Guvernul României

Ordonanța nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

Modificări (8), Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (4), Derogări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 1997 până la 21 iulie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 109/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe constituie cadrul general pentru organizarea și efectuarea în siguranță a transporturilor rutiere pe teritoriul României, pentru asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a transporturilor rutiere de persoane și mărfuri, cu respectarea principiilor liberei concurențe și a măsurilor de protecția mediului înconjurător, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, și pentru satisfacerea necesităților de apărare a țării. Modificări (1)

(2) Statul sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului rutier public, garantează libera inițiativă și autonomia operatorilor de transport și asigură condițiile unui mediu concurențial normal între modurile de transport și între diferitele categorii de operatori de transport rutier.

(3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier și în activitățile conexe acesteia, protecția vieții umane și a mediului este prioritară. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Prin transport rutier se înțelege orice operațiune de transport care se realizează cu vehiculele rutiere, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor și bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o anumită porțiune a drumului transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport; operațiunile și serviciile adiacente sau conexe transporturilor rutiere sunt considerate operațiuni de transport rutier. Modificări (2)

(2) Prin operator de transport rutier se înțelege orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, ce deține în proprietate sau are închiriate vehicule rutiere și care efectuează transporturi rutiere interne și/sau internaționale, direct sau prin intermediar, ori prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice. Modificări (1)

(3) Prin operator de transport român se înțelege orice operator, astfel cum a fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau reședința în România, iar cetățenii străini să aibă și drept de muncă în România. Modificări (1)

(4) Prin operator de transport rutier străin se înțelege orice operator de transport, astfel cum a fost definit la alin. (2), care are sediul sau domiciliul în străinătate și care este autorizat să efectueze transporturi rutiere internaționale.

Art. 3. -

(1) Termenii specifici utilizați în cuprinsul prezentei ordonanțe și în toate actele normative specifice transporturilor rutiere, elaborate potrivit prezentei ordonanțe, sunt definiți în anexa nr. 1. Modificări (1)

(2) Clasificarea categoriilor și tipurilor de transport rutier se prezintă în anexa nr. 2.

Art. 4. -

(1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere și reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe, autoritatea competentă care asigură realizarea, modernizarea, dezvoltarea și siguranța transporturilor rutiere. Modificări (1)

(2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are următoarele atribuții:

a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităților de transport rutier;

b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;

c) elaborează programe de dezvoltare și modernizare a sistemului național de transport rutier, de siguranță rutieră și de protecție a mediului;

d) asigură condițiile unui mediu concurențial normal în activitatea de transport rutier,în corelație cu celelalte moduri de transport;

e) stabilește norme obligatorii pentru operatorii de transport;

f) stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, precum și metodologia de omologare pentru circulație a autovehiculelor și remorcilor și cea de inspecție tehnică periodică a acestora; Modificări (2)

g) stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor pentru vehicule rutiere;

h) asigură controlul respectării reglementărilor specifice de către utilizatorii infrastructurilor și de către operatorii de transport rutier;

i) asigură dezvoltarea cercetării și elaborarea de studii în domeniul transporturilor rutiere.

(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuții:

a) exercită autoritatea de registru și inspecție în transporturile rutiere; Modificări (1)

b) organizează și ține evidența tuturor tipurilor de vehicule admise în circulație, cu excepția celor a căror evidență se ține, potrivit legii, de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și altele asemenea; Modificări (1)

c) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației; Modificări (2)

d) clasifică vehiculele rutiere de transport persoane pe categorii de confort;

e) omologhează pentru circulație vehiculele rutiere, controlează, la producător și vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor cu tipul omologat și dispune, în caz de neconcordanță, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;

f) certifică sau omologhează, potrivit reglementărilor în vigoare, echipamentele, piesele de schimb și materialele pentru vehicule rutiere fabricate în țară sau importate, și dispune, în caz de neconcordanță, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;

g) certifică încadrarea în normele de poluare și siguranță a circulației a vehiculelor rutiere destinate transportului internațional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale; Modificări (1)

h) certifică sistemele calității implementate de producătorii de vehicule rutiere, componente, echipamente și materiale aferente acestora și pe cele implementate de ofertanții de servicii în domeniul transporturilor rutiere; acreditează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;

i) autorizează agenții economici care prestează servicii de reparații sau desfășoară activitate de reconstruire a vehiculelor rutiere;

j) autorizează activitățile de transport rutier internațional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte; Modificări (3)

k) autorizează înființarea și funcționarea stațiilor de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora; Modificări (2)

l) asigură efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor rutiere în vederea reînmatriculării acestora, precum și inspecția tehnică periodică a acelora care efectuează transporturi de persoane și/sau de mărfuri în trafic internațional; Modificări (1)

