Parlamentul României

Legea concurenței nr. 21/1996

Modificări (6), Puneri în aplicare (9), Respingeri de neconstituționalitate (23), Referințe (34), Derogări (1), Reviste (6), Doctrine (3), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 16 august 2005.

În vigoare de la 30 ianuarie 1997
Republicare (r1) aplicabilă de la 16 august 2005 până la 02 aprilie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 03 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Prezenta lege are drept scop protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

Art. 2. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică actelor și faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței săvârșite de: Respingeri de neconstituționalitate (2)

a) agenți economici sau asociații de agenți economici - persoane fizice sau juridice - de cetățenie, respectiv de naționalitate română sau străină, denumiți în continuare agenți economici; Jurisprudență

b) organele administrației publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operațiuni de piață, influențând direct sau indirect concurența, cu excepția situațiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major. Jurisprudență

(2) Când agenții economici, determinați conform alin. (1) lit. a), participă la o grupare realizată pe cale convențională prin acord, înțelegere, pact, protocol, contract și altele asemenea, fie ea explicită, publică ori ocultă, secretă, dar fără personalitate juridică și indiferent de formă - antantă, coaliție, grup, bloc, federație și altele asemenea -, pentru actele și faptele prevăzute la alin. (1), săvârșite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispozițiile prezentei legi se aplică fiecărui agent economic, ținând seama de principiul proporționalității. Modificări (1)

(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică actelor și faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt săvârșite pe teritoriul României, precum și celor săvârșite în afara teritoriului țării, atunci când produc efecte pe teritoriul României. Modificări (1)

(4) Prezenta lege nu se aplică: Jurisprudență

a) pieței muncii și relațiilor de muncă;

b) pieței monetare și pieței titlurilor de valoare, în măsura în care libera concurență pe aceste piețe face obiectul unor reglementări speciale.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Administrarea prezentei legi și punerea ei în aplicare sunt încredințate Consiliului Concurenței, ca autoritate administrativă autonomă, învestită în acest scop, în condițiile, modalitățile și limitele stabilite prin dispozițiile ce urmează. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Prețurile produselor și tarifele serviciilor și lucrărilor se determină în mod liber prin concurență, pe baza cererii și ofertei. Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice, stabilite prin lege, se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe. Jurisprudență

(2) În sectoarele economice sau pe piețele unde concurența este exclusă sau substanțial restrânsă prin efectul unei legi sau datorită existenței unei poziții de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, să instituie forme corespunzătoare de control al prețurilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continuă să existe. Jurisprudență

(3) Pentru sectoare economice determinate și în împrejurări excepționale, precum: situații de criză, dezechilibru major între cerere și ofertă și disfuncționalitate evidentă a pieței, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.

(4) Intervenția Guvernului în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3) se face cu avizul Consiliului Concurenței.

CAPITOLUL II Practici anticoncurențiale

Art. 5. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Sunt interzise orice înțelegeri exprese sau tacite între agenții economici ori asociațiile de agenți economici, orice decizii luate de asociațiile de agenți economici și orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

a) fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a prețurilor de vânzare ori de cumpărare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum și a oricăror alte condiții comerciale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) limitarea sau controlul producției, distribuției, dezvoltării tehnologice ori investițiilor; Jurisprudență

c) împărțirea piețelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vânzări și achiziții ori pe alte criterii; Jurisprudență, Reviste (2)

d) aplicarea, în privința partenerilor comerciali, a unor condiții inegale la prestații echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziția concurențială; Jurisprudență

e) condiționarea încheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipulând prestații suplimentare care, nici prin natura lor și nici conform uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; Reviste (1)

f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitații sau la orice alte forme de concurs de oferte; Jurisprudență

g) eliminarea de pe piață a altor concurenți, limitarea sau împiedicarea accesului pe piață și a libertății exercitării concurenței de către alți agenți economici, precum și înțelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumiți agenți economici fără o justificare rezonabilă. Jurisprudență

(2) Pot fi exceptate de la interdicția stabilită la alin. (1) înțelegerile, deciziile luate de asociațiile de agenți economici sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la lit. a)-d) și una dintre condițiile prevăzute la lit. e), după cum urmează: Jurisprudență

a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrângerea concurenței provocată de respectivele înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practici concertate; Jurisprudență

b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigură un avantaj corespunzător celui realizat de părțile la respectiva înțelegere, decizie luată de către o asociație de agenți economici sau practică concertată; Modificări (1), Jurisprudență

c) eventualele restrângeri ale concurenței sunt indispensabile pentru obținerea avantajelor scontate, iar prin respectiva înțelegere, decizie luată de către o asociație de agenți economici sau practică concertată părților nu li se impun restricții care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e);

d) respectiva înțelegere, decizie luată de o asociație de agenți economici sau practică concertată nu dă agenților economici sau asociațiilor de agenți economici posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte substanțială a pieței produselor ori serviciilor la care se referă; Jurisprudență

e) înțelegerea, decizia luată de o asociație de agenți economici sau practica concertată în cauză contribuie ori poate contribui la: Jurisprudență

1. ameliorarea producției ori distribuției de produse, executării de lucrări ori prestărilor de servicii;

2. promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor; Jurisprudență

3. întărirea pozițiilor concurențiale ale întreprinderilor mici și mijlocii pe piața internă; Jurisprudență

4. practicarea în mod durabil a unor prețuri substanțial mai reduse pentru consumatori.

(3) Regimul exceptării sub formă de dispensă, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informațiile de prezentat, durata și condițiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurenței, prin regulamente și instrucțiuni. Beneficiul exceptării prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurenței pentru cazuri individuale de înțelegeri, decizii luate de asociații de agenți economici sau practici concertate și se stabilește prin regulamente ale Consiliului Concurenței pentru cazurile de exceptare pe categorii de înțelegeri, decizii ale asociațiilor de agenți economici sau practici concertate. Agenții economici sau asociațiile de agenți economici pot solicita Consiliului Concurenței dispensă, probând îndeplinirea condițiilor stabilite la alin. (2). Jurisprudență

(4) Categoriile de înțelegeri, deciziile luate de asociațiile de agenți economici și practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum și condițiile și criteriile de încadrare pe categorii de acordare și de retragere a beneficiului exceptării se stabilesc de Consiliul Concurenței, prin regulament.

(5) Înțelegerile, deciziile luate de asociațiile de agenți economici și practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2) și stabilite prin prevederile alin. (3) sunt considerate legale, fără obligația notificării sau obținerii unei decizii din partea Consiliului Concurenței. Agenții economici sau asociațiile de agenți economici, care se prevalează de beneficiul exceptării pe categorii, sunt ținuți să facă dovada îndeplinirii condițiilor și citeriilor prevăzute la alin. (3) și (4). Jurisprudență

(6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înțelegeri, decizii ale asociațiilor de agenți economici ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum și condițiile și obligațiile ce trebuie respectate de către beneficiari.

