Guvernul României

Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră din 30.09.1997

Modificări (...), Referințe (18)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României și Guvernul Ucrainei, denumite în continuare părți,

recunoscând că protecția și folosirea în limite raționale a apelor de frontieră, ca și apărarea împotriva pagubelor produse de inundații, îngheț și poluări sunt probleme importante și urgente, a căror soluționare eficientă poate fi asigurată numai printr-o strânsă colaborare,

dorind să soluționeze problemele gospodăririi apelor de frontieră în spiritul bunei vecinătăți, al colaborării și avantajului reciproc,

subliniind necesitatea întăririi măsurilor naționale și, internaționale pentru prevenirea și limitarea descărcării substanțelor periculoase în mediul acvatic, folosirea rațională a apelor, conservarea resurselor și protecția mediului înconjurător,

având în vedere Convenția pentru protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale - Helsinki, 17 martie 1992 și Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a Fluviului Dunărea (Convenția pentru protecția Fluviului Dunărea) - Sofia, 29 iunie 1994,

au hotărât să încheie prezentul acord și să numească pentru aceasta împuterniciții guvernelor:

- Guvernul României, pe Ioan Oltean, ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului;

- Guvernul Ucrainei, pe Horev Viktor Maksimovici, președintele Comitetului de Stat al Ucrainei pentru Gospodărirea Apelor, care, după schimbul deplinelor puteri, găsite în bună și cuvenită formă, au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Definiții

În scopurile prezentului acord au fost adoptate definițiile cuprinse la art. 1 din Convenția pentru protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale - Helsinki, 17 martie 1992.

ARTICOLUL 2 Obiective și principii ale cooperării

1. Părțile vor coopera în domeniul gospodăririi apelor pentru protecția și folosirea apelor de frontieră.

2. Părțile vor coopera și vor lua toate măsurile legale, administrative și tehnice adecvate pentru ca, cel puțin, să mențină sau să îmbunătățească actuala stare a calității apelor de frontieră, să prevină și să reducă impacturile nefavorabile și modificările ce apar sau pot fi cauzate. Această activitate este îndreptată spre apărarea eficientă împotriva inundațiilor, asigurarea unei utilizări în limite raționale a apelor de frontieră, în scopul alimentării cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, precum și pentru acoperirea altor cerințe.

3. Nici una dintre părți nu va executa pe teritoriul statului propriu, fără o consultare prealabilă, lucrări și nici nu va lua măsuri pe apele de frontieră, care să modifice regimul de scurgere sau condițiile de calitate a acestora.

4. Părțile, prin măsurile luate atât împreună, cât și separat, vor depune eforturi pentru reducerea poluării apelor de frontieră.

5. Principiul "cel care poluează plătește" și principiul "precauție" constituie baza tuturor măsurilor pentru protecția calității apelor de frontieră.

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

1. Cooperarea economică, științifică și tehnică a părților în domeniul activității gospodăririi apelor de frontieră, bazată pe principiile protecției mediului înconjurător și ale convențiilor internaționale în domeniul respectiv, cuprinde, în particular:

1.1. efectuarea cercetărilor, observațiilor hidrologice, hidrometeorologice, hidrogeologice și aprecierea rezultatelor acestor cercetări, precum și schimbul de date în domeniu;

1.2. cercetări comune ale apei, în scopul determinării cantității și calității ei;

1.3. întocmirea bilanțurilor de gospodărire a apelor, cu luarea în considerare a cantității și calității resurselor de apă, precum și convenirea aprecierii comune și a clasificării calității apelor;

1.4. convenirea prelevării apei pentru populație, industrie și pentru alte utilizări;

1.5. derivarea apelor între apele de frontieră și alte bazine;

1.6. protecția apelor de suprafață și subterane împotriva poluării; realizarea controlului calității acestora și prevenirea prelevării excesive a apei;

1.7. bararea apelor de frontieră și realizarea de construcții hidrotehnice pentru utilizarea resurselor acestor ape;

1.8. regularizarea, conservarea apelor și protecția albiilor râurilor și a spațiilor dintre diguri;

1.9. apărarea împotriva inundațiilor produse de apele de viitură și de apele mari, de apele interne, precum și de acțiunea dăunătoare a fenomenelor de scurgere a gheței;

1.10. prevenirea, îndepărtarea și lichidarea urmărilor poluării apelor de frontieră;

