Guvernul României

Hotărârea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1516), Derogări (25), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1020 din 21 decembrie 2006.

În vigoare de la 21 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-46*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, actualizate la data de 4 decembrie 2006.

*) Anexele nr. 1-3 și 5-46 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1. Jurisprudență

Anexa nr. 4 nu se publică, fiind informație clasificată.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă prin acte normative adoptate în acest sens și se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile publice centrale, în calitate de ordonatori principali de credite, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestora. Referințe (1), Jurisprudență

(2) Modificările intervenite la nivelul ordonatorilor secundari sau terțiari de credite vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului inițiate de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile publice centrale în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află aceștia, în calitatea acestora de ordonatori principali de credite. Jurisprudență

(3) Modificările în inventarul bunurilor din domeniul public al statului intervenite ca urmare a transferurilor de bunuri în sau din domeniul public al statului ori în cadrul domeniului public al statului între ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale se înregistrează concomitent la Ministerul Finanțelor Publice de către instituțiile implicate în aplicarea protocoalelor de predare-primire, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - Jurisprudență

Inventarul actualizat în condițiile art. 2 va fi prezentat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 4. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (25)

De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actele normative de modificare a inventarelor vor cuprinde prevederi distincte din care să rezulte anexa și poziția din hotărâre care se modifică.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investiții neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză și se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz. Jurisprudență

(2) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse bugetare și care, potrivit legii, aparțin domeniului public al statului, acestea vor fi cuprinse în inventar cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, în baza unui act normativ adoptat în acest sens. Jurisprudență

(3) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse proprii de finanțare, acestea vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului după recuperarea amortizării investiției, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, potrivit prevederilor legale în vigoare, în baza unui act normativ adoptat în acest sens.

Art. 6. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Ministerul Finanțelor Publice poate emite precizări pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 7. -

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Art. 8. -

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9. - Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.705.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...