Parlamentul României

Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. -

Lucrările prevăzute în prezenta lege pentru Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa sunt de interes național și constituie cauză de utilitate publică.

Art. 3. -

(1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice.

(2) În funcție de cerințele și posibilitățile de finanțare prin bugetul de stat anual, aceste lucrări se pot extinde și diversifica, la propunerile autorităților administrației publice județene, municipale, orășenești sau comunale.

(3) Delimitarea terenurilor necesare pentru lucrările privind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se stabilesc prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, studii de specialitate și studii de fezabilitate, întocmite potrivit legii.

(4) Ocuparea terenurilor necesare și scoaterea acestora din producția agricolă și silvică se fac potrivit legii.

Art. 4. -

Autoritățile administrației publice vor coopera în aplicarea prevederilor prezentei legi, luând măsuri pentru:

a) asigurarea protecției resurselor de apă împotriva epuizării, poluării și degradării lor, printr-o utilizare durabilă;

b) corelarea resurselor cu cerințele de apă pentru populație, industrie, irigații și alte folosințe, precum și integrarea acestor acțiuni în amenajarea teritoriului, pe termen scurt, mediu și lung.

Art. 5. -

(1) Lucrările din Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa se cuprind în listele de investiții, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentații tehnico-economice elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale, și se finanțează, în completare, în limita fondurilor aprobate, cu această destinație, prin legile bugetare anuale.

(2) Lucrările pot fi finanțate, total sau parțial, și de către alți investitori, în condițiile stabilite de lege.

Art. 6. -

Stabilirea priorităților privind apa se face de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în corelare cu programele de interes național.

Art. 7. -

Delimitarea zonelor cuprinse în anexele la prezenta lege, cu disfuncționalități mari în alimentarea cu apă potabilă și/sau canalizare a municipiilor și orașelor, a zonelor cu localități rurale cu resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de apă poluate de industrie, precum și a zonelor necesare pentru lucrări de irigații și/sau desecări, care necesită măsuri prioritare de reabilitare, se stabilește prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

Art. 8. -

Încălcarea de către persoane fizice sau juridice a măsurilor privind conservarea și protejarea apei atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, potrivit legii.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 4 noiembrie 1997.

Nr. 171.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL - SECȚIUNEA a II-a APA
Definirea principalilor termeni utilizați

În sensul prezentei legi, se înțelege prin:

1. resurse de apă dulce - resursele alcătuite din apele de suprafață: râuri, lacuri cu apă dulce sau Fluviul Dunărea, precum și apele subterane, exclusiv apele minerale geotermale și apa plată;

2. apa pentru populație - apa dulce necesară vieții și ambianței așezărilor umane, care susține funcțiuni și utilizări variate și multiple legate de nevoi gospodărești, creșterea animalelor, activități publice și industriale ale locuitorilor și altele;

3. apa potabilă - orice apă de suprafață sau subterană, care, natural sau după o tratare adecvată fizico-chimică sau/și microbiologică, poate fi băută fără pericol pentru sănătate;

4. apa uzată menajeră - apa uzată provenită din satisfacerea nevoilor de apă gospodărești ale centrelor populate, precum și a nevoilor de apă gospodărești, igienico-sanitare și social-administrative ale diferitelor feluri de unități industriale;

5. apa pentru industrie - apa dulce brută sau tratată, utilizată de agenții economici cu activitate industrială;

6. ape uzate industrial - ape uzate provenite din satisfacerea nevoilor de apă în procesele tehnologice ale unităților industriale și din alte activități asemănătoare (construcții, transporturi etc.);

7. apa pentru irigații - apa dulce necesară irigării culturilor agricole, asigurată în principal din sursele de apă de suprafață: râurile interioare și Fluviul Dunărea;

8. apă de desecare - drenaj - apa în exces din amenajările de desecare - drenaj, evacuată în rețeaua hidrografică;

9. bazin hidrografic - entitate naturală care înglobează rețeaua hidrografică până la cumpăna apelor;

10. poluarea apelor - orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, inclusiv depășirea nivelului natural de radioactivitate, produsă direct sau indirect de activități umane, care o fac improprie folosirii în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea;

11. vulnerabilitate - sensibilitatea unui sistem de ape subterane la impactul uman și/sau natural;

12. aducțiune - ansamblul construcțiilor și instalațiilor care servesc la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber, de la captare până la rețeaua de distribuție;

13. utilizator de apă - orice persoană fizică sau juridică, care, în activitățile sale, folosește apa, luciul de apă sau valorifică fructul acesteia;

14. prelevare de debite - captarea apei din surse subterane sau de suprafață, în vederea asigurării activităților social-economice;

15. rețea de distribuție - partea din lucrările sistemului de alimentare cu apă, alcătuită din conductele și lucrările accesorii care servesc pentru transportul apei de la construcțiile principale de înmagazinare sau de creare a presiunii de serviciu până la branșamentele consumatorilor;

16. stație de epurare - ansamblul construcțiilor și instalațiilor prin care se realizează reducerea gradului de impurificare a apelor uzate;

17. treaptă de epurare - unitate funcțională de epurare, independentă sau făcând parte dintr-un sistem de epurare în care se realizează un anumit grad de epurare;

18. epurare mecanică - separarea din apele uzate, pe cale mecanică, a materiilor plutitoare și decantabile;

19. epurare chimică - epurarea apelor uzate cu mijloace chimice;

20. epurare biologică - descompunerea și mineralizarea substanțelor organice din apele uzate prin activitatea microorganismelor;

21. stație de tratare a apei - ansamblul construcțiilor și instalațiilor necesare pentru îmbunătățirea calităților fizice, chimice sau bacteriologice ale apei brute pentru asigurarea unor folosințe;

22. compensare-înmagazinare - ansamblul construcțiilor și instalațiilor pentru asigurarea distribuției raționale a apei la orele de vârf, în caz de întreruperi la captare-tratare, precum și în caz de incendiu;

23. alimentare cu apă în sistem zonal - serviciu public zonal de alimentare cu apă, care satisface utilizatorii din mai multe localități amplasate la distanțe mari față de sursă;

24. modernizare sistem de alimentare cu apă - optimizarea exploatării construcțiilor și instalațiilor de producere a apei, prin adoptarea unei concepții noi și a unor obiective cu randament ridicat;

25. modernizare sistem de canalizare - optimizarea exploatării rețelelor de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate, prin adoptarea unei concepții noi și a unor obiective cu randament ridicat;

26. priză de apă - punctul de preluare a apei din sursa naturală, prin mijloace mecanice sau gravitațional;

27. reabilitare sisteme de irigații - aducerea la parametrii inițiali a captărilor, stațiilor de pompare, canalelor magistrale, canalelor secundare și a aripilor de udare;

28. reabilitare sisteme de desecare-drenaj - aducerea la parametrii inițiali a canalelor secundare și drenajelor, a canalelor principale de desecare și a stațiilor de pompare pentru desecare;

29. reabilitare zone cu resurse de apă poluată de industrie - refacerea calităților naturale ale solului, straturilor subterane, precum și a pânzelor de apă subterane, astfel ca să poată asigura dezvoltarea economico-socială a țării;

30. calitatea cursurilor de apă - totalitatea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață, reflectate prin indicatori organoleptici, fizici, chimici, microbiologici și prin radioactivitate, așa cum prevede STAS 4706-88.

În funcție de gradul de asigurare a acestor condiții, cursurile de apă, în situație naturală sau amenajată, se clasifică, din punct de vedere al domeniului de utilizare, în trei categorii de calitate I, II și III:

categoria I reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în toate sectoarele de activitate;
categoria a II-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în industrie, irigații și în scopuri urbanistice și de agrement;
categoria a III-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate la irigații, răcirea motoarelor, stații de spălare și în hidrocentrale.

În afara acestor categorii de calitate, există cursuri de apă degradate, care nu pot fi utilizate în nici un domeniu de activitate.

Anexele nr. 2 și 6 din prezenta lege cuprind, grafic, încadrarea în categoriile de calitate prevăzute în STAS4706-88 a principalelor râuri din România, considerată ca o situație existentă la nivelul anului 1993.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)


SECȚIUNEA a II-a APA

RESURSELE DE APĂ DULCE

RESURSE TOTALE UTILIZATE DE APĂ DULCE mil. m3/an

Nr. crt. Bazinul hidrografic Subterane De suprafață
I Tisa 50 250
II Someș 150 631
III Crisuri 350 395
IV Mureș 620 2.410
V Spațiul Banat 410 609
VI Jiu 430 2.950
VII Olt 400 2.410
VIII Vedea 150 40
IX Argeș 600 1.672
X Ialomița 400 608
XI Siret 772 2.570
XII Prut 40 726
XIII Dunărea 1.129 20.075
XIV Litoral 201 1.617
TOTAL: 5.702 36.963

ANEXA Nr. 3

LUCRĂRI
prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului
național - Secțiunea a II-a Apa
APA PENTRU POPULAȚIE

1.0. ADUCȚIUNI IMPORTANTE, CU DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ

1.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)