1.11. construirea, reconstruirea și exploatarea de poduri, construcții de apărare împotriva inundațiilor și alte construcții hidrotehnice, stații de pompare și de evacuare a tuturor tipurilor de descărcători de ape uzate, construcții ameliorative, conducte industriale, linii electrice, comunicații și alte construcții, precum și convenirea condițiilor lor tehnice de realizare;

1.12. extragerea de materiale din albiile și luncile râurilor și din lacuri;

1.13. folosirea în comun a construcțiilor și instalatiilor care se află pe apele de frontieră și întreținerea acestora în stare tehnică corespunzătoare, precum și convenirea condițiilor lor de exploatare;

1.14. realizarea de construcții hidrotehnice care să protejeze peștele la intrarea în prizele de apă;

1.15. efectuarea în comun de expertize industriale și de alte activități care ar putea avea influență asupra apelor de frontieră.

2. Prin acordul părților se pot realiza și alte măsuri în domeniul respectiv.

ARTICOLUL 4 Obligații generale

1. Părțile vor colabora în cadrul elaborării planurilor generale ale gospodăririi apelor.

2. Părțile se obligă:

2.1. să mențină apele de frontieră, construcțiile de pe ele și obiectele de apărare împotriva inundațiilor, de pe teritoriul statului lor, în așa fel încât să nu se înrăutățească condițiile de desfășurare a activității de gospodărire a apelor și celeilalte părți;

2.2. să convină asupra planurilor privind măsurile de gospodărire și protecție pe apele de frontieră și să își acorde reciproc sprijin în realizarea acestor planuri;

2.3. să schimbe informații și să se consulte reciproc cu privire la posibila influență a măsurilor de gospodărire și de protecție a apelor asupra regimului apelor de frontieră.

3. În cazul măsurilor avute în vedere de către o parte, care ar putea. avea urmări negative pe teritoriul statului celeilalte părți părțile vor aprecia, în comun influența acestor măsuri asupra gospodăririi apelor. Partea care are în vedere aceste măsuri este obligată să notifice celeilalte părți intențiile sale, să transmită datele cu privire la măsurile planificate și să ofere posibilitatea de a participa la această apreciere.

4. Părțile vor întreprinde pe apele de frontieră și în bazinele acestora acțiuni menite să prevină și să micșoreze pericolul viiturilor, inundațiilor, scurgerii ghețurilor, al perioadelor secetoase; vor preveni efectiv poluarea apelor, își vor acorda asistență reciprocă și, de asemenea, vor conveni principiile colaborării pentru realizarea lucrărilor în domeniu.

ARTICOLUL 5 Folosirea resurselor de apă

1. Pe apele care formează frontiera fiecare parte are dreptul să folosească, până când nu se va conveni în alt mod, nu mai mult de jumătate din resursele de apă convenite.

2. Organele corespunzătoare ale părților vor efectua observații și calcule hidrologice și hidrometeorologice asupra apelor de frontieră și, în conformitate cu principiile convenite, vor realiza măsurători, comune de debite ale apei și vor întocmi, de asemenea, bilanțuri de gospodărire a apelor.

3. Fiecare parte nu va trebui să admită pe teritoriul statului său acțiuni care să conducă la nerespectarea valorilor debitelor de apă, convenite prin bilanțurile de gospodărire a apelor.

4. Părțile se vor informa reciproc, se vor consulta și vor conveni asupra măsurilor, în special asupra celor referitoare la poluarea radioactivă, la apele de carieră/mină și altele care pot avea influență asupra apelor de frontieră.

5. Folosirea apelor de frontieră de către părți se va realiza pe bază de acte normative elaborate pe principii convenite.

ARTICOLUL 6 Protecția apelor împotriva poluării

1. Părțile, pe teritoriul statului lor, se obligă să păstreze curățenia apelor de frontieră, să reducă poluarea acestora și sa nu descarce ape epurate necorespunzător.

2. În acest scop, organele corespunzătoare ale părților vor adopta următoarele măsuri:

2.1. vor inventaria, periodic, sursele de poluare, punctiforme și difuze, relevante, incluzând poluanții relevanți și măsurile de prevenire și reducere adoptate;

2.2. vor conveni limitele de emisie;

2.3. vor urmări sistematic calitatea apelor de frontieră prin prelevarea de probe; vor analiza și vor aprecia în comun rezultatele acestor analize, pe baza unor criterii convenite.

3. Părțile, în baza prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, vor conveni măsuri preventive și de reducere a poluării, precum și programe comune de acțiune ce urmează a fi aplicate pentru asigurarea protecției eficiente a calității apelor de frontieră.

