Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora - RNTR 4 din 08.12.2005

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Generalități

1.1. Scop

Scopul prezentelor reglementări este de a stabili metodologia și condițiile privind certificarea sau omologarea produselor și materialelor de exploatare noi utilizate la vehiculele rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației, protecția mediului, eficiența energetică și protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere.

Prezentele reglementări stabilesc:

- cerințele ce trebuie îndeplinite de producătorii, reprezentanții producătorilor, importatorii și distribuitorii de produse și materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere pentru a putea obține certificarea sau omologarea acestora;

- cerințele ce trebuie îndeplinite de operatorii economici pentru autorizarea proceselor de partiționare și ambalare a materialelor de exploatare certificate sau omologate de R.A.R.;

- lista produselor și materialelor de exploatare care necesită omologare sau certificare în vederea introducerii pe piață;

- condițiile de introducere pe piață a produselor și materialelor de exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare.

1.2. Domeniul de aplicare

Prezentele reglementări se aplică la certificarea sau omologarea produselor și materialelor de exploatare noi fabricate/importate în serie sau a loturilor de produse și materiale de exploatare noi din categoria celor care privesc siguranța circulației, protecția mediului, eficiența energetică și protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere.

De asemenea, prezentele reglementări se aplică la autorizarea de către R.A.R. a operatorilor economici care partiționează și ambalează materiale de exploatare certificate sau omologate de către R.A.R.

Prezenta metodologie se aplică de:

- Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (R.A.R.);

- producătorii de vehicule rutiere;

- producătorii, reprezentanții producătorilor, importatorii și distribuitorii de produse și materiale de exploatare pentru vehicule rutiere;

- operatorii economici, alții decât producătorii, care partiționează și ambalează materiale de exploatare auto certificate sau omologate.

1.3. Definiții și abrevieri

1.3.1. Definiții

Pentru scopul prezentelor reglementări sunt definiți următorii termeni:

- autorizare - proces în urma căruia se eliberează o autorizație;

- autorizație - document eliberat de R.A.R. în urma evaluării unor activități și a rezultatelor acestora, conform reglementărilor și procedurilor în vigoare, care conferă celui autorizat dreptul de a desfășura o activitate bine precizată;

- autoritate competentă - instituție notificată de Statele membre ale UE sau notificată de Părțile contractante la Acordurile de la Geneva pentru emiterea certificatelor de omologare comunitară CE/CEE, respectiv a certificatelor de omologare internațională CEE-ONU;

- certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare a conformității, ce indică faptul că un produs sau material de exploatare, proces sau serviciu, corespunzător identificat, a parcurs procesul de certificare a conformității și a respectat documentația tehnică normativă;

- certificare a unui produs sau a unui material de exploatare - procedura administrativă prin care R.A.R. sau un alt organism de certificare a produselor desemnat conform legislației în vigoare, de MTCT, certifică faptul că un produs sau un material de exploatare îndeplinește condițiile tehnice esențiale pentru siguranța rutieră, protecție mediului și eficiența energetică, precizate prin standarde naționale, standarde internaționale, reglementări internaționale sau naționale aplicabile ori prin specificațiile tehnice declarate de către fabricant. În prezenta reglementare certificarea este asimilată omologării;

- certificare a unui carburant auto - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un carburant auto îndeplinește condițiile tehnice aplicabile în vederea introducerii pe piață;

- declarație de conformitate - document emis de titularul certificatului de conformitate/omologare al unui produs sau material de exploatare la introducerea pe piață a acestora, prin care atestă pe propria răspundere conformitatea produsului sau materialului de exploatare cu cerințele specificate;

- distribuitor - persoană juridică având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare;

- document tehnic normativ - document tehnic care specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități ori pentru rezultatele acestora - produse, materiale de exploatare și servicii. Exemple de documente tehnice normative: specificații tehnice, standarde, regulamente, directive;

- familie de produse - produse din aceeași categorie, realizate de același producător cu aceeași dotare și tehnologie, având același domeniu de utilizare și caracteristici constructive similare. De exemplu, o familie de produse poate fi formată din variante de tipodimensiuni ale aceluiași produs;

- importator - persoană juridică având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare provenite din import;

- interschimbabilitate - proprietatea unor produse care îndeplinesc aceeași funcție de a putea fi înlocuite unul cu celălalt, fără a afecta funcționarea ansamblului pentru care au fost proiectate. Această proprietate se asigură printr-o stabilire corectă a dimensiunilor, formelor, materialelor, prin respectarea limitelor de toleranță, a caracteristicilor fizico-mecanice și chimice, permițând înlocuirea produselor uzate sau avariate cu altele noi;

- introducere pe piață - acțiunea de a face disponibile, contra cost sau gratuit, produse sau materiale de exploatare noi în vederea utilizării sau comercializării;

- licență de utilizare a certificatului de conformitate - document care conferă titularului dreptul de utilizare a certificatului de conformitate;

- lot de produse sau materiale de exploatare pentru certificare sau omologare - cantitate definită și omogenă de produse sau materiale de exploatare noi de același tip, prezentată în același timp la certificare sau omologare;

- marcă de conformitate - simbol grafic protejat ce indică faptul că un produs sau un material de exploatare a fost certificat în raport cu toate cerințele aplicabile;

- marcă de omologare - simbol grafic, care demonstrează faptul că un produs sau un material de exploatare a fost omologat;

- marcă de omologare internațională sau comunitară - simbol acordat de o autoritate competentă pentru a demonstra îndeplinirea de către un producător și de către produsul pe care se aplică a condițiilor tehnice cerute de un regulament CEE-ONU sau de o directivă CE/CEE;

- marcaj de securizare - set de simboluri și informații codificate, inscripționate pe un mediu suport, centralizat la nivel național, protejat prin mijloace tehnice împotriva copierii neautorizate, care se aplică pe produsele certificate sau omologate R.A.R. de către operatorii economici care au obținut certificate doveditoare a certificării sau omologării, cu scopul de atestare a aprobării de comercializare;

- material de exploatare - substanțe chimice necesare la utilizarea vehiculelor rutiere care se consumă sau se uzează în timpul utilizării unui vehicul rutier și care se completează sau se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia. Include carburanții auto, lubrifianții auto, aditivii pentru carburanții auto, lichidele de frână, lichidele de răcire, uleiurile hidraulice;

- omologare a unui produs sau material de exploatare - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un produs sau un material de exploatare îndeplinește condițiile tehnice aplicabile conform legislației în vigoare;

- onorabilitate - situație în care se găsește o persoană fizică, acționar majoritar, administrator sau manager al unei societăți comerciale, responsabilă juridic pentru conformitatea produselor prezentate organismului de certificare sau autorității de omologare, care nu a fost condamnată pentru infracțiuni penale și care acționează în mod etic și responsabil în relațiile cu beneficiarii și cu autoritățile;