1. Denumirea aducțiunii

2. Denumirea prizei de apă

3. Lungimea aducțiunii - km

4. Debitul preconizat - mc/s

5. Localități importante alimentate cu apă

Județul Alba

Nr. poziție 1

1. Dezvoltarea alimentării cu apă a localităților aferente sistemului zonal sursa Râul Sebeș

2. Săsciori (Râul Sebeș)

3. 40,5 km

4. 1,0 mc/s

5. Sebeș, Galda, Alba Iulia

Nr. poziție 2

1. Câmpeni-Abrud

2. Acumularea Mihoiești (Râul Arieș)

3. 22,0 km

4. 0,2 mc/s

5. Câmpeni, Abrud

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 62,5 km

Debitul preconizat = 1,2 mc/s

Județul Bacău

Nr. poziție 3

1. Bâtca Doamnei-Bacău

2. Acumularea Bâtca Doamnei (Râul Bistrița)

3. 58,0 km

4. 1,0 mc/s

5. Buhuși, Bacău

Nr. poziție 4

1. Valea Uzului-Moinești

2. Acumularea Poiana Uzului (Râul Uz)

3. 18,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Moinești

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 76,0 km

Debitul preconizat = 1,3 mc/s

Județul Bihor

Nr. poziție 5

1. Crișu Negru-Salonta

2. Culișer (Râul Crișu Negru)

3. 21,0 km

4. 0,1 mc/s

5. Salonta

Județul Buzău

Nr. poziție 6

1. Simileasca-Buzău

2. Râul Buzău

3. 5,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Buzău

Județul Cluj

Nr. poziție 7

1. Someșu Cald-Gilău

2. Acumularea Someșu Cald

3. 4,5 km

4. 3,4 mc/s

5. Cluj-Napoca

Nr. poziție 8

1. Beclean-Dej

2. Râul Someșu Mare, amonte de Beclean

3. 28,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Beclean, Dej

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 32,5 km

Debitul preconizat = 3,9 mc/s

Județul Galați

Nr. poziție 9

1. Firul 3 Vadu Roșca-Liești-Galați-Brăila

2. Stratul freatic Vadu Roșca-Liești

3. 70,0 km

4. 0,9 mc/s

5. Galați, Brăila

Județul Hunedoara

Nr. poziție 10

1. Polatiștea-Petroșani

2. Râul Izvorul, Râul Polatiștea

3. 11,8 km

4. 0,3 mc/s

5. Aninoasa, Petroșani, Petrila

Nr. poziție 11

1. Valea de Pești

2. Râul Jiul de Vest, Valea de Pești

3. 22,3 km

4. 0,5 mc/s

5. Uricani, Lupeni, Vulcan

Nr. poziție 12

1. Lazărul

2. Pârâul Lazăr

3. 4,8 km

4. 0,3 mc/s

5. Uricani, Lupeni, Vulcan

Nr. poziție 13

1. Mihăileni-Brad

2. Acumularea Mihăileni (Râul Crișu Alb)

3. 13,0 km

4. 0,25 mc/s

5. Brad

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 51,9 km

Debitul preconizat = 1,35 mc/s

Județul Iași

Nr. poziție 14

1. Țuțora-Șorogari

2. Râul Prut

3. 23,0 km

4. 1,5 mc/s

5. Iași

Județul Mehedinți

Nr. poziție 15

1. Bârza, Topleț-Drobeta-Turnu Severin

2. Izvoarele Bârza, Topleț

3. 37,0 km

4. 0,6 mc/s

5. Drobeta-Turnu Severin

Județul Mureș

Nr. poziție 16

1. Reghin-Sânmărtinu de Câmpie

2. Uzina de apă Reghin

3. 30,0 km

4. 0,2 mc/s

5. Crăiești, Sânmărtinu de Câmpie

Nr. poziție 17

1. Sângeorgiu de Pădure-Bălăușeri

2. Acumularea Bezid

3. 5,0 km

4. 0,1 mc/s

5. Sângeorgiu de Pădure

Nr. poziție 18

1. Târgu Mureș-Band

2. Uzina de apă Târgu Mureș

3. 15,0 km

4. 0,15 mc/s

5. Grebeniș, Nazna, Band

Nr. poziție 19

1. Târgu Mureș-Sărmașu

2. Uzina de apă Târgu Mureș

3. 48,0 km

4. 0,25 mc/s

5. Sântana de Mureș, Voiniceni, Câmpenița, Lechincioara, Sânpetru de Câmpie, Sărmașu

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 98,0 km

Debitul preconizat = 0,70 mc/s

Județul Prahova

Nr. poziție 20

1. Azuga-Sinaia

2. Acumularea Azuga I (Râul Azuga)

3. 20,0 km

4. 1,0 mc/s

5. Azuga, Bușteni, Sinaia

Nr. poziție 21

1. Florești-Ploiești

2. Râul Prahova

3. 20,0 km

4. 0,4 mc/s

5. Ploiești

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 40,0 km

Debitul preconizat = 1,4 mc/s

Județul Satu Mare

Nr. poziție 22

1. Călinești-Satu Mare

2. Acumularea Călinești-Oaș (Râul Tur)

3. 31,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Satu Mare

Județul Sălaj

Nr. poziție 23

1. Ciucea-Zalău

2. Râul Crișu Repede

3. 45,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Zalău

Nr. poziție 24

1. Zalău-Jibou

2. Uzina Zalău

3. 20,0 km

4. 0,1 mc/s

5. Jibou

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 65,0 km

Debitul preconizat = 0,6 mc/s

Județul Sibiu

Nr. poziție 25

1. Zetea-Sighișoara-Mediaș-Copșa Mică

2. Acumularea Zetea (Râul Târnava Mare)

3. 128,0 km

4. 1,2 mc/s

5. Ordoheiu Secuiesc, Sighișoara, Mediaș, Dumbrăveni, Copșa Mică și localități riverane conductei de aducțiune

Județul Vaslui

Nr. poziție 26

1. Prut-Vaslui

2. Râul Prut

3. 35,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Huși, Vaslui

Nr. poziție 27

1. Solești-Vaslui

2. Acumularea Solești (Râul Vaslueț)

3. 25,0 km

4. 0,8 mc/s

5. Vaslui

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 60,0 km

Debitul preconizat = 1,1 mc/s

TOTAL GENERAL:

Lungimea aducțiunii = 800,9 km

Debitul preconizat = 16,65 mc/s

1.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)

Județul Alba

Nr. poziție 1

1. Dezvoltarea sistemului zonal al județului Alba

2. Uzina Alba Iulia

3. 41,0 km

4. 1,0 mc/s

5. Teiuș, Blaj, Aiud, Ocna Mureș

Județul Botoșani

Nr. poziție 2

1. Vârful Câmpului-Dorohoi

2. Acumularea Vârful Câmpului (Râul Siret)

3. 10,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Dorohoi

Județul Brăila

Nr. poziție 3

1. Firul 2, Aducțiunea Gropeni-Ianca

2. Fluviul Dunărea

3. 40,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Vodă

Nr. poziție 4

1. Bertești-Bărăganu-Ciocile

2. Fluviul Dunărea

3. 50,0 km

4. 0,2 mc/s

5. Berteștii de Jos, Victoria, Bărăganu, Roșiori, Ciocile

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 90,0 km

Debitul preconizat = 0,5 mc/s

Județul Caraș-Severin

Nr. poziție 5

1. Poiana Mărului-Oțelu Roșu

2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)

3. 16,0 km

4. 0,4 mc/s

5. Oțelu Roșu

Județul Cluj

Nr. poziție 6

1. Mihoiești-Turda-Câmpia Turzii

2. Acumularea Mihoiești (Râul Arieș)

3. 90,0 km

4. 0,8 mc/s

5. Turda, Câmpia Turzii

Județul Dolj

Nr. poziție 7

1. Firul 2 Izverna-Craiova

2. Izvoarele Izverna

3. 120,0 km

4. 1,0 mc/s

5. Filiași, Craiova

Județul Dâmbovița

Nr. poziție 8

1. Brătei-Târgoviște

2. Acumularea Brătei (Râul Brătei)

3. 50,0 km

4. 0,6 mc/s

5. Fieni, Pucioasa, Târgoviște

Județul Gorj

Nr. poziție 9

1. Orlea-Ciuperceni-Mătăsari-Fărcășești

2. Râul Orlea

3. 40,0 km

4. 0,4 mc/s

5. Orlea, Ciuperceni, Brădățel, Mătăsari, Drăgotești, Bohorel, Fărcășești

Județul Harghita

Nr. poziție 10

1. Sândominic-Mădăraș-Miercurea-Ciuc

2. Acumulare Mădăraș (Râul Olt)

3. 30,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Miercurea-Ciuc

Județul Mehedinți

Nr. poziție 11

1. Strehaia

2. Puțuri de adâncime

3. 10,0 km

4. 0,25 mc/s

5. Strehaia

Nr. poziție 12

1. Orevița-Vânju Mare

2. Puțuri Orevița

3. 15,0 km

4. 0,20 mc/s

5. Vânju Mare

Nr. poziție 13

1. Dârvari, Gemeni-Obârșia de Câmp

2. Puțuri de adâncime

3. 20,0 km

4. 0,10 mc/s

5. Obârșia de Câmp, Izimșa

Nr. poziție 14

1. Topleț-Orșova

2. Izvoare Topleț

3. 13,7 km

4. 0,22 mc/s

5. Orșova

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 58,7 km

Debitul preconizat = 0,77 mc/s

Județul Mureș

Nr. poziție 15

1. Luduș-Șăulia

2. Uzina de apă Luduș

3. 24,0 km

4. 0,1 mc/s

5. Tăureni, Valea Largă, Șăulia, Zau de Câmpie

Nr. poziție 16

1. Sângeorgiu de Pădure-Bălăușeri

2. Acumularea Bezid

3. 10,0 km

4. 0,1 mc/s

5. Fântânele, Bălăușeri

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 34,0 km

Debitul preconizat = 0,2 mc/s

Județul Neamț

Nr. poziție 17

1. Botești-Roman

2. Acumulare Botești (Râul Moldova)

3. 20,0 km

4. 1,0 mc/s

5. Roman

Județul Prahova

Nr. poziție 18

1. Trăisteni-Brebu-Provița-Talea

2. Acumularea Trăisteni (Râul Doftana)

3. 70,0 km

4. 0,4 mc/s

5. Brebu, Telega, Câmpina, Provița, Adunați, Talea

Nr. poziție 19

1. Homorâciu-Posești-Șoimari

2. Acumularea Homorâciu (Râul Teleajen)

3. 80,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Homorâciu, Posești, Ariceștii Zeletin, Șurani, Șoimari, Cărbunești

Nr. poziție 20

1. Coada Malului-Podenii Noi-Lapoș

2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)

3. 70,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Salcia, Lapoș, Călugăreni, Tătaru, Jugureni

Nr. poziție 21

1. Boldești-Mizil

2. Acumularea Boldești (Râul Teleajen)

3. 90,0 km

4. 0,6 mc/s

5. Mizil, Colceag, Baba Ana

Nr. poziție 22

1. Coada Malului-Vâlcănești-Bertea

2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)

3. 70,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Vâlcănești, Cosminele, Aluniș, Bertea, Vărbilău

Nr. poziție 23

1. Adâncata-Sălciile-Boldești-Grădiștea

2. Acumularea Adâncata (Râul Prahova)

3. 80,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Ciorani, Sălciile, Boldești-Grădiștea

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 460,0 km

Debitul preconizat = 2,6 mc/s

Județul Satu Mare

Nr. poziție 24

1. Țalna-Negrești-Oaș

2. Râul Țalna

3. 4,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Negrești-Oaș

Județul Teleorman

Nr. poziție 25

1. Guruieni-Alexandria

2. Pârâul Clănița

3. 16,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Alexandria

Județul Timiș

Nr. poziție 26

1. Poiana Mărului-Lugoj-Timișoara

2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)

3. 110,0 km

4. 2,15 mc/s

5. Lugoj, Timișoara și localități din apropierea aducțiunii

Județul Vaslui

Nr. poziție 27

1. Bădeana-Bârlad

2. Foraje Bădeana Tutova

3. 15,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Bârlad

Județul Vâlcea

Nr. poziție 28

1. Râmnicu Vâlcea-Drăgășani

2. Uzina Râmnicu Vâlcea

3. 55,0 km

4. 0,4 mc/s

5. Drăgășani și localitățile din apropierea aducțiunii

Municipiul București

Nr. poziție 29

1. Potlogi-București

2. Freatic zona Potlogi

3. 40,0 km

4. 2,0 mc/s

5. București

TOTAL GENERAL:

Lungimea aducțiunii = 1.059,7 km

Debitul preconizat = 10,07 mc/s

1.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)

Județul Buzău

Nr. poziție 1

1. Siriu-Berca

2. Acumularea Siriu (Râul Buzău)

3. 56,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Nehoiu, Cislău, Pătârlagele, Viperești, Măgura, Pârscov, Berca

Nr. poziție 2

1. Vernești-Râmnicu Sărat

2. Râul Buzău

3. 40,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Râmnicu Sărat

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 96,0 km

Debitul preconizat = 1,0 mc/s

Județul Caraș-Severin

Nr. poziție 3

1. Zervești-Oțelu Roșu

2. Acumularea Zervești (Râul Sebeș)

3. 23,0 km

4. 0,4 mc/s

5. Oțelu Roșu

Județul Dolj

Nr. poziție 4

1. Dunăre-Băilești-Segarcea

2. Fluviul Dunărea

3. 50,0 km

4. 0,3 mc/s

5. Băilești, Segarcea

Județul Ialomița

Nr. poziție 5

1. Firul 2 Borcea-Slobozia

2. Fluviul Dunărea (Brațul Borcea)

3. 45,0 km

4. 2,0 mc/s

5. Călărași, Slobozia

Județul Mureș

Nr. poziție 6

1. Iernut-Sânpaul

2. Uzina de apă Iernut (Cipău)

3. 30,0 km

4. 0,1 mc/s

5. Sânpaul, Ogra, Cuci

Nr. poziție 7

1. Iernut-Sânger

2. Uzina de apă Iernut (Cipău)

3. 27,0 km

4. 0,1 mc/s

5. Lechința, Iclănzel, Papiu Ilarian, Sânger

Nr. poziție 8

1. Reghin-Ernei

2. Uzina de apă Reghin

3. 28,0 km

4. 0,2 mc/s

5. Petelea, Periș, Gornești, Ernei

Nr. poziție 9

1. Vărgata-Gheorghe Doja

2. Acumularea Vărgata (Râul Niraj)

3. 40,0 km

4. 0,2 mc/s

5. Miercurea Nirajului, Gălești, Acățari, Crăciunești, Gheorghe Doja

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 125,0 km

Debitul preconizat = 0,6 mc/s

Județul Prahova

Nr. poziție 10

1. Sinaia-Breaza

2. Acumularea Azuga II (Pârâul Limbășel)

3. 25,0 km

4. 0,5 mc/s

5. Sinaia, Comarnic, Breaza

Județul Satu Mare

Nr. poziție 11

1. Remetea-Baia Mare-Satu Mare

2. Acumularea Remetea (Râul Lăpuș)

3. 90,0 km

4. 2,0 mc/s

5. Baia Mare, Seini, Satu Mare

Nr. poziție 12

1. Supuru de Jos-Tășnad

2. Râul Crasna

3. 18,0 km

4. 0,2 mc/s

5. Tășnad

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 108,0 km

Debitul preconizat = 2,2 mc/s

Județul Teleorman

Nr. poziție 13

1. Dunăre-Zimnicea-Alexandria-Roșiori de Vede

2. Fluviul Dunărea

3. 80,0 km

4. 3,0 mc/s

5. Zimnicea, Smârdioasa, Alexandria, Roșiori de Vede

Municipiul București

Nr. poziție 14

1. Călugăreni-București

2. Acvifer de adâncime zona Călugăreni

3. 25,0 km

4. 1,5 mc/s

5. București

TOTAL GENERAL:

Lungimea aducțiunii = 577,0 km

Debitul preconizat = 11,5 mc/s

2.0. LUCRĂRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ȘI DEZVOLTARE
ÎN MUNICIPII ȘI ORAȘE

2.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)

1. Județ, municipiu, oraș

2. Populația la 1.01.1996

Tipul de intervenție necesară:

3. Alimentări cu apă

4. Canalizări

Județul Arad

Nr. poziție 1

1. Municipiul Arad

2. 186.911

3. -modernizare sistem de alimentare cu apă

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare aducțiuni

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 2

1. Lipova

2. 11.747

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 3

1. Nădlac

2. 8.436

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Bacău

Nr. poziție 4

1. Municipiul Bacău

2. 209.339

3. -modernizare sistem de alimentare cu apă

- majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Brașov

Nr. poziție 5

1. Municipiul Brașov

2. 321.392

3. -majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 6

1. Predeal

2. 7.118

3. -reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Județul Brăila

Nr. poziție 7

1. Municipiul Brăila

2. 235.909

3. -modernizare sistem de alimentare cu apă

- majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea și colectoare de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 8

1. Însurăței

2. 7.456

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- reabilitare și extindere stație de epurare

Județul Buzău

Nr. poziție 9

1. Municipiul Buzău

2. 150.546

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

Județul Caraș-Severin

Nr. poziție 10

1. Anina

2. 11.062

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Călărași

Nr. poziție 11

1. Municipiul Călărași

2. 78.336

3. -modernizare sistem de alimentare cu apă

- majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Cluj

Nr. poziție 12

1. Municipiul Cluj-Napoca

2. 334.079

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Constanța

Nr. poziție 13

1. Municipiul Constanța

2. 348.136

3. -modernizarea sistemului de alimentare cu apă

- majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reamplasarea evacuării apelor uzate epurate, cu debușare în zona de larg

- reabilitare și extindere rețea de canalizare

- extindere și modernizare stație de epurare

Nr. poziție 14

1. Municipiul Mangalia

2. 43.832

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- modernizare și extindere stație de epurare

Nr. poziție 15

1. Hârșova

2. 11.032

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- modernizare sursă de apă subterană

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Covasna

Nr. poziție 16

1. Municipiul Sfântu Gheorghe

2. 67.565

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 17

1. Baraolt

2. 10.762

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 18

1. Covasna

2. 12.411

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 19

1. Întorsura Buzăului

2. 8.941

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 20

1. Târgu Secuiesc

2. 23.055

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Dâmbovița

Nr. poziție 21

1. Municipiul Târgoviște

2. 99.489

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Dolj

Nr. poziție 22

1. Municipiul Craiova

2. 306.338

3. -modernizare sistem de alimentare cu apă

- majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Galați

Nr. poziție 23

1. Municipiul Galați

2. 328.557

3. -modernizare sistem de alimentare cu apă

- majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Gorj

Nr. poziție 24

1. Municipiul Târgu Jiu

2. 98.679

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 25

1. Bumbești-Jiu

2. 11.498

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 26

1. Motru

2. 26.984

3. -majorare debite la captate-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare, inclusiv completarea stației de epurare cu treaptă avansată de epurare (chimică)

Nr. poziție 27

1. Novaci

2. 6.467

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare, inclusiv completarea stației de epurare cu trepte avansate de epurare (biologică și chimică)

Nr. poziție 28

1. Rovinari

2. 11.773

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 29

1. Târgu Cărbunești

2. 9.364

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 30

1. Țicleni

2. 5.269

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Harghita

Nr. poziție 31

1. Municipiul Miercurea-Ciuc

2. 47.452

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere și retehnologizare stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Hunedoara

Nr. poziție 32

1. Municipiul Brad

2. 18.702

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 33

1. Hațeg

2. 12.567

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- reabilitarea și completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 34

1. Simeria

2. 14.620

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Ialomița

Nr. poziție 35

1. Municipiul Slobozia

2. 57.193

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Iași

Nr. poziție 36

1. Municipiul Iași

2. 346.913

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 37

1. Municipiul Pașcani

2. 45.862

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare și extindere rețea de canalizare

- extindere și modernizare stație de epurare

Județul Mehedinți

Nr. poziție 38

1. Municipiul Drobeta-Turnu Severin

2. 118.807

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 39

1. Baia de Aramă

2. 5.849

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației deepurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 40

1. Orșova

2. 15.677

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Mureș

Nr. poziție 41

1. Municipiul Târgu Mureș

2. 166.593

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Prahova

Nr. poziție 42

1. Municipiul Ploiești

2. 254.707

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Satu Mare

Nr. poziție 43

1. Municipiul Satu Mare

2. 130.729

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 44

1. Negrești-Oaș

2. 16.539

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 45

1. Tășnad

2. 10.353

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Sălaj

Nr. poziție 46

1. Municipiul Zalău

2. 71.851

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 47

1. Cehu Silvaniei

2. 8.816

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 48

1. Șimleu Silvaniei

2. 17.167

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Sibiu

Nr. poziție 49

1. Municipiul Sibiu

2. 169.723

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 50

1. Agnita

2. 12.252

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 51

1. Tălmaciu

2. 9.257

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Județul Suceava

Nr. poziție 52

1. Municipiul Suceava

2. 117.924

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 53

1. Municipiul Câmpulung Moldovenesc

2. 22.267

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 54

1. Municipiul Fălticeni

2. 33.598

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 55

1. Municipiul Rădăuți

2. 31.996

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Timiș

Nr. poziție 56

1. Municipiul Timișoara

2. 333.000

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- modernizarea stației de epurare (inclusiv treaptă chimică)

Nr. poziție 57

1. Municipiul Lugoj

2. 49.840

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 58

1. Buziaș

2. 8.297

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 59

1. Deta

2. 7.222

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Județul Vaslui

Nr. poziție 60

1. Municipiul Bârlad

2. 79.082

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare și extindere rețea canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 61

1. Municipiul Huși

2. 33.414

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare și extindere rețea canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 62

1. Negrești

2. 10.168

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare și extindere rețea canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Vâlcea

Nr. poziție 63

1. Municipiul Râmnicu Vâlcea

2. 118.906

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Vrancea

Nr. poziție 64

1. Municipiul Focșani

2. 100.692

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 65

1. Adjud

2. 21.020

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 66

1. Mărășești

2. 12.988

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Municipiul București

Nr. poziție 67

1. Municipiul București

2. 2.042.562

3. -modernizarea sistemului de alimentare cu apă

- majorare debite la captare-tratare (finalizarea lucrării)

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -modernizarea sistemului de canalizare

- reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- finalizare stație de epurare

2.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)

Județul Alba

Nr. poziție 1

1. Municipiul Alba Iulia

2. 73.154

3. -majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 2

1. Municipiul Blaj

2. 22.339

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 3

1. Municipiul Aiud

2. 29.171

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 4

1. Abrud

2. 6.951

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 5

1. Chișineu-Criș

2. 8.842

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 6

1. Curtici

2. 9.834

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 7

1. Ineu

2. 10.424

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 8

1. Pâncota

2. 7.451

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 9

1. Sebiș

2. 6.873

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Argeș

Nr. poziție 10

1. Municipiul Pitești

2. 186.053

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 11

1. Municipiul Câmpulung Muscel

2. 44.428

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 12

1. Municipiul Curtea de Argeș

2. 35.412

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Bacău

Nr. poziție 13

1. Municipiul Onești

2. 60.652

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Bihor

Nr. poziție 14

1. Municipiul Oradea

2. 223.913

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 15

1. Aleșd

2. 10.963

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 16

1. Beiuș

2. 11.982

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 17

1. Marghita

2. 18.812

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 18

1. Nucet

2. 2.787

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 19

1. Salonta

2. 20.340

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 20

1. Ștei

2. 9.424

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 21

1. Valea lui Mihai

2. 10.767

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 22

1. Vașcău

2. 3.131

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Bistrița-Năsăud

Nr. poziție 23

1. Municipiul Bistrița

2. 88.118

3. -reabilitare și modernizare captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- modernizare și extindere stație de epurare

Județul Botoșani

Nr. poziție 24

1. Municipiul Botoșani

2. 129.834

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 25

1. Municipiul Dorohoi

2. 35.362

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Brașov

Nr. poziție 26

1. Municipiul Făgăraș

2. 45.128

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 27

1. Codlea

2. 24.393

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 28

1. Râșnov

2. 16.397

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 29

1. Zărnești

2. 26.732

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Brăila

Nr. poziție 30

1. Făurei

2. 4.579

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 31

1. Ianca

2. 12.597

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Buzău

Nr. poziție 32

1. Municipiul Râmnicu Sărat

2. 41.857

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Caraș-Severin

Nr. poziție 33

1. Municipiul Reșița

2. 94.982

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 34

1. Municipiul Caransebeș

2. 31.023

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

Nr. poziție 35

1. Bocșa

2. 19.121

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 36

1. Moldova Nouă

2. 15.962

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)

Nr. poziție 37

1. Oravița

2. 15.556

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Călărași

Nr. poziție 38

1. Oltenița

2. 32.140

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Cluj

Nr. poziție 39

1. Municipiul Dej

2. 41.460

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere și modernizare stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 40

1. Municipiul Turda

2. 61.859

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 41

1. Câmpia Turzii

2. 29.989

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 42

1. Gherla

2. 24.488

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Constanța

Nr. poziție 43

1. Municipiul Medgidia

2. 47.606

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Dâmbovița

Nr. poziție 44

1. Moreni

2. 23.249

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Galați

Nr. poziție 45

1. Municipiul Tecuci

2. 47.081

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Giurgiu

Nr. poziție 46

1. Municipiul Giurgiu

2. 74.126

3. -reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Harghita

Nr. poziție 47

1. Municipiul Odorheiu Secuiesc

2. 39.484

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

Nr. poziție 48

1. Băile Tușnad

2. 1.850

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -modernizare stație de pompare

- extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 49

1. Borsec

2. 3.104

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Județul Hunedoara

Nr. poziție 50

1. Municipiul Deva

2. 77.125

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 51

1. Municipiul Hunedoara

2. 80.599

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 52

1. Municipiul Petroșani

2. 52.989

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare pentru toate localitățile de pe Jiul de Est și Jiul de Vest

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 53

1. Municipiul Orăștie

2. 24.826

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 54

1. Aninoasa

2. 6.127

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare și transportare ape uzate la stația de epurare Petroșani

Nr. poziție 55

1. Lupeni

2. 32.916

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare și transportare ape uzate la stația de epurare Petroșani

Nr. poziție 56

1. Petrila

2. 30.482

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare și transportare ape uzate la stația de epurare Petroșani

Nr. poziție 57

1. Uricani

2. 12.796

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare și transportare ape uzate la stația de epurare Petroșani

Nr. poziție 58

1. Vulcan

2. 35.827

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare și transportare ape uzate la stația de epurare Petroșani