4. În cazul poluării apelor de frontieră, fiecare parte va adopta pe teritoriul statului său măsurile necesare pentru îndepărtarea cauzelor poluării și pentru prevenirea ori reducerea pierderilor cauzate de poluarea apelor.

5. Părțile se vor informa reciproc despre poluările accidentale ale apelor de frontieră sau despre pericolul de producere a acestora, în cel mai scurt timp posibil.

6. Părțile vor lua măsuri pentru prevenirea, controlul și reducerea descărcării în apele de frontieră a substanțelor periculoase din surse punctiforme și surse difuze. Lista orientativă a substanțelor periculoase este convenită de către cele două părți.

7. După intrarea în vigoare a acestui acord părțile vor conveni:

7.1. sistemul de control, avertizare și prevenire a poluărilor accidentale periculoase ale apelor de frontieră;

7.2. principiile tehnice, tehnologice, organizatorice și alte principii pentru prevenirea și îndepărtarea poluărilor accidentale ale apelor de frontieră;

7.3. principiile pentru efectuarea școlarizării tehnice care trebuie să contribuie la perfecționarea organizării activității pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale ale apelor de frontieră;

7.4. principiile acțiunilor comune și ale acordării de asistență;

7.5. principiile privind răspunderea pentru pagubele produse de poluările accidentale transfrontiere ale apelor de frontieră;

7.6. programul de observații, analiză și apreciere a stării și modificării calității apelor, care să prevadă locul, timpul și periodicitatea prelevării probelor de apă, metodele de analiză, de apreciere a stării de fapt și de modificare a calității apelor.

Lista secțiunilor și a indicatorilor de calitate a apei este convenită de către cele două părți.

ARTICOLUL 7 Monitoring

1. Părțile, pe baza activităților proprii desfășurate în rețelele naționale de monitoring și de avertizare în caz de inundații și poluări accidentale, vor coopera, vor elabora și implementa programe concertate comune pentru monitoringul nivelurilor cantitative și calitative ale poluării apelor de frontieră, precum și pentru avertizarea în cazul producerii unui asemenea fenomen, în conformitate cu rezultatele obținute, referitor la aceste probleme, în cadrul Convenției pentru protecția Fluviului Dunărea.

2. Părțile vor stabili de comun acord punctele de monitoring, caracteristicile cantitative și calitative ale apelor, ce vor fi urmărite și evaluate sistematic, ținând seama de caracterul ecologic și hidrologic al cursului de apă, precum și de emisiile de poluanți evacuați în acesta.

3. Părțile vor facilita dotarea și utilizarea de echipamente staționare și mobile de măsură, vor înlesni comunicațiile și procesarea datelor.

ARTICOLUL 8 Lucrări de studii și proiectări

1. Fiecare parte, în mod independent, întocmește proiectele măsurilor de gospodărire și protecție a apelor, care trebuie să fie realizate pe apele de frontieră de pe teritoriul statului său.

2. Proiectele măsurilor de gospodărire și protecție a apelor pe apele de frontieră vor fi transmise spre aprobare celeilalte părți.

3. Dacă una dintre părți se adresează celeilalte părți pentru realizarea unui proiect privind lucrări pe apele de frontieră de pe teritoriul statului propriu sau proiectul acestor lucrări se realizează în comun, atunci condițiile de realizare a acestora vor face obiectul unui acord separat sau al unui contract.

4. Părțile se obligă să își ofere reciproc, în condiții convenite, toate datele și materialele de care dispun, necesare pentru elaborarea proiectelor și realizarea studiilor pe apele de frontieră.

5. Părțile nu vor însărcina un al treilea stat cu realizarea lucrărilor de proiectare pe apele de frontieră.

ARTICOLUL 9 Lucrări de construcții

1. Fiecare parte realizează, de regulă, în mod independent, măsurile de gospodărire și protecție a apelor de pe teritoriul statului său.

2. Dacă o parte dorește să însărcineze cealaltă parte cu realizarea măsurilor de gospodărire și protecție a apelor de frontieră sau dacă acestea vor fi realizate împreună, executarea lor se va face prin acord separat sau contract.

3. Măsurile de gospodărire a apelor care prezintă interes reciproc se realizează de către părți prin acord separat sau prin contract încheiat de organele competente.

