Guvernul României

Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

Modificări (3), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenților chimici prezenți la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activități profesionale care implică agenți chimici.

Art. 2. -

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Modificări (1)

În cazul prezenței substanțelor cancerigene și mutagene la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Art. 4. -

(1) Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor ionizante aplicabile agenților chimici, conform legislației naționale elaborate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, și armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Modificări (1)

(2) La transportul agenților chimici periculoși, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispozițiilor mai favorabile protecției sănătății și securității lucrătorilor în muncă din legislația națională armonizată cu:

a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 235/1996; din Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și regulamentului de organizare și funcționare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanța Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 110/2006; și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;

b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire și de informarea traficului navelor și de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecții obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum și la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;

c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 319/1994; din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanța Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare;

d) codul IMDG - codul maritim internațional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internațională a Organizației Maritime Internaționale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac și Codul IGC - lista internațională a OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;

e) Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare și Regulamentul privind transportul intern al substanțelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;

f) instrucțiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiții de siguranță, emise de Organizația Internațională a Aviației Civile.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 5. -

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deșeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenționat sau nu, fie că este introdus pe piață ori nu;

2. agent chimic periculos:

a) orice agent chimic care întrunește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările și completările ulterioare, fie că acea substanță este clasificată în temeiul hotărârii menționate sau nu, cu excepția substanțelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanțe periculoase pentru mediu; Modificări (2)

b) orice agent chimic care întrunește criteriile de clasificare ca preparat periculos în sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, fie că acel preparat este clasificat în temeiul hotărârii menționate sau nu, cu excepția acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu; Modificări (2)

c) orice agent chimic care, deși nu întrunește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile menționate la lit. a) și b), poate prezenta un risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor datorită proprietăților sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice și a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limită de expunere profesională potrivit prevederilor art. 6-10;

3. activitate care implică agenți chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizați sau se intenționează să se utilizeze agenți chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea și tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenți chimici;

4. valoare limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcție de timp a concentrației unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referință specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;

5. valoare limită biologică - limita concentrației, în mediul său biologic de referință, a unui agent chimic relevant, a metabolitului său ori a unui indicator al efectului; Modificări (1)

6. supraveghere a sănătății - evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătății acelui individ, în relație cu expunerea la agenți chimici specifici în muncă;

7. pericol - proprietatea intrinsecă, cu potențial de a dăuna, a unui agent chimic;

8. risc - probabilitatea ca potențialul de a dăuna să producă efecte în condițiile utilizării și/sau expunerii.

Art. 6. -

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei informează organizațiile lucrătorilor și ale angajatorilor cu privire la valorile limită de referință privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Valori limită de expunere profesională și valori limită biologice

Art. 7. -

(1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limită de referință privind expunerea profesională, se stabilește o valoare limită obligatorie națională de expunere profesională, ținând cont de valoarea limită existentă la nivel comunitar.

(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limită obligatorie de expunere profesională, se stabilește o valoare limită obligatorie națională de expunere profesională corespondentă, ținând cont, în acest sens, de valoarea limită comunitară, fără a o depăși.

(3) Valorile limită obligatorii naționale de expunere profesională ale agenților chimici, prevăzute la alin. (1) și (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 1. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 și, împreună cu datele științifice și tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabilește o valoare limită biologică obligatorie la nivel comunitar, se stabilește o valoare limită biologică obligatorie națională, bazată pe valoarea limită a Uniunii Europene, fără să o depășească.

(2) Valorile limită biologice obligatorii naționale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluări științifice și a tehnicilor de măsurare disponibile, reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 și, împreună cu datele științifice și tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Modificări (2)

Art. 9. -

În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limită naționale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 și 8, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei informează Comisia Europeană și statele membre despre acest lucru și despre datele științifice și tehnice relevante. Modificări (1)

Art. 10. -

Metode standardizate de măsurare și evaluare a concentrațiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

CAPITOLUL II Obligațiile angajatorilor

SECȚIUNEA 1 Determinarea și evaluarea riscului implicat de
agenții chimici periculoși

Art. 11. -

(1) În îndeplinirea obligației sale de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activități care implică agenți chimici periculoși, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1) - (3) din Legea nr. 319/2006, și include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limită de expunere profesională la agenți chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexa nr. 1, și valorile limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menținerea concentrațiilor agenților chimici la cel mai scăzut nivel posibil. Modificări (1)

(3) Valorile limită prevăzute la alin. (1) reprezintă valori maxime admise. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Angajatorul, în îndeplinirea obligațiilor stabilite în art. 7 alin. (4) și în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie să determine existența oricărui agent chimic periculos la locul de muncă. Modificări (1)

(2) În cazul în care se constată prezența agenților economici periculoși la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea și sănătatea lucrătorilor, care decurge din prezența acestor agenți chimici, luând în considerare: Modificări (1)

a) proprietățile lor periculoase;

b) informațiile puse la dispoziție de furnizor referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fișele tehnice de securitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (2)

c) nivelul, tipul și durata expunerii; Modificări (1)

d) condițiile în care se desfășoară lucrul în prezența unor astfel de agenți, inclusiv cantitățile acestora;

e) valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice naționale;

f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;

g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.

(3) Angajatorul trebuie să obțină informații suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenților chimici periculoși sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informații trebuie să conțină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislației naționale aplicabile, armonizată cu legislația comunitară cu privire la agenții chimici.

Art. 13. - Modificări (2)

Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, și să identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

Art. 14. -

(1) Evaluarea riscului trebuie însoțită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislația și practica națională, și poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura și amploarea riscurilor datorate agenților chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.

(2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depășită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.

(3) În evaluarea riscului trebuie incluse și anumite activități în cadrul întreprinderii sau al unității, cum ar fi întreținerea, în timpul cărora este previzibilă apariția unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate și sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.

(4) În cazul activităților care implică expunerea la mai mulți agenți chimici periculoși, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toți acești agenți chimici în combinație.

Art. 15. -

În cazul unei activități noi care implică agenți chimici periculoși, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activități și după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.

Art. 16. -

Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor și la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.

SECȚIUNEA a 2-a Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate
cu agenții chimici periculoși și pentru aplicarea
prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc
Modificări (1)

Art. 17. -

Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicați agenți chimici periculoși, în special prin: Modificări (1)

a) proiectarea și organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;

b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenții chimici, elaborarea și implementarea procedurilor de întreținere, care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;

c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuși sau care pot fi expuși;

d) reducerea la minimum a duratei și intensității de expunere;

e) măsuri corespunzătoare de igienă;

f) reducerea cantității de agenți chimici prezenți la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;

g) proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea și transportul în condiții de siguranță la locul de muncă ale agenților chimici periculoși și ale deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indică prezența unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecție, prevenire și supraveghere prevăzute la art. 19-29 și la art. 38-42 din prezenta hotărâre.

(2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arată că datorită cantității de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 și art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 și 38-42 nu se aplică.

SECȚIUNEA a 3-a Măsuri specifice de protecție și prevenire

Art. 19. -

Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor cauzat de prezența la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

Art. 20. -

(1) În aplicarea art. 9 se recurge de preferință la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condițiile utilizării, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, după caz. Modificări (1)

(2) Atunci când tipul activității nu permite eliminarea riscului prin substituire, ținând cont de activitatea și evaluarea riscului prevăzute la art. 12-16, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecție și prevenire.

(3) În ordinea priorității, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:

a) proiectarea unor procese de muncă și control tehnic adecvate și utilizarea echipamentelor și materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenți chimici periculoși care pot prezenta un risc pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;

b) aplicarea unor măsuri de protecție colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilația adecvată și măsurile potrivite de organizare;

c) aplicarea unor măsuri de protecție individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecție, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.

(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43. Modificări (1)

Art. 21. -

Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.

Art. 22. - Modificări (1)

Dacă nu demonstrează clar prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire și protecție, angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenților chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, în mod regulat și ori de câte ori se produce vreo schimbare a condițiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenți chimici, în special cu privire la valorile limită de expunere profesională.

Art. 23. -

(1) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecință, din acestea, angajatorul ține seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22.

(2) În situația în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel național a fost depășită, angajatorul ia măsuri imediat, ținând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situația prin aplicarea măsurilor preventive și de protecție.

Art. 24. -

(1) Pe baza evaluării globale și a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 și la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice și/sau organizatorice potrivite cu natura operațiunii, inclusiv depozitarea, manipularea și separarea agenților chimici incompatibili, asigurând protecția lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietățile fizico-chimice ale agenților chimici.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorității, în special, pentru: Modificări (1)

a) a preveni prezența la locul de muncă a concentrațiilor periculoase ale substanțelor inflamabile sau a cantităților periculoase de substanțe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;

b) a evita prezența surselor de aprindere care pot da naștere unor incendii și explozii sau a condițiilor nefavorabile care pot determina ca substanțele chimice instabile ori amestecurile de substanțe să genereze efecte fizice dăunătoare; și

c) a diminua efectele negative pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanțelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezența substanțelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanțe.

(3) Echipamentul de lucru și sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protecția lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislației aplicabile cu privire la proiectare, producție și livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătății și securității. Modificări (1)

(4) Măsurile tehnice și/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare și să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor sau pentru a pune la dispoziție echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente,
incidente sau urgențe

Art. 25. -

În vederea protejării securității și sănătății lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor și urgențelor legate de prezența unor agenți chimici periculoși la locul de muncă, cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabilește măsuri sau planuri de acțiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acțiune trebuie să includă orice exerciții de protecție adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum și asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

Art. 26. -

(1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului și a informa lucrătorii interesați.

(2) Pentru a readuce situația la normal, angajatorul trebuie:

a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situației cât mai rapid posibil;

b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparațiilor și a altor operațiuni necesare.

Art. 27. -

(1) Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecție potrivită, echipament individual de protecție, echipament special de securitate și instalațiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situația se menține.

