URMĂRIREA PENALĂ | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL I
URMĂRIREA PENALĂ Jurisprudență

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Obiectul urmăririi penale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 200. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

Organele de urmărire penală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 201. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Urmărirea penală se efectuează de către procurori și de către organele de cercetare penală. Jurisprudență

Organele de cercetare penală sunt: Jurisprudență

a) organele de cercetare ale poliției; Modificări (1)

b) organele de cercetare speciale.

Ca organe de cercetare ale poliției funcționează lucrătorii operativi anume desemnați din Ministerul de Interne. Modificări (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Rolul activ al organului de urmărire penală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 202. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru aflarea adevărului și pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, în vederea justei soluționări a acesteia. Organul de urmărire adună probele atât în favoarea, cât și în defavoarea învinuitului sau inculpatului. Jurisprudență

Îndatoririle prevăzute în alineatul precedent se îndeplinesc chiar dacă învinuitul sau inculpatul recunoaște fapta. Jurisprudență

Organul de urmărire penală este obligat să explice învinuitului sau inculpatului, precum și celorlalte părți drepturile lor procesuale. Jurisprudență

Organul de urmărire penală este de asemenea obligat să strângă date cu privire la împrejurările care au determinat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii, precum și orice alte date de natură să servească la soluționarea cauzei. Jurisprudență

Ordonanțele organului de urmărire penală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 203. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În desfășurarea urmăririi penale, organul de urmărire dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale prin ordonanță, acolo unde legea prevede aceasta, iar în celelalte cazuri prin rezoluție motivată. Jurisprudență

Ordonanța trebuie să fie motivată și să cuprindă totdeauna data și locul întocmirii, numele, prenumele și calitatea celui care o întocmește, cauza la care se referă, obiectul actului sau măsurii procesuale, temeiul legal al acesteia și semnătura celui care a întocmit-o. Ordonanța va cuprinde de asemenea mențiunile speciale prevăzute de lege pentru anumite acte sau măsuri. Jurisprudență

Când organul de cercetare penală consideră că este cazul să fie luate anumite măsuri, face propuneri motivate.
Jurisprudență

Efectuarea unor acte de urmărire în incinta unor unități Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 204. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Orice act de urmărire penală în incinta unei unități din cele la care se referă art. 145 din Codul penal se poate efectua numai cu consimțământul conducerii acelei unități sau cu autorizația procurorului.

În caz de infracțiuni flagrante, consimțământul sau autorizația nu este necesară. Jurisprudență

Păstrarea unor acte de urmărire penală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 205. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când legea prevede că un act sau o măsură procesuală trebuie să fie încuviințată, autorizată sau confirmată de procuror, un exemplar al ordonanței sau al actului procesual rămâne la procuror.

Capitolul II COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

Art. 206. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Abrogat.

Competența organelor de cercetare ale poliției Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 207. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cercetarea penală se efectuează de organele de cercetare ale poliției, pentru orice infracțiune care nu este dată în mod obligatoriu în competența altor organe de cercetare.

Competența organelor de cercetare penală speciale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Cercetarea penală se efectuează și de următoarele organe speciale: Jurisprudență

a) ofițerii anume desemnați de către comandanții unităților militare corp aparte și similare, pentru militarii în subordine, precum și pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de angajații civili ai acestor unități. Cercetarea poate fi efectuată și personal de către comandant; Modificări (1), Jurisprudență

b) ofițerii anume desemnați de către șefii comenduirilor de garnizoană, pentru infracțiunile săvârșite de militari în afara unităților militare. Cercetarea poate fi efectuată și personal de șefii comenduirilor de garnizoană;

c) ofițerii anume desemnați de către comandanții centrelor militare, pentru infracțiunile de competența instanțelor militare, săvârșite de persoanele civile în legătură cu obligațiile lor militare. Cercetarea poate fi efectuată și personal de către comandanții centrelor militare.

La cererea comandantului centrului militar, organul de poliție efectuează unele acte de cercetare, după care înaintează lucrările comandantului centrului militar;

d) ofițerii de grăniceri, precum și ofițerii anume desemnați din Ministerul de Interne, pentru infracțiunile de frontieră; Modificări (1)

e) căpitanii porturilor, pentru infracțiunile contra siguranței navigației pe apă și contra disciplinei și ordinii la bord, precum și pentru infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul, prevăzute în Codul penal, săvârșite de personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau ar fi putut pune în pericol siguranța navei sau a navigației. Jurisprudență

În cazurile prevăzute la lit. a), b) și c), cercetarea penală se efectuează în mod obligatoriu de organele speciale acolo prevăzute.

Competența procurorului în faza urmăririi Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Procurorul exercită supravegherea asupra actelor de urmărire penală; în exercitarea acestei atribuții procurorii conduc și controlează activitatea de cercetare penală a poliției și a altor organe. Modificări (1), Jurisprudență

Procurorul poate să efectueze orice acte de urmărire penală în cauzele pe care le supraveghează. Jurisprudență

Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 155-173, 174-177, 179, 189 alin. 3, art. 190, 191, 211 alin. 3, art. 212, 236, 2361, 238, 239, 2391, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 2671, 268, 273-276, 2791, 280, 2801, 3022, 317 și 356-361 din Codul penal, în cazul infracțiunilor arătate în art. 26 pct. 2 lit. a), art. 27 pct. 1 lit. b) și c), art. 281 pct. 1 lit. b) și c), art. 282 pct. 1 lit. b) și art. 29 pct. 1 din acest cod, precum și în cazul infracțiunilor împotriva protecției muncii. Modificări (6), Jurisprudență

Este competent să efectueze urmărirea penală, în cazurile prevăzute în alineatul precedent, și să exercite supravegherea asupra activității de cercetare penală procurorul de la parchetul corespunzător instanței care, potrivit legii, judecă în primă instanță cauza. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Atunci când urmărirea penală este efectuată de procuror, ordonanța prin care s-a dispus arestarea preventivă și rechizitoriul sunt supuse confirmării prim-procurorului parchetului, iar când urmărirea este făcută de acesta, confirmarea se face de procurorul ierarhic superior. Modificări (1), Jurisprudență

Verificarea competenței Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 210. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Organul de urmărire penală sesizat potrivit art. 221 este dator să-și verifice competența. Jurisprudență

Dacă organul de cercetare penală constată că nu este competent a efectua cercetarea, trimite de îndată cauza procurorului care exercită supravegherea, în vederea sesizării organului competent.