Județul Ialomița

Nr. poziție 59

1. Municipiul Fetești

2. 36.312

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 60

1. Municipiul Urziceni

2. 19.393

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 61

1. Țăndărei

2. 14.474

3. -majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Iași

Nr. poziție 62

1. Hârlău

2. 12.059

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare și extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 63

1. Târgu Frumos

2. 14.204

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare și extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Maramureș

Nr. poziție 64

1. Municipiul Baia Mare

2. 149.567

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 65

1. Municipiul Sighetu Marmației

2. 44.998

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 66

1. Baia Sprie

2. 15.687

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 67

1. Borșa

2. 27.508

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 68

1. Cavnic

2. 5.639

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 69

1. Seini

2. 9.265

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 70

1. Târgu Lăpuș

2. 14.298

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 71

1. Vișeu de Sus

2. 18.891

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Mureș

Nr. poziție 72

1. Municipiul Sighișoara

2. 36.393

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 73

1. Municipiul Reghin

2. 39.562

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 74

1. Târnăveni

2. 30.133

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Neamț

Nr. poziție 75

1. Municipiul Piatra-Neamț

2. 126.180

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 76

1. Municipiul Roman

2. 82.089

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Olt

Nr. poziție 77

1. Municipiul Slatina

2. 87.507

3. -reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 78

1. Municipiul Caracal

2. 39.876

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Prahova

Nr. poziție 79

1. Municipiul Câmpina

2. 41.342

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 80

1. Azuga

2. 6.411

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 81

1. Băicoi

2. 20.532

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 82

1. Boldești-Scăeni

2. 11.607

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 83

1. Breaza

2. 19.241

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 84

1. Bușteni

2. 12.397

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 85

1. Comarnic

2. 13.545

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 86

1. Mizil

2. 17.236

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 87

1. Plopeni

2. 10.415

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare mecano-biologică

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 88

1. Sinaia

2. 15.397

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 89

1. Slănic Prahova

2. 7.523

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 90

1. Urlați

2. 11.877

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Satu Mare

Nr. poziție 91

1. Municipiul Carei

2. 26.224

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Sălaj

Nr. poziție 92

1. Jibou

2. 12.386

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Sibiu

Nr. poziție 93

1. Municipiul Mediaș

2. 63.368

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 94

1. Copșa Mică

2. 5.151

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 95

1. Ocna Sibiului

2. 4.299

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare prin pompare la municipiul Sibiu

Județul Teleorman

Nr. poziție 96

1. Municipiul Alexandria

2. 59.681

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 97

1. Municipiul Roșiori de Vede

2. 37.148

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 98

1. Municipiul Turnu Măgurele

2. 36.549

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Timiș

Nr. poziție 99

1. Făget

2. 7.680

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 100

1. Jimbolia

2. 11.658

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 101

1. Sânnicolau Mare

2. 12.973

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Tulcea

Nr. poziție 102

1. Municipiul Tulcea

2. 97.103

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Vaslui

Nr. poziție 103

1. Municipiul Vaslui

2. 80.194

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare și extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Vâlcea

Nr. poziție 104

1. Drăgășani

2. 22.776

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 105

1. Băile Govora

2. 3.225

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 106

1. Băile Olănești

2. 4.827

3. -reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 107

1. Brezoi

2. 7.580

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 108

1. Călimănești

2. 8.990

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 109

1. Horezu

2. 7.386

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 110

1. Ocnele Mari

2. 3.611

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

2.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)

Județul Alba

Nr. poziție 1

1. Câmpeni

2. 8.663

3. -reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 2

1. Cugir

2. 30.976

3. -extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 3

1. Ocna Mureș

2. 15.930

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea cu treaptă de epurare avansată (biologică)

Nr. poziție 4

1. Sebeș

2. 29.963

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 5

1. Teiuș

2. 7.290

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 6

1. Zlatna

2. 9.381

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Argeș

Nr. poziție 7

1. Colibași

2. 34.268

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 8

1. Costești

2. 12.273

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 9

1. Topoloveni

2. 10.016

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Bacău

Nr. poziție 10

1. Buhuși

2. 21.851

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 11

1. Comănești

2. 26.089

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 12

1. Dărmănești

2. 14.129

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 13

1. Moinești

2. 25.482

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 14

1. Slănic Moldova

2. 5.424

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare și extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- reabilitare rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 15

1. Târgu Ocna

2. 14.461

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- reabilitare rețea de canalizare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Bistrița-Năsăud

Nr. poziție 16

1. Beclean

2. 11.932

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- modernizare și extindere stație de epurare

Nr. poziție 17

1. Năsăud

2. 11.645

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 18

1. Sângeorz-Băi

2. 10.607

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Botoșani

Nr. poziție 19

1. Darabani

2. 11.969

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 20

1. Săveni

2. 8.731

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Brașov

Nr. poziție 21

1. Rupea

2. 6.095

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

Nr. poziție 22

1. Săcele

2. 29.757

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 23

1. Victoria

2. 10.737

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Buzău

Nr. poziție 24

1. Nehoiu

2. 12.662

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 25

1. Pogoanele

2. 7.624

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Caraș-Severin

Nr. poziție 26

1. Băile Herculane

2. 6.204

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 27

1. Oțelu Roșu

2. 13.002

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Călărași

Nr. poziție 28

1. Budești

2. 9.930

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 29

1. Fundulea

2. 6.340

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)

Nr. poziție 30

1. Lehliu-Gară

2. 6.731

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Cluj

Nr. poziție 31

1. Huedin

2. 10.294

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Constanța

Nr. poziție 32

1. Basarabi

2. 11.012

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv completarea stației cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 33

1. Cernavodă

2. 20.734

3. -reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 34

1. Eforie

2. 9.231

3. -majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 35

1. Năvodari

2. 33.702

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 36

1. Negru Vodă

2. 5.357

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 37

1. Ovidiu

2. 13.009

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 38

1. Techirghiol

2. 6.949

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

Județul Dâmbovița

Nr. poziție 39

1. Fieni

2. 8.190

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 40

1. Găești

2. 17.027

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 41

1. Pucioasa

2. 16.755

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 42

1. Titu

2. 10.923

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Dolj

Nr. poziție 43

1. Băilești

2. 22.725

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 44

1. Calafat

2. 21.493

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 45

1. Filiași

2. 20.142

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 46

1. Segarcea

2. 8.885

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Galați

Nr. poziție 47

1. Berești

2. 3.947

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 48

1. Târgu Bujor

2. 8.220

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Giurgiu

Nr. poziție 49

1. Bolintin-Vale

2. 11.453

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică și chimică)

Nr. poziție 50

1. Mihăilești

2. 7.207

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică și chimică)

Județul Harghita

Nr. poziție 51

1. Bălan

2. 10.115

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 52

1. Cristuru Secuiesc

2. 11.185

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 53

1. Gheorgheni

2. 21.630

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 54

1. Toplița

2. 16.992

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 55

1. Vlăhița

2. 7.584

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Hunedoara

Nr. poziție 56

1. Călan

2. 14.837

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Ilfov

Nr. poziție 57

1. Buftea

2. 19.584

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -reabilitare rețea de canalizare

- extindere rețea de canalizare

- colector Buftea-București

Județul Mehedinți

Nr. poziție 58

1. Strehaia

2. 12.539

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 59

1. Vânju Mare

2. 7.397

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)

Județul Mureș

Nr. poziție 60

1. Iernut

2. 9.926

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu trepte avansate (biologică și chimică)

Nr. poziție 61

1. Luduș

2. 18.851

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 62

1. Sovata

2. 12.184

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Județul Neamț

Nr. poziție 63

1. Bicaz

2. 8.788

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 64

1. Târgu-Neamț

2. 22.697

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Olt

Nr. poziție 65

1. Balș

2. 23.910

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 66

1. Corabia

2. 22.380

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 67

1. Drăgănești-Olt

2. 13.410

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 68

1. Piatra-Olt

2. 6.654

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 69

1. Scornicești

2. 13.778

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere stație de epurare

Județul Prahova

Nr. poziție 70

1. Vălenii de Munte

2. 14.151

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Sibiu

Nr. poziție 71

1. Avrig

2. 15.711

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 72

1. Cisnădie

2. 17.360

3. -majorare debite la captare-tratare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 73

1. Dumbrăveni

2. 8.784

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Suceava

Nr. poziție 74

1. Gura Humorului

2. 16.645

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 75

1. Siret

2. 9.847

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 76

1. Solca

2. 4.677

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Nr. poziție 77

1. Vatra Dornei

2. 18.364

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică)

Județul Teleorman

Nr. poziție 78

1. Videle

2. 12.837

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 79

1. Zimnicea

2. 16.994

3. -majorare debite la captare-tratare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Județul Tulcea

Nr. poziție 80

1. Babadag

2. 10.765

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 81

1. Isaccea

2. 5.652

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (biologică)

Nr. poziție 82

1. Măcin

2. 12.211

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Nr. poziție 83

1. Sulina

2. 5.333

3. -majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- stație nouă de epurare

Județul Vrancea

Nr. poziție 84

1. Odobești

2. 7.928

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

Nr. poziție 85

1. Panciu

2. 10.084

3. -majorare debite la captare-tratare

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare

- reabilitare rețea de distribuție

- extindere rețea de distribuție

4. -extindere rețea de canalizare

- extindere stație de epurare

- completarea stației de epurare cu treaptă avansată (chimică).

3.0 ZONE CU DISFUNCȚIONALITĂȚI MARI ÎN ALIMENTAREA CU APĂ ȘI/SAU
CANALIZARE A MUNICIPIILOR ȘI ORAȘELOR, CARE NECESITĂ LUCRĂRI
HIDROEDILITARE DE REABILITARE ȘI DEZVOLTARE