m) stabilește norme obligatorii privind organizarea și desfășurarea transporturilor rutiere și controlează respectarea acestora;

n) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitățile specifice transporturilor rutiere;

o) acordă licență de transport operatorilor pentru efectuarea transporturilor rutiere publice;

p) acordă licență de execuție pe vehicul în funcție de categoriile și tipurile de transport rutier;

r) autorizează înființarea și funcționarea centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepția celor care aparțin Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații și altor instituții similare;

s) stabilește norme metodologice și organizează pregătirea, examinarea și atestarea profesională a instructorilor și profesorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; Jurisprudență

t) elaborează norme privind examinarea psihologică și medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum și pentru verificările periodice. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (2)

Ministerul Transporturilor poate desemna instituții publice subordonate și organisme tehnice specializate, care să elaboreze și să pună în aplicare normele tehnice și reglementările corespunzătoare și să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate ale transportului rutier.

Art. 6. - Modificări (2)

Instituțiile publice, organismele tehnice specializate și agenții economici prevăzuți la art. 5 se vor finanța din tarife și comisioane obținute din prestațiile specifice.

Art. 7. -

Ministerul Transporturilor este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor și convențiilor internaționale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere internaționale la care România este parte.

CAPITOLUL II Executarea transporturilor

Art. 8. -

Operatorii de transport rutier pot efectua transporturi rutiere publice și/sau în interes propriu în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 9. - Modificări (2)

Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra plată, de către un agent economic, titular al licenței obținute în condițiile prezentei ordonanțe, având ca obiect de activitate transportul rutier, care deține în proprietate sau cu chirie vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora.

Art. 10. -

Transportul rutier în interes propriu poate fi efectuat în folos propriu sau în interes personal.

Art. 11. -

Transportul rutier în folos propriu este efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia și se realizează, în principal, în următoarele condiții: Modificări (2)

a) folosește vehicule deținute în proprietate sau închiriate, care sunt conduse de către angajați sau de unii membri asociați ai operatorului de transport; Modificări (1)

b) este o activitate accesorie sau auxiliară a celorlalte activități ale operatorului de transport; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) mărfurile sau bunurile sunt proprietatea operatorului de transport sau au fost vândute, cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de către acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport, pentru satisfacerea necesităților proprii; Modificări (1)

d) persoanele transportate sunt angajații operatorului de transport sau membri de familie ai acestora, scopul transportului fiind pentru deplasare în interes familial, social sau de binefacere. Modificări (1)

Art. 12. -

Transportul rutier în interes personal se efectuează de persoane fizice, cu vehicul proprietate personală, cu respectarea prescripțiilor privind numărul de locuri și a masei maxime autorizate, pentru deplasarea membrilor familiei, precum și a bunurilor aflate în proprietatea lor.

Art. 13. -

Transportul rutier intern și/sau internațional se execută de către operatorii de transport rutier, români sau străini, care dețin și utilizează autovehicule înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetățenie română sau de către cetățeni străini cu drept de muncă în România.

Art. 14. - Modificări (1)

Transporturile rutiere internaționale directe sau în tranzit, sau transporturile în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României se pot executa de către operatorii de transport rutier străini, cu respectarea legislației române, a acordurilor și convențiilor internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte.

Art. 15. - Modificări (1)

Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, dacă acordurile și convențiile internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel.

CAPITOLUL III Regimul bunurilor de utilitate publică din domeniul
transporturilor rutiere și infrastructurii rutiere
Modificări (2)

Art. 16. -

Autogările, parcările și stațiile pentru urcarea și coborârea călătorilor sunt bunuri de utilitate publică și pot fi în proprietatea publică a statului, a unităților administrativ-teritoriale ori proprietate privată.

Art. 17. -

(1) Construirea unei autogări deschise traficului intern și/sau internațional se avizează de autoritatea competentă. Modificări (1)

(2) Exploatarea unei autogări deschise traficului rutier intern și/sau internațional este permisă numai în baza autorizației de funcționare, eliberată deținătorului autogării de către autoritatea competentă, cu valabilitate de minimum 5 ani. Modificări (2)

Art. 18. - Modificări (1)

În localitățile în care există autogări, plecările, sosirile, și, respectiv, opririle în tranzit stabilite se vor face în și din acestea.

Art. 19. - Modificări (1)

Schimbarea destinației autogărilor sau a spațiilor tehnologice specifice activității de transport rutier, care ar afecta serviciul public, fără acordul autorității competente, este interzisă.

