Guvernul României

Regulamentul privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții din 21.11.1997

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 1997 până la 26 februarie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 102/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții constituie o componentă a sistemului calității în acest domeniu, prin care se demonstrează că produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu documentele de referință, și care permite aprecierea aptitudinii la utilizare și garantează, cu o probabilitate acceptabilă, că prin folosirea acestor produse se pot realiza cerințele prescrise pentru construcțiile respective.

Art. 2. -

Certificarea de conformitate a calității constituie o condiție obligatorie pentru furnizarea și utilizarea produselor pentru construcții, destinate următoarelor categorii de construcții sau lucrări:

- construcțiile din categoria de importanță excepțională sau deosebită, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;

- lucrări publice finanțate din bugetul de stat sau din bugetele administrațiilor locale și din credite garantate de stat;

- lucrări la care utilizarea acestor produse condiționează realizarea cerințelor esențiale, indiferent de categoria de importanță a acestora, de proveniența fondurilor de investiții aferente sau de natura proprietății asupra construcțiilor respective.

În cazurile prevăzute la alin. 1 se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calității acestora.

Art. 3. -

Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, principalele elemente de conținut, metodologice și de organizare, ale acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții.

Art. 4. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agenților economici care fabrică sau furnizează produse pentru construcții, materiale și elemente de construcții, instalații și echipamente, provenite din producția internă sau din import, precum și investitorilor, proiectanților, executanților, proprietarilor și utilizatorilor construcțiilor la care se prevede folosirea produselor respective.

Prevederile prezentului regulament se referă la toate produsele identificate prin documente, atât la cele tradiționale, care fac obiectul unor standarde sau specificații tehnice, cât și la cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite la lucrările de construcții noi, precum și în timpul perioadei de exploatare a construcțiilor existente, care fac parte din categoriile menționate la art. 2, pentru lucrări de intervenție - reparații, consolidări, modernizări.

Art. 5. -

Termenii specifici utilizați în prezentul regulament sunt definiți în Glosarul de termeni privind sistemul calității în construcții.

CAPITOLUL II Elemente principale, de conținut, ale certificării de conformitate
a calității produselor folosite în construcții

Art. 6. -

Certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții se aplică prin două sisteme principale de certificare:

a) certificarea de conformitate a calității produselor de către un organism de certificare acreditat;

b) declarația de conformitate a calității produselor, dată de furnizor fie pe baza controlului/încercărilor efectuate de un organism de certificare sau de un laborator de încercări, acreditate, fie pe proprie răspundere.

Detalierea privind alegerea și aplicarea sistemelor, sub aspectul metodelor de control, la diferite categorii de produse sunt specificate în norme metodologice aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Aceste norme metodologice țin seama de prevederile prezentului regulament, de standardele SR EN 45011 și SREN 45014 și iau în considerare: Modificări (1)

- importanța rolului produselor în realizarea cerințelor esențiale, mai ales a celor care au legătură cu siguranța - rezistența și stabilitatea, siguranța la foc și în exploatare, sănătatea oamenilor și protecția mediului;

- natura produselor;

- incidența pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacității acestora de a îndeplini funcțiile pentru care sunt destinate;

- probabilitatea apariției defectelor la fabricarea produselor.

Art. 7. -

Certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții cuprinde următoarele elemente principale:

a) identificarea și analizarea produselor supuse certificării, sub aspectul definirii lor complete în ceea ce privește structura, compoziția, forma, alcătuirea și toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cât posibil, în termeni de performanță, în raport cu prevederile din documentele de referință - standarde, proiecte-tip, agremente tehnice sau specificații tehnice invocate de producător;

b) examinarea și evaluarea agentului economic producător sau furnizor, în ceea ce privește dotarea și experiența acestuia, ca premise pentru garantarea calității și a constanței caracteristicilor cerute pentru produsele livrate, precum și în ceea ce privește implementarea sistemului propriu de conducere și de asigurare a calității;

c) efectuarea activităților aferente metodelor de control al conformității din cadrul sistemului de certificare stabilit - inspecții, încercări, supraveghere;

d) confirmarea modului, a condițiilor și a domeniului de folosire, prevăzute în documentele de referință ale produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în construcții a acestor produse;

e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzătoare sistemului de certificare adoptat.

Art. 8. -

Sistemele de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, aplicate de organismele de certificare acreditate, pe baza prevederilor prezentului regulament, conferă producătorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marcă de conformitate.