1. Zona

2. Municipii și orașe

3. Județul

Nr. crt. 1

1. Zona nr. 1

2. Reghin

3. Mureș

Nr. crt. 2

1. Zona nr. 1

2. Sovata

3. Mureș

Nr. crt. 3

1. Zona nr. 1

2. Târnăveni

3. Mureș

Nr. crt. 4

1. Zona nr. 1

2. Târgu Mureș

3. Mureș

Nr. crt. 5

1. Zona nr. 1

2. Mediaș

3. Sibiu

Nr. crt. 6

1. Zona nr. 2

2. Alba Iulia

3. Alba

Nr. crt. 7

1. Zona nr. 2

2. Blaj

3. Alba

Nr. crt. 8

1. Zona nr. 2

2. Teiuș

3. Alba

Nr. crt. 9

1. Zona nr. 2

2. Câmpia Turzii

3. Cluj

Nr. crt. 10

1. Zona nr. 3

2. Hațeg

3. Hunedoara

Nr. crt. 11

1. Zona nr. 3

2. Hunedoara

3. Hunedoara

Nr. crt. 12

1. Zona nr. 4

2. Aninoasa

3. Hunedoara

Nr. crt. 13

1. Zona nr. 4

2. Lupeni

3. Hunedoara

Nr. crt. 14

1. Zona nr. 4

2. Petrila

3. Hunedoara

Nr. crt. 15

1. Zona nr. 4

2. Petroșani

3. Hunedoara

Nr. crt. 16

1. Zona nr. 4

2. Vulcan

3. Hunedoara

Nr. crt. 17

1. Zona nr. 5

2. Brezoi

3. Vâlcea

Nr. crt. 18

1. Zona nr. 5

2. Râmnicu Vâlcea

3. Vâlcea

Nr. crt. 19

1. Zona nr. 6

2. Breaza

3. Prahova

Nr. crt. 20

1. Zona nr. 6

2. Bușteni

3. Prahova

Nr. crt. 21

1. Zona nr. 6

2. Comarnic

3. Prahova

Nr. crt. 22

1. Zona nr. 6

2. Sinaia

3. Prahova

Nr. crt. 23

1. Zona nr. 7

2. Brașov

3. Brașov

Nr. crt. 24

1. Zona nr. 7

2. Codlea

3. Brașov

Nr. crt. 25

1. Zona nr. 7

2. Săcele

3. Brașov

Nr. crt. 26

1. Zona nr. 7

2. Zărnești

3. Brașov

Nr. crt. 27

1. Zona nr. 8

2. Baraolt

3. Covasna

Nr. crt. 28

1. Zona nr. 8

2. Covasna

3. Covasna

Nr. crt. 29

1. Zona nr. 8

2. Întorsura Buzăului

3. Covasna

Nr. crt. 30

1. Zona nr. 8

2. Sfântu Gheorghe

3. Covasna

Nr. crt. 31

1. Zona nr. 9

2. Gheorgheni

3. Harghita

Nr. crt. 32

1. Zona nr. 9

2. Miercurea-Ciuc

3. Harghita

Nr. crt. 33

1. Zona nr. 9

2. Toplița

3. Harghita

Nr. crt. 34

1. Zona nr. 9

2. Vlăhița

3. Harghita

Nr. crt. 35

1. Zona nr. 10

2. Baia Mare

3. Maramureș

Nr. crt. 36

1. Zona nr. 10

2. Baia Sprie

3. Maramureș

Nr. crt. 37

1. Zona nr. 10

2. Borșa

3. Maramureș

Nr. crt. 38

1. Zona nr. 10

2. Cavnic

3. Maramureș

Nr. crt. 39

1. Zona nr. 10

2. Seini

3. Maramureș

Nr. crt. 40

1. Zona nr. 10

2. Sighetu Marmației

3. Maramureș

Nr. crt. 41

1. Zona nr. 10

2. Târgu Lăpuș

3. Maramureș

Nr. crt. 42

1. Zona nr. 10

2. Vișeu de Sus

3. Maramureș

Nr. crt. 43

1. Zona nr. 10

2. Negrești-Oaș

3. Satu Mare

Nr. crt. 44

1. Zona nr. 11

2. Cluj-Napoca

3. Cluj

Nr. crt. 45

1. Zona nr. 11

2. Dej

3. Cluj

Nr. crt. 46

1. Zona nr. 11

2. Huedin

3. Cluj

Nr. crt. 47

1. Zona nr. 12

2. Aleșd

3. Bihor

Nr. crt. 48

1. Zona nr. 12

2. Marghita

3. Bihor

Nr. crt. 49

1. Zona nr. 12

2. Valea lui Mihai

3. Bihor

Nr. crt. 50

1. Zona nr. 12

2. Carei

3. Satu Mare

Nr. crt. 51

1. Zona nr. 12

2. Tășnad

3. Satu Mare

Nr. crt. 52

1. Zona nr. 12

2. Cehu Silvaniei

3. Sălaj

Nr. crt. 53

1. Zona nr. 12

2. Șimleu Silvaniei

3. Sălaj

Nr. crt. 54

1. Zona nr. 12

2. Zalău

3. Sălaj

Nr. crt. 55

1. Zona nr. 13

2. Sebiș

3. Arad

Nr. crt. 56

1. Zona nr. 13

2. Beiuș

3. Bihor

Nr. crt. 57

1. Zona nr. 13

2. Nucet

3. Bihor

Nr. crt. 58

1. Zona nr. 13

2. Ștei

3. Bihor

Nr. crt. 59

1. Zona nr. 13

2. Vașcău

3. Bihor

Nr. crt. 60

1. Zona nr. 14

2. Arad

3. Arad

Nr. crt. 61

1. Zona nr. 14

2. Lipova

3. Arad

Nr. crt. 62

1. Zona nr. 14

2. Nădlac

3. Arad

Nr. crt. 63

1. Zona nr. 14

2. Pâncota

3. Arad

Nr. crt. 64

1. Zona nr. 14

2. Sânnicolau Mare

3. Timiș

Nr. crt. 65

1. Zona nr. 15

2. Buziaș

3. Timiș

Nr. crt. 66

1. Zona nr. 15

2. Deta

3. Timiș

Nr. crt. 67

1. Zona nr. 15

2. Făget

3. Timiș

Nr. crt. 68

1. Zona nr. 15

2. Lugoj

3. Timiș

Nr. crt. 69

1. Zona nr. 15

2. Timișoara

3. Timiș

Nr. crt. 70

1. Zona nr. 16

2. Anina

3. Caraș-Severin

Nr. crt. 71

1. Zona nr. 16

2. Oravița

3. Caraș-Severin

Nr. crt. 72

1. Zona nr. 16

2. Reșița

3. Caraș-Severin

Nr. crt. 73

1. Zona nr. 17

2. Băile Herculane

3. Caraș-Severin

Nr. crt. 74

1. Zona nr. 17

2. Baia de Aramă

3. Mehedinți

Nr. crt. 75

1. Zona nr. 17

2. Drobeta-Turnu Severin

3. Mehedinți

Nr. crt. 76

1. Zona nr. 17

2. Orșova

3. Mehedinți

Nr. crt. 77

1. Zona nr. 18

2. Craiova

3. Dolj

Nr. crt. 78

1. Zona nr. 18

2. Filiași

3. Dolj

Nr. crt. 79

1. Zona nr. 18

2. Segarcea

3. Dolj

Nr. crt. 80

1. Zona nr. 18

2. Balș

3. Olt

Nr. crt. 81

1. Zona nr. 18

2. Piatra-Olt

3. Olt

Nr. crt. 82

1. Zona nr. 18

2. Drăgășani

3. Vâlcea

Nr. crt. 83

1. Zona nr. 19

2. Topoloveni

3. Argeș

Nr. crt. 84

1. Zona nr. 19

2. Fieni

3. Dâmbovița

Nr. crt. 85

1. Zona nr. 19

2. Găești

3. Dâmbovița

Nr. crt. 86

1. Zona nr. 19

2. Moreni

3. Dâmbovița

Nr. crt. 87

1. Zona nr. 19

2. Pucioasa

3. Dâmbovița

Nr. crt. 88

1. Zona nr. 19

2. Târgoviște

3. Dâmbovița

Nr. crt. 89

1. Zona nr. 19

2. Titu

3. Dâmbovița

Nr. crt. 90

1. Zona nr. 20

2. Budești

3. Călărași

Nr. crt. 91

1. Zona nr. 20

2. Oltenița

3. Călărași

Nr. crt. 92

1. Zona nr. 20

2. București

3. Municipiul București

Nr. crt. 93

1. Zona nr. 20

2. Buftea

3. Ilfov

Nr. crt. 94

1. Zona nr. 21

2. Constanța

3. Constanța

Nr. crt. 95

1. Zona nr. 21

2. Eforie

3. Constanța

Nr. crt. 96

1. Zona nr. 21

2. Medgidia

3. Constanța

Nr. crt. 97

1. Zona nr. 21

2. Ovidiu

3. Constanța

Nr. crt. 98

1. Zona nr. 21

2. Fetești

3. Ialomița

Nr. crt. 99

1. Zona nr. 22

2. Brăila

3. Brăila

Nr. crt. 100

1. Zona nr. 22

2. Galați

3. Galați

Nr. crt. 101

1. Zona nr. 22

2. Isaccea

3. Tulcea

Nr. crt. 102

1. Zona nr. 22

2. Măcin

3. Tulcea

Nr. crt. 103

1. Zona nr. 22

2. Tulcea

3. Tulcea

Nr. crt. 104

1. Zona nr. 23

2. Făurei

3. Brăila

Nr. crt. 105

1. Zona nr. 23

2. Ianca

3. Brăila

Nr. crt. 106

1. Zona nr. 23

2. Pogoanele

3. Buzău

Nr. crt. 107

1. Zona nr. 24

2. Mizil

3. Prahova

Nr. crt. 108

1. Zona nr. 24

2. Ploiești

3. Prahova

Nr. crt. 109

1. Zona nr. 24

2. Urlați

3. Prahova

Nr. crt. 110

1. Zona nr. 24

2. Vălenii de Munte

3. Prahova

Nr. crt. 111

1. Zona nr. 25

2. Adjud

3. Vrancea

Nr. crt. 112

1. Zona nr. 25

2. Mărășești

3. Vrancea

Nr. crt. 113

1. Zona nr. 25

2. Odobești

3. Vrancea

Nr. crt. 114

1. Zona nr. 25

2. Panciu

3. Vrancea

Nr. crt. 115

1. Zona nr. 26

2. Bacău

3. Bacău

Nr. crt. 116

1. Zona nr. 26

2. Buhuși

3. Bacău

Nr. crt. 117

1. Zona nr. 26

2. Comănești

3. Bacău

Nr. crt. 118

1. Zona nr. 26

2. Moinești

3. Bacău

Nr. crt. 119

1. Zona nr. 26

2. Onești

3. Bacău

Nr. crt. 120

1. Zona nr. 26

2. Slănic-Moldova

3. Bacău

Nr. crt. 121

1. Zona nr. 26

2. Târgu-Ocna

3. Bacău

Nr. crt. 122

1. Zona nr. 27

2. Hârlău

3. Iași

Nr. crt. 123

1. Zona nr. 27

2. Iași

3. Iași

Nr. crt. 124

1. Zona nr. 27

2. Pașcani

3. Iași

Nr. crt. 125

1. Zona nr. 27

2. Târgu Frumos

3. Iași

Nr. crt. 126

1. Zona nr. 27

2. Târgu-Neamț

3. Neamț

Nr. crt. 127

1. Zona nr. 28

2. Darabani

3. Botoșani

Nr. crt. 128

1. Zona nr. 28

2. Dorohoi

3. Botoșani

Nr. crt. 129

1. Zona nr. 28

2. Săveni

3. Botoșani

Nr. crt. 130

1. Zona nr. 28

2. Câmpulung Moldovenesc

3. Suceava

Nr. crt. 131

1. Zona nr. 28

2. Gura Humorului

3. Suceava

Nr. crt. 132

1. Zona nr. 28

2. Rădăuți

3. Suceava

Nr. crt. 133

1. Zona nr. 28

2. Siret

3. Suceava

Nr. crt. 134

1. Zona nr. 28

2. Solca

3. Suceava

Nr. crt. 135

1. Zona nr. 28

2. Suceava

3. Suceava

4.0. ZONE CU LOCALITĂȚI RURALE, AVÂND RESURSE REDUSE DE APĂ, CARE
NECESITĂ LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

1. Zona

2. Suprafața orientativă (ha)

3. Județul

Nr. crt. 1

1. A

2. 291.600

3. Mureș

Nr. crt. 2

1. B

2. 283.700

3. Dolj

Nr. crt. 3

1. C

2. 209.900

3. Teleorman

Nr. crt. 4

1. D

2. 71.600

3. Ialomița

Nr. crt. 5

1. E

2. 111.100

176.200

3. Vaslui

Bacău

Nr. crt. 6

1. F

2. 30.400

8.300

169.400

3. Neamț

Vaslui

Iași

Nr. crt. 7

1. G

2. 61.031

3. Alba

Nr. crt. 8

1. H

2. 6.659

3. Alba

Nr. crt. 9

1. I

2. 34.601

3. Alba

Nr. crt. 10

1. J

2. 25.000

3. Arad

Nr. crt. 11

1. K

2. 20.000

3. Arad

Nr. crt. 12

1. L

2. 31.239

3. Bihor

Nr. crt. 13

1. M

2. 20.464

3. Bihor

Nr. crt. 14

1. N

2. 22.523

3. Bihor

Nr. crt. 15

1. O

2. 108.700

3. Bistrița-Năsăud

Nr. crt. 16

1. P

2. 120.000

3. Satu Mare

Nr. crt. 17

1. R

2. 146.100

3. Vrancea

4.1. NOMINALIZAREA COMUNELOR PENTRU CARE CONSILIILE JUDEȚENE SOLICITĂ
LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
ÎN SISTEM CENTRALIZAT

