Parlamentul României

Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iunie 1995
Formă aplicabilă de la 06 octombrie 2006 până la 24 martie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 25 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Obiectul protecției

Art. 1. -

Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul României, prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute prin prezenta lege.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) B.O.P.I.-Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secțiunea Topografii;

b) produs semiconductor - forma finală sau intermediară a oricărui produs:

- compus dintr-un substrat ce comportă un strat de material semiconductor; și

- constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configurații tridimensionale prestabilite; și

- destinat să îndeplinească, în mod exclusiv sau nu, o funcție electronică;

c) topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configurația tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor și în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafețe a produsului semiconductor, în orice stadiu al fabricației sale;

d) exploatare comercială - vânzarea, închirierea, leasingul sau orice altă metodă de distribuire comercială ori ofertă făcută în aceste scopuri. Cu toate acestea exploatarea comercială nu include exploatarea în condiții de confidențialitate; se aplică sub condiția ca nicio distribuire către terți să nu aibă loc în afară de situația în care exploatarea topografiei se efectuează în condițiile de confidențialitate cerute de măsurile necesare în vederea protecției intereselor esențiale pentru siguranța națională.

Art. 3. -

(1) Sunt protejate, în condițiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor și care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii și pentru fabricanții de produse semiconductoare.

(2) O topografie constituită dintr-o combinație de elemente și de interconexiuni uzuale poate fi protejată numai dacă combinația, luată în ansambul ei, este originală, în sensul alin. (1).

Art. 4. -

Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt condiționate de faptul că acesta este sau nu încorporat într-un produs.

Art. 5. -

Protecția acordată, potrivit art. 3, se aplică numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricărui concept, procedeu, sistem, oricărei tehnici sau informații codate încorporate în această topografie.

CAPITOLUL II Dreptul la protecție

Art. 6. -

(1) Pot beneficia de protecția oferită prin prezenta lege:

a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Organizației Mondiale a Comerțului ori care au reședința obișnuită pe teritoriul unui astfel de stat;

b) societățile sau alte persoane juridice care desfășoară o activitate industrială ori comercială, reală și efectivă, pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizației Mondiale a Comerțului.

(2) În cazul negocierii unor acorduri internaționale cu state terțe sau al adoptării de dispoziții interne, prin care se intenționează extinderea protecției acordate prin prezenta lege altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), Comisia Europeană va fi informată cu 30 de zile în avans.

(3) Încheierea acordurilor sau adoptarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de două luni de la data informării Comisiei Europene, în cazul în care aceasta comunică statului român, în termenul prevăzut la alineatul precedent, intenția de a prezenta Consiliului European o propunere în sensul extinderii protecției de către toate statele membre în ceea ce privește persoanele sau statele terțe respective.

(4) Dacă în această perioadă de două luni Comisia Europeană prezintă Consiliului European o astfel de propunere, încheierea acordurilor sau adoptarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de 4 luni de la data prezentării propunerii.

(5) În lipsa unei comunicări din partea Comisiei Europene în termenul prevăzut la alin. (3) sau a prezentării unei propuneri ori a adoptării unei decizii a Consiliului European în termenele prevăzute la alin. (4), statul român poate încheia acordurile sau poate adopta dispozițiile prevăzute la alin. (2).

(6) Decizia Consiliului European, adoptată în baza propunerii Comisiei Europene, nu împiedică încheierea acordurilor sau adoptarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2), cu excepția cazului în care Consiliul decide în sens contrar, cu majoritate calificată.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoana îndreptățită să obțină protecția legală a unei topografii poate fi reprezentată, în relațiile cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin mandatar.

(2) În cazul persoanelor fizice și al persoanelor juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind să aibă domiciliul sau sediul pe teritoriul României.

Art. 8. -

(1) Dreptul la protecția topografiei unui produs semiconductor aparține creatorului topografiei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care sunt mai mulți creatori, coautori, drepturile aparțin acestora în comun.

(2) Dreptul la protecție este acordat și persoanelor prevăzute la art. 6, care:

a) procedează la o primă exploatare comercială a unei topografii, în România sau în Uniunea Europeană, ce nu a mai făcut obiectul niciunei exploatări în lume; și

b) au primit din partea unei persoane în drept să dispună de topografie autorizația exclusivă de a exploata comercial această topografie pe teritoriul României sau în Uniunea Europeană.