Art. 20. - Modificări (1)

Operatorii de transport care efectuează transport rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogării, conform programului de transport, contra cost.

Art. 21. - Modificări (1)

Amenajarea parcărilor în zonele de protecție a drumurilor publice este permisă cu acordul administratorilor drumurilor.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Amenajarea stațiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor se face conform programelor de transport, la cererea operatorilor de transport. Modificări (1)

(2) Locurile afectate stațiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor se stabilesc de autoritățile administrației publice locale conform programului de transport de persoane prin curse regulate, cu avizul Ministerului de Interne; pentru amplasarea stațiilor pe drumurile publice naționale este necesar și acordul autorităților competente.

(3) Obligația amenajării și întreținerii stațiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor aparține solicitantului.

Art. 23. -

Pentru transportul rutier public de persoane în trafic internațional, efectuat prin curse regulate, toate capetele de linie și stațiile de oprire în tranzit sunt stabilite în autogări.

Art. 24. - Modificări (2)

În localitățile stațiuni turistice și balneo-climaterice în care nu se află autogări pot fi stabilite ca puncte de oprire, plecare și sosire, hoteluri sau alte locuri, în care sunt asigurate serviciile minime aferente activității dintr-o autogară, cu avizul autorității administrației publice locale respective.

CAPITOLUL IV Regimul vehiculelor rutiere

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Operatorii de transport rutier sunt obligați să utilizeze vehicule rutiere care se încadrează în normele legale de siguranță și securitate a transporturilor rutiere.

(2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere, vehiculele rutiere, fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează a fi înmatriculate în România, sunt supuse omologării pentru circulație pe drumurile publice și inspecțiilor tehnice periodice, iar cele aparținând operatorilor de transport rutier public sunt supuse obținerii licenței de execuție pe vehicul, pe categorii și tipuri de transport. Modificări (1)

(3) Transporturile rutiere sunt executate numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde normelor și standardelor naționale de siguranță rutieră și protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică și cu licență de execuție valabilă, iar certificarea tehnică corespunzătoare clasei și tipului de marfă și/sau persoane transportate;

Art. 26. -

(1) Certificarea și omologarea pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor noi sau reconstruite se acordă de către autoritatea competentă, care va elibera cartea de identitate a vehiculului rutier. Modificări (1)

(2) Condițiile de certificare și de omologare pentru circulația pe drumurile publice se stabilesc de autoritatea competentă.

(3) Certificarea și omologarea pentru circulația pe drumurile publice vor fi solicitate de către producătorii de vehicule rutiere sau de reprezentanții autorizați ai acestora, ori de persoanele fizice sau juridice care le importă, după caz. Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Agenții economici care prestează servicii de reparații și întreținere a vehiculelor rutiere pot desfășura aceste activități numai pe bază de autorizație de funcționare eliberată de autoritatea competentă.

(2) Normele metodologice și condițiile de desfășurare a activităților de reparații și întreținere a vehiculelor, precum și condițiile de acordare a autorizațiilor de funcționare a agenților economici care prestează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă.

Art. 28. - Modificări (1)

Echipamentele, piesele de schimb și materialele pentru autovehicule și remorci, fabricate în țară sau importate, trebuie să fie certificate sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de către autoritatea competentă.

Art. 29. -

Lista echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor pentru vehiculele rutiere, pentru care este necesară certificarea sau omologarea, se stabilește de autoritatea competentă.

Art. 30. - Modificări (1)

Autovehiculele utilizate în transporturile rutiere, cărora li se aplică prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), vor fi echipate cu aparate de control, omologate internațional, instalate și sigilate conform prescripțiilor tehnice specifice.

Art. 31. -

(1) Autocarele și autobuzele pentru transporturile publice de persoane în trafic național și internațional se clasifică pe stele și categorii, în funcție de caracteristicile tehnice, de siguranță și de confort. Modificări (1)

(2) Criteriile și condițiile de clasificare a autobuzelor și autocarelor, modelul și conținutul certificatului de clasificare, precum și perioada de valabilitate a acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea competentă, având ca bază sistemul de clasificare internațional.

(3) Clasificarea autocarelor și autobuzelor se solicită de operatorul de transport rutier care desfășoară activitate de transport de persoane.

(4) În cazul în care autocarele și autobuzele nu-și mențin caracteristicile tehnice și de exploatare, conform criteriilor de clasificare, acestora li se retrage certificatul de clasificare. Modificări (1)

CAPITOLUL V Exercitarea profesiei de operator de transport rutier public Modificări (1)

Art. 32. - Modificări (1)

Operatorii de transport rutier au acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport rutier public.

