Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE - MĂSURILE PREVENTIVE -
Secțiunea V
Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune

Modalitățile liberării provizorii Modificări (1)

Art. 1601. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În tot cursul procesului penal, inculpatul arestat preventiv poate cere punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauțiune. Jurisprudență

§1. Liberarea provizorie sub control judiciar

Condițiile liberării Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 1602. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracțiunilor săvârșite din culpă, precum și al infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii care nu depășește 7 ani. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (15), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care inculpatul este recidivist ori există date care justifică temerea că va săvârși o altă infracțiune sau că va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influențarea unor martori sau experți, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Organul judiciar dispune ca, pe timpul liberării provizorii, inculpatul să respecte una sau mai multe din următoarele obligații: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) să nu depășească limita teritorială fixată decât în condițiile stabilite de organul judiciar; Jurisprudență

b) să comunice organului judiciar orice schimbare de domiciliu sau reședință; Modificări (1), Jurisprudență

c) să nu meargă în locuri anume stabilite; Jurisprudență

d) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanța de judecată ori de câte ori este chemat;

e) să nu intre în legătură cu anumite persoane determinate; Jurisprudență

f) să nu conducă nici un autovehicul sau anumite autovehicule;

g) să nu exercite o profesie de natura aceleia de care s-a folosit la săvârșirea faptei.

Ridicarea controlului judiciar Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1603. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Controlul judiciar instituit de către procuror sau instanță poate fi ridicat oricând, în totul sau în parte, pentru motive temeinice. Jurisprudență

§2. Liberarea provizorie pe cauțiune

Condițiile liberării Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 1604. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Liberarea provizorie pe cauțiune se poate acorda, la cerere, când este asigurată repararea pagubei produse prin infracțiune și s-a depus cauțiunea stabilită de organul judiciar competent. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Pe timpul liberării provizorii, inculpatul este obligat să se prezinte la chemarea organelor judiciare și să comunice orice schimbare de domiciliu sau reședință. Modificări (2), Jurisprudență

Liberarea provizorie pe cauțiune nu se acordă în cazul săvârșirii infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 7 ani ori când inculpatul este recidivist, ori există date care justifică temerea că inculpatul va săvârși o altă infracțiune sau va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influențarea unor martori sau experți, alterarea ori distrugerea mijloacelor materiale de probă, sau prin alte asemenea fapte. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Cauțiunea

Art. 1605. - Jurisprudență

Cauțiunea garantează respectarea de către inculpat a obligațiilor ce-i revin în timpul liberării provizorii. Modificări (2)

Cuantumul cauțiunii este de cel puțin 2.000.000 lei. Modificări (2), Jurisprudență

Consemnarea cauțiunii se face pe numele inculpatului și la dispoziția organului care a stabilit cuantumul acesteia. Modificări (1), Jurisprudență

Cauțiunea se restituie când: Jurisprudență

a) se revocă liberarea provizorie pentru cazul prevăzut în art. 16010 alin. 1 lit. a);

b) se constată, de către procuror prin ordonanță, iar de instanță prin încheiere, că nu mai există temeiurile care au justificat măsura arestării preventive; Modificări (1), Jurisprudență

c) se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal;

d) se pronunță pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării ori cu suspendarea executării sub supraveghere sau cu executarea la locul de muncă; Jurisprudență

e) se dispune condamnarea la pedeapsa închisorii. Jurisprudență

Cauțiunea nu se restituie, în cazul prevăzut la lit. e), când liberarea provizorie s-a revocat potrivit dispozițiilor art. 16010 alin. 1 lit. b). Cauțiunea se face venit la bugetul de stat, la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

În cazurile prevăzute la lit. b)-e) se dispune și încetarea stării de liberare provizorie. Jurisprudență

§3. Dispoziții comune

Cererea de liberare provizorie și organul competent să o rezolve Modificări (1)

Art. 1606. - Modificări (1), Jurisprudență

Cererea de liberare provizorie poate fi făcută în cursul urmăririi penale, precum și în cursul judecății până la terminarea cercetării judecătorești la prima instanță, de către inculpat, soțul acestuia, rudele apropiate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Cererea poate fi făcută și în cazul în care s-a dispus rejudecarea cauzei de către instanța de recurs pentru administrarea de noi probe sau când s-a dispus rejudecarea cauzei de către instanța a cărei hotărâre a fost casată. Jurisprudență, Reviste (1)

Cererea trebuie să cuprindă numele, prenumele, domiciliul și calitatea persoanei care o face, precum și mențiunea cunoașterii dispozițiilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberării provizorii. Jurisprudență

În cazul liberării provizorii pe cauțiune, cererea trebuie să cuprindă și obligația depunerii cauțiunii și mențiunea cunoașterii dispozițiilor legii privind cazurile de nerestituire a cauțiunii. Jurisprudență

Competența de rezolvare a cererii revine, în cursul urmăririi penale, după caz, procurorului care efectuează urmărirea penală sau procurorului care exercită supravegherea cercetării penale, iar în cursul judecății, instanței sesizate cu judecarea cauzei. Jurisprudență

Cererea depusă la organul de cercetare penală ori la administrația locului de deținere se înaintează, în termen de 24 de ore, procurorului sau instanței competente, după cum cauza se află în curs de urmărire penală sau de judecată.

