Arestarea preventivă | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE - MĂSURILE PREVENTIVE -
Secțiunea IV
Arestarea preventivă Jurisprudență

§1. Arestarea învinuitului

Condițiile pentru arestarea învinuitului Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (3), Respingeri de neconstituționalitate (5)

Art. 146. - Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (5), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, când sunt întrunite condițiile prevăzute în art. 143 și există în mod corespunzător vreunul din cazurile prevăzute în art. 148, dacă consideră că în interesul urmăririi penale este necesară privarea de libertate a învinuitului, dispune prin ordonanță motivată arestarea acestuia, arătând temeiurile care justifică luarea măsurii și fixând durata arestării, care nu poate depăși 5 zile. Modificări (1), Jurisprudență

Totodată, procurorul emite un mandat de arestare a învinuitului. Mandatul cuprinde în mod corespunzător mențiunile arătate în art. 151 lit. a)-c), e) și j), precum și numele și prenumele învinuitului și durata pentru care este dispusă arestarea acestuia. Modificări (1), Jurisprudență

Arestarea învinuitului la instanța de judecată Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 147. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Instanța de judecată, în situațiile arătate în partea specială, titlul II, poate dispune arestarea învinuitului în cazurile și condițiile prevăzute în art. 146. Când s-a dispus arestarea, președintele completului de judecată emite mandatul de arestare a învinuitului. Învinuitul arestat este trimis de îndată procurorului împreună cu mandatul de arestare.

§2. Arestarea inculpatului

Condițiile și cazurile în care se dispune arestarea inculpatului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 148. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Măsura arestării inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în art. 143 și numai în vreunul din următoarele cazuri: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) identitatea sau domiciliul inculpatului nu pot fi stabilite din lipsa datelor necesare; Jurisprudență

b) infracțiunea este flagrantă, iar pedeapsa închisorii prevăzută de lege este mai mare de 3 luni; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) inculpatul a fugit ori s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată, ori a făcut pregătiri pentru asemenea acte, precum și dacă în cursul judecății sunt date că inculpatul urmărește să se sustragă de la executarea pedepsei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) sunt date suficiente că inculpatul a încercat să zădărnicească aflarea adevărului, prin influențarea vreunui martor sau expert, distrugerea ori alterarea mijloacelor materiale de probă sau prin alte asemenea fapte; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

e) inculpatul a comis din nou o infracțiune, ori există date care justifică temerea că va săvârși și alte infracțiuni; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

f) inculpatul este recidivist; Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență, Reviste (5)

g) când există una din circumstanțele agravante;

h) inculpatul a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, iar lăsarea sa în libertate ar prezenta un pericol pentru ordinea publică. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență

În cazurile prevăzute la lit. c)-g), măsura arestării inculpatului poate fi luată numai dacă pedeapsa închisorii prevăzută de lege este mai mare de un an. Modificări (1), Jurisprudență

Durata arestării inculpatului Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 149. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Durata arestării inculpatului nu poate depăși 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în condițiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului când arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului, iar în cazul când arestarea a fost dispusă în lipsa inculpatului, termenul curge de la prezentarea acestuia la organul judiciar care a emis mandatul. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Când o cauză este trecută pentru continuarea urmăririi penale de la un organ de urmărire la altul, mandatul de arestare emis anterior rămâne valabil. Durata arestării se calculează potrivit dispozițiilor alineatului precedent. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Arestarea inculpatului în cursul judecății durează până la soluționarea definitivă a cauzei, afară de cazul când instanța dispune revocarea ei. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Ascultarea inculpatului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 150. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Măsura arestării inculpatului poate fi luată numai după ascultarea acestuia de către procuror sau de către instanța de judecată, afară de cazul când inculpatul este dispărut, se află în străinătate, ori se sustrage de la urmărire sau de la judecată. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În cazul prevăzut în alineatul precedent, când mandatul a fost emis fără ascultarea inculpatului, acesta va fi ascultat imediat ce a fost prins ori s-a prezentat. Jurisprudență

Conținutul mandatului de arestare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 151. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

După întocmirea ordonanței sau hotărârii prin care s-a dispus arestarea inculpatului, procurorul ori președintele completului de judecată emite de îndată mandat de arestare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă prin aceeași ordonanță sau hotărâre s-a dispus arestarea mai multor inculpați, se emite mandat de arestare separat pentru fiecare dintre ei.