Art. 33. -

(1) Pot desfășura activități de transport rutier public operatorii de transport rutier înscriși în Registrul operatorilor de transport rutier, ținut de autoritatea competentă. Modificări (1)

(2) În Registrul operatorilor de transport rutier se înscriu operatorii de transport rutier autorizați și licențiați în condițiile prezentei ordonanțe. Modificări (2)

(3) Modul de întocmire, completare și gestionare, precum și condițiile pentru înscrierea în Registrul operatorilor de transport rutier se stabilesc de autoritatea competentă.

Art. 34. - Modificări (1)

Licența de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc condițiile de onorabilitate, dotare tehnică corespunzătoare, capacitate profesională și capacitate financiară, stabilite de autoritatea competentă. Modificări (1)

Art. 35. -

(1) Licența de transport se eliberează de autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani și se vizează anual.

(2) În cazul când operatorul de transport deține vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere, licența de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani. Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (2)

Licențele de transport pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier și protecția mediului, când una dintre condițiile impuse pentru obținerea licenței de transport nu mai este îndeplinită.

Art. 37. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Efectuarea unui transport rutier public de o anumită categorie și un anumit tip de transport este permisă pe baza licenței de execuție, emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul, pe număr de circulație. Modificări (2)

(2) Licența de execuție, împreună cu celelalte documente stabilite de autoritatea competentă, trebuie să se afle la bordul vehiculului rutier și vor fi prezentate organelor de inspecție și control abilitate. Modificări (1)

(3) Licența de execuție se acordă pe perioada solicitată de către operatorul de transport, dar nu mai mare de un an.

Art. 38. -

Licența de execuție poate fi suspendată sau anulată în cazul în care nu sunt respectate condițiile impuse la eliberare.

CAPITOLUL VI Tarife ce se aplică în domeniul transporturilor rutiere

Art. 39. -

Regimul tarifelor și al comisioanelor pentru eliberarea de licențe de transport și de licențe de execuție se stabilește de autoritatea competentă.

CAPITOLUL VII Răspunderi și sancțiuni

Art. 40. - Jurisprudență

Constituie contravenție, în măsura în care, potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni, și se sancționează ca atare următoarele fapte:

a) efectuarea de transporturi fără licențe, cu licențe suspendate sau anulate; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (6)

b) efectuarea de transporturi pentru terți, contra plată, de către operatorii de transport rutier în interes propriu; Modificări (1)

c) utilizarea de către operatorii de transport rutier a unor conducători auto străini, fără drept de muncă în România, pentru conducerea autovehiculelor în trafic național și/sau internațional; Modificări (2)

d) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern și internațional sau de transporturi publice de persoane, în trafic internațional, cu autocare neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat; Modificări (1)

e) acordarea licențelor de transport și a licențelor de execuție pentru operatorii de transport rutier public, cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe; Modificări (1)

f) transportul de mărfuri periculoase sau perisabile și de animale vii, fără îndeplinirea tuturor condițiilor referitoare la conducătorul auto, marfă și vehicul, impuse acestor transporturi;

g) comercializarea de vehicule ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor menționate în cartea de identitate a vehiculului; Modificări (1)

h) comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulație sau de echipamente, piese de schimb și materiale care nu au fost certificate în conformitate cu prevederile legale; Modificări (1)

i) funcționarea unităților de reparații și întreținere și a stațiilor de inspecție tehnică fără autorizație sau cu termenul de valabilitate expirat; Modificări (1)

j) atestarea ca bun pentru circulația pe drumurile publice a unui vehicul care nu îndeplinește condițiile tehnice;

k) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecției tehnice, de completare și de eliberare a documentelor;

l) înscrierea unor informații false privind numărul de stele sau categoria de clasificare a autobuzelor sau a autocarelor;

m) nerespectarea de către conducătorii auto a timpilor de conducere și de repaus, stabiliți conform prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR); Modificări (1)

n) modificarea datelor din diagramele aparatelor de control prevăzute la art. 30;

o) efectuarea de către conducătorul auto a transporturilor publice de persoane, prin curse regulate, în trafic preurban, județean, interjudețean și internațional, fără legitimații de călătorie sau cu legitimații nevalabile; Modificări (2)

p) călătoria fără legitimații de călătorie în transportul public de persoane prin curse regulate în traficul preurban, județean, interjudețean și internațional; Modificări (1)

q) neluarea avizului autorității publice locale pentru operațiunile care se efectuează cu respectivul aviz. Modificări (1)

Art. 41. - Modificări (1)

Se sancționează cu amendă:

- de la 100.000 lei la 200.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. p);

- de la 400.000 lei la 600.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. f), m), n), o);

- de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. d), e), i), j), k), l), q);

- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g), h). Respingeri de neconstituționalitate (5)

Art. 42. -

În cazul în care faptele contravenționale prevăzute la art. 40 sunt săvârșite de către agenți economici sau alte persoane juridice, cuantumul amenzilor prevăzute la art. 41 se triplează.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 43. - Modificări (1)

Contravențiile prevăzute în prezenta lege se constată și se sancționează de către:

- personalul autorității competente, împuternicit în acest scop;

- ofițerii și subofițerii de poliție din cadrul serviciilor de circulație și poliție de frontieră, pentru activități specifice;

- personalul desemnat de către administrațiile publice locale și împuternicite în acest scop de autoritatea competentă;

- personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor, conform competențelor acordate;

- personalul cu atribuții de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii acestuia.

Art. 44. -

Dispozițiile referitoare la contravențiile din prezenta ordonanță se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 45. -

Împotriva măsurii de suspendare sau anulare a licenței de transport sau de execuție, operatorul de transport se poate adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 46. - Modificări (2)

Consiliile județene, orășenești și comunale au inițiativa și hotărăsc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepția celor date prin lege în competența altor autorități publice.

Art. 47. - Modificări (2)

Operatorii de transport rutier în interes propriu, care efectuează transporturi rutiere internaționale de mărfuri și persoane, transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau agabaritice sunt obligați să respecte reglementările în domeniu stabilite de autoritatea competentă pentru transportatorii rutieri în interes public.

Art. 48. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 49. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare și efectuare a transporturilor auto internaționale de persoane și mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudețean și județean și a transporturilor auto de mărfuri agabaritice și periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu excepția art. 2 alin. 4, art. 3 și art. 4, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
și a Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș

București, 28 august 1997.

Nr. 44.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2), Jurisprudență

DEFINIȚII

Pentru aplicarea prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

- automobil - autovehicul, având roțile dispuse în două sau mai multe planuri verticale, paralele cu axa sa longitudinală, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau bunuri sau tractarea de remorci; nu sunt considerate automobile tractoarele și mașinile autopropulsate pentru lucrări;

- autovehicul - vehicul, cu excepția celui care circulă pe șine, ce dispune de un sistem de propulsie propriu care-i permite să se deplaseze singur pe drumurile publice sau în combinație cu unul sau mai multe vehicule rutiere fără motor;

- autotractor - autovehicul rutier care nu dispune de caroserie proprie pentru transportul mărfurilor, ci doar de un sistem de cuplaj care permite ca o remorcă fără osia din față să fie astfel cuplată încât o parte substanțială a greutății și a încărcăturii sale să fie suportată de autotractor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

- activitate de colectare și expediere a mărfurilor - activitatea de preluare și expediere de mărfuri în partizi mici și mijlocii;

- activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfășoară în legătură cu și în timpul activității de transport rutier;

- autoremorcher - vehicul rutier destinat exclusiv tractării vehiculelor, prevăzut cu o platformă pentru lestare;

- autoturism - automobil special construit și amenajat pentru transportul persoanelor, bagajelor și/sau bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

- autobuz - vehicul rutier special amenajat pentru transportul de persoane, având cel puțin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

- autobuz urban - autobuz destinat transportului urban sau suburban de pasageri așezați pe scaune sau în picioare, care asigură la stații posibilitatea unui schimb rapid de pasageri;

- autobuz interurban - autobuz destinat transportului interurban de pasageri așezați pe scaune, cu posibilitatea transportului pe distanțe scurte al unui număr limitat de pasageri în picioare, pe culoar;

- autobuz articulat - autobuz constând din două sau mai multe tronsoane rigide, care se articulează între ele; compartimentele de pasageri situate pe fiecare dintre tronsoanele rigide comunică între ele în permanență, permițând libera circulație a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi detașate decât printr-o operație necesitând mijloace tehnice care în mod normal nu se găsesc decât într-un atelier;

- autocar - autobuz cu mai mult de 17 locuri pe scaune, special amenajat, care permite transportul de persoane pe distanțe lungi și în scopuri turistice, în condiții de siguranță și confort;

- automobil mixt - automobil destinat prin construcție transportului simultan de persoane și bunuri, în compartimente separate;

- autoutilitară specială - autovehicul utilitar destinat prin construcție și echipare efectuării de servicii și/sau lucrări, fiind dotat cu echipamente specifice;

- autoutilitară specializată - autovehicul utilitar destinat transportului de bunuri sau persoane (personalul la și de la locul de muncă), pentru care sunt prevăzute amenajări speciale;