Măsurile premergătoare examinării cererii Modificări (1)

Art. 1607. - Modificări (1), Jurisprudență

Procurorul sau instanța verifică dacă cererea de liberare provizorie cuprinde mențiunile prevăzute în art. 1606 alin. 3 și 4 și, dacă este cazul, ia măsuri pentru completarea acesteia. Când cererea este depusă la instanță înaintea termenului de judecată, aceste obligații revin președintelui instanței, care procedează și la încunoștințarea petiționarului despre termenul de judecare a cererii. Modificări (1)

Când cererea este făcută de către o altă persoană decât inculpatul, din cele arătate în art. 1606 alin. 1, organul competent să o rezolve întreabă pe inculpat dacă își însușește cererea, iar declarația acestuia se consemnează pe cerere. Jurisprudență

Examinarea și admiterea cererii Modificări (1)

Art. 1608. - Modificări (1), Jurisprudență

Procurorul sau instanța examinează de urgență cererea, verificând dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru admisibilitatea acesteia. Jurisprudență

În cazul cererii de liberare pe cauțiune, dacă procurorul sau instanța constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, stabilește cuantumul cauțiunii și încunoștințează despre aceasta persoana care a făcut cererea. După depunerea dovezii de consemnare a cauțiunii, procurorul soluționează cererea, iar instanța fixează termenul pentru judecare. Jurisprudență, Reviste (1)

Soluționarea cererii se face de către procuror, după ascultarea inculpatului asistat de apărător, iar de către instanță, după ascultarea inculpatului și a concluziilor apărătorului, precum și ale procurorului. Jurisprudență

În cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și cererea este întemeiată, procurorul sau instanța admite cererea și dispune punerea în libertate provizorie a inculpatului.

Soluționarea cererii se face de către procuror, prin ordonanță, iar de către instanță prin încheiere.

Încheierea instanței este supusă recursului. Termenul de recurs este de 3 zile și curge de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă.

Inculpatul este adus la judecarea recursului numai când instanța consideră necesar.

Prin ordonanța procurorului sau încheierea instanței, în cazul admiterii cererii de liberare provizorie sub control judiciar, se stabilesc și obligațiile ce urmează a fi respectate de inculpat.

Copie de pe ordonanță sau de pe dispozitivul încheierii, ori un extras al acesteia, se trimite administrației locului de deținere, precum și organului de poliție în a cărui rază teritorială locuiește inculpatul. Persoanele interesate se încunoștințează.

Administrația locului de deținere este obligată să ia măsuri pentru punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Respingerea cererii de liberare provizorie Modificări (1)

Art. 1609. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, când cererea este neîntemeiată sau când aceasta a fost făcută de către o altă persoană și nu a fost însușită de inculpat, procurorul sau instanța respinge cererea. Jurisprudență

Împotriva ordonanței procurorului se poate face plângere la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond. Încheierea instanței prin care se soluționează plângerea, precum și încheierea de respingere a cererii de liberare provizorie sunt supuse recursului. Jurisprudență

Dispozițiile art. 1608 se aplică în mod corespunzător.

Revocarea liberării Modificări (1)

Art. 16010. - Modificări (1), Jurisprudență

Liberarea provizorie poate fi revocată dacă:

a) se descoperă fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie și care justifică arestarea inculpatului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) inculpatul nu îndeplinește, cu rea-credință, obligațiile ce-i revin potrivit art. 1602 alin. 3 și art. 1604 alin. 2 sau încearcă să zădărnicească aflarea adevărului ori săvârșește din nou, cu intenție, o infracțiune pentru care este urmărit sau judecat. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Revocarea liberării provizorii se dispune de către procuror prin ordonanță, iar de instanță prin încheiere, cu ascultarea inculpatului asistat de apărător. Revocarea se dispune și în lipsa inculpatului, când acesta, fără motive temeinice, nu se prezintă la chemarea făcută. Respingeri de neconstituționalitate (1)

În caz de revocare a liberării provizorii, procurorul sau instanța dispune arestarea preventivă a inculpatului și emite un nou mandat de arestare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dispozițiile art. 1609 alin. 2 și 3 sunt aplicabile. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor
Constatarea tehnico științifică și constatarea medico legală
Expertizele
Folosirea interpreților
Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Comisia rogatorie și delegarea
Dispoziții generale
Reținerea
Obligarea de a nu părăsi localitatea
Arestarea preventivă
Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune
Luarea măsurilor de ocrotire și de siguranță
Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii
Sesizarea organelor de urmărire penală
Desfășurarea urmăririi penale
Suspendarea urmăririi penale
Încetarea urmăririi penale
Scoaterea de sub urmărirea penală
Procedura prezentării materialului de urmărire penală
Terminarea urmăririi penale
Desfășurarea judecării cauzelor
Reviste:
24. Control judiciar. revocare. Imposibilitatea menținerii unei măsuri preventive în cazul în care se constată că aceasta nu mai poate fi considerată necesară într-o societate democratică și nici proporțională cu scopul urmărit prin aplicarea sa
Apel. Cererea de liberare provizorie. Îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege
Liberare provizorie sub control judiciar. Pedeapsă prevăzută de lege. Infracțiune prevăzută în art. 7 din Legea nr. 39/2003
Liberare provizorie sub control judiciar. Pedeapsă prevăzută de lege
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 7/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune, din perspectiva îndeplinirii condiției prevăzute de art. 1602 alin. 1 teza ultimă, respectiv art. 1604 alin. 1 teza ultimă din Codul de procedură penală, în ipoteza săvârșirii, printre altele, și a infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, ținând seama de dispozițiile alin. (2) al aceluiași articol
;
se încarcă...