Guvernul României

Hotărârea nr. 1000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Modificări (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 august 2006
Formă aplicabilă de la 15 august 2006 până la 01 septembrie 2010, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 02 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) Sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este în municipiul București, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3. Modificări (2)

CAPITOLUL II Atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Art. 2. -

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, asigură aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici. Modificări (1)

(2) Agenția îndeplinește atribuții în următoarele domenii:

a) reglementarea funcției publice;

b) managementul funcției publice și al funcționarilor publici;

c) perfecționarea profesională a funcționarilor publici;

d) gestionarea de programe în domeniul funcției publice;

e) monitorizarea și controlul activităților referitoare la funcția publică și la funcționarii publici;

f) reprezentare.

(3) Agenția îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția colaborează direct cu compartimentele specializate în managementul resurselor umane din structura autorităților și instituțiilor publice.

Art. 3. -

În domeniul reglementării funcției publice Agenția îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) elaborează proiecte de acte normative privind funcția publică și funcționarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administrației și Internelor;

b) elaborează norme metodologice, proceduri și instrucțiuni cu caracter normativ privind funcția publică și funcționarii publici;

c) analizează și avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi referitoare la funcția publică și la funcționarii publici, elaborate de alte autorități sau instituții publice;

d) elaborează reglementări comune autorităților și instituțiilor publice privind funcțiile publice, evaluarea, gradarea și clasificarea posturilor, cu consultarea asociațiilor profesionale și a organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici;

e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici, precum și alte reglementări privind salarizarea funcționarilor publici;

f) elaborează normele de organizare, utilizare și prelucrare a informațiilor cuprinse în baza de date referitoare la funcțiile publice și funcționarii publici;

g) coordonează și sprijină procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) elaborează proiectele de acte normative pentru armonizarea legislației din domeniul funcției publice cu reglementările Uniunii Europene și alte acte cu caracter internațional pe care România le-a ratificat;

i) urmărește ca proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte autorități sau instituții publice, care conțin prevederi referitoare la funcțiile publice și la funcționarii publici, să fie în concordanță cu reglementările interne și europene existente în acest domeniu.

Art. 4. -

(1) În domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, Agenția îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) elaborează principiile, politicile și strategiile privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici, pe care le prezintă ministrului administrației și internelor pentru a fi însușite și supuse spre aprobare Guvernului;

b) urmărește modul de aplicare a strategiilor, politicilor și programelor referitoare la funcția publică și funcționarii publici;

c) elaborează studii, analize și prognoze privind structura și dinamica corpului funcționarilor publici;

d) organizează și gestionează concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în condițiile legii;

e) aprobă condițiile de participare și procedura de organizare a recrutării și promovării pentru funcțiile publice pentru care organizează concurs; Modificări (1)

f) avizează sau, după caz, verifică condițiile stabilite pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de către alte autorități și instituții publice;

g) monitorizează derularea procedurilor de recrutare și promovare a funcționarilor publici, în condițiile legii;

h) dispune amânarea sau suspendarea organizării și desfășurării concursurilor, dacă constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale în domeniu;

i) avizează sau solicită modificarea raporturilor de serviciu, dacă mobilitatea funcționarilor publici se dispune în interes public, în condițiile legii;

j) asigură secretariatul tehnic pentru Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici, Comisia de evaluare a înalților funcționari publici și pentru Comisia de recrutare a înalților funcționari publici;

k) acordă aviz, în condițiile legii, pentru stabilirea de către autorități și instituții publice a funcțiilor publice;

l) urmărește situația funcțiilor publice și monitorizează ocuparea acestora;

m) gestionează corpul de rezervă al funcționarilor publici și asigură redistribuirea funcționarilor publici, în condițiile legii;

n) elaborează, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală, în condițiile legii; formulează observații în cazul în care constată neregularități în elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile din administrația publică locală;

o) stabilește criteriile generale de performanță profesională pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici;

p) acordă sprijin și îndrumare metodologică autorităților administrației publice, în scopul aplicării uniforme și corecte a legislației din domeniul funcției publice și al funcționarilor publici;

q) coordonează metodologic și acordă sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;

r) sprijină autoritățile administrației publice centrale și locale și le acordă asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea și aprobarea unor norme specifice în acest domeniu.

