Guvernul României

Hotărârea nr. 729/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei

Modificări (6), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 noiembrie 1997 până la 29 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și al celorlalte reglementări legale,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

Ministerul Cercetării și Tehnologiei este organul administrației publice centrale de specialitate care are misiunea de a asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonarea elaborării, aplicării, monitorizării și evaluării politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calității, în acord cu strategia și Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, lărgirea patrimoniului național și internațional științific, tehnologic și de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piața internă, europeană și pe piețe globale, realizarea societății informaționale bazate pe cunoștințe, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

Art. 2. -

Ministerul Cercetării și Tehnologiei, în domeniul său de competență, are rolul și responsabilitatea:

a) de a asigura planificarea strategică și tactică;

b) de a defini obiectivele strategice și tactice;

c) de a defini, aplica, monitoriza și evalua politicile necesare realizării obiectivelor;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și de a prelua acquisurile comunitare;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorități publice pentru a realiza coerența politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățeanul, pentru a da consistență obiectivelor și politicilor; Modificări (1)

g) de a defini, finanța, aplica, monitoriza și evalua programe în scopul atingerii obiectivelor;

h) de a stimula dezvoltarea regională și locală, precum și pe cea a sectorului privat;

i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional.

Art. 3. -

În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Cercetării și Tehnologiei exercită următoarele funcții:

a) funcția politică - funcția de reprezentare și de armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul științei, tehnologiei și inovării;

b) funcția de strategie - prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul științei, tehnologiei și inovării;

c) funcția de administrare - prin care prognozează, planifică, alocă, monitorizează și evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

d) funcția de monitorizare, evaluare și control al realizării politicilor în domeniul științei, tehnologiei și inovării;

e) funcția de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

f) funcția de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

g) funcția de reprezentare - prin care se asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

h) funcția de comunicare atât cu celelalte structuri ale administrației publice, cât și cu societatea civilă și cu cetățeanul.

Art. 4. -

În vederea exercitării funcțiilor sale, Ministerul Cercetării și Tehnologiei are următoarele atribuții principale:

1. diseminarea de informații în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării; stimularea creșterii conștiinței publice cu privire la rolul științei, tehnologiei și inovării în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea și, după caz, asigurarea editării, tipăririi și difuzării de publicații sau de materiale specifice domeniului său de competență;

2. dezvoltarea resurselor umane; Modificări (1)

3. stimularea transferului tehnologic, valorificării rezultatelor, a inovării, a absorbției și difuziei acestora în rândul agenților economici și în economie în general; definirea, finanțarea și implementarea de proiecte, programe și activități prin care se creează și se utilizează instrumente financiare și scheme de finanțare pentru reducerea riscului pe piață al întreprinderilor, în special al celor mici și mijlocii, în scopul de a stimula valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării, absorbția și difuzia în economie și în societate a acestora, transferul tehnologic și înnoirea tehnologică, precum și în alte scopuri; Modificări (1)

4. definirea de politici de restructurare, privatizare și de atragere a capitalului străin în domeniu;

5. urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii;

6. atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultanței interne și internaționale pentru domeniul său specific de competență;

7. definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării și implementării de scheme de analiză și de monitorizare și evaluare a sistemului științei, tehnologiei și inovării; publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine și diseminare de informații, traduceri, precum și pentru altele asemenea; în aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea;

8. stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte internaționale, europene, comunitare și bilaterale în domeniu;

9. elaborarea și inițierea de proiecte de legi, de hotărâri și ordonanțe ale Guvernului, în domeniu; crearea și dezvoltarea cadrului instituțional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi ce intră sub incidența domeniului său de competență;

10. stimularea dezvoltării regionale și locale, precum și a coeziunii sociale prin programe și proiecte de dezvoltare a științei, tehnologiei și de stimulare a inovării; stimularea, înființarea sau inițierea înființării și dezvoltării de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic și altele asemenea, inclusiv organizații fără scop lucrativ sau patrimonial;

11. conducerea, finanțarea, monitorizarea și implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării; atribuirea conducerii de programe, conform reglementărilor în vigoare, agenților economici, instituțiilor publice, inclusiv celor cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, organizațiilor neguvernamentale, în sistem competițional sau în mod direct;

12. exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea și evaluarea de unități specifice domeniului;

13. elaborarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare planul național, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea și actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin planul național, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;

