, oricare membru al cărui cetățean a fost ales secretar general, vicesecretar general, sau director al unui birou trebuie, în măsura în care este posibil, să se abțină să recheme între două conferințe ale plenipotențiarilor pe acest cetățean.

154.2. Considerentul dominant în recrutarea și fixarea condițiilor de lucru ale personalului trebuie să fie necesitatea de a asigura uniunii serviciile unor persoane care posedă cele mai înalte calități de eficiență, de competență și de integritate. Importanța unei recrutări efectuate pe o bază geografică cât mai largă posibil trebuie să fie luată în considerare în mod corespunzător.

ARTICOLUL 28 Finanțele uniunii Referințe (1)

155.1. Cheltuielile uniunii cuprind cheltuieli aferente:

156.a) Consiliului;

157.b) Secretariatului general și sectoarelor uniunii;

158.c) conferințelor plenipotențiarilor și conferințelor mondiale ale telecomunicațiilor internaționale.

159.2. Cheltuielile uniunii sunt acoperite prin contribuțiile membrilor săi și ale entităților și organizațiilor admise să participe la activitățile uniunii conform dispozițiilor pertinente ale convenției. Aceste contribuții sunt determinate în funcție de numărul de unități care corespund clasei de contribuție, aleasă de fiecare membru și de fiecare entitate sau organizație acceptată conform dispozițiilor pertinente ale convenției.

160.3.(1) Membrii își aleg în mod liber clasa de contribuție, potrivit căreia înțeleg să participe la cheltuielile uniunii.

161.(2) Această alegere este efectuată în cele 6 luni ce urmează de la sfârșitul unei conferințe a plenipotențiarilor, conform tabloului claselor de contribuție indicate în convenție. Modificări (1)

162.(3) Dacă o conferință a plenipotențiarilor adoptă un amendament la tabloul claselor de contribuție care figurează în convenție, secretarul general informează fiecare membru despre data intrării în vigoare a amendamentului. Fiecare membru informează secretarul general, în termen de 6 luni ce urmează datei acestei comunicări, despre clasa de contribuție pe care a ales-o conform tabloului în vigoare modificat.

163.(4) Clasa de contribuție aleasă de fiecare membru, în conformitate cu nr. 161 sau 162 de mai sus, este aplicabilă doar începând de la 1 ianuarie ce urmează după un an, socotind de la expirarea perioadei de 6 luni vizată la nr. 161 sau 162 de mai sus. Modificări (1)

164.4. Membrii care nu și-au făcut cunoscută decizia lor în intervalul de timp specificat la nr. 161 și, respectiv, 162 de mai sus își păstrează clasa de contribuție pe care ei au ales-o anterior.

165.5. Clasa de contribuție aleasă de către un membru nu poate fi redusă decât în conformitate cu nr. 161, 162 și 163 de mai sus. Totuși, în circumstanțe excepționale, cum sunt catastrofele naturale, ce necesită lansarea de programe de ajutor internațional, Consiliul poate autoriza o reducere a numărului de unități de contribuție, dacă un membru face această cerere și furnizează proba că nu mai poate să mențină contribuția sa în clasa aleasă inițial.

166.6. De asemenea, membrii pot, cu aprobarea Consiliului, să aleagă o clasă de contribuție inferioară celei pe care au ales-o conform nr. 161 de mai sus, dacă poziția lor privind contribuția, începând de la data fixată la nr. 163 de mai sus pentru o nouă perioadă de contribuție, este sensibil mai puțin bună decât ultima lor poziție anterioară.

167.7. Cheltuielile conferințelor regionale vizate la nr. 43 al prezentei Constituții sunt în sarcina tuturor membrilor regiunii respective, conform clasei de contribuție a acestora și, pe aceeași bază, a acelor membri ai altor regiuni care, dacă este cazul, au participat la astfel de conferințe.