(2) Situația prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanentă.

(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.

Art. 28. -

Cu respectarea prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare și alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existența unui risc crescut pentru securitate și sănătate, pentru a permite o reacție adecvată și pentru a întreprinde imediat acțiuni de remediere, precum și operațiuni de asistență, evacuare și salvare, dacă este nevoie.

Art. 29. -

(1) Angajatorul asigură disponibilitatea informațiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgență, care implică agenți chimici periculoși.

(2) Serviciile interne și externe competente în caz de accident și urgență au acces la informațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) includ:

a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;

b) măsurile de identificare a pericolelor;

c) măsurile de precauție și procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgență să își poată pregăti propriile proceduri de intervenție și măsuri de precauție; și

d) toate informațiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situație de urgență;

e) informații despre măsurile de aplicare a acestui articol.

SECȚIUNEA a 5-a Informarea și instruirea lucrătorilor Modificări (1)

Art. 30. -

(1) Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 și 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se furnizează: Modificări (1)

a) datele obținute în baza prevederilor art. 12-16 și informații suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;

b) informații despre agenții chimici periculoși prezenți la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenți, riscurile pentru securitate și sănătate, valorile limită de expunere profesională, și prevederi legale;

c) instruire și informare privind precauțiile necesare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înșiși și pe alți lucrători la locul de muncă;

d) acces la orice fișă tehnică de securitate, asigurat de către furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003. Modificări (2)

(2) Angajatorul se asigură că informația transmisă lucrătorilor sau reprezentanților acestora este:

a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea și pregătirea individuală susținute cu informații scrise, în funcție de natura și gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispozițiile alin. (1);

b) actualizată astfel încât să țină cont de modificarea condițiilor.

Art. 31. - Modificări (1)

În cazul în care containerele și conductele pentru agenți chimici periculoși folosiți la locul de muncă nu sunt marcate în conformitate cu legislația națională privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase și semnalizarea de securitate la locul de muncă lipsește sau este necorespunzătoare, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute în legislația menționată, ia măsuri astfel încât conținutul containerelor și conductelor, precum și natura acestui conținut să poată fi identificate clar.

Art. 32. - Modificări (2)

Angajatorii pot obține, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană care deține legal, toate informațiile despre agenții chimici periculoși, necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare, nu prevăd obligația de a asigura informații.

Art. 33. - Modificări (1)

Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III Interdicții. Supravegherea stării de sănătate

SECȚIUNEA I Interdicții

Art. 34. -

Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenților chimici prevăzuți în anexa nr. 3, în condițiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiți agenți chimici și/sau anumite activități care implică agenți chimici.

Art. 35. -

(1) Se pot permite exceptări de la cerințele art. 34 în următoarele situații:

a) pentru scopul exclusiv al cercetării științifice și testării, inclusiv al analizării;

b) pentru activitățile menite să elimine agenții chimici care sunt prezenți sub formă de produse secundare sau deșeuri;

c) pentru producerea agenților chimici prevăzuți la art. 34 pentru a fi folosiți ca produse intermediare și pentru utilizarea lor în acest mod.

(2) Expunerea lucrătorilor la agenții chimici prevăzuți în art. 34 trebuie să fie prevenită, în special prin măsuri care prevăd că producerea și cea mai rapidă utilizare a acestor agenți chimici ca produse intermediare trebuie să aibă loc într-un sistem închis unic, din care agenții chimici respectivi pot fi scoși numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau întreținerea sistemului.

Art. 36. -

Când se permit derogări în temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cere angajatorului să prezinte următoarele date:

a) motivul pentru care se solicită derogarea;

b) cantitatea de agent chimic ce va fi folosită anual;

c) activitățile și/sau reacțiile sau procesele implicate;

d) numărul lucrătorilor care pot fi implicați;

e) măsurile de persecuție prevăzute pentru a se proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor implicați;

f) măsurile tehnice și organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucrătorilor.

Art. 37. -

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei împreună cu Ministerul Sănătății Publice pot fi inițiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicțiilor prevăzute la art. 34, pentru a include și alți agenți chimici sau alte activități, pe baza modificărilor aduse listei de interdicții sabilite de Consiliul Uniunii Europene. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Supravegherea stării de sănătate

Art. 38. -

(1) Cu respectarea prevederilor art. 26 și 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătății Publice introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerințele specificate pentru dosarele de sănătate și expuneri, precum și disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislației și practicii naționale. Modificări (2)

(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ține seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiții: Modificări (1)

a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății; Modificări (1)

b) există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condițiile specifice de la locul de muncă al lucrătorului;

c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.

(3) Suplimentar față de prevederile alin. (1) și (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.

(4) În situația în care este stabilită o valoare limită biologică tolerabilă obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate este o cerință obligatorie în cazul desfășurării unei activități cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectivă. Modificări (1)

(5) Lucrătorii trebuie să fie informați în legătură cu cerința prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

Art. 39. -

(1) Întrebuințarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb și a tuturor produselor conținând acești pigmenți este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepția vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb și produsele care conțin acești pigmenți vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.

(2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

(3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb și a tuturor produselor care conțin acești pigmenți.

Art. 40. -

Ministerul Sănătății Publice stabilește măsurile necesare pentru a se ține permanent evidența actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerințelor art. 38. Modificări (1)

Art. 41. -

(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere trebuie să conțină un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de sănătate și al tuturor datelor reprezentative obținute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos. Modificări (1)

(2) Monitorizarea biologică și cerințele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.

(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere trebuie ținute într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerința confidențialității. Modificări (1)

(4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București. Modificări (1)

(5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate și expunere care îl privesc personal.

(6) În cazul în care o întreprindere își încetează activitatea, dosarele medicale de sănătate și expunere sunt puse la dispoziția autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București. Modificări (1)

Art. 42. -

(1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl privește personal, furnizându-i-se și informații și recomandări cu privire la orice acțiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:

a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătății, pe care un medic sau un specialist în medicina muncii îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; sau Modificări (1)

b) a fost depășită o valoare limită biologică obligatorie.

(2) În cazurile prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:

a) revizuiește evaluarea riscului efectuată în baza art. 12;

b) revizuiește măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) și art. 17-24;

c) ține seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorității de sănătate publică județene și a municipiului București, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare; Modificări (1)

d) continuă supravegherea stării de sănătate și revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în același mod. În astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina muncii ori autoritatea teritorială de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical. Modificări (1)

Art. 43. - Modificări (1)

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății Publice elaborează recomandări practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 și la pct. 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 44. -

(1) Pe baza informațiilor disponibile privind agenții chimici, inclusiv a datelor științifice și tehnice care există, precum și a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită și ghidurile necesare în utilizare se stabilesc și, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice și ai Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, precum și din alți specialiști desemnați de către acestea, după caz. Modificări (1)

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății publice.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1), când consideră necesar și în mod fundamentat, poate propune instituțiilor implicate și adoptarea altor dispoziții direct conexe.

Art. 45. -

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei împreună cu Ministerul Sănătății Publice asigură elaborarea reglementărilor și dispozițiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 46. -

(1) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei transmite Comisiei Europene textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre. Modificări (1)

(2) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei informează Comisia Europeană la fiecare 5 ani în legătură cu implementarea prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale angajatorilor și ale lucrătorilor. Modificări (1)

Art. 47. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

* Prezenta hotărâre transpune următoarele directive: Modificări (1)

a) Directiva 98/24/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenți chimici în muncă (a paisprezecea directivă specifică în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;

b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;

c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;

d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE și pentru modificarea directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

București, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.218.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (2)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

VALORI LIMITĂ OBLIGATORII NAȚIONALE
de expunere profesională ale agenților chimici