(7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o înțelegere, decizie luată de o asociație de agenți economici ori practică concertată poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare condițiile cerute, și poate fi revocată dacă condițiile în care a fost acordată nu mai corespund; decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informații false, inexacte ori incomplete în raport cu cele solicitate.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească ori pe o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:

a) impunerea, în mod direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile și refuzul de a trata cu anumiți furnizori sau beneficiari; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) limitarea producției, distribuției sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor; Jurisprudență

c) aplicarea, în privința partenerilor comerciali, a unor condiții inegale la prestații echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziția concurențială; Jurisprudență

d) condiționarea încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestații suplimentare care, nici prin natura lor și nici conform uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; Jurisprudență, Reviste (1)

e) practicarea unor prețuri excesive sau practicarea unor prețuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenților, sau vânzarea la export sub costul de producție, cu acoperirea diferențelor prin impunerea unor prețuri majorate consumatorilor interni; Jurisprudență

f) exploatarea stării de dependență în care se găsește un alt agent economic față de un asemenea agent sau agenți economici și care nu dispune de o soluție alternativă în condiții echivalente, precum și ruperea relațiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiții comerciale nejustificate. Jurisprudență

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Dacă, prin măsurile luate și prin sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței, conform prevederilor cap. IV-VI, unui agent economic abuzând de poziția sa dominantă, nu se obțin restabilirea situației și prevenirea repetării abuzului, Consiliul Concurenței, pentru motiv de afectare gravă a unui interes public major, poate cere Curții de Apel București să ordone măsurile adecvate pentru lichidarea poziției dominante pe piață a acestuia, instanța judecătorească putând dispune, după caz:

a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv poziția dominantă;

b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrări creatoare de poziție dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauză s-ar fi constituit o nouă persoană juridică;

c) limitarea sau interdicția accesului pe piață;

d) vânzarea de active;

e) restructurarea prin divizare a agentului economic.

(2) Consiliul Concurenței trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau măsurile ce solicită a fi ordonate de instanță, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecății, a oricăreia dintre ele ori a tuturor, iar instanța neputând dispune o altă măsură decât cea sau cele la care se referă cererea.

(3) Instanța judecătorească va putea ordona una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (1) numai sub condiția să fie evitată orice creștere a prețurilor din această cauză sau afectarea executării de către agentul economic a obligațiilor asumate față de terți.

(4) Se consideră interes public major, motivând cererea Consiliului Concurenței pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenți economici independenți, bunăstarea consumatorilor și regulile prudențiale. Sarcina probei afectării grave a unui interes public major incumbă Consiliului Concurenței.

(5) Împotriva sentinței Curții de Apel București, sesizată conform alin. (1), pot introduce recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție Consiliul Concurenței și agenții economici supuși măsurilor dispuse prin aceasta.

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul agenților economici sau grupărilor de agenți economici la care cifra de afaceri pentru exercițiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurențiale nu depășește un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurenței și: Jurisprudență

- cota de piață totală a agenților economici implicați în înțelegerea, decizia asociației de agenți economici sau practica concertată nu depășește 5% pe nici una dintre piețele relevante afectate, în cazul înțelegerilor, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici sau practicilor concertate dintre agenții economici concurenți; sau

- cota de piață a fiecărui agent economic implicat în înțelegerea, decizia asociației de agenți economici sau practica concertată nu depășește 10% pe nici una dintre piețele relevante afectate, în cazul înțelegerilor, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici sau practicilor concertate dintre agenții economici care nu sunt concurenți*).

(2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurențiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc prețuri, tarife, acorduri de partajare a pieței sau licitații. Jurisprudență

*) Conform art. 1 din Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 519/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, "Plafonul valoric raportat la cifra de afaceri, prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, se majorează de la 20 miliarde lei la 30 miliarde lei".

Art. 9. - Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Sunt interzise orice acțiuni ale organelor administrației publice centrale sau locale, având ca obiect sau putând avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, în special: Modificări (1), Jurisprudență

a) să ia decizii care limitează libertatea comerțului sau autonomia agenților economici, ce se exercită cu respectarea reglementărilor legale; Jurisprudență

b) să stabilească condiții discriminatorii pentru activitatea agenților economici. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu fac obiectul aplicării excepției stabilite la art. 2 alin. (1) lit. b). Modificări (1)

(3) În cazul în care organele administrației publice centrale sau locale nu se conformează deciziei Consiliului Concurenței, acesta are posibilitatea de a ataca acțiunea la Curtea de Apel București.

CAPITOLUL III Concentrarea economică

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Concentrarea economică se realizează prin orice act juridic, indiferent de forma acestuia și care, fie operează transferul proprietății sau al folosinței asupra totalității ori a unei părți a bunurilor, drepturilor și obligațiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect să permită unui agent economic ori unei grupări de agenți economici de a exercita, direct sau indirect, o influență determinantă asupra unui alt agent economic sau mai multor alți agenți economici. Jurisprudență

(2) O operațiune de concentrare economică are loc atunci când:

a) doi sau mai mulți agenți economici, anterior independenți, fuzionează;

b) una sau mai multe persoane care dețin deja controlul cel puțin asupra unui agent economic ori unul sau mai mulți agenți economici dobândesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor alți agenți economici ori asupra unor părți ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace. Jurisprudență

(3) Operațiunile de asociere, având ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurențial al agenților economici participanți care rămân independenți, nu constituie concentrare prin dobândiera controlului, chiar când asemenea operațiuni ar consta în crearea de entități economice comune. Dacă entitatea economică comună este o persoană juridică îndeplinind statornic toate funcțiile unei entități economice autonome, fără însă a realiza o coordonare a comportamentului concurențial fie între agenți economici fondatori, fie între ea și aceștia, operațiunea este o concentrare în sensul prevederilor alin. (2) lit. b). Modificări (1)

(4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferă, fiecare în parte ori luate împreună și ținând seama de circumstanțele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influență determinantă asupra unui agent economic, în special din: Jurisprudență

a) drepturi de proprietate sau de folosință asupra totalității ori a unei părți a bunurilor unui agent economic;

b) drepturi sau contracte care conferă o influență determinantă asupra constituirii, deliberărilor ori deciziilor organelor unui agent economic. Jurisprudență

(5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agenții economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor menționate la alin. (4) sau care, fără a fi titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influența determinantă conferită de acestea.