168.8. Membrii, entitățile și organizațiile vizate la nr. 159 de mai sus plătesc în avans partea lor de contribuție anuală, calculată după bugetul bienal aprobat de Consiliu și ținând cont de modificările pe care acesta le-ar putea adopta.

169.9. Un membru în întârziere cu plățile sale către uniune pierde dreptul de vot definit la nr. 27 și 28 ale prezentei Constituții când cuantumul restanțelor sale este egal sau superior cuantumului contribuțiilor pe care acest membru le are de plătit pentru ultimii 2 ani.

170.10. Dispozițiile specifice care reglementează contribuțiile financiare ale entităților și organizațiilor vizate la nr. 159 de mai sus și ale altor organizații internaționale se găsesc în convenție.

ARTICOLUL 29 Limbile

171.1.(1) Uniunea are ca limbi oficiale și de lucru: engleza, araba, chineza, spaniola, franceza și rusa. Modificări (1)

172.(2) Aceste limbi sunt utilizate în conformitate cu deciziile pertinente ale Conferinței plenipotențiarilor, pentru stabilirea și publicarea documentelor și textelor uniunii, în versiuni echivalente ca formă și conținut, precum și pentru o interpretare reciprocă în timpul conferințelor și reuniunilor uniunii.

173.(3) În caz de divergență sau de contestare, prevalează textul în limba franceză.

174.2. Dacă toți participanții la o conferință sau la o reuniune convin la această procedură, dezbaterile pot avea loc într-un număr de limbi inferior celui menționat mai sus.

ARTICOLUL 30 Sediul uniunii

175. Uniunea are sediul la Geneva.

ARTICOLUL 31 Capacitatea juridică a uniunii

176. Uniunea se bucură pe teritoriul fiecăruia dintre membrii săi de capacitatea juridică care îi este necesară pentru exercitarea funcțiilor și atingerea obiectivelor sale.

ARTICOLUL 32 Regulamentul interior al conferințelor și al altor reuniuni

177.1. Pentru organizarea lucrărilor lor și conducerea dezbaterilor, conferințele și reuniunile uniunii aplică regulamentul interior care este prevăzut în convenție.

178.2. Conferințele și Consiliul pot adopta reguli pe care le consideră indispensabile, care completează pe cele ale regulamentului interior. Totodată, aceste reguli complementare trebuie să fie compatibile cu dispozițiile prezentei Constituții și ale convenției; dacă este cazul unor reguli complementare, adoptate de către conferințe, ele sunt publicate ca documente ale acestora din urmă.

CAPITOLUL VI Dispoziții generale referitoare la telecomunicații

ARTICOLUL 33 Dreptul publicului de a utiliza serviciul
internațional de telecomunicații

179. Membrii recunosc publicului dreptul de a coresponda prin intermediul serviciului internațional de corespondență publică. Serviciile, taxele și garanțiile sunt aceleași pentru toți utilizatorii, în fiecare categorie de corespondență, fără prioritate sau vreo preferință oarecare.

ARTICOLUL 34 Oprirea telecomunicațiilor

180.1. Membrii își rezervă dreptul de a opri transmiterea oricărei telegrame particulare care ar părea periculoasă pentru securitatea statului sau contrară legilor sale, ordinii publice sau bunelor moravuri, cu obligația de a aviza imediat oficiul de origine despre oprirea telegramei în întregime sau a unei părți oarecare a acesteia, cu excepția cazului când această notificare ar părea periculoasă pentru securitatea statului.

181.2. Membrii își rezervă, de asemenea, dreptul de a întrerupe orice altă telecomunicație particulară care poate părea periculoasă pentru securitatea statului sau contrară legilor sale, ordinii publice sau bunelor moravuri.

ARTICOLUL 35 Suspendarea serviciului

182. Fiecare membru își rezervă dreptul de a suspenda serviciul internațional de telecomunicații, fie într-un mod general, fie numai pentru anumite relații sau pentru anumite feluri de corespondență de plecare, de sosire sau de tranzit, cu obligația pentru el de a aviza imediat pe fiecare dintre ceilalți membri prin intermediul secretarului general.