Nr. crt. CAS EINECS Denumire Valoare limită maximă
8 ore Termen scurt (15 minute)
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehidă 90 50 180 100
2. 628-63-7 211-047-3 Acetat de amil 300 56 500 94
626-38-0 210-946-8 Acetat de izoamil
3. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzil 50 8 80 13
4. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50
5. 123-86-4 204-658-1 Acetat de butil 715 150 950 200
110-19-0 203-745-1 Acetat de izobutil
6. 111-15-9 203-839-2 Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat) P 30 5,6 50 9,3
7. 141-78-6 205-500-4 Acetat de etil 400 111 500 139
8. 108-84-9 203-621-7 Acetat de hexil secundar 150 25 250 42
9. 123-92-2 204-662-3 Acetat de izopentil 270 50 540 100
10. 79-20-9 201-185-2 Acetat de metil 200 63 600 188
11. 110-49-6 203-772-9 Acetat de metil celosolv (2-metoxietil acetat) P 25 5 50 10
12. 108-65-6 203-603-9 Acetat de 2-metoxi-1 metiletil P 275 50 550 100
13. 626-38-0 210-946-8 Acetat de 1-metilbutil 270 50 540 100
14. 628-63-7 211-047-3 Acetat de pentil 270 50 540 100
15. 620-11-1 - Acetat de 3-pentil 270 50 540 100
16. 109-60-4 203-686-1 Acetat de propil și izopropil 400 96 600 144
17. 625-16-1 - Acetat de terț-amil 270 50 540 100
18. 108-05-4 203-545-4 Acetat de vinil 20 6 50 14
19. - - Acetil acetat de etil 100 19 200 38
20. 67-64-1 200-662-2 Acetonă 1210 500 - -
21. 75-86-5 200-909-4 Acetoncianhidrină P 2 0,6 10 2,9
22 75-05-8 200-835-2 Acetonitril P 70 40 - -
23. 64-19-7 200-580-7 Acid acetic 25 10 - -
24. 79-10-7 201-177-9 Acid acrilic 5 1,7 10 3,4
25. 10035-10-6 233-113-0 Acid bromhidric - - 6,7 2
26. 107-92-6 203-532-3 Acid butiric 15 4 30 8
27. 74-90-8 200-821-6 Acid cianhidric P 0,30 0,3 1 1
28. 7647-01-0 231-595-7 Acid clorhidric 8 5 15 10
29. 598-78-7 209-952-3 Acid 2-clorpropionic 1 0,2 2 0,4
30. 75-99-0 200-923-0 Acid 2,2-diclorpropionic 2 0,3 10 1,7
31. - - Acid diclorpropionic, sare de amoniu 150 - 200 -
32. - - Acid diclorpropionic, sare de izopropilamină 20 - 50 -
33. - - Acid dimetilditiofosforic 10 - 15
34. 7664-39-3 231-634-8 Acid fluorhidric 1,5 1,8 2,5 3
35. 64-18-6 200-579-1 Acid formic 9 5 - -
36. 7782-79-8 231-965-8 Acid hidrazoic 1 - 2 -
37. 79-41-4 201-204-4 Acid metacrilic 30 8,5 45 13
38. 79-11-8 201-178-4 Acid monocloracetic - - 1 -
39. 7697-37-2 231-714-2 Acid nitric - - 2,6 1
40. 7664-38-2 231-633-2 Acid ortofosforic 1 - 2 -
41. 144-62-7 205-634-3 Acid oxalic 1 - - -
42. 88-89-1 201-865-9 Acid picric 0,1 - - -
43. 79-09-4 201-176-3 Acid propionic 31 10 62 20
44. 7664-93-9 231-639-5 Acid sulfuric și anhidridă sulfuroasă 0,50 - 1
45. 79-06-1 201-173-7 Acrilamidă pC P 0,03 - - -
46. 141-32-2 205-480-7 Acrilat de n-butil 11 2 53 10
47. 140-88-5 205-438-8 Acrilat de etil P 30 7 80 20
48. 96-33-3 202-500-6 Acrilat de metil P 20 6 30 9
49. 107-13-1 203-466-5 Acrilonitril pC P 5 2,3 10 4,6
50. 107-02-8 203-453-4 Acroleină 0,30 0,1 0,50 0,2
51. - - Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de amoniu) 2 - 6 -
52. - - Alaclor (metaclor) [2-cloro-2,6 dietil-N- metoximetil)-acetanilidă] 20 - 30 -
53. 1596-84-5 216-485-9 Alar (hidrazida acidului succinic, tepacen) 1 - 3 -
54. - - Alchil și aril clorsilani 2 - 3 -
55. 107-18-6 203-470-7 Alcool alilic P 4,8 2 12,1 5
56. 123-51-3 204-633-5 Alcool amilic și izoamilic 100 - 200 -
57. 71-36-3 200-751-6 Alcool butilic 100 33 200 66
78-03-1 - Alcool izobutilic
58. 112-30-1 203-956-9 Alcool decilic 100 15 200 30
59. - - Alcooli dioxianici 100 - 150 -
60. 64-17-5 200-578-6 Alcool etilic 1900 1000 9500 5000
61. 98-00-0 202-626-1 Alcool furfurilic 50 12,5 100 25
62. 111-70-6 203-897-9 Alcool heptilic (1-heptanol) 150 31,5 250 53
63 111-27-3 208-852-3 Alcool hexilic 150 36 250 60
64. 108-11-2 203-551-7 Alcool metil-amilic (metil-izobutil-carbinol; 4 metil-2 pentanol) P 60 - 100 -
65. 67-56-1 200-659-6 Alcool metilic P 260 200 - 5
66. 143-08-8 205-583-7 Alcool nonilic 150 25 250 42
67. 111-87-5 203-917-6 Alcool octilic 150 28 250 47
123-96-6 204-667-0 Alcool izooctilic P
68. 71-23-8 200-746-9 Alcool propilic 200 81 500 203
67-63-0 200-661-7 Alcool izopropilic
69. 123-73-9 204-647-1 Aldehidă n-butirică și izobutirică - - 25 9
70. 107-20-0 203-472-8 Aldehidă cloracetică - - 3 5000
71. 309-00-2 206-215-8 Aldrin sau izodrin (1,2,3,4,10,10-hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8- diendodimetilen-nafalină) P 0,20 - 0,25 -
72. 7429-90-5 231-072-3 Aluminiu și oxizi (pulberi) 3 - 10 -
73. 7429-90-5 231-072-3 Aluminiu și oxizi (fumuri) 1 - 3 -
74. 7664-41-7 231-635-3 Amoniac 14 20 36 50
75. 108-24-7 203-564-8 Anhidridă acetică 15 3,6 25 6
76. 1303-86-2 215-125-8 Anhidridă borică 10 - 15 -
77. - - Anhidridă butirică 1 - 5 -
78. 1314-56-3 215-236-1 Anhidridă fosforică 0,50 - 1,50 -
79. 85-44-9 201-607-5 Anhidridă ftalică (vapori și aerosoli de condensare) 2 0,3 5 0,8
80. 108-31-6 203-571-6 Anhidridă maleică 1 0,25 3 0,75
81. 62-53-3 200-539-3 Anilină P 3 0,80 5 1,30
82. - - Anisidină (aminoanisoli o,m,p) P 0,30 0,06 0,50 0,1
83. - - Antimolia (3,4,6,2',3',5' hexaclor-dibenzen- sulfonamidă) 150 - 250 -
84. 7440-36-0 231-146-5 Antimoniu (stibiu) 0,20 - 0,50 -
85. 86-88-4 201-706-3 ANTU (alfa-naftil-tiouree) 0,20 - 0,60 -
86. 7440-22-4 231-131-3 Argint-metal 0,1 - - -
87. 7440-22-4 231-131-3 Argint (compuși solubili exprimați ca Ag) 0,01 - - -
88. 7440-38-2 231-148-6 Arsen și compuși anorganici C 0,01 - 0,100 -
89. 1912-24-9 217-617-8 Atrazină 1 - 2 -
90. 8052-42-4 232-490-9 Asfalt (fumuri) 5 - - -
91 26628-22-8 247-852-1 Azidă de sodiu P 0,1 - 0,3 -
92. - - Azonaftol AS-SW 500 - 1000 -
93. 7440-39-3 231-149-1 Bariu (compuși solubili exprimați ca Ba) 0,5 - - -
94. 50-32-8 200-028-5 3-4 benzpiren (benz(a)piren) Fp pC - - - -
95. 71-43-2 200-753-7 Benzen C P 3,25 1 - -
96. 92-87-5 202-199-1 Benzidină Fp C P - - - -
97. - - Benzine (carburanți) 300 - 500 -
98. 93-89-0 202-284-3 Benzoat de etil 200 33 300 49
99. - - Benzoxalonă 20 - 50 -
100. 7440-41-7 231-150-7 Beriliu și compuși (exprimați în Be) pC 0,002 - - -
101. - - Biocid ETA-3 (hexahidro-1,3,5-trietanol-S-triazina) - - 3 -
102. - - Biocid PR (hexahidro-1,3,5-tripropil-S-triazina) - - 1 -
103. - - Biocid TH (hexahidro-1,3,5-trietil-S-triazina) - - 0,40 -
104. 124-38-9 204-696-9 Bioxid de carbon 9000 5000 - -
105. 7446-09-5 231-195-2 Bioxid de sulf (anhidridă sulfuroasă) 5 2 10 4
106. 10049-04-4 233-162-8 Bioxid de clor 0,10 0,04 0,30 0,11
107. 542-88-1 208-832-8 Bis-cloro-metil-eter C Fp - - - -
108. 2179-59-1 218-550-7 Bisulfură de alil-propil 10 1,7 20 3,4
109. - - Borazon (bentazon; basagran; 3-izopropil-(1H)- benzo-2,1,3, triadiazin-4-on-2,2 bioxid) 5 - 10 -
110. - - Borazon sare de sodiu 1 - 2 -
111. 7726-95-6 231-778-1 Brom 0,7 0,1 - -
112. 74-96-4 200-825-8 Bromură de etil 400 90 500 112
113. 74-83-9 200-813-2 Bromură de metil P 20 5 30 7,5
114. 74-95-3 200-824-2 Bromură de metilen 10 1,4 50 7
115. 593-60-2 209-800-2 Bromură de vinil pC 22 5 - -
116. 106-99-0 203-450-8 Butadienă (1,3 divinil) pC 22 10 - -
