INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL VIII
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Specula

Art. 295. - Jurisprudență

Săvârșirea uneia dintre următoarele fapte:

a) cumpărarea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozițiilor legale nu pot face obiectul comerțului particular; Jurisprudență

b) cumpărarea de produse industriale sau agricole, în scop de prelucrare în vederea revânzării, dacă ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozițiilor legale, obiectul comerțului particular;

c) - Abrogat;

d) - Abrogat,

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Înșelăciunea la măsurătoare

Art. 296. - Jurisprudență

Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor

Art. 297. - Jurisprudență

Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă mărfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vătămătoare sănătății, sunt aplicabile dispozițiile art. 313. Jurisprudență

Tentativa se pedepsește.

Divulgarea secretului economic

Art. 298. - Jurisprudență

Divulgarea unor date sau informații care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să producă pagube, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent este săvârșită de altă persoană, oricare ar fi modul prin care a ajuns să cunoască datele sau informațiile, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Contrafacerea obiectului unei invenții

Art. 299. - Jurisprudență, Reviste (1)

Contrafacerea sau folosirea, fără drept, a obiectului unei invenții se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Punerea în circulație a produselor contrafăcute

Art. 300. - Jurisprudență

Punerea în circulație a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a obiectului unei invenții se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Concurența neloială

Art. 301. - Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Fabricarea ori punerea în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență false, precum și aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 302. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Deturnarea de fonduri

Art. 3021. - Jurisprudență, Reviste (2)

Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență

Dacă fapta prevăzută la alin. 1 a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri

Art. 3022. -

Efectuarea oricăror operațiuni de import de deșeuri ori reziduuri de orice natură sau de alte mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător, precum și introducerea, în orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul țării, fără respectarea dispozițiilor legale, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă faptele prevăzute în alineatul precedent au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna din urmările arătate în art. 182 ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Ocrotirea dreptului de folosință exclusivă asupra firmei este realizată concret prin dispozițiile art. 301 C. pen.. conform cărora folosirea unor nume comerciale în scopul de ainduce în eroare pe beneficiari se pedepsește cu închisoare de la olună la 2 ani sau cu amendă. Dacă în cazul în care comerciantul care folosește numele comercial, firma, face același comerț cu cel acărui firmă auzurpat-o, dovedirea scopului inducerii în eroarea abeneficiarilor este mai facilă. În cazul în care comerțurile sunt diferite, asocierea unui astfel de scop este mai greu de făcut. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ROMÂNIEI
INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII
Reviste:
Evaziunea fiscală
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
"Reținerea la sursă" numită și "stopaj la sursă"
CCR: Despre infracțiunea de deturnare de fonduri
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Pluralitatea aparentă de infracțiuni
;
se încarcă...