4. Părțile nu vor acorda unui al treilea stat realizarea lucrărilor de construcții pe apele de frontieră.

5. Extragerea din apele de frontieră de nisip, balast, pietriș, gheață, stuf și de alte materiale se poate realiza, dacă aceasta nu are o acțiune dăunătoare asupra scurgerii, nivelurilor și calității apelor, precum și asupra construcțiilor din albia acestor ape.

Condițiile de extragere trebuie să fie convenite de către părți de fiecare dată.

ARTICOLUL 10 Cheltuielile pentru efectuarea măsurilor de gospodărire a apelor
și modul de calcul

1. Fiecare parte va realiza, pe cheltuială proprie, lucrările de gospodărire și de protecție a apelor de pe teritoriul statului său.

2. În cazul în care una dintre părți este interesată de măsurile de gospodărire sau de protecție a apelor, care se efectuează pe teritoriul statului celeilalte părți, mărimea cotelor de participare la cheltuieli, mijloacele de realizare și metodele de calcul se stabilesc prin acord separat.

ARTICOLUL 11 Apărarea împotriva inundațiilor

1. Fiecare parte se obligă să nu admită pe teritoriul statului său acțiuni care pot să conducă la creșterea importantă a valorilor convenite ale debitelor maxime ale apelor de frontieră.

2. Măsurile pentru apărarea de viituri, ape mari și inundații, precum și de apele interne vor fi realizate, pe cheltuială proprie, de către fiecare parte pe teritoriul statului său.

3. Pentru prevenirea inundațiilor și realizarea la timp a lucrărilor de reparații în perioadele cu niveluri mari ale apelor de frontieră, părțile se obligă să țină în stare corespunzătoare și în cantitatea prevăzută materialele, instrumentele și mecanismele necesare.

4. În caz de necesitate, în perioada pericolului extraordinar de inundații provocate de apele mari, precum și de inundații prevăzute de apele interne, părțile își vor acorda, în măsura posibilităților, ajutor reciproc sub forma forței de muncă, a mecanismelor, a mijloacelor de transport, a materialelor și a instrumentelor.

5. Părțile vor acorda orice ajutor organelor lor corespunzătoare, în scopul realizării măsurilor pentru apărarea populației și a proprietății împotriva inundațiilor, precum și pentru menținerea legăturii constante între acestea.

6. Organele corespunzătoare ale părților, în caz de pericol în timpul scurgerii viiturilor și a apelor mari, vor ține permanent legătura și vor conveni măsurile de apărare, combatere și lichidare a urmărilor viiturilor și apelor mari.

ARTICOLUL 12 Schimbul de informații

1. Organele corespunzătoare și instituțiile părților vor efectua schimb regulat de informații, prognoze hidrologice și hidrometeorologice, în modul și volumul convenite anticipat, și se vor preveni imediat reciproc asupra fenomenelor hidrometeorologice deosebite, creșterii bruște a nivelurilor apelor de frontieră, concentrațiilor poluanților în acestea și asupra condițiilor de gheață deosebite.

2. Părțile stabilesc organele corespunzătoare și instituțiile pentru schimbul de informații despre care se menționează la paragraful 1 al acestui articol și la art. 6 și se vor informa reciproc în legătură cu toate modificările intervenite în activitatea acestor organe și instituții.

3. Părțile vor conveni imediat după intrarea în vigoare a acestui acord, sistemul de avertizare și alarmare și regulile efectuării măsurilor de salvare, în cazul pericolului de inundare a teritoriului statului ori al poluării apelor ca rezultat al unor avarii sau distrugeri de construcții pe apele de frontieră sau în bazinele lor.

ARTICOLUL 13 Păstrarea stabilității albiilor apelor de frontieră

1. Părțile vor tinde să nu admită modificarea albiilor râurilor de frontieră și a altor cursuri de apă care întretaie sau pe care trece frontiera de stat.

2. În cazul în care realizarea măsurilor de gospodărire a apelor poate produce modificarea poziției albiilor apelor de frontiera și a altor cursuri de apă pe care trece sau care întretaie frontiera de stat, aceste măsuri trebuie să fie convenite înainte de către organele competente ale părților.

3. La regularizarea albiilor râurilor de frontieră și a altor cursuri de apă, precum și în cazul realizării altor lucrări de gospodărire a apelor, părțile nu vor permite degradarea sau modificarea poziției bornelor care delimitează traseul frontierei de stat româno-ucrainene, fără un acord prealabil al organelor de frontieră competente ale părților.