117. 78-93-3 201-159-0 Butanonă 600 200 900 300
118. 109-73-9 203-699-2 Butilamină P - - 15 5
119. 111-76-2 203-905-0 Butil celosolv (butil-glicol; butoxi-2-etanol) P 150 30 250 50
120. - - Butilfosfați (di și tri) 2 - 5 -
121. 2426-08-6 219-376-4 N-butil-glicidil-eter (BGE) 100 19 200 38
122. - - Butil-eter-3 propilen-glicol (flotarom DF) - - 22 -
123. 111-76-2 203-905-0 2-Butoxietanol P 98 20 246 50
124. 98-51-1 202-675-9 Butil-toluen-terțiar 45 7,5 60 10
125. 7440-43-9 231-152-8 Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) pC 0,05 - - -
126. 76-22-2 200-945-0 Camfor 1 6 3 18
127. - - Caragrad (terbumeton) 0,50 - 1 -
128. 105-58-8 203-311-1 Carbonat de dietil 700 145 1000 207
129. 497-19-8 207-838-8 Carbonat de sodiu 1 - 3 -
130. - - Carbonetoxi-izocianat - - 50 -
131. 105-60-2 203-313-2 epsilon-caprolactamă (pulbere, vapori) 10 - 40 -
132. 110-80-5 203-804-1 Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol) P 20 5 40 10
133. 463-51-4 207-336-9 Cetenă 0,50 - 1,50 -
134. 106-51-4 203-405-2 Chinonă 0,30 - 0,40 -
135. - - Chinoxalin-2,6-diclor 50 - 100 -
136. 420-04-2 206-992-3 Cianamidă P 1 0,58 - -
137. - - Cianuri și cianogeni (exprimați în CN) P 0,50 - 1 -
138. 110-82-7 203-806-2 Ciclohexan 700 200 - -
139. 108-93-0 203-630-6 Ciclohexanol P 100 25 200 50
140. 108-94-1 203-631-1 Ciclohexanonă P 40,8 10 81,6 20
141. - - Ciclohexanon-izo-oximă (caprolactamă) 5 - 10 -
142. 110-83-8 203-807-8 Ciclohexenă 700 208 1200 357
143. 106-87-6 203-437-7 Ciclohexen-dioxid-vinil pC P 57 10 - -
144. 108-91-8 203-629-0 Ciclohexilamină 20 5 40 10
145. 542-92-7 208-835-4 Ciclopentadienă 100 35,5 200 75
146. 12079-65-1 235-142-4 Ciclopentadienil tricarbonil-mangan 0,10 - 0,30 -
147. 75-19-4 200-847-8 Ciclopropan 500 290 700 407
148. 7782-50-5 231-959-5 Clor - - 1,5 0,5
149. 532-27-4 208-531-1 Clor acetofenonă - - 0,30 0,05
150. - - Cloral 2 - 3 -
151. 106-47-8 203-401-0 Clor-anilină (p) P 2 - 5 -
152. 108-90-7 203-628-5 Clor-benzen (mono) 23 5 70 15
153. 74-97-5 200-826-3 Clor-brom metan 700 132 1000 189
154. 506-77-4 208-052-8 Clor cian - - 1 0,4
155. 57-74-9 200-349-0 Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor- 3a,5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan) 0,30 - 0,60 -
156. 75-45-6 200-871-9 Clorodifluorometan 1600 1000 - -
157. 53469-21-9 - Clordifenil (42% clor) P - - 1 -
158. 11097-69-1 - Clordifenil (54% clor) P - - 0,50 -
159. - - alfa clor-izobutiraldehidă - - 20 -
160. - - Clor-metil-6-clorbenzoxazolonă 15 - 20 -
161. - - Clor-naftalină (până la 3 Cl) P - - 2 -
162. - - Clor-naftalină (peste 3 Cl) P - - 1 -
163. 100-00-5 202-809-6 Clor-nitrobenzen (p) P - - 1 0,16
164. 600-25-9 209-990-0 Clor-(1)-nitropropan 1 50 10 75 15
165. 75-00-3 200-830-5 Cloroetan 268 100 - -
166. 67-66-3 200-663-8 Cloroform (triclormetan) pC P 10 2 - -
167. - - Cloroformiat de metil și etil - - 4 -
168. 76-06-2 200-930-9 Cloropicrină 0,50 0,07 0,70 0,1
169. 126-99-8 204-818-0 Cloropren (2-clor-butadienă 1,3) P 30 8 50 14
170. 2039-87-4 218-026-8 Clorstiren (mono) 50 9 100 18
171. 95-49-8 202-424-3 Clor toluen (o,p) 150 30 250 50
172. 75-36-5 200-865-6 Clorură de acetil 2 0,6 5 1,6
173. 107-05-1 203-457-6 Clorură de alil 3 1 6 2
174. 12125-02-9 235-186-4 Clorură de amoniu 5 - 10 -
175. 95-49-8 202-424-3 Clorură de benzil 5 1 8 1,5
176. 98-88-4 202-710-8 Clorură de benzoil 5 0,9 10 1,8
177. 108-77-0 203-614-9 Clorură de cianuril - - 1 0,1
178. 79-04-9 201-171-6 Clorură de cloracetil 10 2 20 4
179. 79-36-7 201-199-9 Clorură de dicloracetil 3 0,5 5 0,8
180. 75-00-3 200-830-5 Clorură de etil 1000 380 2000 760
181. 75-29-6 200-858-8 Clorură de izopropil 400 125 500 156
182. 563-52-0 209-252-8 Clorură de metalil 80 22 150 41
183. 74-87-3 200-817-4 Clorură de metil 75 36 150 72
184. 75-09-2 200-838-9 Clorură de metilen pC 174 50 - -
185. - - Clorură de metil alchil-ciano-etil-benzil-amoniu 3 - - -
186. 10545-99-0 234-129-0 Clorură de sulf 2 0,4 5 0,9
187. 7791-25-5 232-245-6 Clorură de sulfuril 2 0,4 5 0,9
188. 7719-09-7 231-748-8 Clorură de tionil 15 3 25 5
189. - - Clorură de tiofosforil 2 - 5 -
190. 75-01-4 200-831-0 Clorură de vinil C 7,77 3 - -
191. 7440-48-4 231-158-0 Cobalt (oxid de cobalt) 0,05 - 0,10 -
192. - - Colofoniu (produși de descompunere la lipirea cu fludor, exprimați în formaldehidă) 0,10 - - -
193. 1319-77-3 215-293-2 Cresoli (toți izomerii) P 22 5 - -
194. - - Crom hexavalent și metalurgia cromului C 0,05 - - -
195. 7440-47-3 231-157-5 Crom metalic, compuși anorganici ai cromului (II) și compuși anorganici ai cromului (insolubili) (III) 2 - - -
196. - - Cromat de zinc C 0,01 - - -
197. - - Crom trivalent 0,50 - - -
198. 7440-50-8 231-159-6 Cupru (fumuri) - - 0,20 -
199. 7440-50-8 231-159-6 Cupru (pulberi) 0,50 - 1,50 -
200. 94-75-7 202-361-1 2,4 D (acid 2,4-diclor-fenoxiacetic) 5 - 10 -
201. - - Dazomet (tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin- 2 tion) - - 3 -
202. 50-29-3 200-024-3 DDT (p,p'-diclorodifenil-tricloroetan) P 0,50 - 1 -
203. - - DDVP (o,o'-dimetil-2,2 diclordivinil-fosfat) P 0,50 - 1,50 -
204. 17702-41-9 241-711-8 Decaboran P 0,10 0,016 0,30 0,05
205. 493-02-7 207-771-4 Decalină (decahidro-naftalină) 100 18 200 36
206. 8022-00-2 - Demeton-metil (metasistox) P 0,20 - 0,50 -
207. 123-42-2 204-626-7 Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil 2 pentanonă) 150 32 250 53
208. 124-02-7 204-671-2 Dialilamină 0,50 0,1 2 0,5
209. 999-21-3 213-658-0 Dialil maleat 1 - 5 -
210. - - N,N Dialil-diclor-acetamidă 7 - 10 -
211. 334-88-3 206-382-7 Diazometan 0,30 0,2 0,50 0,3
212. - - Dibenzil-diizocianat - - 0,20 -
213. 19287-45-7 242-940-6 Diboran 0,10 0,1 1 1
214. 106-93-4 203-444-5 Dibrometan (1,2) pC P 0,80 0,1 2 0,3
215. 111-92-2 203-921-8 Dibutilamină - - 6 1,1
216. 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalat 2 - 5 -
217. - - Diclorohexil-amină 100 - 150 -
218. 95-50-1 202-425-9 1,2 Diclorbenzen P 122 20 306 50
219. 106-46-7 203-400-5 1,4 Diclorbenzen 122 20 306 50
220. 75-71-8 200-893-9 Diclor-difluor-metan (freon 12) 2000 494 3000 741
221. 75-34-3 200-863-5 1,1 Dicloretan P 412 100 - -
222. 107-06-2 203-458-1 1,2 Dicloretan 30 7 70 17
223. 75-35-4 200-864-0 Dicloretilenă (1,1) (clorură de viniliden) 20 5 80 20
224. 540-59-0 208-750-2 Dicloretilenă (1,2) 200 50 300 76
225. 96-23-1 202-491-9 Diclorhidrină P 5 0,95 10 1,9
226. - - 2,4 Diclor-6 (1 metil-1 cian-etil amino-S-triazină) 20 - 30 -
227. 75-43-4 200-869-8 Dicloromonofluor metan (Freon 21) 42 10 - -
228. 594-72-9 209-854-0 Diclor 1,1-nitroetan 1 10 1,7 40 7
229. - - Diclorpinacolonă (3,3,3-trimetil-1-diclor-2-butanonă) - - 10 -
230. 78-87-5 201-152-2 Diclorpropan (1,2) 100 22 200 44
231. 6607-45-0 - Diclorstiren 30 - 50 -
232. 76-14-2 200-937-7 Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114) 3000 430 5000 715
233. 60-57-1 200-484-5 Dieldrin (1,2,3,4,10, 10 hexaclor-6,7 epoxi- 1,4,4a,5,6,7,8,8a, octahidro-1,4,5,8, dimetano-naftalină) P 0,20 - 0,25 -
