Guvernul României

Hotărârea nr. 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și pentru stabilirea formei și conținutului documentelor care se eliberează cetățenilor Uniunii Europene și membrilor lor de familie

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007
Formă aplicabilă de la 01 ianuarie 2007 până la 08 aprilie 2012, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 09 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 331 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă forma și conținutul certificatului de înregistrare și ale cărții de rezidență permanentă care se eliberează cetățenilor Uniunii Europene, precum și ale cărții de rezidență și ale cărții de rezidență permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetățeni ai unor state terțe, prevăzute în anexele nr. 2-5.

Art. 2. -

Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operațiunilor de emitere, precum și, după caz, a altor taxe și tarife stabilite conform legii, în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români.

Art. 3. -

(1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi realizate prin grija Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Materialele necesare producerii cărților de rezidență care se eliberează cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora se achiziționează de către Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor și se distribuie cu titlu gratuit Autorității pentru străini. Modificări (1)

(3) Confecționarea cărților de rezidență care se eliberează cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora se realizează de către Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor. Modificări (1)

(4) Contravaloarea cărților de rezidență care se eliberează cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora se constituie venit la bugetul de stat. Modificări (1)

(5) În termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea pentru străini, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor și Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor vor încheia un protocol de colaborare în vederea producerii documentelor care se eliberează cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora.

Art. 4. -

(1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cetățenii Uniunii Europene și membrii de familie ai acestora, care își exercită dreptul de rezidență în România și care au obținut anterior un drept de ședere potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să se prezinte la formațiunile teritoriale ale Autorității pentru străini în vederea preschimbării documentelor eliberate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele corespunzătoare, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Preschimbarea documentelor prevăzute la alin. (1) se efectuează cu aplicarea dispozițiilor art. 2.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), documentele eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi reținute de către autoritățile competente și transmise de îndată Autorității pentru străini, titularul fiind îndrumat să se adreseze formațiunii teritoriale a Autorității pentru străini pe raza căreia acesta declară că și-a stabilit rezidența, în vederea eliberării documentelor prevăzute în art. 15, art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (1) și art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Autoritățile competente prevăzute la alin. (3) sunt:

a) Autoritatea pentru străini;

b) Inspectoratul General al Poliției Române;

c) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

d) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

Art. 6. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.864.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005
privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor
statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

(1) Certificatul de înregistrare - Conținutul documentului Modificări (1)

Certificatul de înregistrare cuprinde următoarele date:

a) codul țării (ROU);

b) denumirea documentului (CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE);

c) codul numeric personal;

d) seria și numărul (pretipărite);

e) numele și prenumele;

f) data și locul nașterii;

g) statul membru de origine;

h) adresa din România;

î) formațiunea teritorială a Autorității pentru străini care a emis documentul;

j) număr de înregistrare al documentului;

k) data eliberării;

l) ștampila autorității emitente.

(2) Forma și dimensiunile documentului

Hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală.

- Elemente de particularizare a certificatului de înregistrare:

- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 70 x 47, poziționat în zona mediană a documentului

- Stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile 34 x 47, poziționată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.

- Fond - imprimarea fundalului în curcubeu.

- Textul tipărit cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză și franceză

Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

ANEXA Nr. 3

(1) Carte de rezidență pentru membrii de familie - Conținutul documentului Modificări (1)

Cartea de rezidență pentru membrii de familie ai cetățenilor Uniunii Europene cuprinde următoarele date;

a) codul țării (ROU);

b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRII DE FAMILIE);

c) codul numeric personal;

d) seria și numărul documentului

e) numele și prenumele;

f) sexul;

g) data și locul nașterii;

h) cetățenia;

i) adresa din România;

j) formațiunea teritorială a Autorității pentru străini care a emis documentul;

k) valabilitatea documentului;

l) fotografia titularului

(2) Forma și dimensiunile documentului

- Format tip cartelă, tipărită pe o singură față, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm lățime, 0,7 mm grosime și structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text și alte inscripționări; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

- Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărții de rezidență permanentă. Modificări (1)

- Elemente de particularizare a cărții de rezidență permanentă: Modificări (1)

- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziționat în zona mediană a documentului

- Stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziționată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.

- Fond - fonta de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare verde.

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

- Poziționare: partea inferioară a documentului.

- Dimensiuni: lungime: 102 mm; lățime 17 mm.

- Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză și franceză

Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

ANEXA Nr. 4

(1) Cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene - Conținutul documentului Modificări (1)

Cartea de rezidentă permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene cuprinde următoarele date:

a) codul țării (ROU);

b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE);

c) codul numeric personal;

d) seria și numărul documentului;

e) numele și prenumele;

f) sexul;

g) data și locul nașterii;

h) statul membru de origine;

i) adresa din România;

j) formațiunea teritorială a Autorității pentru străini care a emis documentul;

k) data eliberării;

i) fotografia titularului

(2) Forma și dimensiunile documentului

Format tip cartelă, tipărită pe o singură față, eu dimensiunile: 105 nun lungime, 74 mm lățime, 0,7 mm grosime și structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, test și alte inscripționări; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formând un lot unitar.

Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărții de rezidență permanentă.

Elemente de particularizare a cărții de rezidență permanentă:

- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziționat în zona mediană a documentului

- Stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziționată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.

- Fond - fonta de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare roz

- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

- Poziționare: partea inferioară a documentului.

- Dimensiuni: lungime: 102 mm; lățime 17 mm.

Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin. în 3 limbi: română, engleză și franceză

Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

ANEXA Nr. 5

(1) Carte de rezidență permanentă pentru membrii de familie - Conținutul documentului Modificări (1)

Cartea de rezidență permanentă pentru membrii de familie ai cetățenilor Uniunii Europene cuprinde următoarele date:

a) codul țării (ROU);

b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRII DE FAMILIE);

c) codul numeric personal;

d) seria și numărul documentului

e) numele și prenumele;

f) sexul;

g) data și locul nașterii;

h) cetățenia:

i) adresa din România;

j) formațiunea teritorială a Autorității pentru străini care a emis documentul;

k) valabilitatea documentului;

l) fotografia titularului.

(2) Forma și dimensiunile documentului

- Format tip cartelă, tipărită pe o singură față, cu dimensiunile; 105 mm lungime, 74 mm lățime, 0,7 mm grosime și structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text și alte inscripționări; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

- Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărții de rezidență permanentă.

- Elemente de particularizare a cărții de rezidență permanentă:

- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziționat în zona mediană a documentului

- Stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziționată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.

- Fond - fonta de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare verde

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

- Poziționare: partea inferioară a documentului,

- Dimensiuni; lungime: 102 mm; lățime 17 mm.

- Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză și franceză.

Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...