- produs - un sistem, un echipament, o piesă, o componentă sau o entitate tehnică utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montare ori utilizare ulterioară fabricării pe un vehicul omologat;

- produs de schimb de origine - produs destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul și care este de aceeași calitate ca și produsul de origine fiind fabricat sub supravegherea producătorului de vehicul conform specificațiilor și normelor de fabricație furnizate de acesta;

- produs de schimb de uz general - produs de schimb, ale cărui condiții tehnice de definire sunt specifice mai multor tipuri de vehicule rutiere;

- produs/material de exploatare care privește siguranța circulației - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor tehnice din documentul tehnic normativ al produsului, poate constitui o sursă majoră și iminentă de producere a accidentelor rutiere;

- produs nou - produs neutilizat și aflat în termen de garanție/valabilitate;

NOTĂ:

Anvelopele rezultate în urma unui proces tehnologic de reșapare, aflate înainte de prima montare după reșapare și în termenul de garanție, neutilizate, sunt considerate produse noi.

- produs/material de exploatare care privește protecția mediului - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor din documentația de referință, poate afecta negativ performanțele constructive în ceea ce privește poluarea chimică și/sau fonică generate de vehiculele rutiere;

- produs/material de exploatare care privește eficiența energetică - produs/material de exploatare care montat/utilizat pe un vehicul rutier determină modificarea caracteristicilor energetice ale acestuia;

- produs care privește protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere - produs montat/utilizat pe un vehicul rutier care preîntâmpină utilizarea acestuia de persoane neautorizate;

- regulament CEE - ONU - reglementare tehnică stabilită în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, anexă la Acordurile de la Geneva;

- reprezentant al producătorului - persoană juridică împuternicită de producător pentru certificarea sau omologarea produselor;

- specificație tehnică/standard de firmă - document tehnic normativ care prescrie condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs sau un material de exploatare. Atunci când este necesar indică și procedeul/procedeele și/sau documentele tehnice normative care descriu metodele prin care se determină îndeplinirea condițiilor prescrise;

- supravegherea pe piață - totalitatea activităților desfășurate de către R.A.R. în vederea asigurării respectării legislației și reglementărilor în vigoare privind introducerea pe piață a produselor și materialelor de exploatare destinate utilizării la vehiculele rutiere;

- validare - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerințele pentru o anumită utilizare sau aplicare intenționate.

1.3.2. Abrevieri:

- R.A.R. - Regia Autonomă "Registrul Auto Român"

- CE/CEE - Comunitatea Europeană/Comunitatea Economică Europeană

- CEE-ONU - Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite

- UE - Uniunea Europeană

- MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

CAPITOLUL II Metodologia și condițiile privind certificarea sau omologarea produselor
utilizate la vehicule rutiere

2.1. Produsele fabricate în țară sau importate, prevăzute în lista cuprinsă la cap V, pot fi introduse pe piață numai dacă sunt certificate sau omologate de R.A.R. Certificarea sau omologarea se solicită de către producători, reprezentanții acestora, importatori sau distribuitori. Sunt exceptate de la această regulă produsele menționate la art. 1 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora.

Solicitanții care nu sunt producători sau reprezentanți ai producătorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. În acest caz, în momentul inspecției și/sau prelevării pentru încercări întregul lot trebuie să fie ambalat, gata de livrare.

2.2. R.A.R. va desfășura activitățile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru produse atestă că produsul este interschimbabil cu cel aflat pe vehicul la fabricarea acestuia și respectă cel puțin cerințele esențiale și relevante pentru siguranța circulației, protecția mediului, eficiența energetică sau protecția împotriva furturilor, cerințe prevăzute în documentația constructivă și în documentele tehnice normative. În cazul produselor fabricate în serie se adaugă semnificația că producătorul are stabilite măsurile adecvate pentru ca procesul de fabricație să asigure menținerea caracteristicilor în fabricația de serie. Valorile parametrilor de funcționare se pot determina și prin încercări comparative efectuate asupra produselor de origine.

Certificatele de conformitate sau omologare emise de R.A.R. nu exonerează de răspundere operatorii economici cu privire la respectarea legislației privind drepturile de autor, protecția modelelor și desenelor industriale.

2.3. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de R.A.R. în conformitate cu reglementările aplicabile.

2.4. Pentru obținerea certificatului de conformitate sau omologare, producătorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul va prezenta la R.A.R. dosarul produsului întocmit conform cerințelor organismului de certificare/autorității de omologare.

Eșantioanele reprezentative de produse pentru încercări se prelevează de R.A.R. Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibilă, mostrele se pun la dispoziția R.A.R. prin grija solicitantului certificării sau omologării.

2.5. Comunicările de omologare internațională sau comunitară, în raport cu regulamente ori directive, emise de autoritățile competente și incluse în dosar, sunt recunoscute. În această situație, procesul de certificare se efectuează la solicitarea producătorului, reprezentantului acestuia, importatorului sau distribuitorului și constă în activități de identificare a produselor prin inspecție.

2.6. Acordul producătorului de vehicule rutiere asupra unei documentații tehnice sau asupra unui produs poate fi luat în considerare chiar dacă a fost obținut de producător anterior demarării procedurii de certificare sau omologare de R.A.R.

2.7. În cazul produselor pentru care certificatele de conformitate sau omologare în termen de valabilitate emise de R.A.R. permit comercializarea, următoarele modificări impun reluarea certificării sau omologării:

- modificări dimensionale, ale formei sau aspectului;

- utilizarea altor materiale;

- modificări ale procesului tehnologic de fabricație/control;

- modificarea amplasamentului unității productive;

- reluarea fabricației după o întrerupere mai mare de 12 luni;

- preluarea fabricației sau importului de către un alt operator economic.

2.8. Pentru desfășurarea activităților de certificare a conformității sau omologării se au în vedere încercările și verificările prevăzute în reglementările tehnice aplicabile sau următoarele categorii de încercări și verificări:

- verificarea unor elemente de aspect exterior;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea maselor;

- verificarea caracteristicilor fizico-chimice;

- verificarea caracteristicilor funcționale și a performanțelor;

- verificarea montajului pe vehicul;

- verificarea funcționării prin încercări de anduranță.

2.9. Încercările și verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de R.A.R.

2.10. Determinarea capabilității organizației de a furniza consecvent produse în conformitate cu documentul normativ al produsului se efectuează de către R.A.R. Evaluarea se recomandă a se efectua conform reglementărilor naționale sau internaționale aplicabile.

2.11. Evaluarea sistemului de management al calității producătorului este necesară numai pentru produsele fabricate în serie.