234. 109-89-7 203-716-3 Dietilamină 15 5 30 10
235. 100-37-8 202-845-2 Dietilaminoetanol P 30 6 45 9
236. 91-66-7 202-088-8 N,N dietilanilină 10 1,6 20 3,2
237. - - N-Dietilciclohexilamină 15 - 30 -
238. 111-46-6 203-872-2 Dietilenglicol 500 115 800 184
239. 137-30-4 205-288-3 Dietilditiocarbamat de zinc 3 - 5 -
240. 111-40-0 203-865-4 Dietilentriamină P 2 0,5 4 1
241. 122-39-4 204-539-4 Difenilamină 4 - 6 -
242. 80-10-4 201-251-0 Difenildiclorsilan 5 0,5 7 0,7
243. 25167-94-6 246-696-4 Difenilpropan 10 15
244. - - Difil (dinil; dowtherm; amestec de difenil și oxid de difenil) 2 - 4 -
245. 75-61-6 200-885-5 Difluor-dibrom-metan 600 70 800 93
246. 2238-07-5 218-802-6 Diglicidil-eter (DGE) 0,50 0,1 2 0,4
247. - - 2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-clorobenzofuran 150 - 250 -
248. - - 2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-hidrobenzofuran 80 - 150 -
249. 108-83-8 203-620-1 Diizobutil cetonă 150 26 250 43
250. - - Diizobutilenă 2000 - 2500 -
251. - - Diizobutilfosfat 15 - 25 -
252. - - Diizobutilfosfonat de metil-alchil-amoniu 50 - 100 -
253. - - Diizopropil ditiofosfat de sodiu (RC-331) - - 20 -
254. - - Dimerol (ulei dieteric) 5 - 10 -
255. 127-19-5 204-826-4 N,N-dimetilacetamidă P 36 10 72
256. 124-40-3 204-697-4 Dimetilamină 3,8 2 9,4
257. 121-69-7 204-493-5 N,N-dimetilanilină P 25 5 49 10
258. 103-83-3 203-149-1 Dimetil-benzil-amină 5 0,9 10 1,8
259. Dimetil-diclor-fosfat - 4
260. 75-78-5 200-901-0 Dimetil-diclorsilan 3 0,6 6 1,2
261. - - Dimetilfosfit (distilat) 12 - - -
262. 1331-15-3 - Dimetil-dioxan 50 - 100 -
263. 68-12-2 200-679-5 Dimetil-formamidă P 10 3,3 30 10
264. 57-14-7 200-316-0 1,1 dimetilhidrazină pC P 0,70 0,3 1,50 0,6
265. 77-78-1 201-058-1 Dimetilsulfat pC P 0,50 0,1 - -
266. 120-61-6 204-411-8 Dimetiltereftalat 2 - 5 -
267. - - Dimetoat (regor; acid fosforoditioic) 7 - 10 -
268. 628-96-6 211-063-0 Dinitrat de etilen glicol P 0,30 0,05 1 0,2
269. 528-29-0 208-431-8 Dinitrobenzen P 1 0,15 1,50 0,2
270. - - Dinitrocaprilfenol 15 - 25 -
271. 97-00-7 202-551-4 Dinitroclorbenzen - - 1 -
272. 51-28-5 200-087-7 Dinitrofenol P 0,70 - 1 -
273. - - Dinitro-fluor-crezol 5 - 10 -
274. 534-52-1 208-601-1 4,6 Dinitro-o-crezol P 0,05 - 0,20 -
275. 25321-14-6 246-836-1 Dinitrotoluen P 1 - 1,50 -
276. 2813-95-8 220-560-1 Dinosebacetat 0,70 - 1 -
277. 88-85-7 201-861-7 Dinoseb (dibutox; 4,6 dinitro-2 sec-butilfenol) 0,10 - 0,50 -
278. 117-84-0 204-214-7 Dioctilftalat sec. (dietil-hexil 2-ftalat) 2 0,1 5 0,3
279. 123-91-1 204-661-8 Dioxan (bioxid de dietilenă) P 30 8 50 14
280. 142-84-7 205-565-9 Dipropilamină 1,70 0,4 2 0,5
281. 298-04-4 206-054-3 Disulfoton (o, o-dietil-S-2-(etil-tio) etil-fosforoditionat) 0,10 - 0,20 -
282. 112-34-5 203-961-6 Dowanol DB (eter monobutilic al dietilenglicolului) 150 - 250 -
283. 72-20-8 200-775-7 Endrin (endo-endo-hexaclor 1,2,3,4,10,10- epoxi-6,7, octahidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a- dimetano-,4,5,8, naftalină) P 0,03 - 0,10 -
284. 106-89-8 203-439-8 Epiclorhidrină pC P 1 0,2 4 0,8
285. - - EPN (ester tionobenzen-fosforic de etil și p-nitrofenil) P 0,50 - 1 -
286. 141-43-5 205-483-3 Etanolamină P 2,5 1 7,6 3
287. 142-96-1 205-575-3 Eter butilic P 30 6 50 9
288. 111-44-4 203-870-1 Eter diclor-dietilic 2,2'[oxid de bis (2-cloretil)] P 40 6,8 60 10,3
289. - - Eter diclor-etil P - - 50 -
290. - - Eter dimetilic al acidului tereftalic 5 - 30 -
291. 60-29-7 200-467-2 Eter etilic 300 99 800 264
292. 563-12-2 209-242-3 Eter metilic al dipropilen glicolului P 300 18 500 3
293. - - Eter propilic (izopropileter) 1000 - 1500 -
294. 75-04-7 200-834-7 Etilamină 9,4 5 - -
295. 100-41-4 202-849-4 Etilbenzen P 442 100 884 200
296. 106-35-4 203-388-1 Etil-butil-cetonă (3-heptanonă) 150 32,17 250 5,3
297. 5459-93-8 226-733-8 N-etil-ciclohexil-amină 15 2,9 30 5,8
298. - - Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu 20 - 25 -
299. 107-07-3 203-459-7 Etilenclorhidrină P 3 1 10 3
300. 107-15-3 203-468-6 Etilendiamină 20 8 30 12
301. 107-21-1 203-473-3 Etilenglicol P 52 20 104 40
302. - - Etilen-glicol-bis-semiformiat 0,50 - 1 -
303. 151-56-4 205-793-9 Etilenimină P 0,50 0,3 1 0,5
304. - - Etilentiocloroformiat - - 0,50 -
305. - - Etil-izobutil-ditiofosfat de sodiu - - 20 -
306. - - 5-etilpiridin-2 carbinol acetat - - 2 -
307. 622-96-8 210-761-2 Etil toluen 300 61 400 81
308. - - Etoxi-etil-metacrilat (beta) 100 - 200 -
309. 101-84-8 202-981-2 Fenileter (vapori) 5 0,7 10 1,4
310. - - Fenil-glicidil-eter (PGE) 6 1 10 2
311. 100-63-0 202-873-5 Fenil hidrazină pC P 15 3 25 6
312. 98-86-2 202-708-7 Fenil-metil-cetonă (acetofenonă) 100 20 200 41
313. 135-88-6 205-223-9 N-Fenil-beta-naftilamină Fp - - - -
314. 98-83-9 202-705-0 2-Fenilpropenă 246 50 492 100
315. 106-50-3 203-404-7 Fenilendiamină (p) P 0,07 0,01 0,10 0,02
316. 95-54-5 202-430-6 Fenilendiamină (o) - - 10 -
317. - - Fenixol (ulei dielectric) 30 - 50 -
318. 108-95-2 203-632-7 Fenol P 7,8 2 - -
319. - - Ferovanadiu (praf) 0,50 - 1,50 -
320. 7782-41-4 231-954-8 Fluor 1,58 1 3,16 2
321. 62-74-8 200-548-2 Fluor-acetat de sodiu P 0,02 0,004 0,05 0,01
322. 7789-75-5 232-188-7 Fluorură de calciu 1 - 2 -
323. 2699-79-8 220-281-5 Fluorură de sulfuril 15 - 20 -
324. - - Fluoruri anorganice 2,5 - - -
325. 50-00-0 200-001-8 Formaldehidă pC 1,20 1 3 2
326. 75-12-7 200-842-0 Formamidă 20 11 30 16
327. 109-94-4 203-721-0 Formiat de etil 200 66 300 99
328. 107-31-3 203-481-7 Formiat de metil 150 61 250 102
329. 298-01-1 206-051-7 Fosdrin (2-carbometoxi-1-metil-vinil-dimetil-fosfat) 0,05 - 0,15 -
330. - - N-Fosfo-metil-glicină 15 - 20 -
331. 7803-51-2 232-260-8 Fosfină 0,14 0,1 0,28 0,2
332. 7723-14-0 231-768-7 Fosfor (galben) 0,05 - 0,15 -
333. 75-44-5 200-870-3 Fosgen (clorură de carbonil) 0,08 0,02 0,4 0,1
334. 98-01-1 202-627-7 Furfurol 10 2,5 15 4
335. - - Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4) 1200 - 1500 -
336. 7440-56-4 231-161-6 Germaniu 2 - 5 -
20619-16-3 243-922-0 Oxid de germaniu
337. 556-52-5 209-128-3 Glicidol (2,3-epoxi-1-propanol) 50 16,5 100 33
338. 7440-58-6 231-166-4 Hafniu 0,20 - 0,50 -
339. 151-67-7 205-796-5 Halotan 400 50 - -
340. 110-43-0 203-767-1 2-Heptanonă P 238 50 475 100
341. 106-35-4 203-388-1 Heptan-3-onă 95 20 - -
342. 76-44-8 200-962-3 Heptaclor (heptaclor-1,4,5,6,7,8,8-tetra-hidro 3a,4,7,7a metano-4,7,inden) 0,30 - 0,60 -
343. 142-82-5 205-563-8 Heptan (n) 2085 500 - -
344. 110-54-3 203-777-6 Hexan (n) 72 20 - -
345. 118-74-1 204-273-9 Hexaclorbenzen 0,50 - 1 -
346. 87-68-3 201-765-5 Hexaclorbutadienă pC P - 0,20 0,02
347. 58-89-9 200-401-2 Hexaclorciclohexan (HCH, lindan) P 0,30 - 0,50 -
348. 67-72-1 200-666-4 Hexacloretan 5 0,5 8 0,8
349. 124-09-4 204-679-6 Hexametilen-diamină 1 - 5 -
350. 822-06-0 212-485-8 Hexametilen-diizocianat 0,05 0,007 1 0,14
351. 302-01-2 206-114-9 Hidrazină pC P 0,10 0,08 1 0,8
352. - - Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină) 700 - 1000 -
353. - - Hidrocarburi policiclice aromatice (fracțiunea extractibilă în benzen) C 0,20 - - -
