Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1 din 08.12.2005

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2005 până la 31 martie 2009, fiind înlocuit prin Reglementare 2008;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele reglementări stabilesc cerințele, procedurile și aparatura necesare efectuării inspecției tehnice periodice și controlului tehnic în trafic pentru aprecierea, fără demontare, a stării tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, precum și a existenței dotărilor obligatorii, din punct de vedere al siguranței circulației rutiere, protecției mediului și folosinței conform destinației. Modificări (1)

(2) Inspecția tehnică periodică include în cazul autovehiculelor și inspecția tehnică pentru poluare.

(3) Controlul tehnic în trafic se efectuează conform prezentelor reglementări.

Art. 2. -

Lucrările prevăzute în prezentele reglementări constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor accesibile direct, precum și a dotărilor obligatorii prevăzute de normele privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației. Informațiile privind gradul de uzură și starea acestora, pentru care ar fi necesară demontarea lor, se obțin de către deținător cu ocazia lucrărilor de întreținere sau de reparații.

Art. 3. -

(1) Inspecțiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin reprezentanțele sale județene sau prin operatori economici autorizați și monitorizați de R.A.R.

(2) Activitatea de inspecție tehnică periodică se poate realiza prin operatori economici autorizați, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceștia, în condițiile legii.

(3) În activitatea de inspecție tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizați sau de către instituțiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecință a drepturilor și obligațiilor ce decurg din aceasta.

(4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecția tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecție tehnică periodică.

(5) Aparatura utilizată în stațiile de inspecție tehnică periodică trebuie să respecte cerințele prevăzute în legislația în vigoare privind activitatea de metrologie, precum și cerințele specifice activității de inspecție tehnică periodică prevăzute de prezentele reglementări.

(6) Pregătirea tehnică specifică și atestarea personalului care efectuează inspecția tehnică periodică se fac de R.A.R.

(7) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecția tehnică periodică cuprinde:

a) supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice;

b) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice în stațiile de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;

c) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în stațiile reprezentanțelor R.A.R.;

d) controlul tehnic în trafic.

(8) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (7):

a) Persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tehnice periodice, gestionat de către R.A.R., și prin personalul implicat în activitatea de inspecții tehnice periodice trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de către R.A.R.;

b) În scopul verificării unei inspecții tehnice de către inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi reținut în stația de inspecție tehnică periodică maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operațiuni la solicitarea R.A.R. efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat.

(9) În urma reverificării prevăzute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al R.A.R. poate anula inspecția tehnică periodică în condițiile prevăzute în prezentele reglementări.

Art. 4. -

În funcție de categorie, destinație și masa totală maximă autorizată, vehiculele rutiere ce vor fi supuse inspecției tehnice periodice sunt grupate în trei clase de inspecție tehnică periodică, astfel:

a) clasa I: mopede, motociclete și remorcile acestora;

b) clasa a II-a: vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv, cu excepția mopedelor, motocicletelor și remorcilor acestora;

c) clasa a III-a: vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Art. 5. -

(1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentele reglementări, prin efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, precum și a existenței dotărilor obligatorii.

(2) Obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și a respectării periodicității acestora, în funcție de categoria de vehicul, revine deținătorului legal al vehiculului.

(3) Categoriile de vehicule supuse inspecției tehnice periodice și periodicitatea inspecției tehnice periodice sunt următoarele:

a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;

b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;

c) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru învățarea conducerii auto - la 6 luni și autovehicule speciale ambulanță - la un an;

d) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

e) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

f) autovehicule cu cel puțin 4 roți, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, cu excepția tractoarelor - la 2 ani;

g) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani;

h) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roți și cvadricicluri - la 2 ani;

i) tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;

j) tractoare având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani;

k) remorci și semiremorci apicole - la 3 ani.

(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru învățarea conducerii auto se supun primei inspecții tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

(5) Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică, de la data celei precedente.

Art. 6. -

În intervalul dintre două inspecții tehnice periodice, deținătorul vehiculului rutier are obligația de a asigura menținerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare.

Art. 7. -

(1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competiții sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistrării, după caz, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează de R.A.R. în stațiile reprezentanțelor sale, în conformitate cu reglementările naționale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.

(2) Inspecția tehnică periodică la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) se efectuează în stațiile reprezentanțelor R.A.R. sau în stații de inspecție tehnică periodică autorizate în acest scop de către R.A.R.

Art. 8. -

(1) La inspecția tehnică periodică, vehiculele rutiere supuse certificării pentru transportul de mărfuri periculoase, vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze și remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, trebuie să corespundă cerințelor aplicabile din prezentele reglementări, precum și cerințelor suplimentare aplicabile pentru inspecția tehnică periodică, prevăzute prin reglementările RNTR 3, ediția în vigoare.

(2) La inspecția tehnică periodică, vehiculele rutiere supuse certificării pentru transportul de mărfuri perisabile trebuie să corespundă cerințelor aplicabile din prezentele reglementări, precum și cerințelor suplimentare aplicabile pentru inspecția tehnică periodică, prevăzute prin reglementările specifice, ediția în vigoare.

(3) Inspecția tehnică periodică la autovehiculele pentru competiții sportive și la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează ținându-se seama de cerințele tehnice specifice pe baza cărora acestea au fost omologate.

(4) Inspecția tehnică periodică la vehiculele istorice se efectuează în raport cu caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricației.

CAPITOLUL II Organizarea stației de inspecție tehnică periodică

Art. 9. -

(1) Stația de inspecție tehnică periodică este o (sub)unitate care aparține unei persoane juridice care are prevăzut în statut ca obiect de activitate "Activități de testări și analize tehnice", conform cod CAEN. Stația poate funcționa numai dacă deține autorizație tehnică în termen de valabilitate eliberată de către R.A.R. conform prezentelor reglementări. Spațiul destinat activității de inspecție tehnică periodică trebuie să fie separat de spațiul destinat altor activități ale persoanei juridice și toată aparatura destinată acestei activități trebuie să fie amplasată într-o singură incintă, astfel încât activitatea de inspecție tehnică periodică să nu fie influențată de alte activități desfășurate de persoana juridică respectivă.

(2) În cadrul stației de inspecție tehnică periodică nu se admite efectuarea de operațiuni de întreținere și reparații în timpul programului pentru efectuarea inspecției tehnice periodice.

(3) Utilajele și aparatura stației de inspecție tehnică periodică pot fi utilizate pentru diagnosticare și pentru verificarea calității reparațiilor și reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de către alte ateliere de reparații, în baza unui document de lucru însoțitor care se va înregistra în registrul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. k).

Art. 10. -

(1) Stația de inspecție tehnică periodică trebuie amenajată și dotată cu următoarele:

a) canal de vizitare (cu adâncime și lățime corespunzătoare) cu instalație de iluminare, prevăzut cu cric pentru suspendarea punții (corespunzător clasei de inspecție tehnică periodică) sau cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor, care să permită minimum patru mișcări liniare ori minimum două mișcări liniare și două mișcări circulare.

Pentru clasa a II-a de inspecție tehnică periodică în locul canalului de vizitare se admite un elevator.

Dotarea cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor este obligatorie pentru clasa a III-a de inspecție tehnică periodică.

b) instalație pentru evacuarea forțată a gazelor arse;

c) lampă portabilă de 12 V sau 24 V.

(2) Stația de inspecție tehnică periodică trebuie dotată cu următoarea aparatură:

1. Stand de frânare cu role (corespunzător clasei de inspecție tehnică periodică)

1.1. Standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală (preferabil fără cablu de legătură), iar pentru clasa a III-a de inspecție tehnică periodică, și cu dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalația de frânare (0-10 atm). Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și pneu trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă.

1.2. Standul de frânare cu role pentru clasa a II-a de inspecție tehnică periodică trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a de inspecție tehnică periodică și de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a de inspecție tehnică periodică.

1.3. Standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afișaj analogic (grafică analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afișajul analogic trebuie amplasat astfel încât să permită vizualizarea sa de către operator, indiferent de poziția ansamblului de vehicule pe stand.

1.4. Standul de frânare cu role pentru clasa a III-a de inspecție tehnică periodică trebuie să fie dotat cu dispozitiv de simulare a încărcării vehiculului pentru efectuarea inspecției tehnice periodice la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic fabricate după anul 2001 inclusiv. Acesta trebuie să fie capabil să simuleze o încărcare de minimum 3.000 kg pe axă.

1.5. Standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenței la rulare, a forței de frânare, a forței de apăsare la pedală și a presiunii în instalația de frânare pneumatică și să permită aprecierea ovalității. Forța maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%.

1.6. Preciziile care trebuie asigurate pentru mărimile măsurate sunt:

- pentru rezistența la rulare și forța de frânare: ±3%;

- pentru forța de apăsare la pedală: ±2%;

- pentru presiunea din instalația de frânare pneumatică:

0,1 atm. pentru presiuni de cel mult 5 atm.;
2% din valoarea de indicație pentru presiuni mai mari de 5 atm.

1.7. Programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puțin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare, precum și a dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași axe pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare.

1.8. Pentru inspecția tehnică periodică la autovehiculele cu tracțiune integrală permanentă, stația trebuie să fie dotată cu stand de frânare care să permită efectuarea acestui tip de verificare.

1.9. Standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator și o imprimantă.

1.10. Programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:

- marca, tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului verificat (aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspector pe buletinul de probă);

- data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;

- masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuării probei;

- sistemul de frânare verificat (serviciu sau staționare);

- axa verificată (axa 1, axa 2 etc.) și valorile forțelor de frânare măsurate;

- valorile coeficienților de frânare (pentru frâna de serviciu și cea de staționare);

- valorile dezechilibrelor forțelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu și cea de staționare);

- valoarea măsurată a forței de apăsare la pedala de frână (după caz, calculul forței maxim admisibile la pedală pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de către inspector pe buletinul de probă). Această cerință se aplică numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;

- valoarea măsurată a presiunii din instalația de frânare pneumatică.

1.11. Nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienții de frânare și dezechilibre, precum și a rezultatului verificării. Totuși, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformități ale sistemului de frânare, inspectorul va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.

2. Analizor de gaze pentru stațiile ce efectuează inspecția tehnică periodică la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie

2.1. Pentru stațiile ce efectuează inspecția tehnică periodică la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie fără catalizator tricomponent și sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor de gaze în infraroșu pentru măsurarea cel puțin a CO, cu o precizie de minimum ±0,2%, și, dacă măsoară și alte componente, cu o precizie de minimum ±1% pentru CO2, ±0,2% pentru O2 și ±30 ppm pentru HC (conform OIML R 99 - clasa II);

2.2. Pentru stațiile ce efectuează inspecția tehnică periodică la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent și sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor cu 4 gaze (pentru CO și lambda) conform OIML R 99 - clasa I, cu precizie de minimum:

±0,06% pentru CO;

±0,5% pentru CO2;

±0,1% pentru O2;

±12 ppm pentru HC.

2.3. Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de răspuns nu trebuie să depășească 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru măsurarea turației motorului și imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.

2.4. Programul analizorului de gaze trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:

- data, ora și minutul efectuării probei;

- temperatura uleiului de motor, la momentul efectuării probei;

- turația de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;

- valoarea CO(cor) la turația de mers în gol încet;

- turația de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);

- valoarea CO sau CO(cor) la turația de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);

- valoarea coeficientului lambda la turația de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze).

2.5. Analizoarele de gaze cu care sunt echipate stațiile de inspecție tehnică periodică care efectuează inspecția tehnică periodică la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) trebuie să aibă posibilitatea de a efectua măsurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.

3. Opacimetru pentru stațiile ce efectuează inspecția tehnică periodică la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare.

3.1. Opacimetrul trebuie să permită măsurarea în flux parțial conform R 24 CEE - ONU, cu o precizie de minimum ±0,3 m-1

3.2. Camera de măsură a opacimetrului trebuie să fie mobilă.

3.3. Opacimetrul trebuie prevăzut cu dispozitive adecvate măsurării temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afișa valoarea echivalentă a opacității la temperatura de 100°C, dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru măsurarea turației motorului care să poată măsura turația motorului, indiferent de diametrul conductelor de injecție montate, precum și imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.

3.4. Se admit numai sondele originale de prelevare a gazelor, în conformitate cu prescripțiile fabricantului.

3.5. Pentru autovehiculele din clasa a III-a de inspecție tehnică periodică, dispozitivul pentru măsurarea temperaturii trebuie să aibă lungimea de minimum 2,5 m.

3.6. Opacimetrele vor fi acceptate pentru activitatea de inspecție tehnică periodică numai după verificarea comparativă cu un opacimetru etalon.

3.7. Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 și trebuie să permită măsurarea timpului de bază (durata accelerării motorului).

3.8. Programul opacimetrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:

- data, ora și minutul efectuării probei (numai pentru prima probă);

- temperatura uleiului de motor la momentul efectuării probei;

- timpul de bază;

- turația de mers în gol încet;

- turația de mers în gol maximă (de regulator);

- indicele de opacitate măsurat.

3.9. Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculează ca medie aritmetică a valorilor măsurate în cel puțin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă cu condiția să nu se înregistreze diferențe semnificative între turațiile minime măsurate la ciclurile de accelerare sau între turațiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare.

4. Aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă.

5. Dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri, cu o precizie de ±0,25 atm.

6. Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneurilor, cu o precizie de ±0,1 mm.

7. Cântar pentru măsurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum ±2% din valoarea măsurată. Cântarul trebuie să fie conectat la același calculator ca și standul de frânare cu role.

8. Decelerometru cu compensare și înregistrare a datelor pentru verificarea eficacității sistemului de frânare prin probe funcționale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, vehiculele speciale și vehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role).

9. Dispozitiv de simulare a forței de împingere la proțapul remorcii sau Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător pentru stațiile ce efectuează inspecția tehnică periodică la remorcile cu sistem de frânare cu acționare prin inerție.

10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător pentru stațiile ce efectuează inspecția tehnică periodică la tractoare (cu excepție stațiilor dotate cu decelerometru).

11. Calculator pentru evidența inspecțiilor tehnice periodice:

11.1. Calculatorul trebuie să aibă următoarea configurație minimală:

- procesor: 850 Mhz;

- memorie internă; Ram 128 Mb, Hdd 10 Gb;

- CD-ROM sau CD-W;

- placa video pentru rezoluție de minimum 800 x 600 pixels;

- port paralel și port USB;

- sistem de operare: Windows 98;

- modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb.

11.2. Calculatorul trebuie folosit numai pentru activități legate de inspecția tehnică periodică, nefiind permisă instalarea altor programe decât cele furnizate de către R.A.R. Instalarea și întreținerea programelor se fac numai de către personalul R.A.R. abilitat pentru această activitate.

12. Cameră foto digitală.

(3) Utilizatorii aplicației informatice de inspecții tehnice periodice nu au voie să altereze baza de date (folosirea necorespunzătoare și neavizată a aplicației pentru această activitate sau prin alte mijloace software).

(4) Aparatura de măsură trebuie să fie atestată periodic prin buletine de verificare metrologică pentru aparatura prevăzută la pct. 1 (pentru forța de frânare) și la pct. 2, 3 și 5 sau buletine de etalonare pentru aparatura prevăzută la pct. 1 (pentru forța la pedală și presiunea din instalația de frânare) și la pct. 4, 6 și 7 ori buletine de încercare/etalonare pentru aparatura prevăzută la pct. 8. Termenul de valabilitate al unui certificat de etalonare acceptat de R.A.R. este de maximum 2 ani de la data emiterii acestuia.

(5) Stația de inspecție tehnică periodică trebuie să asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real.

(6) În cazul aparaturii de măsură pentru care este obligatorie imprimarea rezultatelor, furnizorul trebuie să depună la R.A.R. o declarație pe propria răspundere. Prin aceasta furnizorul își asumă responsabilitatea că aparatura respectă cerințele prezentelor reglementări, precum și faptul că programele sunt protejate împotriva oricăror intervenții neautorizate, care să conducă la alterarea datelor primare achiziționate sau a rezultatelor obținute.

