COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - URMĂRIREA PENALĂ -
Capitolul II
COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

Art. 206. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Abrogat.

Competența organelor de cercetare ale poliției Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 207. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cercetarea penală se efectuează de organele de cercetare ale poliției, pentru orice infracțiune care nu este dată în mod obligatoriu în competența altor organe de cercetare.

Competența organelor de cercetare penală speciale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Cercetarea penală se efectuează și de următoarele organe speciale: Jurisprudență

a) ofițerii anume desemnați de către comandanții unităților militare corp aparte și similare, pentru militarii în subordine, precum și pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de angajații civili ai acestor unități. Cercetarea poate fi efectuată și personal de către comandant; Modificări (1), Jurisprudență

b) ofițerii anume desemnați de către șefii comenduirilor de garnizoană, pentru infracțiunile săvârșite de militari în afara unităților militare. Cercetarea poate fi efectuată și personal de șefii comenduirilor de garnizoană;

c) ofițerii anume desemnați de către comandanții centrelor militare, pentru infracțiunile de competența instanțelor militare, săvârșite de persoanele civile în legătură cu obligațiile lor militare. Cercetarea poate fi efectuată și personal de către comandanții centrelor militare.

La cererea comandantului centrului militar, organul de poliție efectuează unele acte de cercetare, după care înaintează lucrările comandantului centrului militar;

d) ofițerii de grăniceri, precum și ofițerii anume desemnați din Ministerul de Interne, pentru infracțiunile de frontieră; Modificări (1)

e) căpitanii porturilor, pentru infracțiunile contra siguranței navigației pe apă și contra disciplinei și ordinii la bord, precum și pentru infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul, prevăzute în Codul penal, săvârșite de personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau ar fi putut pune în pericol siguranța navei sau a navigației. Jurisprudență

În cazurile prevăzute la lit. a), b) și c), cercetarea penală se efectuează în mod obligatoriu de organele speciale acolo prevăzute.

Competența procurorului în faza urmăririi Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Procurorul exercită supravegherea asupra actelor de urmărire penală; în exercitarea acestei atribuții procurorii conduc și controlează activitatea de cercetare penală a poliției și a altor organe. Modificări (1), Jurisprudență

Procurorul poate să efectueze orice acte de urmărire penală în cauzele pe care le supraveghează. Jurisprudență

Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 155-173, 174-177, 179, 189 alin. 3, art. 190, 191, 211 alin. 3, art. 212, 236, 2361, 238, 239, 2391, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 2671, 268, 273-276, 2791, 280, 2801, 3022, 317 și 356-361 din Codul penal, în cazul infracțiunilor arătate în art. 26 pct. 2 lit. a), art. 27 pct. 1 lit. b) și c), art. 281 pct. 1 lit. b) și c), art. 282 pct. 1 lit. b) și art. 29 pct. 1 din acest cod, precum și în cazul infracțiunilor împotriva protecției muncii. Modificări (6), Jurisprudență

Este competent să efectueze urmărirea penală, în cazurile prevăzute în alineatul precedent, și să exercite supravegherea asupra activității de cercetare penală procurorul de la parchetul corespunzător instanței care, potrivit legii, judecă în primă instanță cauza. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Atunci când urmărirea penală este efectuată de procuror, ordonanța prin care s-a dispus arestarea preventivă și rechizitoriul sunt supuse confirmării prim-procurorului parchetului, iar când urmărirea este făcută de acesta, confirmarea se face de procurorul ierarhic superior. Modificări (1), Jurisprudență

Verificarea competenței Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 210. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Organul de urmărire penală sesizat potrivit art. 221 este dator să-și verifice competența. Jurisprudență

Dacă organul de cercetare penală constată că nu este competent a efectua cercetarea, trimite de îndată cauza procurorului care exercită supravegherea, în vederea sesizării organului competent.

Extinderea competenței teritoriale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 211. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când anumite acte de cercetare penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face cercetarea, organul de cercetare penală poate să le efectueze el însuși sau să dispună efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare. Jurisprudență

În cazul în care organul de cercetare penală înțelege să procedeze el însuși la efectuarea actelor, înștiințează în prealabil despre aceasta organul corespunzător din raza teritorială în care va efectua aceste acte. Jurisprudență

În cuprinsul aceleiași localități, organul de cercetare penală efectuează toate actele de cercetare, chiar dacă unele dintre acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale, cu respectarea dispoziției din alineatul precedent. Jurisprudență

Art. 212. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Abrogat.

