INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL XI
INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII

Propaganda pentru război

Art. 356. - Jurisprudență

Propaganda pentru război, răspândirea de știri tendențioase sau inventate, de natură să servească ațâțării la război, sau orice alte manifestări în favoarea dezlănțuirii unui război, săvârșite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Genocidul

Art. 357. - Jurisprudență

Săvârșirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup național, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte: Jurisprudență

a) uciderea membrilor colectivității sau grupului; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) vătămarea gravă a integrității fizice sau mintale a membrilor colectivității sau grupului; Jurisprudență

c) supunerea colectivității ori grupului la condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică; Jurisprudență

d) luarea de măsuri tinzând la împiedicarea nașterilor în sânul colectivității sau grupului; Jurisprudență

e) transferarea forțată a copiilor aparținând unei colectivități sau unui grup, în altă colectivitate sau în alt grup,

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta este săvârșită în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață. Jurisprudență, Reviste (1)

Înțelegerea în vederea săvârșirii infracțiunii de genocid se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Tratamentele neomenoase

Art. 358. - Jurisprudență

Supunerea la tratamente neomenoase a răniților ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Roșii ori al organizațiilor asimilate acesteia, a naufragiaților, a prizonierilor de război și în general a oricărei alte persoane căzute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiențe medicale sau științifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvârșirea față de persoanele arătate în alineatul precedent a vreuneia dintre următoarele fapte:

a) constrângerea de a servi în forțele armate ale adversarului; Jurisprudență

b) luarea de ostateci;

c) deportarea;

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fără temei legal; Jurisprudență

e) condamnarea sau execuția fără o judecată prealabilă efectuată de către un tribunal constituit în mod legal și care să fi judecat cu respectarea garanțiilor judiciare fundamentale prevăzute de lege.

Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevăzuți în alin. 1 se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă faptele prevăzute în prezentul articol sunt săvârșite în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață. Jurisprudență, Reviste (1)

Distrugerea unor obiective și însușirea unor bunuri

Art. 359. - Jurisprudență

Distrugerea în întregime sau în parte: Jurisprudență

a) a clădirilor, a oricăror alte construcții sau a navelor care servesc de spitale;

b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Roșie, ori al organizațiilor asimilate acesteia, pentru transportul răniților, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Roșii ori ale organizațiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare,

dacă toate acestea poartă semnele distinctive reglementare, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează însușirea sub orice formă, nejustificată de o necesitate militară și săvârșită în proporții mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori îngrijirea răniților sau bolnavilor căzuți sub puterea adversarului. Jurisprudență

Tot astfel se sancționează distrugerea în întregime sau în parte, ori însușirea sub orice formă, nejustificată de vreo necesitate militară și săvârșită în proporții mari, a oricăror alte bunuri. Jurisprudență

Distrugerea, jefuirea sau însușirea unor valori culturale

Art. 360. - Jurisprudență

Distrugerea sub orice formă, fără necesitate militară, de monumente sau construcții care au o valoare artistică, istorică ori arheologică, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorică sau științifică, opere de artă, manuscrise, cărți de valoare, colecții științifice sau colecții importante de cărți, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus și în general a oricăror valori culturale ale popoarelor, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Cu aceeași pedeapsă se sancționează jefuirea sau însușirea sub orice formă a vreuneia dintre valorile culturale arătate în prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupație militară.

Sancționarea tentativei, tăinuirii și favorizării

Art. 361. - Jurisprudență

Tentativa infracțiunilor prevăzute în prezentul titlu se pedepsește.

Tăinuirea și favorizarea privitoare la infracțiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Tăinuirea și favorizarea săvârșite de soț sau de o rudă apropiată în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 357 și 358 alin. 3 și 4 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. 2 se reduc la jumătate, iar în cazul celorlalte infracțiuni, tăinuirea și favorizarea nu se pedepsesc.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 362. - Jurisprudență

Dispozițiile din partea generală a acestui cod se aplică și faptelor sancționate penal prin legi speciale, afară de cazul când legea dispune altfel. Jurisprudență

