Guvernul României

Hotărârea nr. 1845/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome Rasirom

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2006 până la 08 martie 2007, fiind înlocuit prin Ordin 1108/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
───────────────
p. Directorul Serviciului Român
de Informații,
George-Viorel Voinescu
Ministrul muncii,
solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.845.

ANEXĂ

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

Regia Autonomă RASIROM

Str. Pinul Alb nr. 3, Sector 2, București

Cod unic de înregistrare: 7061781

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

INDICATORI Nr. rd. BVC 2006 aprobat BVC rectificat %
0 1 2 3 4 5 6=5/4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 13808 12857 93,11
1. Venituri din exploatare - total, din care 2 13743 12794 93,09
a) producția vândută 3 13668 12594 92,14
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 50 196 392,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri 5
d) producția imobilizată 6
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 25 4 16,00
venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8
alte venituri din exploatare 9 25 4 16,00
2. Venituri financiare - total, din care: 10 65 63 96,92
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 65 63 96,92
d) alte venituri financiare 14
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 13185 12529 95,02
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 13150 12494 95,01
a) cheltuieli materiale 18 5037 5996 119,04
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa) 19 299 314 105,16
c) cheltuieli privind mărfurile 20 139 178 128,13
d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 4476 4476 100,00
- salarii 22 3090 3090 100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 871 871 100,00
- contribuții la asigurări sociale 24 561 561 100,00
- contribuția de asigurări pt. șomaj 25 71 71 100,00
- contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 239 239 100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 515 515 100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 120 120 100,00
- tichete de masă 29 395 395 100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 312 312 99,92
f) ajustarea valorii activelor circulante 31 106 106 100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2782 1113 40,00
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 2578 909 35,26
- cheltuieli de protocol 34 12 7 52,63
- cheltuieli de reclamă și publicitate 35 40 40 100,00
- cheltuieli cu sponsorizarea 36 10 10 100,00
- alte cheltuieli din care: 37 204 204 100,00
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 38
- redevența din concesionarea bunurilor publice 39
- cheltuieli sociale prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 57 57 100,00
- transferuri sau subvenții 41
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 35 35 100,00
- cheltuieli privind dobânzile 43
- alte cheltuieli financiare 44 35 35 100,00
3. Cheltuieli extraordinare 45
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 623 328 52,63
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 31 16 69,57
fond de rezervă 48 31 16 69,57
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49
VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 99 52 52,53
VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 523 275 52,58
1. Rezerve legale 52 31 16 51,61
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 53
3. Acoperirea pierderilor din anii precedenți 54
4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55
5. Alte repartizări prevăzute de lege 56
6. Până la 10% pentru participarea salariaților la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul de referință 57 49 26 52,64
7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 58 246 130 52,64
8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 197 104 52,64
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 1287 1194 92,74
1. Surse proprii 61 1287 1194 92,74
2. Alocații de la buget 62
3. Credite bancare 63
- interne 64
- externe 65
4. Alte surse 66
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 1287 1194 92,77
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 1287 1194 92,77
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69
- interne 70
- externe 71
X. REZERVE, din care: 72
1. Rezerve legale 73
2. Rezerve statutare 74
3. Alte rezerve 75
XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76
1. Venituri totale 77 13808 12857 93,11
2. Costuri aferente veniturilor totale 78 13185 12529 95,02
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 228 228 100,00
4. Nr. mediu de personal total 80 228 228 100,00
5. Fond de salarii, din care: 81 3090 3090 100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 139 139 100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 29 29 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 51 51 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 2818 2818 100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 21 21 100,00
e) alte cheltuieli cu personalul 88 112 112 100,00
6. Câștigul mediu lunar pe salariat - lei 89 1038 1038 100,00
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente 90 61 56 93,11
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile 91 61 56 93,11
9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 92
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 955 975 102,05
11. Plăți restante - total 94 34 34 100,00
- prețuri curente 95 34 34 100,00
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 96 34 34 100,00
12. Creanțe restante - total 97 64 64 100,00
- prețuri curente 98 64 64 100,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 99 64 64 100,00

;
se încarcă...