Marca de conformitate, aplicată de producător sau de furnizor, atestă că produsele respective sunt conforme cu specificațiile tehnice din documentele de referință sau din alte documente aplicabile și că sunt apte pentru utilizare în construcții, prezentând caracteristici care fac ca lucrările la care sunt folosite să satisfacă cerințele prevăzute de lege.

Dreptul de utilizare a mărcii de conformitate se acordă numai de către un organism de certificare acreditat, în condițiile stabilite printr-un regulament de utilizare a mărcii de conformitate respective.

Art. 9. -

Pentru categoriile de produse care au o slabă incidență asupra realizării cerințelor esențiale în construcții și care sunt utilizate la construcții de importanță normală sau redusă, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, se vor adopta un sistem și metode mai simple de certificare, specificate în normele metodologice.

CAPITOLUL III Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a
calității produselor folosite în construcții

Art. 10. -

Acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții cuprinde, în totalitate sau în parte, în funcție de sistemul și metodele aplicabile produselor respective, următoarele activități:

a) activități pregătitoare privind solicitarea certificării și furnizarea tuturor documentelor, datelor și informațiilor necesare, referitoare la agenții economici producători și la produsele respective; stabilirea sistemului de certificare adecvat și a metodelor de control aferente, în funcție de natura și destinația produselor; stabilirea programului acțiunii de certificare și perfectare a contractelor aferente;

b) desfășurarea procesului de certificare, pe faze, conform sistemului de certificare adoptat; evaluarea produselor pe bază de încercări inițiale; auditul documentației prezentate de producător și auditul la fața locului, pentru controlul proceselor de fabricație; acordarea certificării; audituri de supraveghere.

Art. 11. -

Toate aceste acțiuni și activități se efectuează în conformitate cu prevederile normelor metodologice și pe bază de proceduri tehnice specifice ale organismului de certificare.

Art. 12. -

Rezultatele acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții se consemnează în documentele corespunzătoare sistemelor de certificare adoptate: certificate de conformitate sau declarații de conformitate.

Art. 13. -

Organismele de certificare, care efectuează certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții, trebuie să îndeplinească criteriile generale specificate în standardul SR EN 45011 și să fie acreditate în conformitate cu reglementările generale de acreditare a organismelor de certificare.

Art. 14. -

Organismele de certificare pot efectua, pe bază de contract, toate activitățile aferente certificării propriu-zise, precum și încercările, auditurile și inspecțiile necesare sau pot solicita efectuarea, prin subcontractare, a unora dintre aceste activități, în numele lor, de către alte organisme acreditate, în condițiile respectării prevederilor din SR EN 45011 și în conformitate cu prevederile normelor metodologice.

CAPITOLUL IV Obligații și răspunderi

Art. 15. -

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului are următoarele atribuții și obligații: Modificări (1)

a) elaborarea, aprobarea și publicarea normelor metodologice privind sistemele de certificare de conformitate a produselor pentru construcții, conform prevederilor de la art. 6 din prezentul regulament, precum și a unui ghid tehnic explicativ pentru uzul celor interesați - producători, furnizori, investitori, proiectanți, proprietari, utilizatori;

b) publicarea și actualizarea periodică a listelor organismelor de certificare a calității produselor folosite în construcții, acreditate, și a celor cărora li s-a retras acreditarea;

c) analizarea periodică, prin Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, a situației produselor care s-au utilizat pe baza declarației de conformitate, sub aspectul calității acestora. Modificări (1)

Art. 16. -

Furnizorii de produse folosite în construcții - materiale, elemente și echipamente de construcții și instalații - au următoarele obligații și răspunderi:

a) să solicite organismelor de certificare acreditate efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în construcții, fabricate sau livrate, care intră sub incidența prevederilor prezentului regulament, pe bază de contract;

b) să furnizeze organismelor de certificare acreditate toate datele și informațiile necesare privitoare la unitățile producătoare și la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate: date de identificare, descriere, caracteristici, domenii și condiții de utilizare, date privind controale și încercări efectuate;

c) să faciliteze și să asigure organismelor de certificare acreditate condițiile necesare pentru desfășurarea tuturor activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, și anume:

- examinarea și evaluarea unității producătoare, sub aspectul dotării, al experienței, al stăpânirii proceselor de fabricație, controalelor și încercărilor privind calitatea produselor, precum și al existenței sistemului propriu de conducere și de asigurare a calității;

- identificarea produselor supuse certificării de conformitate, sub aspectul caracteristicilor de performanță;