2.12. În perioada de valabilitate a certificării sau omologării, R.A.R. verifică respectarea condițiilor inițiale care au stat la baza certificării sau omologării. În cazul constatării nerespectării cerințelor evaluate inițial, R.A.R. suspendă sau retrage certificarea sau omologarea acordată.

2.13. Produsele certificate sau omologate trebuie să fie inscripționate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili:

- tipul și denumirea produsului;

- producătorul și adresa acestuia/marca producătorului;

- reprezentantul producătorului, importatorul sau distribuitorul care introduce produsul pe piață și adresa acestuia;

- seria de fabricație/numărul lotului;

- data fabricației;

- documentul tehnic normativ pentru produs;

- numărul certificatului de conformitate sau omologare;

- termenul de garanție.

În cazul în care din motive obiective inscripționarea/etichetarea nu se poate efectua pe produs, ea se realizează pe ambalaj.

2.14. La acordarea certificării sau omologării se pot lua în considerare rapoarte de încercări prezentate de solicitantul certificării sau omologării, efectuându-se doar încercările și/sau inspecțiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să nu fie mai vechi de 1 an și să fie emise în regim acreditat sau evaluat de R.A.R.

2.15. La livrarea produselor de către titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie să i se pună la dispoziție, semnate de persoanele autorizate: declarația de conformitate, certificatul de garanție și o copie a Certificatului/Licenței. Operatorii economici care comercializează produse pentru vehicule rutiere sunt obligați ca, la cererea organelor de control, să prezinte documentele menționate mai sus.

CAPITOLUL III Metodologia și condițiile tehnice privind certificarea sau omologarea
materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere

3.1. Materialele de exploatare produse în țară sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere, prevăzute în tabelele cuprinse la cap. V, pot fi introduse pe piață numai dacă sunt certificate sau omologate de R.A.R.

Certificarea sau omologarea se solicită de către producători, reprezentanții acestora, importatori sau distribuitori.

3.2. Solicitanții care nu sunt producătorii materialelor de exploatare sau reprezentanții producătorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. În acest caz în momentul inspecției și/sau prelevării pentru încercări întregul lot trebuie să fie ambalat, gata de livrare.

3.3. R.A.R. va desfășura activitățile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru materiale de exploatare atestă că materialul de exploatare îndeplinește cel puțin cerințele esențiale și relevante pentru siguranța circulației, protecția mediului sau eficiența energetică, cerințe prevăzute în documentele tehnice normative aplicabile. În cazul materialelor de exploatare fabricate în serie se adaugă semnificația că producătorul are stabilite măsurile adecvate pentru ca procesul de fabricație să asigure menținerea caracteristicilor în fabricația de serie.

Certificatele de conformitate sau omologare emise de R.A.R. nu exonerează de răspundere operatorii economici cu privire la respectarea legislației privind drepturile de autor.

3.4. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de R.A.R. în conformitate cu reglementările aplicabile.

3.5. Pentru obținerea certificatului de conformitate sau omologare, producătorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul materialului de exploatare va prezenta la R.A.R. dosarul materialului de exploatare întocmit conform cerințelor organismului de certificare sau autorității de omologare.

Eșantioanele reprezentative de materiale de exploatare pentru încercări se prelevează de R.A.R. Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibilă, mostrele se pun la dispoziție R.A.R. prin grija solicitantului de certificare sau omologare.

3.6. Pentru materialele de exploatare certificate de conformitate sau omologate de către R.A.R., următoarele modificări impun reluarea certificării sau omologării:

- modificări ale caracteristicilor fizico-chimice;

- utilizarea altor materii prime;

- modificări ale procesului tehnologic de fabricație/control;

- modificarea amplasamentului unității productive;

- reluarea fabricației după o întrerupere mai mare de 12 luni;

- preluarea fabricației sau importului de către un alt operator economic.

3.7. Pentru desfășurarea activităților de certificare a conformității sau omologare se au în vedere, după caz, următoarele categorii de încercări și verificări:

- verificarea unor elemente de aspect;

- verificarea caracteristicilor fizico-chimice relevante;

- verificarea performanțelor;

- verificarea comportării în exploatare.

3.8. Încercările și verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.

3.9. Determinarea capabilității organizației de a furniza consecvent materiale de exploatare în conformitate cu documentul normativ al materialului de exploatare se efectuează de către R.A.R. Evaluarea se recomandă a se efectua conform reglementărilor naționale sau internaționale aplicabile.

3.10. Evaluarea sistemului de management al calității producătorului este necesară numai pentru materialele de exploatare fabricate în serie.

3.11. În perioada de valabilitate a certificării sau omologării, R.A.R. verifică respectarea condițiilor inițiale care au stat la baza certificării sau omologării. În cazul constatării nerespectării cerințelor evaluate inițial, R.A.R. suspendă sau retrage certificarea sau omologarea acordată.

3.12. Materialele de exploatare certificate sau omologate trebuie să fie inscripționate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili:

- tipul și denumirea materialului de exploatare;

- producătorul și adresa acestuia/marca producătorului;

- reprezentantul producătorului, importatorul sau distribuitorul care introduce materialul de exploatare pe piață și adresa acestuia;

- data de fabricație;

- numărul lotului;

- numărul certificatului de conformitate sau de omologare;

- caracteristicile esențiale, dacă este cazul;

- modul de întrebuințare;

- mesajele de avertizare;

- documentul tehnic normativ de referință pentru materialul de exploatare;

- termenul de garanție/de valabilitate.

3.13. Inscripționarea/etichetarea se realizează pe ambalaj, cu excepția materialelor de exploatare livrate în vrac pentru care aceste informații pot fi prezentate ca document separat sau pot fi înscrise în certificatul de garanție emis de către titularul de licență.

3.14. La acordarea certificării sau omologării se pot lua în considerare rapoartele de încercări prezentate de solicitantul certificării sau omologării, efectuându-se doar încercările și/sau inspecțiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să nu fie mai vechi de 1 an și să fie emise în regim acreditat sau evaluat de R.A.R.

3.15. La livrarea materialelor de exploatare auto de către titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie să i se pună la dispoziție, semnate de persoanele autorizate: declarația de conformitate, certificatul de garanție și o copie a Certificatului/Licenței. Operatorii economici care comercializează materiale de exploatare pentru vehicule rutiere sunt obligați ca, la cererea organelor de control, să prezinte documentele menționate mai sus.

3.16. Operatorii economici care efectuează activități de partiționare și ambalare a materialelor de exploatare trebuie să fie supravegheați de titularul certificatului de conformitate/omologare al materialului de exploatare și autorizați de R.A.R. Aceste tipuri de materiale de exploatare se pot comercializa numai dacă sunt certificate sau omologate de R.A.R. anterior autorizării.