ARTICOLUL 36 Responsabilitate

183. Membrii nu acceptă nici o responsabilitate cu privire la utilizatorii serviciilor internaționale de telecomunicații, mai ales în ceea ce privește reclamațiile făcute pentru a obține despăgubiri și interese.

ARTICOLUL 37 Secretul telecomunicațiilor

184.1. Membrii se angajează să ia toate măsurile posibile, compatibile cu sistemul de telecomunicații utilizat, în vederea asigurării secretului corespondențelor internaționale.

185.2. Totuși ei își rezervă dreptul de a comunica aceste corespondențe autorităților competente, în scopul de a asigura aplicarea legislației lor naționale sau pentru executarea convențiilor internaționale la care sunt parte.

ARTICOLUL 38 Stabilirea, exploatarea și apărarea căilor
și instalațiilor de telecomunicații

186.1. Membrii își iau toate măsurile utile în vederea stabilirii, în cele mai bune condiții tehnice, a căilor și instalațiilor necesare pentru asigurarea schimbului rapid și neîntrerupt al telecomunicațiilor internaționale.

187.2. Pe cât este posibil, aceste căi și instalații trebuie să fie exploatate după metodele și procedurile pe care experiența practică a exploatării le-a arătat ca fiind cele mai bune, să fie întreținute în stare bună de utilizare și menținute la nivelul progreselor științifice și tehnice.

188.3. Membrii asigură apărarea acestor căi și instalații în limitele jurisdicției lor.

189.4. În afară de aranjamentele particulare care stabilesc alte condiții, toți membrii iau măsurile necesare pentru a asigura întreținerea acestor secțiuni de circuite internaționale de telecomunicații care sunt cuprinse în limitele controlului lor.

ARTICOLUL 39 Notificarea contravențiilor

190. În scopul facilitării aplicării dispozițiilor art. 6 al prezentei Constituții, membrii, se angajează să se informeze reciproc despre contravențiile la dispozițiile prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative.

ARTICOLUL 40 Prioritatea telecomunicațiilor referitoare
la securitatea vieții omenești

191. Serviciile internaționale de telecomunicații trebuie să acorde prioritate absolută tuturor telecomunicațiilor referitoare la securitatea vieții omenești pe mare, pe pământ, în aer și în spațiul extraatmosferic, precum și telecomunicațiilor epidemiologice de urgență excepțională ale Organizației Mondiale a Sănătății.

ARTICOLUL 41 Prioritatea telecomunicațiilor de stat

192. Sub rezerva dispozițiilor art. 40 și 46 ale prezentei Constituții, telecomunicațiile de stat (a se vedea anexa la prezenta Constituție, nr. 1014) se bucură de un drept de prioritate asupra celorlalte telecomunicații, în măsura în care este posibil, atunci când cererea este făcută în mod distinct de cel interesat.

ARTICOLUL 42 Aranjamente particulare

193. Membrii își rezervă, pentru ei înșiși, pentru exploatările recunoscute de ei și pentru alte exploatări corespunzător autorizate în acest scop, dreptul de a încheia aranjamente particulare asupra problemelor de telecomunicații care nu interesează totalitatea membrilor. Totuși, aceste aranjamente nu trebuie să fie contrare dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției sau ale regulamentelor administrative în ceea ce privește perturbațiile prejudiciabile pe care punerea lor în aplicare ar fi susceptibilă să le cauzeze serviciilor de radiocomunicații ale altor membri și, în general, în ceea ce privește prejudiciile tehnice pe care această punere în aplicare ar putea-o cauza la exploatarea altor servicii de telecomunicații ale celorlalți membri.

ARTICOLUL 43 Conferințe regionale, aranjamente regionale, organizații regionale

194. Membrii își rezervă dreptul de a ține conferințe regionale, de a încheia aranjamente regionale și de a crea organizații regionale, în vederea rezolvării problemelor de telecomunicații susceptibile de a fi tratate pe plan regional. Aranjamentele regionale nu trebuie să fie în contradicție cu prezenta Constituție sau cu convenția.

