Act constitutiv - societate în nume colectiv


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

MODEL

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV)

Între:

D-nul/d-na…………………, cetățean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. .... din data de............

și

D-nul/d-na…………………, cetățean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. .... din data de............

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 – privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți în nume colectiv.

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate în nume colectiv. Societatea își desfășoară activitatea in conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi si obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociații răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 1.2. Denumirea

Denumirea societății este: .……………………. SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. ................. , din ...................... , eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ....................... .

În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la societate -, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului ,codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...