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Nu constituie o operațiune de concentrare economică situațiile în care:

a) controlul este dobândit și exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatată de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plăți, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau altă procedură similară;

b) băncile și alte instituții de credit, instituțiile financiare și societățile financiare, societățile de servicii de investiții financiare sau societățile de asigurare și reasigurare, a căror activitate normală include tranzacții și negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul terților, dețin, cu titlu temporar, participări de capital la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revânzării lor, cât timp ele nu exercită drepturile de vot aferente acestor participări astfel încât să determine comportamentul concurențial al respectivului agent economic ori le exercită numai în vederea revânzării acestei participări, cu condiția ca revânzarea respectivei participări să intervină în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurenței poate proroga termenul, dacă solicitantul dovedește că revânzarea participării dobândite nu a fost rezonabil posibilă în termenul fixat; Referințe (1)

c) controlul este dobândit de persoanele sau agenții economici menționați la art. 10 alin. (2) lit. b), cu condiția ca drepturile de vot aferente participării deținute să nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivă, supraveghere și control ale agentului economic la care dețin participarea, decât în scopul salvgardării valorii integrale a acestei investiții, fără a determina direct sau indirect comportamentul concurențial al agentului economic controlat; Jurisprudență

d) agenții economici, inclusiv cei care fac parte din grupuri economice, realizează operațiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activități. Jurisprudență

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Sunt interzise concentrările economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei poziții dominante, conduc sau ar putea conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia.

Art. 13. -

(1) Pentru stabilirea compatibilității lor cu un mediu concurențial normal, operațiunile de concentrare economică se apreciază după următoarele criterii:

a) necesitatea de a menține și de a dezvolta concurența pe piața românească, ținând seama de structura tuturor piețelor în cauză și de concurența existentă sau potențială dintre agenții economici situați în România sau în străinătate;

b) cota de piață deținută de către agenții economici în cauză, puterea lor economică și financiară;

c) alternativele disponibile pentru furnizori și utilizatori, accesul lor la piețe și la surse de aprovizionare, precum și orice bariere instituite prin acte normative sau de altă natură la intrarea pe piață;

d) tendința cererii și a ofertei pentru bunurile și serviciile în cauză;

e) măsura în care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale consumatorilor;

f) contribuția la progresul tehnic și economic.

(2) Concentrările economice susceptibile a conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia pot fi autorizate dacă părțile interesate în operațiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) operațiunea de concentrare urmează a contribui la creșterea eficienței economice, la ameliorarea producției, distribuției sau progresului tehnic ori la creșterea competitivității la export;

b) efectele favorabile ale concentrării compensează efectele nefavorabile ale restrângerii concurenței;

c) de avantajele rezultate profită într-o măsură rezonabilă și consumatorii, în special prin prețuri reale mai reduse.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Prevederile prezentului capitol nu se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a agenților economici implicați nu depășește echivalentul în lei a 10.000.000 euro și nu există cel puțin 2 agenți economici implicați în operațiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior operațiunii.

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Concentrările economice care depășesc pragurile prevăzute la art. 14 sunt supuse controlului și trebuie notificate Consiliului Concurenței. Jurisprudență

(2) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a 2 sau mai multor agenți economici trebuie notificate de către fiecare dintre părțile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, agentul economic sau agenții economici care dobândesc controlul asupra unuia sau mai multor agenți economici ori asupra unor părți ale acestora. Jurisprudență

(3) Procedura de notificare, termenele, documentele și informațiile de prezentat, comunicările și prezentarea de observații de către agenții economici interesați se stabilesc prin regulament și instrucțiuni adoptate de Consiliul Concurenței. Jurisprudență

(4) Este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică până la emiterea de către Consiliul Concurenței a unei decizii în conformitate cu art. 46. Derogări (1), Jurisprudență

(5) Consiliul Concurenței poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (4); cererea de acordare a derogării trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurenței va ține cont de efectele suspendării concentrării economice asupra unuia sau mai multora dintre agenții economici implicați în operațiune, asupra unei terțe părți, precum și de efectele asupra concurenței. Această derogare poate fi condiționată de impunerea unor obligații ce trebuie îndeplinite de către părți și poate fi acordată oricând, atât anterior, cât și ulterior notificării.

(6) Validitatea oricărei operațiuni realizate în contradicție cu alin. (4) va depinde de decizia pe care Consiliul Concurenței o va lua cu privire la operațiunea notificată, conform art. 46 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) ori alin. (3). Jurisprudență

CAPITOLUL IV Consiliul Concurenței Puneri în aplicare (1)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Doctrină (1)

(1) Se înființează Consiliul Concurenței, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurenței este în municipiul București.

(2) Structura organizatorică și de personal a Consiliului Concurenței, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului său se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.

Art. 17. - Doctrină (1)

(1) Plenul Consiliului Concurenței este un organ colegial și este format din 7 membri, după cum urmează: un președinte, 2 vicepreședinți și 4 consilieri de concurență. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței se realizează de către Președintele României, la propunerea Guvernului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenței este de 5 ani, aceștia putând fi reînvestiți cel mult încă o dată. La numirea primului Plen al Consiliului Concurenței după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepreședinte și 2 consilieri de concurență vor avea un mandat de 2 ani și jumătate, stabilit prin decretul de numire în funcție. Modificări (1)

(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație profesională și probitate civică. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenței se cer studii superioare, înaltă competență profesională, o bună reputație și vechime de minimum 10 ani în activități din domeniile: economic, comercial, al prețurilor și concurenței sau juridic. Modificări (1)

(4) Președintele trebuie să fi îndeplinit o funcție de conducere cu largi responsabilități, în care a făcut dovada competenței sale profesionale și manageriale.

(5) Calitatea de membru al Consiliului Concurenței este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități profesionale sau de consultanță, cu participarea, directă sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entități publice ori private sau cu deținerea de funcții ori de demnități publice, cu excepția activității didactice din învățământul superior. Ei nu pot fi desemnați experți sau arbitri nici de părți și nici de instanța judecătorească sau de către o altă instituție. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Membrii Plenului Consiliului Concurenței nu reprezintă autoritatea care i-a numit și sunt independenți în luarea deciziilor.

(7) Membrii Plenului Consiliului Concurenței și inspectorii de concurență nu pot face parte din partide sau alte formațiuni politice.

(8) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenței încetează:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (5) și (7), conform prevederilor alin. (11);

f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi și pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, pentru săvârșirea unei infracțiuni. Modificări (1)

(9) Membrii Plenului Consiliului Concurenței sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (8) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești penale ei pot fi suspendați din funcție de către aceeași autoritate.

(10) În caz de vacanță a unui loc în Plenul Consiliului Concurenței pentru una dintre situațiile prevăzute la alin. (8) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea și numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcția devenită vacantă.