CAPITOLUL VII Dispoziții speciale referitoare a radiocomunicații

ARTICOLUL 44 Utilizarea spectrului de frecvențe radioelectrice
și a orbitei sateliților geostaționari

195.1. Membrii fac eforturi să limiteze numărul de frecvențe și porțiunea de spectru folosit la minimul indispensabil pentru a asigura de o maniera satisfăcătoare funcționarea serviciilor necesare. În acest scop, ei se străduiesc să aplice, în termenele cele mai scurte, ultimele perfecționări ale tehnicii.

196.2. În timpul utilizării benzilor de frecvență pentru radiocomunicații, membrii țin seama de faptul că frecvențele și orbita sateliților geostaționari sunt resurse naturale limitate, care trebuie să fie utilizate într-un mod rațional, eficient și economic, conform dispozițiilor Regulamentului radiocomunicațiilor, în scopul de a permite un acces echitabil la această orbită și la aceste frecvențe diferitelor țări sau grupuri de țări, potrivit cerințelor speciale ale țărilor în curs de dezvoltare și ale situației geografice a unor țări.

ARTICOLUL 45 Perturbații prejudiciabile

197.1. Toate stațiile, oricare ar fi scopul lor, trebuie să fie instalate și exploatate astfel încât să nu producă perturbații prejudiciabile comunicațiilor sau serviciilor radioelectrice ale altor membri, ale exploatărilor recunoscute și ale altor exploatări corespunzător autorizate să asigure un serviciu de radiocomunicații și care funcționează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului radiocomunicațiilor.

198.2. Fiecare membru se angajează să ceară exploatărilor recunoscute de el și altor exploatări, corespunzător autorizate în acest scop, respectarea prescripțiilor de la nr. 197 de mai sus.

199.3. În plus, membrii recunosc necesitatea de a lua măsurile posibile să împiedice ca funcționarea aparatelor și instalațiilor electrice de toate felurile să nu cauzeze perturbații prejudiciabile comunicațiilor sau serviciilor radioelectrice vizate la nr. 197 de mai sus.

ARTICOLUL 46 Apeluri și mesaje de primejdie

200. Stațiile de radiocomunicații sunt obligate să accepte cu prioritate absolută apelurile și mesajele de primejdie, oricare ar fi proveniența lor, să răspundă la aceste mesaje și să le dea imediat urmarea pe care ele o reclamă.

ARTICOLUL 47 Semnale de primejdie, de urgență, de securitate sau
de identificare greșită sau înșelătoare

201. Membrii se angajează să ia măsurile utile pentru a reprima transmiterea sau punerea în circulație de semnale de primejdie, de urgență, de securitate sau de identificare greșită sau înșelătoare și să colaboreze în vederea localizării și identificării stațiilor sub jurisdicția lor care emit asemenea semnale.

ARTICOLUL 48 Instalațiile serviciilor de apărare națională

202.1. Membrii își păstrează întreaga lor libertate în ceea ce privește instalațiile radioelectrice militare.

203.2. Totuși, aceste instalații trebuie, pe cât posibil, să respecte dispozițiile regulamentare referitoare la ajutorul ce se acordă în caz de pericol și la măsurile de luat pentru a împiedica perturbațiile prejudiciabile, precum și prescripțiile regulamentelor administrative privind tipurile de emisie și frecvențele de folosit după felul serviciului pe care ele îl asigură.

204.3. În plus, când aceste instalații participă la serviciile de corespondență publică sau la alte servicii determinate de către regulamentele administrative, ele trebuie să se conformeze, în general, prescripțiilor regulamentare aplicabile acestor servicii.