14. stimularea dialogului cu comunitatea științifică și cu alte structuri ale societății civile; în acest sens, se consultă și se stimulează implicarea acestor structuri, în mod direct și activ, inclusiv prin susținere financiară, în definirea și implementarea politicilor în domeniul științei, tehnologiei și inovării;

15. aprobarea regulamentului-cadru și a componenței Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, precum și a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ și, după caz, a organelor de lucru ale acestuia;

16. evaluarea programelor cuprinse în planul național și detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului național și informarea Guvernului asupra realizării acestora;

17. prognozarea, planificarea și programarea, după caz, în proiectul de buget propriu sau în bugetul propriu a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competență; utilizarea acestor resurse;

18. implementarea sistemului informatic național pentru știință și tehnologie, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;

19. coordonarea și armonizarea politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calității produselor, procedeelor și serviciilor, în ceea ce privește activitățile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecția consumatorilor și coordonarea asistenței tehnice în acest domeniu; Modificări (1)

20. colaborarea cu organisme și organizații naționale și internaționale din domeniul științei, tehnologiei și inovării, precum și din domeniul infrastructurilor calității, dezvoltarea sau stimularea dezvoltării relațiilor cu acestea;

21. coordonarea de politici în domeniul proprietății intelectuale și stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării;

22. coordonarea activității de participare a României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific;

23. îndeplinirea oricăror alte atribuții care îi revin prin alte acte normative.

Art. 5. -

Ministerul Cercetării și Tehnologiei organizează, în structura sa, o direcție generală specializată - Agenția Națională pentru Energie Atomică - prin care exercită, în domeniul utilizării fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice, și următoarele atribuții principale:

a) elaborarea și monitorizarea strategiei, politicilor și programelor guvernamentale pentru utilizarea fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice; în acest sens, ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administrației publice centrale, agenții economici, unitățile de învățământ și de cercetare-dezvoltare, care au responsabilitatea promovării și aplicării în practică a activităților din domeniul atomic și nuclear;

b) elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei, politicilor și programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare și inovare;

c) sprijinirea dezvoltării resurselor umane;

d) stimularea comunicării și a diseminării informațiilor tehnico-științifice, în condițiile legii, inclusiv informarea cetățenilor în legătură cu beneficiile și riscurile asociate activităților nucleare, precum și crearea de atitudini și comportamente adecvate;

e) stimularea dezvoltării parteneriatului internațional; colaborarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, precum și cu alte organizații internaționale, regionale sau naționale din alte țări, de profil, precum și reprezentarea României în relațiile cu acestea; în acest scop, încheie acorduri și contracte de cercetare-dezvoltare, de asistență tehnică, de expertiză, de informare și/sau specializare a personalului, regionale sau bilaterale, sau participă la acțiuni promoționale și altele asemenea;

f) monitorizarea sau, după caz, coordonarea sau controlarea activității unor unități de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate în programe specifice; în acest sens, Ministerul Cercetării și Tehnologiei poate da mandat Institutului de Fizică Atomică, instituție publică din subordinea sa, să exercite unele dintre atribuțiile sale, în special cele legate de programele de cercetare fundamentală, teoretică sau experimentală, de cercetare aplicativă, de dezvoltare tehnologică, de creare, la nivel local sau național, a unui mediu stimulativ pentru inovare și transfer tehnologic, inclusiv prin forme adecvate de organizare și de parteneriat (cum ar fi: parcuri tehnologice, centre de inovare și incubare în afaceri etc.) cu actori locali relevanți pentru dezvoltarea economico-socială (cum ar fi: universități, consilii locale și județene, primării, camere de comerț, asociații de întreprinzători etc.), în scopul sprijinirii agenților economici, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a-și moderniza sau înnoi tehnologiile, pentru a produce noi materiale, produse, procedee, servicii sau pentru altele asemenea; Modificări (1)

g) asigură cadrul necesar corelării politicilor și programelor industriale și a celor de altă natură, care au relevanță pentru domeniul în cauză, cu politicile și programele de cercetare-dezvoltare și inovare de profil.

Art. 6. -

Atribuțiile Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care, potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, sunt aduse la îndeplinire de către Agenția Națională pentru Energie Atomică, nu înlătură sau nu restrâng competența ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și agenților economici, unităților de învățământ, de cercetare, de sănătate, care desfășoară activități în domeniul nuclear-atomic.

Art. 7. -

(1) Ministerul Cercetării și Tehnologiei este condus de ministrul cercetării și tehnologiei, denumit în continuare ministru.