3.17. Nivelul minim certificabil pentru calitatea carburanților este cel prevăzut de legislația/reglementările/standardele în vigoare.

CAPITOLUL IV Metodologia și condițiile privind autorizarea operatorilor economici,
alții decât producătorii, care partiționează și ambalează materiale de
exploatare certificate sau omologate de R.A.R.

4.1. Prevederile prezentului capitol se aplică:

- la autorizarea solicitanților de autorizare care desfășoară activități de partiționare și ambalare a materialelor de exploatare menționate în lista cuprinsă la cap. V, fabricate în România sau importate, certificate sau omologate de R.A.R. ca materiale de exploatare fabricate în serie sau ca loturi de materiale de exploatare;

- la supravegherea titularilor de autorizații de partiționare și ambalare pentru materiale de exploatare.

4.2. Prevederile prezentului articol se aplică în situația în care autorizarea este solicitată de către operatori economici, alții decât producătorii sau reprezentanții acestora, și anume este solicitată de către importatorii/distribuitorii care desfășoară activități de partiționare și ambalare a materialelor de exploatare vrac, în vederea comercializării materialelor de exploatare ambalate.

4.3. Condiții de autorizare:

a) Cererea de autorizare se transmite la R.A.R. de către solicitantul de autorizare și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- cererea de autorizare trebuie să fie datată, să fie semnată de către reprezentanții legali ai solicitantului de autorizare și ștampilată, cu indicarea persoanei nominalizate pentru relația cu R.A.R. Aceste persoane trebuie să îndeplinească condiția de onorabilitate;

- în cererea de autorizare trebuie menționate:

numele și adresa solicitantului;
domeniul de autorizare, și anume:

- > identificarea materialelor de exploatare/grupei de materiale de exploatare care se partiționează și ambalează;

- > titularul/ii licențelor;

- > numărul certificatului/elor de conformitate sau omologare;

- > adresa sediului/ilor în care are loc partiționarea și ambalarea.

b) Documentația anexată la cererea de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente ale solicitantului de autorizare, prezentate în limba română:

- o copie a chestionarului de autoevaluare, cu toate rubricile completate;

- o copie a documentului care demonstrează înregistrarea în condițiile legii a activităților pentru care se solicită autorizarea;

- o copie a contractului pentru partiționare încheiat cu titularul licenței;

- o copie a certificatului de conformitate sau omologare emis de R.A.R. pentru materialul de exploatare/materialele de exploatare partiționate și ambalate;

- o copie a documentației tehnice normative la care face referire certificatul de conformitate sau omologare emis de R.A.R.;

- modele ale declarației de conformitate și certificatului de garanție, emise în vederea comercializării materialului de exploatare ambalat.

c) Documentația referitoare la manipularea, partiționarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, protejarea și transportul materialului de exploatare, precum și documentația referitoare la eliberarea, livrarea materialului de exploatare trebuie să cuprindă:

- tipul și materialul ambalajului, capacitatea nominală a ambalajului/volumul ambalajului;

- modul de manipulare, partiționare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare;

- metodele de verificare a loturilor de materiale de exploatare preambalate - sondaj, inspecție prin eșantionare la locul de ambalare etc. și criteriile de acceptare a loturilor de materiale de exploatare preambalate;

- documentele însoțitoare ale materialului de exploatare ambalat - declarație de conformitate, certificat de conformitate sau omologare;

- informații scrise privind garanțiile producătorului, termenul de garanție și/sau termenul de valabilitate, după caz.

d) Declarația de conformitate și certificatul de garanție ale materialului de exploatare livrat în vrac, emise de către titularul de certificat de conformitate/omologare trebuie:

- să se refere la toate tipurile/tipovariantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat;

- să conțină toate informațiile prevăzute de legislația în vigoare, înscrise lizibil, explicit și fără ambiguități;

- să fie semnate și ștampilate de către emitent.

e) Certificatul de conformitate sau omologare a materialului de exploatare livrat în vrac, emis de către R.A.R., trebuie să se refere la toate tipurile/variantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat și să se afle în termenul de valabilitate.

f) Consumatorii materialului de exploatare trebuie informați într-un mod adecvat cu privire la: manipulare, depozitare, protejare și transport ale materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindicații, în conformitate cu standardele și cu reglementările aplicabile materialului de exploatare. Aceste informații pot fi prezentate ca document separat sau pot fi înscrise în certificatul de garanție emis de către titularul licenței pentru materialul de exploatare livrat în vrac.

g) Modelul de etichetă care se aplică pe ambalajul materialului de exploatare trebuie să includă următoarele informații în limba română:

- denumirea și tipul materialului de exploatare;

- marca comercială sau marca de fabrică a materialului de exploatare;

- identificarea - marca/numele și adresa producătorului;

- identificarea - marca/numele și adresa titularului de autorizație de ambalare;

- data fabricației/anul, luna sau codul;

- numărul lotului;

- termenul de valabilitate;

- cantitatea nominală a conținutului preambalatului - volumul nominal și marca prevăzută pentru marcarea volumului;

- identificarea documentului normativ de referință al materialului de exploatare - cod, număr, titlu, ediția, data emiterii;

- identificarea - marca/numele și adresa titularului certificatului de conformitate/omologare;

- numărul certificatului de conformitate sau omologare R.A.R. precum și a autorizației pentru ambalare sau rubrică prevăzută pentru acest număr, atunci când modalitatea de marcare permite adăugarea acestor informații după derularea procedurii de autorizare;

- avertismentele legale privind compoziția, aditivii, ingredientele folosite etc;

- modul de utilizare, manipulare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindicații, în conformitate cu standardele și reglementările aplicabile materialului de exploatare.

h) Convenția/contractul încheiat între titularul de certificat de conformitate/omologare și ambalator trebuie să includă clauze privind răspunderile titularului de autorizație și ale titularului de certificat de conformitate/omologare, referitoare la păstrarea conformității materialului de exploatare certificat sau omologat pe parcursul manipulării, partiționării, ambalării, etichetării, depozitării, transportului, livrării, termenului de valabilitate/garanție și de utilizare a materialului de exploatare.

i) Solicitantul autorizării trebuie să dispună de o listă cuprinzând metodele, procedurile și instrucțiunile de lucru. Documentele cuprinse în listă trebuie să descrie suficient de clar măsurile stabilite de către solicitantul de autorizare pentru controlul proceselor de management, asigurare a resurselor și aprovizionare, pentru controlul procesului de manipulare, partiționare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare, precum și pentru controlul materialului de exploatare neconform.

4.4. Solicitantul de autorizare trebuie să furnizeze, la termenul stabilit de către R.A.R., dovezile aferente referitoare la rezolvarea eventualelor deficiențe privind documentația transmisă.