CAPITOLUL VIII Relații cu Organizația Națiunilor Unite, alte organizații
internaționale și cu statele care nu sunt membre

ARTICOLUL 49 Relațiile cu Organizația Națiunilor Unite

205. Relațiile dintre Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor sunt definite în acordul încheiat între aceste două organizații

ARTICOLUL 50 Relații cu alte organizații internaționale

206. În scopul de a ajuta la realizarea unei coordonări internaționale complete în domeniul telecomunicațiilor uniunea colaborează cu organizațiile internaționale care au interese și activități conexe.

ARTICOLUL 51 Relații cu statele care nu sunt membre

207. Toți membrii își rezervă, pentru ei înșiși și pentru exploatările recunoscute, dreptul de a fixa condițiile în care ei admit telecomunicațiile schimbate cu un stat care nu este membru al uniunii. Dacă o telecomunicație originară dintr-un asemenea stat este acceptată de către un membru, ea trebuie să fie transmisă și, atât timp cât ia căile de telecomunicații ale unui membru, îi sunt aplicate dispozițiile obligatorii ale prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative, precum și taxele normale.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

ARTICOLUL 52 Ratificarea, acceptarea sau aprobarea Referințe în jurisprudență (1)

208.1. Prezenta Constituție și convenția sunt ratificate, acceptate sau aprobate simultan de oricare membru semnatar, conform regulilor sale constituționale, sub forma unui instrument unic. Acest instrument este depus, în cel mai scurt timp posibil, la secretarul general. Secretarul general informează membrii despre depunerea fiecărui instrument.

209.2.(1) În timpul unei perioade de 2 ani, socotită de la data intrării în vigoare a prezentei Constituții și a convenției, oricare membru semnatar se bucură de drepturile conferite membrilor uniunii, prin nr. 25 și 28 ale prezentei Constituții, chiar dacă el n-a depus instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aprobare conform nr. 208 de mai sus.

210.(2) La expirarea unei perioade de 2 ani socotite de la data intrării în vigoare a prezentei Constituții și a convenției, un membru semnatar care n-a depus instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aprobare, conform nr. 208 de mai sus, nu mai are calitatea de a vota la nici o conferință a uniunii, la nici o sesiune a Consiliului, la nici o reuniune a sectoarelor uniunii, la nici o consultare prin corespondență, efectuată în conformitate cu dispozițiile prezentei Constituții și ale convenției, și aceasta atât timp cât acest instrument nu a fost depus. Drepturile acestui membru, altele decât dreptul de vot, nu sunt afectate. Referințe în jurisprudență (1)

211.3. După intrarea în vigoare a prezentei Constituții și a convenției conform art. 58 al prezentei Constituții, un instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare are efect la data depunerii lui la secretarul general.

ARTICOLUL 53 Aderarea

212.1. Un membru care nu a semnat prezenta Constituție și convenția, sub rezerva dispozițiilor art. 2 al prezentei Constituții, oricare alt stat menționat în acest articol poate adera în orice moment la prezenta Constituție și la convenție. Această aderare se efectuează simultan, sub forma unui instrument unic ce acoperă, totodată, Constituția și convenția.

213.2. Instrumentul de aderare este depus la secretarul general, care notifică membrilor depunerea fiecărui instrument de aderare, de îndată ce l-a primit, și transmite fiecăruia dintre ei o copie autentificată a acestuia.

214.3. După intrarea în vigoare a prezentei Constituții și a convenției conform art. 58 al prezentei constituții, un instrument de aderare capătă efect la data depunerii la secretarul general, doar dacă instrumentul respectiv nu prevede altfel.

ARTICOLUL 54 Regulamentele administrative

215.1. Regulamentele administrative, așa cum sunt specificate în art. 4 al prezentei Constituții, sunt instrumente internaționale care obligă și trebuie să fie conforme cu dispozițiile prezentei Constituții și ale convenției.

