ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL VIII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ Jurisprudență

Dispoziții generale

Art. 140. - Jurisprudență, Reviste (1)

Ori de câte ori legea penală folosește un termen sau o expresie din cele arătate în prezentul titlu, înțelesul acestora este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.

Legea penală

Art. 141. - Jurisprudență, Reviste (2)

Prin "lege penală" se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete.

Teritoriul

Art. 142. - Jurisprudență

Prin termenul "teritoriu" din expresiile "teritoriul României" și "teritoriul țării" se înțelege întinderea de pământ și apele cuprinse între frontiere, cu subsolul și spațiul aerian, precum și marea teritorială cu solul, subsolul și spațiul aerian ale acesteia.

Infracțiune săvârșită pe teritoriul țării

Art. 143. - Jurisprudență

Prin "infracțiune săvârșită pe teritoriul țării" se înțelege orice infracțiune comisă pe teritoriul arătat în art. 142 sau pe o navă ori o aeronavă română. Jurisprudență

Infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul țării și atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infracțiunii. Jurisprudență

Săvârșirea unei infracțiuni Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 144. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Prin "săvârșirea unei infracțiuni" sau "comiterea unei infracțiuni" se înțelege săvârșirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, precum și participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

Public Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 145. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Jurisprudență

Consecințe deosebit de grave Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (35)

Art. 146. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (37), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Prin "consecințe deosebit de grave" se înțelege o pagubă materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Funcționar public și funcționar Respingeri de neconstituționalitate (11)

Art. 147. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (5)

Prin "funcționar public" se înțelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unități dintre cele la care se referă art. 145. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Prin "funcționar" se înțelege persoana menționată în alin. 1, precum și orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat. Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 148. - Jurisprudență

Abrogat. Jurisprudență

Rude apropiate

Art. 149. - Jurisprudență

"Rude apropiate" sunt ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude. Jurisprudență, Reviste (1)

Dispozițiile din legea penală privitoare la rude apropiate, în limitele prevăzute de alineatul precedent, se aplică în caz de înfiere cu efecte depline, persoanei înfiate cât și descendenților acesteia și în raport cu rudele firești, iar în caz de înfiere cu efecte restrânse, înfiatului cât și descendenților acestuia și în raport cu rudele înfietorului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Secrete de stat și înscrisuri oficiale

Art. 150. - Jurisprudență

"Secrete de stat" sunt documentele și datele care prezintă în mod vădit acest caracter, precum și cele declarate sau calificate astfel prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

"Înscris oficial" este orice înscris care emană de la o unitate din cele la care se referă art. 145 sau care aparține unei asemenea unități. Jurisprudență, Reviste (2)

Arme

Art. 151. - Jurisprudență

"Arme" sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziții legale. Jurisprudență

Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme și care au fost întrebuințate pentru atac. Jurisprudență

Faptă săvârșită în public

Art. 152. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Fapta se consideră săvârșită "în public" atunci când a fost comisă: Jurisprudență

a) într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nici o persoană; Jurisprudență

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

c) în loc neaccesibil publicului, cu intenția însă ca fapta să fie auzită sau văzută și dacă acest rezultat s-a produs față de două sau mai multe persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante; Jurisprudență, Reviste (1)

e) prin orice mijloace cu privire la care făptuitorul și-a dat seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului. Jurisprudență

Timp de război

Art. 153. - Jurisprudență

"Timp de război" este intervalul de timp de la data declarării mobilizării sau de la începerea operațiilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace.

Calculul timpului

Art. 154. - Jurisprudență, Reviste (2)

La calcularea timpului ziua se socotește de 24 de ore și săptămâna de 7 zile. Luna și anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    - când persoana păgubită este oorganizație dintre cele prevăzute de art. 145 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Libera exprimare, ca libertate fundamentală cetățenească, trebuie realizată în public. Exprimarea în „public” este definitorie pentru conținutul juridic al acestei libertăți, termenul public fiind desigur cel definit prin legi. Am menționa astfel că art. 152 C. pen.. definește ce înseamnă, în sensul legii penale, ofaptă săvârșită în public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE
INFRACȚIUNEA
PEDEPSELE
ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE
MINORITATEA
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ROMÂNIEI
Reviste:
Abuzul în serviciu - art. 297 C. pen.
Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la cazurile de aplicare
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Evaziunea fiscală
Delapidare. Gestiune frauduloasă. Criterii de distincție
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
20. Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistența provocării
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Influența jurisprudenței Curții Europene de Justiție asupra dreptului românesc
Câteva considerații în legătură cu teoria aplicării globale a legii penale mai favorabile din perspectiva Deciziei Curții Constituționale a României nr. 265/2014
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 14/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la stabilirea caracterului de consecințe deosebit de grave la care se referă art. 146 din Codul penal, în cazul infracțiunii continuate
Decizia nr. 3/2002 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociației de proprietari sau de locatari are calitatea de funcționar și la încadrarea juridică a faptei acestuia de însușire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează- SECȚIILE UNITE -
;
se încarcă...