Dispoziții generale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE - MĂSURILE PREVENTIVE -
Secțiunea I
Dispoziții generale

Scopul și categoriile măsurilor preventive Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 136. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

În cauzele privitoare la infracțiuni pedepsite cu închisoare, pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei, se poate lua față de acesta una din următoarele măsuri preventive: Jurisprudență, Reviste (1)

a) reținerea; Jurisprudență

b) obligarea de a nu părăsi localitatea; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) arestarea preventivă. Jurisprudență

Măsura arătată la lit. a) poate fi luată de organul de cercetare penală, iar măsurile arătate la lit. b) și c) se pot lua numai de procuror sau de instanța de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Alegerea măsurii ce urmează a fi luată se face ținându-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social al infracțiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele și alte situații privind persoana față de care se ia măsura. Jurisprudență

Cuprinsul actului prin care se ia măsura preventivă Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 137. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Actul prin care se ia măsura preventivă trebuie să arate fapta care face obiectul învinuirii sau inculpării, textul de lege în care aceasta se încadrează, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită și temeiurile concrete care au determinat luarea măsurii preventive. Jurisprudență

Aducerea la cunoștință a motivelor luării măsurilor preventive și a învinuirii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1371. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Persoanei reținute sau arestate i se aduc, de îndată, la cunoștință, motivele reținerii sau ale arestării. Învinuirea se aduce la cunoștința celui arestat, în cel mai scurt termen, în prezența unui avocat. Modificări (1)

Când se dispune arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, procurorul sau instanța de judecată încunoștințează despre aceasta, în termen de 24 de ore, un membru al familiei acestuia ori o altă persoană pe care o desemnează învinuitul sau inculpatul, consemnându-se aceasta într-un proces-verbal. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Sesizarea procurorului pentru luarea unor măsuri preventive Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 138. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când organul de cercetare penală consideră că este cazul să se ia vreuna din măsurile prevăzute în art. 136 alin. 1 lit. b) și c), întocmește un referat motivat pe care îl înaintează procurorului, care se pronunță după ce a examinat și dosarul cauzei. Jurisprudență

În cazul măsurii prevăzute în art. 136 alin. 1 lit. b), procurorul este obligat să se pronunțe în termen de 24 de ore.

Înlocuirea sau revocarea măsurilor preventive

Art. 139. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Măsura preventivă luată se înlocuiește cu altă măsură preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii. Jurisprudență

Când nu mai există vreun temei care să justifice menținerea măsurii preventive, aceasta trebuie revocată din oficiu sau la cerere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul când măsura preventivă a fost luată de procuror, organul de cercetare penală are obligația să-l informeze pe acesta despre schimbarea ori încetarea temeiurilor care au motivat luarea măsurii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică chiar dacă organul judiciar urmează să-și decline competența.

Încetarea de drept a măsurilor preventive

Art. 140. - Jurisprudență

Măsurile preventive încetează de drept: Jurisprudență

a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

b) în caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a procesului penal ori de achitare. Jurisprudență

Măsura arestării preventive încetează de drept și atunci când, înainte de pronunțarea unei hotărâri de condamnare în primă instanță, durata arestării a atins jumătatea maximului pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea care face obiectul învinuirii, precum și în celelalte cazuri anume prevăzute de lege. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

În cazurile arătate în alin. 1 lit. b) și alin. 2, procurorul în cursul urmăririi penale, din oficiu sau în urma informării organului de cercetare, ori instanța de judecată, are obligația să dispună punerea de îndată în libertate a celui reținut sau arestat, trimițând administrației locului de reținere ori de deținere copie de pe ordonanță sau dispozitiv, ori un extras cuprinzând următoarele mențiuni: datele necesare pentru identificarea învinuitului sau inculpatului, numărul mandatului de arestare, numărul și data ordonanței sau a hotărârii prin care s-a dispus liberarea, precum și temeiul legal al liberării. Modificări (3), Jurisprudență

Plângerea împotriva măsurilor preventive luate de procuror Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1401. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Împotriva ordonanței de arestare preventivă sau a aceleia de obligare de a nu părăsi localitatea se poate face plângere la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.

Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi trimisă instanței prevăzute în alin. 1, în termen de 24 de ore, iar învinuitul sau inculpatul arestat va fi adus în fața instanței și va fi asistat de apărător.

În cazul în care inculpatul se află internat în spital și din cauza stării sănătății nu poate fi adus în fața instanței, sau în alte cazuri în care deplasarea sa nu este posibilă, plângerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezența apărătorului, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.

Plângerea se va cerceta în camera de consiliu.

Instanța se pronunță în aceeași zi, prin încheiere, asupra legalității măsurii, după ascultarea învinuitului sau a inculpatului.

Încheierea este supusă recursului. Termenul de recurs este de 3 zile și curge de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă. Inculpatul este adus la judecarea recursului numai când instanța consideră necesar.

Participarea procurorului este obligatorie.

Când consideră că măsura preventivă luată este ilegală, instanța dispune revocarea arestării și punerea în libertate a învinuitului sau a inculpatului ori, după caz, revocarea măsurii obligatorii de a nu părăsi localitatea.

Calea de atac în contra încheierii privind măsurile preventive Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 141. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Încheierea dată în primă instanță prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea sau încetarea unei măsuri preventive poate fi atacată separat cu recurs, de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 3 zile și curge de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență

Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri preventive nu este suspensiv de executare. Jurisprudență

Ținerea separată a unor categorii de infractori

Art. 142. - Jurisprudență

În timpul reținerii și arestării, minorii se țin separat de majori, iar femeile separat de bărbați.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Prin prevederile art. 23 alin. (8) din Constituție au fost introduse și alte garanții: celui reținut sau arestat ise aduc de îndată la cunoștință în limba pe care oînțelege motivele reținerii sau arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoștință în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu. Conținut similar are și art. 1371 C. proc. pen.. intitulat „Aducerea la cunoștință amăsurilor preventive și aînvinuirii”, ambele reglementări fiind de aceeași manieră, ci ca și dispozițiile art. 5 parag. 2 din Convenția europeană adrepturilor omului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Înscrisurile
Înregistrările audio sau video
Martorii asistenți
Mijloacele materiale de probă
Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor
Constatarea tehnico științifică și constatarea medico legală
Expertizele
Folosirea interpreților
Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Comisia rogatorie și delegarea
Dispoziții generale
Reținerea
Obligarea de a nu părăsi localitatea
Arestarea preventivă
Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune
Luarea măsurilor de ocrotire și de siguranță
Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii
Sesizarea organelor de urmărire penală
Desfășurarea urmăririi penale
Suspendarea urmăririi penale
Încetarea urmăririi penale
Reviste:
Achitare. Apel. Luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea
Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătorești sau a actelor judiciare ale procurorului, în condițiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești - garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenție
Câteva considerații referitoare la măsura arestării preventive
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 7/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, referitoare la încetarea de drept a măsurilor preventive
Decizia nr. 12/2005 privind vederea examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la căile de atac împotriva încheierilor pronunțate în cursul urmăririi penale, în primă instanță și în apel, referitoare la revocarea, înlocuirea sau încetarea arestării preventive
;
se încarcă...