Extinderea competenței teritoriale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 211. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când anumite acte de cercetare penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face cercetarea, organul de cercetare penală poate să le efectueze el însuși sau să dispună efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare. Jurisprudență

În cazul în care organul de cercetare penală înțelege să procedeze el însuși la efectuarea actelor, înștiințează în prealabil despre aceasta organul corespunzător din raza teritorială în care va efectua aceste acte. Jurisprudență

În cuprinsul aceleiași localități, organul de cercetare penală efectuează toate actele de cercetare, chiar dacă unele dintre acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale, cu respectarea dispoziției din alineatul precedent. Jurisprudență

Art. 212. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Abrogat.

Cazuri urgente Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 213. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Organul de cercetare penală este obligat să efectueze actele de cercetare ce nu suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competența lui. Lucrările efectuate în astfel de cazuri se trimit, de îndată, prin procurorul care exercită supravegherea activității organului ce le-a efectuat, procurorului competent.

Actele încheiate de unele organe de constatare Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 214. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Sunt obligate să procedeze la luarea de declarații de la făptuitor și de la martorii care au fost de față la săvârșirea unei infracțiuni și să întocmească proces-verbal despre împrejurările concrete ale săvârșirii acesteia: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) organele inspecțiilor de stat, alte organe de stat, precum și ale unităților la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infracțiunile care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) organele de control și cele de conducere ale administrației publice, ale altor unități la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de cei aflați în subordine ori sub controlul lor. Jurisprudență

Organele arătate mai sus au dreptul să rețină corpurile delicte, să procedeze la evaluarea pagubelor, precum și să efectueze orice alte acte, când legea prevede aceasta. Jurisprudență

Actele încheiate se înaintează procurorului în cel mult 3 zile de la descoperirea faptei ce constituie infracțiune, afară de cazul când legea dispune altfel.

În caz de infracțiuni flagrante, aceleași organe au obligația să înainteze de îndată procurorului pe făptuitor, împreună cu lucrările efectuate și cu mijloacele materiale de probă. Jurisprudență

Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (1)

Actele încheiate de comandanții de nave și aeronave și de
subofițerii trupelor de grăniceri
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 215. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Obligațiile și drepturile prevăzute în art. 214 alin. 1 și 2 le au și următoarele organe: Jurisprudență

a) comandanții de nave și aeronave pentru infracțiunile săvârșite pe acestea, pe timpul cât navele și aeronavele pe care le comandă se află în afara porturilor sau aeroporturilor;

b) subofițerii din trupele de grăniceri, pentru infracțiunile de frontieră. Modificări (1)

Organele de mai sus pot efectua percheziții corporale asupra făptuitorului și pot verifica lucrurile pe care acesta le are cu sine. Jurisprudență

De asemenea, organele de mai sus pot prinde pe făptuitor, în care caz îl predau de îndată procurorului sau organului de cercetare penală, împreună cu lucrările efectuate și cu mijloacele materiale de probă. Jurisprudență

În celelalte cazuri, lucrările efectuate se înaintează organului de cercetare penală competent, în cel mult 5 zile de la prima constatare efectuată, împreună cu mijloacele materiale de probă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când infracțiunea a fost săvârșită pe o navă sau aeronavă, termenele de mai sus curg de la ancorarea navei ori aterizarea aeronavei pe teritoriul român. Jurisprudență

Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă.

Capitolul III SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

Obiectul supravegherii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 216. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Procurorul, în exercitarea supravegherii respectării legii în activitatea de urmărire penală, veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspundere penală și ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență

De asemenea, procurorul veghează ca nici o persoană să nu fie reținută sau arestată, decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea activității de supraveghere, procurorul ia măsurile necesare sau dă dispoziții organelor de cercetare penală ca să ia asemenea măsuri.

Procurorul ia măsuri și dă dispoziții în scris și motivat. Jurisprudență

Trecerea cauzei de la un organ la altul Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 217. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză în care cercetarea penală trebuie efectuată de un anumit organ de cercetare, să fie efectuată de un alt asemenea organ. Jurisprudență

Preluarea unei cauze de către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune de procurorul de la parchetul care exercită supravegherea acestuia, pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penală care preia cauza și după încunoștințarea procurorului care exercită supravegherea acesteia.

În cauzele preluate de către un organ de cercetare penală central, supravegherea se exercită de către un procuror din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Jurisprudență

În cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, acesta poate dispune ca anumite acte de cercetare penală să fie efectuate de către organele poliției. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

Modalități de exercitare a supravegherii Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 218. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul conduce și controlează activitatea de cercetare penală a poliției și a altor organe și supraveghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispozițiilor legale. Modificări (1), Jurisprudență

Organele de cercetare penală sunt obligate să încunoștințeze de îndată pe procuror despre infracțiunile de care au luat cunoștință.

Procurorul poate să asiste la efectuarea oricărui act de cercetare penală sau să-l efectueze personal. Procurorul poate să ceară spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penală, care este obligat să-l trimită, cu toate actele, materialele și datele privitoare la fapte care formează obiectul cercetării. Jurisprudență

Dispoziții date de procuror Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 219. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul poate să dea dispoziții cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Dispozițiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penală. Dacă acest organ are de făcut obiecții, poate sesiza pe prim-procurorul parchetului sau, când dispozițiile sunt date de acesta, pe procurorul ierarhic superior, fără a întrerupe executarea lor. În termen de 3 zile de la sesizare prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior este obligat să se pronunțe. Modificări (1), Jurisprudență

Infirmarea actelor sau măsurilor procesuale nelegale Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 220. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de urmărire penală nu este dată cu respectarea dispozițiilor legale, o infirmă motivat. Jurisprudență

Capitolul IV EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE

Secțiunea I Sesizarea organelor de urmărire penală Jurisprudență

Modurile de sesizare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 221. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, ori se sesizează din oficiu când află pe orice altă cale că s-a săvârșit o infracțiune. Modificări (1), Jurisprudență

Când, potrivit legii, punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă ori la sesizarea sau cu autorizarea organului prevăzut de lege, urmărirea penală nu poate începe în lipsa acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

De asemenea, urmărirea penală nu poate începe fără exprimarea dorinței guvernului străin în cazul infracțiunii prevăzute în art. 171 din Codul penal.

