Guvernul României

Hotărârea nr. 1846/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Naționale UNIFARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății Publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2006 până la 23 aprilie 2007, fiind înlocuit prin Ordin 666/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății Publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.846.

ANEXĂ

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

C.N. UNIFARM S.A.

Str. Mr. Av. Șt Sănătescu nr. 48,

Sector 1, București

C.U.I. 11653560/2002, A.F. :R

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

- mii lei (RON) -
Indicatori Nr rd. BVC APROBAT 2006 BVC RECTIFICAT %
0 1 2 3 4 5 6
I. I. VENITURI TOTALE, (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 4.000,00 4.480,00 112,00
1 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 3.950,00 4.430,00 112,15
a) producția vândută 3
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2.950,00 3.520,00 119,32
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare 5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b
d) producția imobilizată 6
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.000,00 910,00 91,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8
- alte venituri din exploatare 9 1.000,00 910,00 91,00
2 Venituri financiare - total, din care: 10 50,00 50,00 100,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 10,00 10,00 100,00
d) alte venituri financiare 14 40,00 40,00 100,00
3 Venituri extraordinare 15
II. II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + 45) 16 3.810,00 4.265,00 111,94
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 3.710,00 4.215,00 113,61
a) cheltuieli materiale 18 50,00 55,00 110,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 85,00 90,00 105,88
c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.751,96 3.268,29 118,76
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 603,04 614,71 101,94
- salarii 22 407,60 427,98 105,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 122,28 128,40 105,00
- contribuția la asigurări sociale 24 83,56 87,74 105,00
- contribuția de asigurări de șomaj 25 10,19 10,70 105,00
- contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 28,53 29,96 105,01
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 73,16 58,33 79,73
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 3,16 3,33 105,38
- tichete de masă 29 70,00 55,00 78,57
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 40,00 37,00 92,50
f) ajustarea valorii activelor circulante 31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 180,00 150,00 83,33
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 171,85 141,44 82,30
- cheltuieli de protocol 34 2,00 2,00 100,00
- cheltuieli reclamă și publicitate 35 3,00 3,00 100,00
- cheltuieli cu sponsorizarea 36 1,00 2,00 200,00
- alte cheltuieli, din care: 37 8,15 8,56 105,03
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
- redevența din concesionarea bunurilor publice 39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 8,15 8,56 105,03
- transferuri sau subvenții 41
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 100,00 50,00 50,00
- cheltuieli privind dobânzile 43 30,00 - -
- alte cheltuieli financiare 44 70,00 50,00 71,43
3 Cheltuieli extraordinare 45
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 190,00 215,00 113,16
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47
- fond de rezervă 48 9,50 10,75 113,16
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49
VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 28,88 32,68 113,16
VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 161,12 182,32 113,16
1 Rezerve legale 52 9,50 10,75 113,16
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 53
3 Acoperirea pierderilor din anii precedenți 54
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și alte costuri aferente acestor împrumuturi externe 55
5 Alte repartizări prevăzute de lege 56
6 Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 15,16 17,16 113,19
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 58 75,81 85,79 113,16
8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 60,65 68,62 113,14
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 1.080,00 1.080,00 100,00
1 Surse proprii 61 80,00 80,00 100,00
2 Alocații de la buget 62
3 Credite bancare 63 1.000,00 1.000,00 100,00
- interne 64 1.000,00 1.000,00 100,00
- externe 65
4 Alte surse 66
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 80,00 80,00 100,00
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 80,00 80,00 100,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 69
- interne 70
- externe 71
X. REZERVE, din care: 72 9,50 10,75 113,16
1 Rezerve legale 73 9,50 10,75 113,16
2 Rezerve statuare 74
3 Alte rezerve 75
XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76
1 Venituri totale 77 4.000,00 4.480,00 112,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 3.810,00 4.265,00 111,94
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 34 34 100,00
4 Nr. mediu personal total 80 34 34 100,00
5 Fond de salarii, din care: 81 407,60 427,98 105,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 50,11 53,97 107,70
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 84
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 85
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 330,44 346,96 105,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87
e) alte cheltuieli cu personalul 88 27,05 27,05 100,00
6 Câștigul mediu lunar pe salariat - lei 89 834,40 876,16 105,00
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80), în prețuri curente 90 117,65 131,77 112,00
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80), în prețuri comparabile 91 124,12 131,77 106,16
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 92
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 952,50 952,01 99,95
11 Plăți restante - total 94 820,00 820,00 100,00
- prețuri curente 95 820,00 820,00 100,00
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 96 865,10 865,10 100,00
12 Creanțe restante total 97 376,00 376,00 100,00
- prețuri curente 98 376,00 376,00 100,00
- prețuri comparabile (rd. 98x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 99 396,68 396,68 100,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...