Art. 9. -

(1) Dacă topografia a fost creată de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protecția topografiei aparține unității al cărei salariat este creatorul topografiei.

(2) Dacă topografia a fost creată la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protecția topografiei aparține persoanei care a comandat-o.

(3) În cazul în care există dispoziții contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplică aceste dispoziții contractuale.

Art. 10. -

Dacă o topografie a fost exploatată comercial, în țară sau în străinătate, topografia poate beneficia de protecție, în condițiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.

Art. 11. -

În situația în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creată sau codată pentru prima oară, la împlinirea acestui termen dreptul la protecție încetează, după cum urmează:

a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de înregistrare;

b) dacă topografia a fost înregistrată, drepturile conferite prin înregistrare se sting.

CAPITOLUL III Înregistrarea topografiilor

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Înregistrarea unei topografii de produs semiconductor este condiționată de constituirea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui depozit reglementar al cererii de înregistrare.

(2) O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată.

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

(1) Depozitul cererii de înregistrare a unei topografii este reglementar constituit dacă se depun următoarele:

a) o cerere scrisă prin care se solicită înregistrarea topografiei și care trebuie să evidențieze cel puțin: Puneri în aplicare (1)

- numele, prenumele și domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;

- numele și prenumele sau denumirea și adresa solicitantului, dacă acesta este altul decât creatorul topografiei;

- indicații privind dreptul solicitantului de a înregistra topografia;

- denumirea și destinația produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;

- data fixării sau a primei codări a topografiei;

- data primei exploatări comerciale a topografiei, când este cazul;

- numele și prenumele sau denumirea și adresa mandatarului, când este cazul;

- semnătura solicitantului sau, după caz, a mandatarului;

b) o documentație tehnică, constituită din materiale grafice și texte, care să conțină informații suficiente pentru a permite identificarea topografiei și pentru a evidenția funcțiunea electronică a produsului semiconductor care încorporează topografia; Puneri în aplicare (1)

c) două exemplare ale produsului semiconductor, dacă acesta a fost realizat și exploatat comercial;

d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, după caz;

e) dovada de plată a taxelor prevăzute de lege. Puneri în aplicare (1)

(2) Toate documentele menționate mai sus se depun dactilografiate în limba română. Puneri în aplicare (1)

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci examinează cererile de înregistrare a topografiilor din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor legale pentru constituirea depozitului reglementar și, dacă constată îndeplinirea acestora, efectuează înregistrarea topografiei în Registrul național al topografiilor, publică înregistrarea topografiei în condițiile prevăzute la art. 17 și eliberează persoanei îndreptățite un certificat de înregistrare a topografiei, în termen de 3 luni de la data publicării.

(2) Data depozitului reglementar este data înregistrării cererii de protecție.

Art. 15. -

(1) În cazul în care, la examinarea cererii, se constată lipsuri sau deficiențe ale actelor prevăzute la art. 13, acestea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i-se un termen de două luni pentru a efectua completările și rectificările necesare.

(2) Dacă în termenul acordat s-au efectuat toate aceste completări și rectificări, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci efectuează procedura prevăzută la art. 14.

(3) Data depozitului reglementar va fi, în acest caz, data la care s-au primit toate completările și rectificările necesare.

(4) Dacă în termenul acordat nu s-au efectuat completările și rectificările cerute, cererea este respinsă și se comunică în scris solicitantului motivele respingerii.

Art. 16. -

(1) Hotărârile privind cererile de înregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativă, în scris și motivat, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în termen de 3 luni de la comunicare.

(2) Contestația va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată cu apel la Tribunalul București, în termen de 3 luni de la comunicare. Modificări (1)

(4) Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare. Modificări (1)

(5) Hotărârile Comisiei de reexaminare rămase definitive și irevocabile se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Înregistrarea topografiilor se publică în B.O.P.I., în termen de două luni de la data înregistrării.

(2) Titularul este obligat să comunice, în cel mai scurt termen, Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci orice modificări survenite în ceea ce privește numele sau denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci operează modificările în Registrul național al topografiilor și le publică în B.O.P.I., în termen de 3 luni de la primirea comunicării.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) După publicarea înregistrării, documentația din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultată la sediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de către persoanele interesate.

(2) Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care conțin informații declarate de solicitantul protecției ca fiind secrete comerciale. Jurisprudență

Art. 19. -

(1) Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în scris și motivat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci o cerere de revocare împotriva hotărârilor privind cererile de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, în termen de 3 luni de la publicarea acestora, dacă hotărârile au fost luate cu nerespectarea art. 13.