(7) Stația de inspecție tehnică periodică trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în permanență activității de inspecție tehnică periodică.

Art. 11. -

(1) Persoanele care efectuează inspecția tehnică periodică trebuie să fie atestate de R.A.R. Ele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie:

a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR), ori calificări asimilate legal acestora;

sau

a2) calificate într-una din ocupațiile prevăzute în anexa nr. 17 sau într-o calificare asimilată legal acestora.

b) să posede permis de conducere corespunzător clasei de inspecție tehnică periodică, cu respectarea următoarelor cerințe minimale:

- pentru clasa I de inspecție tehnică periodică - permis de conducere categoria A1 sau A;

- pentru clasa a II-a de inspecție tehnică periodică - permis de conducere categoria B;

- pentru clasa a III-a de inspecție tehnică periodică - permis de conducere categoria C și/sau D;

c) să aibă vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreținere auto și/sau reparații auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2);

d) să fie angajat al persoanei juridice care solicită atestarea,

(2) Inspectorul tehnic căruia i s-a anulat permisul de conducere își pierde dreptul de a efectua inspecții tehnice periodice.

Art. 12. -

(1) Stațiile de inspecție tehnică periodică vor deține în mod obligatoriu următoarele:

a) registru de evidență a inspecțiilor tehnice al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la reglementări, până la data de la care pentru evidența inspecțiilor tehnice periodice se va utiliza numai calculatorul (data va fi stabilită de R.A.R.);

b) registru de control al stației;

c) formulare-tip, raport de inspecție tehnică care se completează corespunzător categoriei vehiculului și ale căror modele sunt prevăzut în anexele nr. 4-5 la reglementări;

d) formulare-tip, anexă la certificatul de înmatriculare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări;

e) ecuson de inspecție tehnică periodică al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la reglementări;

f) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare;

g) norme tehnice și instrucțiuni de utilizare a aparaturii;

h) avizier care va cuprinde:

- autorizația tehnică a stației, în copie (față-verso);

- metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectuează conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementări;

- tarifele de inspecție tehnică periodică;

- precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care stația de inspecție tehnică periodică nu efectuează inspecția tehnică periodică;

- precizarea actelor necesare efectuării inspecției tehnice periodice;

- programul de lucru al stației;

- schița fluxului de efectuare a inspecției tehnice periodice;

- instrucțiunile și dispozițiile specifice de detaliere și precizare a prezentelor reglementări și pentru care se prevede în mod expres a fi afișate la avizier;

i) dosarul stației care va cuprinde documentele ce atestă funcționarea legală a stației de inspecție tehnică periodică:

- în original: autorizația tehnică, certificatele de atestare a inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologică, buletinele de etalonare și/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparatură întocmite conform prevederilor art. 10 și tarifele pentru inspecția tehnică periodică;

- în copie: raportul de evaluare a capabilității tehnice și contractul de franciză;

j) dosar cu reglementări, norme, proceduri privind efectuarea inspecției tehnice periodice;

k) registru de evidență a vehiculelor la care se efectuează pe linia de inspecție tehnică periodică diagnosticare sau verificarea calității reglajelor sau reparațiilor.

(2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezintă vehicule rutiere la inspecția tehnică periodică stația va afișa la loc vizibil sau va pune la dispoziție, la cerere, prezentele reglementări.

CAPITOLUL III Cerințe și proceduri

Art. 13. -

Inspecția tehnică periodică se execută numai la vehiculele rutiere la care se prezintă:

- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de organele de poliție (completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării) sau, după caz, autorizația provizorie de circulație;

- cartea de identitate a vehiculului.

Art. 14. -

Vehiculele rutiere prezentate la inspecția tehnică periodică trebuie să fie curate, în special caroseria, șasiul, ansamblurile și subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală.

Art. 15. -

La inspecția tehnică periodică se execută operațiunile cuprinse în Planul de operațiuni, al cărui model este prevăzut, în funcție de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1-2 la reglementări. Ordinea de executare a operațiunilor precizate va fi stabilită de fiecare stație în funcție de fluxul de efectuare a inspecției tehnice periodice propriu, cu excepția identificării, care va fi prima operațiune efectuată.

Art. 16. -

(1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspecția tehnică periodică se completează de către inspectorul tehnic un raport de inspecție tehnică corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare R.A.R., după caz, corespunzător categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspecție tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înregistrează după finalizarea inspecției tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator și în Registrul de evidență a inspecțiilor tehnice periodice (până la data stabilită de R.A.R.).

(2) Prima operațiune care se efectuează în cadrul inspecției tehnice periodice este identificarea.

(3) În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuării inspecției tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanța R.A.R. din județul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi inspecții tehnice periodice decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.

(4) Dacă vehiculul rutier nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod defect 200, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului rutier și tipului de inspecție tehnică periodică efectuată, precum și verificarea dotărilor obligatorii.

(5) În continuare se procedează după cum urmează:

a) dacă vehiculul rutier corespunde cerințelor tehnice precizate în Planul de operațiuni corespunzător, inspectorul tehnic consemnează în raportul de inspecție tehnică sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, "Bun tehnic", semnează, ștampilează și aplică matca elementului de securizare; consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică, semnează, ștampilează, notează numărul de înregistrare al inspecției tehnice periodice și aplică elementul de securizare corespunzător. În continuare, inspectorul tehnic aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din față ecusonul corespunzător inspecției tehnic periodice, cu excepția remorcilor și autovehiculelor cu două sau trei roți, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate. Raportul de inspecție tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, completat se arhivează, la el atașându-se, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare.

b) în cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentanțele R.A.R. pentru inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defecțiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul rutier corespunde cerințelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate defecțiuni, personalul R.A.R. consemnează în raportul de verificare R.A.R. "Bun tehnic pentru .............. [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate defecțiuni]", semnează, ștampilează și aplică matca elementului de securizare; consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ........... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate defecțiuni]", semnează, ștampilează, notează numărul de înregistrare al inspecției tehnice și aplică elementul de securizare. Raportul de verificare R.A.R. completat se arhivează, menționându-se la rubrica "Observații privind respingerea vehiculului la inspecția tehnică" numărul, seria și emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se atașează, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspecția tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. În acest caz nu se fac mențiuni în anexa la certificatul de înmatriculare.

Dacă redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii inspecții tehnice periodice, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerințele precizate anterior iar în acest caz elementul de securizare se aplică pe anexa la certificatul de înmatriculare.

c) dacă vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerințelor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemnează defecțiunile în raportul de inspecție tehnică sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, la rubrica "Observații privind respingerea vehiculului la inspecția tehnică" și marchează codurile defectelor constatate în momentul identificării acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit și amănunțit pe raport neconformitățile constatate la postul curent. La finalizarea inspecției tehnice periodice, raportul de inspecție tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la inspecția tehnică periodică.

(6) În cadrul inspecției tehnice periodice va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată R.A.R. și existentă în dosarul de autorizare al stației. În eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată R.A.R. Inspectorul tehnic nu va începe o altă inspecție tehnică periodică până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.

(7) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează o înregistrare fotografică digitală cu vehiculul amplasat pe standul de frânare care va fi salvată în calculatorul stației.

(8) După finalizarea operațiunilor de verificare tehnică prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător, personalul abilitat al R.A.R. poate efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevăzută la lit. b) de la alin. (7) al art. 3, în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3 din reglementări.

(9) Reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat se efectuează în

(10) Nu se efectuează reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat procedându-se de către inspectorul tehnic la finalizarea inspecției tehnice periodice în următoarele situații:

a) nu s-a solicitat de către R.A.R. prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat reverificarea vehiculului;

b) R.A.R. solicită reverificarea unui vehicul, dar personalul abilitat R.A.R. nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3.

(11) Se interzice completarea a două anexe la certificatul de înmatriculare pentru același vehicul.

(12) Datele de identificare și rezultatele inspecției tehnice periodice se înregistrează după finalizarea inspecției tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator și în Registrul de evidență a inspecțiilor tehnice (până la data stabilită de R.A.R.).

Art. 17. -

(1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la inspecția tehnică periodică defecțiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defecțiunile și se procedează potrivit art. 16 lit. a) din reglementări, data următoarei inspecții tehnice periodice urmând să fie stabilită în funcție de data la care s-a constatat remedierea.

(2) Dacă aceste verificări evidențiază și alte defecțiuni la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecția tehnică periodică este condiționată de remedierea acestor defecțiuni. În cazul în care controlul vizual general evidențiază defecțiuni produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecția tehnică periodică este condiționată de remedierea acestora.

(3) Reverificarea impune în mod obligatoriu efectuarea identificării vehiculul rutier prezentat.

(4) În cazul depășirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări, admis pentru remedierea defecțiunilor, se va efectua o nouă inspecție tehnică periodică.

Art. 18. -

Stația de inspecție tehnică periodică va pune la dispoziția R.A.R. datele privind activitatea de inspecție tehnică periodică.

Art. 19. -

(1) Reverificarea unui vehicul prevăzută la lit. c) de la alin. (7) al art. 3 se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la R.A.R. pentru efectuarea activităților pentru care R.A.R. este abilitat prin legislația în vigoare.

(2) Stabilirea oportunității reverificării unui vehicul se realizează numai de către personalul R.A.R. abilitat în acest scop.

(3) Reverificarea unui vehicul se efectuează numai de către personal R.A.R. atestat pentru activitatea de inspecție tehnică periodică și abilitat în acest scop.

(4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatării următoarelor:

a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuală);

b) coroziuni străpunse sau deformații semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuală);

c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale față a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducătorului auto (constatare vizuală);

d) lipsa elementelor principale de iluminare și semnalizare luminoasă (constatare vizuală);

e) aplicarea pe elementele de iluminare și semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (constatare vizuală);

f) existența unor elemente de iluminare și semnalizare luminoasă neomologate (constatare vizuală);

g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia (constatare auditivă - zgomot anormal);

h) emisii poluante excesive la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (constatare vizuală în timpul funcționării motorului);

i) joc excesiv în sistemul de direcție (constatare în timpul conducerii autovehiculului);

j) anvelope care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorări importante vizibile (constatare vizuală);

k) eficacitate redusă a sistemului de frânare (constatare în timpul conducerii autovehiculului).

(5) Reverificarea se efectuează conform Planurilor de operațiuni precizate prin prezentele reglementări.

(6) Se anulează de către personalul R.A.R. abilitat inspecția tehnică periodică a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificării se constată cel puțin una din următoarele defecțiuni:

a) neconcordanțe privind numărul de identificare al vehiculului;

b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;

c) coroziuni străpunse sau deformații semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranța rutieră și/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;

d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale față a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigură transparența minimă precizată prin reglementările în vigoare;

e) lipsa elementelor principale de iluminare și semnalizare luminoasă (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare);

f) aplicarea pe elementele principale de iluminare și semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare, lămpi de poziție);

g) existența unor elemente de iluminare și semnalizare luminoasă neomologate;

h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia;

i) emisii poluante care depășesc limitele stabilite prin prezentele reglementări;

j) joc excesiv în sistemul de direcție;

k) eficacitate a sistemului de frânare mai mică decât limitele stabilite prin prezentele reglementări.

(7) Pentru fiecare reverificare efectuată se completează un raport de verificare R.A.R.

(8) Pe raportul de verificare R.A.R. se vor menționa defecțiunile care atrag anularea inspecției tehnice periodice, precum și, ca observații, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificării și care sunt precizate în Planurile de operațiuni corespunzător.

(9) Raportul de verificare R.A.R. se înmânează prezentatorului vehiculului.

(10) În cazul anulării inspecției tehnice periodice conform prevederilor prezentului articol, după remedierea defecțiunilor, vehiculul se supune inspecției tehnice periodice în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate sau în stațiile reprezentanțelor R.A.R.

CAPITOLUL IV Autorizarea stațiilor de inspecție tehnică

Art. 20. -

(1) Persoanele juridice pot presta activitatea de inspecție tehnică periodică în stații autorizate, numai sub marca R.A.R., pe baza unui contract de franciză.

(2) Autorizarea stațiilor de inspecție tehnică periodică deținute de persoanele juridice se face de către R.A.R., pe baza cererii de autorizare și a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilității tehnice, întocmit de personal certificat pentru evaluarea conformității.

(3) Stațiile de inspecție tehnică periodică pot efectua inspecția tehnică periodică la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) numai dacă îndeplinesc cerințele specifice precizate prin prezentele reglementări.

Art. 21. -

(1) Autorizația tehnică se acordă persoanelor juridice care dețin, spații corespunzătoare desfășurării activității de inspecție tehnică periodică, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 și au personal atestat pentru activitatea de inspecție tehnică periodică, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizației tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementări.

(2) Hala de inspecție tehnică periodică trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea. Fluxul de efectuare a inspecției tehnice periodice poate să fie continuu sau discontinuu. Dacă fluxul este discontinuu, stația de inspecție tehnică periodică nu va fi autorizată pentru efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci și semiremorci).

(3) Dacă stația de inspecție tehnică periodică este dotată cu elevator, înălțimea minimă interioară a incintei trebuie să fie corespunzătoare pentru desfășurarea normală a activității. Stațiile de inspecție tehnică periodică dotate numai cu elevator (fără canal de vizitare) nu se autorizează pentru efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci și semiremorci), iar în cazul în care stația de inspecție tehnică periodică este dotată cu elevator cu brațe nu se vor efectua inspecții tehnice periodice la tractoare.

(4) Incinta stației de inspecție tehnică periodică trebuie să asigure funcționarea corespunzătoare a aparaturii din dotare.

(5) Stația de inspecție tehnică periodică trebuie să dispună de:

- spații de parcare suficiente care să permită staționarea vehiculelor rutiere în așteptarea efectuării inspecției tehnice periodice sau în așteptarea eliberării documentelor; în cazul în care intrarea/ieșirea din stația de inspecție tehnică periodică se face direct pe un drum public, iar în curte nu există spațiu de parcare, se va prezenta un accept de la autoritățile locale pentru parcarea pe drumul public;

- spații sociale pentru personal (vestiare, grup social etc.);

- spații sociale accesibile clienților (spații de așteptare, grup social etc);

- birou inspector tehnic necesar înregistrărilor aferente inspecției tehnice periodice și pentru activitatea de supraveghere efectuată de R.A.R.

(6) Stațiile trebuie să asigure circulația pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor; în cazul stațiilor cu flux discontinuu, standul de frânare cu role va fi prevăzut cu capace pentru ieșirea cu spatele.

(7) Autorizația tehnică eliberată va fi în conformitate cu caracteristicile constructive și cu dotarea existentă a stației de inspecție tehnică periodică, ținându-se cont de prevederile art. 10.

(8) Pe autorizația tehnică eliberată se vor menționa categoriile de vehicule rutiere pentru care a fost autorizată stația de inspecție tehnică periodică, precum și eventualele limitări privind gabaritul acestora.

(9) Autorizația tehnică se eliberează de către R.A.R. după încheierea contractului de franciză cu persoana juridică ce deține stația de inspecție tehnică periodică.

(10) Dacă persoana juridică deține mai multe stații de inspecție tehnică periodică, R.A.R. va elibera autorizații tehnice pentru fiecare stație de inspecție tehnică periodică.

Art. 22. -

(1) În vederea autorizării, persoanele juridice vor depune la R.A.R., pentru fiecare stație de inspecție tehnică periodică pe care o dețin, un dosar de autorizare.

(2) Dosarul de autorizare va conține următoarele documente:

1. cerere-tip de autorizare a stației de inspecție tehnică periodică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la reglementări; în cuprinsul acesteia sunt prezentate principalele date de identificare a persoanei juridice și a stației de inspecție tehnică periodică;

2. chestionar de autoevaluare a capabilității tehnice, completat și semnat pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanei juridice;

3. copie, certificată pentru conformitatea cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului, cu anexa la acesta, conținând activitatea de testări și analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent stației de inspecție tehnică periodică; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17, alin. (1), lit. b din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

4. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, după caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de funcționare, asociați/acționari, obiect de activitate;

5. copii de pe certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici;

6. copii de pe buletinele de verificare metrologică, buletinele de etalonare și/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparatură, după caz (conform prevederilor art. 10);

7. schița stației, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor și a utilajelor din dotarea stației, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăți;

8. fluxul de efectuare a inspecției tehnice periodice.