Când prin săvârșirea unei infracțiuni s-a produs o pagubă uneia din unitățile la care se referă art. 145 din Codul penal, unitatea păgubită este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală, să prezinte situații explicative cu privire la întinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuită și să se constituie parte civilă.

Plângerea Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 222. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Plângerea este încunoștințarea făcută de o persoană sau de o unitate din cele la care se referă art. 145 din Codul penal, căreia i s-a cauzat o vătămare prin infracțiune. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, calitatea și domiciliul petiționarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut și a mijloacelor de probă. Modificări (1), Jurisprudență

Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne atașată plângerii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Plângerea făcută oral se consemnează într-un proces-verbal de organul care o primește. Jurisprudență

Plângerea se poate face și de către unul dintre soți pentru celălalt soț, sau de către copilul major pentru părinți. Persoana vătămată poate să declare că nu-și însușește plângerea. Jurisprudență

Pentru persoana lipsită de capacitatea de exercițiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face plângere cu încuviințarea persoanelor prevăzute de legea civilă.

Denunțul Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 223. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană sau de către o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, despre săvârșirea unei infracțiuni. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Denunțul trebuie să conțină aceleași date ca și plângerea. Jurisprudență

Denunțul scris trebuie să fie semnat de denunțător, iar în cazul denunțului oral, acesta se consemnează într-un proces-verbal de către organul în fața căruia a fost făcut.

Acte premergătoare Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 224. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

În vederea începerii urmăririi penale, organul de urmărire penală poate efectua acte premergătoare. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

De asemenea, în vederea strângerii datelor necesare organelor de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale, pot efectua acte premergătoare și lucrătorii operativi din Ministerul de Interne, precum și din celelalte organe de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, anume desemnați în acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amenințări la adresa siguranței naționale. Jurisprudență

Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă.
Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență, Reviste (2)

Sesizarea la cererea organului competent Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 225. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când legea prevede că începerea urmăririi penale nu poate avea loc fără o sesizare specială, aceasta trebuie făcută în scris și semnată de către organul competent. În actul de sesizare trebuie să se arate în mod corespunzător datele prevăzute în art. 222 alin. 2. Jurisprudență

Unele dispoziții privind urmărirea penală pentru militari Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 226. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Pentru infracțiunile prevăzute de Codul penal în art. 331-336, 348, 353 și 354, urmărirea penală poate începe numai la sesizarea comandantului. Modificări (1)

Pentru celelalte infracțiuni săvârșite de militari, organul de urmărire penală procedează potrivit regulilor obișnuite, informând pe comandant de îndată ce a început urmărirea penală.

Sesizări făcute de persoane cu funcții de conducere și de salariați Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 227. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Orice persoană cu funcție de conducere într-o unitate la care se referă art. 145 din Codul penal sau cu atribuții de control, care a luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni în acea unitate, este obligată să sesizeze de îndată pe procuror sau organul de cercetare penală și să ia măsuri să nu dispară urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă.

Obligațiile prevăzute în alineatul precedent revin și oricărui funcționar sau altui salariat care a luat cunoștință despre săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile. Modificări (1)

Secțiunea II Desfășurarea urmăririi penale Jurisprudență

Începerea urmăririi penale Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 228. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Organul de urmărire penală sesizat în vreunul din modurile prevăzute în art. 221 dispune prin rezoluție începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzute în art. 10, cu excepția celui de la lit. b1). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul arătat în art. 10 lit. b1), organul de urmărire penală înaintează dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmărire penală. Modificări (1), Jurisprudență

Când organul de urmărire penală se sesizează din oficiu, încheie un proces-verbal care constituie actul de începere a urmăririi penale. Jurisprudență

Dacă din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate după primirea plângerii sau denunțului rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzute în art. 10, cu excepția celui de la lit. b1), organul de urmărire penală înaintează procurorului actele încheiate cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă procurorul constată că nu sunt întrunite condițiile arătate în alineatul precedent, restituie actele organului de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale. Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care procurorul este de acord cu propunerea, o confirmă prin rezoluție motivată și înștiințează despre aceasta persoana care a făcut sesizarea. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Dacă ulterior se constată că nu a existat sau că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urmărirea penală, procurorul infirmă rezoluția și restituie actele organului de urmărire, dispunând începerea urmăririi penale. Jurisprudență

Învinuitul Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 229. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Persoana față de care se efectuează urmărirea penală se numește învinuit cât timp nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa.

Scoaterea de sub urmărire când fapta nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 230. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Procurorul, sesizat potrivit art. 228 alin. 2, dispune prin ordonanță scoaterea de sub urmărire penală și înștiințează despre aceasta, când este cazul, persoana care a făcut sesizarea.

Restituirea dosarului pentru continuarea cercetării penale Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 231. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Dacă procurorul, sesizat potrivit dispozițiilor art. 228 alin. 2, constată că nu este cazul să scoată de sub urmărire, restituie dosarul organului de cercetare penală pentru continuarea cercetării penale.

Restituirea dosarului pentru începerea sau continuarea urmăririi penale Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 232. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă procurorul i-a restituit, în temeiul art. 228 alin. 5 sau art. 231, actele ori dosarul, organul de urmărire penală începe ori, după caz, continuă urmărirea penală, procedând la efectuarea acesteia, potrivit legii și ținând seama de împrejurările speciale ale fiecărei cauze.

Arestarea preventivă a învinuitului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 233. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În cursul efectuării cercetării penale, dacă organul de cercetare consideră că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a învinuitului, face propuneri în acest sens și le înaintează procurorului pentru a decide.

Dacă procurorul, după ce examinează dosarul cauzei, constată că este cazul să ia măsura arestării preventive a învinuitului, procedează potrivit art. 146.