- autobasculantă - vehicul rutier cu caroserie metalică, special amenajat pentru autodescărcarea mărfii în vrac prin partea din spate sau prin părțile laterale ale caroseriei;

- agenție de voiaj - spațiu special amenajat în care se desfășoară activități de eliberare a legitimațiilor de călătorie, informare și îndrumare a călătorilor;

- autorizație de transport internațional - documentul eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare dintr-o țară și care, pentru transporturile de mărfuri, dă dreptul operatorului de transport să efectueze un transport dus-întors în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul celeilalte țări, pe perioada sa de valabilitate; pentru transportul de persoane (cu excepția transporturilor pe linii regulate) se acordă dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe o perioadă determinată;

- autogară - spațiul special amenajat în care se desfășoară activități specifice serviciilor regulate de transport public de persoane;

- cap de linie - locul în care se asigură cazarea personalului de bord pe timpul nopții, parcarea și paza autobuzului (în perioada de staționare între sosirea din cursa de ducere și plecarea în cursa de înapoiere);

- cabotaj - operațiune de transport pe teritoriul unei țări, cu puncte de încărcare și de descărcare aflate pe acel teritoriu, realizată de un operator de transport cu sediul (domiciliul) pe teritoriul altei țări; cursele fără încărcătură ale unui vehicul pe teritoriul unei țări între două operațiuni de transport internațional nu sunt considerate a fi cabotaj; Respingeri de neconstituționalitate (1)

- categorie de vehicule - vehicule delimitate prin caracteristici tehnico-constructive specificate în reglementările în vigoare;

- certificare - activitate prin care un organism, terță parte, acreditat, eliberează un document scris (certificat) prin care se atestă că un produs, proces sau serviciu este conform cu condițiile tehnice specificate;

- certificat de agreere - document emis pe baza unor reglementări în vigoare și care atestă că un produs corespunzător identificat se încadrează în anumite condiții tehnice specifice unei categorii de vehicule;

- certificat de omologare - document emis pe baza unor reglementări în vigoare și care atestă că un produs corespunzător identificat este conform cu condițiile tehnice specificate;

- dimensiuni de gabarit - dimensiunile maxime ale vehiculelor rutiere admise pentru circulația pe drumurile publice, care se referă la înălțime, lățime și lungime și sunt proprii pentru fiecare tip de vehicule sau ansamblu de vehicule, incluzând și încărcătura;

- drum deschis circulației publice - drum proiectat și construit în mod special pentru circulația vehiculelor rutiere - național, județean, comunal, precum și stradal, deschis circulației publice fără nici o discriminare pentru utilizatori;

- drum închis circulației publice - drum special construit de proprietarul sau administratorul terenului, care nu este deschis circulației publice;

- inspecție tehnică periodică - verificare tehnică a vehiculelor rutiere aflate în exploatare, efectuată la termenele stabilite de normativ, prin care se atestă continuitatea conformității acestuia cu normativele tehnice specifice;

- licență de execuție - documentul prin care operatorul de transport rutier este autorizat să execute anumite tipuri de transporturi rutiere de mărfuri și persoane, în interes public sau în folos propriu, în trafic național și/sau internațional, în conformitate cu caracteristicile tehnice constructive ale autovehiculelor pe care le deține și pentru care s-a angajat să respecte prevederile legislației din domeniul transporturilor rutiere naționale și internaționale și cu caietele de sarcini ce le însoțesc;

- licență de execuție pentru operatori cu activități conexe transportului rutier - document prin care un agent economic este autorizat să execute activități auxiliare transportului rutier în folos public (deservire călători, colectare și expediere a mărfurilor, mesagerie, intermediere etc.) pentru care deține în proprietate sau are închiriate spații special amenajate și utilaje specifice și dispune de condiții de organizare și funcționare a acestor activități;

- licență de transport - document prin care se atestă capacitatea operatorului de transport rutier de a executa transporturi rutiere contra plată sau în folos propriu și de a îndeplini condițiile cerute de legislația internă și internațională în domeniu și pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului (caietelor) de sarcini anexă la licență;

- licență pentru traseu - document în baza căruia operatorul de transport rutier obține dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate, servicii navetă sau în folos propriu, în trafic național sau internațional, conform caietelor de sarcini;

- managementul calității - ansamblul activităților funcției generale de management care determină politica în domeniul calității, obiectivele și responsabilitățile și pe care le implementează în cadrul sistemului calității prin mijloace cum sunt planificarea, controlul, asigurarea și îmbunătățirea calității;

- mesagerie - activitate de transport bagaje, pachete și colete neînsoțite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin curse regulate;

- masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;

