Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 3/2015

Cadrul general tactic al investigației penale în cazul infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism, Editura Rosetti
de Doru Ioan Cristescu, Victor Cătălin Enescu

05 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

CAPITOLUL I Cadrul metodologic al investigării penale infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism

Secțiunea 1. Direcțiile investigative generale, valabile în instrumentarea oricărui caz concret de infracțiune contra securității naționale sau acte de terorism dedus investigației penale

Direcțiile investigative generale, valabile în instrumentarea oricărui caz concret de infracțiune contra securității naționale sau acte de terorism dedus investigației penale, sunt după cum urmează:

1) Cunoașterea cadrului normativ având ca obiect securitatea națională și a structurilor instituționale abilitate în acest domeniu (organele răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale) sub aspect organizatoric, al atribuțiilor ce le revin și, în special, a mijloacelor, metodelor și procedeelor folosite pentru prevenirea, combaterea și demascarea activităților ilicite.

Securitatea națională reprezintă starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român, ca stat suveran, militar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice stabilite prin Constituție1, și este expusă unor factori de risc2 și vulnerabilități3, care, atunci când se transformă din stări, situații, împrejurări virtuale și potențiale în realități concrete, urmare a intervenției acțiunii factorului uman, devin amenințări la adresa securității naționale4, respectiv infracțiuni a căror prevenire, descoperire și reprimare necesită investigația organelor abilitate.

2) Cunoașterea mijloacelor, metodelor și căilor, a modului de operare, utilizate și posibile, pentru săvârșirea infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism, în general, iar pe altă parte, activitatea ilicită derulată efectiv de infractor, în cauza concretă investigată, depistarea infractorilor, stabilirea formelor de vinovăție, a gradului de participare la comiterea infracțiunii, identificarea victimelor și constatarea consecințelor infracțiunii.

3) Folosirea unor modalități de acțiune investigativă concertate, realizate de unități interforțe investigative specializate, ceea ce presupune organizarea conlucrării organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale cu organele judiciare și a cooperării internaționale între organismele similare din alte state.

Complexul de activități care se derulează de organele răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale (culegerea de informații generale și cele destinate unui caz individual dedus instrumentării) ce anticipează activitatea probatorie derulată de organele judiciare, atunci când acestea sunt sesizate în legătură cu comiterea unei infracțiuni contra securității naționale sau acte de terorism, este caracterizat cel mai bine, în aprecierea noastră, prin termenul de "investigare", întrucât surprinde complet amplitudinea demersurilor întreprinse, iar pe de altă parte este tot mai des utilizat în doctrina și practica criminalistică și judiciară.

Particularităților manifestărilor de amenințare la adresa securității naționale, precum și a infracțiunilor comise în concret și mijloacelor și metodelor folosite de infractori, relevate prin modul de operare, le corespund modalități specifice de investigare, cu mijloacele, metodele și procedeele corespunzătoare, utilizate conform reglementărilor legale.

Un aspect important al acțiunii investigative concertate îl reprezintă exploatarea informațiilor culese, stocate și prelucrate de comunitatea organelor de informații în bazele lor de date și, mai ales, fluidizarea și orientarea fluxului datelor informative spre alimentarea activităților investigative derulate de organele judiciare în cazul infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism, într-o manieră constantă, destinată eficientizării demersului investigativ, în general, și în cauzele penale concrete5, în special.

4) Alegerea și utilizarea la momentul tactic oportun a mijloacelor, metodelor6 și a procedeelor informative - operative specifice organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale7 și instalarea de obiecte, întreținerea și ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse, supravegherea prin fotografiere, filmare sau prin alte mijloace tehnice ori constatări personale, efectuate sistematic în locuri publice sau efectuate în orice mod în locuri private; e) localizarea, urmărirea și obținerea de informații prin GPS sau prin alte mijloace tehnice de supraveghere; f) interceptarea trimiterilor poștale, ridicarea și procedee probatorii și metode speciale de cercetare prevăzute de codul de procedură penală8, adecvate și eficiente, pentru descoperirea, constatarea, administrarea probatoriului și dovedirea vinovăției, funcție de particularitățile cazului concret investigat.

În vederea descoperirii și cercetării manifestărilor ilicite, indiferent dacă acestea se obiectivează în materia amenințărilor la adresa securității naționale ori în materia infracțiunilor, în general, iar în materia infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism, în special, organele de ordine publică, organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, și organele judiciare utilizează mijloace, metode și procedee investigative9, care pot fi, după domeniul de aplicare:

a) de natură administrativă, de exemplu, polițienești, menționate în legile de organizare și funcționare, regulamentele și ordinele interioare ale organelor de siguranță publică (poliția, jandarmeria) ori specifice activității de realizare a securității naționale, ce sunt prevăzute de legile incidente organizării și funcționării organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, ambele categorii fiind puse în executare de agenții abilitați de respectivele acte normative, în modalitățile și conform regulilor stipulate în acestea b) de natură procesuală și procedural penală, ce sunt prevăzute de codul de procedură penală, sunt supuse normelor și regulilor prevăzute în acest cod, se aplică în cadrul procesului penal și se pun în executare, se efectuează de subiecții procesuali oficiali.

Cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor interne sau externe ce pot aduce atingere securității naționale, este posibilă și necesar - obligatorie, prin desfășurarea unei activități proprii și specifice organelor abilitate ale statului de identificare dintre riscurile și vulnerabilitățile ce vizează securitatea internă și externă (posibilitate) a acelor vectori ce reprezintă amenințările efective contra securității naționale (realitate), denumită generic activitate de culegere de informații, care, în esența sa, este o activitate investigativă specifică pentru domeniul pe care îl deservește, în care se îmbină metodele publice (deschise) și secrete, asociate principiului conspirativității, ce o caracterizează.

Culegerea de informații pentru realizarea securității naționale, ca și componentă a modalităților metodice și sistematice de cercetare, de cunoaștere și de transformare a realității obiective, ca orice activitate investigativă, devine posibilă prin utilizarea unui instrumentar de cercetare și studierea minuțioasă, efectuată sistematic, prin mijloace10, metode11 și procedee12 puse la îndemână de legislația incidentă, particularizate ca fiind:

a) informative (deoarece au rolul de a informa, care servește de informație)

b) operative (întrucât sunt caracterizate prin lucrări rapide, expeditive, active; au efecte rapide, eficace, eficiente)

c) specifice (prin domeniul în care se obiectivează),

d) secrete (se desfășoară ocult, întreaga activitate de informații pentru realizarea securității naționale are caracter secret de stat)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...