DISPOZIȚII GENERALE | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ -
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Lămurirea cauzei prin probe Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 62. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (198), Reviste (1), Doctrină (1)

În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală și instanța de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.

Probele și aprecierea lor Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 63. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (177), Reviste (1)

Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (11)

Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală și de instanța de judecată potrivit convingerii lor, formată în urma examinării tuturor probelor administrate și conducându-se după conștiința lor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (232), Reviste (2)

Mijloacele de probă Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (70), Reviste (2)

Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă sunt: declarațiile învinuitului sau ale inculpatului, declarațiile părții vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-științifice, constatările medico-legale și expertizele. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Doctrină (1)

Sarcina administrării probelor Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 65. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (36), Doctrină (1)

Sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală și instanței de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe în jurisprudență (32)

La cererea organului de urmărire penală ori a instanței de judecată, orice persoană care cunoaște vreo probă sau deține vreun mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoștință sau să le înfățișeze. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Prezumția de nevinovăție Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 66. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (114), Reviste (1), Doctrină (2)

Învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovăția sa. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (79)

În cazul când există probe de vinovăție, învinuitul sau inculpatul are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (29)

Concludența și utilitatea probei Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 67. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (35)

În cursul procesului penal părțile pot propune probe și cere administrarea lor. Referințe în jurisprudență (1)

Cererea pentru administrarea unei probe nu poate fi respinsă, dacă proba este concludentă și utilă. Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (11)

Admiterea sau respingerea cererii se face motivat. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (5)

Interzicerea mijloacelor de constrângere Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 68. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (157), Reviste (1)

Este oprit a se întrebuința violențe, amenințări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a se obține probe. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

De asemenea, este oprit a determina o persoană să săvârșească sau să continue săvârșirea unei fapte penale, în scopul obținerii unei probe.
Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    De altfel, potrivit art. 62 C. proc. pen.., organele judiciare au obligația să lămurească toate aspectele cauzei pe bază de probe. Când se constată îndoieli asupra vinovăției în urma administrării tuturor probelor necesare soluționării cauzei, prezumția de nevinovăție nu este înlăturată, orice îndoială profitând celui acuzat. [ Mai mult... ] 

.....
    În principal, problema derogării de la principiul inviolabilității corespondenței ține de necesitatea efectuării probațiunii în unele cauze penale și, în aceste condiții, este normal ca aceste limitări să fie prevăzute în Codul de procedură penală. În legislația noastră procesual penală, înscrisurile, precum și înregistrările audio sau video sunt enumerate printre mijloacele de probă prevăzute de art. 64 alin. (1) C. proc. pen.. În alin. (2) al aceluiași articol se prevede că mijloacele de probă obținute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal, iar în conformitate cu art. 65 C. proc. pen.., sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală și instanței de judecată. Conform art. 98 C. proc. pen.., instanța de judecată, la propunerea procurorului, în cursul urmăririi penale, sau din oficiu, în timpul judecății, poate dispune ca orice unitate poștală sau de transport să rețină și să predea scrisorile, telegramele și orice altă corespondență, ori obiectele trimise de învinuit sau inculpat, ori adresate acestuia, fie direct, fie indirect. Reținerea și predarea scrisorilor, telegramelor și aoricăror alte corespondențe pot fi dispuse, în scris, în cazuri urgente și temeinic justificate și de procuror, care este obligat să informeze de îndată despre aceasta instanța. Condițiile și cazurile de interceptare și înregistrare aconvorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare sunt prevăzute în art. 911 C. proc. pen.. Conform dispozițiilor acestui articol, interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor se realizează cu autorizarea motivată ajudecătorului, la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În mod excepțional, în caz de urgență, când întârzierea obținerii autorizării din partea judecătorului ar aduce prejudicii grave activității de urmărire penală, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonanță motivată, interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor, pe odurată de cel mult 48 de ore, în condițiile art. 912 alin. (2) și (3). Revenind la condițiile prevăzute de art. 911 C. proc. pen.. trebuie arătat că autorizarea interceptării și înregistrării poate fi emisă doar dacă sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar interceptarea și înregistrarea se impun pentru stabilirea situației de fapt ori pentru că identificarea sau localizarea participanților nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată. [ Mai mult... ] 
.....
    În dreptul intern, alături de dispozițiile art. 23 alin. (11) din Constituție, prezumția de nevinovăție are și reglementări procesual penale: art. 52 și art. 66 C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Continuând cu analogia mai sus descrisă, indicăm faptul că, în materie penală, aplicând principiul potrivit căruia sarcina probei revine celui care afirmă existența unei fapte sau aunei împrejurări de fapt – onus probandi incumbit ei qui dicit – respectiv – actor incumbit probatio – în procesul penal, sarcina dovedirii vinovăției autorului faptei și sarcina de aproba că acea persoană aacționat culpabil revine acuzatorului, autorul nefiind ținut să-și probeze nevinovăția, operând în favoarea sa prezumția de nevinovăție conform dispozițiilor art. 52 C. proc. pen.. care subliniază principiul conform căruia „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă” respectiv, „învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și nu este obligat să-și dovedească nevinovăția”, conform dispozițiilor art. 66 C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În dreptul intern, alături de dispozițiile art. 23 alin. (11) din Constituție, prezumția de nevinovăție are și reglementări procesual penale: art. 52 și art. 66 C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
SCOPUL ȘI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
FELURILE COMPETENȚEI
INCOMPATIBILITATEA ȘI STRĂMUTAREA
DISPOZIȚII GENERALE
MIJLOACELE DE PROBĂ
MĂSURILE PREVENTIVE
ALTE MĂSURI PROCESUALE
ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI REPREZENTAREA
CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE
TERMENELE
CHELTUIELILE JUDICIARE
MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ȘI ÎNLĂTURAREA UNOR OMISIUNI VĂDITE
NULITĂȚILE
AMENDA JUDICIARĂ
Reviste:
Supravegherea tehnică (I)
Hotărârea CEDO din 3 decembrie 2013 în cauza Vararu împotriva României
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Aprecierea probelor și standardul probei, în procedura comună și în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, din perspectiva dreptului comparat-Partea întâi
Cadrul general tactic al investigației penale în cazul infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Elemente de neconvenționalitate a unor dispoziții legale privind dreptul inculpatului de a nu da nicio declarație în procedura simplificată/Non-conventionality elements of certain legal provisions on the defendant's right not to make any statements in the simplified procedure
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Reflectarea principiului prezumției de nevinovăție în dispozițiile actualului Cod de procedură penală
Loialitatea probațiunii din perspectiva dreptului la un proces echitabil în jurisprudența CEDO[1]
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...