Propuneri făcute de organul de cercetare penală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 234. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă organul de cercetare penală consideră că sunt temeiuri pentru punerea în mișcare a acțiunii penale, face propuneri în acest sens, pe care le înaintează procurorului.

Organul de cercetare penală, dacă consideră că sunt întrunite și condițiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, face propuneri și în această privință. Modificări (1)

Punerea în mișcare a acțiunii penale prin ordonanță Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 235. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul se pronunță asupra punerii în mișcare a acțiunii penale după examinarea dosarului.

Dacă procurorul este de acord cu propunerea, pune în mișcare acțiunea penală prin ordonanță.

Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile arătate în art. 203, date cu privire la persoana inculpatului, fapta pentru care este învinuit și încadrarea juridică a acesteia.

Arestarea preventivă a inculpatului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 236. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Procurorul sesizat potrivit art. 234, dacă pune în mișcare acțiunea penală și dacă constată că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, procedează potrivit art. 150 și urm.

Dacă învinuitul este arestat potrivit art. 233, va fi ascultat de procuror înainte de expirarea termenului de arestare a învinuitului.

Continuarea cercetării și ascultarea inculpatului Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 237. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

După aducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 233-236, procurorul, dacă este cazul, dispune continuarea cercetării penale. Organul de cercetare penală continuă efectuarea actelor de cercetare, fiind obligat să respecte și dispozițiile date de procuror.

Dacă procurorul a pus în mișcare acțiunea penală, organul de cercetare cheamă pe inculpat, îi comunică fapta pentru care este învinuit și îi dă explicații cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are. Modificări (1), Jurisprudență

Organul de cercetare penală pune în vedere inculpatului aflat în stare de libertate că este obligat să se prezinte la toate chemările ce i se vor face în cursul procesului penal și că are îndatorirea să comunice orice schimbare de adresă.

Organul de cercetare penală va continua urmărirea și fără a-l asculta pe inculpat, când acesta este dispărut, se sustrage de la cercetare sau nu locuiește în țară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Extinderea cercetării penale Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 238. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Organul de cercetare penală, dacă constată fapte noi în sarcina inculpatului ori împrejurări noi care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală sau date cu privire la participarea și a unei alte persoane la săvârșirea acelei fapte, face propuneri în acest sens, pe care le înaintează procurorului, pentru ca acesta să decidă în privința extinderii cercetării penale sau schimbării încadrării juridice.

Secțiunea III Suspendarea urmăririi penale

Cazuri de suspendare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 239. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În cazul când se constată printr-o expertiză medicală că învinuitul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale. Modificări (1), Reviste (1)

Procurorul se pronunță asupra suspendării prin ordonanță. Jurisprudență, Reviste (1)

Ordonanța de suspendare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 240. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Ordonanța trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile arătate în art. 203, datele privitoare la persoana învinuitului sau inculpatului, fapta de care este învinuit, cauzele care au determinat suspendarea și măsurile luate în vederea însănătoșirii învinuitului sau inculpatului.

Măsura suspendării se comunică părții civile. După comunicare, dosarul se restituie organului de cercetare penală. Modificări (1)

Sarcina organului de cercetare în timpul suspendării Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 241. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În timpul cât urmărirea este suspendată, organul de cercetare penală continuă să efectueze toate actele a căror îndeplinire nu este împiedicată de situația învinuitului sau inculpatului.

Organul de cercetare penală este obligat să se intereseze periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea urmăririi penale.

Secțiunea IV Încetarea urmăririi penale

Cazuri de încetare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 242. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Încetarea urmăririi penale are loc când se constată existența vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h) și j) și există învinuit sau inculpat în cauză. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă în aceeași cauză sunt mai mulți învinuiți sau inculpați ori dacă mai multe fapte fac obiectul aceleiași cauze, încetarea urmăririi se face numai cu privire la învinuiții sau inculpații, ori la faptele pentru care există cazul de încetare a urmăririi.

Procedura încetării Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 243. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Organul de cercetare penală, când constată existența vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h) și j), înaintează procurorului dosarul împreună cu propuneri de încetare a urmăririi penale. Modificări (1)

Procurorul se pronunță asupra încetării urmăririi penale prin ordonanță, dispunând potrivit art. 11 pct. 1 lit. c). În cazul în care nu s-a pus în mișcare acțiunea penală, încetarea urmăririi penale se pronunță prin rezoluție motivată. Jurisprudență

Când cazul de încetare a urmăririi penale privește un învinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuie să se pronunțe asupra încetării urmăririi penale în termen de 24 de ore de la primirea dosarului. Modificări (2)

Ordonanța de încetare a urmăririi penale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 244. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență

Ordonanța de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă pe lângă mențiunile arătate în art. 203, datele privind persoana și fapta la care se referă încetarea, precum și arătarea temeiurilor de fapt și de drept pe baza cărora se dispune încetarea urmăririi penale. Jurisprudență

Dispoziții complimentare ale ordonanței Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 245. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Prin ordonanța de încetare a urmăririi penale se dispune totodată asupra: Jurisprudență

a) revocării măsurii preventive, precum și a măsurilor asigurătorii luate în vederea executării pedepsei amenzii; Modificări (1), Jurisprudență

b) confiscării lucrurilor care potrivit art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale și restituirii celorlalte. Jurisprudență

Dacă proprietatea corpurilor delicte și a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace materiale de probă este contestată, ele sunt păstrate de organul de cercetare penală până la hotărârea instanței civile;

c) măsurilor asigurătorii privind reparațiile civile și a restabilirii situației anterioare săvârșirii infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii privind reparațiile civile, aceste măsuri se vor considera desființate, dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la comunicarea încetării urmăririi penale;

d) cheltuielilor judiciare, stabilind cuantumul acestora, cine trebuie să le suporte și ordonând încasarea lor;

e) restituirii cauțiunii în cazurile prevăzute de lege. Jurisprudență

Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat vreuna din măsurile de siguranță arătate în art. 162, se va face mențiune despre aceasta. Jurisprudență

Înștiințarea despre încetarea urmăririi penale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 246. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul înștiințează persoanele interesate despre încetarea urmăririi penale. Modificări (1), Jurisprudență

În cazul când învinuitul sau inculpatul este arestat preventiv, procurorul înștiințează prin adresă administrația locului de deținere, cu dispoziția de a pune îndată în libertate pe învinuit sau inculpat. Modificări (1)

Art. 247. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Abrogat.