Cazuri urgente Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 213. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Organul de cercetare penală este obligat să efectueze actele de cercetare ce nu suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competența lui. Lucrările efectuate în astfel de cazuri se trimit, de îndată, prin procurorul care exercită supravegherea activității organului ce le-a efectuat, procurorului competent.

Actele încheiate de unele organe de constatare Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 214. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Sunt obligate să procedeze la luarea de declarații de la făptuitor și de la martorii care au fost de față la săvârșirea unei infracțiuni și să întocmească proces-verbal despre împrejurările concrete ale săvârșirii acesteia: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) organele inspecțiilor de stat, alte organe de stat, precum și ale unităților la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infracțiunile care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) organele de control și cele de conducere ale administrației publice, ale altor unități la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de cei aflați în subordine ori sub controlul lor. Jurisprudență

Organele arătate mai sus au dreptul să rețină corpurile delicte, să procedeze la evaluarea pagubelor, precum și să efectueze orice alte acte, când legea prevede aceasta. Jurisprudență

Actele încheiate se înaintează procurorului în cel mult 3 zile de la descoperirea faptei ce constituie infracțiune, afară de cazul când legea dispune altfel.

În caz de infracțiuni flagrante, aceleași organe au obligația să înainteze de îndată procurorului pe făptuitor, împreună cu lucrările efectuate și cu mijloacele materiale de probă. Jurisprudență

Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (1)

Actele încheiate de comandanții de nave și aeronave și de
subofițerii trupelor de grăniceri
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 215. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Obligațiile și drepturile prevăzute în art. 214 alin. 1 și 2 le au și următoarele organe: Jurisprudență

a) comandanții de nave și aeronave pentru infracțiunile săvârșite pe acestea, pe timpul cât navele și aeronavele pe care le comandă se află în afara porturilor sau aeroporturilor;

b) subofițerii din trupele de grăniceri, pentru infracțiunile de frontieră. Modificări (1)

Organele de mai sus pot efectua percheziții corporale asupra făptuitorului și pot verifica lucrurile pe care acesta le are cu sine. Jurisprudență

De asemenea, organele de mai sus pot prinde pe făptuitor, în care caz îl predau de îndată procurorului sau organului de cercetare penală, împreună cu lucrările efectuate și cu mijloacele materiale de probă. Jurisprudență

În celelalte cazuri, lucrările efectuate se înaintează organului de cercetare penală competent, în cel mult 5 zile de la prima constatare efectuată, împreună cu mijloacele materiale de probă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când infracțiunea a fost săvârșită pe o navă sau aeronavă, termenele de mai sus curg de la ancorarea navei ori aterizarea aeronavei pe teritoriul român. Jurisprudență

Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    7.În cazul săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu valorile mobiliare, agenții vor lua declarații de la făptuitor și de la martori, vor reține corpurile delicte, vor evalua pagubele, vor lua și alte măsuri considerate necesare, pe care le vor consemna într-un proces-verbal (art. 214 C. proc. pen..), și vor înainta dosarul organelor de cercetare penală; [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
   1. Organele de inspecție fiscală au dreptul de a constata împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale și au obligația de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală. De asemenea, art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (5) CPP 1968 impunea obligația anumitor organe de stat de a lua declarații de la făptuitor și de la martori și de a întocmi procese-verbale, în măsura în care constatau săvârșirea de infracțiuni, textul de lege prevăzând expres că acestea constituie mijloace de probă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
MĂSURILE PREVENTIVE
ALTE MĂSURI PROCESUALE
ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI REPREZENTAREA
CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE
TERMENELE
CHELTUIELILE JUDICIARE
MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ȘI ÎNLĂTURAREA UNOR OMISIUNI VĂDITE
NULITĂȚILE
AMENDA JUDICIARĂ
DISPOZIȚII GENERALE
COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ
EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE
TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ
RELUAREA URMĂRIRII PENALE
PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ȘI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE
DISPOZIȚII GENERALE
JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ
CĂILE DE ATAC ORDINARE
CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC
Reviste:
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Inadvertențe în legislația penală și procesual penală
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Referințe în cărți:
Infracțiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice
;
se încarcă...