(2) Condițiile în care Agenția poate delega autorităților sau instituțiilor publice competența de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere generale și specifice se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 5. -

În domeniul perfecționării pregătirii profesionale a funcționarilor publici, Agenția are următoarele atribuții principale:

a) stabilește domeniile prioritare pentru perfecționarea pregătirii profesionale a funcționarilor publici;

b) avizează strategiile sectoriale privind formarea continuă a funcționarilor publici;

c) colaborează cu Institutul Național de Administrație la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administrația publică și de perfecționare a funcționarilor publici; Modificări (1)

d) centralizează planurile de perfecționare profesională a funcționarilor publici, întocmite de autoritățile și instituțiile publice, precum și fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici, organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice;

e) sprijină autoritățile administrației publice pentru derularea unor programe de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici, participând la programe de pregătire profesională în vederea aplicării corecte și unitare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici;

f) conlucrează cu Institutul Național de Administrație și cu centrele regionale de perfecționare pentru derularea programelor de formare și perfecționare a funcționarilor publici; Modificări (1)

g) sprijină instituțiile care organizează programe de perfecționare a pregătirii profesionale a funcționarilor publici cu personal de predare.

Art. 6. -

În domeniul gestiunii de programe, Agenția are următoarele atribuții principale:

a) fundamentează, elaborează și prezintă spre aprobare ministrului administrației și internelor programe pentru dezvoltarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici;

b) gestionează programele privind funcția publică și funcționarii publici, urmărește îndeplinirea acestora și prezintă periodic ministrului administrației și internelor rapoarte privind modul de derulare a acestora;

c) elaborează și administrează baza de date cuprinzând evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a funcțiilor publice vacante.

Art. 7. -

În domeniul monitorizării și controlului activității referitoare la funcția publică și la funcționarii publici, Agenția are următoarele atribuții principale:

a) monitorizează și controlează aplicarea legislației privind funcția publică și funcționarii publici, precum și respectarea principiilor care stau la baza exercitării funcției publice;

b) monitorizează modul în care sunt asigurate și respectate de către autoritățile și instituțiile publice condițiile de muncă pentru funcționarii publici; în acest scop conlucrează cu organizațiile sindicale și cu asociațiile profesionale ale funcționarilor publici;

c) controlează modul de respectare de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice a drepturilor legale cuvenite funcționarilor publici, precum și aplicarea măsurilor privind respectarea egalității de șanse și tratament în domeniul relațiilor de serviciu;

d) coordonează metodologic, monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prevederilor legale privind normele de conduită a funcționarilor publici, organizarea și funcționarea comisiilor paritare și a comisiilor de disciplină, organizarea și desfășurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici;

e) sesizează instanța de contencios administrativ, în condițiile legii;

f) constată contravenții și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

g) întocmește rapoarte anuale cu privire la managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum și cu privire la respectarea legislației specifice, pe care le prezintă Guvernului, prin ministrul administrației și internelor, pentru a fi înaintate pentru dezbatere și aprobare Parlamentului.

Art. 8. -

În domeniul reprezentării, Agenția are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă autoritățile administrației publice centrale și locale în raporturile cu persoanele juridice și fizice, române și străine, în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici;

b) colaborează cu ministerele și cu alte autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

c) colaborează cu instituții și organisme similare din țară și din străinătate în domeniul său de activitate;

d) conlucrează cu organizațiile asociative ale funcționarilor publici, din țară și din străinătate, precum și cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul său de activitate;

e) participă la negocierile dintre organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici și Ministerul Administrației și Internelor;

f) negociază, cu acordul ministrului administrației și internelor, încheierea unor acorduri și proiecte de colaborare internațională în domeniul funcției publice, al funcționarilor publici și al managementului resurselor umane; prezintă acordurile convenite ministrului administrației și internelor pentru a fi aprobate de acesta sau, după caz, însușite și supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 9. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să comunice Agenției, la termenele stabilite, informațiile solicitate referitoare la funcțiile publice și la funcționarii publici, în condițiile legii.

(3) Agenția va comunica persoanelor interesate informații de interes public referitoare la funcțiile publice și la funcționarii publici, în condițiile legii.

(4) Agenția poate edita buletine informative și alte publicații de specialitate.

Art. 10. -

(1) Orice modificare apărută în evidența funcțiilor publice din cadrul autorității sau instituției publice se comunică Agenției în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii ei.

(2) În prima lună a fiecărui an autoritățile și instituțiile publice vor transmite Agenției modificările intervenite în situația funcționarilor publici, precum și situația privind salarizarea funcționarilor publici.

(3) Informațiile privind funcțiile publice și funcționarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agenție.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Art. 11. -

(1) Agenția este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat.

(2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administrației și internelor.

(3) Președintele Agenției conduce aparatul propriu al Agenției, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.

(4) Președintele reprezintă Agenția în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, cu persoane juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine cu caracter normativ și individual.

(6) Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile și sarcinile care îi sunt delegate de președinte prin ordin.

Art. 12. -

(1) Agenția are un secretar general, care face parte din categoria înalților funcționari publici și este numit în condițiile legii.