Restituirea dosarului și continuarea cercetării penale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 248. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul, dacă constată că nu este cazul să dispună încetarea sau când a dispus încetarea parțial, restituie dosarul organului de cercetare penală, cu dispoziția de a continua cercetarea.

Secțiunea V Scoaterea de sub urmărirea penală

Cazurile și procedura scoaterii de sub urmărire Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 249. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Scoaterea de sub urmărirea penală are loc când se constată existența vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 10 lit. a) -e) și există învinuit sau inculpat în cauză. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Dispozițiile art. 242-246 și 248 se aplică în mod corespunzător și în procedura scoaterii de sub urmărire. Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul prevăzut în art. 10 lit. b1) procurorul se pronunță prin ordonanță. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Punerea în executare a ordonanței prin care s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 2491. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală în temeiul art. 10 lit. b1), executarea mustrării sau mustrării cu avertisment, prevăzute în art. 91 din Codul penal, aplicate de procuror, se face potrivit art. 487, care se aplică în mod corespunzător.

Executarea sancțiunii cu caracter administrativ a amenzii se efectuează potrivit art. 442 și 443. Jurisprudență

Împotriva ordonanței prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală în temeiul art. 10 lit. b1) se poate face plângere în termen de 5 zile de la înștiințarea prevăzută în art. 246. Modificări (1), Jurisprudență

Punerea în executare a ordonanței prin care s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii se face după expirarea termenului prevăzut în alin. 3, iar dacă s-a făcut plângere și a fost respinsă, după respingerea acesteia. Jurisprudență

Secțiunea VI Procedura prezentării materialului de urmărire penală

Prezentarea materialului Respingeri de neconstituționalitate (12)

Art. 250. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (4)

După punerea în mișcare a acțiunii penale, dacă au fost efectuate toate actele de urmărire necesare, organul de cercetare penală cheamă pe inculpat în fața sa și:

a) îi pune în vedere că are dreptul de a lua cunoștință de materialul de urmărire penală, arătându-i și încadrarea juridică a faptei săvârșite;

b) îi asigură posibilitatea de a lua de îndată cunoștință de material. Dacă inculpatul nu poate să citească, organul de cercetare penală îi citește materialul;

c) îl întreabă, după ce a luat cunoștință de materialul de urmărire penală, dacă are de formulat cereri noi sau dacă voiește să facă declarații suplimentare.

Procesul-verbal de prezentare a materialului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 251. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Despre aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în art. 250 organul de cercetare penală întocmește proces-verbal, în care consemnează și declarațiile, cererile și răspunsurile inculpatului.

Cereri noi formulate de inculpat Respingeri de neconstituționalitate (5)

Art. 252. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Dacă inculpatul a formulat cereri noi în legătură cu urmărirea penală, organul de cercetare penală le examinează de îndată și dispune prin ordonanță admiterea sau respingerea lor. Jurisprudență

Organul de cercetare dispune prin aceeași ordonanță completarea cercetării penale, atunci când din declarațiile suplimentare sau din răspunsurile inculpatului rezultă necesitatea completării.

Prezentarea din nou a materialului de urmărire penală Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 253. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Organul de cercetare penală este obligat să procedeze din nou la prezentarea materialului, dacă a efectuat noi acte de cercetare penală, sau dacă constată că trebuie să fie schimbată încadrarea juridică a faptei.

Cazuri de neprezentare a materialului Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 254. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Când prezentarea materialului nu a fost posibilă din cauză că inculpatul este dispărut, s-a sustras de la chemarea înaintea organului de cercetare penală sau nu locuiește în țară, în referatul care se întocmește potrivit art. 259 se arată împrejurările concrete din care rezultă cauza împiedicării. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă până la înaintarea dosarului la procuror inculpatul se prezintă, este prins ori adus, se procedează la prezentarea materialului de urmărire penală. Jurisprudență

Secțiunea VII Terminarea urmăririi penale

§1. Urmărire fără punerea în mișcare a acțiunii penale Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Ascultarea învinuitului înainte de terminarea cercetării Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 255. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În cauzele în care nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, organul de cercetare, după efectuarea actelor de cercetare penală potrivit art. 232, dacă există învinuit în cauză și constată că împotriva acestuia sunt suficiente probe, procedează la o nouă ascultare a învinuitului, aducându-i la cunoștință învinuirea și întrebându-l dacă are noi mijloace de apărare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă învinuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost găsită temeinică ori dacă cercetarea a fost completată potrivit propunerilor făcute, cercetarea se consideră terminată. Jurisprudență

Înaintarea dosarului privind pe învinuit Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 256. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

De îndată ce cercetarea penală este terminată, organul de cercetare înaintează dosarul procurorului cu un referat, în care consemnează rezultatul cercetării, spre a se decide potrivit art. 262. Referatul va cuprinde în mod corespunzător mențiunile prevăzute în art. 259-260. Jurisprudență

Prezentarea materialului de către procuror Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11)

Art. 257. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență

Procurorul primind dosarul, dacă socotește necesar, cheamă pe învinuit și îi prezintă materialul de urmărire penală potrivit dispozițiilor art. 250 și urm., care se aplică în mod corespunzător. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

§2. Urmărire cu acțiunea penală pusă în mișcare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Înaintarea dosarului privind pe inculpat Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 258. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În cauzele în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare, după completarea cercetării și după îndeplinirea, dacă este cazul, a dispozițiilor privitoare la prezentarea materialului de urmărire penală, cercetarea penală se consideră terminată. Organul de cercetare penală înaintează de îndată procurorului dosarul cauzei însoțit de un referat. Jurisprudență

Cuprinsul referatului întocmit de organul de cercetare penală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 259. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Referatul întocmit de organul de cercetare penală trebuie să se limiteze la fapta care a format obiectul punerii în mișcare a acțiunii penale, la persoana inculpatului și la ultima încadrare juridică dată faptei. Jurisprudență

Referatul trebuie să cuprindă fapta reținută în sarcina inculpatului, probele administrate și încadrarea juridică. Jurisprudență

Când urmărirea penală privește mai multe fapte sau mai mulți inculpați, referatul trebuie să cuprindă mențiunile arătate în alineatul precedent cu privire la toate faptele și la toți inculpații și, dacă este cazul, trebuie să se arate pentru care fapte ori făptuitori s-a încetat urmărirea, s-a dispus scoaterea de sub urmărire ori s-a suspendat urmărirea penală.