(11) Membrii Consiliului Concurenței sunt obligați să notifice de îndată Consiliului survenirea oricărei situații de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (5) și (7), ei fiind de drept suspendați din funcție din momentul survenirii acestei situații, iar dacă situația se prelungește peste 10 zile consecutive, mandatul încetează și se procedează conform prevederilor alin. (9) și (10).

Art. 18. - Doctrină (1)

(1) Înainte de a începe să-și exercite funcția, fiecare membru al Consiliului Concurenței este obligat să depună în fața Președintelui României, în prezența celorlalți membri numiți și după citirea decretului prezidențial de numire în funcție, următorul jurământ:

"

Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Președintele Consiliului Concurenței prestează cel dintâi jurământul.

(3) În cazul neprestării jurământului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmând a se relua procedura desemnării și numirii altei persoane pentru funcția devenită vacantă.

(4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurenței înainte de prestarea jurământului sunt nule de drept.

Art. 19. - Doctrină (1)

(1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenței încep de la data depunerii jurământului de către aceștia și expiră la împlinirea termenelor prevăzute la art. 17 alin. (2), calculate de la această dată.

(2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, președintele Consiliului Concurenței desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul cu respectarea dispozițiilor art. 18, membrii Consiliului Concurenței în exercițiu își vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către președintele Consiliului, desemnat pentru mandatul următor sub conducerea președintelui anterior.

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(1) Consiliul Concurenței își desfășoară activitatea, deliberează și ia decizii în plen și în comisii, cu majoritatea voturilor membrilor. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Fiecare comisie este formată din 2 consilieri de concurență în componența stabilită de președintele Consiliului Concurenței, pentru fiecare caz în parte, și este condusă de către un vicepreședinte al Consiliului Concurenței.

(3) Președintele Consiliului Concurenței ordonă efectuarea de investigații și desemnează raportorul pentru fiecare investigație. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenței examinează în plen: Modificări (1), Jurisprudență

a) rapoartele de investigație, cu eventualele obiecții formulate la acestea, și decide asupra măsurilor de luat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) autorizarea concentrărilor economice;

c) sesizarea instanțelor judecătorești în aplicarea prevederilor art. 7;

d) punctele de vedere, recomandările și avizele de formulat în aplicarea dispozițiilor prezentei legi;

e) categoriile de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici și practici concertate propuse pentru exceptare;

f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare;

g) raportul anual asupra situației concurenței;

h) analiza încălcărilor prevederilor art. 9.

(5) În formațiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, soluția votată de președinte prevalează.

(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către președinte, în numele Consiliului Concurenței; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel București; sentința va fi pronunțată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 21. - Doctrină (1)

(1) Președintele Consiliului Concurenței angajează patrimonial, prin semnătura sa, Consiliul Concurenței ca persoană juridică și-l reprezintă ca instituție publică în fața persoanelor fizice și juridice, a autorităților legislative, judiciare și administrative, precum și a altor instituții românești, străine și internaționale. El exercită prerogative disciplinare asupra întregului personal al Consiliului Concurenței.

(2) Ordinele și deciziile Consiliului Concurenței, prin care se dispun măsuri și se aplică sancțiuni, se semnează de către președinte, iar reglementările adoptate de Consiliul Concurenței sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al președintelui. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În caz de absență ori de indisponibilitate a președintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurenței revine unuia dintre vicepreședinți, desemnat de președinte pentru durata absenței sau a indisponibilității.

(4) Președintele Consiliului Concurenței poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre vicepreședinți, consilierii de concurență, inspectorii de concurență sau altor persoane, mandatul trebuind să menționeze expres puterile delegate și durata exercitării lor.

Art. 22. - Doctrină (1)

(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței își elaborează și își adoptă regulamentul de organizare, funcționare și procedură și își constituie aparatul propriu, la nivel central și local.

(2) Nomenclatorul de funcții al aparatului propriu, cuprinzând inspectori de concurență și alte categorii de personal, condițiile de încadrare pe funcții, de promovare în grad și de stimulare, precum și atribuțiile fiecărei funcții se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurenței, cu respectarea reglementărilor privind funcția publică și funcționarii publici și a reglementărilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.

(3) Funcția publică de specialitate pentru Consiliul Concurenței este cea de inspector de concurență.

Art. 23. - Doctrină (1)

Funcția de președinte al Consiliului Concurenței este asimilată celei de ministru, cea de vicepreședinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurență celei de subsecretar de stat.

Art. 24. - Doctrină (1)

În organizarea Consiliului Concurenței funcționează un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de către Consiliul Concurenței. Atribuțiile secretarului general se stabilesc prin regulamentul de organizare, funcționare și procedură adoptat de Consiliul Concurenței.

Art. 25. - Doctrină (1)

(1) Consiliul Concurenței își întocmește proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat.

(2) Pentru funcționarea Consiliului Concurenței și a aparatului său teritorial, Guvernul și, după caz, organele administrației publice locale vor atribui Consiliului Concurenței în administrare imobilele necesare, respectiv terenurile și dotările din domeniul public de interes național sau, după caz, local, în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii Consiliului Concurenței.

(3) Sumele reprezentând tarife, taxe și amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.

Art. 26. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

Consiliul Concurenței are următoarele atribuții:

a) efectuează, la inițiativa sa sau în urma unei plângeri, sesizări sau notificări, investigațiile privind aplicarea art. 5, 6, 12 și 15; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispozițiilor art. 5, 6, 9, 12 și 15, constatate în urma investigațiilor efectuate de către inspectorii de concurență, în baza prevederilor legii și abilitării cu puteri de inspecție prin ordin al președintelui; o copie a acestui ordin va fi înmânată de inspectorii de concurență abilitați agentului economic sau asociației de agenți economici supuși investigației; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

c) certifică, la cererea agenților economici sau a asociațiilor de agenți economici și, atunci când consideră necesar, în urma declanșării unei investigații, pe baza dovezilor prezentate, că nu există temei pentru intervenția sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptări individuale de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum și decizii în cazurile de concentrări economice;

e) ia decizii de retragere a beneficiului exceptării de la prevederile art. 5 alin. (1), stabilit prin regulament al Consiliului Concurenței pentru unele categorii de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practici concertate, atunci când constată că acestea nu mai îndeplinesc prevederile art. 5 alin. (2);

f) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii;

g) efectuează, din proprie inițiativă, investigații utile pentru cunoașterea pieței; Jurisprudență

h) sesizează Guvernul asupra existenței unei situații de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3), și propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfuncționalităților constatate;

i) sesizează instanțele judecătorești asupra cazurilor în care acestea sunt competente; Modificări (1)

j) urmărește aplicarea dispozițiilor legale și a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;

k) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administrației publice centrale și locale în aplicarea prezentei legi;

l) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurențial și propune modificarea acelora care au un asemenea efect; Modificări (1), Jurisprudență

m) face recomandări Guvernului și organelor administrației publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieței și a concurenței;

n) propune Guvernului sau organelor administrației publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispozițiile obligatorii ale Consiliului Concurenței; Jurisprudență

o) realizează studii și întocmește rapoarte privind domeniul său de activitate și furnizează Guvernului, publicului și organizațiilor internaționale specializate informații privind această activitate;

p) reprezintă România și promovează schimbul de informații și de experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale de profil și cooperează cu autoritățile de concurență străine și comunitare;

r) stabilește și aprobă misiunea, strategia generală și programele de activitate ale autorității de concurență;

s) ia orice alte decizii în îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din prezenta lege.