4.5. Solicitantul de autorizare trebuie să asigure accesul necondiționat al R.A.R. la sediul de ambalare al solicitantului de autorizare, în vederea desfășurării verificărilor, pentru evaluarea în raport cu cerințele stabilite prin procedurile R.A.R. și cu cerințele documentației tehnice aplicabile a capabilității solicitantului de autorizare de a asigura controlul proceselor.

4.6. Condițiile esențiale care trebuie asigurate de solicitantul autorizării pentru controlul calității materialelor de exploatare ambalate și al proceselor sunt:

a) pentru toate activitățile inspectate trebuie să fie disponibile documente care stabilesc etapele și modul corect de desfășurare, responsabilii, succesiunea, condițiile tehnice, criteriile de acceptare, formularele folosite, modul de verificare;

b) pentru fiecare proces care influențează calitatea materialului de exploatare ambalat trebuie să se păstreze înregistrări care să demonstreze îndeplinirea prevederilor documentelor menționate în paragraful precedent;

c) operatorul economic trebuie să aibă și să pună la dispoziție la cererea R.A.R. o listă actualizată a procedurilor și formularelor folosite;

d) operatorul economic trebuie să aibă o listă disponibilă completă a utilajelor de lucru și a aparaturii de măsură și control, cu evidențierea verificărilor tehnice adecvate și valabilității acestor verificări;

e) documentele tehnice normative aplicabile materialului de exploatare și proceselor, precum și legislația aplicabilă trebuie să fie disponibile, cunoscute și actualizate;

f) materialele de exploatare/materialele de exploatare ambalate/ambalajele neconforme trebuie identificate în mod clar prin depozitare în spații separate și avertizări împotriva utilizării neintenționate;

g) personalul trebuie să fie instruit asupra tuturor condițiilor tehnice și organizatorice care îi pot influența rezultatul activității;

h) în locurile de muncă având condiții speciale și cerințe de calificare trebuie folosit numai personal calificat adecvat;

i) orice activitate subcontractată unui alt operator economic trebuie să aibă la bază documente contractuale care să conțină criterii de evaluare clare a rezultatelor activității subcontractate. Rezultatele colaborării trebuie să fie verificate prin mijloacele proprii ale solicitantului de autorizare;

j) trebuie prestabilite și respectate căi adecvate de detectare, eliminare și prevenire a repetării neconformităților referitoare la materialul de exploatare sau procese;

k) modul de emitere a documentelor care atestă calitatea materialelor de exploatare puse în vânzare trebuie ținut sub control strict. Trebuie păstrate dovezi ale predării acestora împreună cu materialele de exploatare livrate;

l) trebuie luate măsuri pentru ca satisfacția utilizatorilor de materiale de exploatare sau reclamațiile acestora să fie cunoscute și măsurile adecvate pentru rezolvarea petițiilor primite să fie luate într-un termen rezonabil.

4.7. În afara verificării condițiilor prevăzute la pct. 4.6 în cadrul inspecției la sediul solicitantului, se verifică:

a) identificarea ambalajului materialului de exploatare, respectiv precizarea în documentația solicitantului a tipului și materialului ambalajului, a capacității nominale (capacitatea/volumul ambalajului), precum și precizarea stării, inclusiv a etanșeității ambalajului, modalitățile de verificare a acestora de către ambalator;

b) eticheta aplicată pe ambalajul materialului de exploatare, respectiv conținutul etichetei, inclusiv identificarea producătorului, a deținătorul certificării sau omologării și a ambalatorului, starea etichetei, lizibilitatea, vizibilitatea și durabilitatea inscripțiilor aplicate;

c) materialul de exploatare preambalat, eșantionat prin sondaj, prin măsurarea/verificarea conținutului real (volumul real) al preambalatului;

d) modul de manipulare, partiționare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare, prin asistare la desfășurarea activităților respective și/sau prin examinarea dovezilor privind efectuarea de către solicitantul de autorizare a verificărilor loturilor de materiale de exploatare preambalate, conform metodelor de verificare precizate în documentația de manipulare, partiționare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare și transport al materialului de exploatare;

e) modul de livrare a materialului de exploatare și documentele însoțitoare ale acestuia, prin examinarea declarației de conformitate și a certificatului de garanție ale materialului de exploatare emise de către deținătorul certificatului de conformitate/omologare, precum și a certificatului de conformitate sau omologare emis de R.A.R.;

f) existența și valabilitatea documentului contractual încheiat între titularul licenței și solicitantul de autorizare.

4.8. Cu ocazia inspecției la sediul solicitantului se prelevează eșantioane din materialele de exploatare partiționate și ambalate și se va efectua verificarea caracteristicilor fizico-chimice esențiale. Verificările se vor efectua de R.A.R. în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.

4.9. Solicitantul de autorizare trebuie să furnizeze la termenul stabilit dovezile referitoare la rezolvarea eventualelor neconformități care pot influența calitatea materialului de exploatare, identificate cu ocazia inspecției efectuate de R.A.R.

4.10. Autorizația se acordă în situația rezolvării de către solicitant, la termenul stabilit, a tuturor neconformităților majore identificate la analiza documentației, audit, inspecție sau încercări.

4.11. În vederea menținerii autorizării, titularul de autorizație trebuie să mențină conformitatea materialului de exploatare ambalat cu cerințele documentației tehnice care a stat la baza acordării autorizației, pe perioada de valabilitate a autorizării. În acest sens, titularul de autorizație are următoarele obligații:

a) să informeze R.A.R. asupra modificărilor semnificative pe care intenționează să le efectueze asupra procesului de partiționare, ambalare și etichetare a materialului de exploatare, asupra modificărilor structurii sau managementului titularului de autorizație și asupra oricăror aspecte care pot influența conformitatea materialului de exploatare;

b) să nu furnizeze materiale de exploatare ambalate, ca rezultat al modificărilor anunțate, fără un acord scris din partea R.A.R.;

c) să păstreze înregistrările tuturor reclamațiilor primite cu privire la conformitatea materialului de exploatare ambalat și să le pună la dispoziție R.A.R., la cerere.

De asemenea, să ia măsuri pentru rezolvarea acestor reclamații și a oricăror deficiențe care afectează conformitatea materialului de exploatare și să documenteze măsurile luate și eficacitatea acestora;

d) să asigure accesul necondiționat al reprezentanților R.A.R. la sediile de ambalare cu ocazia activităților de supraveghere programate ori neprogramate sau efectuate în situația unor reclamații referitoare la conformitatea materialului de exploatare, ori pentru investigații suplimentare determinate de modificările anunțate de titularul de autorizație.