(3) Durata maximă de valabilitate a autorizației tehnice este de 2 ani și este condiționată de asigurarea respectării de către titular a condițiilor legale de desfășurare a activității de inspecție tehnică periodică.

(4) Fără a depăși acest termen, persoana juridică va solicita R.A.R. reautorizarea stației. Reautorizarea se acordă în condițiile respectării prezentelor reglementări.

(5) Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice titularul acesteia poate solicita încetarea activității, restrângerea sau extinderea domeniului autorizării.

(6) Autorizația tehnică cu termenul de valabilitate depășit devine nulă.

Art. 23. -

(1) Pentru verificarea în timp a menținerii capabilității tehnice a stației de inspecție tehnică periodică, R.A.R. va efectua supravegherea activității acesteia.

(2) Neconformitățile constatate în cursul acestei activități vor fi menționate în registrul de control al stației și, după caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic.

(3) În urma activității de supraveghere, R.A.R. poate adopta una dintre următoarele măsuri:

a) Restrângerea domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care stația de inspecții tehnice și-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice pentru o gamă de vehicule rutiere cuprinse în autorizația tehnică eliberată;

b) Suspendarea autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii uneia dintre abaterile grave referitoare la desfășurarea activității de inspecție tehnică periodică ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniuțele unu, doi, patru, cinci, șase sau șapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de franciză;

c) Anularea autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile grave referitoare la desfășurarea activității de inspecție tehnică periodică ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniuțele unu, doi, patru, cinci, șase sau șapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de franciză.

(4) În cazul suspendării se barează registrul de evidență a inspecțiilor tehnice periodice după ultima inspecție tehnică periodică efectuată înainte de suspendare și se notează în procesul-verbal de suspendare numărul și data acesteia. În cazul anulării autorizației tehnice a stației se procedează ca și în cazul suspendării, suplimentar ridicându-se autorizația tehnică de către R.A.R.

(5) Efectuarea de inspecții tehnice periodice în stații de inspecție tehnică periodică neautorizate, cu autorizația tehnică suspendată, anulată sau cu termenul de valabilitate depășit atrage măsuri de sancționare corespunzător legislației în vigoare, cu mențiunea că persoanele care se fac vinovate intră sub incidența normelor legale care sancționează abaterile de la circulația pe drumurile publice.

CAPITOLUL V Atestarea personalului care efectuează inspecții tehnice periodice

Art. 24. -

(1) Atestarea personalului care efectuează inspecții tehnice periodice se face după absolvirea unui curs de specialitate organizat de către R.A.R., în urma căruia se eliberează un certificat de atestare.

(2) Atestarea personalului care efectuează inspecția tehnică periodică la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) este condiționată de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar organizat de către R.A.R. La acest curs poate participa numai personalul care este atestat ca inspector tehnic, în conformitate cu prevederile alineatului anterior și care își desfășoară activitatea într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată pentru efectuarea inspecției tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau într-o stație de inspecție tehnică periodică care îndeplinește condițiile privind capabilitatea tehnică pentru efectuarea inspecției tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) prevăzute în prezentele reglementări.

(3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 10 la reglementări. În cazul inspectorilor tehnici atestați să efectueze inspecția tehnică periodică și la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta se menționează în mod expres în certificatul de atestare.

(4) Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de cel mult 2 ani.

(5) Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual de către R.A.R. cursuri de îmbunătățire a pregătirii profesionale a inspectorilor tehnici.

Art. 25. -

(1) În vederea atestării ca inspector tehnic, persoana care solicită atestarea va prezenta la R.A.R. un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere din partea persoanei juridice la care va urma să își desfășoare activitatea;

b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesională, după caz;

c) copie de pe permisul de conducere;

d) în cazul persoanelor care conform art. 11 alin. (1) lit. c) trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreținere auto și/sau reparații auto, copie de pe cartea de muncă sau registrul de muncă, care să dovedească îndeplinirea acestei condiții.

(2) Atestarea ca inspector tehnic se poate face și contra cost la cererea în nume propriu a persoanei fizice interesate, fără a fi îndeplinită condiția de la art. 11 alin. (1) lit. d). În acest caz, cererea în vederea atestării va fi formulată în numele persoanei fizice.

(3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a2), care nu îndeplinesc condiția de vechime în muncă cerută la art. 11 alin. (1) lit. c), vor urma, contra cost, la R.A.R., un curs pregătitor despre construcția și funcționarea vehiculelor rutiere.

(4) Cursul se finalizează printr-un examen a cărui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementări. În acest caz, documentul prevăzut la lit. d) a alin. (1) se va înlocui cu dovada de absolvire a cursului pregătitor.

(5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de R.A.R. se va face acordând prioritate persoanelor deja angajate de persoane autorizate.

Art. 26. -

(1) Fără a depăși termenul de valabilitate al certificatului de atestare, inspectorul termic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri din partea persoanei autorizate la care își desfășoară activitatea sau la care va urma să își desfășoare activitatea ori la cererea în nume propriu.

(2) Reatestarea se acordă în aceleași condiții ca și atestarea, cu excepția cerinței de la art. 11 alin. (1) lit. a) pentru inspectorii tehnici atestați înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări. La preschimbarea certificatului de atestare în cazul transferului inspectorului tehnic la o altă persoană autorizată sau în cazul angajării la o persoană autorizată pentru inspectorul tehnic atestat la cerere în nume propriu este necesară prezentarea unei cereri de preschimbare a certificatului de atestare din partea persoanei autorizate respective, precum și o copie parțială de pe carnetul de muncă sau de pe alt document legal din care să reiasă transferul sau angajarea.

Art. 27. -

(1) Se consideră abatere de la cerințele de desfășurare a activității de inspecție tehnică periodică de către un inspector tehnic și se menționează pe certificatul de atestare al acestuia următoarele cazuri:

- confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul rutier care nu îndeplinește cerințele tehnice precizate prin prezentele reglementări;

- nerespectarea cerințelor, procedurilor și a instrucțiunilor de efectuare a inspecției tehnice periodice conform legislației și reglementărilor în vigoare;

- nemenționarea în raportul de inspecție tehnică a tuturor defecțiunilor constatate, care impun respingerea unui vehicul la inspecția tehnică periodică conform prezentelor reglementări;

- transmiterea către R.A.R. (sau în baza națională de date privind inspecția tehnică periodică) de date eronate cu privire la activitatea de inspecție tehnică periodică prestată.

(2) Certificatul de atestare se anulează în cazul în care:

- în decursul unei perioade de 12 luni se constată două abateri de la cerințele de desfășurare a activității de inspecție tehnică periodică de către un inspector tehnic, menționate pe certificatul de atestare al acestuia;

- se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în lipsa acestuia;

- se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în perioada în care autorizația tehnică a stației de inspecție tehnică periodică este suspendată sau anulată;

- se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în perioada în care aparatura specifică necesară efectuării inspecției tehnice periodice nu îndeplinește cerințele specificate;

- se certifică starea tehnică a vehiculului fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin procedura de efectuare a inspecției tehnice periodice;

- se constată modificări sau intervenții neautorizate la aparatura utilizată sau la programele utilizate;

- se efectuează inspecții tehnice periodice la vehicule pentru care stația are interdicție de a efectua inspecția tehnică periodică;

- se efectuează inspecții tehnice periodice în perioada în care autorizația tehnică este expirată.

(3) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic poate fi suspendat pe o perioadă de maximum 30 de zile în funcție de gravitatea abaterilor menționate la alin. (1), precum și în cazul în care analizarea abaterilor menționate la alin. (2) necesită un timp suplimentar.

(4) În cazul în care pentru aceeași stație se anulează două certificate de atestare a inspectorilor tehnici (pentru același inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiți), se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice a stației pe o perioadă de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioară a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice a stației pe o perioadă de 3 luni.

(5) Obținerea unui nou certificat de atestare se face în conformitate cu prevederile art. 24. Programarea pentru reatestare se face după 30 de zile de la depunerea cererii prevăzută la art. 25, perioadă destinată reinstruirii în cadrul stației de inspecție tehnică periodică, dar fără a depăși 60 de zile de la depunerea cererii.

(6) Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară nu mai are dreptul să efectueze inspecții tehnice periodice.

(7) Atestarea stării tehnice corespunzătoare a unui vehicul, prin aplicarea ștampilei, a semnăturii și a elementului de securizare care certifică promovarea inspecției tehnice periodice, de către personal neatestat sau de către personal atestat, dar fără efectuarea în prealabil a inspecției tehnice periodice, atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, materială sau penală.

(8) Conducerea persoanei autorizate va lua măsuri de supraveghere a desfășurării activității inspectorilor tehnici și de sancționare a persoanelor care se fac vinovate de săvârșire a abaterilor menționate în alineatele precedente.

(9) Falsificarea înscrisurilor care atestă starea corespunzătoare a unui vehicul în urma unei inspecții tehnice periodice, precum și utilizarea unui astfel de înscris, cunoscându-se că acesta este fals, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 28. -

(1) Următoarele cerințe impuse la autorizarea stațiilor de inspecție tehnică periodică devin obligatorii de la datele menționate în continuare:

a) echiparea cu dispozitiv pentru simularea încărcării pe punte se aplică de la 1 ianuarie 2007;

b) echiparea standului de frânare cu capace se aplică de la 31.03.2006;

c) echiparea cu cameră foto digitală se aplică de la 01.01.2006.

d) existența biroului pentru inspectorul tehnic necesar înregistrărilor aferente inspecțiilor tehnice periodice și pentru activitatea de supraveghere efectuată de R.A.R. se aplică de la data primei autorizări pentru noile stații și de la data primei reautorizări pentru stațiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări;

e) amplasarea aparaturii într-o singură incintă se aplică de la data primei autorizări pentru noile stații și de la data primei reautorizări ulterioară datei de 01.07.2007 pentru stațiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări.

(2) Cerința privitoare la viteza periferică minimă a rolelor standului de frânare nu se aplică la standurile de frânare care rămân în dotarea stațiilor de inspecție tehnică care au mai fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări.

(3) Cursul pregătitor despre construcția și funcționarea vehiculelor rutiere menționat la art. 25 alin. (3) se va desfășura începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 29. -

(1) Stațiile de inspecție tehnică periodică vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunzătoare menționării efectuării inspecțiilor tehnice periodice, nu mai există rubrici disponibile sau în cazul prezentării unui certificat de înmatriculare de tip vechi.

(2) În cazul utilizării anexei la certificatul de înmatriculare, inspectorul tehnic trebuie să completeze, suplimentar față de elementele menționate la art. 16, numărul de înmatriculare și seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, după caz, numărul de identificare al vehiculului.

(3) Stațiile de inspecție tehnică periodică vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare și în cazul efectuării inspecțiilor tehnice periodice la vehicule înregistrate, dacă prin legislația în vigoare se impune efectuarea inspecției tehnice periodice pentru aceste vehicule.

Art. 30. -

Ecusoanele de inspecție tehnică periodică, elementele de securizare și imprimatele prevăzute în prezentele reglementări vor fi puse la dispoziție stațiilor de inspecție tehnică periodică de către R.A.R. Ecusonul de inspecție tehnică periodică vor avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2005 - verde, 2006 - portocaliu, 2007 - albastru, 2008 - galben, 2009 - roșu. Începând din anul 2010 succesiunea culorilor va fi reluată. Ecusonul de inspecție tehnică periodică care se aplică pe placa de înmatriculare trebuie să aibă culoarea corespunzătoare anului în care vehiculul va fi supus următoarei inspecții tehnice periodice și va fi amplasat între indicativul județului sau al municipiului București și numărul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus următoarei inspecții tehnice periodice îndreptat pe verticală, în sus.

Art. 31. -

Suspendarea și anularea autorizațiilor tehnice a stațiilor de inspecție tehnică periodică și anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de către R.A.R.

Art. 32. -

Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, vehiculelor care au fost radiate din circulație, în vederea reînmatriculării acestora (în acest caz este necesară prezentarea cel puțin a cărții de identitate a vehiculului).

Art. 33. -

Prezentele reglementări se pot aplica, de asemenea, vehiculelor înregistrate și care se supun omologării, dacă prin legislația în vigoare se impune efectuarea inspecției tehnice periodice pentru aceste vehicule (în acest caz este necesară prezentarea cărții de identitate a vehiculului și/sau a certificatului de înregistrare, după caz).

Art. 34. -

Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate și precizate atunci când este necesar, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucțiuni și dispoziții specifice, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit; precizările constituie parte integrantă a reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.

Art. 35. -

Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele reglementări.

ANEXA Nr. 1 la reglementări

PLANUL DE OPERAȚIUNI "INSPECȚIA TEHNICĂ PERIODICĂ"
mopede, motociclete și remorcile acestora

Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control și aparatura necesară Defecte constatate
grupa cod 100 grupa cod 200
0 1 2 3 4
I IDENTIFICARE
0 VERIFICARE: Control vizual Numărul de înmatriculare nu corespunde cu cel din documentele însoțitoare Neconcordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare
- concordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare Se verifică concordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare privind numărul de înmatriculare, an fabricație, categoria, marca, tipul, culoarea, numărul de identificare poansonat, tipul și seria motorului
Placă număr de înmatriculare lipsă, deteriorată, neconformă cu standardul sau montată într-o poziție necorespunzătoare Număr de identificare poansonat lipsă, modificat, incomplet, ilizibil
Nu se poate efectua identificarea motorului Prindere neconformă a plăcuței cu tipul și seria motor
II MOTOR ȘI CADRU
01 ETANȘEITATE: Control vizual, inclusiv cu motorul în funcționare Scurgeri benzină Fixare defectuoasă, deformare
rezervor carburant
- sistem de alimentare cu combustibil
Conducte corodate excesiv
- sistem de ungere Furtune uzate
Lipsă coliere fixare furtune
Scurgeri ulei
02 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: Control vizual și auditiv, inclusiv cu motorul în funcționare (cu obturarea evacuării în cazul verificării etanșeității) Lipsă elemente sistem de evacuare a gazelor arse Fixare sau montare necorespunzătoare
- sistem de evacuare a
gazelor arse
Deformări importante
Coroziuni excesive
Neetanșeități
Zgomot anormal
03 STARE, FIXARE: Control vizual și auditiv Cadru fisurat, sudat, deformat, cu coroziuni avansate Elemente deformate sau sudate necorespunzător
- motor pe cadru și anexe
pe motor
Încercare manuală
Fixare sau montare necorespunzătoare motor sau anexe
Suport motor fisurat
Dispozitiv cuplare remorcă neomologat, fixat sau montat necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, reparat prin sudură
- cadru
- dispozitiv cuplare remorcă
04 STARE, FUNCȚIONARE: Control vizual Lipsă Fixare sau montare necorespunzătoare
- cric Probă funcțională
Funcționare necorespunzătoare
III FURCĂ FAȚĂ
05 STARE, FIXARE, JOCURI: Control vizual Cadru furcă fisurat, sudat, deformat, cu coroziuni avansate, fixat sau montat necorespunzător Joc anormal al furcii în cadru
- cadru furcă Încercare manuală
- articulații
IV BASCULĂ SPATE (INCLUSIV ATAȘ)
06 STARE, FIXARE, JOCURI: Control vizual Cadru basculă fisurat, sudat, deformat, cu coroziuni avansate, fixat sau montat necorespunzător Joc anormal
- cadru Încercare manuală Bucșe uzate
- articulații
V AMBREIAJ ȘI CUTIE DE VITEZE
07 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE Control vizual Scurgeri de lichid sau ulei
Încercări în staționare și în parcurs Funcționare necorespunzătoare
Elemente deformate, fixate sau montate necorespunzător
VI ROȚI (INCLUSIV ATAȘ, REMORCĂ)
08 STARE, FIXARE, MONTARE: Control vizual Prindere necorespunzătoare Jantă deformată sau sudată
-jante Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului și dispozitiv măsurare presiune pneuri Jantă neomologată/ necertificată Spițe deteriorate sau lipsă
JOCURI: rulmenți roți STARE, MONTARE, UZURĂ, PRESIUNE: Uzură neuniformă pronunțată
Jantă fisurată Adâncimea profilului principal al pneului (zona centrală de 3/4 din lățimea benzii de rulare) sub limita admisă: 1 mm
Jantă de dimensiune necorespunzătoare Pneu de dimensiune necorespunzătoare
- pneuri Control joc rulmenți cu suspendare pe cric și încercare manuală
În caz de presiune necorespunzătoare se aduce la valoarea nominală Tăieturi profunde pe banda de rulare sau pe flancurile pneului
Joc anormal rulment Blocarea roții la rotire
VII SUSPENSIE
09 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE Control vizual Lipsă amortizoare Fixare necorespunzătoare
Încercare manuală Fisuri elemente Amortizoare ineficiente
Scurgeri lichid
Bucșe uzate
Suporți slăbiți
Articulații cu jocuri anormale
VIII SISTEM DE FRÂNARE (în funcție de construcție)
10 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: Control vizual Probe funcționale în parcurs Organe de comandă, transmisie și acționare neomologate/necertificate, deteriorate, fisurate, uzate sau corodate excesiv, fixate sau montate necorespunzător, cu funcționare necorespunzătoare
- organe de comandă, transmisie și acționare, conducte, furtune
ETANȘEITATE:
- organe de comandă, transmisie și acționare
- circuite de frânare Neetanșeități
EFICACITATE:
- frână serviciu (ambele dispozitive) Nivel scăzut lichid
- frână staționare (dacă este prevăzută) Eficacitate redusă frâne
IX INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE (INCLUSIV ATAȘ, REMORCĂ) (în raport cu dotările prevăzute de fabricant)
11 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: Control─vizual Avertizor sonor lipsă Abateri de la prescripțiile privitoare la luminile de drum sau de întâlnire (dacă nu pot fi remediate conform cerințelor)
Control auditiv Lipsă integrală elemente componente, nefuncționare integrală sistem: lumini de întâlnire, drum,
indicatoare de direcție, de poziție, de frânare
- generator de curent Verificare și reglare a luminilor de drum și de întâlnire
- cablaje
- avertizor sonor
- faruri, faruri ceață, lămpi de poziție, de frânare, de direcție, de gabarit, iluminare placă număr de înmatriculare, catadioptri Aparat de control al farurilor Fixare sau montare necorespunzătoare, lipsă elemente componente, nefuncționare sistem
Elemente neomologate instalație electrică
Lumini de culoare neregulamentară (anexa nr. 12) Fixare sau montare necorespunzătoare, funcționare necorespunzătoare avertizor sonor
- baterie acumulatori
- siguranțe Bateria nu asigură pornirea motorului
Fixare sau montare necorespunzătoare cablaj, siguranțe
Cablaj deteriorat
Lumini faruri de culoare diferită
Dispersor lipsă, spart sau de culoare neconformă reglementărilor
Inscripții, desene, acoperiri, semne distinctive sau reclame de natură să împiedice eficacitatea luminoasă
Fixare sau montare necorespunzătoare baterie Scurgeri lichid baterie
X ATAȘ
12 STARE, FIXARE: Control vizual Cadru fisurat, sudat, deformat, cu coroziuni avansate, fixat sau montat necorespunzător
- cadru
- dispozitiv de cuplare
- asigurare scaun
Asigurare scaun lipsă, deteriorată, necorespunzătoare
Dispozitiv de cuplare necorespunzător
XI ASPECT EXTERIOR
13 - motociclete (inclusiv atașul) Control vizual Oglindă retrovizoare lipsă (în funcție de dotare) Coroziuni avansate
Deformări importante
- mopede Oglindă retrovizoare deteriorată
- remorcile acestora
XII MODIFICĂRI
14 - motociclete (inclusiv atașul) Control vizual Modificări neomologate
Dispozitive sau accesorii neomologate
- mopede
- remorcile acestora

ANEXA Nr. 2 la reglementări

PLANUL DE OPERAȚIUNI "INSPECȚIA TEHNICĂ PERIODICĂ"
vehicule rutiere cu excepția mopedelor, motocicletelor și
remorcilor acestora

Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control și aparatura necesară Defecte constatate
grupa cod 100 grupa cod 200
0 1 2 3 4
I IDENTIFICARE
0 VERIFICARE: Control vizual Numărul de înmatriculare nu corespunde cu cel din documentele însoțitoare Neconcordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare
- concordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare Se verifică concordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare privind nr. de înmatriculare, an fabricație, categoria, marca, tipul, culoarea, numărul de identificare poansonat, tipul și seria motorului
Placă număr de înmatriculare lipsă, deteriorată, neconformă cu standardul sau montată într-o poziție necorespunzătoare Număr de identificare poansonat lipsă, modificat, incomplet, ilizibil
Nu se poate efectua identificarea motorului
Prindere neconformă a plăcuței cu tipul și seria motor
Certificat de agreare lipsă, care nu corespunde cu datele de identificare ale autovehiculului sau cu termen de valabilitate depășit
Se verifică existența și valabilitatea
Certificatului de agreare, emis de către R.A.R. (numai pentru autovehiculele TAXI)
II MOTOR
01 ETANȘEITATE: Control vizual, inclusiv cu motorul în funcționare Scurgeri benzină Scurgeri motorină
- sistem de alimentare cu benzină sau motorină Fixare defectuoasă, deformare rezervor carburant
Conducte corodate excesiv sau fixate necorespunzător
Furtune uzate
Lipsă coliere fixare furtune
02 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: Control vizual și auditiv, inclusiv cu motorul în funcționare (și cu obturarea evacuării la verificarea etanșeității) Lipsă elemente sistem de evacuare a gazelor arse, sistem de reducere a emisiilor poluante sau sistem recirculare gaze carter Fixare sau montare necorespunzătoare
- sistem de evacuare a
gazelor arse
Deformări importante
Coroziuni excesive
- sistem de reducere a
emisiilor poluante
Neetanșeități
Scurgeri ulei
ETANȘEITATE:
- sistem de ungere
- sistem recirculare gaze carter
03 STARE, FIXARE: Control vizual și auditiv, inclusiv cu motorul în funcționare Încercare manuală Paletă ventilator fisurată Fixare sau montare necorespunzătoare motor sau anexe
- motor pe caroserie
- anexe pe motor
04 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: Control vizual Suport motor fisurat conform operațiunilor specifice pentru verificarea stării, fixării și etanșeității instalației de alimentare cu GPL Elemente deteriorate conform operațiunilor specifice pentru verificarea stării, fixării și etanșeității instalației de alimentare cu GPL
- instalație alimentare cu GPL
IV TRANSMISIE
05 ETANȘEITATE: Control vizual, autovehiculul aflându-se pe canal sau elevator Scurgeri de lichid sau ulei
- comandă ambreiaj, cutie viteze, punți motoare, reductor, cutie de distribuție
06 STARE, FIXARE: Control vizual și auditiv, autovehiculul aflându-se pe canal sau elevator Elemente deformate, fixate sau montate necorespunzător
- comandă ambreiaj, cutie
viteze, arbore cardanic, punți motoare, reductor, cutie de distribuție
Îmbrăcăminte la pedala de ambreiaj lipsă, incorect fixată sau uzată
- comandă dublă (numai pentru autovehicule "ȘCOALĂ")
07 FUNCȚIONARE: Încercări în staționare și în parcurs Funcționare necorespunzătoare
- ambreiaj, cutie de viteze, arbore cardanic, punți motoare, reductor, cutie distribuție
- comandă dublă (numai pentru autovehicule "ȘCOALĂ"): se va verifica pentru ambele sisteme de acționare
IV ROȚI
08 JOCURI: Control cu autovehiculul pe canal dotat cu cric sau pe elevator, prin încercarea manuală a roților stânga-dreapta și rotirea lor (sau similar pe platforme culisante) Joc anormal
- rulmenți roți Blocarea roții la rotire
09 STARE, FIXARE, MONTARE: Control vizual și manual Prindere necorespunzătoare Jantă deformată sau sudată
-jante Jantă neomologată/ necertificată Găuri pt. fixare roată ovalizate
Jantă fisurată Jante de dimensiuni diferite pe aceeași punte
Jantă de dimensiune necorespunzătoare
10 STARE, MONTARE, UZURĂ, PRESIUNE: Control vizual și manual Pneu de dimensiune necorespunzătoare Pneuri de dimensiuni sau profiluri diferite pe aceeași punte
- pneuri Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneurilor și dispozitiv de măsurare a presiunii Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile pneului Pneuri de tipuri diferite, radiale și diagonale, pe aceeași punte
În caz de presiune necorespunzătoare se aduce la valoarea nominală Uzură neuniformă pronunțată
Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lățimea benzii de rulare) sub limita admisă: 1,6 mm (pentru tractoare și mașini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul sub 20'' sau 4 mm la anvelopele cu diametrul peste 20'')
V SUSPENSIE
11 EFICACITATE, SIMETRIE Control vizual pe canal sau elevator Diferență vizibilă privind înălțimea autovehiculului pe cele două laturi ale aceleiași punți
Control comparativ al suspensiei roților de pe aceeași punte
Eficacitate necorespunzătoare
Control cu dispozitivul de verificare a amortizoarelor
12 STARE, FIXARE: Control vizual, autovehiculul aflându-se pe canal sau elevator Lipsă amortizoare Amortizoare sau arcuri defecte, fixate sau montate necorespunzător
- amortizoare, brațe oscilante Foaie principală arc ruptă
Fisuri elemente
- arcuri Burduf pernă spart Foi arc rupte
- bare stabilizatoare Lipsă bolțuri arc, plăcuțe reazem Bare deformate
- perne de aer Bucșe uzate
- bolțuri arc Articulații rupte Articulații cu jocuri anormale
- plăcuțe reazem Suporți slăbiți
13 ETANȘEITATE: Control vizual și auditiv, autovehiculul aflându-se pe canal sau elevator Scurgeri de lichid sau pierderi de aer
- amortizoare
- perne de aer
14 FIXARE, STARE, JOC: Încercare cu suspendarea punții pe cric sau elevator (sau similar pe platouri culisante) Fisuri Brațe deformate
- bolț braț suspensie (ax portant) Bucșe uzate
Joc anormal bolț braț suspensie
- brațe oscilante Rulment gripat
VI DIRECȚIE ȘI PUNTE FAȚĂ-SPATE
15 STARE, FIXARE: Control vizual Fixare sau montare necorespunzătoare Deformări
- volan, coloană de direcție Cu autovehiculul pe canal se oscilează volanul în plan perpendicular pe coloana de direcție și se exercită o forță în sus și în jos. Se rotește volanul alternativ stânga-dreapta Burduf protecție lipsă sau deteriorat
Deformări importante, coroziuni avansate
- leviere, bare și pivoți
- punte Fisuri
- mecanism de direcție Lipsa siguranțelor
Elemente neomologate/ necertificate
16 - volan, coloană de direcție Cu autovehiculul pe canal se rotește volanul alternativ stânga-dreapta. Uzură a legăturii flexibile
(cuplajului)
- articulații Se exercită o forță alternativă în sus și în jos asupra roții și, de asemenea o forță alternativă stânga-dreapta, roata fiind suspendată pe cric sau elevator (sau similar pe platouri culisante) Joc anormal
- leviere, bare și pivoți
- mecanism de direcție
17 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: Se verifică funcționarea cu și fără motorul pornit, rotindu-se volanul alternativ stânga-dreapta pentru acționarea roților Fixare sau montare necorespunzătoare Funcționare necorespunzătoare Neetanșeități
- servodirecție Deformări
Fisuri
Neomologată/necertificată
VII SISTEM DE FRÂNARE
18 STARE, FIXARE, Control vizual cu autovehiculul aflat pe canal sau elevator cu acționarea sistemului de frânare Conducte sau furtune cu deteriorări, frecări de alte organe, improvizate, fixate sau montate necorespunzător Clapetă lipsă, blocată
FUNCȚIONARE: Funcționare necorespunzătoare frână de motor cu clapetă
- conducte, fortune
- organe de comandă și acționare Scurgeri excesive ulei compresor
- frână de motor (cu Conducte corodate excesiv Cală de blocare lipsă (anexa nr. 14)
clapetă de obturare gaze arse m.a.c.) Furtune întinse, răsucite sau umflate
- comandă dublă (numai pentru autovehiculele "ȘCOALĂ") Organe de comandă și acționare neomologate/ necertificate, deteriorate, fisurate, uzate sau corodate excesiv, fixate sau montate necorespunzător, cu funcționare necorespunzătoare
Regulatorul forței de frânare în funcție de încărcare lipsă, defect sau incorect reglat (dacă a fost prevăzut de fabricant) îmbrăcăminte la pedala de frână lipsă, incorect fixată sau uzată
Lipsă dispozitiv blocare a pedalelor de frână stânga-dreapta în cazul tractoarelor
Lipsă, funcționare necorespunzătoare comandă dublă
19 ETANȘEITATE: Control vizual cu autovehiculul aflat pe canal sau elevator cu acționarea sistemului de frânare Scurgeri lichid frână sau pierderi aer Capac rezervor lichid frână lipsă
- circuite de frânare
- organe de comandă și acționare Nivel scăzut lichid
20 EFICACITATE: Încercare pe stand cu role (cu utilizarea, după caz a dispozitivului de măsurare a forței la pedală, a dispozitivului de măsurare a presiunii în instalația de frânare, a dispozitivului de ancorare) sau în parcurs (cu utilizarea decelerometrului) (anexa nr. 11) Eficacitate sub limita prevăzută
- frână de serviciu (la autovehiculele "ȘCOALĂ" cu comandă dublă se va verifica pentru ambele situații de acționare)
Dezechilibru între roțile aceleiași punți mai mare de 20% (abatere excesivă de la direcția de mers în cazul frânării în parcurs)
Variație excesivă a forței de frânare măsurate la roată datorită ovalității tamburului sau deformării discului
Frânare nemoderabilă (blocare)
21 EFICACITATE: Încercare pe stand cu role sau în parcurs (cu utilizarea decelerometrului) (anexa nr. 11) Eficacitate sub limita prevăzută
- frâna de staționare
Dezechilibru între roțile aceleiași punți mai mare de 50 % (20% la automobilele la care frâna de staționare îndeplinește și rolul de frână de securitate) (abatere excesivă de la direcția de mers în cazul frânării în parcurs)
Frânare nemoderabilă (blocare)
22 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: Acționarea frânei cu și fără motorul în funcționare Fixare sau montare necorespunzătoare Funcționare necorespunzătoare servofrână
- servofrână Verificare în parcurs a indicației martorului ABS Deformări Neetanșeități
- sistem antiblocare la frânare (ABS) Fisuri Nefuncționare martor ABS
Servofrână neomologată/ necertificată Martorul ABS indică funcționare necorespunzătoare
VIII ȘASIU, CAROSERIE, CABINĂ
23 STARE, FIXARE: Control vizual cu autovehiculul aflându-se pe canal sau elevator Fisuri, ruperi, coroziuni avansate, deformări importante ale elementelor de rezistență Elemente de prindere slăbite
- șasiu (lonjeroane, traverse)
- dispozitiv de remorcare
Elemente de rezistență sudate
Necorespunzător
Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat, montat sau fixat necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, reparat prin sudură
24 STARE, FIXARE Control vizual Fixare necorespunzătoare Deschiderea sau închiderea incorectă a ușilor sau capotelor
- caroserie Elemente de fixare rupte
- cabină Posibilități de deschidere accidentală a capotelor sau a ușilor
- scaune ETANȘEITATE: accesorii Dispozitiv de culisare sau înclinare a scaunului necorespunzător
hidraulice suplimentare Coroziuni străpunse la podea, pasajele roților sau praguri
Dispunere scaune necorespunzătoare (numai pentru autovehiculele pentru transport în comun de persoane)
Neetanșeități ale caroseriei care afectează funcționarea normală (numai pentru autovehiculele pentru transport în comun de persoane)
Lipsă apărători noroi (dacă au fost prevăzute de fabricant)
Neetanșeități accesorii hidraulice suplimentare
25 STARE, FIXARE: Control vizual Parbriz lipsă sau spart Fixare sau montare necorespunzătoare
- parbriz Control acționare geamuri Oglindă retrovizoare exterioară sau interioară (în funcție de dotare) lipsă
- lunetă Control transparență cu mostre de geam de transparență cunoscută Parbriz fisurat sau cu opacități care diminuează vizibilitatea conducătorului
- geamuri laterale
- oglinzi retrovizoare
ACȚIONARE GEAMURI Geamuri de securitate neomologate Lunetă sau geamuri laterale lipsă sau sparte, cu opacități care diminuează vizibilitatea conducătorului
Oglinzi retrovizoare deteriorate
Lipsă oglindă retrovizoare suplimentară interioară sau exterioară dreapta (pentru autoturismele "ȘCOALĂ"), respectiv lipsă oglindă exterioară dreapta (pentru celelalte autovehicule "ȘCOALĂ")
Geamuri cu transparență necorespunzătoare
Acționare geamuri necorespunzătoare
Accesorii sau acoperiri care diminuează vizibilitatea conducătorului
Autovehicule TAXI care nu au geamurile transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări care atenuează vizibilitatea
26 STARE, FIXARE: Control vizual Suporți fisurați Fixare sau montare necorespunzătoare
- lăzi scule
- roată de rezervă Lipsă roată rezervă (dacă-a de fost prevăzută fabricant) Jantă neomologată/ necertificată, de dimensiune necorespunzătoare, fisurată, deformată, sudată sau cu găuri de fixare roată ovalizate
Pneu de dimensiune necorespunzătoare
Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile pneului
Uzură neuniformă pronunțată
Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lățimea benzii de rulare) sub limita admisă: 1,6 mm (pentru tractoare și mașini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul sub 20'', 4 mm la anvelopele cu diametrul peste 20'')
27 ASPECT EXTERIOR: - caroserie Control vizual Caroserie sau cabină incompletă Elemente în afara gabaritului admis
- cabină Coroziuni avansate
- platformă, obloane laterale Deformări importante
Deteriorări importante, fixare necorespunzătoare platformă, obloane laterale
Dispozitiv zăvorâre obloane lipsă, necorespunzător, fără siguranțe
28 STARE, FIXARE: Control vizual Uzură anormală la ansamblul șa Fixare sau montare necorespunzătoare
- ansamblu șa
- bare antiîmpănare Ansamblu șa neomologat/ necertificat Sistem asigurare necorespunzător
Bare antiîmpănare lipsă, neomologate, deteriorate (dacă au fost prevăzute de fabricant)
29 DOTARE: Control vizual Lipsă dotări (în cazul centurilor de siguranță, numai dacă au fost prevăzute de fabricant locuri de ancorare) (2 truse medicale pentru mijloacele de transport în comun cu mai mult de 15 locuri)
- centuri de siguranță
- triunghi presemnalizare
- trusă medicală
- stingător de incendiu
- ieșiri de siguranță, ciocan pt. spart geamuri, ideograme: "ieșire de siguranță", "ciocan pentru spargerea geamului", "loc stingător de incendiu", "marcare loc trusă sanitară", "dispozitiv de deschidere de urgență a ușii" (numai
Centuri de siguranță deteriorate sau care funcționează necorespunzător
Ancoraje centuri de siguranță deteriorate
Centuri de siguranță, triunghiuri de presemnalizare neomologate
pentru autovehiculele transport persoane în comun) Trusă medicală necertificată
Stingător de incendiu nevizat și necertificat
- plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente (anexa nr. 15) Plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente lipsă, neomologate, fixate sau montate necorespunzător
- marcaje reflectorizante pentru contur (anexa nr. 15) Marcaje reflectorizante pentru contur lipsă, neomologate, fixate sau montate necorespunzător
30 STARE, FUNCȚIONARE: Control vizual Lipsă vitezometru (cu excepția autovehiculelor echipate cu tahograf)
- vitezometru Încercare în parcurs
- tahograf
- dispozitiv de limitare a vitezei Sigiliile și, dacă este cazul, orice alt dispozitiv de protecție împotriva manipulării frauduloase lipsă sau deteriorate, dacă verificarea este posibilă (pentru tahograf și limitator de viteză)
Funcționare necorespunzătoare (în cazul limitatorului de viteză se va verifica, dacă este posibil, viteza maximă reglată conform legislației în vigoare, precum și dacă limitatorul de viteză împiedică vehiculul respectiv să depășească această viteză)
Termenul de valabilitate al verificării tahografului sau limitatorului de viteză depășit (se verifică de pe plăcuța de instalare)
Dacă este posibil, se verifică dacă limitatorul este montat conform legislației în vigoare
Circumferința nominală sau dimensiunea pneului nu corespunde cu datele tahografului (se verifică în caz de dubiu)
IX INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ȘI AUXILIARĂ (în raport cu dotările prevăzute de fabricant)
31 STARE, FIXARE: Control vizual Lipsă integrală faruri Fixare sau montare necorespunzătoare, lipsă parțială faruri
- faruri Far neomologat
Dispersor lipsă, spart sau de culoare neconformă reglementărilor
Inscripții, desene, acoperiri, semne distinctive sau reclame de natură să împiedice eficacitatea luminilor
32 STARE, FIXARE: Control vizual Lipsă integrală elemente componente sistem Fixare sau montare necorespunzătoare, lipsă parțială elemente componente sistem
- lămpi indicatoare de direcție, de poziție, de frânare
Elemente neomologate
Dispersor lipsă, spart sau de culoare neconformă reglementărilor
Inscripții, desene, acoperiri, semne distinctive sau reclame de natură să împiedice eficacitatea luminilor
33 STARE, FIXARE: Control vizual Elemente neomologate Fixare sau montare necorespunzătoare, lipsă elemente componente sistem
- faruri de ceață, lămpi de ceață, de mers înapoi, de gabarit, de parcare, iluminare placă număr de înmatriculare, catadioptri
Dispersor lipsă, spart sau de culoare neconformă reglementărilor
Inscripții, desene, acoperiri, semne distinctive sau reclame de natură să împiedice eficacitatea luminilor
- casetă iluminată (numai pentru autovehiculele "ȘCOALĂ")
Lipsă casetă iluminată
Casetă iluminată necertificată
34 FUNCȚIONARE: Control vizual Nefuncționare integrală a unuia din sistemele: lumini de drum, de întâlnire, indicatoare de direcție, poziție, frânare Lumini de culoare neregulamentară (anexa nr. 12) Funcționare necorespunzătoare sistem
- luminile instalației electrice de iluminare, semnalizare și auxiliară Verificare și reglare a luminilor de drum și de întâlnire și a dispozitivului de corecție a farurilor în funcție de sarcină (dacă dispozitivele sunt în stare de funcționare și accesibile)
Abateri de la prescripțiile privitoare la luminile de drum sau de întâlnire (dacă nu pot fi remediate conform cerințelor)
Lumini faruri de culoare diferită
Aparat de control al farurilor Funcționare necorespunzătoare indicatoare și martori bord
Funcționare necorespunzătoare sistem iluminare interioară (numai pentru autovehiculele pentru transport în comun de persoane)
35 STARE, FIXARE: Control vizual Siguranțe improvizate Fixare sau montare necorespunzătoare cablaj
- cablaje
- siguranțe Fixare sau montare necorespunzătoare siguranțe
Cablaj deteriorat
36 STARE, FIXARE, Control vizual Avertizor sonor lipsă Lipsă, fixare sau montare necorespunzătoare, funcționare necorespunzătoare ștergător parbriz, lunetă
FUNCȚIONARE: Control auditiv Bateria nu asigură pornirea motorului
- ștergătoare parbriz, lunetă
- spălător parbriz, lunetă Lipsă, fixare sau montare necorespunzătoare, funcționare necorespunzătoare spălător parbriz, lunetă
- avertizor sonor
- baterie acumulatori
Fixare sau montare necorespunzătoare, funcționare necorespunzătoare avertizor sonor
Fixare sau montare necorespunzătoare baterie
Scurgeri de lichid din bateria de acumulatori
37 STARE, FUNCȚIONARE: Verificare funcționare Instalație de încălzire independentă neomologată/necertificată Funcționare necorespunzătoare
- instalație de climatizare Scurgeri lichid instalație climatizare, sistem de refrigerare
- instalație de încălzire interioară, instalație de aerisire interioară (pentru autovehiculele transport în comun de persoane)
- sistem de refrigerare
X EMISII POLUANTE
38 VERIFICARE: Control cu analizor de gaze pentru CO la autovehicule cu mas fără catalizator tricomponent și sondă lambda, la turația de mers în gol încet (anexa nr. 13) Nu se poate asigura respectarea condițiilor de măsurare impuse
- gaze evacuare mas (cu
excepția tractoarelor) Emisia de CO măsurată la mers în gol încet mai mare decât cea precizată în anexa nr. 13
- gaze evacuare mac (cu excepția tractoarelor)
- zgomot emis
La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcționare
Control cu analizor de gaze pentru CO și lambda la autovehicule cu mas cu catalizator tricomponent și sondă lambda, la turația de mers în gol încet și la turația de mers în gol accelerat (min. 2000 rot/min) (anexa nr. 13) Nu se poate asigura respectarea condițiilor de măsurare impuse
Emisia de CO măsurată la mers în gol încet mai mare decât valoarea admisă precizată în anexa nr. 13
Emisia de CO măsurată la mers în gol accelerat mai mare decât valoarea admisă
Se efectuează numai la autovehiculele încadrate de R.A.R. ca autovehicule cu poluare redusă precizată în anexa nr. 13 Coeficientul X măsurat la mers în gol accelerat nu se încadrează în intervalul admis precizat în anexa nr. 13
La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcționare
Control cu opacimetru în accelerare liberă la autovehicule cu mac (anexa nr. 13) Nu se poate asigura respectarea condițiilor de măsurare impuse
Indicele de opacitate măsurat în accelerare liberă mai mare decât valoarea admisă precizată în anexa nr. 13
Control auditiv Zgomot anormal
XI REMORCI
39 STARE, FIXARE: Control vizual Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat, fixat sau montat necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, reparat prin sudură
- dispozitiv de cuplare
- dispozitiv de asigurare
Joc anormal în sistemul de cuplare
Dispozitiv de asigurare lipsă, deteriorat, necorespunzător
40 STARE, FIXARE: Control pe canal, vizual și cu încercarea manuală a roților stânga-dreapta și rotirea lor (sau similar pe platforme culisante) Fisuri, ruperi, deformări importante, coroziuni avansate ale elementelor de rezistență
- proțap
- șasiu
- punți
JOCURI: Proțap montat sau fixat necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, cu coroziuni avansate, reparat necorespunzător
- rulmenți roți
Fixare sau montare necorespunzătoare
Elemente fixare rupte, fisurate, slăbite
Joc anormal rulment
Blocarea roții la rotire
41 SIMETRIE, EFICACITATE, STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: Control vizual și auditiv pe canal Foaie principală arc ruptă Diferență vizibilă privind înălțimea remorcii pe cele două laturi ale aceleiași punți
- suspensie Control comparativ al suspensiei roților de pe aceeași punte Amortizoare lipsă (dacă au fost prevăzute de fabricant) Eficacitate necorespunzătoare
Fisuri elemente Amortizoare sau arcuri defecte, fixate sau montate necorespunzător
Control cu dispozitivul de verificare a suspensiei Burduf pernă spart
Lipsă bolțuri arc, plăcuțe reazem
Scurgeri de lichid sau pierderi de aer
Articulații rupte
Foi arc rupte
Bare deformate
Bucșe uzate
Suporți slăbiți
Articulații cu jocuri anormale
42 STARE, FIXARE, MONTARE: Control vizual și manual Prindere necorespunzătoare Jantă deformată sau sudată
- jante STARE, MONTARE, UZURĂ, Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneului și dispozitiv de măsurare a presiunii în caz de presiune necorespunzătoare se aduce la valoarea nominală Jantă neomologată/ necertificată Găuri pt. fixare roată ovalizate
PRESIUNE: Jantă fisurată Jante de dimensiuni diferite pe
aceeași punte
- pneuri (inclusiv roata de rezervă, dacă a fost prevăzută de fabricant) Jantă de dimensiune
necorespunzătoare
Pneuri de dimensiuni sau
profiluri diferite pe aceeași punte
Pneu de dimensiune necorespunzătoare
Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile pneului Suport fisurat roată rezervă Pneuri de tipuri diferite, radiate și diagonale, pe aceeași punte
Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lățimea benzii de rulare) sub limita admisă: 1,6 mm (pentru mașini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul sub 20'', 4 mm la anvelopele cu diametrul peste 20'') Uzură neuniformă pronunțată Roată de rezervă lipsă
43 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE SISTEM FRÂNARE: Control vizual cu remorcă aflată pe canal, cu acționarea sistemului de frânare Conducte sau furtune cu deteriorări, frecări de alte organe, improvizate, fixate sau montate necorespunzător Cale de blocare lipsă, necertificate (anexa nr. 14)
- conducte, furtune
- organe de comandă și
acționare
Încercare pe stand cu role (cu utilizarea, după caz, a dispozitivului de simulare a forței de împingere la proțapul remorcii, dispozitivului de măsurare a presiunii în instalația de frânare sau a dispozitivului de ancorare) (anexa nr. 11)

ETANȘEITATE:
Conducte corodate excesiv
Furtune întinse, răsucite sau umflate
- circuite de frânare
- organe de comandă și acționare EFICACITATE: Organe de comandă și acționare neomologate/ necertificate, deteriorate, fisurate, uzate sau corodate excesiv, fixate sau montate necorespunzător, cu funcționare necorespunzătoare
- frână de serviciu
- frână de staționare
Regulatorul forței de frânare în funcție de încărcare lipsă, defect sau incorect reglat (dacă a fost prevăzut de fabricant)
Scurgeri lichid frână sau pierderi aer
Eficacitate sub limita prevăzută
Dezechilibru la frâna de serviciu mai mare de 20% (abatere excesivă de la direcția de mers în cazul frânării în parcurs)
Dezechilibru la frâna de staționare mai mare de 50% (abatere excesivă de la direcția de mers în cazul frânării în parcurs)
Variație excesivă a forței de frânare măsurate la roată datorită ovalității tamburului sau deformării discului
Frânare nemoderabilă (blocare)
44 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: Control vizual Lipsă integrală elemente componente, nefuncționare integrală a unuia din sistemele: indicatoare de direcție, poziție, frânare Fixare sau montare necorespunzătoare, lipsă elemente componente, nefuncționare sistem
- instalația electrică de iluminare și semnalizare (în raport cu dotările prevăzute de fabricant)
Dispersor lipsă, spart sau de culoare neconformă reglementărilor
Elemente neomologate
Lumini de culoare neregulamentară (anexa nr. 12)
Inscripții, desene, acoperiri, semne distinctive sau reclame de natură să împiedice eficacitatea luminilor
45 ASPECT EXTERIOR: Control vizual Caroserie incompletă, fixată sau montată necorespunzător Elemente în afara gabaritului admis
- caroserie
- plăci de identificare
spate reflectorizant
fluorescente (anexa nr. 15)
Coroziuni avansate
Deformări importante
Plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente lipsă, neomologate, fixate sau montate necorespunzător
- marcaje reflectorizante pentru contur (anexa nr. 15)
Marcaje reflectorizante pentru contur lipsă, neomologate, fixate sau montate necorespunzător
Lipsă apărători noroi (dacă au fost prevăzute de fabricant)
46 STARE, FIXARE: Control vizual Deteriorări importante, fixare necorespunzătoare
- platformă
- obloane laterale Dispozitiv zăvorâre obloane lipsă, necorespunzător, lipsă siguranțe
XII SEMIREMORCĂ AUTOBUZ ARTICULAT (suplimentar)
47 STARE, FIXARE: Control vizual cu autovehiculul aflat pe canal sau elevator Fixare sau montare necorespunzătoare Neetanșeitate
- ansamblu burduf Deteriorări burduf
Jocuri anormale (brațe cadru, silence blocuri, articulație)
XIII MODIFICĂRI
48 - autovehicul Control vizual Modificări neomologate
- remorcă Componente sau dotări neomologate sau necertificate conform prevederilor legale