Art. 27. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Consiliul Concurenței adoptă regulamente și instrucțiuni, emite ordine, ia decizii și formulează avize, face recomandări și elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Consiliul Concurenței adoptă regulamente, în special cele care privesc: Modificări (1), Jurisprudență

a) organizarea, funcționarea și procedura;

b) autorizarea concentrărilor economice;

c) exceptarea unor categorii de înțelegeri, decizii ale asociațiilor agenților economici sau practici concertate;

d) regimul dispenselor;

e) constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege;

f) tarifele pentru notificări, solicitări de dispense, de acces la documentație și eliberare de copii sau extrase;

g) inspectorii de concurență;

h) regimul disciplinar al personalului.

(3) Consiliul Concurenței adoptă instrucțiuni, în special cele care privesc:

a) notificările de concentrări economice;

b) solicitările de dispense și prorogarea de dispense;

c) calcularea cifrei de afaceri și a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege;

d) definirea pieței relevante în scopul stabilirii părții substanțiale de piață;

e) plata taxelor și a tarifelor stabilite prin prezenta lege și prin regulamente.

(4) Consiliul Concurenței emite ordine prin care stabilește plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendă sau abrogă propriile reglementări adoptate, dispune efectuarea de investigații, ordonă inspecții și măsurile de luat în privința agenților economici.

(5) Deciziile sunt acte individuale de administrare, gestiune și disciplină internă, de aplicare de sancțiuni, de autorizare, de acordare și de prorogare de dispense. Jurisprudență

(6) Avizele sunt formulate, recomandările și propunerile sunt făcute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate și comunicate, după caz publicate, conform dispozițiilor prezentei legi.

Art. 28. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Proiectele de regulamente și instrucțiuni, precum și modificările acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în Plenul Consiliului Concurenței și puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.

(2) Reglementările Consiliului Concurenței pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 29. - Modificări (1), Doctrină (1)

Consiliul Concurenței va comunica punctul său de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurențiale, la cererea:

a) Președinției României;

b) comisiilor parlamentare, senatorilor și deputaților;

c) organelor administrației publice centrale și locale;

d) organizațiilor profesionale, patronale și sindicale interesate, incluzând printre acestea și Camera de Comerț și Industrie a României;

e) organizațiilor pentru protecția consumatorilor;

f) instanțelor judecătorești și parchetelor.

Art. 30. - Doctrină (1)

(1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramură sau sectoriale, Consiliul Concurenței va consulta ministerele de resort și alte organe ale administrației publice centrale sau locale, precum și organizațiile patronale în cauză.

(2) Organele și organizațiile prevăzute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurenței punctul lor de vedere în termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atașat la raportul asupra cazului analizat.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale Consiliul Concurenței se va consulta cu organele administrației publice centrale sau locale și va solicita informații și asistență din partea acestora.

(4) Consiliul Concurenței, ca autoritate națională în domeniul concurenței, va fi responsabil de relația cu instituțiile Comunității Europene, în conformitate cu prevederile incidente din legislația comunitară.

Art. 31. - Doctrină (1)

(1) Consiliul Concurenței întocmește anual un raport privind activitatea sa și modul în care agenții economici și autoritățile publice respectă regulile concurenței, potrivit prezentei legi.

(2) Raportul se adoptă în Plenul Consiliului Concurenței și se dă publicității.

Art. 32. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

(1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxă: taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plătește în cazul emiterii unei decizii de autorizare conform art. 46 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) și c). Jurisprudență

(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabilește la o cotă de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a agenților economici implicați în concentrarea economică autorizată și se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrării economice, determinată conform reglementărilor Consiliului Concurenței. Modificări (1)

(3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen și conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.

CAPITOLUL V Procedura de examinare preliminară, de investigare și de luare a deciziilor Puneri în aplicare (1)

Art. 33. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Descoperirea și investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi incumbă Consiliului Concurenței care acționează prin inspectorii de concurență.

(2) În cazul infracțiunii prevăzute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în condițiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penală. Modificări (1)

Art. 34. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Doctrină (1)

Consiliul Concurenței dispune efectuarea de investigații, potrivit atribuțiilor sale, în condițiile art. 40:

a) din oficiu;

b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real și direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 12 și 15;

c) la cererea agenților economici sau a asociațiilor de agenți economici interesați, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2);

d) la cererea oricăreia dintre autoritățile, instituțiile, organizațiile sau a oricăruia dintre organele menționate la art. 29 lit. a)-f).

Art. 35. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

În realizarea investigațiilor, precum și a atribuțiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurență pot solicita agenților economici sau asociațiilor de agenți economici informațiile și documentele care le sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, și pot stabili termene până la care aceste informații și documente să le fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută în prezenta lege. Jurisprudență

Art. 36. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție, cu excepția debutanților, și au următoarele puteri de inspecție: Jurisprudență

a) să intre în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care agenții eonomici ori asociațiile de agenți economici le dețin legal;

b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea agenților economici sau asociațiilor de agenți economici, indiferent de locul în care sunt depozitate;

c) să ia declarații reprezentanților și angajaților agentului economic sau asociației de agenți economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante;

d) să ridice sau să obțină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau din alte evidențe legate de activitatea agentului economic sau asociației de agenți economici;

e) să sigileze orice amplasament destinat activităților agentului economic sau asociației de agenți economici și orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea agentului economic sau asociației de agenți economici, pe durata și în măsura necesară inspecției.

(2) Inspectorii de concurență cu puteri de inspecție, prevăzuți la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere. Jurisprudență

(3) Inspectorii de concurență cu puteri de inspecție pot face inspecții inopinate și pot solicita orice fel de informații sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la fața locului, cât și la convocare la sediul Consiliului Concurenței.

(4) Exercitarea puterilor de inspecție se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcționarea și procedura Consiliului Concurenței. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 37. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În baza autorizării judiciare date prin încheiere, conform art. 38, inspectorul de concurență poate efectua inspecții în orice alte spații, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparținând conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajați ai agenților economici sau asociațiilor de agenți economici supuși investigației.