- minibuz (sau "microbuz") - automobil destinat, prin construcție, transportului a mai mult de 9 persoane (inclusiv conducătorul auto), dar nu mai mult de 22 de persoane, așezate pe scaune și în picioare;

- omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat sau în condiții stabilite a unui produs, proces sau serviciu;

- omologare pentru circulație - autorizare de admitere în circulația pe drumurile publice, în condiții reglementate, a vehiculelor rutiere;

- operator pentru activități conexe transportului rutier de mărfuri și/sau de persoane - agent economic care desfășoară activități conexe pentru transporturi rutiere (deservire călători, colectare și expediere a mărfurilor, mesagerie, intermediere etc.);

- program de transport - document care se întocmește de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin curse regulate, orele de plecare și sosire, orarul de circulație, punctele de plecare și sosire și cine sunt transportatorii rutieri;

- refabricare (reconstrucție) a vehiculelor - activitate de producție industrială pe un flux de fabricație, cu o tehnologie elaborată sau avizată de producătorul inițial al vehiculelor respective și cu un sistem de asigurare a calității certificat de organisme competente;

- remorcă - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie și care este destinat să fie tractat de autovehicul;

- semiremorcă - vehicul tractat, care în locul axei directoare este prevăzut cu un sistem de articulații cu pivot care se cuplează cu șaua autotractorului, astfel încât o parte semnificativă a greutății sale totale maxime autorizate este suportată de șaua autotractorului;

- serviciu regulat de transport persoane - serviciu în cursul căruia se transportă persoane pe o rută stabilită în conformitate cu un orar stabilit, pentru care sunt percepute tarife, iar călătorii sunt îmbarcați sau debarcați în puncte de oprire prestabilite; termenul de serviciu regulat de transport persoane mai include și serviciul regulat special, care îndeplinește cea mai mare parte a criteriilor de mai sus și care operează în același fel, dar în care se transportă persoane determinate (lucrători la domiciliu și locul de muncă, elevi și studenți la instituțiile de învățământ, militari etc.), excluzând alți călători;

- serviciu navetă - serviciul în cadrul căruia, prin repetate călătorii dus-întors, sunt transportate grupuri de persoane formate anterior, de la un singur punct de plecare la o singură destinație;

- stație de oprire pe traseu - punct de pe traseul unei curse de transport public de persoane, special amenajat și semnalizat, pentru urcarea și coborârea călătorilor, în afara autogărilor;

- serviciu navetă cu cazare - serviciu care asigură cazarea la destinație pentru cel puțin 80% din călători și, dacă este cazul, masa pe parcursul călătoriei;

- serviciu ocazional de transport intern de persoane - serviciu care nu poate fi inclus nici în activitatea de serviciu regulat și nici în activitatea de serviciu navetă;

- serviciu ocazional de transport internațional de persoane - alt transport decât cel pe linii regulate, care poate fi efectuat de transportatorii uneia din țări numai pe baza unei autorizații acordate de autoritatea competentă a celeilalte țări;

- sistem al calității - structuri organizatorice, proceduri, procese și resurse, necesare pentru implementarea managementului calității;

- supraveghere - evaluare efectuată de un organism, terță parte, acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condițiile specificate;

- taxă de trecere - valoarea sumei ce trebuie plătită pentru utilizarea infrastructurii rutiere de către un vehicul care circulă pe distanța dintre două puncte situate pe această infrastructură; valoarea taxei depinde de distanța parcursă și de categoria vehiculului;

- taxa de utilizare - suma ce trebuie plătită pentru utilizarea infrastructurii rutiere o anumită perioadă;

- transport rutier - operațiune de transport care se realizează cu ajutorul vehiculelor rutiere, proiectate, construite și dotate corespunzător pentru transportul de mărfuri și/sau de persoane, contra plată (în interes public) sau în folos propriu (personal), cu sau fără încărcătură, pe drumurile deschise sau interzise accesului public, inclusiv activitate de încărcare-îmbarcare și de descărcare-debarcare, chiar dacă vehiculul, remorca sau semiremorca sunt transportate pe o porțiune a parcursului cu trenul, vaporul sau cu alt mijloc de transport;

- transport rutier de persoane - operațiune de transport de persoane efectuată cu un autovehicul rutier destinat transportului de persoane pe drumurile publice, inclusiv activitate de îmbarcare și debarcare;

- transport public de persoane - activitate de transport persoane, planificată - serviciu regulat de transport persoane, sau neplanificată - serviciu ocazional de transport persoane;

- transport turistic - serviciu ocazional de transport ce asigură deplasarea în scopuri turistice a unui grup de persoane;

- transport rutier național - operațiune de transport care se execută cu un vehicul rutier înmatriculat într-o țară, pe teritoriul acesteia;