(2) Cererea de revocare va fi soluționată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al oficiului.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și va fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 16 alin. (3) și (4).

(4) Hotărârile privind revocarea, definitive și irevocabile, se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

CAPITOLUL IV Drepturi

Art. 20. -

Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la prima dintre următoarele date:

a) sfârșitul anului în care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima dată în lume;

b) sfârșitul anului în care s-a constituit depozitul reglementar.

Art. 21. -

(1) Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata de protecție, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum și dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele acte:

a) reproducerea acelei topografii, în măsura în care este protejată conform art. 3 alin. (1);

b) exploatarea comercială sau importul în acest scop al unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat cu ajutorul acestei topografii.

(2) Se exceptează de la dispozițiile alin. (1):

a) reproducerea unei topografii cu titlu privat în scopuri necomerciale;

b) reproducerea în scop de analiză, evaluare sau învățământ privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici încorporate în topografie sau privind topografia însăși;

c) actele privind o topografie protejată și care a fost creată plecând de la o analiză și o evaluare a unei alte topografii, efectuate potrivit lit. b).

(3) Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice actele prevăzute la alin. (1) lit. b) nu este aplicabil actelor săvârșite după ce topografia sau produsul semiconductor a fost pus pe piață în România sau în Uniunea Europeană, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Art. 22. -

Drepturile exclusive prevăzute la art. 21 se nasc:

a) la data depozitului reglementar;

b) la data la care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima dată, oriunde în lume, dacă aceasta este anterioară datei prevăzute la lit. a).

Art. 23. -

Titularul are dreptul să marcheze produsele semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula T.

Art. 24. -

Creatorii de topografii au dreptul să li se menționeze numele și calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei și în publicațiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu privire la topografiile înregistrate.

Art. 25. -

Creatorii de topografii, care, în virtutea prevederilor art. 9, nu sunt titulari, au dreptul la o remunerație care se stabilește prin contract încheiat între aceștia și titularul topografiei protejate.

Art. 26. -

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei de către persoana care a achiziționat cu bună-credință produsul semiconductor, fără să aibă posibilitatea de a ști că produsul semiconductor respectiv încorporează o topografie protejată, reprodusă ilegal. Începând de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință că topografia este protejată, ea nu mai are dreptul de a achiziționa, fără autorizația titularului, produse semiconductoare similare, dar poate continua exploatarea comercială a produselor semiconductoare, achiziționate sau contractate anterior acestei date, cu condiția plății către titular a unei despăgubiri echitabile.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și succesorilor în drepturi ai titularului topografiei protejate.

Art. 27. -

Pentru perioada anterioară nașterii drepturilor exclusive, în conformitate cu prevederile art. 22, persoana care are dreptul la protecție în temeiul prezentei legi și care poate dovedi că un terț a reprodus în mod fraudulos sau a exploatat comercial ori a importat în aceste scopuri topografia poate solicita daune potrivit dreptului comun.

CAPITOLUL V Transmiterea drepturilor

Art. 28. -

Dreptul la protecție și drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, în tot sau în parte, prin cesiune și prin succesiune legală sau testamentară.

Art. 29. -

Drepturile conferite prin înregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licențe exclusive sau neexclusive.

Art. 30. -

Transmiterea drepturilor prevăzute la art. 28 și 29 produce efecte față de terți numai începând cu data publicării în B.O.P.I. a mențiunii transmiterii înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Art. 31. -

(1) Tribunalul București poate acorda o licență obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reușit să obțină autorizația titularului de a exploata o topografie protejată, dacă:

a) acordarea licenței este necesară în situații de urgență care privesc apărarea și siguranța națională, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamități naturale, încălcarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, ori nerespectarea standardelor naționale privind poluarea atmosferei;

b) au trecut cel puțin 4 ani de la începerea perioadei de protecție și topografia nu a fost exploatată comercial pe teritoriul României.

(2) Licențele obligatorii sunt neexclusive și nu pot fi transmise decât împreună cu patrimoniul afectat aplicării lor.

(3) Licențele obligatorii acordate se comunică Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care le înscrie în Registrul național al topografiilor.

(4) Beneficiarul licenței obligatorii datorează titularului o remunerație echitabilă.

(5) Întinderea și durata licențelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost acordate.

