Guvernul României

Hotărârea nr. 1088/2006 privind înființarea Centrului Cultural Sala Palatului

Modificări (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 731 din 28 august 2006.

În vigoare de la 28 august 2006 până la 26 decembrie 2017, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 109/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (2)

(1) Se înființează Centrul Cultural "Sala Palatului", denumit în continuare Centrul, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu bunurile și dotările aferente acestor imobile, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor pentru Centrul Cultural "Sala Palatului".

Art. 2. -

Centrul are sediul în municipiul București, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1.

Art. 3. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor. Modificări (1)

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot obține din:

a) organizarea și participarea în colaborare cu alte instituții la realizarea de spectacole și alte manifestări cultural-artistice;

b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole;

c) vânzarea programelor de spectacol;

d) prestarea unor servicii culturale;

e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;

f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

g) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

h) alte activități specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atribuțiile sale legale stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Centrul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii. Modificări (1)

(2) Directorul general al Centrului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, cu instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și/sau din străinătate.

(3) Directorul general al Centrului este ordonator terțiar de credite.

(4) Directorul general al Centrului numește în și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu.

(5) Personalul Sucursalei "Sala Palatului" a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în număr de 125 de angajați, este preluat de Centru, pe bază de examen pentru verificarea aptitudinilor profesionale, corespunzător atribuțiilor și structurii organizatorice ale Centrului, organizat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din unitățile bugetare de subordonare centrală.

Art. 5. - Modificări (3)

Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului pe anul 2006 se asigură din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, în limita sumei de 3.000 mii lei. Modificări (1)

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor cu suma de 3.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1), la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice". Modificări (1)

Art. 7. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2006. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (2)

Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2), a bunurilor și dotărilor aferente acestor imobile se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. -

La data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 8, Ministerul Culturii și Cultelor dobândește toate drepturile și este ținut de toate obligațiile Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care afectează imobilele care se transmit, prevăzute în anexa nr. 2, stabilite prin acte normative, precum și prin convenții și contracte încheiate în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 10. -

Patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea de inventar a imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) și a bunurilor și dotărilor aferente acestor imobile, iar patrimoniul Ministerului Culturii și Cultelor se majorează cu valoarea de inventar a imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) și a bunurilor și dotărilor aferente acestor imobile. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat", după numărul curent 37 se introduce numărul curent 371, cu următorul cuprins:

"371. Centrul Cultural «Sala Palatului» Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat"

2. La punctul II, nota va avea următorul cuprins:

"

NOTĂ: Unitățile menționate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.335 de posturi."

Art. 12. - Modificări (2)

La data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 8, Sucursala "Sala Palatului", unitate fără personalitate juridică aflată în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se desființează.

Art. 13. -

La data prevăzută la art. 12, Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 "Lista cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", numărul curent 12 se abrogă.

2. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", după numărul curent 85 se introduc numerele curente 851 și 852, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren
- m2 -
"851. Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, parter, bl. 7, sectorul 1, București 126,80
852. Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, București 180,31"

3. La anexa nr. 4, numerele curente 781 și 782 se abrogă.

Art. 14. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 16 august 2006.

Nr. 1.088.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care se transmit din proprietatea privată a statului
și din administrarea Regiei Autonome
"Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului și în
administrarea Ministerului Culturii și Cultelor
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea și locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile tehnice ale imobilului
1. Sala Palatului - str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1 București Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Suprafața terenului = 8.955 m2
Suprafața utilă = 20.287,52 m2
Suprafața construită la sol = 6.998 m2
Suprafața desfășurată = 21.212 m2
2. Imobil - str. Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. 2, parter Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Suprafața utilă = 166,56 m2
3. Imobil - str. Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. 2, subsol Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Suprafața utilă = 230,70 m2
Depozit Sala Palatului
4. Imobil - str. Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. 5, parter Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Suprafața utilă = 128,22 m2
Depozit Sala Palatului
5. Imobil - str. Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. 5, subsol Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Suprafața utilă = 43,92 m2
Depozit Sala Palatului
6. Imobil - str. Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. 4, subsol Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Suprafața utilă = 34,67 m2
Depozit Sala Palatului
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

SARCINILE
care afectează imobilele care se transmit din proprietatea privată a
statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a
statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea și locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice Sarcinile care afectează imobilul
1. Sala Palatului, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, București Suprafața terenului = 8.955 m2 Contract de închiriere nr. 605 - SAS parter, Societatea Comercială "INTERTOP" - S.R.L., data expirării 15 iulie 2007
Suprafața utilă = 20.287,52 m2
Suprafața construită la sol = 6.998 m2
Contract de închiriere nr. 482 - C305, C306, A9 - Societatea Comercială "GAS EXPERT" - S.R.L., data expirării 1 iunie 2006
Suprafața desfășurată = 21.212 m2
Contract de închiriere nr. 544 - C301-303, 307, salon 1, 2, 3 - M.L.N.R., data expirării 17 iunie 2006
Contract de închiriere nr. 867 - A1, A2, A3 - Societatea Comercială "ROINVEST CONSTRUCT" - S.A., data expirării 1 octombrie 2006
Contract de închiriere nr. 868 - A4, A5 - Societatea Comercială "ROINVEST" - S.A., data expirării 1 octombrie 2006
Contract de închiriere nr. 10.195/2002 cu actul adițional nr. 4 - C202-206, 210 - M.L.N.R, data expirării 10 octombrie 2006
Contract de închiriere nr. 241 - C304 - Asociația O.S.M.T.H., data expirării 1 martie 2006
Contract de închiriere nr. 25 cu actul adițional nr. 2 - A6, A7, A8 - Camera de Comerț și Industrie România-China, data expirării 15 ianuarie 2007
Contract de asociere nr. 175 - subsol Sala Palatului, Societatea Comercială "INTERTOP" - S.R.L., data expirării 1 ianuarie 2010
Contract de închiriere nr. 210 - C109 - Fundația Culturală Delta, data expirării 15 decembrie 2006
2. Imobil - str. Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. 2, parter, sectorul 3, București Suprafața utilă = 166,56 m2 Contract de închiriere nr. 1.239 - Societatea Comercială "PRODUCTION" - S.R.L., data expirării 1 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...