Act Internațional

Protocolul la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate din 18.12.1997 *)

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 31 august 1999.

În vigoare de la 31 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte state semnatare ale prezentului protocol,

dornice să faciliteze aplicarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate, care a fost deschisă spre semnare la Strasbourg la 21 martie 1983 (denumită în continuare convenție), și, în special, să urmărească obiectivele enunțate de a servi intereselor unei bune administrări a justiției și de a favoriza reinserția socială a persoanelor condamnate,

conștiente de faptul că numeroase state nu își pot extrăda proprii cetățeni,

considerând că este de dorit completarea convenției în anumite privințe,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Dispoziții generale Jurisprudență, Reviste (1)

1. Termenii și expresiile folosite în prezentul protocol trebuie interpretate în sensul convenției.

2. Dispozițiile convenției sunt aplicabile în măsura în care sunt compatibile cu prevederile prezentului protocol.

ARTICOLUL 2 Persoanele evadate din statul de condamnare Jurisprudență

1. Atunci când un cetățean al uneia dintre părți, față de care o hotărâre de condamnare definitivă a fost pronunțată pe teritoriul unei alte părți, vizează să se sustragă executării sau urmăririi executării condamnării în statul de condamnare, refugiindu-se pe teritoriul primei părți înainte de a-și fi executat condamnarea, statul de condamnare poate să adreseze primei părți o cerere prin care să îl solicite ca aceasta să se ocupe de executarea condamnării.

2. Partea solicitată poate, la cererea părții solicitante, înainte de primirea documentelor în sprijinul cererii sau în așteptarea hotărârii privind cererea, să procedeze la arestarea persoanei condamnate sau să ia orice altă măsură corespunzătoare, menită să asigure că aceasta nu îi va părăsi teritoriul. Orice cerere în acest sens va fi însoțită de informațiile menționate în paragraful 3 al art. 4 din convenție. Arestarea, cu acest titlu, a persoanei condamnate nu poate duce la agravarea situației sale penale.

3. Transferul executării condamnării nu necesită consimțământul persoanei condamnate.

ARTICOLUL 3 Persoane condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării
sau aceea a conducerii la frontieră
Jurisprudență

1. Statul de executare poate, la cererea statului de condamnare, sub rezerva aplicării prevederilor acestui articol, să își dea acordul pentru transferarea unei persoane condamnate fără consimțământul acesteia din urmă, atunci când condamnarea pronunțată împotriva acesteia sau o hotărâre administrativă luată ca urmare a acestei condamnări conține o măsură de expulzare ori de conducere la frontieră sau orice altă măsură, în virtutea căreia acestei persoane, o dată pusă în libertate, nu îi va mai fi permis să rămână pe teritoriul statului de condamnare. Jurisprudență

2. Statul de executare nu își va da acordul în scopul paragrafului 1 decât după ce a luat în considerare avizul persoanei condamnate.

3. În scopul aplicării acestui articol statul, de condamnare pune la dispoziție statului de executare:

a) o declarație conținând avizul persoanei condamnate, în privința transferării sale prevăzute; și

b) o copie de pe măsura de expulzare ori de conducere la frontiere sau de pe orice altă măsură, în baza căreia persoanei condamnate, o dată pusă în libertate, nu îi va mai fi permisă șederea pe teritoriul statului de condamnare.

4. Orice persoană care a fost transferată în urma aplicării prevederilor acestui articol nu va fi nici urmărită, nici judecată și nici deținută în vederea executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță, nici nu va fi supusă oricărei alte îngrădiri a libertății sale individuale pentru un fapt oarecare anterior transferării, altul decât cel care a motivat condamnarea în curs de executare, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când statul de condamnare o autorizează, o cerere va fi prezentată în acest scop, însoțită de actele doveditoare și de un proces-verbal judiciar, în care sunt consemnate declarațiile condamnatului; această autorizare va fi acordată atunci când infracțiunea pentru care a fost cerută ar atrage ea însăși extrădarea potrivit legislației statului de condamnare sau dacă extrădarea ar fi exclusă numai din cauza cuantumului pedepsei;

b) când persoana condamnată care a avut posibilitatea să părăsească teritoriul statului de executare nu a făcut acest lucru în termen de 45 de zile de la eliberarea sa definitivă sau când s-a reîntors pe teritoriul acestui stat după ce îl părăsise.

5. Statul de executare poate să ia măsurile necesare în conformitate cu legislația sa internă, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsă în vederea întreruperii prescripției, dacă aceste măsuri nu contravin prevederilor paragrafului 4 al prezentului articol.

6. Orice stat contractant poate, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să arate că nu va lua în sarcină executarea condamnărilor în condițiile enunțate de prezentul articol.

ARTICOLUL 4 Semnarea și intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei și altor state semnatare ale convenției. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără să fi ratificat, acceptat sau aprobat, simultan sau anterior, convenția. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

2. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

3. Pentru orice stat semnatar care va depune ulterior instrumentul său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii.

ARTICOLUL 5 Aderarea

1. Orice stat nemembru care a aderat la convenție va putea să adere la prezentul protocol după intrarea lui în vigoare.

2. Pentru orice stat aderent protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare.

ARTICOLUL 6 Aplicare teritorială

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se aplică prevederile prezentului protocol.

2. Orice stat contractant poate, în orice alt moment ulterior, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului protocol la orice alt teritoriu desemnat în declarație.

Protocolul va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii declarației de către secretarul general.

3. Orice declarație făcută în virtute acelor două paragrafe precedente va putea fi retrasă în ceea ce privește orice teritoriu desemnat în această declarație, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

Retragerea va produce efecte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 7 Aplicare în timp

Prezentul protocol se va aplica executării condamnărilor pronunțate fie înainte, fie după intrarea sa în vigoare.

ARTICOLUL 8 Denunțare

1. Orice stat contractant poate, în orice moment, să denunțe prezentul protocol, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va produce efecte din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

3. Cu toate acestea prezentul protocol va continua să se aplice, executării condamnărilor persoanelor transferate, în conformitate cu prevederile convenției sau ale prezentului protocol, înainte ca denunțarea să producă efecte.

4. Denunțarea convenției atrage de plin drept pe cea a prezentului protocol.

ARTICOLUL 9 Notificări

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, tuturor semnatarilor, tuturor părților și oricărui alt stat care a fost invitat să adere la convenție:

a) orice semnătură;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului protocol în conformitate cu art. 4 și 5;

d) orice alt act, declarație, notificare sau comunicare având legătură cu prezentul protocol.

Drept care, subsemnații, fiind special autorizați în acest scop, au semnat prezentul protocol.

Adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii de pe aceste texte, conforme cu originalul, fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, altor state semnatare ale convenției și oricărui stat invitat să adere la aceasta.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) din O.U. G. nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Revizuirea din oficiu a pensiilor prevăzute de art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, atunci când printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă s-au dispus anularea deciziei de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010 și menținerea în plată a pensiei de serviciu, în cuantumul anterior
;
se încarcă...