1. Comuna

2. Populația la 1.01.1996

Județul Alba

Nr. crt. 1

1. Galda de Jos

2. 4.392

Județul Arad

Nr. crt. 2

1. Gurahonț

2. 4.926

Nr. crt. 3

1. Pecica

2. 13.191

Nr. crt. 4

1. Sântana

2. 12.851

Nr. crt. 5

1. Șimand

2. 4.120

Nr. crt. 6

1. Vladimirescu

2. 10.370

Județul Brăila

Nr. crt. 7

1. Cireșu

2. 3.510

Nr. crt. 8

1. Dudești

2. 3.935

Nr. crt. 9

1. Stăncuța

2. 3.684

Nr. crt. 10

1. Ulmu

2. 4.519

Nr. crt. 11

1. Zăvoaia

2. 3.415

Județul Cluj

Nr. crt. 12

1. Gilău

2. 7.802

Nr. crt. 13

1. Moldovenești

2. 3.558

Județul Gorj

Nr. crt. 14

1. Godinești

2. 2.406

Nr. crt. 15

1. Mătăsari

2. 5.900

Nr. crt. 16

1. Tismana

2. 8.645

Nr. crt. 17

1. Turceni

2. 7.904

Județul Harghita

Nr. crt. 18

1. Carta

2. 5.622

Nr. crt. 19

1. Sândominic

2. 6.527

Județul Ialomița

Nr. crt. 20

1. Cocora

2. 3.662

Nr. crt. 21

1. Făcăeni

2. 6.023

Nr. crt. 22

1. Grivița

2. 7.061

Nr. crt. 23

1. Scânteia

2. 4.315

Nr. crt. 24

1. Stelnica

2. 1.895

Județul Iași

Nr. crt. 25

1. Belcești

2. 11.279

Nr. crt. 26

1. Podu Iloaiei

2. 9.273

Nr. crt. 27

1. Răducăneni

2. 7.752

Nr. crt. 28

1. Țibănești

2. 7.256

Nr. crt. 29

1. Vlădeni

2. 4.525

Județul Maramureș

Nr. crt. 30

1. Dragomirești

2. 3.444

Nr. crt. 31

1. Ocna Șugatag

2. 4.578

Nr. crt. 32

1. Șomcuta Mare

2. 8.005

Nr. crt. 33

1. Ulmeni

2. 7.361

Județul Mureș

Nr. crt. 34

1. Acățari

2. 4.713

Nr. crt. 35

1. Band

2. 7.549

Nr. crt. 36

1. Batoș

2. 4.050

Nr. crt. 37

1. Bălăușeri

2. 5.093

Nr. crt. 38

1. Breaza

2. 2.534

Nr. crt. 39

1. Crăciunești

2. 4.342

Nr. crt. 40

1. Crăiești

2. 1.102

Nr. crt. 41

1. Cuci

2. 2.061

Nr. crt. 42

1. Ernei

2. 4.876

Nr. crt. 43

1. Fărăgău

2. 1.703

Nr. crt. 44

1. Fântânele

2. 5.259

Nr. crt. 45

1. Gălești

2. 3.047

Nr. crt. 46

1. Gheorghe Doja

2. 2.542

Nr. crt. 47

1. Gornești

2. 5.618

Nr. crt. 48

1. Grebenișu de Câmpie

2. 1.391

Nr. crt. 49

1. Iclănzel

2. 2.082

Nr. crt. 50

1. Lunca

2. 3.059

Nr. crt. 51

1. Miercurea Nirajului

2. 5.848

Nr. crt. 52

1. Ogra

2. 2.401

Nr. crt. 53

1. Papiu Ilarian

2. 929

Nr. crt. 54

1. Petelea

2. 2.711

Nr. crt. 55

1. Sângeorgiu de Pădure

2. 5.607

Nr. crt. 56

1. Sânger

2. 2.365

Nr. crt. 57

1. Sânpaul

2. 3.657

Nr. crt. 58

1. Sânpetru de Câmpie

2. 2.960

Nr. crt. 59

1. Sântana de Mureș

2. 3.579

Nr. crt. 60

1. Sărmașu

2. 7.179

Nr. crt. 61

1. Șăulia

2. 1.886

Nr. crt. 62

1. Tăureni

2. 1.012

Nr. crt. 63

1. Valea Largă

2. 3.484

Nr. crt. 64

1. Zau de Câmpie

2. 3.578

Județul Neamț

Nr. crt. 65

1. Bălțătești

2. 6.879

Nr. crt. 66

1. Roznov

2. 9.276

Nr. crt. 67

1. Săbăoani

2. 11.299

Nr. crt. 68

1. Săvinești

2. 6.682

Județul Prahova

Nr. crt. 69

1. Adunați

2. 2.481

Nr. crt. 70

1. Aluniș

2. 3.958

Nr. crt. 71

1. Apostolache

2. 2.444

Nr. crt. 72

1. Ariceștii Zeletin

2. 1.533

Nr. crt. 73

1. Baba Ana

2. 4.220

Nr. crt. 74

1. Bărcănești

2. 9.217

Nr. crt. 75

1. Bertea

2. 3.511

Nr. crt. 76

1. Boldești-Grădiștea

2. 2.139

Nr. crt. 77

1. Brazi

2. 8.090

Nr. crt. 78

1. Călugăreni

2. 1.468

Nr. crt. 79

1. Cărbunești

2. 1.991

Nr. crt. 80

1. Cerașu

2. 5.333

Nr. crt. 81

1. Ciorani

2. 7.270

Nr. crt. 82

1. Chiojdeanca

2. 1.957

Nr. crt. 83

1. Colceag

2. 5.779

Nr. crt. 84

1. Cornu

2. 4.437

Nr. crt. 85

1. Cosminele

2. 1.336

Nr. crt. 86

1. Drajna

2. 5.894

Nr. crt. 87

1. Filipeștii de Pădure

2. 10.654

Nr. crt. 88

1. Filipeștii de Târg

2. 8.058

Nr. crt. 89

1. Fântânele

2. 4.216

Nr. crt. 90

1. Florești

2. 7.597

Nr. crt. 91

1. Gorgota

2. 5.690

Nr. crt. 92

1. Gornet-Cricov

2. 2.821

Nr. crt. 93

1. Gura Vitioarei

2. 6.069

Nr. crt. 94

1. Jugureni

2. 851

Nr. crt. 95

1. Lapoș

2. 1.596

Nr. crt. 96

1. Păulești

2. 5.122

Nr. crt. 97

1. Poiana Câmpina

2. 5.287

Nr. crt. 98

1. Posești

2. 4.532

Nr. crt. 99

1. Provița de Jos

2. 2.702

Nr. crt. 100

1. Provița de Sus

2. 2.506

Nr. crt. 101

1. Puchenii Mari

2. 9.146

Nr. crt. 102

1. Salcia

2. 1.368

Nr. crt. 103

1. Sălciile

2. 2.454

Nr. crt. 104

1. Sângeru

2. 5.488

Nr. crt. 105

1. Șoimari

2. 3.174

Nr. crt. 106

1. Starchiojd

2. 6.954

Nr. crt. 107

1. Surani

2. 1.855

Nr. crt. 108

1. Talea

2. 1.262

Nr. crt. 109

1. Tătaru

2. 1.321

Nr. crt. 110

1. Valea Călugărească

2. 10.682

Nr. crt. 111

1. Vărbilău

2. 7.195

Nr. crt. 112

1. Vâlcănești

2. 4.106

Județul Sălaj

Nr. crt. 113

1. Crasna

2. 6.355

Nr. crt. 114

1. Gâlgău

2. 2.757

Nr. crt. 115

1. Hida

2. 3.339

Nr. crt. 116

1. Ileanda

2. 2.621

Nr. crt. 117

1. Ip

2. 4.048

Nr. crt. 118

1. Nușfalău

2. 5.546

Nr. crt. 119

1. Românași

2. 2.962

Nr. crt. 120

1. Șărmășag

2. 6.846

Nr. crt. 121

1. Treznea

2. 956

Nr. crt. 122

1. Valcău de Jos

2. 3.560

Județul Timiș

Nr. crt. 123

1. Belinț

2. 2.957

Nr. crt. 124

1. Costeiu

2. 3.759

Nr. crt. 125

1. Gavojdia

2. 3.005

Nr. crt. 126

1. Ghiroda

2. 4.651

Nr. crt. 127

1. Remetea Mare

2. 3.196

Nr. crt. 128

1. Secaș

2. 301

Nr. crt. 129

1. Topolovățu Mare

2. 3.027

Județul Vâlcea

Nr. crt. 130

1. Budești

2. 4.995

Nr. crt. 131

1. Bujoreni

2. 3.465

Nr. crt. 132

1. Dăești

2. 2.542

Nr. crt. 133

1. Drăgoești

2. 2.411

Nr. crt. 134

1. Galicea

2. 4.300

Nr. crt. 135

1. Ionești

2. 4.563

Nr. crt. 136

1. Olanu

2. 3.549

Nr. crt. 137

1. Orlești

2. 3.856

Nr. crt. 138

1. Prundeni

2. 4.968

Nr. crt. 139

1. Scundu

2. 2.512

Nr. crt. 140

1. Șirineasa

2. 2.701

Județul Vrancea

Nr. crt. 141

1. Andreiașu de Jos

2. 2.015

Nr. crt. 142

1. Boghești

2. 1.760

Nr. crt. 143

1. Chiojdeni

2. 2.348

Nr. crt. 144

1. Corbița

2. 2.002

Nr. crt. 145

1. Dumitrești

2. 5.268

Nr. crt. 146

1. Fitionești

2. 3.234

Nr. crt. 147

1. Garoafa

2. 4.386

Nr. crt. 148

1. Golești

2. 3.002

Nr. crt. 149

1. Gura Caliței

2. 3.123

Nr. crt. 150

1. Mera

2. 3.960

Nr. crt. 151

1. Milcovul

2. 9.634

Nr. crt. 152

1. Movilița

2. 4.334

Nr. crt. 153

1. Năruja

2. 1.947

Nr. crt. 154

1. Nereju

2. 4.105

Nr. crt. 155

1. Nistorești

2. 2.381

Nr. crt. 156

1. Poiana Cristei

2. 2.951

Nr. crt. 157

1. Pufești

2. 3.965

Nr. crt. 158

1. Sihlea

2. 5.281

Nr. crt. 159

1. Slobozia Bradului

2. 4.642

Nr. crt. 160

1. Tănăsoaia

2. 2.320

Nr. crt. 161

1. Tâmboiești

2. 4.313

Nr. crt. 162

1. Urechești

2. 5.769

Nr. crt. 163

1. Valea Sării

2. 2.251

Nr. crt. 164

1. Vânători

2. 5.445

Nr. crt. 165

1. Vidra

2. 7.351

Nr. crt. 166

1. Vintileasca

2. 2.260

Nr. crt. 167

1. Vizantea-Livezi

2. 4.315

Nr. crt. 168

1. Vulturu

2. 8.714

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)


SECȚIUNEA a II-a APA

APA PENTRU POPULAȚIE

PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU POPULAȚIE

LIMITE MAXIME mil. m3/an
Nr. crt. Bazinul hidrografic Valoare prognozată pe termen lung
I Tisa 21
II Someș 526
III Crișuri 157
IV Mureș 572
V Spațiul Banat 335
VI Jiu 244
VII Olt 528
VIII Vedea 27
IX Argeș 1.550
X Ialomița 400
XI Siret 770
XII Prut 180
XIII Dunărea 472
XIV Litoral 218
TOTAL: 6.000
Prognoza prelevărilor pentru populație pe termen scurt și mediu se stabilește prin Strategia gospodăririi apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Me

ANEXA Nr. 5

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL

- SECȚIUNEA a II-a APA -

APA PENTRU INDUSTRIE

1. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE
REABILITARE PE TERMEN SCURT