216.2. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea prezentei Constituții și a convenției sau aderarea la aceste instrumente, în conformitate cu art. 52 și 53 ale prezentei Constituții, implică, de asemenea, un consimțământ în a fi legat de regulamentele administrative adoptate de către conferințele mondiale competente înaintea datei semnării prezentei Constituții și a convenției. Acest consimțământ este înțeles ținând seama de orice rezervă făcută în momentul semnării regulamentelor respective sau de orice revizuire a acestora din urmă și în măsura în care ea este menținută în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

217.3. Revizuirile regulamentelor administrative, parțiale sau totale, adoptate după data sus-menționată, se aplică provizoriu, în ceea ce privește toți membrii care au semnat aceste revizuiri, în măsura autorizată de dreptul lor național. Această aplicare provizorie capătă efect la data sau datele care sunt menționate, ținând seama de eventualele rezerve care au fost făcute în timpul semnării acestor revizuiri.

218.4. Această aplicare provizorie continuă:

219.a) până când membrul notifică secretarului general consimțământul său de a fi legat de o asemenea revizuire și indică, dacă este necesar, în ce măsură își menține orice rezervă făcută cu privire la această revizuire la semnarea acesteia; sau

220.b) timp de 60 de zile după primirea de către secretarul general a notificării membrului ce-l informează că el nu consimte să fie legat de o asemenea revizuire.

221.5. Dacă secretarul general nu a primit, în virtutea nr. 219 sau 220 de mai sus, nici o notificare a unui membru care a semnat o asemenea revizuire, după expirarea unui interval de timp de 36 de luni socotite de la data sau datele care sunt indicate pentru începerea aplicării provizorii, acest membru este considerat că a consimțit să fie legat de revizuire, ținând seama de orice rezervă pe care el ar fi putut să o facă în legătură cu această revizuire, la semnarea acesteia.

222.6. Oricare membru al uniunii care nu a semnat o asemenea revizuire a regulamentelor administrative, parțială sau totală, adoptată după data stipulată la nr. 216 de mai sus, se angajează să notifice prompt secretarului general consimțământul său ca fiind legat de această revizuire. Dacă nici o notificare nu a fost primită de secretarul general provenind de la acest membru înaintea expirării termenului stipulat la nr. 221 de mai sus, acest membru este considerat că a consimțit să fie legat de o asemenea revizuire.

223.7. Secretarul general informează prompt membrii despre orice notificare primită în virtutea prezentului articol.

ARTICOLUL 55 Dispoziții pentru amendarea prezentei Constituții

224.1. Oricare membru al uniunii poate propune orice amendament la prezenta Constituție. O asemenea propunere trebuie, pentru a putea să fie transmisă tuturor membrilor uniunii și să fie examinată de către ei în timp util, să parvină secretarului general cel mai târziu 8 luni înaintea datei fixate pentru începerea Conferinței plenipotențiarilor. Secretarul general transmite cât de rapid posibil și cel mai târziu cu 6 luni înaintea acestei date această propunere tuturor membrilor uniunii.

225.2. Orice propunere de modificare a unui amendament propus în conformitate cu nr. 224 de mai sus poate să fie prezentată, totuși, în orice moment de un membru al uniunii sau de delegația sa la Conferința plenipotențiarilor.

226.3. Cvorumul cerut la orice ședință plenară a Conferinței plenipotențiarilor pentru examinarea oricărei propuneri de amendare a prezentei Constituții sau a oricărei modificări a unei asemenea propuneri este constituit din mai mult de jumătate din delegațiile acreditate la Conferința plenipotențiarilor.

227.4. Pentru a fi adoptată, orice propunere de modificare a unui amendament propus, precum și propunerea de amendament, în totalitatea ei modificată sau nu, trebuie să fie aprobată la o ședință plenară de cel puțin două treimi din delegațiile acreditate la Conferința plenipotențiarilor și având drept de vot.

228.5. Dispozițiile generale privind conferințele și regulamentul intern al conferințelor și al altor reuniuni ce figurează în convenție se aplică, dacă paragrafele precedente ale prezentului articol, care prevalează, nu dispun altfel.