(2) Atribuțiile secretarului general se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției.

Art. 13. -

(1) Pe lângă președintele Agenției se organizează și funcționează Colegiul Agenției, ca organ consultativ.

(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului Agenției se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea președintelui Agenției.

(3) Colegiul Agenției se întrunește anual sau ori de câte ori este necesar. Ședințele sunt prezidate de președintele Agenției.

Art. 14. - Modificări (2)

(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agenției este de 105, exclusiv demnitarii. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Prin ordin al președintelui Agenției, în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor pot fi constituite compartimente, în condițiile legii.

Art. 15. -

(1) Atribuțiile compartimentelor, atribuțiile și responsabilitățile personalului, precum și circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, precum și prin fișa postului.

(2) Statul de funcții al Agenției se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea președintelui Agenției, în limita numărului de posturi aprobat.

Art. 16. -

Stabilirea numărului de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. -

(1) Sumele necesare în vederea funcționării Agenției se asigură de la bugetul de stat. Modificări (1)

(2) În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, Agenția poate beneficia de consultanță și asistență din străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare a pregătirii funcționarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din țară sau din străinătate, potrivit legii.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 18. -

Agenția se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 19. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Jozsef Birtalan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 2 august 2006.

Nr. 1.000.

ANEXĂ1) Modificări (4)

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Modificări (1)

                                                Număr maxim de posturi: 105 posturi,
                                                exclusiv demnitarii, inclusiv posturile
                                                aferente cabinetului președintelui
 
        ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐           ┌────────────────────┐
        ─Colegiul ANFP── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤   PREȘEDINTE   │
        └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘           └─────────┬──────────┘   ┌───────────────────────┐
                                │       ┌──┤ Audit public intern*) │
                          ┌───────────┼─────────────┤ └───────────────────────┘
                          │      │       │ ┌───────────────────────┐
                          │ ┌─────────┴──────────┐ └──┤Cabinetul președintelui│
                          │ │  VICEPREȘEDINTE  │   └───────────────────────┘
                          │ └─────────┬──────────┘
                          │ ┌─────────┴──────────┐
                          │ │ Secretar general │
                          │ └─────────┬──────────┘
           ┌────────────────────────────┼───────────┴─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
    ┌─────────────┴────────────┐        │     ┌──────────┴─────────┐      │      ┌──────────┴───────────┐
    │  Direcția generală   ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤     │ Direcția generală │      │      │Direcția comunicare și│
    │dezvoltare și implementare│        │     │gestiune și evidență│      │      │relații internaționale│
    └─────────────┬────────────┘        │     └──────────┬─────────┘      │      └──────────┬───────────┘
    ┌─────────────┼─────────────┐       │      ┌────────┴───────┐       │        ┌──────┴────────┐
┌───────┴───────┐┌────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴───┐ ┌──────┴───────┐┌───────┴─────┐┌──────┴──────┐┌───────┴──────┐┌───────┴──────┐
│        ││     ││       ││     │ │       ││       ││       ││ Serviciul  ││       │
│        ││     ││       ││     │ │  Direcția  ││ Direcția  ││ Direcția  ││ integrare  ││Compartimentul│
│  Direcția  ││ Biroul ││ Serviciul ││Serviciul │ │ gestionarea ││planificare, ││ economic, ││ europeană, ││comunicare și │
│  politici,  ││contencios││monitorizare,││inspecție │ │ procedurilor ││ evidență  ││administrativ││  relații  ││ relații cu │
│ strategii și ││     ││ evaluare și ││și control│ │administrative││informatizată││ și protocol ││internaționale││  publicul  │
│reglementare**)││     ││implementare ││     │ │   ***)   ││și urmărirea ││  ****)  ││și programe cu││  ******)  │
│        ││     ││       ││     │ │       ││ carierei  ││       ││ asistență  ││       │
│        ││     ││       ││     │ │       ││       ││       ││externă*****) ││       │
└───────────────┘└──────────┘└─────────────┘└──────────┘ └──────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└──────────────┘└──────────────┘ Modificări (1)

*) Se organizează la nivel de compartiment.

**) În cadrul Direcției politici, strategii și reglementare se organizează Compartimentul politici și strategii și Serviciul reglementare.

***) În cadrul Direcției gestionarea procedurilor administrative se organizează Compartimentul gestionarea carierei și Serviciul avizare.

****) În cadrul Direcției economic, administrativ și protocol se organizează și Serviciul administrativ și protocol.

*****) În cadrul Serviciului integrare europeană, relații internaționale și programe cu asistența externă funcționează Unitatea de Implementare a Proiectelor.

******) Inclusiv purtătorul de cuvânt.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...