Art. 363. - Jurisprudență

Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1969.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În Codul penal, pe lângă ocrotirea directă asigurată prin secțiunea ,,Omuciderea”, protecția penală avieții persoanei este realizată și în mod indirect, prin intermediul altor infracțiuni, care au alt obiect juridic principal, nu viața persoanei, dar care au ca urmare decesul victimei. Caracteristica acestor infracțiuni este dată de latura subiectivă, fiind vorba de infracțiuni la care forma de vinovăție este intenția depășită (praeterintenția). În aceste cazuri rezultatul mai grav, reprezentat de decesul unei persoane, se produce din culpă, deși acțiunea principală se realizează cu intenție. Intră în această categorie diferite fapte, având ca obiect juridic principal diverse valori, cum ar fi: infracțiuni contra libertății persoanei [spre exemplu art. 189 alin. (6) C. pen..]; infracțiuni privitoare la viața sexuală [spre exemplu art. 197 alin. (3) C. pen.. sau art. 198 alin. (6) C. pen..]; infracțiuni contra patrimoniului [spre exemplu art. 211 alin. (3) C. pen.. sau art. 218 alin. (1) teza aII-a, C. pen.] etc. În toate aceste cazuri viața persoanei reprezintă obiect juridic adiacent al infracțiunii; această poziție secundară nu trebuie înțeleasă ca onesocotire din partea legiuitorului aimportanței valorii ocrotite, ci ca oconsecință afaptului că acțiunea principală, la infracțiunile amintite, vizează în mod nemijlocit oaltă valoare socială. În sfârșit, mai trebuie arătat faptul că dreptul la viață este ocrotit de legea penală română și în ipoteza în care încălcarea acestuia îmbracă forma unor acțiuni de ucidere concertate, ce vizează distrugerea unei colectivități sau aunui grup național, etnic, rasial sau religios [infracțiunea de genocid, prevăzută de art. 357 alin. (1) lit. a) C. pen..], precum și în ipoteza în care sunt exterminate orice persoane căzute sub puterea adversarului [infracțiunea de tratamente neomenoase, prevăzută de art. 358 alin. (3), teza aIII-a C. pen.]. [ Mai mult... ] 

.....
    În Codul penal, pe lângă ocrotirea directă asigurată prin secțiunea ,,Omuciderea”, protecția penală avieții persoanei este realizată și în mod indirect, prin intermediul altor infracțiuni, care au alt obiect juridic principal, nu viața persoanei, dar care au ca urmare decesul victimei. Caracteristica acestor infracțiuni este dată de latura subiectivă, fiind vorba de infracțiuni la care forma de vinovăție este intenția depășită (praeterintenția). În aceste cazuri rezultatul mai grav, reprezentat de decesul unei persoane, se produce din culpă, deși acțiunea principală se realizează cu intenție. Intră în această categorie diferite fapte, având ca obiect juridic principal diverse valori, cum ar fi: infracțiuni contra libertății persoanei [spre exemplu art. 189 alin. (6) C. pen..]; infracțiuni privitoare la viața sexuală [spre exemplu art. 197 alin. (3) C. pen.. sau art. 198 alin. (6) C. pen..]; infracțiuni contra patrimoniului [spre exemplu art. 211 alin. (3) C. pen.. sau art. 218 alin. (1) teza aII-a, C. pen.] etc. În toate aceste cazuri viața persoanei reprezintă obiect juridic adiacent al infracțiunii; această poziție secundară nu trebuie înțeleasă ca onesocotire din partea legiuitorului aimportanței valorii ocrotite, ci ca oconsecință afaptului că acțiunea principală, la infracțiunile amintite, vizează în mod nemijlocit oaltă valoare socială. În sfârșit, mai trebuie arătat faptul că dreptul la viață este ocrotit de legea penală română și în ipoteza în care încălcarea acestuia îmbracă forma unor acțiuni de ucidere concertate, ce vizează distrugerea unei colectivități sau aunui grup național, etnic, rasial sau religios [infracțiunea de genocid, prevăzută de art. 357 alin. (1) lit. a) C. pen..], precum și în ipoteza în care sunt exterminate orice persoane căzute sub puterea adversarului [infracțiunea de tratamente neomenoase, prevăzută de art. 358 alin. (3), teza aIII-a C. pen.]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
INFRACȚIUNI DE FALS
INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ROMÂNIEI
INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII
Reviste:
Evoluția sistemului sancționator penal în ultimii 100 de ani în România (I)
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...