229.6. Toate amendamentele la prezenta Constituție adoptate de o conferință a plenipotențiarilor intră în vigoare la o dată fixată de conferință, în totalitatea lor și sub forma unui instrument de amendare unic, între membrii care vor fi depus, înaintea acestei date, instrumentul lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta Constituție și la instrumentul de amendare. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea numai la o parte a acestui instrument de amendare este exclusă.

230.7. Secretarul general comunică tuturor membrilor depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

231.8. După intrarea în vigoare a oricărui instrument de amendare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea conform art. 52 și 53 ale prezentei Constituții se aplică Constituției amendate.

232.9. După intrarea în vigoare a unui asemenea instrument de amendare, secretarul general îl înregistrează la Secretariatul Organizației Națiunilor Unite, conform dispozițiilor art. 102 al Cartei Națiunilor Unite. Dispozițiile nr. 241 al prezentei Constituții se aplică, de asemenea, oricărui instrument de amendare.

ARTICOLUL 56 Reglementarea diferendelor

233.1. Membrii își pot reglementa diferendele asupra problemelor referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentei Constituții, a convenției sau a regulamentelor administrative prin negociere, pe cale diplomatică sau urmând procedurile stabilite prin tratatele bilaterale sau multilaterale încheiate, între ei pentru reglementarea diferendelor internaționale sau prin orice altă metodă prin care ei ar putea să decidă de comun acord.

234.2. În cazul când nici unul dintre aceste mijloace de reglementare nu ar fi adoptat, oricare membru, parte a unui diferend, poate recurge la arbitraj, conform procedurii definite în convenție.

235.3. Protocolul facultativ privind regulamentul obligatoriu al diferendelor relative la prezenta Constituției la convenție și la regulamentele administrative se aplică între membrii care sunt părți la acest protocol.

ARTICOLUL 57 Denunțarea prezentei Constituții și a convenției

236.1. Oricare membru care a ratificat, a acceptat sau a aprobat prezenta Constituție și convenția sau a aderat la ele are dreptul să le denunțe. Într-un asemenea caz, prezenta Constituție și convenția sunt denunțate simultan sub forma unui instrument unic, printr-o notificare adresată secretarului general. Imediat după primirea acestei notificări, secretarul general informează despre aceasta pe ceilalți membri.

237.2. O asemenea denunțare are efect la expirarea unei perioade de un an începând cu data la care secretarul general a primit notificarea.

ARTICOLUL 58 Intrarea în vigoare și probleme conexe

238.1. Prezenta Constituție și convenția vor intra în vigoare la 1 iulie 1994 între membrii care vor avea depuse, înaintea acestei date, instrumentul lor de ratificare, de aprobare sau de aderare.

239.2. La data intrării în vigoare, specificată la nr. 238 de mai sus, prezenta Constituție și convenția vor abroga și vor înlocui, între părți, Convenția internațională a Telecomunicațiilor de la Nairobi (1982).

240.3. În conformitate cu dispozițiile art. 102 al Cartei Națiunilor Unite, secretarul general al uniunii va înregistra prezenta Constituție și convenția la Secretariatul Organizației Națiunilor Unite.

241.4. Originalul prezentei Constituții și al convenției, redactat în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză și rusă, va rămâne depus în arhivele uniunii. Secretarul general va trimite în limbile cerute, fiecăruia dintre membrii semnatari, o copie certificată pentru conformitate.

242.5. În caz de divergență între textele prezentei Constituții și ale convenției în diferitele limbi, prevalează textul în limba franceză.

În baza celor convenite, subsemnații plenipotențiari au semnat originalul Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și originalul Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

Făcute la Geneva la 22 decembrie 1992.

ANEXĂ

DEFINIREA
unor termeni folosiți în prezenta Constituție,
în convenție și în regulamentele administrative ale
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor

1001. La sfârșitul instrumentelor sus-menționate ale uniunii, termenii următori au sensul pe care îl dau definițiile următoare:

1002. Administrație - orice serviciu sau departament guvernamental, responsabil de măsurile ce trebuie luate pentru a executa obligațiile Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, ale Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și ale regulamentelor administrative.