(2) Ministrul îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

(3) Ministrul reprezintă Ministerul Cercetării și Tehnologiei în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice, din țară și din străinătate.

(4) Înlocuitorul ministrului este secretarul de stat.

(5) Ministrul dă mandat secretarului de stat să îndeplinească unele atribuții și îi stabilește răspunderile.

(6) Ministrul poate delega dreptul de semnătură secretarului de stat, secretarului general, directorilor generali și președintelui Agenției Naționale pentru Energie Atomică, cu excepția atribuției de ordonator principal de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept.

(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul emite ordine și instrucțiuni.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Secretarul general este asimilat, în ierarhia funcțiilor și ca salarizare, cu directorul general. Secretarul general este numit în funcție, conform legii, prin ordin al ministrului.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuții de conducere administrativă a ministerului și alte atribuții care îi sunt conferite de către ministru. Secretarul general acționează pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor și a măsurilor stabilite de ministru, îl sprijină în conducerea activității și asigură buna coordonare și comunicare dintre direcții și celelalte compartimente ale ministerului; are răspunderea corectitudinii, din punct de vedere al legalității și oportunității, a actelor administrative, informării cu acuratețe, corecte și în timp util a ministrului, a secretarului de stat și a membrilor cabinetului ministrului, precum și a planificării curente a activităților, în acord cu prevederile legale în vigoare și cu măsurile stabilite de ministru.

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării și Tehnologiei, precum și organismele consultative de pe lângă acesta sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării și Tehnologiei pot funcționa direcții generale, direcții, servicii și birouri. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului, se pot organiza numai servicii și birouri, precum și colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(3) Pe lângă ministru funcționează cabinetul ministrului, format din secretarul de stat și consilierii ministrului și secretarului de stat; ministrul îi stabilește funcțiile și atribuțiile, în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Coordonarea compartimentelor de către secretarul de stat și secretarul general se stabilește prin ordin al ministrului.

(5) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului și se aprobă prin ordin al ministrului.

(6) Numărul maxim de posturi este de 147, exclusiv demnitarii. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

În vederea îmbunătățirii comunicării între organele administrației publice centrale și a armonizării politicilor elaborate de acestea, pe lângă Ministerul Cercetării și Tehnologiei funcționează, cu rol consultativ: Consiliul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare; Consiliul Interministerial pentru Infrastructurile Calității, Armonizarea Reglementărilor Tehnice și Protecția Consumatorilor; Consiliul Interministerial pentru Politica Științei și Tehnologiei în domeniul Energiei Atomice; acestea se constituie și funcționează, fiecare dintre ele, potrivit hotărârii de Guvern specifice, iar secretariatele lor, potrivit ordinului ministrului.

Art. 11. -

Agenția Națională pentru Energie Atomică este condusă de un președinte, asimilat ca salarizare cu funcția de director general și numit prin ordin al ministrului.

Art. 12. -

(1) Unitățile din subordinea Ministerului Cercetării și Tehnologiei sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

(2) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru unitățile subordonate, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului. Modificări (1)

(3) Numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație, a directorilor generali și, după caz, a directorilor unităților prevăzute în anexele nr. 2 și 3 se fac prin ordin al ministrului, în mod nemijlocit. Modificări (1)

(4) Prevederile legale în vigoare, referitoare la numirea și revocarea, în anumite condiții, a membrilor consiliilor de administrație, a directorilor generali și, după caz, a directorilor unităților prevăzute în anexele nr. 2 și 3, se înlocuiesc cu cele ale alineatului precedent.

Art. 13. -

Ministerul Cercetării și Tehnologiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit conform Ordonanței Guvernului nr. 63/1994, modificată prin Legea nr. 13/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 27 februarie 1995, precum și un autovehicul destinat deplasărilor în teritoriu, pentru monitorizare și control.

Art. 14. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Cercetării și Tehnologiei conlucrează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme interesate.

Art. 15. -

Personalul existent în cadrul Ministerului Cercetării și Tehnologiei va putea fi reîncadrat în posturi din structura organizatorică aprobată prin prezenta hotărâre, pe baza examinării profesionale efectuate în scopul evaluării aptitudinilor și competenței necesare îndeplinirii noilor atribuții, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 459/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare.

Art. 17. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 7 noiembrie 1997.