Art. 38. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Inspectorii de concurență pot proceda la inspecții, în conformitate cu prevederile art. 37, doar în baza unui ordin emis de către președintele Consiliului Concurenței și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele tribunalului în a cărui circumscripție sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscripțiile unor tribunale diferite și acțiunea trebuie desfășurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre președinții tribunalelor competente poate emite o încheiere unică.

(2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură a justifica inspecția, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată.

(3) Inspecția și actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea și sub controlul judecătorului care le-a autorizat.

(4) Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenției, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea inspecției.

(5) Oricare ar fi împrejurările, inspecția nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 și trebuie efectuată în prezența ocupantului locului sau a reprezentantului său; numai inspectorii de concurență, ocupantul locului sau reprezentantul său pot lua cunoștință de piese și documente înaintea ridicării acestora.

(6) Inventarele și punerile de sigilii se fac conform dispozițiilor Codului de procedură penală; originalele procesului-verbal și ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat inspecția, iar piesele și documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.

(7) Încheierea menționată la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la curtea de apel; recursul nu este suspensiv de executare. Modificări (1)

(8) Consiliul Concurenței este informat de îndată despre începerea inspecției și despre operațiunile efectuate.

Art. 39. - Jurisprudență

(1) Organele administrației publice centrale și locale, precum și orice ale instituții și autorități publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurență accesul la documentele, datele și informațiile deținute de acestea, potrivit puterilor de inspecție stabilite de președintele Consiliului Concurenței, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date și informații.

(2) Inspectorii de concurență, primind acces la documentele, datele și informațiile menționate la alin. (1), sunt ținuți la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date și informații.

Art. 40. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) La primirea unei cereri sau plângeri denunțând, respectiv acuzând o practică anticoncurențială, Consiliul Concurenței examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigații. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Dacă cererea sau plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigații, Consiliul Concurenței o respinge, comunicând decizia, în scris, autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plângerii. Decizia de respingere va fi precedată de ascultarea argumentelor reclamantului în fața comisiei Consiliului Concurenței care coordonează compartimentul de specialitate implicat. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintată nu cade sub incidența prezentei legi, Consiliul Concurenței va răspunde, în scris, în termenele prevăzute prin legi speciale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 41. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) De câte ori dispune pornirea unei investigații, președintele Consiliului Concurenței desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea lui părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenței, dacă este cazul.

(2) Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigație, propunând Consiliului Concurenței dispunerea măsurilor care sunt de competența acestuia.

Art. 42. - Modificări (1), Doctrină (1)

Atunci când, în urma declanșării unei investigații, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, acesta, prin ordin al președintelui, va putea închide investigația și va informa de îndată părțile implicate. Cu excepția situației în care investigația s-a declanșat ca urmare a unei plângeri, închiderea unei investigații nu necesită audierea în Plenul Consiliului Concurenței. Jurisprudență

Art. 43. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cu excepția situației prevăzute la art. 42, orice procedură de investigație necesită audierea agenților economici participanți la înțelegerea, decizia luată de asociații de agenți economici, practica concertată, abuzul de poziție dominantă sau la concentrarea economică, obiect al investigației. Audierea este dispusă de președintele Consiliului Concurenței. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Președintele Consiliului Concurenței poate desemna experți și poate admite audierea autorului plângerii sau al reclamației, la cererea acestuia, precum și a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deține date și informații relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.

(3) Neprezentarea sau renunțarea la audiere, precum și refuzul oricărei depoziții sau declarații nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigație.

Art. 44. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunoștință, persoanelor a căror audiere a fost dispusă conform art. 43 alin. (1). Persoanelor a căror audiere a fost admisă conform art. 43 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere și dacă președintele Consiliului Concurenței apreciază că este util în interesul investigației. Modificări (1)

(2) Președintele Consiliului Concurenței poate permite părților în cauză consultarea dosarului la secretariatul Consiliului Concurenței și obținerea, contra cost, de copii și extrase ale actelor procedurii de investigație. Jurisprudență

(3) Documentele, datele și informațiile din dosarul cauzei, care prezintă caracter de secret de stat ori sunt confidențiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obținere de copii sau extrase decât prin decizie a președintelui Consiliului Concurenței. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(4) În cazul unei proceduri de investigație, având ca obiect o concentrare economică, dispozițiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaților și directorilor executivi ai entităților participante la concentrare, în măsura în care ei justifică în cauză un interes legitim. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 45. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

După audierile dispuse și, dacă este cazul, admise și după examinarea observațiilor părților asupra raportului de investigație, Consiliul Concurenței poate decide, după cum urmează:

a) în cazul unei investigații, dispusă din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, să ordone încetarea practicilor anticoncurențiale constatate, să formuleze recomandări, să impună părților condiții speciale și alte obligații, să aplice agenților economici amenzi în condițiile prevăzute la cap. VI; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (3), să emită o decizie motivată de acordare sau de refuz de exceptare individuală prin dispensă pentru înțelegerea, decizia luată de asociații de agenți economici ori practica concertată în cauză.

Art. 46. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În termen de 30 de zile de la primirea notificării unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței:

a) va emite o decizie de neintervenție, când va ajunge la concluzia că operațiunea de concentrare economică notificată nu cade sub incidența prezentei legi; Jurisprudență

b) va emite o decizie de neobiecțiune, când va constata că, deși operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența prezentei legi, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal; Jurisprudență

c) va decide deschiderea unei investigații, când va constata că operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența prezentei legi și prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal. Jurisprudență

(2) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării de concentrare economică pentru care Consiliul Concurenței a decis deschiderea unei investigații datorită îndoielilor privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal, Consiliul Concurenței:

a) va emite o decizie de refuz, dacă prin operațiunea de concentrare economică se creează sau se consolidează o poziție dominantă în sensul art. 12;

b) va emite o decizie de autorizare, dacă prin operațiunea de concentrare economică nu se creează și nici nu se consolidează o poziție dominantă în sensul art. 12;

c) va emite o decizie prin care stabilește obligațiile și/sau condițiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea operațiunii de concentrare economică, dacă se constată că aceasta, cu modificările respective, ar putea fi compatibilă cu un mediu concurențial normal.

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) și (2), operațiunea de concentrare economică notificată poate avea loc.

(4) În situația în care notificarea unei operațiuni de concentrare economică necesită completări, termenele prevăzute la alin. (1) și (2) încep să curgă de la data la care părțile au furnizat Consiliului Concurenței informațiile solicitate în vederea completării notificării. Jurisprudență

(5) Consiliul Concurenței poate stabili, prin regulament, o procedură simplificată pentru analiza anumitor operațiuni de concentrare economică.