OPERAȚIUNI SPECIFICE PENTRU VERIFICAREA STĂRII, FIXĂRII ȘI
ETANȘEITĂȚII INSTALAȚIEI DE ALIMENTARE CU GPL

Nr. crt. Denumirea verificării Defecte constatate
grupa cod 100 grupa cod 200
I IDENTIFICARE
04.1. Înregistrarea instalației de alimentare cu GPL în cartea de identitate a vehiculului Neînregistrarea instalației de alimentare cu GPL în cartea de identitate a vehiculului
04.2. Conformitatea instalației GPL montată pe autovehicul cu datele înregistrate în cartea de identitate a vehiculului Neconcordanța reductorului-vaporizator (marca și tipul) și/sau a rezervorului GPL (marca, capacitatea și seria)
II STARE, FIXARE, ETANȘEITATE
04.3. Starea componentelor instalației GPL Carcasa etanșă montată pe rezervorul GPL fisurată, fără garnituri de etanșare sau fără capac
Furtunurile și țevile pentru evacuarea scăpărilor de GPL fisurate sau neasigurate cu coliere
Țevi pentru GPL din cupru fără înveliș de protecție anticorozivă
Tuburi flexibile pentru GPL uzate sau îmbătrânite Racorduri sudate sau alămite pe țevi
04.4. Vechimea rezervorului GPL Vechime mai mare de 10 ani față de data poansonată pe placa cu caracteristici a rezervorului
04.5. Fixarea componentelor instalației GPL Gura de umplere fixată necorespunzător
Rezervorul GPL fixat necorespunzător
Reductor-vaporizator fixat necorespunzător
Tuburi flexibile fără coliere pentru etanșare, neasigurate împotriva frecării de elemente metalice
04.6. Starea și fixarea instalației electrice pentru aparatele GPL Fixare necorespunzătoare, izolații degradate, lipsa a cel puțin o siguranță fuzibilă independentă pe conductorul pentru alimentarea aparatelor GPL
04.7. Etanșeitatea instalației GPL Scurgeri de GPL

NOTĂ: Operațiunile de identificare (prevăzute la nr. crt. 04.1 și 04.2) se efectuează odată cu celelalte operațiuni de identificare prevăzute pentru inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere. În cazul în care la aceste operațiuni de identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuării inspecției tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanța R.A.R. sau la un atelier autorizat pentru activități privind instalațiile de alimentare cu GPL, după caz, pentru rezolvarea neconformităților constatate. În acest caz nu se acceptă efectuarea inspecției tehnice decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.

ANEXA Nr. 3 la reglementări

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A INSPECȚIILOR TEHNICE

Nr. crt. Data Număr de înmatri- culare Cate- goria vehicu- lului Marca și tipul Anul de fabric. Seria Rezul- tatul inspec- ției Bun (Cod defec- țiune) Semnătura persoanei care a efectuat inspecția tehnică Prezentarea după remediere Denumirea/ numele dețină- torului adresa, telefonul Persoana care a prezentat vehiculul la inspecția tehnică Observații
Șasiu Motor Data Rezul- tatul inspec- ției Bun (Cod defec- țiune) Semnătura persoanei care a efectuat inspecția tehnică Nume Prenume B.I.
seria nr.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ANEXA Nr. 4 la reglementări

MATCA
EL. SEC.
ITP
RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ*)
Nr. crt. registru ITP _______________
Data __________________________
Mopede, motociclete și remorcile acestora
STAȚIA DE INSPECȚIE TEHNICĂ: Nr. chitanță:
ADRESA:
IDENTIFICAREA VEHICULULUI DEȚINĂTOR
Nr. înmatriculare: Denumirea/Numele:
Categoria:
Marca și tipul: Adresa/Sediu:
Data înmatriculării: Telefon:
Anul de fabricație: PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL
Culoare cadru: Numele și prenumele:
Tip/Serie motor: B.I. seria nr.
Nr. identificare (serie cadru):
Serie CI/CIV:
OBSERVAȚII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECȚIA TEHNICĂ
Semnătura de luare la cunoștință a persoanei
care a prezentat vehiculul
Semnătura persoanei care a efectuat
inspecția tehnică
A. Seria ____________ nr. ____________ dovezii de reținere a certificatului de înmatriculare.
Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic Semnătura și ștampila

LISTA OPERAȚIUNILOR PENTRU INSPECȚIA TEHNICĂ

COD DEFECT Denumirea ansamblurilor și a lucrărilor COD DEFECT Denumirea ansamblurilor și a lucrărilor
I. IDENTIFICARE VIII. SISTEM DE FRÂNARE
100 200 VERIFICARE: concordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare 110 STARE, FIXARE: organe de comandă, transmisie și acționare, conducte, furtune ETANȘEITATE: organe de comandă, transmisie și acționare, circuite de frânare EFICACITATE: frână serviciu, frână staționare
II. MOTOR ȘI CADRU
101 201 ETANȘEITATE: sistem de alimentare cu combustibil, sistem de ungere
102 202 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: sistem de evacuare a gazelor arse
103 203 STARE, FIXARE: motor pe cadru și anexe pe motor, cadru, dispozitiv cuplare remorcă IX. INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE (INCLUSIV ATAȘ, REMORCĂ)
111 211 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: generator de curent, cablaje, avertizor sonor, faruri de ceață, lămpi de poziție, de frânare, indicatoare de direcție, de ceață, de gabarit, iluminare placă nr. înmatriculare, catadioptri, baterie acumulatori, siguranțe
104 204 STARE, FUNCȚIONARE: cric
III. FURCĂ FAȚĂ
105 205 STARE, FIXARE JOCURI: cadru furcă, articulații
IV. BASCULĂ SPATE (INCLUSIV ATAȘ)
106 206 STARE, FIXARE, JOCURI: cadru, articulații
X. ATAȘ
V. AMBREIAJ ȘI CUTIE DE VITEZE 112 212 STARE, FIXARE: cadru, dispozitiv de cuplare, asigurare scaun
207 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE
VI. ROȚI (INCLUSIV ATAȘ, REMORCĂ) XI. ASPECT EXTERIOR
108 208 STARE, FIXARE, MONTARE: jante, JOCURI: rulmenți roți STARE, MONTARE, UZURĂ, PRESIUNE: pneuri 113 213 ASPECT EXTERIOR: motociclete (inclusiv atașul), mopede, remorcile acestora
XII. MODIFICĂRI
VII. SUSPENSIE 114 MODIFICĂRI: motociclete (inclusiv atașul), mopede, remorcile acestora
109 209 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE
*) Inspecția tehnică efectuându-se fără demontare, starea și uzura pieselor inaccesibile (garnituri, plăcuțe frână etc.) nu se controlează. Defectarea vehiculului în timpul inspecției tehnice, datorată stării tehnice sau viciilor ascunse, nu implică răspunderea stației de IT.
ATENȚIE: În cazul depășirii termenului de 30 zile calendaristice admis pentru remedierea defecțiunilor, se va efectua o nouă inspecție tehnică.
Pentru vehiculele cu defecțiuni se aplică prevederile legislației privind circulația pe drumurile publice.

ANEXA Nr. 5 la reglementări (față)

MATCA
EL. SEC.
ITP
RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ*)
Nr. crt. registru ITP _______________
Data __________________________
STAȚIA DE INSPECȚIE TEHNICĂ: Nr. chitanță:
ADRESA:
IDENTIFICAREA VEHICULULUI DEȚINĂTOR
Nr. înmatriculare: Denumirea/Numele:
Categoria:
Marca și tipul: Adresa/Sediu:
Data înmatriculării:
Anul de fabricație: Telefon:
Culoarea: PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL
Nr. identificare: (serie caroserie/șasiu) Numele și prenumele:
Tip/Serie motor: Adresa:
Serie CI/CIV: B.I. seria nr.
OBSERVAȚII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECȚIA TEHNICĂ
Semnătura de luare la cunoștință a persoanei
care a prezentat vehiculul
Semnătura persoanei care a efectuat
inspecția tehnică
A. Seria ____________ nr. ____________ dovezii de reținere a certificatului de înmatriculare.
Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic Semnătura și ștampila
*) - Inspecția tehnică efectuându-se fără demontare, starea și uzura pieselor inaccesibile (garnituri, plăcuțe frână etc.) nu se controlează
Defectarea vehicului în timpul inspecției, datorată stării tehnice sau viciilor ascunse, nu implică răspunderea stației de IT
ATENȚIE: În cazul depășirii termenului de 30 de zile calendaristice admis pentru remedierea defecțiunilor, se va efectua o nouă inspecție tehnică
Pentru vehiculele cu defecțiuni se aplică prevederile legislației privind circulația pe drumurile publice

ANEXA Nr. 5 la reglementări (verso)

LISTA OPERAȚIUNILOR PENTRU INSPECȚIA TEHNICĂ

COD DEFECT Denumirea ansamblurilor și a lucrărilor COD DEFECT Denumirea ansamblurilor și a lucrărilor
I. IDENTIFICARE 125 225 STARE, FIXARE: parbriz, lunetă, geamuri laterale, oglinzi retrovizoare ACȚIONARE GEAMURI
100 200 VERIFICARE: concordanța dintre vehiculul prezentat la IT și datele din documentele însoțitoare
126 226 STARE, FIXARE: lăzi scule, roată de rezervă
II. MOTOR 127 227 ASPECT EXTERIOR: caroserie, cabina, platforma, obloane laterale
101 201 ETANȘEITATE: sistem de alimentare cu benzină sau motorină
128 228 STARE, FIXARE: ansamblu șa, bare antiîmpănare
102 202 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: sistem de evacuare a gazelor arse, sistem reducere emisii poluante ETANȘEITATE: sistem de ungere, sistem recirculare gaze carter
229 DOTARE: centuri siguranță, triunghi presemnalizare, trusă medicală, stingător incendiu, ieșiri de siguranță, ciocan spart geamuri, ideograme, plăci identificare reflectorizant fluorescente, marcaje reflectorizante pentru contur
103 203 STARE, FIXARE: motor pe caroserie, anexe pe motor
104 204 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: instalație alimentare cu GPL 230 STARE, FUNCȚIONARE: vitezometru, tahograf, dispozitiv de limitare a vitezei
III. TRANSMISIE IX. INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ȘI AUXILIARĂ
(în raport cu dotările prevăzute de fabricant)
205 ETANȘEITATE: comandă ambreiaj, carcasă cutie viteze, punți motoare, reductor, cutie de distribuție
131 231 STARE, FIXARE: faruri
132 232 STARE, FIXARE: lămpi indicatoare de direcție, de poziție, de frânare
206 STARE, FIXARE: comandă ambreiaj, cutie viteze, arbore cardanic, punți motoare, reductor, cutie de distribuție, comandă dublă
133 233 STARE, FIXARE: faruri de ceață, lămpi de ceață, de mers înapoi, de gabarit, de parcare, iluminare placă număr de înmatriculare, catadioptri, casetă iluminată
207 FUNCȚIONARE: ambreiaj, cutie de viteze, arbore cardanic, punți motoare, reductor, cutie distribuție, comandă dublă
134 234 FUNCȚIONARE: luminile instalației electrice de iluminare, semnalizare și auxiliară
IV. ROȚI
108 JOCURI: rulmenți roți 135 235 STARE, FIXARE: cablaje, siguranțe
109 209 STARE, FIXARE, MONTARE: jante 136 236 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: ștergătoare parbriz, lunetă; spălător parbriz, lunetă; avertizor sonor, baterie acumulatori
110 210 STARE, MONTARE, UZURĂ, PRESIUNE: pneuri
V. SUSPENSIE 237 STARE, FUNCȚIONARE: instalația de climatizare, instalație de încălzire interioară, instalație de aerisire interioară, sisteme refrigerare
211 EFICACITATE, SIMETRIE
112 212 STARE, FIXARE: amortizoare, brațe oscilante, arcuri, bare stabilizatoare, perne de aer, bolțuri arc, plăcuțe reazem
X. EMISII POLUANTE
238 VERIFICARE: gaze evacuare mas, gaze evacuare mac, zgomot emis
213 ETANȘEITATE: amortizoare, perne de aer
XI. REMORCI
114 214 FIXARE, STARE, JOC: bolț braț suspensie (ax portant), brațe oscilante 139 STARE, FIXARE: dispozitiv de cuplare, dispozitiv de asigurare
VI. DIRECȚIE ȘI PUNTE FAȚĂ-SPATE 140 STARE, FIXARE: proțap, șasiu, punți JOCURI: rulmenți roți
115 215 STARE, FIXARE: volan, coloană de direcție, leviere, bare, pivoți, punte, mecanism de direcție
141 241 SIMETRIE, EFICACITATE, STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: suspensie
116 JOCURI: volan, coloană de direcție, articulații, leviere, bare, pivoți, mecanism de direcție 142 242 STARE, FIXARE, MONTARE: jante STARE, MONTARE, UZURĂ, PRESIUNE: pneuri
117 217 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: servodirecție 143 243 STARE FIXARE, FUNCȚIONARE SISTEM FRÂNARE: conducte, furtune, organe de comandă și acționare ETANȘEITATE: circuite de frânare, organe de comandă și acționare EFICACITATE: frână de serviciu, frână de staționare
VII. SISTEM DE FRÂNARE
118 218 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: conducte, furtune, organe de comandă și acționare, frână de motor, comandă dublă
119 219 ETANȘEITATE: circuite de frânare, organe de comandă și acționare
144 244 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: instalația electrică de iluminare și semnalizare
120 EFICACITATE: frâna de serviciu
121 EFICACITATE: frâna de staționare 145 245 ASPECT EXTERIOR; caroserie, plăci de identificare reflectorizant fluorescente, marcaje reflectorizante pentru contur
122 222 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: servofrâna, sistem antiblocare la frânare (ABS)
246 STARE, FIXARE; platformă, obloane laterale
VIII. ȘASIU, CAROSERIE, CABINĂ XII. SEMIREMORCĂ AUTOBUZ, ARTICULAT (suplimentar)
123 223 STARE: șasiu (lonjeroane, traverse), dispozitiv de remorcare 147 247 STARE, FIXARE; ansamblu burduf
XIII. MODFICĂRI
124 224 STARE, FIXARE: caroserie, cabină, scaune 148 MODIFICĂRI: autovehicul, remorcă
ETANȘEITATE: accesorii hidraulice suplimentare

ANEXA Nr. 6 la reglementări

ANEXA LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

- față - - verso -
ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE
Nr. _____________________
Numărul de înmatriculare
INSPECȚII TEHNICE PERIODICE
Data următoarei inspecții tehnice Stația și numărul din registru Semnătura și ștampila


ANEXA Nr. 7 la reglementări

ECUSON DE INSPECȚIE TEHNICĂ

ANEXA Nr. 8 la reglementări (față)

REGISTRUL AUTO ROMAN (Timbru sec)
AUTORIZAȚIE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .
Se autorizează (persoana juridică) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., jud. . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului nr. . . . . . . . din să execute inspecții tehnice periodice la clasele de inspecție tehnică periodică conform specificației de pe verso, în stația de inspecție tehnică periodică din . . . . . . . . . . ., jud. . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorizarea s-a făcut în baza Cererii nr. . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . înregistrată la Registrul Auto Român și a Raportului de evaluare a capabilității tehnice nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . , întocmit de Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Sisteme de Management.
DIRECTOR GENERAL R.A.R.