Nr. 729.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI TEHNOLOGIEI
                                             Numărul maxim de posturi
                              ┌───────────────┐  pentru aparatul propriu al ministerului = 147
                              │  MINISTRU  │        (exclusiv demnitari)
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐                   └───────┬───────┘               ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
─COLEGIUL CONSULTATIV── ─ ┐                     │                   ┌─  CONSILIUL  ─
─    PENTRU    ─  ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ────INTERMINISTERIAL─
─CERCETARE-DEZVOLTARE─  ─   ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐  ── PENTRU ȘTIINȚĂ ─
─   ȘI INOVARE   ─  ─   ─┌────────────────┐         │                ─  ── TEHNOLOGIE ȘI ─
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘  ─   ─│SECRETAR DE STAT├─────────────────┤                ─  ──  INOVARE   ─
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐  ─   ─└────────────────┘         │  ┌────────────┐       ─  ─└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
─   COMISIA    ─  ─   ─                  ├────┤ CONSILIERI │       ─  ─┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
─ CONSULTATIVĂ DE  ── - ┘   ─                  │  └────────────┘       ─  ──  CONSILIUL  ─
─  DIALOG SOCIAL  ─     ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──  ──INTERMINISTERIAL─
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘     ─              ┌───────┴────────┐            ─  ──   PENTRU   ─
                ─              │CABINET MINISTRU│            ─  ──INFRASTRUCTURILE─
                ─              └───────┬────────┘            ─  ├┤  CALITĂȚII,  ─
                └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘  ── ARMONIZAREA  ─
                                  │                   ──REGLEMENTĂRILOR ─
                                  │     ┌──────────────────────┐  ──  TEHNICE ȘI  ─
                                  │   ┌───┤ DIRECȚIA GENERALĂ  │  ──  PROTECȚIA  ─
                                  │   │  │JURIDIC ȘI CONTENCIOS │  ── CONSUMATORILOR ─
                                  ├─────┤  └──────────────────────┘  ─└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
                                  │   │  ┌──────────────────────┐  ─┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
                                  │   │  │ DIRECȚIA GENERALĂ  │  ──  CONSILIUL  ─
                                  │   └───┤ CONTROL FINANCIAR  │  ──INTERMINISTERIAL─
                                  │     │ PROPRIU, CORPUL DE │  └┤PENTRU POLITICA ─
                                  │     │   CONTROL AL   │   ─ ȘTIINȚEI ȘI  ─
                                  │     │ MINISTRULUI ȘI AUDIT │   ─ TEHNOLOGIEI ÎN ─
                                  │     └──────────────────────┘   ─  DOMENIUL  ─
                                  │                   ─ENERGIEI ATOMICE─
                                  │                   └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
                                  │                   ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──┐                     │                   ─ SECRETARIATUL ─
─   SECRETARIATUL   ─                     │                   ─ CONSILIULUI  ─
─ COLEGIULUI CONSULTATIV ─                     │                   ─INTERMINISTERIAL─
─     PENTRU     ── ┐                ┌──────┴─────────┐              ┌─PENTRU ȘTIINȚĂ, ─
─ CERCETARE-DEZVOLTARE ─ ─                │SECRETAR DE STAT│              ── TEHNOLOGIE ȘI ─
─    ȘI INOVARE    ─ ─                └──────┬─────────┘              ──  INOVARE   ─
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──┘ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ───└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──┐ ─                    │                   ─┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
─ SECRETARIATUL COMISIEI ─ ─                    │                   ── SECRETARIATUL ─
─ CONSULTATIVE DE DIALOG ── ┘                    │                   ── CONSILIULUI  ─
─     SOCIAL     ─                     │                   ──INTERMINISTERIAL─
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──┘                     │                   ──   PENTRU   ─
       ┌───────────────────────────┬──────────────────────────┼───────────────────────────┐     ──INFRASTRUCTURILE─
┌────────────┴──────────────┐┌───────────┴───────────┐┌─────────────┴────────────┐┌─────────────┴────────┐├┤  CALITĂȚII,  ─
│DIRECȚIA GENERALĂ INOVARE, ││  DIRECȚIA GENERALĂ  ││  DIRECȚIA GENERALĂ   ││ DIRECȚIA GENERALĂ  │── ARMONIZAREA  ─
│INFRASTRUCTURILE CALITĂȚII,││ MONITORIZARE PROGRAME ││DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ,││POLITICĂ TEHNOLOGICĂ, │──REGLEMENTĂRILOR ─