354. 123-31-9 204-617-8 Hidrochinonă 1 - 2 -
355. 7784-42-1 232-066-3 Hidrogen arseniat 0,10 0,03 0,30 0,09
356 - - Hidrogen fosforat 0,20 - 0,50 -
357. 7783-07-5 231-978-9 Hidrogen seleniat 0,07 0,02 0,17 0,05
358. - - Hidrogen stibiat 0,20 - 0,50 -
359. 7783-06-4 231-977-3 Hidrogen sulfurat 10 7,2 15 10,8
360. 1310-73-2 215-185-5 Hidroxizi alcalini exprimați în hidroxid de sodiu 1 - 3 -
361. 1305-62-0 215-137-3 Hidroxid de calciu 5 - - -
362. 118-29-6 204-241-4 N-Hidroximetilftalimidă 50 7 75 10
363. 7580-67-8 231-484-3 Hidrura de litiu 0,025 - - -
364. - - Idefil (2 etilhexil-sulfo-succinat de sodiu) - - 20 -
365. 7553-56-2 231-442-4 Iod 0,50 0,09 1 0,2
366. 74-88-4 200-819-5 Iodură de metil pC P 15 1,5 25 1
367. 624-83-9 210-866-3 Izocianat de metil P 0,02 0,008 0,05 0,02
368. 78-59-1 201-126-0 Izoforonă (izoacetofenonă) 25 4,42 50 8
369. - - Izooctină 500 - 700 -
370. 78-78-4 201-142-8 Izopentan 3000 1000 - -
371. 75-31-0 200-860-9 Izopropilamina 7 3 10 4
372. 98-82-8 202-704-5 Izopropil-benzen (cumen) 100 20 150 30
373. 4016-14-2 223-672-9 Izopropil-glicidil-eter (IGE) 50 10,5 100 21
374. - - Mancozeb (etilen-bis-ditiocarbamat de zinc și mangan) 100 - 200 -
375. 7439-96-5 231-105-1 Mangan 0,50 - 3 -
376. 121-75-5 204-497-7 Malation (o,o-dimetil-ditiofosfat- dietil-mercapto-succinat) P 7 - 10 -
377. 74-93-1 200-822-1 Mercaptan (metil și etil) - - 1 -
75-08-1 200-837-3
378. 7439-97-6 231-106-7 Mercur P 0,05 - 0,15 -
379. - - Mercur (compuși organici) P - - 0,01 -
380. 108-67-8 203-604-4 Mesitilen 100 20 - -
381. 80-62-6 201-297-1 Metacrilat de metil 150 - 250 -
97-63-2 202-597-5 Metacrilat de etil
382. 97-88-1 202-615-1 Metacrilat de N-butil 150 25 250 43
383 74-82-8 200-812-7 Metan 1200 1834 1500 2292
384. 74-99-7 200-828-4 Metil-acetilenă (propină) 1300 793 1500 915
385. 109-87-5 203-714-2 Metilal (dimetoximetan) 1500 531 2500 885
386 74-89-5 200-820-0 Metilamină 10 8 15 12
387. 100-61-8 202-870-9 N-Metilanilină P 7 16 10 2
388. 591-78-6 209-731-1 Metil-n-butil-cetonă (hexanonă) 200 49 300 80
389. 63-25-2 200-555-0 Metil-n-carbamat naftil (carbaril) 2 - 5 -
390. 109-86-4 203-713-7 Metil-celosolv (metoxi-2-etanol) P 16 5,75 30 7
391. 108-87-2 203-624-3 Metil-ciclohexan 1200 211 1500 375
392. 25639-42-3 247-152-6 Metil-ciclohexanol 200 42 300 64
393 583-60-8 209-513-6 Metil-ciclohexanonă P 250 54,5 350 76
394. - - N-metil-cloro-acetamidă 10 - 14 -
395 - - Metil-clor-acrilat 2 - 5 -
396 71-55-6 200-756-3 Metil-cloroform (1,1,1-tricloretan) 1000 183 1500 275
397. 101-14-4 202-918-9 4,4' metilen-bis-(2-clor-anilină) pC P 0,22 - - -
398. - - Metilen-bis fenilizocianat (difenil metan 4,4 diizocianat) - - 0,15 -
399. - - 4,4 Metilen dianilină pC P 0,80 - - -
400. 78-93-3 201-159-0 Metil-etil-cetonă (2 butanonă) 200 63 300 101
401. - - Metil-etil-parathion P 0,05 - 0,10 -
402. 541-85-5 208-793-7 5 Metilheptan-3-onă 53 10 107 20
403. 110-12-3 203-737-8 5 Metilhexan-2-onă 95 20 - -
404. 106-68-3 203-423-0 Metil-hexil-cetonă (octanonă) 100 19 200 38
405. 60-34-4 200-471-4 Metil-hidrazină pC P 0,37 - - -
406. 108-10-1 203-550-1 Metil-izobutil-cetonă 200 47 300 71
407. - - Metil-izobutir-aldehidă 200 - 300 -
408. - - Metil-izobutir-aldoximă - - 5 -
409. 141-79-7 205-502-5 Metil-izobutinil-cetonă (oxid de mesitin) 50 12 100 24
410. - - Metil H diclorsilan 3 - 5 -
411. 110-91-8 203-815-1 N-metilmorfolină - - 70 -
412. 950-35-6 - Metil-parathion (tiofosfat de di-o-metil și o,p-nitro-fenil) P 0,10 - 0,30 -
413. 108-10-1 203-550-1 4-Metilpentan-2-onă 83 20 208 50
414. 107-87-9 203-528-1 Metil-propil-cetonă (pentanonă) 250 71 300 85
415. 100-80-1 202-889-2 Metil-stiren 250 51 350 72
416. - - Metil tiofonat (produs tehnic) - - 15 -
417. - - Metil tiofonat (condiționat cu 70% substanță activă) - - 10 -
418. - - Metil-triclorsilan 1 - 3 -
419. - - Metil-vinil-diclorsilan 3 - 5 -
420. - - Metil-vinil-siloxan P 30 - 50 -
421. - - Metoben [1,2-bis-(3 metoxicarbonil-2-tiouracil) benzen] - - 12 -
422. 72-43-5 200-779-9 Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil) etan] P 10 - 15 -
423. 107-98-2 203-539-1 1-Metoxipropan 2-ol P 375 100 568 150
424. 111-77-3 203-906-6 2-(2-metoxietoxi)-etanol P 50,1 10 - -
425. 34590-94-8 252-104-2 (2-metoximetiletoxi)-propanol P 308 50 - -
426. 21087-64-9 244-209-7 Metribuzin 1 - 2 -
427. 7439-98-7 231-107-2 Molibden (compușii insolubili) 5 - 10 -
428. 7439-98-7 231-107-2 Molibden (compușii solubili) 2 - 65 -
429. - - Molinat 8(bis etil-N,N-hexametilen-tio-carbamat) - - 0,50 -
430. 107-11-9 203-463-9 Monoalilamină 0,10 - 0,40 -
431. - - Monoclor acetat de metil 5 - 10 -
432. 96-24-2 202-492-4 Monoclorhidrină 5 - 10 -
433. - - Monoeter-rezorcină 50 - 100 -
434. 107-10-8 203-462-3 Monopropilamină 0,50 0,2 0,80 0,3
435. 110-91-8 203-815-1 Morfolină (oxid de dietilen imidă; tetra-hidro 1,4-oxazină) 36 10 72 20
436. 10102-43-9 233-271-0 Monoxid de azot 30 24 - -
437. 91-20-3 202-049-5 Naftalina 50 9,5 - -
438. 91-59-8 202-080-4 beta-naftilamină C Fp P - - - -
439. 90-15-3 201-969-4 alfa-naftol P 10 - 15 -
440. 7440-02-0 231-111-4 Nichel și compuși C 0,10 - 0,50 -
441. 13463-39-3 236-669-2 Nichel carbonil 0,05 - 0,10 -
442. 54-11-5 200-193-3 Nicotină P 0,5 - - -
443. 79-46-9 201-209-1 Nitrat de izopropil 20 5 25 7
444. 627-13-4 210-985-0 Nitrat de n-propil 75 17,5 100 23
445. 100-01-6 202-810-1 P-nitroanilină P 3 0,5 5 0,9
446. 100-17-4 202-825-3 P-nitroanisol 5 - 10 -
447. 98-95-3 202-716-0 Nitrobenzen P 1 0,2 - -
448. 627-05-4 210-980-3 Nitrobutan 50 - 75 -
449. 92-93-3 202-204-7 4-nitrodifenil pC Fp P - - - -
450. 79-24-3 201-188-9 Nitroetan 100 32 150 49
451. 100-12-9 202-821-1 Nitroetilbenzen P 15 2 20 3
452. 55-63-0 200-240-8 Nitroglicerină (trinitroglicerină) P 0,05 0,006 2 0,25
453. 75-52-5 200-876-6 Nitrometan 100 40 150 60
454. 86-57-7 201-684-5 alfa-nitronaftalină 20 3 30 4
455. 79-46-9 201-209-1 Nitropropan (2) pC - - 30 4
456. - - Nitrotoluen (o,m,p) P 10 2 30 4
457. 62-75-9 200-549-8 N-Nitrozodimetilamină pC Fp P - - - -
458. 152-16-9 205-801-0 Octametil-pirofosfor-amidă (pestox 3, schradan) P 0,30 - 0,60 -
459. - - Octaclor-dipropileter 10 - 15 -
460. 111-65-9 203-892-1 Octan 1500 322 2000 283
461. 12122-67-7 235-180-1 Onedin (zineb, etilen-bis-ditiocarbamat de zinc) 0,50 - 1 -
462. - - Orafon (pirimifos-metil) 0,50 - 2 -
463. 50-35-1 200-031-1 Ordatox (imidan, fosmet) 1,50 - 3 -
464. 95-57-8 202-433-2 Ortoclorfenol - - 10 -
465. - - Ortometalil-clorfenileter 200 - 300 -
466. - - Ortometalil-oxifenileter 150 - 250 -
467. 10028-15-6 233-69-2 Ozon 0,10 0,05 0,20 0,1
468. - - Oxichinolat de cupru (fungicid S) 5 - 9 -
469. 10025-87-3 233-046-7 Oxiclorură de fosfor 1 0,15 5 0,8
470. 1344-28-1 215-691-6 Oxid de aluminiu (aerosoli) 2 0,5 5 1,2
471. 1305-78-8 215-138-9 Oxid de calciu 2 - 5 -
472. 630-08-0 211-128-3 Oxid de carbon 20 17,5 30 26
473. 60-29-7 200-467-2 Oxid de dietil 308 100 616 200
474. 55720-99-5 - Oxid de difenilclorat P 0,50 - 1,50 -