Nr. crt. Delimitarea orientativă a zonei Suprafața (ha)
1.01 Județul Alba
Nord 30.000
TOTAL JUDEȚ: 30.000
1.02 Județul Argeș
Centru 7.700
TOTAL JUDEȚ: 7.700
1.03 Județul Bacău
Nord 52.200
TOTAL JUDEȚ: 52.200
1.04 Județul Bihor
Vest 28.700
Nord-Est 15.500
TOTAL JUDEȚ: 44.200
1.05 Județul Bistrița-Năsăud
Vest 70.500
TOTAL JUDEȚ: 70.500
1.06 Județul Botoșani
Centru 60.000
Sud-Vest 12.500
TOTAL JUDEȚ: 72.500
1.07 Județul Buzău
Nord-Est 49.000
TOTAL JUDEȚ: 49.000
1.08 Județul Călărași
Vest 46.000
TOTAL JUDEȚ: 46.000
1.09 Județul Cluj
Nord 11.000
Sud 42.000
TOTAL JUDEȚ: 53.000
1.10 Județul Dâmbovița
Sud 58.000
TOTAL JUDEȚ: 58.000
1.11 Județul Giurgiu
Centru 93.500
TOTAL JUDEȚ: 93.500
1.12 Județul Harghita
Sud 22.500
TOTAL JUDEȚ: 22.500
1.13 Județul Iași
Nord-Vest 19.500
Vest 2.000
TOTAL JUDEȚ: 21.500
1.14 Județul Maramureș
Sud 8.800
TOTAL JUDEȚ: 8.800
1.15 Județul Mureș
Centru 72.000
TOTAL JUDEȚ: 72.000
1.16 Județul Neamț
Nord-Est 12.300
Sud 51.700
TOTAL JUDEȚ: 64.000
1.17 Județul Satu Mare
Nord 20.000
Sud-Vest 3.600
TOTAL JUDEȚ: 23.600
1.18 Județul Suceava
Est 21.000
Sud 1.600
Sud-Vest 12.200
TOTAL JUDEȚ: 34.800
1.19 Județul Teleorman
Nord-Est 36.500
TOTAL JUDEȚ: 36.500
1.20 Municipiul București
Centru 109.000
TOTAL MUNICIPIU: 109.000
1.21 Județul Arad
Centru-Vest 40.000
TOTAL JUDEȚ: 40.000
TOTAL GENERAL: 1.009.300

2. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI
DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU

Nr. crt. Delimitarea orientativă a zonei Suprafața (ha)
2.01 Județul Alba
Nord 19.500
Est 42.000
Vest 3.800
TOTAL JUDEȚ: 65.300
2.02 Județul Arad
Sud-Vest 18.500
TOTAL JUDEȚ: 18.500
2.03 Județul Bacău
Centru 135.500
TOTAL JUDEȚ: 135.500
2.04 Județul Bihor
Vest 27.000
TOTAL JUDEȚ: 27.000
2.05 Județul Botoșani
Sud 8.500
TOTAL JUDEȚ: 8.500
2.06 Județul Brașov
Centru 58.000
Sud 62.000
TOTAL JUDEȚ: 120.000
2.07 Județul Brăila
Sud 20.000
Centru 116.000
TOTAL JUDEȚ: 136.000
2.08 Județul Caraș-Severin
Centru 17.000
TOTAL JUDEȚ: 17.000
2.09 Județul Călărași
Sud 39.500
TOTAL JUDEȚ: 39.500
2.10 Județul Cluj
Centru 65.000
TOTAL JUDEȚ: 65.000
2.11 Județul Constanța
Est 59.500
TOTAL JUDEȚ: 59.500
2.12 Județul Covasna
Vest 28.500
TOTAL JUDEȚ: 28.500
2.13 Județul Dolj
Centru 63.000
TOTAL JUDEȚ: 63.000
2.14 Județul Giurgiu
Sud 26.500
TOTAL JUDEȚ: 26.500
2.15 Județul Gorj
Sud-Vest 58.500
TOTAL JUDEȚ: 58.500
2.16 Județul Hunedoara
Centru 61.200
TOTAL JUDEȚ: 61.200
2.17 Județul Iași
Est 59.000
TOTAL JUDEȚ: 59.000
2.18 Județul Maramureș
Vest 150.000
TOTAL JUDEȚ: 150.000
2.19 Județul Mehedinți
Centru și Sud 30.000
TOTAL JUDEȚ: 30.000
2.20 Județul Mureș
Sud 42.500
TOTAL JUDEȚ: 42.500
2.21 Județul Sălaj
Nord-Est 57.000
TOTAL JUDEȚ: 57.000
2.22 Județul Sibiu
Nord 43.000
TOTAL JUDEȚ: 43.000
2.23 Județul Teleorman
Sud 26.500
Centru 6.800
TOTAL JUDEȚ: 33.300
2.24 Județul Timiș
Est 14.600
TOTAL JUDEȚ: 14.600
2.25 Județul Vaslui
Centru 59.500
TOTAL JUDEȚ: 59.500
2.26 Județul Vrancea
Nord 9.800
TOTAL JUDEȚ: 9.800
TOTAL GENERAL: 1.408.200

3. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI
DE REABILITARE PE TERMEN LUNG

Nr. crt. Delimitarea orientativă a zonei Suprafața (ha)
3.01 Județul Arad
Nord 10.700
Nord-Est 9.500
Sud 35.000
TOTAL JUDEȚ: 55.200
3.02 Județul Bihor
Sud-Est 18.000
Sud 2.100
TOTAL JUDEȚ: 20.100
3.03 Județul Brașov
Vest 34.800
TOTAL JUDEȚ: 34.800
3.04 Județul Brăila
Nord 14.800
TOTAL JUDEȚ: 14.800
3.05 Județul Caraș-Severin
Nord-Vest 30.500
TOTAL JUDEȚ: 30.500
3.06 Județul Dâmbovița
Centru 102.000
TOTAL JUDEȚ: 102.000
3.07 Județul Galați
Centru 50.200
Sud 23.800
TOTAL JUDEȚ: 74.000
3.08 Județul Gorj
Nord 13.800
TOTAL JUDEȚ: 13.800
3.09 Județul Hunedoara
Sud 81.000
TOTAL JUDEȚ: 81.000
3.10 Județul Ialomița
Sud-Est 69.500
Centru 123.500
TOTAL JUDEȚ: 193.000
3.11 Județul Iași
Est 53.000
TOTAL JUDEȚ: 53.000
3.12 Județul Maramureș
Vest 28.500
TOTAL JUDEȚ: 28.500
3.13 Județul Olt
Centru 83.900
TOTAL JUDEȚ: 83.900
3.14 Județul Prahova
Sud 187.500
TOTAL JUDEȚ: 187.500
3.15 Județul Satu Mare
Centru 41.500
TOTAL JUDEȚ: 41.500
3.16 Județul Sibiu
Sud-Est 58.500
TOTAL JUDEȚ: 58.500
3.17 Județul Teleorman
Sud-Vest 15.000
TOTAL JUDEȚ: 15.000
3.18 Județul Timiș
Nord 10.800
Vest 40.000
Sud-Vest 32.800
TOTAL JUDEȚ: 83.600
3.19 Județul Tulcea
Nord 15.500
TOTAL JUDEȚ: 15.500
3.20 Județul Vaslui
Est 23.500
Sud 14.500
TOTAL JUDEȚ: 38.000
3.21 Județul Vâlcea
Est 108.800
TOTAL JUDEȚ: 108.800
3.22 Municipiul București
Nord-Est 4.000
TOTAL MUNICIPIU: 4.000
TOTAL GENERAL: 1.337.000

ANEXA Nr. 6 Modificări (1)


SECȚIUNEA a II-a APA

APA PENTRU INDUSTRIE

PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU INDUSTRIE

LIMITE MAXIME mil. m3/an
Nr. crt. Bazinul hidrografic Valoare prognozată pe termen lung
I Tisa 3
II Someș 120
III Crișuri 200
IV Mureș 1.740
V Spațiul Banat 140
VI Jiu 2.700
VII Olt 520
VIII Vedea 12
IX Argeș 195
X Ialomița 230
XI Siret 600
XII Prut 10
XIII Dunărea 2.800
XIV Litoral 30
TOTAL: 9.300
Prognoza prelevărilor pentru industrie pe termen scurt și mediu se stabilește prin Strategia Gospodăririi Apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Me

ANEXA Nr. 7

LUCRĂRI
prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a II-a Apa
APA PENTRU IRIGAȚII

1. SUPRAFEȚE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAȚII, ÎN SISTEME
DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ
PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

Nr. crt. Denumirea amenajării Suprafața (ha)
1.01 Județul Arad
Fântânele-Șag 7.206
TOTAL JUDEȚ: 7.206
1.02 Județul Argeș
Căteasca-Teiu 22.938
Ștefănești-Leordeni 6.940
TOTAL JUDEȚ: 29.878
1.03 Județul Brăila
Călmățui-Gropeni-Chiscani 17.148
Terasa Viziru 33.302
Terasa Brăilei 71.500
Insula Mare a Brăilei 69.760
Brăila-Dunăre-Siret 5.346
Latinu-Vădeni 7.083
TOTAL JUDEȚ: 204.139
1.04 Județul Buzău
Câmpia Buzăului 31.694
TOTAL JUDEȚ: 31.694
1.05 Județul Călărași
Mostiștea 105.204
Terasa Călărași 10.692
Berceni-Vidra-Frumușani 1.033
Boianu-Sticleanu 20.150
Oltenița-Surlari-Dorobanțu 6.469
Borcea de Sus 7.170
TOTAL JUDEȚ: 150.718
1.06 Județul Cluj
Mihai Viteazu 5.880
TOTAL JUDEȚ: 5.880
1.07 Județul Constanța
Carasu 149.269
Terasa Hârșova 13.616
TOTAL JUDEȚ: 162.885
1.08 Județul Dâmbovița
Titu-Ogrezeni 24.071
TOTAL JUDEȚ: 24.071
1.09 Județul Dolj
Izvoarele-Cujmir 5.470
Cetate-Galicea 41.486
Calafat-Băilești 49.640
Calafat-Ciuperceni 5.697
Nedeia-Măceșu 38.103
Sadova-Corabia 55.344
Ghidici-Rast-Bistreț 8.412
Bistreț-Nedeia-Jiu 11.876
TOTAL JUDEȚ: 216.028
1.10 Județul Galați
Terasa Nicorești-Tecuci 16.596
Brateșu de Sus 7.690
TOTAL JUDEȚ: 24.286
1.11 Județul Giurgiu
Giurgiu-Răzmirești B 15.253
Giurgiu-Răzmirești A-C 81.295
Berceni-Vidra-Frumușani 832
Ilfovăț 4.337
Titu-Ogrezeni 18.022
Pietroșani-Vedea 4.960
Vedea-Slobozia Mare 4.217
Malu Roșu-Gostinu 7.732
Gostinu-Greaca-Argeș 20.830
TOTAL JUDEȚ: 157.478
1.12 Județul Ialomița
Mostiștea 4.500
Terasa Bordușani 22.972
Borcea de Jos 6.663
Luciu-Giurgeni (orezărie) 1.497
TOTAL JUDEȚ: 35.632
1.13 Județul Mehedinți
Izvoarele Cujmir 39.139
TOTAL JUDEȚ: 39.139
1.14 Județul Olt
Sadova-Corabia 20.370
Terasa Corabia 34.876
Stoenești-Vișina 28.504
Bucșani-Cioroiu 29.119
Dăbuleni-Potelu-Corabia 11.433
TOTAL JUDEȚ: 124.302
1.15 Județul Prahova
Câmpia Buzăului 10.914
TOTAL JUDEȚ: 10.914
1.16 Județul Teleorman
Terasa Corabia 2.666
Olt-Călmățui 31.277
Viișoara 98.645
Giurgiu-Răzmirești B 24.137
Giurgiu-Răzmirești A + C 29.423
Terasa Zimnicea 1.540
Lita-Olt 4.935
TOTAL JUDEȚ: 192.623
1.17 Județul Timiș
Șag-Topolovăț-aval Topolovăț 3.351
Șag-Topolovăț-amonte Timișoara 5.396
TOTAL JUDEȚ: 8.747
1.18 Județul Tulcea
Dunavăț 2.753
Pecineaga-Turcoaia-Măcin 18.994
Sud Razelm 13.459
Sarichioi 7.011
Beibuceac-Sarinasuf 14.703
Babadag 13.268
Măcin-23 August (Zaclau) 4.369
TOTAL JUDEȚ: 74.557
1.19 Județul Vrancea
Ciorăști-Măicănești 10.883
Biliești-Slobozia Ciorăști 18.799
TOTAL JUDEȚ: 29.682
1.20 Județul Vâlcea
Bucșani-Cioroiu 7.001
TOTAL JUDEȚ: 7.001
1.21 Județul Ilfov
Bragadiru-Jilava 5.338
Titu-Ogrezeni 722
Buftea-Căciulați 10.208
Otopeni Căldărușani 3.531
Berceni-Vidra-Frumușani 9.260
TOTAL JUDEȚ: 29.059
TOTAL GENERAL: 1.565.919