- transport rutier internațional - operațiune de transport care implică deplasarea unui vehicul rutier pe teritoriul a cel puțin două state;

- transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - operațiune de transport care implică deplasarea unui vehicul rutier pe teritoriul celuilalt stat pe o distanță de cel mult 30 km distanță de frontieră, dacă prin prevederile acordurilor rutiere bilaterale nu se prevede altfel;

- transport rutier urban de persoane - operațiune de transport persoane care se execută cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localități;

- transport rutier suburban de persoane - operațiune de transport persoane care se execută cu un vehicul rutier între orașele și localitățile învecinate;

- transport rutier județean - operațiune de transport care se execută cu un vehicul rutier între două localități situate pe teritoriul aceluiași județ;

- transport rutier interjudețean - operațiune de transport care se execută cu un vehicul rutier între localități situate pe teritoriile a două sau mai multor județe;

- vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit și echipat încât respectă condițiile tehnice impuse prin Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), la care România este parte;

- vehicul pentru transportul mărfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate;

- vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale și păsări vii; autovehiculul poate fi construit pentru transportul uneia sau mai multor categorii de animale sau păsări;

- vehicul rutier - un sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace de propulsare și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau bunuri, pentru prestare de servicii sau lucrări.

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

CATEGORII ȘI TIPURI DE TRANSPORT

I. CATEGORIILE DE TRANSPORTURI RUTIERE

A. Clasificarea din punct de vedere al caracterului transportului

A.1. Transporturi naționale

A.2. Transporturi internaționale

B. Clasificarea din punct de vedere al caracterului activității

B.1. Transporturi în interes public

B.2. Transporturi în interes propriu

B.2.1. Transporturi în folos propriu

B.2.2. Transporturi în interes personal

B.3. Activități conexe

II. TIPURILE DE TRANSPORTURI RUTIERE

A. Transporturi de mărfuri și bunuri

1. -Transporturi de mărfuri și bunuri contra plată

1.1. -Transporturi de mărfuri generale

1.2. -Transporturi de mărfuri perisabile

1.3. -Transporturi de mărfuri periculoase

1.4. -Transporturi de deșeuri și gunoaie

1.5. -Transporturi de animale vii

1.6. -Transporturi de mărfuri cu mase și dimensiuni depășite

1.7. -Transporturi de produse agricole din câmp

1.8. -Transporturi de produse agroalimentare (neperisabile) la piețe

1.9. -Transporturi în regim de taxi

1.10. -Transporturi în regim de rent a car

1.11. -Alte categorii de transport

2. -Transporturi speciale de mărfuri

2.1. -Transporturi de produse petroliere

2.2. -Transporturi de recipienți și butelii, cu gaze lichefiate

2.3. -Transporturi de lichide alimentare

2.4. -Transporturi de făină în vrac

2.5. -Transporturi de ciment în vrac

2.6. -Alte categorii de transport

3. -Transporturi de mărfuri și bunuri cu autobasculante

3.1. -Transporturi de produse de carieră și balastieră

3.2. -Transporturi de cărbune

3.3. -Transporturi de produse de excavație din șantiere

3.4. -Alte categorii de transport

4. -Transporturi de mărfuri și bunuri cu autovehicule specializate

4.1. -Transporturi de pâine

4.2. -Transporturi de efecte poștale

4.3. -Transporturi de presă

4.4. -Transporturi de valori și bani

4.5. -Transporturi de intervenție

4.6. -Transporturi de prefabricate

4.7. -Transporturi de cadavre umane

4.8. -Transporturi de materiale radioactive

4.9. -Transporturi de materiale explozibile

4.10. -Transporturi de mobilă

4.11. -Transporturi de confecții pe umerașe

4.12. -Transporturi de materiale de construcție

4.13. -Alte categorii de transport

B. Transporturi de persoane

1. Transporturi rutiere de persoane

1.1. -Transporturi publice prin curse regulate

1.2. -Transporturi publice în regim de taxi

1.3. -Transporturi publice în regim de închiriere (în regim de rent a car)

1.4. -Transporturi prin curse regulate, în convenție

1.5. -Transporturi prin curse ocazionale

1.6. -Transporturi prin curse ocazionale turistice

1.7. -Alte categorii de transport

C. Transport mixt de mărfuri și persoane

III. ACTIVITĂȚI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER

1. -Autogară și activitățile desfășurate în cadrul ei

2. -Activitatea de agenție de voiaj

3. -Activitatea de intermediere a activităților de transport

4. -Activitatea de colectare și expediere a mărfurilor

5. -Activitatea de mesagerie

6. -Alte activități conexe

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...