ARTICOLUL 14 Trecerea frontierei de stat

1. Persoanele aparținând părților, care au sarcina să deservească construcțiile hidrotehnice și podurile, să efectueze lucrări de regularizare pe apele de frontieră, observații hidrologice și hidrometeorologice, să realizeze controlul și cercetările privind calitatea apelor de frontieră, precum și să realizeze alte lucrări în legătură cu prevederile acestui acord, trec frontiera de stat pe bază de permis de frontieră, întocmit în limbile română și ucraineană.

În cazul unor situații extreme, echipele de intervenție trec frontiera de stat pe bază de tabele nominale, însoțite de documente care atestă identitatea persoanelor, fiind vizate de organele abilitate.

2. Permisul de frontieră se eliberează: pentru trecerea pe teritoriul Ucrainei, de către Ministerul de Interne al României; pentru trecerea pe teritoriul României, de către Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei.

3. Permisul de frontieră se eliberează pe un termen de 5 ani și este valabil după vizarea lui anuală de către organele de frontieră competente ale părților.

4. Trecerea frontierei de stat de către posesorii permiselor de frontieră se face prin punctele de control pentru trecerea frontierei și, în caz de necesitate, prin alte locuri unde trebuie realizate lucrările prevăzute la paragraful 1 al acestui articol. În cazul necesității trecerii frontierei de stat în afara punctelor de control, posesorii permiselor de frontieră trebuie să informeze din timp, cu cel puțin 24 de ore înainte, iar în caz de pericol deosebit, cu cel puțin 6 ore înainte, organele de frontieră ale părții lor, cu privire la locul, timpul și scopul trecerii frontierei de stat, precum și asupra duratei de activitate pe teritoriul statului celeilalte părți.

5. Permisul de frontieră dă dreptul posesorului de a se afla pe teritoriul statului celeilalte părți, pe teritoriile apărate de viituri prin diguri și alte construcții hidrotehnice, la sistemele hidroameliorative, precum și în punctele locuite, drept concretizat ulterior printr-un protocol corespunzător.

6. Pentru executarea lucrărilor pe teritoriul statului celeilalte părți, echipele își vor desfășura activitatea pe întreaga perioadă necesară, cu aprobarea organelor competente din domeniul gospodăririi apelor și a organelor de frontieră.

7. Posesorii permiselor de frontieră sunt obligați să le prezinte pentru verificare, la cererea organelor de frontieră ale părților.

8. În cazul pierderii permisului de frontieră, posesorul acestuia este obligat sa înștiințeze de urgența despre aceasta organele competente ale părții care l-a eliberat. Dacă pierderea s-a produs pe teritoriul statului celeilalte părți, posesorul acestuia este obligat să înștiințeze cel mai apropiat organ de frontieră al țării de destinație.

9. Permisele de frontieră a căror valabilitate a expirat sau ai căror posesori au pierdut dreptul de a le folosi se returnează organelor emitente.

ARTICOLUL 15 Regimul de vamă

1. Materialele de construcții, mecanismele, mijloacele de transport, instrumentele și alte unelte ale muncii, utilizate la executarea lucrărilor de gospodărire a apelor care se realizează potrivit acestui acord, sunt permise pe teritoriul statului celeilalte părți, fără taxe vamale, cu obligația înapoierii lor. Obiectele menționate mai sus trebuie returnate pe teritoriul proprietarului, fără nici un fel de modificare, cu excepția uzurii normale.

2. Lucrătorii care, în funcție de activitatea lor în cadrul prezentului acord se află temporar pe teritoriul statului celeilalte părți au dreptul să transporte, fără plata taxelor vamale, obiecte, produse alimentare, băuturi și medicamente pentru uz personal, cu excepția celor interzise la trecerea frontierei.

ARTICOLUL 16 Împuterniciții guvernelor

1. Fiecare parte numește împuternicitul guvernului în problemele cooperării în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, denumit în continuare împuternicit, și pe locțiitorii acestuia și informează pe cale diplomatică cealaltă parte despre aceasta.

2. Pentru examinarea problemelor care se reglementează prin prevederile acestui acord, împuterniciții convoacă o dată pe an sesiuni, iar în caz de necesitate, se pot înțelege asupra ținerii de sesiuni extraordinare.

3. Sesiunile împuterniciților au loc, alternativ, pe teritoriul statului fiecăreia dintre părți, dacă nu va fi stabilit un alt mod.