2. SUPRAFEȚE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME
DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ
PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

Nr. crt. Denumirea amenajării Suprafața (ha)
2.01 Județul Argeș
Căteasca-Teiu 7.983
Ștefănești-Leordeni 7.132
TOTAL JUDEȚ: 15.115
2.02 Județul Brăila
Terasa Viziru 14.713
Călmățui-Gropeni comp. I+II 9.737
Terasa Brăilei 34.274
TOTAL JUDEȚ: 58.724
2.03 Județul Buzău
Câmpia Buzăului 5.878
TOTAL JUDEȚ: 5.878
2.04 Județul Călărași
Mostiștea 44.206
Terasa Călărași 4.010
TOTAL JUDEȚ: 48.216
2.05 Județul Constanța
Carasu 3.693
TOTAL JUDEȚ: 3.693
2.06 Județul Dâmbovița
Titu-Ogrezeni 12.444
Căteasca-Teiu 491
TOTAL JUDEȚ: 12.935
2.07 Județul Dolj
Cetate-Galicea 4.669
Nedeia-Măceșu 4.500
Sadova-Corabia 21.850
TOTAL JUDEȚ: 31.019
2.08 Județul Galați
Brateșu de Sus 12.097
TOTAL JUDEȚ: 12.097
2.09 Județul Giurgiu
Giurgiu-Răzmirești B 3.092
Giurgiu-Răzmirești A C 26.971
Berceni-Vidra-Frumușani 1.618
Ilfovăț 3.875
Titu-Ogrezeni 10.261
TOTAL JUDEȚ: 45.817
2.10 Județul Ialomița
Mostiștea 11.652
TOTAL JUDEȚ: 11.652
2.11 Județul Mehedinți
Izvoarele Cujmir 13.370
TOTAL JUDEȚ: 13.370
2.12 Județul Olt
Terasa Corabia 1.648
Bucșani-Cioroiu 19.308
TOTAL JUDEȚ: 20.956
2.13 Județul Prahova
Câmpia Buzăului 13.245
TOTAL JUDEȚ: 13.245
2.14 Județul Ilfov
Berceni-Vidra-Frumușani 2.011
Bragadiru-Jilava 4.530
Mostiștea 5.681
TOTAL JUDEȚ: 12.222
2.15 Județul Teleorman
Viișoara 45.673
Giurgiu-Răzmirești B 2.209
Giurgiu-Răzmirești A + C 8.899
TOTAL JUDEȚ: 56.781
2.16 Județul Timiș
Șag-Topolovăț 27.653
TOTAL JUDEȚ: 27.653
2.17 Județul Tulcea
Pecineaga-Turcoaia 3.433
Sarinasuf 1.256
Dunavăț 1.322
TOTAL JUDEȚ: 6.011
2.18 Județul Vaslui
Albița-Fălciu 7.423
TOTAL JUDEȚ: 7.423
2.19 Județul Vâlcea
Bucșani-Cioroiu 8.012
TOTAL JUDEȚ: 8.012
2.20 Județul Vrancea
Măicănești 18.846
TOTAL JUDEȚ: 18.846
TOTAL GENERAL: 429.665

3. SUPRAFEȚE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAȚII, ÎN SISTEME
DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE
ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG

Nr. crt. Denumirea amenajării Suprafața (ha)
3.01 Județul Arad
Semlac-Pereg 8.648
TOTAL JUDEȚ: 8.648
3.02 Județul Călărași
Gălățui-Călărași 79.815
Jegălia 22.737
Pietroiu-Ștefan cel Mare 23.848
TOTAL JUDEȚ: 126.400
3.03 Județul Ialomița
Gălățui-Călărași 3.845
Pietroiu-Ștefan cel Mare 31.557
TOTAL JUDEȚ: 35.402
3.04 Județul Tulcea
Sud Tulcea 1.745
TOTAL JUDEȚ: 1.745
TOTAL GENERAL: 172.195

4. SUPRAFEȚE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME
DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE
ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG

Nr. crt. Denumirea amenajării Suprafața (ha)
4.01 Județul Arad
Hanios-Vărșand 23.055
Pilu-Vărșand 3.402
Chiser-Poganier 17.008
Budier 20.316
Ier-Arad-Frontiera 33.249
Crac-Nădlac 6.200
TOTAL JUDEȚ: 103.230
4.02 Județul Bihor
Barcău mal drept aval Sălard 3.162
Barcău mal stâng aval Sălard 7.541
Crișu Repede mal drept aval Oradea 9.860
Canal colector mal drept 43.696
Valea Ierului 26.674
TOTAL JUDEȚ: 90.933
4.03 Județul Botoșani
Corni-Tudora 2.206
TOTAL JUDEȚ: 2.206
4.04 Județul Brașov
Sebeș-Mândra 5.964
Șercaia-Mândra 4.182
Apața 1.651
Viștea-Ucea 2.640
Sâmbăta-Viștea 5.190
Vlădeni-Dumbrăvița 3.480
Breaza-Sâmbăta 2.547
Veneția-Șercaia 3.947
TOTAL JUDEȚ: 29.601
4.05 Județul Caraș-Severin
Vrani-Mercina 4.330
Vicinic 1.817
Bocșa-Biniș-Doclin 1.477
Vărădia-Secășeni 2.100
Cadar-Remetea 1.782
TOTAL JUDEȚ: 11.506
4.06 Județul Covasna
Brateș-Ghelința 10.171
TOTAL JUDEȚ: 10.171
4.07 Județul Gorj
Budieni 3.775
TOTAL JUDEȚ: 3.775
4.08 Județul Harghita
Suseni-Borzonț 2.585
Belcina-Remetea 4.449
Racu-Jigodin 3.000
TOTAL JUDEȚ: 10.034
4.09 Județul Iași
Sculeni-Țuțora 25.419
TOTAL JUDEȚ: 25.419
4.10 Județul Maramureș
Țicău-Lăpuș 5.651
Vișeu-Petrova 1.586
TOTAL JUDEȚ: 7.237
4.11 Județul Neamț
Onișcani-Secuieni 1.087
Brusturi-Răucești 1.686
TOTAL JUDEȚ: 2.773
4.12 Județul Prahova
Ghighiu 5.000
TOTAL JUDEȚ: 5.000
4.13 Județul Satu Mare
Tur mal stâng 9.638
Someș mal drept 27.417
Someș-Crasna 38.317
Crasna mal stâng 27.502
Valea Ierului 48.780
TOTAL JUDEȚ: 151.654
4.14 Județul Ilfov
Nord București 38.600
TOTAL JUDEȚ: 38.600
4.15 Județul Sibiu
Cristian-Șura Mare 2.970
Scorei-Arpaș 3.286
TOTAL JUDEȚ: 6.256
4.16 Județul Suceava
Grigorești-Verești-Rocșani 1.870
TOTAL JUDEȚ: 1.870
4.17 Județul Timiș
Aranca comp. IV 55.582
Mureșan 6.040
Sânnicolau-Saravale 19.998
Galatca 8.280
Ghecea-Jimbolia 54.451
Uivar-Pustiniș 5.403
Teba-Timișați 28.063
Rudna-Ghiulvăz 5.643
Sud Lanca-Birda 9.984
Livezile 5.462
Banloc 10.196
Partoș-Glogani 2.876
TOTAL JUDEȚ: 211.978
TOTAL GENERAL: 712.243

5. SUPRAFEȚE NOI, PROPUSE PENTRU A FI AMENAJATE CU LUCRĂRI
DE IRIGAȚII ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA

Nr. crt. Denumirea amenajării Suprafața (ha) Sursa de apă Volumul de apă necesar pentru irigații (mil. m3)
5.01 Județul Brăila
Gologanu-Nănești 17.400 Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret) 176,45
Bogza-Balta Albă 7.600 Canal Siret-Bărăgan 22,80
TOTAL JUDEȚ: 25.000 199,25
5.02 Județul Buzău
Cotești-Râmnicu
Sărat Nord 5.500 Canal Siret-Bărăgan 18,15
Râmnicu Sărat Nord 33.700 Canal Siret-Bărăgan 91,83
Buzău-Sărata 60.200 Canal Siret-Bărăgan 168,56
Bogza-Balta Albă 25.500 Canal Siret-Bărăgan 76,50
Pogoanele-Fundata 69.400 Canal Siret-Bărăgan 194,32
TOTAL JUDEȚ: 194.300 549,36
5.03 Județul Călărași
Borcea de Sus 14.700 Dunăre 30,88
TOTAL JUDEȚ: 14.700 30,88
5.04 Județul Galați
Gologanu-Nănești 5.600 Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret) 16,50
TOTAL JUDEȚ: 5.600 16,50
5.05 Județul Giurgiu
Ipotești IV 12.800 Derivația Olt-Vedea 39,68
Nord Câlniștea 21.700 Derivația Olt-Vedea 67,27
Naipu 14.600 Derivația Olt-Vedea 45,26
TOTAL JUDEȚ: 49.100 152,21
5.06 Județul Ialomița
Buzău-Sărata 9.600 Canal Siret-Bărăgan 21,12
Pogoanele-Fundata 51.500 Canal Siret-Bărăgan 123,60
Borcea de Jos 23.100 Dunăre 48,51
TOTAL JUDEȚ 84.200 193,23
5.07 Județul Olt
Ipotești I Nord 24.900 Derivația Olt-Vedea 77,19
Ipotești I Sud 14.400 Derivația Olt-Vedea 44,64
Ipotești II 51.000 Derivația Olt-Vedea 158,10
Ipotești III 2.200 Derivația Olt-Vedea 6,82
TOTAL JUDEȚ: 92.500 286,75
5.08 Județul Prahova
Buzău-Sărata 18.100 Canal-Siret-Bărăgan 39,82
TOTAL JUDEȚ: 18.100 39,82
5.09 Județul Teleorman
Ipotești II 7.600 Derivația Olt-Vedea 23,56
Ipotești III 76.500 Derivația Olt-Vedea 237,15
Ipotești IV 27.500 Derivația Olt-Vedea 85,25
Nord Câlniștea 32.500 Derivația Olt-Vedea 100,75
TOTAL JUDEȚ: 144.100 446,71
5.10 Județul Vrancea
Ruginești
Cotești-Râmnicu 23.300 Canal Siret-Bărăgan 68,73
Sărat Nord 16.700 Canal Siret-Bărăgan 55,11
Biliești-Slobozia
Ciorăști 25.000 Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret) 77,50
Gologanu-Nănești 28.000 Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Putna/Siret) 92,40
Bogza-Balta Albă 27.900 Canal Siret-Bărăgan 83,70
TOTAL JUDEȚ: 120.900 377,44
TOTAL GENERAL: 748.500 2.292,15

ANEXA Nr. 8 Modificări (1)


SECȚIUNEA a II-a APA

APĂ PENTRU IRIGAȚII

PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU IRIGAȚII

LIMITE MAXIME mil. m3/an
Nr. crt. Bazinul hidrografic Valoare prognozată pe termen lung
I Tisa 2
II Someș 10
III Crișuri 16
IV Mureș 95
V Spațiul Banat 29
VI Jiu 45
VII Olt 1.456
VIII Vedea 5
IX Argeș 219
X Ialomița 137
XI Siret 1.570
XII Prut 160
XIII Dunărea 5.746
XIV Litoral 143
TOTAL: 9.633
Prognoza prelevărilor pentru irigații pe termen scurt și mediu se stabilește prin Strategia Gospodăririi Apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Me

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...