1003. Perturbație prejudiciabilă - perturbație care compromite funcționarea unui serviciu de radionavigație sau a altor servicii de securitate sau care le degradează în mod serios, întrerupe în mod repetat sau împiedică funcționarea unui serviciu de radiocomunicații utilizat conform Regulamentului radiocomunicațiilor.

1004. Corespondență publică - orice telecomunicație pe care oficiile sau stațiile, prin faptul că sunt puse la dispoziția publicului, trebuie să o accepte în scopul transmiterii ei.

1005. Delegație - ansamblul delegațiilor și eventual al reprezentanților consilierilor, atașaților sau interpreților trimiși de același membru. Fiecare membru este liber să alcătuiască delegația sa după cum îi convine. În particular, poate să includă în ea, printre alții, în calitate de delegați, consilieri sau atașați, persoane aparținând oricărei entități sau organizații agreate conform dispozițiilor pertinente ale convenției.

1006. Delegat - persoană trimisă de guvernul unui membru al uniunii la o conferință a plenipotențiarilor sau persoana care reprezintă guvernul sau administrația unui membru al uniunii la o conferință sau la o reuniune a uniunii.

1007. Exploatare - oricare particular, societate, întreprindere sau orice instituție guvernamentală care exploatează o instalație de telecomunicație destinată să asigure un serviciu de telecomunicații sau susceptibilă să cauzeze perturbații prejudiciabile unui asemenea serviciu.

1008. Exploatare recunoscută - orice exploatare corespunzând definiției de mai sus, care exploatează un serviciu de corespondență publică sau de radiodifuziune și căreia obligațiile prevăzute la art. 6 al Constituției îi sunt impuse de către membrul pe teritoriul căruia este instalat sediul social al acestei exploatări sau de către membrul care a autorizat această exploatare să stabilească și să exploateze un serviciu de telecomunicații pe teritoriul său.

1009. Radiocomunicații - telecomunicații prin unde radioelectrice.

1010. Serviciu de radiodifuziune - serviciu de radiocomunicații ale cărei emisiuni sunt destinate să fie recepționate direct de către public, în general. Acest serviciu poate să cuprindă emisiuni sonore, emisiuni de televiziune sau alte genuri de emisiune.

1011. Serviciu internațional de telecomunicații - prestare de telecomunicații între oficii sau stații de telecomunicații de orice natură situate în țări diferite sau care aparțin unor țări diferite.

1012. Telecomunicații - orice transmisie, emisie sau recepție de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, optic sau prin alte sisteme electromagnetice.

1013. Telegramă - scriere destinată să fie transmisă prin telegrafie în vederea remiterii sale destinatarului. Acest termen cuprinde, de asemenea, radiotelegrama, dacă nu există o specificație contrară.

1014. Telecomunicații de stat - telecomunicații care emană de la:

- șeful de stat;

- șeful de guvern sau membrii unui guvern;

- comandantul șef al forțelor militare, terestre, navale sau aeriene;

- agenți diplomatici sau consulari;

- secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, șefii organelor principale ale Națiunilor Unite;

- Curtea Internațională de Justiție sau răspunsuri la telecomunicațiile de stat menționate mai sus.

1015. Telegrame particulare - alte telegrame decât telegramele de stat sau de serviciu.

1016. Telegrafie - forma de telecomunicație în care informațiile transmise sunt destinate să fie înregistrate la sosire sub forma unui document grafic*); aceste informații pot, în anumite cazuri, să fie prezentate sub o altă formă sau înregistrate pentru o folosire ulterioară.

1017. Telefonie - forma de telecomunicație destinată în mod esențial schimbului de informații sub formă de vorbire.

*) Un document grafic este un suport de informație pe care este înregistrat în mod permanent un text scris sau imprimat, o imagine fixă și care este susceptibil să fie clasat și consultat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...