Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 736/2006 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor mențiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Șerban Viorel Stănoiu - judecător
Antonia Constantin - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor mențiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepție ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Secția civilă în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 și nr. 1.700/2006.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 5 octombrie 2006 și au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunțarea la data de 17 octombrie 2006 și apoi la data de 24 octombrie 2006.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 15 iunie 2006, pronunțate în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 și nr. 1.700/2006, Tribunalul Sibiu - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor mențiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Excepția a fost ridicată din oficiu de instanța de judecată cu prilejul soluționării unor contestații formulate împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor.

În motivarea excepției de neconstituționalitate Tribunalul Sibiu - Secția civilă susține, în esență, că dispozițiile legale criticate contravin principiului constituțional al egalității în drepturi, întrucât nu iau în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiilor anumite categorii de venituri realizate de salariați anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 și pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale, creându-se astfel discriminări între diferitele categorii de asigurați în raport cu data pensionării. În sprijinul celor susținute, invocă art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, care prevede că numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile și adaosurile, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice, și dispozițiile pct. 19 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000, care stabilesc ce se înțelege prin sintagma "salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile și adaosurile", sintagmă ce ia în calcul și veniturile excluse de dispozițiile de lege criticate.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția ridicată.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, textele de lege criticate neinstituind privilegii ori discriminări între persoane aflate în situații identice. În acest sens, arată că, potrivit art. 23 alin. (1) și art. 26 alin. (1) lit. d) și e) și alin. (2) din Legea nr. 19/2000, în baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale în cazul asiguraților se includ sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau contractul colectiv de muncă, însă nu și sumele reprezentând participarea salariaților la profit, premii și alte drepturi exceptate prin legi speciale, sume asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale și care nu sunt luate în calcul la stabilirea cuantumului acesteia. De asemenea, arată că legiuitorul este în drept să stabilească modalitățile de calcul al pensiilor, precum și să le modifice pe acestea, potrivit obiectivelor ce le urmărește prin reglementările ce le instituie, fără ca aceasta să reprezinte o încălcare a principiului constituțional al egalității în drepturi.

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, contravenind art. 16 alin. (1) din Constituție. Astfel, consideră că salariații care au plătit contribuția de asigurări sociale pentru veniturile care nu făceau parte din baza de calcul a pensiilor anterior datei de 1 aprilie 2001 sunt supuși aceluiași tratament juridic cu persoanele care nu au achitat această contribuție.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2) și ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile mențiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005. Potrivit art. 4 alin. (2) din ordonanță, anexa face parte integrantă din acest act normativ. Mențiunea de la pct. VI din anexă prevede că:

"

Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001:

- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

- participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitățile economice;

- premiile anuale și premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

- recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;

- diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare și transfer;

- drepturile de autor;

- drepturile plătite potrivit dispozițiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

- al 13-lea salariu;

- alte sporuri care nu au avut caracter permanent."

În susținerea neconstituționalității dispozițiilor de lege criticate, Tribunalul Sibiu - Secția civilă invocă încălcarea principiului egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, consacrat de art. 16 din Constituție.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituție, drepturile cetățenilor la pensie și la alte forme de asigurări și asistență socială sunt prevăzute de lege. Astfel, atribuția de a stabili condițiile și criteriile de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalitățile de calcul a cuantumului lor, revine în exclusivitate legiuitorului. Acesta, în considerarea unor schimbări intervenite în posibilitățile de acordare și dimensionare a drepturilor de asigurări sociale, poate modifica, ori de câte ori consideră că este necesar, criteriile de calcul al cuantumului acestor drepturi, dar cu efecte numai pentru viitor. Prin urmare, ține de opțiunea liberă a legiuitorului stabilirea veniturilor realizate de titularii dreptului la pensie care se includ în baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiilor.

Noua legislație privind sistemul public de pensii recunoaște ca stagiu de cotizare vechimea în muncă considerată utilă de legislația anterioară pentru determinarea dreptului la pensie. În mențiunea criticată pentru neconstituționalitate se precizează în mod expres că nu se iau în calcul la stabilirea punctajului mediu anual acele venituri care, potrivit legislației anterioare, nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor. Aceste dispoziții nu modifică, cu efect retroactiv, legislația anterioară. Verificarea împrejurărilor dacă, potrivit legislației anterioare, s-au încasat sau nu contribuții la asigurările sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual și dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt și de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a căror soluționare intră în competența exclusivă a instanței judecătorești.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor mențiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepție ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Secția civilă în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 și nr. 1.700/2006.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 24 octombrie 2006.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...