Date suplimentare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 260. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Referatul trebuie să cuprindă date suplimentare privitoare la: Jurisprudență

a) mijloacele materiale de probă și măsurile luate referitor la ele în cursul cercetării penale, precum și locul unde se află;

b) măsurile asigurătorii privind reparațiile civile sau executarea pedepsei amenzii, luate în cursul cercetării penale;

c) cheltuielile judiciare.

Capitolul V TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ

Verificarea lucrărilor urmăririi penale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 261. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul este obligat ca în termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penală potrivit art. 256 sau 258 să procedeze la verificarea lucrărilor urmăririi penale și să se pronunțe asupra acestora.

Procurorul procedează la prezentarea materialului de urmărire penală în situațiile prevăzute în art. 254 alin. 1, dacă inculpatul se prezintă, este prins sau adus după înaintarea dosarului la parchet. Jurisprudență

Rezolvarea cauzelor în care sunt arestați se face de urgență și cu precădere.

Rezolvarea cauzelor Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 262. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Dacă procurorul constată că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate, procedează, după caz, astfel: Jurisprudență

1. când din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârșită de învinuit sau de inculpat și că acesta răspunde penal: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) dacă acțiunea penală nu a fost pusă în mișcare în cursul urmăririi penale, dă rechizitoriu prin care pune în mișcare acțiunea penală și dispune trimiterea în judecată; Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență

b) dacă acțiunea penală a fost pusă în mișcare în cursul urmăririi penale, dă rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

2. dă ordonanță prin care: Jurisprudență

a) clasează, scoate de sub urmărire sau încetează urmărirea penală potrivit dispozițiilor art. 11. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă procurorul dispune scoaterea de sub urmărire în temeiul art. 10 lit. b1), face aplicarea art. 181 alin. 3 din Codul penal;

b) suspendă urmărirea penală, atunci când constată existența unei cauze de suspendare a urmăririi.

Cuprinsul rechizitoriului Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 263. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Rechizitoriul trebuie să se limiteze la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală și trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute în art. 203, datele privitoare la persoana inculpatului, fapta reținută în sarcina sa, încadrarea juridică, probele pe care se întemeiază învinuirea, măsura preventivă luată și durata acesteia, precum și dispoziția de trimitere în judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În rechizitoriu se arată de asemenea numele și prenumele persoanelor care trebuie citate în instanță, cu indicarea calității lor în proces și locul unde urmează a fi citate. Jurisprudență

În cazul când urmărirea penală este efectuată de procuror, rechizitoriul trebuie să cuprindă și datele suplimentare prevăzute în art. 260. Jurisprudență

Procurorul întocmește un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulți învinuiți sau inculpați și chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art. 262. Jurisprudență

Actul de sesizare a instanței Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 264. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanței de judecată. Jurisprudență

Rechizitoriul dat de procurorul de la un parchet ierarhic inferior celui corespunzător instanței competente să judece cauza în fond este supus confirmării procurorului de la parchetul corespunzător acestei instanțe. Jurisprudență, Reviste (1)

Sesizarea instanței de judecată se face de către procurorul care a dat sau, după caz, a confirmat rechizitoriul potrivit alineatului precedent. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În termen de 24 de ore de la darea sau, după caz, confirmarea rechizitoriului, procurorul înaintează instanței competente dosarul împreună cu numărul necesar de copii de pe rechizitoriu, pentru a fi comunicat inculpaților aflați în stare de deținere. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență

Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 265. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când procurorul constată că urmărirea penală nu este completă, sau că nu au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, restituie cauza organului care a efectuat urmărirea penală, sau potrivit dispozițiilor art. 217 trimite cauza la alt organ de urmărire, în vederea completării sau refacerii urmăririi penale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când completarea sau refacerea urmăririi penale este necesară numai cu privire la unele fapte sau la unii învinuiți sau inculpați, iar disjungerea nu este posibilă, procurorul dispune restituirea sau trimiterea întregii cauze. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cuprinsul ordonanței de restituire Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 266. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Ordonanța de restituire sau de trimitere cuprinde, pe lângă mențiunile arătate în art. 203, indicarea actelor de cercetare penală ce trebuie efectuate ori refăcute, a faptelor sau împrejurărilor ce urmează a fi constatate și a mijloacelor de probă ce urmează a fi folosite.

Dispozițiile privitoare la măsurile preventive,
de siguranță sau asigurătorii
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 267. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În toate cazurile, procurorul este obligat să dispună asupra menținerii sau revocării măsurilor preventive, de siguranță ori asigurătorii, luate în cursul urmăririi penale sau, dacă este cazul, să ia asemenea măsuri. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Trimiterea la organul competent Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când procurorul constată că pentru vreuna din infracțiunile sau infractorii arătați în art. 207, 208 și 209 alin. 3 și 4 urmărirea penală s-a făcut de un alt organ decât cel prevăzut în textele menționate, ia măsuri ca urmărirea să fie făcută de organul competent. Jurisprudență

În cazul prevăzut în alineatul precedent rămân valabile măsurile asigurătorii luate, actele sau măsurile procesuale confirmate sau încuviințate de procuror, precum și actele procesuale care nu pot fi refăcute. Jurisprudență

Obligațiile organelor competente Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 269. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Organul de cercetare penală sesizat prin trimiterea cauzei potrivit art. 268 procedează la ascultarea învinuitului sau inculpatului și, ținând seama de dispozițiile art. 268 alin. 2, dispune în ce măsură trebuie refăcute celelalte acte procesuale și ce anume acte mai trebuie efectuate în completarea cercetării penale.