4. Sesiunea se convoacă de către împuternicitul părții aparținând statului pe al cărui teritoriu se desfășoară. Sesiunea extraordinară se ține pe teritoriul statului acelei părți la cererea căreia se convoacă. Termenul de convocare este de 30 de zile după primirea înștiințării.

5. Ordinea de zi a sesiunii împuterniciților se stabilește la sesiunea anterioară. Pe baza înțelegerii dintre împuterniciți, ordinea de zi poate fi corectată sau completată la sesiune. Ordinea de zi a sesiunii extraordinare se propune de către împuternicitul la cererea căruia este convocată sesiunea și se trimite concomitent cu înștiințarea privind convocarea ei.

6. Sesiunea împuterniciților se ține în limbile română și ucraineană și se consemnează în protocoale încheiate în două exemplare, fiecare în cele două limbi.

7. Protocoalele sesiunilor împuterniciților se aprobă de către organele competente ale părților și intră în vigoare din momentul schimbului comunicării privind aprobarea lor.

ARTICOLUL 17 Modul de lucru al împuterniciților

1. Împuterniciții își stabilesc singuri modul de lucru.

2. Împuterniciții și locțiitorii lor realizează soluționarea practică a problemelor legate de îndeplinirea prevederilor acestui acord și a hotărârilor sesiunilor. Împuterniciții țin legătura directă între ei, iar în caz de necesitate, au dreptul de a crea grupe de lucru, de a atrage experți și de a organiza întâlniri pentru examinarea problemelor în curs.

Împuterniciții asigură coordonarea privind efectuarea cercetărilor tehnico-științifice, a lucrărilor de proiectare și de execuție, conform contractelor, protocoalelor dintre părți, precum și pregătirea altor înțelegeri.

3. Împuterniciții, locțiitorii lor sau conducătorii grupelor de lucru, împreună cu experții, efectuează examinarea periodică a stării digurilor și a altor construcții hidrotehnice, realizează măsurile pentru scurgerea viiturilor, apărarea teritoriului de inundații provocate de apele interne, protecția apelor împotriva poluării și, de asemenea, organizează schimbul materialelor de proiectare și transmiterea de informații prevăzute de prezentul acord.

4. Împuterniciții au dreptul să stabilească și să convină indicatorii situației calității apelor de frontieră și se înțeleg asupra căilor de colaborare în cadrul realizării unor lucrări care rezultă din prezentul acord, dacă ele nu se efectuează conform unui contract sau unei înțelegeri separate.

5. Împuterniciții își acordă sprijin reciproc în lucrările științifice de cercetare, proiectare, de construcții, care se execută pe apele de frontieră, pe bază de acorduri speciale sau contracte.

6. Cheltuielile legate de organizarea sesiunilor împuterniciților, precum și ale locțiitorilor și experților din cadrul grupelor de lucru sunt suportate de către partea aparținând statului pe al cărui teritoriu are loc întâlnirea. Cheltuielile pentru delegare la sesiune și întâlniri sunt suportate de către partea care deleagă.

ARTICOLUL 18 Soluționarea diferendelor

Diferendele apărute în cursul aplicării sau interpretării prezentului acord și a condițiilor sau a altor acte executive în legătură cu acesta, care nu se soluționează prin negocieri directe sau pe cale diplomatică, precum și în cazurile în care nu este posibilă găsirea altor metode, vor fi soluționate de către organele competente ale părților.

ARTICOLUL 19 Colaborarea dintre autoritățile publice locale și organizațiile obștești

Părțile vor sprijini colaborarea autorităților publice locale și organizațiilor obștești ale ambelor părți, întreprinsă pentru realizarea prevederilor prezentului acord.

ARTICOLUL 20 Modificări și completări

Modificările și completările prevederilor prezentului acord se realizează prin acordul scris al părților.

ARTICOLUL 21 Dispoziții finale

1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părțile se informează asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acordului.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 10 ani. Valabilitatea sa se va prelungi automat pentru noi perioade de câte 10 ani, dacă nici una dintre părți nu va notifica în scris celeilalte părți intenția sa de a denunța prezentul acord, cu cel puțin un an înaintea împlinirii termenului de 10 ani.

3. Încetarea valabilității prezentului acord nu atrage întreruperea realizării măsurilor începute conform prevederilor sale, până la terminarea completă a acestora.

Semnat la Galați la 30 septembrie 1997, în două exemplare, fiecare în limba română și în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ioan Oltean
Pentru Guvernul Ucrainei,
Horev Viktor Maksimovici

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...