ANEXA Nr. 8 la reglementări (verso)

COD STAȚIE

Nr. crt. Vehicule pentru care se autorizează stația de inspecție tehnică Clasa de ITP Interdicții Observații
1. I
2. II
3. III

ANEXA Nr. 9 la reglementări

CERERE
pentru autorizarea stației de inspecție tehnică a vehiculelor rutiere

Persoana juridică ....................... cu sediul în ...................... județul ....................., str. ............................ nr. ........... cod poștal .............., telefon .............., fax ................ solicită eliberarea autorizației pentru stația de inspecție tehnică din ................. județul ......................, str. ............................ nr. .......... cod poștal .......... telefon ............ fax .............. pentru următoarele clase de inspecție tehnică și categorii de vehicule rutiere

Anexăm:

1. chestionar de autoevaluare a capabilității tehnice;

2. copie, certificată pentru conformitatea cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului, cu anexa la acesta, conținând activitatea de testări și analize tehnice conform cod CAEN, pentru locația stației de inspecție tehnică periodică; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17, alin. (1), lit. b din Legea nr. 359/2004.

3. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, după caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de funcționare, asociați/acționari, obiect de activitate.

4. copii de pe certificatele de atestare a personalului care efectuează inspecția tehnică periodică:

5. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, buletinele de etalonare și/sau buletinele de încercare/etalonare ale aparatelor, după caz (conform art. 10 din reglementări);

6. schița stației, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor și a utilajelor din dotarea stației, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăți;

7. fluxul de efectuare a inspecției tehnice periodice.

Programul de lucru al stației de inspecție tehnică este în zilele de ........ orele ......... și în zilele de .................. orele ..................... .

Ne obligăm ca pe timpul funcționării stației de inspecție tehnică să respectăm întocmai toate prevederile legale privitoare la inspecția tehnică periodică.

Nr. ......... din ............

REPREZENTANT LEGAL,

(numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 10 la reglementări (față)

REGISTRUL AUTO ROMÂN
CERTIFICAT DE ATESTARE
Nr. ............ din ...............
Dl. (Dna.) __________________________ născut(ă) în anul _______ luna ________ ziua ______ în localitatea __________________________ , jud. _________________ profesia (calificarea) recomandat(ă) de1) _________________ cu sediul în localitatea1) __________________________, str.1) _____________________________ nr.1) ______.
a absolvit programul de pregătire profesională organizat de Registrul Auto Român în perioada _______________________ cu o durată de ________________ ore.
Este atestat(ă) să execute inspecții tehnice conform Reglementărilor RNTR - 1, pentru clasele de inspecție tehnică I/a II-a/a III-a, inclusiv la autovehiculele echipate cu GPL.
Prezentul Certificat de Atestare este valabil până la data de ____________.
DIRECTOR R.A.R., Responsabil program,
ORIGINAL/DUPLICAT
OBSERVAȚIE:
Înscrierea în spațiul corespunzător de pe verso a două abateri consecutive în mai puțin de 12 luni, anulează prezentul Certificat de atestare care se află permanent la dosarul stației de inspecție tehnică pentru a fi accesibil organelor de control pe durata programului de lucru.

1) Nu se completează dacă atestarea se face la cererea în nume propriu a persoanei

ANEXA Nr. 10 la reglementări (verso)

EVIDENȚA ABATERILOR
Nr. crt. Numele și prenumele organului de control Abatere constatată Data Semnătura

ANEXA Nr. 11 la reglementări

CONDIȚII TEHNICE
privitoare la verificarea eficacității sistemului de frânare al
vehiculelor rutiere

Verificarea eficacității sistemului de frânare al vehiculelor rutiere presupune verificarea coeficienților de frânare realizați de frâna de serviciu și frâna de staționare, precum și verificarea dezechilibrului între forțele de frânare la roțile aceleiași punți pentru frâna de serviciu și frâna de staționare.

I. Coeficientul de frânare reprezintă raportul între suma forțelor de frânare la roțile pe care acționează frâna a cărei eficacitate se verifică și greutatea vehiculului rutier prezentat la inspecția tehnică:

C = F/G• 100 (%),

în care:

F (daN) reprezintă suma forțelor de frânare la roțile pe care acționează frâna a cărei eficacitate se verifică;

G (daN) reprezintă greutatea vehiculului rutier prezentat la inspecția tehnică.

Valorile minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu și tabelul 2 pentru frâna de staționare.

Tabelul 1- Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu

Categoria vehiculului rutier Frâna de serviciu
Efortul de acționare maxim admisibil Coeficient de frânare minim admisibil (%)
Forța (daN)
Autovehicule destinate transportului de persoane cu până la 8 locuri inclusiv, în afara conducătorului (autoturisme) 50 50
Autovehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri, în afara conducătorului (microbuze, autobuze) 70 50
Autovehicule destinate transportului de marfă 70 50
Remorci - 50
Semiremorci*) - 45
Remorci cu sistem de frânare cu acționare prin inerție 10% din masa totală maximă autorizată 50
Tractoare 60/40**) 20
Autovehicule și remorci cu viteză maximă constructivă de până la 25 km/h - 30

*) Coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea repartizată pe punțile semiremorcii.

**) Cu acționare prin manetă.

La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână este obligatorie verificarea eficacității frânei de serviciu prin acționarea acesteia cu un efort de acționare la pedală care nu trebuie să depășească valoarea determinată în funcție de starea de încărcare a autovehiculului:

F(p) = F(pmax) ▪ [m(ef)/m(tot)] (daN),

în care:

F(pmax) reprezintă efortul de acționare la pedala de frână maxim admisibil (tabelul 1);

m(ef) reprezintă masa efectivă a autovehiculului inspectat;

m(tot) reprezintă masa totală maximă autorizată a vehiculului inspectat.

Tabelul 2- Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de staționare

Categoria vehiculului rutier Frâna de staționare
Efortul de acționare maxim admisibil Coeficient de frânare minim admisibil (%)
forța la manetă (daN) forța la pedală (daN) dacă frâna de staționare nu este și frână de securitate dacă frâna de staționare este și frână de securitate
Autovehicule destinate transportului de persoane cu până la 8 locuri inclusiv, în afara conducătorului (autoturisme) 40 50 18 25
Autovehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri, în afara conducătorului (microbuze, autobuze) 60 70 18 25
Autovehicule destinate transportului de marfă 60 70 18 22
Tractoare 40 60 18 -
Remorci, semiremorci*) 60 - 18 -
Autovehicule și remorci cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h - - 18 -

*) Coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea repartizată pe punțile semiremorcii.

II. Dezechilibrul dintre forțele de frânare la roțile aceleiași punți se determină cu relația:

d = [F(max) - F(min)]/F(max) • 100(%),

în care:

F(max) (daN) reprezintă forța de frânare la roata ce înregistrează forța de frânare superioară;

F(min) (daN) reprezintă forța de frânare la roata ce înregistrează forța de frânare inferioară.

Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași punți pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 3 pentru frâna de serviciu și tabelul 4 pentru frâna de staționare.

Tabelul 3- Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași punți pentru frâna de serviciu

Frâna de serviciu
Categoria vehiculului rutier Dezechilibrul maxim admisibil (%)
Toate categoriile 20

Tabelul 4- Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași punți pentru frâna de staționare

Frâna de staționare
Categoria vehiculului rutier Dezechilibrul maxim admisibil (%)
dacă frâna de staționare nu este și frână de securitate dacă frâna de staționare este și frână de securitate
Toate categoriile 50 20

În cazul autovehiculelor cu viteza maximă constructivă de cel mult 25 km/h, al tractoarelor, autoremorcherelor, vehiculelor speciale și vehiculelor specializate ale căror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacității sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, această verificare se va efectua prin probe funcționale în parcurs, cu măsurarea decelerației maxime la o frânare bruscă de la viteza de 30 km/h (sau, după caz, de la viteza maximă constructivă) în cazul frânei de serviciu și 15 km/h în cazul frânei de staționare. Valorile decelerației maxime măsurate trebuie să respecte următoarele condiții:

Categoria vehiculului rutier Frâna de serviciu Frâna de staționare
efortul de acționare la pedala de frână maxim admisibil (daN) valoarea minimă a decelerației maxime măsurate (m/s2). valoarea minimă a decelerației maxime măsurate (m/s2)
Autoremorchere, autospecializate și autospeciale 50 5 1,8 (2,2)*)
Tractoare 60/40**) 2 1,8
Autovehicule cu viteză maximă constructivă de cel mult 25 km/h - 3 1,8

*) Dacă frâna de staționare este și frână de securitate.

**) Dacă acționarea este cu manetă.

ANEXA Nr. 12 la reglementări

CONDIȚII
privind culoarea luminilor la elementele instalației electrice
de iluminare și semnalizare

Față:

- Faruri - lumină albă sau galbenă (numai pentru mopede, motociclete și tractoare)

- Faruri de ceață - lumină albă sau galbenă

- Faruri pentru circulația de zi - lumină albă

- Lămpi indicatoare de direcție - lumină galbenă intermitentă

- Lămpi de poziție, de gabarit, de parcare - lumină albă

- Catadioptri netriunghiulari - culoare albă

Spate:

- Lămpi de poziție, de frânare, de gabarit, de ceață, de parcare - lumină roșie

- Lămpi indicatoare de direcție - lumină galbenă intermitentă

- Lămpi (faruri) de mers înapoi, lămpi de iluminare a plăcii cu numărul de înmatriculare - lumină albă

- Catadioptri netriunghiulari (autovehicule), triunghiulari (remorci) - culoare roșie

Lateral:

- Lămpi de poziție - lumină galbenă

- Lămpi indicatoare de direcție - lumină galbenă intermitentă

- Catadioptri netriunghiulari - culoare galbenă

Echipamentele trebuie amplasate și reglate astfel încât să nu îi deranjeze pe ceilalți participanți la trafic și să nu se influențeze reciproc, chiar dacă sunt încorporate în aceeași carcasă.

Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeași înălțime deasupra căii de rulare și simetric față de axa longitudinală a vehiculului (cu excepția vehiculelor asimetrice), să aibă aceeași culoare și să se aprindă concomitent (cu excepția lămpilor indicatoare de direcție).

Farurile și lămpile din față trebuie să se aprindă numai concomitent cu lămpile din spate, cu excepția lămpilor de parcare și a farurilor de lucru de la tractoare, autospeciale și utilaje pentru lucrări.

Toate tipurile de faruri trebuie prevăzute cu dispozitive pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumină de întâlnire, atunci când este cazul, și cu dispozitive de reglare pe verticală în funcție de încărcarea autovehiculului.

ANEXA Nr. 13 la reglementări

VERIFICAREA EMISIILOR POLUANTE

Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (benzină)

A) Atunci când emisiile nu sunt limitate de un sistem de reglare perfecționat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:

1. inspecția vizuală a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacă acesta este complet și într-o stare satisfăcătoare și dacă nu există neetanșeități;

2. inspecția vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de către constructor, pentru a se verifica dacă acesta este complet și într-o stare satisfăcătoare și dacă nu există neetanșeități.

După aducerea motorului la parametrii normali de funcționare, ținând cont de recomandările constructorului, se măsoară concentrația emisiilor de monoxid de carbon (CO), cu motorul la mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat.

Conținutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depășească următoarele valori:

i) pentru autovehiculele fabricate până în anul 1986 inclusiv: CO(cor): 4,5% în vol.;

ii) pentru autovehiculele fabricate începând cu anul 1987: CO(cor): 3,5% în vol.

B) Atunci când emisiile sunt controlate de un sistem de reglare perfecționat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:

1. inspecția vizuală a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacă acesta este complet și într-o stare satisfăcătoare și dacă nu există neetanșeități;

2. inspecția vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de către constructor, pentru a se verifica dacă el este complet și într-o stare satisfăcătoare și dacă nu există neetanșeități;

3. determinarea eficacității sistemului de reglare a emisiilor prin măsurarea valorii lambda și a conținutului de CO din gazele de evacuare, conform dispozițiilor pct. 4 sau procedurilor propuse de constructor și agreate la omologarea de tip. Pentru fiecare din teste, motorul este adus la parametrii normali de funcționare, conform recomandărilor constructorului vehiculului.

4. Emisii la ieșirea din țeava de evacuare - valori limită

Conținutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depășească următoarele valori:

i) măsurări efectuate la turația de mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat: conținutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depășească valoarea CO(cor): 0,5% în vol.; el nu trebuie să depășească valoarea CO(cor): 0,3% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limită indicate la linia A sau B a tabelului din secțiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale ușoare EURO 3 sau EURO 4);

ii) măsurări efectuate cu motorul la turația de cel puțin 2000 min-1 cu ambreiajul decuplat: conținutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depășească valoarea CO(cor): 0,3% în vol.; el nu trebuie să depășească valoarea CO(cor): 0,2% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limită indicate la linia A sau B a tabelului din secțiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale ușoare EURO 3 sau EURO 4);

Lambda: 1±0,03 sau conform specificațiilor constructorului;

Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare (Diesel)

a) măsurarea opacității fumului în accelerare liberă, de la turația de mers în gol încet la turația de întrerupere a alimentării, cu ambreiajul decuplat și comanda cutiei de viteze la punctul mort;

b) aducerea motorului la parametrii normali de funcționare a autovehiculului:

1. autovehiculele pot fi controlate cu respectarea, din motive de securitate, cel puțin a condiției ca motorul să fie cald și într-o stare mecanică satisfăcătoare;

2. sub rezerva dispozițiilor de la pct. d) 3, nici un autovehicul nu poate fi respins fără a fi fost respectate următoarele condiții:

i) motorul trebuie să fie cald: altfel spus, temperatura uleiului motorului măsurată de o sondă în tubul jojei trebuie să fie de cel puțin 80°C sau să corespundă temperaturii de funcționare normale, dacă aceasta este inferioară, sau temperatura blocului motor, măsurată după nivelul radiației în infraroșu trebuie să atingă o valoare echivalentă. Dacă, din cauza configurației vehiculului, nu este posibil să se procedeze în acest mod, temperatura normală de funcționare a motorului va putea fi stabilită altfel, de exemplu pe baza funcționării ventilatorului de răcire;

ii) sistemul de evacuare trebuie curățat prin 3 accelerări libere sau printr-un mijloc echivalent.

c) Procedura de încercare

1. inspecția vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de constructor, pentru a se verifica dacă este complet și într-o stare satisfăcătoare și dacă nu există neetanșeități;

2. motorul, și, dacă este cazul, turbocompresorul, trebuie să funcționeze la turația de mers în gol încet înainte de începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă. Pentru motoarele autovehiculelor grele, aceasta înseamnă a se aștepta cel puțin 10 s după eliberarea comenzii de accelerare;

3. la începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă pedala de accelerare trebuie apăsată rapid și progresiv (în mai puțin de o secundă), dar nu brutal, astfel încât să se obțină debitul maxim al pompei de injecție și să se atingă turația de întrerupere a alimentării, respectându-se valoarea specificată a timpului de bază;

4. la fiecare ciclu de accelerare liberă motorul trebuie ca, înainte să fie eliberată comandă, să atingă turația de întrerupere a alimentării sau, în cazul automobilelor cu transmisie automată, turația indicată de constructor ori, dacă aceasta nu este cunoscută, două treimi din turația de întrerupere a alimentării. Aceasta se poate asigura, de exemplu prin supravegherea regimului motorului sau lăsând să treacă un timp suficient între momentul de acționare și cel de eliberare a pedalei de accelerație, adică cel puțin 2 s pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune și pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri având o masă maximă tehnic admisibilă mai mare de 3500 kg.

d) Valori limită

1. nivelul opacității nu trebuie să depășească valorile limită ale indicelui de opacitate (coeficientului de absorbție), care sunt următoarele:

Indice de opacitate (coeficient de absorbție) maxim pentru:

- motoare Diesel cu aspirație naturală: 2,5 m-1;

- motoare Diesel cu turbocompresor: 3 m-1;

- o limită de 1,5 m-1 se aplică următoarelor vehicule omologate conform valorilor limită indicate:

a) la linia B a tabelului din secțiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE (autovehicule comerciale ușoare cu motor Diesel EURO 4);

b) la linia B1 a tabelelor din secțiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 4);

c) la linia B2 a tabelelor din secțiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 5);

d) la linia C a tabelelor din secțiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele EEV);

sau conform valorilor limită ce figurează într-o modificare ulterioară a Directivei 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE, sau conform valorilor limită care figurează într-o modificare ulterioară a Directivei 88/77/CEE, modificată prin directiva 1999/96/CE.