Capitolul VI RELUAREA URMĂRIRII PENALE

Cazurile de reluare Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 270. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Urmărirea penală este reluată în caz de:

a) încetare a cauzei de suspendare;

b) restituire a cauzei de către instanța de judecată în vederea refacerii sau completării urmăririi, ori ca urmare a extinderii acțiunii penale sau a procesului penal; Modificări (1), Jurisprudență

c) redeschidere a urmăririi penale.

Reluarea urmăririi penale nu poate avea loc dacă se constată că între timp a intervenit vreunul din cazurile prevăzute în art. 10. Jurisprudență

Reluarea după suspendare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 271. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Reluarea urmăririi penale după suspendare are loc când se constată că a încetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penală care constată că a încetat cauza de suspendare înaintează dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluării. Reluarea se dispune prin ordonanță. Reviste (1)

Reluarea în caz de restituire Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 272. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când instanța de judecată a dispus restituirea cauzei în vederea refacerii sau completării urmăririi penale, ori în caz de extindere a acțiunii penale sau a procesului penal, urmărirea se reia pe baza hotărârii prin care instanța a dispus restituirea.

Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 273. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

Redeschiderea urmăririi penale în cazul în care s-a dispus încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire are loc dacă ulterior se constată că nu a existat în fapt cazul care a determinat luarea acestor măsuri sau că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia încetarea sau scoaterea de sub urmărire. Jurisprudență

Redeschiderea urmăririi penale se dispune de procuror prin ordonanță. Jurisprudență, Reviste (1)

Durata arestării inculpatului după reluare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 274. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

În cazurile de reluare a urmăririi penale prevăzute în art. 270 lit. a) și c), termenul de 30 de zile privitor la măsura arestării inculpatului curge de la data luării acestei măsuri, iar în cazul când dosarul se restituie de către instanță și inculpatul este arestat, termenul curge de la data primirii dosarului de către procuror. Jurisprudență

Durata arestării inculpatului poate fi prelungită potrivit art. 155, 159 și 160. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Capitolul VII PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ȘI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ Jurisprudență

Dreptul de a face plângere Respingeri de neconstituționalitate (5)

Art. 275. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (5)

Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. Jurisprudență, Reviste (1)

Se poate face plângere, în condițiile prevăzute în alineatul precedent, și împotriva rezoluției date potrivit art. 228 alin. 6. Jurisprudență

Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală și se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală. Jurisprudență

Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează obiectul plângerii.

Obligația de înaintare a plângerii Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 276. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență

Când plângerea a fost depusă la organul de cercetare penală, acesta este obligat ca în termen de 48 de ore de la primirea ei să o înainteze procurorului împreună cu explicațiile sale, atunci când acestea sunt necesare.

Termenul de rezolvare Respingeri de neconstituționalitate (9)

Art. 277. - Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (1)

Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire și să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea modul în care a fost rezolvată. Jurisprudență

Plângerea contra actelor procurorului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (36)

Art. 278. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (44), Jurisprudență, Reviste (9)

Plângerea împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului. În cazul când măsurile și actele sunt ale prim-procurorului ori luate sau efectuate pe baza dispozițiilor date de către acesta, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior. Dispozițiile art. 275-277 se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2)

Capitolul VIII PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE

Organele cărora li se adresează plângerea Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 279. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plângere. Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență

Plângerea prealabilă se adresează: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) instanței de judecată, în cazul infracțiunilor prevăzute de Codul penal în art. 180, 184 alin. 1, 193, 205, 206, 210, 213 și 220, dacă făptuitorul este cunoscut. Când făptuitorul este necunoscut, persoana vătămată se poate adresa organului de cercetare penală pentru identificarea lui. Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Aceste prevederi se aplică și în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193, 205 și 206 din Codul penal, săvârșite prin presă sau orice mijloace de comunicare în masă;

b) organului de cercetare penală sau procurorului, în cazul altor infracțiuni decât cele arătate la lit. a); Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

c) organului competent să efectueze urmărirea penală, când plângerea prealabilă este îndreptată contra unui judecător, procuror, notar public, militar, judecător și controlor financiar de la camera de conturi județeană sau contra uneia din persoanele arătate în art. 29 pct. 1. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Procedura în cazul infracțiunilor flagrante

Art. 280. - Jurisprudență

În caz de infracțiune flagrantă, organul de urmărire penală este obligat să constate săvârșirea acesteia, chiar în lipsa plângerii prealabile.

Dacă infracțiunea săvârșită este dintre cele arătate în art. 279 alin. 2 lit. a), constatările făcute vor fi trimise, la cerere, instanței sesizate prin plângere.

Când infracțiunea săvârșită este dintre cele arătate în art. 279 lit. b) și c), organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată și dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, după caz, continuă urmărirea penală sau trimite cauza organului competent. Modificări (1)

Procedura în caz de conexitate sau de indivizibilitate Modificări (1)

Art. 281. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În caz de conexitate sau de indivizibilitate între infracțiunile arătate în art. 279 lit. a)-c), dacă disjungerea nu este posibilă, se aplică procedura prevăzută în art. 35. Jurisprudență

Aceeași procedură se aplică și în cazul când conexitatea sau indivizibilitatea privește o infracțiune pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă și o altă infracțiune pentru care nu se cere plângere prealabilă dacă disjungerea nu este posibilă.

Art. 282. - Jurisprudență

Abrogat.

Conținutul plângerii

Art. 283. - Jurisprudență

Plângerea trebuie să cuprindă descrierea faptei, indicarea autorului, arătarea mijloacelor de probă, indicarea adresei părților și a martorilor, precizarea dacă persoana vătămată se constituie parte civilă și, atunci când este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente.

Termenul de introducere a plângerii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 284. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul infracțiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plângere prealabilă, aceasta trebuie să fie introdusă în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a știut cine este făptuitorul. Jurisprudență, Doctrină (1)

Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptățită a reclama a știut cine este făptuitorul.

Lipsa nejustificată a părții vătămate Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 2841. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

În cazul infracțiunilor arătate în art. 279 alin. 2 lit. a), lipsa nejustificată a părții vătămate la două termene consecutive în fața primei instanțe este considerată drept retragere a plângerii prealabile.