(6) Beneficiari ai licenței obligatorii pot fi inclusiv Guvernul sau terții autorizați de acesta.

Art. 32. -

(1) La solicitarea motivată prezentată de persoana interesată, Tribunalul București poate retrage licența obligatorie atunci când circumstanțele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe, cu condiția ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare.

(2) Licența nu va fi retrasă dacă există iminența repetării circumstanțelor care au determinat acordarea acesteia.

(3) Hotărârile Tribunalului București privind acordarea unei licențe obligatorii, precum și cele privind retragerea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.

(4) Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licenței obligatorii se comunică de persoana interesată Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care le înregistrează în Registrul național al topografiilor și publică mențiunea acestor hotărâri în B.O.P.I., în termen de 30 de zile de la comunicare. Modificări (1)

Art. 33. -

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci publică în B.O.P.I. toate cesiunile și licențele înregistrate cu privire la topografiile protejate, precum și modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la înregistrarea lor.

CAPITOLUL VI Încetarea drepturilor

Art. 34. -

(1) Drepturile conferite titularului prin înregistrarea topografiei se sting la data expirării perioadei de protecție, dată la care topografia intră în domeniul public, putând fi exploatată de orice persoană fără nicio restricție.

(2) Drepturile titularului se sting înainte de expirarea duratei de protecție, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 11 lit. b).

Art. 35. -

Titularul poate renunța la protecția unei topografii înregistrate oricând în cursul duratei de protecție; renunțarea are ca efect stingerea drepturilor titularului cu toate consecințele prevăzute la art. 34 alin. (1), începând de la data publicării cererii de renunțare în B.O.P.I.

Art. 36. -

(1) Orice persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea în tot sau în parte a înregistrării unei topografii, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru acordarea protecției. Cererea de anulare poate fi formulată pe întreaga perioadă de protecție a topografiei.

(2) Hotărârile Tribunalului București pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotărârile Curții de Apel București pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 37. -

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci înscrie în Registrul național al topografiilor și publică în B.O.P.I. toate modificările privind protecția topografiilor survenite ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 34-36.

CAPITOLUL VII Apărarea drepturilor

Art. 38. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Constituie infracțiune de contrafacere, în sensul prezentei legi, exploatarea comercială sau producerea fără drept a unei topografii protejate ori a unui produs semiconductor în care este încorporată o topografie protejată sau a unui element de circuit care încorporează un astfel de produs semiconductor, în măsura în care acest element continuă să conțină o topografie.

(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sunt calificate contrafacere dacă au fost săvârșite după data publicării înregistrării topografiei în Registrul național al topografiilor și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

(4) Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, și poate solicita instanței judecătorești competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispoziții se aplică și echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârșirea infracțiunii de contrafacere.

Art. 39. -

Litigiile cu privire la calitatea de creator al topografiei sau de titular, precum și cele cu privire la drepturile născute din înregistrarea topografiilor - inclusiv drepturile patrimoniale ale creatorilor - sau din contractele de cesiune sau licență sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 40. -

În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, se constată că o altă persoană decât titularul certificatului de înregistrare este îndreptățită la obținerea protecției topografiei, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptățite, înscrie în Registrul național al topografiilor modificarea de titular și o publică în B.O.P.I. Modificări (1)

Art. 41. -

În situația în care drepturile asupra unei topografii înregistrate au încetat pentru o perioadă de timp ca urmare a renunțării la protecție, a decăderii din drepturi sau a anulării înregistrării, despăgubirile și celelalte drepturi patrimoniale dobândite de titular, corespunzător perioadei menționate, se restituie de către acesta persoanelor de la care au fost dobândite.

Art. 42. -

La cererea instanței judecătorești, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este obligat să înainteze actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, acestea restituindu-se la încetarea procesului. Citarea în instanță se va face numai în acest scop.

Art. 43. -

(1) Procedurile privind cererile și certificatele de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt supuse taxelor, în cuantumul și la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(2) Taxele datorate de persoanele fizice și persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(3) Neplata taxelor la termenele legale prevăzute atrage neefectuarea procedurii respective.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 44. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986 privind protecția juridică a topografiilor produselor semiconductoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 024 din 27 ianuarie 1987.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 337/2005 care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 16/1995 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 337/2005:

"

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va adopta norme de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. 2 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 535/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 1 august 1996."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) - punct de plecare în apărarea mai eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală
;
se încarcă...