2. autovehiculele nu trebuie respinse decât dacă media aritmetică a valorilor măsurate în cel puțin ultimele trei cicluri de accelerare liberă depășește valoarea limită, cu condiția să nu se înregistreze diferențe semnificative între turațiile minime măsurate la ciclurile de accelerare sau între turațiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare. Această medie poate fi calculată ignorând valorile observate care se îndepărtează cu mult față de media măsurată sau poate fi obținută prin un alt mod de calcul statistic care ține cont de dispersia valorilor măsurate.

3. pentru a evita efectuarea de încercări inutile, prin derogare de la dispozițiile lit. d) 2), sunt admise autovehiculele pentru care valorile măsurate în mai puțin de 3 cicluri de accelerare liberă sau după ciclurile de curățare vizate la lit. b) 2. ii) (sau aplicarea unui procedeu echivalent) sunt mai mici cu 0,5 m-1 față de valorile limită precizate la lit. d) 1.

ANEXA Nr. 14 la reglementări

CONDIȚII
privind echiparea vehiculelor rutiere cu cale de blocare

Vehiculele trebuie prevăzute cu cale de blocare a roților, amplasate într-un loc ușor accesibil pe vehicul, după cum urmează:

a) o cală de blocare pentru:

- autovehicule cu o masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone;

- remorci cu două axe, cu excepția semiremorcilor cu șa, cu o masă totală maximă autorizată de peste 0,75 tone.

b) două cale de blocare pentru:

- vehicule cu trei sau mai multe axe;

- semiremorci cu șa;

- remorci cu axă simplă sau dublă, având distanța dintre axe de cel mult 1,00 m, cu o masă totală maximă autorizată de peste 0,75 tone;

- remorci cu două axe, cu o masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone.

ANEXA Nr. 15 la reglementări

I. CONDIȚII
privind echiparea vehiculelor rutiere cu plăci de identificare
reflectorizant-fluorescente

(1) Autovehiculele cu masa maximă tehnic admisibilă care depășește 3,5 tone și remorcile sau semiremorcile cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 10 tone și a căror lungime depășește 8 m ori remorcile sau semiremorcile având o masă maximă tehnic admisibilă mai mare de 10 tone trebuie să fie echipate cu plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerințelor precizate prin prezentele reglementări.

(2) Plăcile de identificare trebuie să fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie să respecte legislația în vigoare. Pentru autovehicule, aceste plăci de identificare sunt dreptunghiulare și compuse din elemente reflectorizante de culoare galbenă și fluorescente de culoare roșie, înclinate și descendente către exteriorul vehiculului. Pentru remorci și semiremorci ele sunt compuse dintr-un fond reflectorizant galben și o bordură fluorescentă roșie.

(3) Vehiculele lente trebuie să fie echipate cu plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerințelor precizate prin prezentele reglementări. Se înțelege vehicule lente: autovehicule care au, prin construcție, o viteză maximă care nu depășește 30 km/h, precum și remorcile acestora.

(4) Plăcile de identificare trebuie să fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie să respecte legislația în vigoare. Ele sunt triunghiulare și compuse dintr-un fond fluorescent roșu și o bordură reflectorizantă roșie.

Amplasarea plăcilor de identificare spate reflectorizant - fluorescente
dreptunghiulare pentru vehiculele grele și lungi

AUTOVEHICULE

(5) Placa de identificare trebuie montată cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioară a plăcii (dacă există acest marcaj). Plăcile de identificare trebuie montate pe o suprafață perpendiculară pe axa longitudinală a vehiculului (înclinarea unghiulară maximă nu va depăși 5 pentru nici o parte a plăcii) și simetric față de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie să fie paralelă la sol. Lungimea totală a unei serii formată din 1, 2 sau 4 plăci reflectorizant fluorescente este de minimum 1.130 mm și maximum 2.300 mm.

REMORCI ȘI SEMIREMORCI

(6) Placa de identificare trebuie montată cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioară a plăcii (dacă există acest marcaj). Plăcile de identificare trebuie montate pe o suprafață perpendiculară pe axa longitudinală a vehiculului (înclinarea unghiulară maximă nu va depăși 5 pentru nici o parte a plăcii) și simetric față de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie să fie paralelă la sol. Lungimea totală a unei serii formată din 1, 2 sau 4 plăci reflectorizant fluorescente este de minimum 1.130 mm și maximum 2.300 mm.

Amplasarea plăcilor de identificare spate reflectorizant - fluorescente
triunghiulare pentru remorci lente și agricole, mașini autopropulsate
pentru lucrări și mașini pentru lucrări

(7) Placa de identificare trebuie montată cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioară a plăcii (dacă există acest marcaj). Placa de identificare trebuie montată pe o suprafață perpendiculară pe axa longitudinală a vehiculului (înclinarea unghiulară maximă nu va depăși 5 pentru nici o parte a plăcii), iar marginea sa inferioară trebuie să fie paralelă la sol.

II. CONDIȚII
privind echiparea vehiculelor rutiere cu marcaje reflectorizante
pentru contur

(1) Vehiculele pentru transport de mărfuri cu masa maximă tehnică autorizată mai mare de 7.500 kg trebuie echipate cu marcaje reflectorizante pentru contur începând cu data de 01.04.2006.

(2) Recomandări privind prescripțiile referitoare la forma și la montajul marcajelor

1. Marcaje laterale și spate constituite din benzi

1.1. Marcajele reflectorizante aplicate pe vehicule pot fi constituite dintr-un singur element sau din mai multe elemente, de preferință continue, paralele sau cât mai apropiate de paralela cu solul.

Se aplică aceeași regulă pentru autotractoare, semiremorci și alte combinații de vehicule. Trebuie să se evite constituirea de ansambluri compuse din vehicule cu și fără marcaje.

1.2. Montajul marcajelor trebuie să identifice cât mai fidel întreaga lungime și lățime a vehiculului.

"Întreagă" înseamnă cel puțin 80% din lungime și/sau lățime.

1.3. În cazul benzilor discontinue, spațiul care separă elementele distinctive trebuie să fie cât mai scurt posibil și nu trebuie să depășească 50% din lungimea celui mai scurt element.

1.4. Partea inferioară a marcajelor reflectorizante trebuie să fie la o înălțime minimă deasupra solului de cel puțin 250 mm și o înălțime maximă de 1.500 mm.

2. Marcaje și grafici distinctive (publicitare)

2.1. Marcajele și graficele distinctive reflectorizante nu trebuie să fie plasate decât în interiorul marcajelor periferice laterale, cu condiția ca ele să nu diminueze vizibilitatea marcajelor laterale sau a dispozitivelor obligatorii de iluminare și de semnalizare luminoasă. Marcajele și graficele distinctive trebuie să fie discrete.

2.2. Prin "discrete" se înțelege:

2.2.1. mai puțin de 15 litere/caractere;

2.2.2. înălțimea literelor/caracterelor cuprinsă între 300 mm și 1.000 mm;

2.2.3. o suprafață reflectorizantă totală de cel mult 2,0 m2;

2.2.4. concizia mențiunilor, cum ar fi adresele și numerele de telefon.

Exemple de marcaje reflectorizante constituite din benzi

Exemple de marcaje periferice reflectorizante (cuprinzând marcaje
și grafici distincte)

ANEXA Nr. 16 la reglementări

CONTROLUL TEHNIC ÎN TRAFIC

La controlul tehnic în trafic se efectuează următoarele operațiuni:

- VERIFICĂRI REFERITOARE LA EFECTUAREA ULTIMEI INSPECȚII TEHNICE PERIODICE:

- stația la care s-a efectuat inspecția tehnică periodică;

- numărul de ștampilă a inspectorului tehnic;

- numărul de înregistrare a inspecției tehnice periodice;

- data expirării inspecției tehnice periodice;

- termenul de valabilitate al inspecției tehnice periodice;

- aplicarea ecusonului de inspecție tehnică periodică;

- IDENTIFICAREA;

- MOTORUL ȘI TRANSMISIA:

stare, fixare;
etanșeitate: sistem de alimentare cu benzină sau motorină, sistem de ungere, recircularea gazelor din carter, cutie viteze, diferențial;
adaptare instalație cu GPL;

- SISTEMUL DE FRÂNARE:

stare, fixare, etanșeitate;
eficacitate. Sistemul de frânare de serviciu al vehiculului rutier trebuie să aibă capacitatea de încetinire a acestuia și de a asigura oprirea acestuia rapid, sigur și eficace, indiferent de starea lui de încărcare și de înclinarea drumului. Sistemul de frânare de staționare trebuie să aibă capacitatea de a menține vehiculul oprit, indiferent de starea lui de încărcare și de înclinarea drumului (dar nu mai mult de 18%);

- ROȚILE:

stare, fixare, montare, dimensiuni: jante, anvelope;

- DIRECȚIA ȘI PUNTEA FAȚĂ - SPATE:

stare, fixare: volan, coloană de direcție, mecanism de direcție;
jocuri: volan, coloană de direcție, articulații, leviere, bare;
stare, fixare, funcționare, etanșeitate: servodirecție;

- SUSPENSIE:

stare, etanșeitate;

- INSTALAȚIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ȘI AUXILIARĂ:

stare, fixare: elemente componente;
funcționare: elemente componente;
verificare: lumini faruri;

- ȘASIU, CAROSERIE, CABINĂ:

- stare, fixare: caroserie, cabină, scaune, dispozitiv de cuplare, platforme, obloane, proțap, ansamblu șa, bare antiîmpănare;

- stare, fixare: parbriz, lunetă, geamuri laterale, oglinzi;

- aspect exterior: caroserie, cabină;

- instalare aparat de control (tahograf);

- instalare limitator de viteză;

- dotare:

centuri de siguranță;
triunghi de presemnalizare;
trusă medicală:
stingător de incendiu;
ieșiri de siguranță, ciocan pentru spargerea geamurilor, ideograme (numai pentru autovehicule de transport de persoane în comun);
plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente;
marcaje reflectorizante pentru contur.

- EMISII POLUANTE:

stare, fixare, etanșeitate: sistem de evacuare a gazelor arse, sistem de reducere a emisiilor poluante;
verificare: gaze evacuare mas, mas kat, mac;

- MODIFICĂRI:

- modificări neomologate.

Criteriile de apreciere a defecțiunilor și operațiunile corespunzătoare sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 21 la reglementări.

Aparatura utilizată pentru controlul tehnic în trafic trebuie să corespundă cerințelor prevăzute la art. 10 din reglementări.

Pentru vehiculele din clasa a III-a de inspecție tehnică periodică, controlul tehnic în trafic se face în conformitate cu prevederile Directivei 2000/30/CE, modificată de Directiva 2003/26/CE.

Raportul de control tehnic în trafic este precizat în continuare:

Data efectuării verificării: Identificarea vehiculului
Localitate:
Serie C.I.V.: -
Județ:
Vehicul nou [ ] ITP falsă [ ] Seria certificatului de înmatriculare
ITP expirată [ ] Lipsă acte [ ] (CÎ) sau a dovezii de reținere a CÎ:
Stația la care s-a efectuat ITP: Nr. înmatriculare:
Nr. ștampilă: Serie caroserie/șasiu:
Nr. înregistrare: Categoria:
Data expirării ITP: Marca și tipul:
Serie folie securizare: Anul fabricației: Km bord:
Termenul de valabilitate al ITP Tip motor: MAS MAS KAT MAC N MAC T
6 luni [ ] 1 an [ ] 2 ani [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Aplicare ecuson ITP: DA NU Masa totală maximă autorizată
[ ] [ ] <= 3,5 t [ ] > 3,5 t [ ]
Valoare măsurată noxe:
_______ % CO; n >= 2000 rot/min ________ % CO; lambda ________; k _______ m-1;
Mențiuni:
Nr. crt. Denumirea ansamblurilor și a lucrărilor Nr. crt. Denumirea ansamblurilor și a lucrărilor
IDENTIFICAREA INSTALAȚIA ELECTRICA DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ȘI AUXILIARĂ
01.1 NR. DE IDENTIFICARE: neconcordanță cu actele
13 FUNCȚIONARE: dispozitivele de iluminare, semnalizare, ștergător parbriz
01.2 Alte probleme de identificare
02 MOTORUL ȘI TRANSMISIA ETANȘEITATE: sistem de alimentare cu benzină sau motorină, sistem de ungere, sistem recirculare gaze carter, comandă ambreiaj, carcasă cutie viteze, punți 14 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: celelalte elemente componente
15 VERIFICARE: lumini faruri
ȘASIU, CAROSERIE, CABINĂ
16 STARE: caroserie-elemente de rezistență
03 STARE, FIXARE: anexe pe motor, instalație alimentare cu GPL, arbore cardanic, comandă dublă
17 STARE, FIXARE: șasiu, caroserie, cabină, scaune, dispozitiv de remorcare, platforme, ansamblu șa, bare antiîmpănare
SISTEMUL DE FRÂNARE
04 EFICACITATE
18 STARE, FIXARE: parbriz, lunetă, geamuri laterale, oglinzi retrovizoare
05 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE
ROȚILE
19 ASPECT EXTERIOR: caroserie, cabină, platformă, obloane laterale
06 JOCURI: rulmenți roți
07 STARE, FIXARE, MONTARE, DIMENSIUNI: jante
20 INSTALARE: tahograf
08 STARE, MONTARE, UZURĂ, DIMENSIUNI: pneuri 21 INSTALARE: limitator de viteză
22 DOTARE: centuri siguranță, triunghi presemnalizare, trusă medicală, stingător incendiu, ieșiri de siguranță, ciocan spart geamuri, ideograme, plăci identificare spate, marcaje reflectorizante pentru contur
DIRECȚIA ȘI PUNTEA FAȚĂ - SPATE
09 STARE, FIXARE: volan, coloană de direcție, leviere, bare, pivoți, punte, mecanism direcție
10 JOCURI: volan, coloană de direcție, articulații, leviere, bare, pivoți, mecanism direcție EMISII POLUANTE
23 STARE, FIXARE, ETANȘEITATE: sistem de evacuare a gazelor arse
11 STARE, FIXARE, FUNCȚIONARE: servodirecție
24 VERIFICARE: gaze evacuare mas, gaze evacuare mac
SUSPENSIA
12 STARE, ETANȘEITATE: elemente componente MODIFICĂRI
25 MODIFICĂRI NEOMOLOGATE

ANEXA Nr. 17 la reglementări

CALIFICĂRI ADMISE PENTRU ATESTAREA CA INSPECTOR TEHNIC

INGINERI
Clasificare COR Calificare
214506 inginer aviație
251502 inginer de cercetare de aeronave
251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
251529 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole
251541 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
251311 inginer de cercetare în electromecanică
251517 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
251514 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice
251544 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice
251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
214417 inginer de recepție și control aeronave
214421 inginer electromecanic
214503 inginer electromecanic minier
214510 inginer mașini termice
214511 inginer mașini hidraulice și pneumatice
214508 inginer mașini-unelte
214504 inginer material rulant cale ferată
214501 inginer mecanic
214519 inginer mecanic mașini instalații miniere
214515 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole
214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții
214505 inginer mecanică agricolă
214404 inginer montaj
214507 inginer nave
214540 inginer pilot de încercare
122606 inginer șef transporturi
SUBINGINERI
214422 subinginer electromecanic
214502 subinginer mecanic
214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație
214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
214524 subinginer mecanic mecanică agricolă
214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini
214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcții
214541 subinginer proiectant mecanic
MAIȘTRI
311401 maistru aviație
311302 maistru electromecanic
311503 maistru întreținere și reparații mașini-unelte, utilități, service, prototipuri
311505 maistru lăcătuș mecanic
311508 maistru mecanic
311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
311510 maistru mecanică agricolă
TEHNICIENI
311404 tehnician aviație
311305 tehnician electromecanic
311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
311518 tehnician mașini și utilaje
311519 tehnician mecanic
311529 tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale
311527 tehnician prestații vehicule
311506 tehnician proiectant mecanic
311522 tehnician tehnolog mecanic

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...