Plângerea greșit îndreptată Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 285. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Plângerea prealabilă greșit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată se trimite organului competent. În aceste cazuri, plângerea se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul necompetent.

Schimbarea încadrării faptei Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 286. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de cercetare penală se consideră ulterior că fapta urmează a primi o încadrare juridică pentru care este necesară plângerea prealabilă, organul de cercetare penală cheamă partea vătămată și o întreabă dacă înțelege să facă plângere. În caz afirmativ, organul de cercetare penală, după caz, continuă cercetarea sau trimite dosarul instanței competente. În caz contrar, transmite actele procurorului în vederea încetării urmăririi penale. Jurisprudență

Când schimbarea încadrării juridice se face în fața instanței, aceasta cheamă persoana vătămată și o întreabă dacă înțelege să facă plângere pentru infracțiunea respectivă și, după caz, continuă sau încetează procesul penal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Garanțiile procesuale constituie mijloace procedurale prin care părțile au posibilitatea în concret de a-și exercitării drepturilor procesuale recunoscute de lege. În sfera acestor garanții se înscriu obligațiile organelor judiciare prevăzute în lege de arealiza anumite activități procesuale care să înlesnească exercitarea dreptului la apărare. Astfel, organele judiciare au obligația de aduce la cunoștința tuturor părților drepturile lor procesuale, condițiile în care le pot exercita. Referitor la învinuit sau la inculpat, cumulat cu dreptul lor de acunoaște acuzarea, în legea procesual penală se prevede obligația organelor judiciare de a-l încunoștința în cel mai scurt timp despre fapta pentru care este învinuit, încadrarea juridică, dreptul de aavea un apărător și de anu face nicio declarație. Constituie, de asemenea, garanție procesuală, obligația pentru organul judiciar de aavea opoziție imparțială, administrând atât probele în favoarea, cât și în defavoarea celor implicați în procesul penal. De altfel, în materie penală unul din principiile potrivit căruia procurorul își desfășoară activitatea este cel al imparțialității prevăzut în art. 132 alin. (1) din Constituție, reglementare prezentă și în cuprinsul art. 202 C. proc. pen.. În aceeași materie, oaltă garanție procesuală este și posibilitatea controlului asupra legalității și temeiniciei soluționării cauzelor. În urma criticilor reglementării în materie procesual penală privind accesul liber la justiție, prin Legea nr. 281/2003 afost introdus art. 2781 C. proc. pen.. prin care s-a acordat dreptul părților, precum și oricărei alte persoane ale căror drepturi au fost vătămate în cursul urmăriri penale, de aintroduce plângere la instanță împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de către procuror. Prin această reglementare s-a apreciat că părțile au efectiv accesul la justiție, plângerea fiind soluționată de către un judecător, independent și inamovibil. Hotărârile instanțelor, indiferent de natura litigiului, sunt supuse verificării prin exercitarea căilor de atac în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    7.În cazul săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu valorile mobiliare, agenții vor lua declarații de la făptuitor și de la martori, vor reține corpurile delicte, vor evalua pagubele, vor lua și alte măsuri considerate necesare, pe care le vor consemna într-un proces-verbal (art. 214 C. proc. pen..), și vor înainta dosarul organelor de cercetare penală; [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
   1. Organele de inspecție fiscală au dreptul de a constata împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale și au obligația de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală. De asemenea, art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (5) CPP 1968 impunea obligația anumitor organe de stat de a lua declarații de la făptuitor și de la martori și de a întocmi procese-verbale, în măsura în care constatau săvârșirea de infracțiuni, textul de lege prevăzând expres că acestea constituie mijloace de probă. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Aducerea la cunoștința învinuitului (în prezent, suspect/inculpat) a dreptului de a nu face declarații este obligatorie și în situația în care se procedează la consemnarea declarațiilor acestuia într-un proces-verbal având un alt obiect. Atât timp cât în cuprinsul unui astfel de înscris se face referire și la fapta de săvârșirea căreia persoana este învinuită, încadrarea juridică a acesteia și se consemnează poziția învinuitului în raport cu această faptă, este obligatoriu să se aducă la cunoștința acestuia dreptul de a nu face declarații, drept garantat de art. 70 alin. (2) CPP 1968, încălcarea acestei obligații conducând la nulitatea relativă a actului. [ Mai mult... ] 
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Termenul de introducere aplângerii penale este, conform art. 284 alin. (1) C. proc. pen.., de 2 luni din ziua în care persoana vătămată aștiut cine este făptuitorul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
REGULILE DE BAZĂ ȘI ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL
COMPETENȚA
PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ
MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE
ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE
URMĂRIREA PENALĂ
JUDECATA
EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE
PROCEDURI SPECIALE
Reviste:
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Plângere în fața judecătorului împotriva rezoluțiilor procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Denunțător
Dreptul la apărare. Loialitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale. Restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale cu respectarea dreptului la apărare al inculpatului
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozițiilor date de acesta, altele decât rezoluțiile sau ordonanțele de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate
Procedura camerei preliminare - considerații
Este admisibilă exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor Ministerului Public de respingere a sesizărilor penale formulate de Curtea de Conturi a României?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Infracțiunea de nedenunțare în legea română
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Referințe în cărți:
Infracțiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 294/2002 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. 1 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 24/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 257 din Codul de procedură penală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 9/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind verificarea legalității și temeiniciei actului de trimitere în judecată, conform art. 264 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cazul când înaintarea rechizitoriului instanței competente se face prin adresă, sub semnătura prim-procurorului, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau a procurorului ierarhic superior
Decizia nr. 7/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2011
Decizia nr. 8/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la modul de sesizare a instanței de judecată în cazul infracțiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârșite de polițiștii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare
Decizia nr. 10/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 284 din Codul de procedură penală cu privire la data de la care curge termenul de 2 luni pentru introducerea plângerii prealabile în cazul infracțiunilor continuate sau continue
Decizia nr. 68/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor pronunțate în temeiul art. 285 teza I din Codul de procedură penală
;
se încarcă...