În mandatul de arestare trebuie să se arate: Jurisprudență

a) parchetul sau instanța care a dispus luarea măsurii arestării inculpatului;

b) data și locul emiterii;

c) numele, prenumele și calitatea persoanei care a emis mandatul de arestare;

d) datele privitoare la persoana inculpatului, prevăzute în art. 70;

e) arătarea faptei ce formează obiectul inculpării și denumirea infracțiunii;

f) încadrarea juridică a faptei și pedeapsa prevăzută de lege;

g) temeiurile concrete care determină arestarea;

h) ordinul de a fi arestat inculpatul;

i) indicarea locului unde urmează a fi deținut cel arestat;

j) semnătura procurorului sau a președintelui completului de judecată.

Executarea mandatului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 152. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Când mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, procurorul sau președintele completului de judecată care a emis mandatul înmânează un exemplar al mandatului persoanei arestate, iar un alt exemplar îl trimite organului de poliție pentru a fi predat la locul de deținere odată cu arestatul. Jurisprudență

Când măsura arestării a fost dispusă în lipsa inculpatului potrivit art. 150, mandatul emis se înaintează în dublu exemplar organului de poliție, pentru executare. Jurisprudență

Organul de poliție procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, căreia îi predă un exemplar al mandatului și o conduce în fața organului judiciar care a emis mandatul. Jurisprudență

Dacă mandatul de arestare a fost emis de procuror, acesta menționează pe mandat data prezentării inculpatului și procedează de îndată la ascultarea acestuia, după care dispune prin rezoluție asupra arestării inculpatului. Dacă între timp cauza a ajuns în fața instanței de judecată, procurorul va trimite pe arestat instanței. Modificări (1)

Președintele instanței procedează la ascultarea inculpatului, iar dacă acesta ridică obiecții care necesită o rezolvare urgentă, fixează de îndată termen de judecată.

Obiecții în ceea ce privește identitatea Modificări (1)

Art. 153. - Modificări (1), Jurisprudență

Dacă cel arestat ridică obiecții în contra executării mandatului numai în ce privește identitatea, este condus în fața procurorului locului unde a fost găsit. Când este necesar, procurorul cere relații organului judiciar care a emis mandatul.

Până la rezolvarea obiecțiilor, procurorul, dacă apreciază că nu există pericol de dispariție, dispune punerea în libertate a persoanei împotriva căreia s-a executat mandatul.

Dacă procurorul constată că persoana adusă nu este cea arătată în mandat, o pune imediat în libertate, iar dacă constată că obiecțiile sunt nefondate, dispune executarea mandatului, procedându-se potrivit art. 152 alin. 3 și 4. Jurisprudență

Despre toate acestea procurorul încheie un proces-verbal, ce se trimite organului judiciar care a emis mandatul.

Negăsirea persoanei prevăzute în mandat Modificări (1)

Art. 154. - Modificări (1), Jurisprudență

Când persoana prevăzută în mandat nu a fost găsită, organul însărcinat cu executarea încheie un proces-verbal, prin care constată aceasta și înștiințează organul judiciar care a emis mandatul, precum și organele competente pentru darea în urmărire.

Prelungirea duratei arestării Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 155. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Durata arestării inculpatului poate fi prelungită în caz de necesitate și numai motivat. Modificări (1), Jurisprudență

Prelungirea duratei arestării inculpatului poate fi dispusă de instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond sau de instanța corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deținere. Modificări (1), Jurisprudență

Propunerea pentru prelungirea arestării Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 156. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Prelungirea duratei arestării se dispune pe baza propunerii motivate a organului care efectuează urmărirea penală. Propunerea organului de cercetare penală este avizată de procurorul care exercită supravegherea. Modificări (1), Jurisprudență

Propunerea se înaintează conducătorului parchetului din care face parte cel care a făcut sau a avizat propunerea sau, după caz, procurorului șef de secție din Parchetul General, cu cel puțin 8 zile înainte de expirarea duratei arestării. Acesta, dacă apreciază că nu este cazul ca inculpatul să fie pus în libertate, sesizează, cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului, instanța competentă. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă arestarea a fost dispusă de procurorul de la parchetul ierarhic inferior celui corespunzător instanței competente să acorde prelungirea, propunerea se înaintează procurorului de la parchetul ierarhic superior, care, dacă o socotește întemeiată, sesizează instanța, potrivit alin. 2.

Propunerea se anexează la adresa de sesizare a instanței. În cuprinsul adresei se pot arăta și alte motive care justifică prelungirea arestării decât cele cuprinse în propunere.

