MINORITATEA | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL V
MINORITATEA Jurisprudență, Reviste (1)

Limitele răspunderii penale

Art. 99. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Jurisprudență, Doctrină (1)

Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal, numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal. Jurisprudență

Consecințele răspunderii penale

Art. 100. - Jurisprudență, Reviste (1)

Față de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sancțiunii se ține seama de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală și morală, de comportarea lui, de condițiile în care a fost crescut și în care a trăit și de orice alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului. Jurisprudență

Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului. Jurisprudență

Măsurile educative

Art. 101. - Jurisprudență, Reviste (1)

Măsurile educative care se pot lua față de minor sunt: Jurisprudență

a) mustrarea; Jurisprudență

b) libertatea supravegheată; Jurisprudență

c) internarea într-un centru de reeducare; Jurisprudență

d) internarea într-un institut medical-educativ. Jurisprudență

Mustrarea

Art. 102. - Jurisprudență, Reviste (1)

Măsura educativă a mustrării constă în dojenirea minorului, în arătarea pericolului social al faptei săvârșite, în sfătuirea minorului să se poarte în așa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenția că dacă va săvârși din nou o infracțiune, se va lua față de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

Libertatea supravegheată

Art. 103. - Jurisprudență, Reviste (2)

Măsura educativă a libertății supravegheate constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an, sub supraveghere deosebită. Supravegherea poate fi încredințată, după caz, părinților minorului, celui care l-a înfiat sau tutorelui. Dacă aceștia nu pot asigura supravegherea în condiții satisfăcătoare, instanța dispune încredințarea supravegherii minorului, pe același interval de timp, unei persoane de încredere, de preferință unei rude mai apropiate, la cererea acesteia, ori unei instituții legal însărcinate cu supravegherea minorilor. Jurisprudență

Instanța pune în vedere, celui căruia i s-a încredințat supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui. De asemenea, i se pune în vedere că are obligația să înștiințeze instanța de îndată, dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârșit din nou o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență

Instanța poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora din următoarele obligații: Jurisprudență

a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite; Jurisprudență

b) să nu intre în legătură cu anumite persoane; Jurisprudență

c) să presteze o activitate neremunerată într-o instituție de interes public fixată de instanță, cu o durată între 50 și 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de școală, în zilele nelucrătoare și în vacanță. Referințe (1), Jurisprudență

Instanța atrage atenția minorului asupra consecințelor comportării sale. Jurisprudență

După luarea măsurii libertății supravegheate, instanța încunoștințează școala unde minorul învață sau unitatea la care este angajat și, după caz, instituția la care prestează activitatea stabilită de instanță. Jurisprudență

Dacă înăuntrul termenului prevăzut în alin. 1 minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele, ori săvârșește o faptă prevăzută de legea penală, instanța revocă libertatea supravegheată și ia față de minor măsura internării într-un centru de reeducare. Dacă fapta prevăzută de legea penală constituie infracțiune, instanța ia măsura internării sau aplică o pedeapsă. Jurisprudență, Reviste (3)

Termenul de un an prevăzut în alin. 1 curge de la data punerii în executare a libertății supravegheate. Jurisprudență

Internarea într-un centru de reeducare

Art. 104. - Jurisprudență, Reviste (2)

Măsura educativă a internării într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducării minorului, căruia i se asigură posibilitatea de a dobândi învățătura necesară și o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale. Jurisprudență

Măsura internării se ia față de minorul în privința căruia celelalte măsuri educative sunt neîndestulătoare. Jurisprudență

Internarea într-un institut medical-educativ

Art. 105. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Măsura internării într-un institut medical-educativ se ia față de minorul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical și de un regim special de educație. Jurisprudență

Durata măsurilor

Art. 106. - Jurisprudență, Reviste (1)

Măsurile prevăzute în art. 104 și 105 se iau pe timp nedeterminat, însă nu pot dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. Măsura prevăzută în art. 105 trebuie să fie ridicată de îndată ce a dispărut cauza care a impus luarea acesteia. Instanța, dispunând ridicarea măsurii prevăzute în art. 105, poate, dacă este cazul, să ia față de minor măsura internării într-un centru de reeducare. Jurisprudență

La data când minorul devine major, instanța poate dispune prelungirea internării pe o durată de cel mult 2 ani, dacă aceasta este necesară pentru realizarea scopului internării. Jurisprudență

Liberarea minorului înainte de a deveni major

Art. 107. - Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Dacă a trecut cel puțin un an de la data internării în centrul de reeducare și minorul a dat dovezi temeinice de îndreptare, de sârguință la învățătură și la însușirea pregătirii profesionale, se poate dispune liberarea acestuia înainte de a deveni major. Jurisprudență

Revocarea liberării sau internării minorului

Art. 108. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă în perioada liberării acordate potrivit articolului precedent, minorul are o purtare necorespunzătoare, se poate dispune revocarea liberării. Jurisprudență