- efectuarea operațiunilor de control, verificare, încercare și supraveghere în timp, aferente proceselor de fabricație și calității produselor supuse certificării de conformitate;

d) să efectueze toate operațiunile de control și încercare a produselor supuse certificării de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate;

e) să emită declarația de conformitate pentru produsele livrate, corespunzătoare domeniului de utilizare și condițiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurând competența tehnică și probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operațiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declarației proprii;

f) să evalueze, periodic sau la solicitarea factorilor interesați, și să mențină modul de asigurare a calității produselor pentru care au dat declarație de conformitate;

g) să răspundă solidar cu executanții lucrărilor de construcții, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrări, cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor folosite în construcții, furnizate și puse în lucrare, cu respectarea indicațiilor și condițiilor speciale stabilite de fabricanți sau de furnizori.

Art. 17. -

Investitorii, proiectanții, executanții de lucrări de construcții, proprietarii sau utilizatorii, după caz, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să ceară și să utilizeze la proiectarea și executarea lucrărilor de construcții specificate la art. 2 din prezentul regulament numai produsele pentru care există certificare de conformitate potrivit prevederilor acestui regulament;

b) să prevadă, în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii de produse folosite în construcții sau cu alți agenți economici implicați, clauze referitoare la obligativitatea efectuării certificării de conformitate a calității produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament și cerințelor speciale impuse de reglementările aplicabile sau de specificațiile tehnice contractuale pentru construcțiile în cauză.

Art. 18. -

Organismele de certificare independente acreditate, implicate în acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să îndeplinească condițiile minimale specificate la art. 13 și 14 și să-și desfășoare activitatea conform prevederilor prezentului regulament și normelor metodologice aferente;

b) să păstreze confidențialitatea asupra tehnologiilor și secretelor de fabricație ale agenților economici supuși acțiunii de certificare;

c) să publice:

(i) lista producătorilor și furnizorilor și a produselor folosite în construcții, pentru care au eliberat sau cărora le-au suspendat sau anulat certificarea de conformitate, semestrial;

(ii) documentele de referință privind produsele, ale căror prevederi nu asigură satisfacerea cerințelor privind calitatea în construcții.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 19. -

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va asigura, prin Consiliul pentru calitate în construcții: Modificări (1)

- elaborarea de norme metodologice privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții, în acord cu evoluția pe plan european;

- rezolvarea unor litigii cu caracter tehnic sau de principiu, în ceea ce privește activitatea certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții;

- evaluarea periodică a acestei componente a sistemului calității în construcții;

- evaluarea anuală a unităților învestite pentru realizarea activităților de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, până la acreditarea acestora.

Art. 20. -

Controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către unitățile implicate se face de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului. Modificări (1)

Art. 21. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderi și sancțiuni contravenționale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.

Art. 22. -

Finanțarea activităților de certificare de conformitate a produselor folosite în construcții se face din fondurile de producție ale unităților producătoare și/sau furnizoare interesate.

Art. 23. -

Până la înființarea, organizarea și acreditarea de organisme independente pentru efectuarea activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, pe baza prevederilor prezentului regulament, se învestesc, tranzitoriu, cu atribuțiile aferente acestei activități, potrivit profilului, următoarele unități:

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București și filialele sale din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara;

- Laboratorul Central București - S.A.;

- Institutul de Cercetare, Proiectare Materiale de Construcții - PROCEMA - S.A.;

- Institutul Național pentru Ciment - CEPROCIM - S.A.;

- Institutul Național al Lemnului - I.N.L. - S.A.;

- Institutul de Proiectare pentru Automatizări - I.P.A. - S.A.;

- Institutul de Cercetare și Proiectare Electronică - I.C.P.E. - S.A.;

- Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.;

- Registrul Feroviar Român - REFER - R.A.

Pentru exercitarea atribuțiilor aferente certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții, unitățile menționate la alin. 1 sunt supuse anual unei acțiuni de evaluare pentru menținerea învestirii, sub aspectul capabilității tehnice și financiare, al competenței profesionale și al imparțialității de a efectua certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții. Evaluarea se face pe baza criteriilor specificate în standardul SR EN 45011 și în conformitate cu regulile de procedură prevăzute în normele metodologice menționate, de către un organism desemnat de Consiliul pentru calitate în construcții.

Art. 24. -

Încercările necesare în cadrul acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții pot fi efectuate, până la organizarea unei rețele de laboratoare acreditate, și de către laboratoare independente, autorizate conform Regulamentului pentru acreditarea și autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții, care au în profil încercări cerute pentru certificare și competența legală necesară.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...