ALTE MĂSURI PROCESUALE | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE -
Capitolul II
ALTE MĂSURI PROCESUALE

Secțiunea I Luarea măsurilor de ocrotire și de siguranță

Măsurile de ocrotire în caz de reținere sau de arestare preventivă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 161. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10)

Când măsura reținerii sau a arestării preventive a fost luată față de un învinuit sau inculpat în a cărui ocrotire se află un minor, o persoană pusă sub interdicție, o persoană căreia i s-a instituit curatela, ori o persoană care datorită vârstei, bolii sau altei cauze are nevoie de ajutor, trebuie să fie înștiințată autoritatea competentă în vederea luării măsurilor de ocrotire. Obligația de încunoștințare revine organului judiciar care a luat măsura reținerii ori a arestării preventive. Referințe în jurisprudență (2)

Luarea măsurilor de siguranță Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 162. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (37), Hotărâri judecătorești

În tot cursul procesului penal, dacă procurorul sau instanța de judecată constată că învinuitul ori inculpatul se află în vreuna din situațiile arătate în art. 113 sau 114 din Codul penal, dispune luarea în mod provizoriu a măsurii de siguranță corespunzătoare. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Procurorul sau instanța ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a internării provizorii și totodată sesizează comisia medicală competentă să avizeze internarea bolnavilor mintali și a toxicomanilor periculoși. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Măsura internării provizorii durează până la confirmarea acesteia de către instanța de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

Confirmarea se face pe baza avizului comisiei medicale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care s-a dispus internarea medicală, se vor lua și măsurile prevăzute în art. 161. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Hotărârea instanței de judecată prin care s-a confirmat măsura internării poate fi atacată separat cu recurs. Recursul nu suspendă executarea. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Secțiunea II Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii

Măsurile asigurătorii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 163. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (162), Reviste (12)

Măsurile asigurătorii se iau în cursul procesului penal de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată și constau în indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru a bunurilor mobile și imobile, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (1)

Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se pot lua asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, până la concurența valorii probabile a pagubei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (38), Reviste (1)

Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se iau numai asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului. Referințe în jurisprudență (3)

Nu pot fi sechestrate bunuri care aparțin unei unități dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, precum și cele exceptate de lege. Referințe în jurisprudență (1)

Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se pot lua la cererea părții civile sau din oficiu. Referințe în jurisprudență (16)

Luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

a) în cazul în care prin infracțiune s-a adus o pagubă avutului uneia din unitățile la care se referă art. 145 din Codul penal, fără deosebire, dacă este sau nu parte civilă constituită; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență relevantă (1), Reviste (1)

b) în cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă. Referințe în jurisprudență (12)

Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 164. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (9)

Ordonanța de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către organul de urmărire penală care a luat măsura. Referințe în jurisprudență (1)

Încheierea instanței judecătorești prin care s-a dispus luarea măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire prin executorul judecătoresc. Referințe în jurisprudență (4)

Măsurile asigurătorii dispuse de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată pot fi aduse la îndeplinire și prin organele proprii de executare ale unității păgubite, în cazul în care aceasta este una din cele la care se referă art. 145 din Codul penal. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

În cazurile în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, acesta poate dispune ca măsura asigurătorie luată să fie adusă la îndeplinire de către secretarul parchetului.

Procedura sechestrului Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 165. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1)

Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice și să evalueze bunurile sechestrate, putând recurge în caz de necesitate și la experți. Referințe în jurisprudență (5)

Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre prețioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare interne, obiectele de artă și de muzeu, colecțiile de valoare, precum și sumele de bani care fac obiectul sechestrului, vor fi ridicate în mod obligatoriu. Referințe în jurisprudență (1)

Bunurile perisabile se predau unităților comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit profilului activității, care sunt obligate să le primească și să le valorifice de îndată.

Metalele sau pietrele prețioase ori obiectele confecționate cu acestea și mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituție bancară competentă. Referințe în jurisprudență (1)

Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu și colecțiile de valoare se predau spre păstrare instituțiilor de specialitate.

Obiectele prevăzute în alin. 4 și 5 se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de către procuror, după terminarea urmăririi penale. Referințe în jurisprudență (1)

Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului. Mijloacele de plată străine pot fi valorificate de îndată de instituția bancară competentă, în cazul când aceasta ar găsi necesar. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. 3 și 7, precum și sumele de bani ridicate potrivit alin. 2, se consemnează, după caz, pe numele învinuitului, inculpatului sau persoanei responsabile civilmente, la dispoziția organului care a dispus instituirea sechestrului, căruia i se predă recipisa de consemnare a sumei, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor. Referințe în jurisprudență (2)

Dacă există pericol de înstrăinare, celelalte bunuri mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un custode.