4.12. Pe perioada de valabilitate a autorizării, R.A.R. efectuează 2 supravegheri. Supravegherea constă în inspecția activității titularului autorizării și verificarea caracteristicilor fizico-chimice esențiale ale materialelor de exploatare partiționate și ambalate. Verificările se vor efectua de R.A.R. în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de R.A.R.

4.13. Nerespectarea de către titularul autorizării a condițiilor de autorizare, în perioada de valabilitate a autorizării, conduce la suspendarea sau retragerea de către R.A.R. a autorizației acordate.

CAPITOLUL V Lista produselor și materialelor de exploatare care necesită omologare
sau certificare R.A.R. în vederea introducerii pe piață, destinate
utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc
siguranța circulației, protecția mediului, eficiența energetică și
protecția împotriva furturilor care fac parte dintr-un sistem sau
echipament care este reglementat printr-o directivă a Uniunii Europene
sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeană

5.1. Produse și materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației:

5.1.1. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul instalațiilor de frânare
Echipamente din cadrul instalațiilor de frânare hidraulice - pompă centrală, repartitor, cilindri, etrier, limitator de presiune, amplificator de frânare, elemente componente ale acestora
Echipamente din cadrul instalațiilor de frânare pneumatice - robinet principal, cilindrii pneumatici de frânare, levier reglabil cilindru pneumatic frânare, ax cu came saboți frânare, regulator, supape, distribuitor, elemente componente ale acestora
Garnituri de frână - plăcuțe, saboți, garnituri de fricțiune
Piscuri de frână
Tamburi de frână
Furtunuri de frână
Conducte de frână
Garnituri de frână din cauciuc
Cabluri de frână
Levier frână de mână
Lichid de frână
5.1.2. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor de direcție, transmisie, rulare sau suspensie
Volan
Coloană de direcție și elementele componente
Caseta de direcție și elementele componente
Echipament hidraulic servodirecție și elementele componente
Leviere de direcție, tiranți
Bare și bielete de direcție
Pivoți, capete de bară, articulații sferice, rotule, bucșe
Cuplaje direcție
Disc ambreiaj și placă presiune ambreiaj
Echipament hidraulic/pneumatic acționare ambreiaj și elementele componente
Echipamente transmisie și elemente componente
Cardane și elementele componente
Planetare
Roți
Prezoane roți
Butuc roată
Fuzetă
Rulmenți
Anvelope
Lanțuri antiderapante
Arcuri
Amortizoare
Brațe de suspensie - ansamblu și elementele componente
Bare stabilizatoare/torsiune
Uleiuri și lichide hidraulice
5.1.3. - Produse utilizate în cadrul motorului sau sistemelor anexe
Set motor și elementele componente
Chiulasă - ansamblu și elementele componente
Garnituri chiulasă
Carburatoare, pompe de injecție și elementele componente ale acestora, injectoare și elementele componente ale acestora
Pompe de alimentare cu carburant și elementele componente ale acestora
Adaptare alimentare GPL sau orice alt tip de carburant
Rezervor de combustibil, bușon de umplere, gură de umplere, supape
Conducte de combustibil
Furtunuri de combustibil
Filtre de combustibil
Comenzi pentru acționarea dispozitivelor de alimentare - cabluri de șoc, cabluri de accelerație
5.1.4. - Produse utilizate în cadrul instalației de iluminare-semnalizare sau instalației electrice
Cabluri și mecanisme de reglaj faruri
Comenzi și martori luminoși
Comandă/comutator iluminare - semnalizare
Comandă/comutator ștergător parbriz
Releu de semnalizare
Instalația electrică - cablajul
Siguranțe electrice
Contact de pornire
Plăci: ADR, ATP, clasificare pe categorii de autobuze
5.1.5. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul caroseriilor sau ca elemente ale acestora
Elemente de caroserie
Parbriz
Geamuri
Folii pentru geamuri
Macarale mecanice sau electrice pentru geamurile ușilor
Mecanisme de închidere/deschidere a ușilor, balamale și încuietori pentru uși și capote
Bare de protecție
Bare antiîmpănare
Bare de protecție laterale
Scaune, banchete
Tetiere
Planșă de bord, mânere de viraj, parasolare, panouri de uși
Ansamblu ștergător și spălător parbriz/hayon și elemente componente
Instalații de dezaburire sau de degivrare
Sisteme de încălzire oglinzi retrovizoare
Ștergătoare pentru faruri
Cablu de kilometraj
Accesorii și ornamente interioare
Accesorii și ornamente exterioare: Portbagaje exterioare, paravânt, antene radio,
Apărători de noroi
Suprastructuri auto/montaj suprastructuri
Dispozitiv de reținere pentru copii
5.1.6. - Alte produse utilizate la vehiculele rutiere din categoria celor care care privesc siguranța circulației
Trusă sanitară
Dispozitive de remorcare
Bară metalică și legătură flexibilă pentru remorcare
Stingător auto

5.2. Produse și materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protecția mediului:

5.2.1. - Combustibili
Benzină și aditivi pentru benzină
Motorină și aditivi pentru motorină
Biocarburanți
Gaz petrolier lichefiat - GPL sau alte tipuri de carburanți auto, de exemplu GNC
5.2.2. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul motorului, sistemelor anexe la motor sau în cadrul transmisiei
Traiect de eșapament de înlocuire, elementele componente și de fixare
Catalizatori
Sonde Lambda
Aprindere electronică
Bujii
Ruptor distribuitor
Lichid antigel
Ulei de motor
Filtre de ulei
Filtre de aer
Ulei de transmisie
Unsori
5.2.3. - Produse utilizate în cadrul instalațiilor electrice
Baterii de acumulatori
5.2.4. - Produse utilizate în cadrul caroseriilor sau ca elemente ale acestora
Aeroterme
Instalații de încălzire independente de funcționarea motorului
Instalații de aer condiționat
Instalații refrigeratoare pentru vehicule destinate transportului de mărfuri perisabile
Panouri fonoabsorbante

5.3. Produse și materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc eficiența energetică a vehiculelor rutiere:

5.3.1. - Produse utilizate în cadrul instalațiilor electrice
Releu pentru încărcare baterie de acumulatoare
Fișe pentru bujii
Bobine de inducție
Relee electrice auto
5.3.2. - Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor anexe la motor și în cadrul transmisiei
Curele de transmitere
Racorduri de cauciuc
Pompe de apă, pompe de ulei și elementele componente ale acestora
Radiatoare

5.4. Produse și materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere:

Alarme auto, sisteme electronice de imobilizare auto
Dispozitive pentru blocarea direcției/transmisiei

Prescurtări utilizate:

GPL - Gaz petrolier lichefiat

GNC - Gaz natural comprimat

ADR - Transport mărfuri periculoase

ATP - Transport mărfuri perisabile.

