SCOPUL ȘI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - REGULILE DE BAZĂ ȘI ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL -
Capitolul I
SCOPUL ȘI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL Jurisprudență

Scopul procesului penal Jurisprudență

Art. 1. - Jurisprudență

Procesul penal are ca scop constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Jurisprudență

Procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor și libertăților acesteia, la prevenirea infracțiunilor, precum și la educarea cetățenilor în spiritul respectării legilor. Jurisprudență

Legalitatea și oficialitatea procesului penal Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Procesul penal se desfășoară atât în cursul urmăririi penale cât și în cursul judecății, potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Actele necesare desfășurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când prin lege se dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Aflarea adevărului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În desfășurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana făptuitorului. Jurisprudență

Rolul activ Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Organele de urmărire penală și instanțele de judecată sunt obligate să aibă rol activ în desfășurarea procesului penal. Jurisprudență

Garantarea libertății persoanei

Art. 5. - Jurisprudență

În tot cursul procesului penal este garantată libertatea persoanei. Jurisprudență

Nici o persoană nu poate fi reținută sau arestată și nici nu poate fi supusă vreunei forme de restrângere a libertății decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă cel împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive sau o măsură de restrângere a libertății consideră că aceasta este ilegală, are dreptul, în tot cursul procesului, să se adreseze instanței competente, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență

Orice persoană împotriva căreia s-a luat ilegal o măsură preventivă are dreptul la repararea pagubei suferite, în condițiile prevăzute de lege. Modificări (1), Jurisprudență

În tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauțiune. Jurisprudență

Respectarea demnității umane

Art. 51. - Jurisprudență

Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnității umane. Supunerea acesteia la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante este pedepsită prin lege.

Garantarea dreptului de apărare Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dreptul de apărare este garantat învinuitului, inculpatului și celorlalte părți în tot cursul procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (1)

În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să asigure părților deplina exercitare a drepturilor procesuale în condițiile prevăzute de lege și să administreze probele necesare în apărare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Organele judiciare au obligația să încunoștințeze pe învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este învinuit, încadrarea juridică a acesteia și să-i asigure posibilitatea pregătirii și exercitării apărării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

Orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență

Organele judiciare au obligația să încunoștințeze pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se lua prima declarație, despre dreptul de a fi asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de ascultare. În condițiile și în cazurile prevăzute de lege, organele judiciare sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea asistenței juridice a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales. Jurisprudență, Reviste (1)

Limba în care se desfășoară procesul penal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 7. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În desfășurarea procesului penal se folosește limba română. Jurisprudență, Doctrină (1)

În fața organelor judiciare din unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decât cea română, se asigură folosirea limbii materne a acelei populații. Jurisprudență

Folosirea limbii oficiale prin traducător Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Părților care nu vorbesc limba în care se desfășoară procesul penal li se asigură posibilitatea de a lua cunoștință de piesele dosarului și dreptul de a vorbi în instanță și a pune concluzii, prin traducător.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dezvoltând prevederile constituționale, legislația în domeniu conține dispoziții referitoare la asistența judiciară. Altfel, O.U.G. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în detalierea dispozițiilor constituționale referitoare la dreptul la apărare, prevede, în art. 1, că ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită ahotărârilor judecătorești sau aaltor titluri executorii. În art. 6 din Codul de procedură penală adoptat în 1968 s-a prevăzut, ca regulă de bază aprocesului penal, garantarea dreptului de apărare. După 1990, aceste dispoziții au cunoscut modificări substanțiale, atât prin legi preconstituționale (Legea nr. 32/1990), cât și postconstituționale (Legea nr. 281/2003), care au concretizat garanții procesuale pentru realizarea dreptului. În acest mod, dreptul la apărare adobândit un caracter concret atât pentru învinuit sau inculpat, cât și pentru celelalte părți implicate în soluționarea cauzelor penale, și aceasta pe întreaga durată aprocesului penal. [ Mai mult... ] 

.....
    Principiul este menționat în acte internaționale: Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice adoptat de ONU în 1966 (art. 15), Convenția europeană adrepturilor omului (art. 7 parag. 1), iar în legislația internă art. 2 C. pen.. și art. 2 alin. (1) C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
SCOPUL ȘI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
FELURILE COMPETENȚEI
INCOMPATIBILITATEA ȘI STRĂMUTAREA
DISPOZIȚII GENERALE
MIJLOACELE DE PROBĂ
MĂSURILE PREVENTIVE
ALTE MĂSURI PROCESUALE
ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI REPREZENTAREA
CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE
TERMENELE
Reviste:
Încălcarea dreptului la apărare. Sancțiuni procesual penale
Armonizarea legislației penale românești cu directivele Uniunii Europene
Administrarea probelor. Nemijlocire
Renunțarea la urmărirea penală. O instituție inutilă?
Invocarea din oficiu a nulităților relative în procesul penal. Conflictul sistemelor procesuale și rolul activ al judecătorului
Dreptul de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării în faza de urmărire penală și în faza de cameră preliminară
Dreptul la apărare. Loialitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale. Restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale cu respectarea dreptului la apărare al inculpatului
Dreptul la apărare și avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...