│ COMUNICARE ȘI PARTENERIAT ││   ȘI INSTITUȚII   ││RESURSE UMANE ȘI ASISTENȚĂ││ POLITICI BUGETARE ȘI │──  TEHNICE ȘI  ─
│    INTERNAȚIONAL    ││            ││     TEHNICĂ     ││   REGLEMENTĂRI   │──  PROTECȚIA  ─
└┬──────────────────────────┘└┬──────────────────────┘└┬─────────────────────────┘└┬─────────────────────┘── CONSUMATORILOR ─
 │┌─────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────┐─└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
 ││  DIRECȚIA TRANSFER  │ ││DIRECȚIA MONITORIZARE│ ││ DIRECȚIA DEZVOLTARE  │ ││DIRECȚIA PLANIFICARE│─┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
 ├┤ TEHNOLOGIC, DEZVOLTARE │ ├┤   PROGRAME DE   │ └┤  INSTITUȚIONALĂ ȘI  │ ├┤  STRATEGICĂ,   │── SECRETARIATUL ─
 ││  LOCALĂ ȘI DIFUZIA  │ ││CERCETARE-DEZVOLTARE │ │  ASISTENȚĂ TEHNICĂ  │ ││ REGLEMENTĂRI ȘI  │── CONSILIULUI  ─
 ││    INOVĂRII     │ ││  ȘI DE INOVARE  │ │            │ ││ PARTENERIAT SOCIAL │──INTERMINISTERIAL─
 │└─────────────────────────┘ │└─────────────────────┘ └────────────────────────┘ │└────────────────────┘└┤PENTRU POLITICA ─
 │┌─────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐               │┌────────────────────┐ ─ ȘTIINȚEI ȘI  ─
 ││  DIRECȚIA DISEMINARE  │ ││DIRECȚIA MONITORIZARE│               ││ DIRECȚIA POLITICA │ ─ TEHNOLOGIEI ÎN ─
 ├┤ INFORMAȚII, PARTENERIAT │ ├┤  INSTITUȚII ȘI  │               ├┤   ȘTIINȚEI,   │ ─  DOMENIUL  ─
 ││  INTERNAȚIONAL ȘI   │ ││   POLITICI DE   │               ││  TEHNOLOGIEI ȘI  │ ─ENERGIEI ATOMICE─
 ││  ACTIVITĂȚI ÎN REȚEA  │ ││  RESTRUCTURARE  │               ││   INOVĂRII   │ └────────────────┘
 │└─────────────────────────┘ │└─────────────────────┘               │└────────────────────┘
 │┌─────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐               │┌────────────────────┐
 ││DIRECȚIA INFRASTRUCTURILE│ ││ AGENȚIA NAȚIONALĂ │               ││ DIRECȚIA POLITICI │
 └┤CALITĂȚII ȘI ARMONIZAREA │ └┤  PENTRU ENERGIE  │               ├┤  BUGETARE ȘI DE  │
 │ REGLEMENTĂRILOR TEHNICE │ │   ATOMICĂ*)   │               ││  FINANȚARE A   │
 └─────────────────────────┘ └─────────────────────┘               ││  PROGRAMELOR   │
                                          │└────────────────────┘
                                          │┌────────────────────┐
                                          ││ DIRECȚIA EFICIENȚA │
                                          └┤  INVESTIȚIILOR,  │
                                          │ACHIZIȚII PUBLICE ȘI│
                                          │   PATRIMONIU   │
                                          └────────────────────-

*) Se organizează la nivel de direcție generală

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Cercetării și Tehnologiei

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Fizică Atomică1) Venituri extrabugetare și alocații de la buget
2. Agenția Spațială Română Venituri extrabugetare
3. Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Venituri extrabugetare
4. Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice Venituri extrabugetare
5. Institutul Național de Informare și Documentare2) Venituri extrabugetare și alocații de la buget
6. Editura Tehnică, București Venituri extrabugetare
7. Institutul Național de Inventică Iași Venituri extrabugetare
8. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor Iași Venituri extrabugetare
9. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor Craiova Venituri extrabugetare
10. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor Târgu Mureș Venituri extrabugetare

1) Un număr maxim de 10 posturi, pentru aparatul administrativ, este subvenționat de la bugetul de stat.

2) Un număr maxim de 20 de posturi, pentru bibliotecă, este subvenționat de la bugetul de stat.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei

Nr. crt. Denumirea unității
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București
3. Institutul Geologic al României - I.G.R. București
4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București
5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
6. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - INCAS
7. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA
8. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH București
9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București
10. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași
11. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București
12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București
13. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București
14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC Timișoara
15. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București
16. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București
17. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București
18. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...