Notă 1

- Produsele pentru care există Directive CE/CEE sau Regulamente CEE-ONU se supun prevederilor prezentelor reglementări în cazul în care nu se pot aplica Directivele CE/CEE sau Regulamentele CEE-ONU corespunzătoare.

Notă 2

- În tabelele prezentate, produsele și materiale de exploatare au fost repartizate conform clasificării celei mai importante, chiar dacă acestea pot fi încadrate în mai multe categorii.

CAPITOLUL VI Introducerea și supravegherea pe piață a produselor și materialelor de
exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare

6.1. R.A.R. supraveghează introducerea pe piață a produselor care trebuie să dețină omologare comunitară CE/CEE sau omologare internațională CEE-ONU, omologare acordată în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile. Lista produselor care trebuie să dețină omologare comunitară CE/CEE sau omologare internațională CEE-ONU este compusă din produsele nominalizate în reglementările RNTR - 2 aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.

6.1.1. În cazul identificării pe piață de produse care dețin omologare comunitară CE/CEE sau omologare internațională CEE-ONU neconforme, R.A.R. poate decide retragerea produselor respective de pe piață, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

6.1.2. R.A.R. decide retragerea de pe piață, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, a produselor menționate la pct. 6.1 care sunt introduse pe piață fără a fi omologate de autoritățile competente.

6.1.3. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe piață și retragerii de pe piață a produsului neconform revine operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe piață.

6.2. În scopul introducerii pe piață, un produs de origine sau un produs de schimb de origine trebuie însoțit de un document emis de producătorul vehiculului rutier care să îi ateste caracterul de produs de origine sau de produs de schimb de origine și/ori de un marcaj corespunzător care să ateste caracterul de origine al produsului.

6.2.1. Producătorul final de vehicule rutiere sau reprezentantul acestuia va întocmi și va actualiza lista cuprinzând produsele de origine și produsele de schimb de origine. Trimestrial și la cerere listele vor fi puse la dispoziție R.A.R. de către producătorul final de vehicule rutiere.

6.2.2. În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor reglementări, producătorii români de vehicule rutiere vor comunica la R.A.R. lista produselor de origine și a produselor de schimb de origine introduse pe piață până în acel moment. Orice modificări ale acestei liste se vor comunica la R.A.R. în termen de 14 zile calendaristice.

Această listă va cuprinde denumirea produsului, numărul certificatului de omologare al vehiculului la care se utilizează produsul, producătorul produsului și elementele specifice de identificare ale acestuia.

6.2.3. Validarea unui produs ca fiind produs de origine sau produs de schimb de origine se face printr-un document emis de producătorul de vehicule rutiere sau de către reprezentantul autorizat al acestuia.

6.2.4. Produsele de origine sau produsele de schimb de origine trebuie să fie însoțite de declarație de conformitate și de certificat de garanție. Certificatul de garanție trebuie să identifice documentul de atestare a caracterului de produs de origine sau produs de schimb de origine. Produsele de origine și produsele de schimb de origine vor fi atestate ca atare și prin marcaj pe piesă sau, în cazul în care acest fapt nu este posibil din punct de vedere tehnic, prin inscripționare pe ambalajul acestora.

6.2.5. R.A.R. supraveghează introducerea pe piață a produselor de origine sau a produselor de schimb de origine în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. În acest scop, R.A.R. are dreptul să verifice specificațiile tehnice/caietele de sarcini sau alte tipuri de documente tehnice normative ale fabricantului de vehicul rutier, precum și documentele de atestare a caracterului de produs de origine sau de produs de schimb de origine, precum și alte acte de aprobare întocmite în acest sens de producătorul vehiculului sau producătorul produsului, după caz.

6.2.6. În cazul nerespectării cerințelor precizate prin prezentele reglementări referitoare la produsele de origine și produsele de schimb de origine, R.A.R. poate decide retragerea produselor respective de pe piață, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

6.2.7. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe piață și retragerii de pe piața a produsului neconform revine operatorului economic care a declarat produsul de origine sau produsul de schimb de origine sau operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe piață.

6.3. De la data aderării României la UE, R.A.R. supraveghează introducerea pe piață a produselor precizate la art. 1 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora și a carburanților auto precizați la art. 1 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora. În acest scop, R.A.R. are dreptul să verifice documentele care atestă furnizarea de către produsul sau carburantul auto a unui nivel echivalent de protecție a siguranței rutiere, respectiv de protecție a mediului în raport cu cerințele reglementărilor naționale, documente care trebuie puse la dispoziție de către operatorul economic care introduce pe piață produsul sau carburantul auto.

6.3.1. În cazul nerespectării cerințelor precizate prin prezentele reglementări referitoare la produsele sau carburanții auto respectivi, R.A.R. poate decide retragerea produselor sau carburanților auto respectivi de pe piață, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

6.3.2. Cheltuielilor aferente supravegherii pe piață și retragerii de pe piață a produsului sau carburantului neconform se suportă de operatorul economic care a introdus produsul sau carburantul respectiv pe piață.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale și tranzitorii

7.1. Lista prevăzută la cap. V se actualizează în funcție de evoluția documentelor normative. Regulile și procedurile de autorizare/certificare/omologare/evaluare, precum și cele de utilizare a mărcilor și marcajelor aferente se stabilesc de R.A.R., cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.

7.2. Certificatul de conformitate sau omologare poate fi de serie sau de lot. Certificarea sau omologarea unui produs sau material de exploatare fabricat în serie se aplică numai în cazul în care solicitantul este producătorul sau un reprezentant al său.

7.2.1. Certificatul de conformitate sau omologare și autorizația de partiționare și ambalare au valabilitate maximă de 2 ani.

Se pot acorda certificări/omologări pentru produse/materiale de exploatare fabricate în serie pe o perioadă de 3 luni, 6 luni sau 1 an în unul dintre următoarele cazuri:

a) când este necesar controlul strict al operatorului economic și al produsului sau materialului de exploatare certificat sau omologat, nefiind astfel îndeplinite toate condițiile pentru acordarea certificării sau omologării pe o perioadă de 2 ani;

b) când au fost analizate suficiente dovezi de natură tehnică, de exemplu, certificate de conformitate și rapoarte de încercări emise în regim acreditat, aprobări de la constructori de vehicule, care să permită acordarea certificării sau omologării, iar încercările presupun perioade îndelungate.

7.2.2. R.A.R. efectuează activități de supraveghere pe perioada de valabilitate a certificării/omologării/autorizării. Dacă se constată menținerea condițiilor care au stat la baza certificării/omologării/autorizării inițiale, la reluarea procesului se pot aplica proceduri simplificate. Această regulă se aplică dacă cererea de recertificare/reomologare/reautorizare se depune la R.A.R. anterior datei de expirare a certificării/omologării/autorizării.