Art. 157. - Jurisprudență

Abrogat.

Art. 158. -

Abrogat.

Procedura prelungirii arestării de către instanță Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 159. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Completul de judecată va fi prezidat de președintele instanței sau de un judecător desemnat de acesta, iar participarea procurorului este obligatorie. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Dosarul cauzei va fi depus de către procuror cu cel puțin 2 zile înainte de termen și va putea fi consultat de către apărător la cererea acestuia. Modificări (1), Jurisprudență

Inculpatul este adus în fața instanței și va fi asistat de apărător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazul în care inculpatul arestat se află internat în spital și din cauza stării sănătății nu poate fi adus în fața instanței, sau în alte cazuri în care deplasarea sa nu este posibilă, propunerea de prelungire a duratei arestării preventive va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezența apărătorului, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii. Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care instanța acordă prelungirea, aceasta nu va putea depăși 30 de zile. Jurisprudență

Instanța se pronunță asupra prelungirii arestării preventive înainte de expirarea duratei mandatului, și restituie dosarul procurorului în termen de 24 de ore de la pronunțare. Modificări (1), Jurisprudență

Încheierea prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 3 zile și curge de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea arestării preventive nu este suspensiv de executare, iar recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea prelungirii arestării preventive este suspensiv de executare. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Inculpatul este adus la judecarea recursului numai când instanța consideră necesar. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Măsura dispusă de instanță se comunică administrației locului de deținere, care este obligată să o aducă la cunoștință inculpatului. Modificări (1), Jurisprudență

Instanța poate acorda și alte prelungiri, fiecare neputând depăși 30 de zile. Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență

Procedura în cauzele cu mai mulți arestați Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 160. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Când în aceeași cauză se găsesc mai mulți inculpați arestați pentru care durata prelungirii arestării expiră la date diferite, prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul șef de secție din Parchetul General, care sesizează instanța potrivit art. 156 pentru unul din inculpați, va sesiza, totodată, instanța și cu privire la ceilalți inculpați. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Controversele cu privire la această interpretare au generat sesizarea Curții Constituționale care, inițial, prin Decizia nr. 60/1994, rămasă definitivă prin Decizia nr. 20/1995, aadmis excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 149 alin. (3) C. proc. pen.. și ahotărât că acestea sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează că durata arestării preventive dispuse de instanță poate depăși 30 de zile, fără afi necesară prelungirea, prin aplicarea directă adispozițiilor art. 23 din Constituție. S-a motivat că privarea de libertate este un fapt la fel de grav, indiferent când se produce, în faza urmăririi penale sau judecății, și că nu trebuie să existe elemente de diferențiere de tratament juridic în funcție de faza procesuală în care se dispune măsura. De altfel, textul constituțional în care se face referire la arestarea preventivă nu distinge după cum aceasta se produce într-o fază sau alta aprocesului penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Mijloacele materiale de probă
Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor
Constatarea tehnico științifică și constatarea medico legală
Expertizele
Folosirea interpreților
Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Comisia rogatorie și delegarea
Dispoziții generale
Reținerea
Obligarea de a nu părăsi localitatea
Arestarea preventivă
Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune
Luarea măsurilor de ocrotire și de siguranță
Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii
Sesizarea organelor de urmărire penală
Desfășurarea urmăririi penale
Suspendarea urmăririi penale
Încetarea urmăririi penale
Scoaterea de sub urmărirea penală
Procedura prezentării materialului de urmărire penală
Terminarea urmăririi penale
Reviste:
Liberare provizorie sub control judiciar. Pedeapsă prevăzută de lege
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătorești sau a actelor judiciare ale procurorului, în condițiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești - garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenție
Câteva considerații referitoare la măsura arestării preventive
Măsurile preventive în reglementarea fostului și noului Cod de procedură penală. Privire comparativă
Statutul judecătorilor și procurorilor
Înlocuirea obligațiilor inculpatului dispusă în cadrul controlului judiciar
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (II)
Termenele de regresiune în materia măsurilor preventive și rațiunile instituirii acestora
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 111/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 110/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 106/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 112/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 107/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 279/1997 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 149 alin. 3 din Codul de procedură penală*)
Decizia nr. 546/1997 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. 3 și ale art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 22/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedură penală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 14/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 16/2012
Decizia nr. 25/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală referitoare la termenul de soluționare a recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale
;
se încarcă...