Procesul-verbal de sechestru și inscripția ipotecară Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 166. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12)

Organul care aplică sechestrul încheie proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 165, descriind amănunțit bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. În procesul-verbal se arată bunurile exceptate de lege de la urmărire, găsite la persoana căreia i s-a aplicat sechestru. De asemenea, se consemnează obiecțiile părților sau ale altor persoane interesate.

Un exemplar de pe procesul-verbal se lasă persoanei căreia i s-a aplicat sechestrul, iar în lipsă, celor cu care locuiește, administratorului, portarului, ori celui care în mod obișnuit îl înlocuiește sau unui vecin. În cazul când parte din bunuri ori totalitatea lor au fost predate unui custode, se lasă acestuia o copie de pe procesul-verbal. Un exemplar se înaintează și organului care a dispus luarea măsurii asigurătorii, în termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal. Referințe în jurisprudență (1)

Pentru bunurile imobile sechestrate, organul care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent luarea inscripției ipotecare asupra bunurilor sechestrate, anexând copii de pe actul prin care s-a dispus sechestrul și un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Referințe în jurisprudență (1)

Poprirea Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 167. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2)

Sumele de bani datorate cu orice titlu învinuitului, inculpatului sau părții responsabile civilmente de către o a treia persoană, ori de către cel păgubit, sunt poprite în mâinile acestora și în limitele prevăzute de lege, de la data primirii actului prin care se înființează sechestrul. Aceste sume vor fi consemnate de debitori, după caz, la dispoziția organului care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență, recipisele urmând a fi predate aceluiași organ în 24 de ore de la consemnare.

Contestarea măsurii asigurătorii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 168. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (75), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

În contra măsurii asigurătorii luate și modului de aducere la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul, partea responsabilă civilmente, precum și orice altă persoană interesată, se pot plânge organului de cercetare penală care a dispus luarea măsurii ori procurorului care supraveghează cercetarea penală, până la sesizarea instanței de judecată, după care plângerea se adresează acelei instanțe. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (19), Caută hotărâri judecătorești

Hotărârea instanței de judecată poate fi atacată separat cu recurs. Recursul nu suspendă executarea. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

După soluționarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut plângere împotriva aducerii la îndeplinire a măsurii asigurătorii, se poate face contestație potrivit legii civile. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Restituirea lucrurilor Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 169. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (93), Hotărâri judecătorești

Dacă organul de urmărire penală sau instanța de judecată constată că lucrurile ridicate de la învinuit sau inculpat, sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra, sunt proprietatea persoanei vătămate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deținerea sa, dispune restituirea acestor lucruri persoanei vătămate. Orice altă persoană care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere, potrivit dispozițiilor art. 168, stabilirea acestui drept și restituirea. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu se stingherește aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei și cu obligația pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la rămânerea definitivă a hotărârii. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Restabilirea situației anterioare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 170. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (1)

Organul de cercetare penală cu aprobarea procurorului sau instanța de judecată poate lua măsuri de restabilire a situației anterioare săvârșirii infracțiunii, când schimbarea acelei situații a rezultat în mod vădit din comiterea infracțiunii, iar restabilirea este posibilă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
SCOPUL ȘI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
FELURILE COMPETENȚEI
INCOMPATIBILITATEA ȘI STRĂMUTAREA
DISPOZIȚII GENERALE
MIJLOACELE DE PROBĂ
MĂSURILE PREVENTIVE
ALTE MĂSURI PROCESUALE
ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI REPREZENTAREA
CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE
TERMENELE
CHELTUIELILE JUDICIARE
MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ȘI ÎNLĂTURAREA UNOR OMISIUNI VĂDITE
NULITĂȚILE
AMENDA JUDICIARĂ
DISPOZIȚII GENERALE
COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ
Reviste:
2. Concursul dintre o creanță ipotecară sau gajistă și o măsură asigurătorie penală
Admitere recurs în interesul legii. Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii. Caracterul obligatoriu sau facultativ al dispunerii măsurilor asigurătorii
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Partajul judiciar al unui bun aflat sub sechestru penal. Respingerea acțiunii
Camera preliminară. Cine poate propune luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical/internare medicală?
Cerere de revizuire sub aspectul laturii civile a unei decizii penale pronunțată sub imperiul vechiului Cod de procedură penală. Inaplicabilitatea noilor dispoziții procedurale penale. Respingere
Executarea silită și măsurile executorii din procesul penal
Se suspendă executarea silită în cazul existenței unui sechestru asigurator penal asupra imobilelor unei persoane fizice/juridice?
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 191/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de procedură penală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, fără ca procurorul să fi dispus față de acesta, în cursul urmăririi penale, luarea în mod provizoriu a măsurii internării medicale
Decizia nr. 71/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la stabilirea competenței de soluționare a plângerii formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală, când cauza se află în cursul urmăririi penale
;
se încarcă...