Art. 47. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Înainte de emiterea unei decizii conform art. 45 și 46, Consiliul Concurenței poate impune - printr-o decizie privind măsuri interimare - agenților economici implicați luarea oricărei măsuri pe care o consideră necesară în scopul restabilirii mediului concurențial și repunerii părților în situația anterioară.

(2) Măsurile de suspendare sau de interdicție a practicilor anticoncurențiale constatate, precum și dispozițiile obligatorii date agenților economici de a reveni la situația anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurenței, în aplicarea prevederilor art. 45 și 46, numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurențiale prohibite expres de prezenta lege și care trebuie eliminate fără întârziere, pentru a prerveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav și cert.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durată, cât și în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija afectarea liberei concurențe.

(4) Deciziile luate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor alin. (1) și ale art. 45 și 46 vor fi comunicate de îndată părților; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanța poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 48. - Jurisprudență

(1) Decizia luată de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor art. 46 cu privire la o operațiune de concentrare economică în care este implicată o regie autonomă va fi notificată și ministrului de resort.

(2) În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei conform alin. (1), Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe răspunderea sa, o decizie diferită de cea a Consiliului Concurenței pentru rațiuni de interes public general. Decizia este executorie și va fi publicată împreună cu decizia Consiliului Concurenței în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 49. - Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Sunt nule de drept, fie ele exprese ori tacite, publice sau oculte, orice angajamente, convenții sau clauze contractuale raportându-se la o practică anticoncurențială prohibită prin art. 5 și 6 din prezenta lege.

Art. 50. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancționării următoarele fapte: Modificări (1), Jurisprudență

a) omisiunea notificării unei concentrări economice cerute de art. 15; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) furnizarea de informații inexacte sau incomplete prin solicitarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (3) ori prin notificarea făcută conform prevederilor art. 15; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) furnizarea de informații inexacte sau incomplete ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate conform prevederilor art. 35;

d) furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate conform prevederilor art. 36;

e) refuzul de a se supune unei inspecții desfășurate conform prevederilor art. 36 și 37. Jurisprudență

Art. 51. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancțiunii următoarele fapte: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 12; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

b) punerea în practică a unei operațiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (4) și (5); Jurisprudență

c) începerea unei acțiuni de concentrare economică declarată incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurenței, luată conform prevederilor art. 46 alin. (2) lit. a); Jurisprudență

d) neîndeplinirea unei obligații sau a unei condiții impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurenței va stabili, prin instrucțiuni, condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară. Reviste (1)

Art. 52. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii vreuneia dintre contravențiile prevăzute la art. 50 și 51 se face ținând seama de gravitatea și durata faptei și a consecințelor sale asupra concurenței. Sancțiunile vor fi gradate pe tranșe, prin instrucțiuni adoptate de către Consiliul Concurenței. Jurisprudență

Art. 53. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile prezentei legi, agentul economic în cauză nu se conformează măsurilor dispuse de acesta, Consiliul Concurenței îi poate aplica amenda maximă prevăzută la art. 51 ori poate cere instanței judecătorești competente dispunerea uneia dintre măsurile stabilite la art. 7 alin. (1).

Art. 54. - Modificări (1), Doctrină (1)

Consiliul Concurenței poate obliga, prin decizie, agenții economici sau asociațiile de agenți economici la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:

a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 și ale art. 12;

b) să aplice măsurile enunțate printr-o decizie luată conform prevederilor art. 45 lit. a) și b), ale art. 46 alin. (2) lit. c) și ale art. 47 alin. (1) și (2);

c) să furnizeze în mod complet și corect informațiile și documentele care le-au fost cerute conform prevederilor art. 35;

d) să se supună inspecției prevăzute la art. 36-38.

Art. 55. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Contravențiile prevăzute în prezenta lege se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență. Jurisprudență

(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 50 lit. b)-e) și la art. 51 alin. (1) lit. d) se aplică de către inspectorii de concurență. Modificări (1)

(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 50 lit. a) și la art. 51 alin. (1) lit. c) și d), precum și amenzile cominatorii prevăzute la art. 54 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenței prin decizii. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) și b) se aplică de către Plenul Consiliului Concurenței prin aceeași decizie prin care s-a constatat săvârșirea respectivei contravenții. Instanța competentă este cea prevăzută la art. 47 alin. (4). Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(5) Deciziile luate în condițiile alin. (3) și (4) pot fi atacate la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(6) În baza deciziei Consiliului Concurenței profiturile sau, după caz, veniturile suplimentare realizate de agenții economici ca urmare a săvârșirii contravențiilor prevăzute și sancționate de prezenta lege vor fi confiscate și vărsate la bugetul de stat. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 56. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Contravențiilor prevăzute la art. 50 lit. b)-e) și la art. 51 alin. (1) lit. d) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

Art. 57. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Deciziile emise conform art. 45, 46, 54 și 55 vor fi comunicate părților în cauză de către Consiliul Concurenței și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenței.

(2) La publicarea deciziilor se va ține seama de interesele legitime ale agenților economici în cauză, astfel încât secretul profesional să nu fie divulgat. Jurisprudență

Art. 58. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dreptul Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale pentru încălcările prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează: Modificări (1)

a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 50 lit. c), d) și e);

b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi. Jurisprudență

(2) Prescripția dreptului la acțiune al Consiliului Concurenței începe să curgă de la data încetării practicii anticoncurențiale. În cazul încălcărilor legii, ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripția începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurențial în cauză.

Art. 59. - Doctrină (1)

(1) Orice acțiune întreprinsă de către Consiliul Concurenței în scopul unei examinări preliminare sau în scopul declanșării unei investigații în legătură cu o anumită încălcare a legii va întrerupe cursul termenelor de prescripție prevăzute la art. 58. Întreruperea termenului de prescripție va avea efect de la data comunicării acțiunii întreprinse de către Consiliul Concurenței, făcută către cel puțin un agent economic sau o asociație de agenți economici care a participat la săvârșirea încălcării legii. Jurisprudență

(2) Acțiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurenței și care întrerup cursul termenului de prescripție includ, în principal, următoarele: Jurisprudență

a) solicitări de informații, în scris;

b) ordin al președintelui Consiliului Concurenței de declanșare a unei investigații;

c) începerea procedurilor legale.

(3) Întreruperea termenului de prescripție își produce efectele față de toți agenții economici sau asociațiile de agenți economici care au participat la săvârșirea încălcării legii.

(4) În cazul întreruperii termenului de prescripție, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a întreprins una dintre acțiunile menționate la alin. (2). Termenul de prescripție va expira cel mai târziu în ziua în care se împlinește perioada egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus nici una dintre sancțiunile prevăzute de prezenta lege.