475. 115-10-6 204-065-8 Oxid de dimetil 1920 1000 - -
476. 75-21-8 200-849-9 Oxid de etilenă pC 1,80 1 - -
477. 1309-37-1 215-168-3 Oxid feric (fumuri, pulberi) 5 - 10 -
478. 1309-48-4 215-171-9 Oxid de magneziu (fumuri) 5 - 15 -
479. 75-56-9 200-879-2 Oxid de propilenă pC 50 21 - -
480. 1314-13-2 215-222-5 Oxid de zinc (fumuri) 5 - 10 -
481. - - N-Oxid metil piridină 2 - 3 -
482. 10102-44-0 233-272-6 Oxizi de azot (exprimați în NO2) 5 3 8 4
483. 1306-19-0 215-146-2 Oxid de cadmiu (fumuri) 0,05 - 0,10 -
484. 8002-74-2 232-315-6 Parafină (fumuri) 2 - 6 -
485. 56-38-2 200-271-7 Parathion (o,o-dietil-o-p-nitrofenil-tiofosfat) P 0,05 - 0,15 -
486. 19624-22-7 243-194-4 Pentaboran 0,05 0,01 0,15 0,05
487. 76-01-7 200-925-1 Pentaclor-etan 40 - 60 -
488. 87-86-5 201-778-6 Pentaclor-fenol P 0,50 0,04 1 0,09
489. - - Pentaclor-tiofenat de zinc 5 - 10 -
490. 10026-13-8 233-060-3 Pentaclorură de fosfor 1 - - -
491. 1314-56-3 215-236-1 Pentoxid de difosfor 1 - - -
492. 1314-80-3 215-242-4 Pentasulfură de fosfor 1 - - -
493 109-66-0 203-692-4 Pentan 3000 1000 - -
494. - - Pentafluorură de sulf 0,10 - 0,30 -
495. 127-18-4 204-825-9 Percloretilenă (tetracloretilenă) 50 7 100 14
496. 75-70-7 - Perclor-metil-mercapan 0,5 - 1,5 -
497. 75-97-8 200-920-4 Pinacolonă (3,3-dimetil-2-butanonă) 60 15 150 37
498. 8003-34-7 232-319-8 Piretru 1 - - -
499. 110-86-1 203-809-9 Piridină 15 5 - -
500. 110-85-0 203-808-3 Piperazină (pulbere, vapori) 0,1 - 0,3 -
501. 120-80-9 204-427-5 Pirocatechină (pirocatecol) 10 - 20 -
502. 7440-06-4 231-116-1 Platină (săruri solubile exprimate în Pt) 1 - - -
503. 7439-92-1 231-100-4 Plumb și compuși (în afară de PbS) 0,05 - 0,10 -
504. - - Polidimetil-siloxan 60 - 80 -
505. - - Propafen [2,4-(6-clor-2-chinoxalinoxi)-fenoxi- propionat] 30 - 50 -
506. 74-98-6 200-827-9 Propan 1400 778 1800 1000
507. - - Propilenimină pC P 3 - 5 -
508. - - Propil-glicidil-eter 100 - 200 -
509. 57-57-8 200-340-1 Propiolactonă beta pC 1,50 - - -
510. 107-12-0 203-464-4 Propionitril (cianură de etil) 0,10 0,04 0,30 0,13
511. 108-46-3 203-585-2 Resorcinol P 45 10 - -
512. - - Rodamină de metil 70 - - -
513. 7782-49-2 231-957-4 Seleniu și compuși exprimați în Se 0,10 - 0,20 -
514. 78-10-4 201-083-8 Silicat de etil 100 - 200 -
515. 27137-41-3 248-253-8 Silvan (metil furan) 10 - 20 -
516. - - Sistox (demeton; o,o-dietil-o,2 etil-mercapto-etil-tionofosfat) 0,05 - 0,15 -
P
517. - - Solvent nafta (gudron de huilă) P 100 - 200 -
518. 7440-31-5 231-141-8 Staniu (compuși anorganici exprimați ca Sn) 2 - - -
519. 7440-31-5 231-141-8 Staniu (compuși organici) 0,05 - 0,15 -
520. 100-42-5 202-851-5 Stiren (monomer feniletilen) 50 12 150 35
521. 7704-34-9 231-722-6 Sulf (pulbere) - - 15 -
522. 7773-06-0 231-871-7 Sulfamat de amoniu 10 - 15 -
523. 75-15-0 200-843-6 Sulfură de carbon P 10 3 20 6
524. 1314-87-0 215-246-6 Sulfură de plumb 0,50 - 1,50 -
525. 93-76-5 202-273-3 2,4,5T[acid(triclor-2,4,5 fenoxi-acetic)] 5 - 10 -
526. 7440-25-7 231-135-5 Tantal și oxid de tantal 5 - 10 -
527. 3689-24-5 222-995-2 TEDP sau sulfotep (tetraetil-ditio-pirofosfat) P 0,10 - 0,30 -
528. 13494-80-9 236-813-4 Telur 0,05 - 0,15 -
529. 107-49-3 203-495-3 TEPP (tetraetil-pirofosfat) P 0,05 - 0,10 -
530. 8006-64-2 232-350-7 Terebentină (esență de) P 400 - 500 -
531. 79-27-6 201-191-5 Tetrabromură de acetilenă 10 - 15 -
532. 76-11-9 200-934-0 Tetraclor (1,1,2,2)(1,1,1,2)-difluor (1,2)(2,2)etan 3000 303 4000 404
533. 79-34-5 201-197-8 Tetraclor etan (1,1,2,2)(1,1,1,2) P 20 3 30 4
534. 56-23-5 200-262-8 Tetraclorură de carbon pC P 30 5 50 8
535. 7550-45-0 231-441-9 Tetraclorură de titan 1 - 3 -
536. - - Tetraetil și trietil plumb P 0,01 - 0,03 -
537. 109-99-9 203-726-8 Tetrahidrofuran P 150 50 300 100
538 119-64-2 204-340-2 Tetralină (tetrahidronaftalină) 100 - 200 -
539. 509-14-8 208-094-7 Tetranitrometan 3 0,4 6 0,8
540. 479-45-8 207-531-9 Tetril (2,4,6 trinitro-fenil-metil-nitramină) P 1 - 1,50 -
541. 20816-12-0 244-058-7 Tetraoxid de osmiu 0,001 - 0,003 -
542. 7440-28-0 231-138-1 Thaliu (compuși solubili) P - - 0,050 -
543. 137-26-8 205-286-2 Thiram (disulfură de tetrametil tiuram) 2 - 5 -
544. 7440-29-1 231-139-7 Thoriu 0,020 - 0,050 -
545. - - Tiopentanol 5 - 15 -
546. 7440-32-6 231-142-3 Titan 10 - 15 -
13463-67-7 236-675-5 Oxid de titan
547. - - Tiotriclorură de fosfor - - 5 -
548. 108-88-3 203-625-9 Toluen P 192 50 384 100
549. 119-93-7 204-358-0 o-Tolidină pC Fp P - - - -
550. 95-53-4 202-429-0 o-Toluidină pC P 3 5
551. 106-49-0 203-403-1 p-Toluidină pC P 3 5
552. 95-80-7 202-453-1 Toluilendiamină 5 1 10 2
553 584-84-9 209-544-5 Toluilen-di-izocianat (2,4) 0,07 0,009 0,15 0.02
554. 8001-35-2 232-283-3 Toxafen (camfenclor 60% Cl) P 0,30 - 0,50 -
555. 12654-97-6 235-754-1 Triadimefon (triazin) 3 - 5 -
556. 102-70-5 203-048-2 Trialil-amină P 1 - 4 -
557. 102-82-9 203-058-7 Tributil-amină - - 20 3
558. 120-82-1 204-428-0 1,2,4-triclorbenzen P 15,1 2 37,8 5
559. 71-55-6 200-756-3 1,1,1-Tricloretan 555 100 1110 200
560. 52-68-6 200-149-3 Triclorfon 1 - 2 -
561. 79-01-6 201-167-4 Tricloretilenă 100 18,5 150 28
562. - - Triclorfenolat de cupru 0,50 - 1,50 -
563. 75-69-4 200-892-3 Triclor-fluor-metan (freon 11) 4000 625 5000 781
564. 25735-29-9 247-216-3 Triclor-propan P 100 16,5 150 25
565. 76-13-1 200-936-1 Triclor (1,1,2) trifluor (1,2,2) etan (freon 113) 5000 - 7000 -
566. 12002-48-1 234-413-4 Triclorură de benzil (fenilcloroform) 2 0,3 5 0,7
567. 7719-12-2 231-749-3 Triclorură de fosfor 2 - 5 -
568. - - Tricrezilfosfat (o) P 0,10 - 2 -
569. 121-44-8 204-469-4 Trietilamină P 8,4 2 12,6 3
570. 112-27-6 203-953-2 Trietilen-glicol 700 114 1000 163
571. 112-24-3 203-950-6 Trietilen-tetramină 10 1 20 3
572. 115-86-6 204-112-2 Trifenilfosfat 2 - 4 -
573. 75-63-8 200-887-6 Trifluoro-mono-brom-metan 5000 7000
574. - - Trifluorură de azot 20 - 30 -
575. 7637-07-2 231-569-5 Trifluorură de bor - - 3
576. 7790-91-2 232-230-4 Trifluorură de clor - - 0,40 -
577. 75-50-3 200-875-0 Trimetil-amină 1 2 1
578. 526-73-8 208-394-8 1,2,3-trimetilbenzen 100 20 - -
579. 95-63-6 202-436-9 1,2,4-trimetilbenzen 100 20 - -
580. - - Trimetil-clor-silan 3 - 10 -
581. 121-82-4 204-500-1 Trimetilen-trinitramină (hexogen) P 2 - 6 -
582. 118-96-7 204-289-6 Trinitrotoluen (TNT) 0,50 - 1 -
583. 102-69-2 203-047-7 Tripropilamină 3 0,5 4 0,7
584. 7440-33-7 231-143-9 Tungsten; carbură de tungsten 2 - 6 -
585. - - Ulei polidimetil-siloxanic P 200 - 300 -
586. - Uleiuri minerale 5 - 10 -
587. 7440-62-2 231-171-1 Vanadiu (fumuri de V2O5) 0,05 - 0,10 -
588. 7440-62-2 231-171-1 Vanadiu (praf de V2O5) 0,10 - - -
589. 25013-15-4 246-562-2 Vinil toluen 300 - 400 -
590. 81-81-2 201-377-6 Warfarină sau Cumafen (3-(alfa-fenil)-beta- acetil-etil-4 hidroxicumarină) P 0,10 - 0,30 -
591. 1330-20-7 215-535-7 Xilen (izomeri) P 221 50 442 100
592. 1300-71-6 215-089-3 2,6 Xilenol 15 - 20 -
593. 1300-73-8 215-091-4 Xilidină P 1 - 2 -
594. 7440-67-7 231-176-9 Zirconiu și compuși (exprimați în Zr) 5 - 10 -
Modificări (1)