7.3. Certificările sau omologările de lot se acordă pe perioadă de maxim 1 an, fără depășirea termenului de garanție/valabilitate al produsului/materialului de exploatare, în cantități determinate și nu implică în mod obligatoriu efectuarea auditului privind capabilitatea tehnică a furnizorului. Lotul ce se prezintă pentru certificare sau omologare trebuie să fie fabricat și ambalat conform prezentelor reglementări.

7.4. Încercările și verificările luate în considerare pentru stabilirea conformității produsului sau materialului de exploatare față de documentația de referință vor fi minimum cele esențiale și trebuie să acopere toate caracteristicile relevante. Aprecierea conținutului și nivelului de completare ale documentelor prezentate în cadrul procesului de certificare/omologare/autorizare, precum și stabilirea caracteristicilor esențiale și relevante pentru produs sau materialul de exploatare sunt de competența R.A.R.

7.5. Încercările și verificările se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de R.A.R. conform procedurilor în vigoare.

Evaluarea R.A.R. constă în evaluarea sistemului de management al calității al laboratorului conform cerințelor standardelor internaționale aplicabile și evaluarea capabilității laboratorului de a efectua încercările și verificările respective conform documentelor normative ale acestora sau în evaluarea capabilității laboratorului de a efectua încercările și verificările respective conform documentelor normative ale acestora.

În cazul laboratoarelor evaluate numai din punct de vedere al capabilității de a efectua încercările și verificările respective conform documentelor normative ale acestora dar care nu au un sistem de management al calității implementat și evaluat conform cerințelor standardelor internaționale aplicabile, încercările și verificările se efectuează sub supravegherea R.A.R.

Aceste laboratoare pot fi:

- laboratoare de terță parte - laboratoare independente;

- laboratoare de secundă parte - laboratoare ale producătorilor de vehicule;

- laboratoare de primă parte - laboratoare ale producătorilor produselor sau materialelor de exploatare.

Încercările și verificările efectuate în laboratoare de primă și secundă parte se vor desfășura sub supravegherea R.A.R.

7.6. Se acordă dreptul de utilizare a mărcii de conformitate sau omologare numai în cazul în care R.A.R. a acordat certificarea sau omologarea în raport cu toate cerințele din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.

7.7. Inscripționarea și marcarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere menționate la cap. V se efectuează conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2005, mai puțin lichidul antigel și unsorile, fabricate în serie, pentru care aplicarea marcajului special de securizare este opțională.

7.8. R.A.R. supraveghează menținerea conformității produsului sau materialului de exploatare certificat/omologat.

7.9. La certificarea sau omologarea familiilor de produse se selectează încercările esențiale pentru tipuri reprezentative de produse sau materiale de exploatare. Dreptul de utilizare a mărcii de certificare sau omologare se acordă de R.A.R. numai în cazul în care întreaga familie de produse sau materiale de exploatare este supusă testelor și se demonstrează prin rapoartele de încercări rezultate, îndeplinirea tuturor condițiilor din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.

7.9.1. În cazul în care, pe parcursul desfășurării activităților de certificare/omologare, actul normativ de referință se anulează sau se modifică, R.A.R. eliberează după finalizarea procedurii un certificat valabil 6 luni, timp în care solicitantul poate parcurge o nouă procedură.

7.10. Cheltuielile aferente certificării/omologării/autorizării, inclusiv pentru activitățile de supraveghere pe piață care se desfășoară în termenul de valabilitate a documentului de certificare/omologare/autorizare, se suportă de către solicitanții certificării/omologării/autorizării.

7.11. Răspunderea pentru calitatea, ambalarea, etichetarea, condițiile de transport și depozitarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere introduse pe piață revine, după caz, producătorilor, reprezentanților acestora, importatorilor sau distribuitorilor. Aceștia nu răspund pentru deficiențele de calitate datorate nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de montare, utilizare și păstrare întocmite de producător cu respectarea cerințelor legale, atunci când aceste instrucțiuni sunt aduse la cunoștința consumatorilor.

7.12. Documentațiile tehnice de referință ale produselor sau materialelor de exploatare supuse certificării/omologării, precum și cele conexe acestora vor fi puse la dispoziția R.A.R. de către solicitanți.

7.13. Este interzisă comercializarea de produse și materiale de exploatare, destinate a fi utilizate pe vehicule rutiere, sub denumiri care pot crea confuzie, precum și a celor marcate necorespunzător.

7.14. R.A.R. acceptă cererile de certificare/omologare/autorizare completate corespunzător, însoțite de toate documentele solicitate prin procedurile de certificare/omologare/autorizare.

7.15. Evaluarea condițiilor tehnice, organizatorice și logistice asigurate de producătorii de produse sau materiale de exploatare care solicită certificarea sau omologarea produselor sau materialelor de exploatare fabricate în serie se poate face față de un referențial de tipul ISO 9001 sau față de cerințele specificate de R.A.R., referitoare la:

- documentația tehnică și/sau pentru asigurarea calității, inclusiv formulare folosite;

- controlul tehnic și al proceselor de management al calității;

- reclamații, service, acțiuni corective, acțiuni preventive;

- activități de încercare/inspecție;

- dotări și metode pentru monitorizarea activităților și inspecție/încercare;

- calitatea materiilor prime/materialelor/componentelor folosite;

- identificarea și trasabilitatea materiilor prime, produselor finite, documentelor;

- tratarea produsului și/sau materialului de exploatare neconform;

- eventuale modificări ale proiectului, derogări;

- moduri de etichetare/marcare;

- înregistrări ale parametrilor proceselor și rezultatelor acestora;

- omologarea internă a produselor sau materialelor de exploatare;

- definirea responsabilităților;

- gestionarea înregistrărilor;

- condiții specifice produselor sau materialelor de exploatare.

7.16. În vederea stabilirii modului de respectare a legislației și reglementărilor în vigoare privind introducerea pe piață a produselor și materialelor de exploatare, a conformității și interschimbabilității acestora, R.A.R. poate preleva produse sau materiale de exploatare comercializate ori produse sau materiale de exploatare utilizate de ateliere de reparații și service.

7.17. În cazul în care pentru un produs sau material de exploatare certificat/omologat de un reprezentant al producătorului, se solicită certificarea/omologarea de un alt operator economic, reprezentant al producătorului respectiv, se iau în considerare rapoartele de încercări și, după caz, de audit aferente certificării/omologării inițiale. În acest caz, R.A.R. aplică o procedură de certificare/omologare simplificată, iar perioada de valabilitate a certificării/omologării nu va depăși data expirării certificării/omologării inițiale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...