Dacă în perioada internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori a liberării înainte de a deveni major, minorul săvârșește din nou o infracțiune pentru care se apreciază că este cazul să i se aplice pedeapsa închisorii, instanța revocă internarea. În cazul când nu este necesară o pedeapsă, se menține măsura internării și se revocă liberarea. Jurisprudență, Reviste (1)

Pedepsele pentru minori

Art. 109. - Jurisprudență, Reviste (1)

Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită. Limitele pedepselor se reduc la jumătate. În urma reducerii, în nici un caz minimul pedepsei nu va depăși 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață, se aplică minorului închisoarea de la 5 la 20 de ani. Jurisprudență

Pedepsele complimentare nu se aplică minorului. Modificări (1), Jurisprudență

Condamnările pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității nu atrag incapacități sau decăderi. Jurisprudență

Suspendarea condiționată a executării pedepsei

Art. 110. - Referințe (1), Jurisprudență

În caz de suspendare condiționată a executării pedepsei aplicate minorului, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii, la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanță. Dacă pedeapsa aplicată este amenda, termenul de încercare este de 6 luni. Jurisprudență

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control

Art. 1101. - Jurisprudență, Reviste (1)

O dată cu suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii aplicate minorului în condițiile art. 110, instanța poate dispune, pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, încredințarea supravegherii minorului unei persoane sau instituții din cele arătate în art. 103, putând stabili, totodată, pentru minor una sau mai multe obligații dintre cele prevăzute în art. 103 alin. 3, iar după împlinirea vârstei de 18 ani, respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligațiilor prevăzute în art. 863. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Dispozițiile art. 81 alin. 3 și 4, art. 82 alin. 3, art. 83, 84 și 86 se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în art. 103 alin. 3 poate atrage revocarea suspendării condiționate. În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligațiilor stabilite de instanță, potrivit art. 863, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 864 alin. 2. Jurisprudență

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și în caz de liberare condiționată a minorului.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    For the physical person to be the active subject of a crime it is necessary to be of a certain age. This is necessary because being the active subject of a crime requires a person to have the bio-psychical capacity of understanding and assuming the conduct obligations that are provided by the criminal law norms, as well as to have the capacity to consciously control and direct his/her conduct in relation to the existing norms150. Considering the bio-psychical characteristics of the juvenile, the Romanian Criminal Code of 1968 provided in Art. 99 that the minor who did not attain the age of 14 cannot be the subject of a crime and, thus, he/she shall not be held criminally liable. The minor who is 14-16 years old will be considered the subject of a crime only if it is proved that he/she was aware of his deed when committing it. The minor who has attained the age of 16 years old is held criminally liable and is considered the subject of a crime. 
    150 C.Bulai,op.cit.,p.84.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În schimb, în cazul răspunderii penale, minorul care nu aîmplinit 14 ani nu răspunde penal, minorul între 14-16 ani răspunde numai dacă se dovedește că asăvârșit fapta cu discernământ, iar minorul cu vârsta peste 16 ani răspunde penal, fiind prezumat că are discernământ (art. 99 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, opersoană fizică poate dobândi calitatea de subiect activ al unui raport juridic de drept penal sau contravențional începând cu vârsta de 14 ani. Minorii sub 14 ani nu răspund penal [art. 99 alin. (1) C. pen..1] și nici contravențional [art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor1, aprobată prin Legea nr. 180/20022]. Avem de-a face cu orăspundere penală aunui minor, întrucât, în majoritatea legislațiilor, inclusiv în România, opersoană este considerată minoră până la împlinirea vârstei de 18 ani. Rațiunea stabilirii acestei vârste minime sub care un individ nu răspunde din punct de vedere penal și contravențional rezidă în aceea că se prezumă că această categorie de minori nu este dezvoltată suficient din punct de vedere biopsihic pentru aînțelege caracterul antisocial al conduitei lor3. Aceste dispoziții prezente pe tărâmul dreptului penal sau contravențional se coroborează cu cele din domeniul dreptului civil, potrivit cărora opersoană nu are capacitate de exercițiu sub vârsta de 14 ani [art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice4]. În aceste condiții, rezultă că minorul sub 14 nu poate fi subiect activ al faptei de manipulare apieței de capital. 
    1 B. Of. nr. 79 bis din 21 iunie 1968 și modificat de mai multe ori. 
    1 M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001. 
    2 M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002. 
    3 C. Bulai, op. cit., p. 206. 
    4 B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE
INFRACȚIUNEA
PEDEPSELE
ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE
MINORITATEA
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
Reviste:
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Situația juridică a minorului infractor: mai dificilă în noile reglementări penale?
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Instituția reabilitării în legislația și practica judiciară a ultimelor cinci decenii
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Modele:
Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 75/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la compunerea termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate minorului, conform dispozițiilor art. 110 sau ale art. 862 din Codul penal
;
se încarcă...