NOTĂ:

Substanțele cu indicativul pC sunt potențial cancerigene și/sau mutagene, iar substanțele cu indicativul C au acțiune cancerigenă și/sau mutagenă. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificată clasificarea ca substanță cancerigenă și/sau mutagenă, conform definiției agentului cancerigen și, respectiv, agentului mutagen din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în scopul aplicării corecte a art. 3 din hotărâre.

Substanțele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanțe trebuie practic exclusă.

Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

VALORI LIMITĂ BIOLOGICE

1. Plumbul și compușii săi ionici

1.1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PdB) pe baza spectometriei de absorbție sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.

Valorile biologice limită cu caracter obligatoriu sunt indicate în partea B a acestei anexa, la poziția 43:

Valoarea biologică de 70 μg Pb/100 ml sânge este o valoare restrictivă.

1.2. Supravegherea medicală necesită măsuri speciale dacă:

- expunerea implică o concentrație de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculat ca medie ponderată în funcție de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână, sau

- un nivel al plumbului în sânge de peste 40 μg Pb/100 ml sânge este constatat la lucrători.

1.3. Indicațiile practice pentru monitorizarea biologică și supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art. 43 și 44. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) și strategii de monitorizare biologică.

2. VALORI LIMITĂ BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)

Nr. crt. Substanța Indicator biologic Material biologic Momentul recoltării VLBO
1. Acetona Acetonă urină sfârșit schimb 50 mg/l
2. Alcool izopropilic Acetonă urină sfârșit schimb 50 mg/l
3. Alcool metilic Metanol urină sfârșit schimb 6 mg/l
4. Aluminiu Aluminiu urină sfârșit schimb 200 μg/l
5. Aldrin Aldrin sânge sfârșit schimb 10 μg/l
6. Anilină p-amino-fenol methemo-globină urină sfârșit schimb 10 μg/l
sânge sfârșit schimb 1,5% Hb totală
7. Antimoniu (Stibiu) Antimoniu urină sfârșit schimb 1 mg/l
8. Arsen și AsH3 Arsen urină sfârșit săptămână 50 μg/gC
păr sfârșit săptămână 0,5 mg/ 100 g
9. Benzen Acid S-fenil- mercapturic urină sfârșit schimb 25 μg/gC
Fenoli totali urină sfârșit schimb 50 mg/l
10. Benzidină Benzidină urină 0
11. Beriliu Beriliu urină sfârșit schimb 2 μg/l
12. Bromură de metil Brom sânge sfârșit schimb 2 mg/100 ml
13. Cadmiu și compuși anorganici Cadmiu urină sfârșit schimb 5 μg/gC
sânge sfârșit schimb 5 μg/l
Proteine urină sfârșit schimb 2 mg/l
14. Clorbenzen 4-clorocatechol total urină sfârșit schimb 150 mg/gC
p-clorfenol total urină sfârșit schimb 25 mg/gC
15. Clorură de metilen COHb sânge sfârșit schimb 5% Hb totală
Clorură de metilen sânge sfârșit schimb 1 mg/l
16. Compușii cian (acid cianhidric, cianuri și cianogen) Tiocianați urină sfârșit schimb 30 mg/l
17. Crom Crom urină în timpul lucrului 10 μg/gC
urină sfârșit săptămână 30 μg/gC
18. Cobalt Cobalt urină sfârșit săptămână 15 μg/l
sânge sfârșit săptămână 1 μg/l
19. DDT DDT sânge sfârșit schimb 20 μg/ 100 ml
20. Dieldrin Dieldrin sânge sfârșit schimb 10 μg/ 100 ml
21. 1,4-diclor benzen 2,5 diclorfenol total urină sfârșit schimb 150 μg/gC
22. N,N-dimetil acetamidă N-metil acetamidă urină sfârșit săptămână 30 μg/gC
23. N.N-dimetil-formamidă Metil - formamidă urină sfârșit schimb 15 mg/l
24. Etilbenzen Acid mandelic urină sfârșit săptămână 1,5 g/gC
25. Fenol Fenol total urină sfârșit schimb 50 mg/l
26. Fluor-compuși Fluor urină sfârșit schimb 5 mg/gC
27. Halotan (2-brom-2-clor- 1,1,1 trifluoretan) Acid trifluoro- acetic sânge sfârșit schimb 2,5 mg/l
28. Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen ser sfârșit schimb 150 μg/l
29. N-hexan 2,5 hexandionă urină sfârșit schimb 5 mg/gC
30. Hidrazină Hidrazină urină sfârșit schimb 200 μg/gC
31. Lindan gamma hexaclor ciclohexan sânge sfârșit schimb 20 μg/l
32. Mangan Mangan urină sfârșit schimb 10 μg/l
33. Mercur și compuși Mercur sânge sfârșit schimb 10 μg/l
urină începutul schimbului următor 35 μg/gC
34. Metiletilcetonă Metiletilcetonă urină sfârșit schimb 2 mg/l
35. Metilcloroform Tricloretanol total urină sfârșit săptămână 30 mg/l
sânge sfârșit săptămână 1 mg/l
Metilcloroform sânge sfârșit schimb 550 μg/l
Acid tricloracetic urină sfârșit săptămână 10 mg/l
36. Nichel Nichel urină sfârșit schimb 15 μg/l
37. Nichel carbonil COHb sânge sfârșit schimb 5% Hb totală
Nichel urină sfârșit schimb 15 μg/l
38. Nitrobenzen p-Nitrofenol total urină sfârșit schimb 5 mg/gC
Methemoglobină sânge sfârșit schimb 1,5% Hb totală
39. Oxid de carbon COHb sânge sfârșit schimb 5% Hb
40. Parathion p-Nitrofenol total urină sfârșit schimb 500 μg/l
Activitate colinesterazică sânge înaintea schimbului scădere > 30%
41. Pentaclorfenol Pentaclorfenol urină sfârșit schimb 2 mg/gC
42. Pesticide organofosforice Activitate colinesterazică sânge - scădere > 30%
43. Plumb Plumb urină sfârșit schimb 150 μg/l
sânge sfârșit schimb 40 μg/ 100 ml
păr sfârșit schimb 3 μg/cm
ALA-u urină sfârșit schimb 10 mg/l
CP-u urină sfârșit schimb 300 μg/l
PEL sânge sfârșit schimb 100 μg/ 100 ml eritrocite
44. Stiren Acid mandelic urină sfârșit schimb 800 mg/gC
urină începutul schimbului următor 300 mg/gC
Acid fenilglioxalic urină sfârșit schimb 100 mg/gC
urină începutul schimbului următor 100 mg/gC
Stiren sânge sfârșit schimb 0,55 mg/l
sânge începutul schimbului următor 0,02 mg/l
45. Sulfură de carbon Acid 2-tio- tiazolidin 4 carboxilic urină sfârșit schimb 4 mg/l
Testul iodazidă urină sfârșit schimb E = 6,5
46. Telur Telur urină sfârșit schimb 20 μg/l
47. Tetracloretilenă Tricloretanol + urină sfârșit săptămână 300 mg/gC
Tricloretilenă Acid tricloracetic
48. Tetraetil de plumb Plumb dietil urină sfârșit schimb 25 μg/l
Plumb total urină sfârșit schimb 50 μg/l
49. Toluen Acid hipuric o-cresol urină sfârșit schimb 2 g/l
urină sfârșit schimb 3 mg/l
50. Uraniu Uraniu urină sfârșit schimb 10 μg/l
51. Vanadiu Vanadiu urină sfârșit schimb 20 μg/l
52. Xilen Acid metilhipuric urină sfârșit schimb 3 g/l
C - creatinină
ALA-u - acid delta-amino levulinic urinar
CP-u - coproporfirine urinare
PEL - protoporfirine eritrocitar

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

INTERDICȚII

Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenților chimici prezentați mai jos, precum și activitățile care îi implică. Interdicțiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deșeu, dacă valoarea concentrației sale este mai mică decât valoarea limită de 0,1% măsurată în procente de greutate.

Agenți chimici:

Denumire Număr CAS
- benzen 71-43-2
- 2 naftilamină și derivații săi 91-59-8
- 4 aminodifenil și derivații săi 92-67-1
- benzidină și derivații săi 92-87-5
- 4 nitrodifenil 92-93-3
- 3,4 benzpiren 50-32-8
- bis-cloro-metil-eter 542-88-1
- N-fenil-Beta naftilamină 135-88-6
- N-nitrozodimetilamină 62-75-9
- o-tolidină 119-93-7

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...