Art. 60. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) și de art. 6 și care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. Modificări (2)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la sesizarea Consiliului Concurenței. Modificări (1)

(3) Instanța judecătorească poate dispune publicarea, în presă, pe cheltuiala celui vinovat, a hotărârii definitive.

Art. 61. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Independent de sancțiunile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei legi, dreptul la acțiune al persoanelor fizice și/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică anticoncurențială prohibită de prezenta lege rămâne rezervat.

Art. 62. - Doctrină (1)

Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informații cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL VII Dispoziții comune și finale

Art. 63. -

În cazul în care încadrarea juridică făcută printr-o notificare de agenții economici implicați nu este corectă, Consiliul Concurenței poate schimba această încadrare.

Art. 64. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Cifra de afaceri vizată în art. 8 și 14 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse și/sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligații fiscale și valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar.

(2) Când o operațiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită conform alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzacției.

(3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, două sau mai multe tranzacții de felul celor menționate la alin. (2) au loc între aceleași persoane fizice și/sau juridice, ele sunt considerate ca o singură operațiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzacții.

Art. 65. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Cifra de afaceri este înlocuită: Modificări (1)

a) pentru societăți bancare, instituții de credit sau financiare și societăți financiare, prin a zecea parte din valoarea bilanțului lor; Reviste (1)

b) pentru societățile de asigurări, prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasigurătorilor, după deducerea impozitelor și a taxelor identificate de către Consiliul Concurenței prin instrucțiuni.

Art. 66. - Modificări (1), Doctrină (1)

În scopul aplicării prevederilor art. 8 și 14, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) și (3) ale art. 64, dacă vreuna dintre societățile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 14 face parte dintr-un grup de societăți comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform bilanțului consolidat al acestuia.

Art. 67. -

Plafoanele valorice stabilite, conform dispozițiilor prezentei legi, prin raportare la cifra de afaceri vor fi actualizate periodic prin decizie a plenului și puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, ținându-se seama de evoluția piețelor.

*
* *

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II*)-VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 184/2004 și modificată prin Legea nr. 538/2004, articole care nu au fost cuprinse în forma republicabilă a Legii nr. 21/1996:

*) În urma intervențiilor legislative suferite de art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2003 prin Legea nr. 184/2004 și prin Legea nr. 538/2004, alineatele acestui articol au fost renumerotate. Astfel, alineatul (3) a fost abrogat prin Legea nr. 184/2004, alin. (21)-(24), introduse prin Legea nr. 184/2004, au devenit alin. (3)-(6), iar alin. (2) a fost modificat prin Legea nr. 538/2004.

"

Art. II. -

(1) Indemnizațiile prevăzute în anexa nr. VII/2b la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, la nr. crt. 34, 35 și 36 se înlocuiesc cu indemnizațiile prevăzute la nr. crt. 16, 17 și 18 din aceeași anexă.

(2) Salariile de bază ale inspectorilor de concurență și al secretarului general din cadrul Consiliului Concurenței se stabilesc prin asimilare cu indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 - pentru inspectorul de concurență superior, nr. crt. 18 - pentru inspectorul de concurență principal, nr. crt. 23 - pentru inspectorul de concurență asistent și nr. crt. 32 - pentru inspectorul de concurență debutant și de la anexa nr. 1 cap. B, nr. crt. 1 - pentru secretarul general.

(3) Personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței beneficiază în mod corespunzător de prevederile art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003.

(4) Personalul Consiliului Concurenței beneficiază de spor de confidențialitate de până la 15% din salariul de bază. Categoriile de personal, cuantumul sporului și condițiile de acordare se stabilesc prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate instituției.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, prevederile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și membrilor Plenului Consiliului Concurenței.

(6) Membrii Plenului Consiliului Concurenței și inspectorii de concurență beneficiază și de drepturile stabilite prin alte acte normative aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(7) Personalul din cadrul Oficiului Concurenței care este preluat de către Consiliul Concurenței, în funcție de atribuțiile reglementate prin lege pentru această instituție, se stabilește pe bază de protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Concurenței și Consiliul Concurenței în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pe baza acestui protocol Consiliul Concurenței va modifica corespunzător Regulamentul de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței.

(8) Plângerile și sesizările formulate în temeiul Legii nr. 21/1996, aflate în curs de soluționare de către Oficiul Concurenței, precum și investigațiile în desfășurare vor fi preluate de către Consiliul Concurenței, pe bază de protocol, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(9) Consiliul Concurenței va prelua bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurenței, corespunzător activităților și personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Concurenței și Consiliul Concurenței în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. -

(1) În cadrul Ministerului Finanțelor Publice se organizează o direcție generală de specialitate, precum și compartimente în cadrul unităților teritoriale, având, în principal, următorul obiect de activitate:

a) aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislației în domeniul ajutorului de stat;

b) aplicarea dispozițiilor legale în domeniul prețurilor, pentru care legea abilitează Ministerul Finanțelor Publice;

c) urmărirea evoluției prețurilor în economie;

d) aplicarea dispozițiilor legale în domeniul concurenței neloiale și al publicității, pentru care legea abilitează Ministerul Finanțelor Publice;

e) participarea la schimbul de informații și experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale, în domeniul său de activitate.

(2) Personalul din cadrul Oficiului Concurenței se preia de către Ministerul Finanțelor Publice, cu păstrarea drepturilor salariale deținute anterior preluării, în funcție de atribuțiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență pentru această instituție, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Concurenței și Consiliul Concurenței în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Denumirea Oficiul Concurenței se înlocuiește cu Ministerul Finanțelor Publice în toate actele normative care reglementează domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

(4) Plângerile, sesizările și solicitările formulate în temeiul altor acte normative decât Legea nr. 21/1996, aflate în curs de soluționare de către Oficiul Concurenței, vor fi preluate de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de protocol, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Ministerul Finanțelor Publice va prelua bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurenței, corespunzător activităților și personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Concurenței și Consiliul Concurenței în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) În aplicarea alin. (1), (2) și (5), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va înainta Guvernului un proiect de modificare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. IV. -

Regulamentele și instrucțiunile Consiliului Concurenței, în vigoare, vor fi revizuite în mod corespunzător în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. V. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. VI. -

Prevederile art. II-IV intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Piața fondurilor de pensii private obligatorii. Înțelegere între societățile comerciale - administratori ai fondurilor de pensii private pentru repartizarea participanților cu aderare dublă. Lipsa caracterului anticoncurențial al înțelegerii
Concurență neloială. Stabilirea unor taxe suplimentare. Denaturarea concurenței. Condiții și efecte
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2017
Depunctarea operatorilor aflați în insolvență. Sancțiune discriminatorie
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Practică judiciară (extrase)
Doctrină:
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...